วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

on

  • 318 views

 

Statistics

Views

Total Views
318
Views on SlideShare
284
Embed Views
34

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 34

http://www.dongrakschool.com 32
http://dongrakschool.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ Document Transcript

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โรงเรียนดงรักวิทยา ได้กาหนดทิศทางการดาเนินงาน โดยกาหนดวิสัยทัศน์ ( Vision) เพื่อบ่งบอก ถึงภาพในอนาคต และเป้าหมายการดาเนินงาน พันธกิจ ( Mission) เป็นแนวทางที่โรงเรียนจะดาเนินการให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ( Objectives หรือ School Goals) ซึ่งเป็น ความคาดหวังสาคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นกรอบชี้นาไปสู่การ กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการต่อไป วิสัยทัศน์ (Vision) โรงเรียนดงรักวิทยาเป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม นาความรู้ สู่ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน พันธกิจ (Mission) 1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร พร้อมทั้งมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 2. ส่งเสริม พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีจานวนตามเกณฑ์ และพัฒนาตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 3. ส่งเสริมผู้บริหารมีภาวะผู้นา รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่าง ที่ดี 4. เร่งรัดโรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ และสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง มี คุณภาพ ร่มรื่น มีห้องน้า น้าดื่ม และโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 5. ปรับปรุงให้ห้องเรียนเป็นศูนย์วิชา พัฒนานวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ 6. ส่งเสริม พัฒนาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงวิทยากรความรู้ และบริการชุมชน เป้าประสงค์ (Goal) 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร พร้อมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 2. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ มีจานวนตามเกณฑ์ และพัฒนาตนเองทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี 4. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ และสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง มี คุณภาพ ร่มรื่น มีห้องน้า น้าดื่ม และโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 5. ส่งเสริมให้ห้องเรียนเป็นศูนย์วิชา พัฒนานวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ 6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  • ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดงรักวิทยา ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 1. ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการ ดาเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา 2. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร สถานศึกษา 3. การนิเทศภายในสถานศึกษา 4. สถานศึกษามีห้องสาหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 5. การพัฒนาการจัดองค์กรตามโครงการสร้างระบบบริหาร 6. สถานศึกษาจัดอบรม ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 2. ส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ บนพื้นฐานของความ เป็นไทย 1. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น 3. พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้โดย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. นักเรียนมีสุขภาพ และร่างกายสมบูรณ์ 3. สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน และตลาดเสรีแรงงานอาเซียน 4. สถานศึกษาจัดอบรมการจัดทาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และ ปัจจัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อ พัฒนาผู้เรียน 1. ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 2. สถานศึกษามีเครื่องเล่นและอุปกรณ์ดนตรี สาหรับการจัดการเรียนรู้ 3. ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีสื่อ หรือนวัตกรรมในการจัดการ เรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 5. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา และส่งเสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 1. สถานศึกษาส่งครูและบุคลากรอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 2. ครูและบุคลากรของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ 6. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม และบริการสนับสนุนการใช้แหล่ง เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา อย่างคุ้มค่า 1. สถานศึกษาและชุมชนมีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 2. สถานศึกษามีการปรับปรุงอาคาร สถานที่มีการจัดแหล่งวิทยาการใน การแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 7. ส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจาวัน สามารถดารงตนอยู่ ในสังคมอย่างมีความสุข 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีฐานด้าน การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง