Your SlideShare is downloading. ×
0
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1,224

Published on

ประมวลชื่อหลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ประมวลชื่อหลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,224
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา COMPENDIUM OF PROGRAMS, FIELDS OF STUDY, AND DEGREES, AWARDED BY STATE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION COMMISSION ON HIGHER EDUCATION สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2547
 • 2. ลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิมพครั้งที่ 1 กันยายน 2547 จํานวนพิมพ 3,000 เลม ISBN 974-9663-55-1 จัดพิมพเผยแพรโดย สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2354-5500-19 ตอ 724, 725 และ 727 โทรสาร 0-2354-5481, 0-2354-5530 ที่ปรึกษา จิรณี วราภรณ มยุรี ผูจัดทํา หิรัญ ปาหนัน ตันติรตนวงศ ั สีหนาท สิงหไขมุกข ลิ้มสุวรรณ ชื่นจิตร ผูรวบรวมขอมูลและประสานงาน นิภาพรรณ แกนคง นันทพร สุรชิต ปาริชาติ จอมนุย รัตตนา รุงสวาง ผูพิมพตนฉบับ เกษราภรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผล อุดมศึกษา ผูอํานวยการกลุมรับรองมาตรฐานการศึกษาและ การเทียบคุณวุฒิ ธิดารัตน ศิริกุล อรรถยุกติ บัวแกว ชาญวิทย เลอสรรค สินสมุทร โตธนะคุณ ประดับสุข สมพรชัย นาถธีระพงษ พิมพที่ หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย สแควร 106 ถนนจรัญสนิทวงศ 57/2 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท 0-2433-4791 สมอ. 056
 • 3. คํานํา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดพิมพหนังสือประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกํากับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลหลักสูตรที่เปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษา ของรั ฐ ในสั ง กั ด และในกํ า กั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ ประกาศนี ย บั ต รต่ํ า กว า ปริ ญ ญาจนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอก เพื่อประโยชนสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใชเปนขอมูลในการสมัครเขาศึกษาตอใน ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเพื่อประโยชนสําหรับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการคัดเลือกผูสําเร็จ การศึกษาสาขาวิชาตางๆ เขาทํางานใหสอดคลองและตรงกับความตองการของแตละหนวยงาน การจัดทําประมวลชื่อหลักสูตรฯ ฉบับนี้ ไดมีการปรับปรุงขอมูลหลักสูตรเดิมและเพิ่มเติม ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอนใหมทุกระดับและทุกสถาบัน ซึ่งไดรวบรวมถึงสิ้นเดือนกันยายน 2546 และยังได เพิ่มเติมขอมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่โอนเขามาอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สถาบันราชภัฏเดิม) นอกจากนี้ ยั งไดเพิ่ มเติ มข อมู ลหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ยและมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เปนมหาวิทยาลัยสงฆอีก 2 แหงดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือประมวลชื่อหลักสูตรฯ นี้ คงจะเอื้อประโยชนแกหนวยงาน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผูสนใจ ไดตามเจตนารมณ หากมีขอเสนอแนะใด ที่จะชวยใหหนังสือฉบับนี้มีความสมบูรณและเอื้อประโยชนมากยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยินดีนอมรับและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (รองศาสตราจารย ภาวิช ทองโรจน) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • 4. สารบัญ หนา 1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CHULALONGKORN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. คณะครุศาสตร คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยประชากรศาสตร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 24. สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 25. สถาบันสมทบ (Faculty of Education) (Faculty of Psychology) (Faculty of Dentistry) (Faculty of Law) (Faculty of Communication Arts) (Faculty of Commerce and Accountancy) (Faculty of Nursing) (Faculty of Medicine) (Faculty of Phamaceutical Science) (Faculty of Political Science) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine and Applied Arts) (Faculty of Economics) (Faculty of Architecture) (Faculty of Allied Health Science) (Faculty of Veterinary Medicine) (Faculty of Arts) (Graduate School) (Public Health College) (College of Demography) (Petroleum and Petrochemical College) (Sasin Graduate Institute of Business Administration) (College of Sports Science) (Affiliated Institutes) 1 4 5 7 8 9 11 12 13 15 17 19 21 22 24 26 26 27 29 31 31 32 32 33 33 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KASETSART UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร (Faculty of Agriculture) (Faculty of Business Administration) (Faculty of Fisheries) (Faculty of Humanities) (Faculty of Forestry) 35 36 37 38 39
 • 5. หนา 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) คณะศึกษาศาสตร (Faculty of Education) คณะเศรษฐศาสตร (Faculty of Economics) คณะสถาปตยกรรมศาสตร (Faculty of Architecture) คณะสังคมศาสตร (Faculty of Social Sciences) คณะสัตวแพทยศาสตร (Faculty of Veterinary Medicine) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industries) บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ (Affiliated Institutes) 41 43 44 47 49 49 50 51 53 54 54 54 55 3. มหาวิทยาลัยขอนแกน (KHON KAEN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการศึกษาขั้นประกาศนียบัตร บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท (Faculty of Agriculture) (Faculty of Dentistry) (Faculty of Associated Medical Sciences) (Faculty of Technology) (Faculty of Nursing) (Faculty of Medicine) (Faculty of Pharmaceutical Science) (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Management Science) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine and Applied Arts) (Faculty of Education) (Faculty of Architecture) (Faculty of Public Health) (Faculty of Veterinary Medicine) (Graduate School) (Graduate Diploma Project in Rural Development Volunteer) 56 58 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 70 72 72 73 73 74
 • 6. หนา 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CHIANG MAI UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. คณะเกษตรศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะทันตแพทยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิจิตรศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agriculture) (Faculty of Associated Medical Science) (Faculty of Dentistry) (Faculty of Business Administration) (Faculty of Humanities) (Faculty of Nursing) (Faculty of Medicine) (Faculty of Pharmacy) (Faculty of Fine Arts) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Education) (Faculty of Economics) (Faculty of Social Sciences) (Faculty of Veterinary Medicine) (Faculty of Agro - Industries) 75 76 77 79 79 81 82 84 85 86 88 89 91 92 93 94 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ (THAKSIN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี การเกษตร 5. โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Science) (Faculty of Education) (Faculty of Agricultural Technology; Establishment Project) (Faculty of Health Science and Sports; Establishment Project) 95 96 97 98 98 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI) 1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. คณะทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยี 4. คณะพลังงานและวัสดุ 5. คณะวิทยาศาสตร 6. คณะวิศวกรรมศาสตร 7. คณะศิลปศาสตร 8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการออกแบบ 9. สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (Faculty of Industrial Education) (School of Information Technology) (School of Bioresoures and Technology) 99 100 101 (School of Energy and Materials) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (School of Liberal Arts) (School of Architecture and Design) 102 103 104 106 107 107
 • 7. หนา 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สถาบันสมทบ (Institute of Agricultural Technology) (Institute of Social Technology) (Institute of Medicine) (Institute of Science) (Institute of Engineering) (Affiliated Institutes) 108 109 110 110 111 113 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (THAMMASAT UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและ สื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา (Faculty of Dentistry) (Faculty of Law) (Faculty of Commerce and Accountancy) (Faculty of Nursing) (Faculty of Medicine) (Faculty of Political Science) (Faculty of Journalism and Mass Communication) 114 114 115 117 118 118 119 (Faculty of Science and Technology) (Faculty of Engineering) (Faculty of Liberal Arts) (Faculty of Economics) (Faculty of Architecture) (Faculty of Allied Health Science) (Faculty of Sociology and Anthropology) (Faculty of Social Administration) (Sirindhorn International Institute of Technology) (Graduate Volunteer Centre) (Language Institutes) 120 122 123 124 125 126 127 127 128 130 131 131 9. มหาวิทยาลัยนเรศวร (NARESUAN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Agriculture) (Faculty of Dentistry) (Faculty of Medicine) (Faculty of Pharmacy) (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Science) 133 133 134 135 136 139
 • 8. หนา 7. 8. 9. 10. 11. คณะวิทยาศาสตรการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสหเวชศาสตร โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร (Faculty of Medical Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Education) (Faculty of Allied Health Science) (Faculty of Nursing ; Establishment Project) 140 141 142 144 144 10. มหาวิทยาลัยบูรพา (BURAPHA UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการพาณิชยนาวี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร วิทยาลัยอัญมณี โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร สถาบันสมทบ (Faculty of Nursing) (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine and Applied Arts) (Faculty of Education) (Faculty of Public Health) (College of Public Administration) (College of Maritime) (Graduate School of Commerce) (School of Jewelry) (Faculty of Medicine ; Establishment Project) (Affiliated Institutes) 145 145 148 150 151 151 153 154 155 155 156 157 157 11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MAHASARAKHAM UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. คณะการบัญชีและการจัดการ (Faculty of Accountancy and Management) คณะเทคโนโลยี (Faculty of Technology) คณะพยาบาลศาสตร (Faculty of Nursing) คณะเภสัชศาสตรและ (Faculty of Pharmacy and Health Sciences) วิทยาศาสตรสุขภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Faculty of Humanities and Social Sciences) คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิศวกรรมศาสตรและ (Faculty of Engineering and Computer Science) วิทยาการคอมพิวเตอร คณะศึกษาศาสตร (Faculty of Education) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โครงการจัดตั้งสาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 158 158 159 159 160 162 162 163 165 165
 • 9. หนา 12 มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. คณะเทคนิคการแพทย (Faculty of Medical Technology) คณะทันตแพทยศาสตร (Faculty of Dentistry) คณะพยาบาลศาสตร (Faculty of Nursing) คณะแพทยศาสตร (Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital) โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (Faculty of Medicine, Siriraj Hospital) คณะเภสัชศาสตร (Faculty of Pharmacy) คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) คณะเวชศาสตรเขตรอน (Faculty of Tropical Medicine) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (Faculty of Social Sciences and Humanities) คณะสัตวแพทยศาสตร (Faculty of Veterinary Sciences) คณะสาธารณสุขศาสตร (Faculty of Public Health) คณะสิ่งแวดลอมและ (Faculty of Environment and esource Studies) ทรัพยากรศาสตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (Institute for Population and Social Research) สถาบันวิจัยภาษาและ (Institute of Language and Culture วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท for Rural Development) สถาบันวิจัยโภชนาการ (Institute of Nutrition) สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Science and วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Technology for Development) สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการ (ASEAN Training Center for สาธารณสุขมูลฐานอาเซียน Primary Health Care Development) วิทยาลัยราชสุดา (Rachasuda College) วิทยาลัยดุริยางคศิลป (College of Music) วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ (College of Sports Science and Technology) เทคโนโลยีการกีฬา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ (College of Management ; Establishment Project) วิทยาลัยนานาชาติ (International College) สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและ (Office of Human Rights Studies and การพัฒนาสังคม (โครงการจัดตั้ง) Social Development; Establishment Project) ศูนยศาสนศึกษา สถาบันสมทบ (Affiliated Institutes) 166 167 170 171 176 181 182 185 186 187 189 189 192 193 194 195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 201 201 202
 • 10. หนา 13. มหาวิทยาลัยแมโจ (MAEJO UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. คณะธุรกิจการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร 5. บัณฑิตวิทยาลัย 6. โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม (Faculty of Agricultural Business) (Faculty of Agricultural Production) (Faculty of Science) (Faculty of Agricultural Engineering and Agro – Industry) (Graduate School) (Faculty of Landscape and Environmental Technology; Establishment Project) 205 207 209 209 210 210 14. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (MAE FAH LUANG UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (School of Agricultural Technology (School of Information Technology) (School of Industrial Technology) (School of Law) (School of Management Science) (School of Science) (School of Liberal Arts) (School of Agro-Industries) 211 211 211 212 212 213 213 213 15. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (RAMKHAMHAENG UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร สถาบันการศึกษานานาชาติ (Faculty of Mass Communication Technology) (Faculty of Law) (Faculty of Business Administration) (Faculty of Humanities) (Faculty of Political Science) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Education) (Faculty of Economics) (The Institute of International Studies) 214 214 215 216 218 219 220 220 223 224 16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WALAILAK UNIVERSITY) 1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2. สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทรัพยากร 3. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร (Institute of Agricultural Technology) (Institute of Industrial and Resources Technology) (Institute of Nursing) 225 226 227
 • 11. หนา 4. สํานักวิชาวิทยาการจัดการ 5. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 6. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และทรัพยากร 7. สํานักวิชาศิลปศาสตร 8. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ สาธารณสุขศาสตร 9. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร (Institute of Management Science) (Institute of Science) (Institute of Engineering and Resources) 227 228 229 (Institute of Liberal Arts) (Institute of Allied Health Sciences and Public Health) (Institute of Information Science) 229 230 230 17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SRI NAKHARINWIROT UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร สถาบันสมทบ (Faculty of Dentistry) (Faculty of Technology) (Faculty of Physical Education) (Faculty of Medicine) (Faculty of Pharmaceutical Science) (Faculty of Humanities) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine Arts) (Faculty of Education) (Faculty of Social Sciences) (Behavioral Science Research Institute) (Affiliated Institute) 231 231 232 233 233 234 235 236 237 238 240 243 243 18. มหาวิทยาลัยศิลปากร (SILPAKORN UNIVERSITY) 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 2. คณะโบราณคดี 3. คณะมัณฑนศิลป 4. คณะเภสัชศาสตร 5. คณะวิทยาศาสตร 6. คณะวิศวกรรมศาสตรและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7. คณะศึกษาศาสตร 8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 9. คณะอักษรศาสตร 10. โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร 11. โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts) 244 (Faculty of Archaeology) (Faculty of Decorative Arts) (Faculty of Pharmaceutical Science) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering and Industrial Technology) (Faculty of Education) (Faculty of Architecture) (Faculty of Arts) (Faculty of Music ; Establishment Project) (Faculty of Management Science; Establishment Project) 245 246 247 247 248 249 250 252 253 253
 • 12. หนา 19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. คณะการจัดการสิ่งแวดลอม (Faculty of Environmental Management) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) คณะทันตแพทยศาสตร (Faculty of Dentistry) คณะพยาบาลศาสตร (Faculty of Nursing) คณะแพทยศาสตร (Faculty of Medicine) คณะเภสัชศาสตร (Faculty of Pharmaceutical Sciences) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Faculty of Humanities and Social Sciences) คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) คณะศึกษาศาสตร (Faculty of Education) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industries) วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (Phuket Community College) วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี (Suratthani Community College) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (College of Islamic Studies) โครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร (Faculty of Law; Establishment Project) โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร (Faculty of Fine Arts; Establishment Project) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎรธานี 254 254 255 256 258 259 260 261 263 265 266 267 269 270 270 271 271 271 272 272 20. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร และสหกรณ (School of Home Economics) (School of Law) (School of Communication Arts) (School of Political Science) (School of Management Science) (School of Science and Technology) (School of Health Science) (School of Liberal Arts) (School of Educational Studies) (School of Economics) (School of Agricultural Extension and Cooperatives) 273 273 274 275 276 277 277 279 280 282 283
 • 13. หนา 21. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBONRATCHATHANI UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. คณะเกษตรศาสตร (Faculty of Agriculture) คณะเภสัชศาสตร (Faculty of Pharmaceutical Science) คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) คณะศิลปศาสตร (Faculty of Liberal Arts) โครงการรวมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 285 285 285 286 287 287 22. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY CHAOKHUNTAHARN LADKRABANG) 1. 2. 3. 4. 5. 6. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร (Faculty of Industrial Education) (Faculty of Agricultural Technology) (Faculty of Information Technology) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Architecture) 288 289 291 292 293 295 23. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK) 1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม 3. คณะวิทยาศาสตรประยุกต 4. คณะวิศวกรรมศาสตร 5. บัณฑิตวิทยาลัย 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Education) (Faculty of Industrial Technology and Management) (Faculty of Applied Science) (Faculty of Engineering) (Graduate College) (College of Industrial Technology) 297 298 299 300 302 302 24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (THE NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาสังคม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะสถิติประยุกต สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษา (School of Business Administration) (School of Development Economics) (School of Social Development) (School of Language and Communication) (School of Public Administration) (School of Applied Statistics) (Information System Education Center) (Center for Graduate Studies Development Training) 305 306 307 307 308 309 310 310
 • 14. หนา 9. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย 10. โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยี การบริหาร (The Graduate Program in Human Resource Development) (The Graduate Program in Administration Technology) 310 310 25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PATHUMWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2. คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Science and Technology) (Faculty of Engineering) 311 311 26. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (RAJAMANGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. คณะเกษตรศาสตรบางพระ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะนาฏศิลปและดุริยางค คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประมง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรม คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร (Faculty of Agriculture (Bangphra) (Faculty of Industrial Education) (Faculty of Home Economics) (Faculty of Mass Communication Technology) (Faculty of Dance and Music) (Faculty of Business Administration) (Faculty of Science) (Faculty of Fishery Science and Technology) 312 312 314 314 314 315 316 316 (Faculty of Engineering and Agricultural Technology) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine Arts) (Faculty of Liberal Arts) (Faculty of Education) (Faculty of Architecture) 317 317 318 319 319 320 27. สถาบันราชภัฏ (RAJABHAT INSTITUTE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Education) (Faculty of Agricultural Technology) (Faculty of Industrial Technology) (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Management Science) (Faculty of Science and Technology) 321 324 324 326 329 330
 • 15. หนา 28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MAHACHULALONGKORN RAJAVIDYALAYA UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. คณะครุศาสตร คณะพุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร (Faculty of Education) (Faculty of Buddhism) (Faculty of Humanities) (Faculty of Social Science) 333 333 334 335 28. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. คณะมนุษยศาสตร คณะศาสนาและปรัชญา คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย (Faculty of Humanities) (Faculty of Religion and Philosophy) (Faculty of Education) (Faculty of Social Science) (Graduate School) 336 336 336 337 337 ดัชนีสาขาวิชา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ระดับประกาศนียบัตร…….…………………………………………………………………………………339 ระดั บอนุป ริญ ญา………..……….…………………………………………..…….……………………….343 ระดับปริญญาตรี………..……….…………………………………………...…….……………………….345 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต……………………………………………...……………………………….369 ระดั บ ปริ ญ ญาโท………………………………………..…………………………….............................373 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง…...…………….……………………...…………….………………..395 ระดับปริญญาเอก……………………….…………...……………………...…………….………………..397 รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED…..…………..……………………...……………….……………..405
 • 16. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CHULALONGKORN UNIVERSITY คณะครุศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (วิชาเอกเดี่ยว) การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา มัธยมศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา (วิชาเอกคู)  คอมพิวเตอรการศึกษา คณิตศาสตร เคมี จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ชีววิทยา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Education Program Bachelor of Education B.Ed. Field of Study : Early Childhood Education (Single Major) Early Childhood Education Elementary Education (Single Major) Elementary Education English General Science Social Studies Secondary Education (Single Major) Mathematics Chemistry Biology Physics Thai English General Science Social Studies (Double Major) Computer Education Mathematics Chemistry Counseling Psychology and Guidance Biology
 • 17. 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป การศึกษานอกระบบโรงเรียน (วิชาเอกคู)  การศึกษานอกระบบโรงเรียน (บังคับ) การศึกษาพิเศษ คณิตศาสตร คอมพิวเตอรการศึกษา เคมี จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ชีววิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชากรศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา สิ่งแวดลอมศึกษา สุขศึกษา หองสมุดโรงเรียน อุตสาหกรรมศิลป ดนตรีศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ดนตรีศึกษา Educational Technology Physics Thai French German English General Science Social Studies Industrial Arts Nonformal Education (Double Major) Nonformal Education (requirement) Special Education Mathematics Computer Education Chemistry Counseling Psychology and Guidance Biology Educational Technology Population Education Physics Thai French English German General Science Social Studies Environmental Education Health Education School Library Industrial Arts Music Education (Single Major) Music Education
 • 18. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ธุรกิจศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ธุรกิจศึกษา ศิลปศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ศิลปศึกษา 3 Business Education (Single Major) Business Education Art Education (Single Major) Art Education ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. สาขาวิชา : Master of Education Program Master of Education M.Ed. Field of Study : การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษาคณิตศาสตร การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาวิทยาศาสตร การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การสอนสังคมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร บริหารการศึกษา ประถมศึกษา พลศึกษา พัฒนศึกษา พื้นฐานการศึกษา วิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา สุขศึกษา โสตทัศนศึกษา ศิลปศึกษา หลักสูตรและการสอน อุดมศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ Education Measurement and Evaluation Mathematics Education Non-Formal Education Early Childhood Education Science Education Teaching Thai Teaching English as a Foreign Language Teaching Social Studies Educational Psychology Supervision and Curriculum Development Educational Administration Elementary Education Physical Education Development Education Foundations of Education Educational Research Educational Statistics Health Education Audio-Visual Communications Art Education Curriculum and Instruction Higher Education (English Program) Teaching English as a Foreign Language
 • 19. 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง Higher Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการอุดมศึกษา Higher Graduate Diploma Program Higher Graduate Diploma Higher Grad. Dip. Field of Study : (International Program) Higher Education Management ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด. สาขาวิชา : การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษานอกระบบโรงเรียน จิตวิทยาการศึกษา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Educational Measurement and Evaluation Early Childhood Education Non-Formal Education Educational Psychology เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Educational Communications and Technology บริหารการศึกษา พลศึกษา พัฒนศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา หลักสูตรและการสอน อุดมศึกษา Educational Administration Physical Education Development Education Educational Research Methodology Curriculum and Instruction Higher Education คณะจิตวิทยา Faculty of Psychology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชา : จิตวิทยา Bachelor of Science Program in Psychology Bachelor of Science B.S. Field of Study : Psychology
 • 20. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Counseling Psychology Developmental Psychology Social Psychology Industrial and Organizational Psychology ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. สาขาวิชา : จิตวิทยา Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Psychology คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : ผูชวยทันตแพทย Certificate Program in... Certificate in... Cert. ... Field of Study : Dental Assistant ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร Bachelor’s Degree Program Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S. Field of Study : Dentistry
 • 21. 6 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ป.บัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชา : ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา รังสีวิทยาชองปากและใบหนา วิทยาเอนโดดอนต เวชศาสตรชองปาก ศัลยศาสตรชองปาก Graduate Diploma Program in Clinical Science Graduate Diploma in Clinical Science ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : ชีววิทยาชองปาก ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมหัตถการ ทันตสาธารณสุขศาสตร ปริทันตศาสตร วิทยาเอนโดดอนต เวชศาสตรชองปาก ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ) ทันตกรรมทั่วไป Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Oral Biology Orthodontics Occlusion Prosthodontics Pediatric Dentistry Operative Dentistry Dental Public Health Periodontics Endodontology Oral Medicine Oral and Maxillofacial Surgery (International Program) General Detistry Grad.Dip.in Clin.Sc. Field of Study : Occlusion Prosthodontics Pedodontics Operative Dentistry Periodontology Maxillofacial Endodontology Oral Medicine Oral Surgery
 • 22. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 7 Higher Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา : บูรณะชองปากและใบหนา Higher Graduate Diploma Program Higher Graduate Diploma Higher Grad. Dip. Field of Study : Maxillofacial ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : ชีววิทยาชองปาก Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Oral Biology คณะนิติศาสตร Faculty of Law ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : นิติศาสตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต น.ม. สาขาวิชา : นิติศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) กฎหมายธุรกิจ Bachelor’s Degree Program Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : Laws Master’s Degree Program Master of Laws Program Master of Laws LL.M. Field of Study : Laws (International Program) Business Law
 • 23. 8 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : กฎหมายเศรษฐกิจ ระดับปริญญาเอก Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Economic Law Doctoral Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณฑิต ั นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต น.ด. สาขาวิชา : นิติศาสตร Doctor of Jurisdical Science Program Doctor of Jurisdical Science J.S.D. Field of Study : Laws คณะนิเทศศาสตร Faculty of Communication Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. สาขาวิชา : การกระจายเสียง การโฆษณา การประชาสัมพันธ การภาพยนตรและภาพนิ่ง นิเทศศาสตร วารสารสนเทศ วาทวิทยา สื่อสารการแสดง Bachelor of Arts Program in Communication Arts Bachelor of Arts (Communication Arts) B.A. (Communication Arts) Field of Study : Broadcasting Advertising Public Relations Motion Pictures and Still Photography Communication Arts Journalism Speech Communication Communication Performing Arts ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นศ.ม. Master of Arts Program in Communication Arts Master of Arts (Communication Arts) M.A. (Communication Arts)
 • 24. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 9 สาขาวิชา : การโฆษณา การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตรพัฒนาการ วาทวิทยา วารสารสนเทศ ระดับปริญญาเอก Field of Study : Advertising Mass Communication Development Communication Speech Communication Journalism Doctoral Degree Program หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นศ.ด. สาขาวิชา : นิเทศศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Communication Arts คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี Faculty of Commerce and Accountancy ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การตนทุน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Bachelor of Accountancy Program Bachelor of Accountancy B.Acc. Field of Study : Costing Accounting Accounting Information System หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. สาขาวิชา : การจัดการ การจัดการขนสงระหวางประเทศ การจัดการดานการผลิตและดําเนินงาน การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย การตลาด การธนาคารและการเงิน การบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง ระบบสารสนเทศทางการจัดการ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration B.B.A. Field of Study : Management International Transportation Management Production and Operation Management Organization and Human Resource Management Marketing Banking and Finance Travel Industry Management Management Information System
 • 25. 10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การบัญชี (International Program) International Business Management Accounting หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สถิติศาสตรบัณฑิต สต.บ. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ประกันภัย สถิติคณิตศาสตร สถิติประยุกต Bachelor of Science Program in Statistics Bachelor of Science (Statistics) B.S. (Statistics) Field of Study : Business Information Technology Insurance Mathematical Statistics Applied Statistics ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต สาขาวิชา : การสอบบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in ... Grad. Dip. in... Field of Study : Auditing Statistical Information Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม. สาขาวิชา : การบัญชี Master of Accountancy Program Master of Accountancy M.Acc. Field of Study : Accounting
 • 26. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : การเงิน การประกันภัย การพัฒนาซอฟตแวรดานธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Finance Insurance Business Software Development Information Technology in Business หลักสูตรสถิติศาสตรมหาบัณฑิต สถิติศาสตรมหาบัณฑิต สต.ม. สาขาวิชา : สถิติ Master of Science Program Master of Science M.S. Field of Study : Statistics ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บธ.ด. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Doctor of Business Administration Program Doctor of Business Administration D.B.A. Field of Study : Business Administration หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต บัญชีดุษฎีบัณฑิต บช.ด. สาขาวิชา : การบัญชี Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Accounting คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พย.ม. Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science M.N.S.
 • 27. 12 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล การพยาบาล การพยาบาลศึกษา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Field of Study : Nursing Administration Nursing Nursing Education Mental Health and Psychiatric Nursing คณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร แพทยศาสตร (ชนบท) แพทยศาสตร (แนวใหม) Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine Medicine (MESRAP) Medicine (CTPB) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยคลินิก ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร นิติเวชศาสตร พยาธิวิทยา รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา เวชปฏิบัติทั่วไป ศัลยศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา อายุรศาสตร Graduate Diploma Program of Clinical Sciences Graduate Diploma of Clinical Sciences Grad.Dip. of Clin.Sc. Field of Study : Pediatrics Opthalmology Psychiatry Forensic Medicine Pathology Radiology Anesthesiology General Practice Surgery Obstetrics and Gynecology Otolaryngology Internal Medicine
 • 28. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร จิตเวชศาสตร ฉายาเวชศาสตร ชีวเคมีทางการแพทย ปรสิตวิทยาทางการแพทย พิษวิทยา วิทยาศาสตรการแพทย เวชศาสตรการกีฬา เวชศาสตรชุมชน สุขภาพจิต อาชีวเวชศาสตร อายุรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) การพัฒนาสุขภาพ Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Pediatrics Psychiatry Medical Imaging Medical Biochemistry Medical Parasitology Toxicology Medical Science Sports Medicine Community Medicine Mental Health Occupational Medicine Medicine (International Program) Health Development ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : เวชศาสตรชุมชน อายุรศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Community Medicine Medicine คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmaceutical Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต ภบ.บ. สาขาวิชา : เภสัชบริบาลศาสตร Doctor of Pharmacy Program Doctor of Pharmacy Pharm.D. Field of Study : Pharmacy
 • 29. 14 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Bachelor of Science Program in Pharmacy Bachelor of Science in Pharmacy B.Sc. in Pharm. Field of Study : Pharmaceutical Sciences ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต สาขาวิชา : เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก เภสัชกรรม Graduate Diploma Program Graduate Diploma Grad. Dip. Field of Study : Hospital and Clinical Pharmacy Pharmaceutics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ภ.ม. สาขาวิชา : จุลชีววิทยา เภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชเคมี เภสัชพฤกษศาสตร เภสัชเวท เภสัชอุตสาหกรรม อาหารเคมีและโภชนศาสตรทางการแพทย Master of Science in Pharmacy Program Master of Science in Pharmacy M.Sc. in Pharm Field of Study : Microbiology Pharmaceutics Clinical Pharmacy Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Botany Pharmacognosy Industrial Pharmacy Food Chemistry and Medical Nutrition หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : ชีวเวชเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Biomedicinal Chemistry (International Program) Pharmaceutical Technology Social and Administrative Pharmacy
 • 30. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 15 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภ.ด. สาขาวิชา : เภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) การบริบาลทางเภสัชกรรม Doctor of Pharmacy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Pharmaceutics (International Program) Pharmaceutical Care หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : ชีวเวชเคมี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เภสัชเวท เภสัชศาสตรชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Biomedical Chemistry Pharmaceutical Chemistry and Natural Products Pharmacognosy Biopharmaceutical Sciences (International Program) Pharmaceutical Technology Social and Administrative Pharmacy คณะรัฐศาสตร Faculty of Political Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. สาขาวิชา : การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐประศาสนศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Bachelor of Arts Program (Political Science) Bachelor of Arts (Political Science) B.A. (Political Science) Field of Study : Government International Relations Public Administration Sociology and Anthropology
 • 31. 16 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. สาขาวิชา : การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ Master of Arts Program (Political Science) Master of Arts (Political Science) M.A. (Political Science) Field of Study : Government International Relations หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารรัฐกิจ Master of Public Administration Program Master of Public Administration M.P.A. Field of Study : Puplic Administration (International Program) Public Management หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต สังคมวิทยามหาบัณฑิต สค.ม. สาขาวิชา : ประชากรศาสตร สังคมวิทยา Master of Arts Program in Sociology Master of Arts (Sociology) M.A. (Sociology) Field of Study : Sociology in Demography Sociology หลักสูตรมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มานุษยวิทยามหาบัณฑิต มน.ม. สาขาวิชา : มานุษยวิทยา Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Anthropology ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร.ด. สาขาวิชา : รัฐศาสตร Doctor of Philosophy (Political Science) Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Political Science
 • 32. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17 คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี เคมีวิศวกรรม จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร พันธุศาสตร ฟสิกส วัสดุศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรทั่วไป สัตววิทยา (หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล) การพัฒนาซอฟตแวร Bachelor of Science Program Bachelor of Science B.Sc. Field of Study : Mathematics Chemistry Chemical Engineering Microbiology Biochemistry Biology Imaging and Printing Technology Food Technology Biotechnology Geology Botany Genetics Physics Materials Science Computer Science Marine Science General Science Zoology (Distance Learning) Software Development ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Mathematics Chemistry
 • 33. 18 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ชีวเคมี ธรณีวิทยา เทคโนโลยีเซรามิก เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร พฤกษศาสตร พันธุศาสตร มาตรวิทยา โลกศาสตร วิทยาการคณนา ฟสิกส วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกตและเทคโนโลยีสิ่งทอ สัตววิทยา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร Chemical Technology Microbiology Industrial Microbiology Biochemistry Geology Ceramic Technology Biotechnology Imaging Technology Food Technology Petrochemistry and Polymer Science Botany Genetics Metrological Science Earth Sciences Computational Science Physics Marine Science Applied Polymer Science and Textile Technology Zoology (English Program) Food Science and Technology ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร ธรณีวิทยา ปโตรเคมี Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Mathematics Chemistry Chemical Technology Microbiology Biochemistry Biotechnology Food Technology Geology Petrochemistry
 • 34. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฟสิกส วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรมหโมเลกุล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีการเกษตร 19 Physics Materials Science Biological Science Marine Science Macromolecular Science (English Program) Computer Science (International Program) Agricultural Technology คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering B.Eng. Field of Study : Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Georesources Engineering Petroleum Engineering Electrical Engineering Automotive Engineering Civil Engineering Naval Architecture and Marine Engineering Metallurgical and Materials Engineering Survey Engineering Environmental Engineering Mining Engineering Industrial Engineering
 • 35. 20 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป. บัณฑิต สาขาวิชา : นิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัย Graduate Diploma Program Graduate Diploma Grad. Dip. Field of Study : Nuclear Technology Safety Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : นิวเคลียรเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Nuclear Technology Spatial Information system in Engineering Computer Science หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. สาขาวิชา : นิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมซอฟตแวร วิศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ Master of Engineering Program Master of Engineering M.Eng. Field of Study : Nuclear Technology Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Software Engineering Georesources Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Metallurgical Engineering Environmental Engineering Survey Engineering Water Resources Engineering Mining Engineering Industrial Engineering
 • 36. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 21 (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมระบบการผลิต (International Program) Engineering Management Petroleum Engineering Manufacturing Systems Engineering ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมนิวเคลียร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมโยธา Doctor of Engineering Program Doctor of Engineering D.Eng. Field of Study : Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Nuclear Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Metallurgical Engineering Environmental Engineering Water Resources Engineering Industrial Engineering (International Program) Civil Engineering คณะศิลปกรรมศาสตร Faculty of Fine and Applied Arts ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. สาขาวิชา : ดุริยางคศิลป ทัศนศิลป นาฏยศิลป นฤมิตศิลป Bachelor’s Degree Program Bachelor of Fine and Applied Arts Program Bachelor of Fine and Applied Arts B.F.A. Field of Study : Music Visual Arts Dance Creative Arts
 • 37. 22 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : ดุริยางคศิลปไทย นาฏยศิลปไทย Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Thai Music Thai Dance หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศป.ม. สาขาวิชา : การประพันธเพลง นฤมิตศิลป Master of Fine and Applied Arts Program Master of Fine and Applied Arts M.F.A. Field of Study : Music Composition Creative Arts ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. สาขาวิชา : นาฏยศิลปไทย Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Thai Theater and Dance คณะเศรษฐศาสตร Faculty of Economics ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics Program เศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics ศ.บ. B.Econ. สาขาวิชา : Field of Study : เศรษฐศาสตร Economics - เศรษฐศาสตรการเกษตรและธุรกิจการเกษตร - Economics of Agriculture and Agri-business - เศรษฐศาสตรการคลังสาธารณะ - Economics of Public Finance - เศรษฐศาสตรการเงิน - Monetary Economics - เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ - Environment and Natural Resource Economics - เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห - Quantitative Economics - เศรษฐศาสตรพัฒนาการ - Economic Development - เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ - International Economics - เศรษฐศาสตรแรงงานและทรัพยากรมนุษย - Labour and Human Resource Economics
 • 38. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) เศรษฐศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts B.A. Field of Study : (International Program) Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Master of Economics Program Master of Economics M.Econ. Field of Study : Economics หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science Program วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science วท.ม. M.Sc. สาขาวิชา : Field of Study : (หลักสูตรนานาชาติ) (International Program) เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ Environmental and Natural Resources Economics (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (English Program) เศรษฐศาสตรสาธารณสุข Health Economics หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรการเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตรแรงงานและการจัดการ ทรัพยากรมนุษย เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Political Economy (International Program) Business and Managerial Economics Labour Economics and Human Resource Management International Economics and Finance
 • 39. 24 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศ.ด. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) เศรษฐศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph. D. Field of Study : (International Program) Economics คณะสถาปตยกรรมศาสตร Faculty of Architecture ระดับอนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา... อนุปริญญา... อนุ... สาขาวิชา : สถาปตยกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี Diploma Program Diploma Program in... Diploma in... Dip. in... Field of Study : Architecture Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ออ.บ. สาขาวิชา : การออกแบบอุตสาหกรรม Bachelor of Industrial Design Program Bachelor of Industrial Design B.I.D. Field of Study : Industrial Design หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. สาขาวิชา : สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมภายใน Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture B.Arch. Field of Study : Architecture Thai Architecture Interior Architecture หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภ.สถ.บ. สาขาวิชา : ภูมิสถาปตยกรรม Bachelor of Landscape Architecture Program Bachelor of Landscape Architecture B.L.A. Field of Study : Landscape Architecture
 • 40. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ผ.ม. สาขาวิชา : การวางผังชุมชน การวางผังเมือง การวางแผนภาค Master of Urban and Regional Planning Program Master of Urban and Regional Planning M.U.R.P. Field of Study : Community Planning Urban Planning Regional Planning หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต คพ.ม. สาขาวิชา : เคหการ Master of Housing Development Program Master of Housing Development M.H.D. Field of Study Housing หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภ.สถ.ม. สาขาวิชา : ภูมิสถาปตยกรรม Master of Landscape Archilecture Program Master of Landscape Archilecture M.L.A. Field of Study : Landscape Architecture หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถ.ม. สาขาวิชา : การออกแบบชุมชนเมือง เทคโนโลยีอาคาร สถาปตยกรรม Master of Architecture Program Master of Architecture M. Arch. Field of Study : Urban Design Building Technology Architecture ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบณฑิต ั การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต ผ.ด. สาขาวิชา : การวางแผนภาคและเมือง Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Urban and Regional Planning
 • 41. 26 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถ.ด. (...) สาขาวิชา : สถาปตยกรรม Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Architecture คณะสหเวชศาสตร Faculty of Allied Health Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชา : กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย Bachelor of Science Program Bachelor of Science B.Sc. Field of Study : Physical Therapy Medical Technology คณะสัตวแพทยศาสตร Faculty of Veterinary Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ. สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร Doctor of Veterinary Medicine Program Doctor of Veterinary Medicine D.V.M. Field of Study : Veterinary Medicine ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : การปรับปรุงพันธุสัตว เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Animal Breeding Veterinary Pharmacolgoy
 • 42. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย โรคสัตวน้ํา วิทยาการสืบพันธุสัตว ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย สัตวแพทยสาธารณสุข สรีรวิทยาการสัตว อายุรศาสตรสัตวปก อาหารสัตว ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : วิทยาการสืบพันธุสัตว สัตวแพทยสาธารณสุข สรีรวิทยาการสัตว 27 Veterinary Pathobiology Aquatic Animal Diseases Theriogenology Veterinary Surgery Veterinary Public Health Animal Physiology Avian Medicine Animal Nutrition Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Theriogenology Veterinary Public Health Animal Physiology คณะอักษรศาสตร Faculty of Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรบัณฑิต อ.บ. สาขาวิชา : ประวัติศาสตร ปรัชญา ภาษาจีนกลาง ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาบาลีและสันสกฤต ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts B.A. Field of Study : History Philosophy Mandarin Japanese Thai Pali and Sanskrit French German Spanish
 • 43. 28 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลียน ภูมิศาสตร ศิลปการละคร สารนิเทศศึกษา English Italian Geography Dramatic Arts Information Studies ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป. บัณฑิต สาขาวิชา : ศิลปการละคร Graduate Diploma Program Graduate Diploma Grad. Dip. Field of Study : Dramatic Arts ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : พุทธศาสนศึกษา Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Buddhist Religion Studies หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อ.ม. สาขาวิชา : การแปลและการลาม บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาบาลีและสันสกฤต ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาและวรรณคดีญี่ปุน ภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร วรรณคดีเปรียบเทียบ Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Translation and Interpretation Library and Information Science History Philosophy Chinese Thai Pali and Sanskrit French German Japanese Language and Literature Linguistics English Geography Comparative Literature
 • 44. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ไทยศึกษา 29 (English Program) Thai Studies (International Program) Thai Studies ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต อ.ด. สาขาวิชา : ประวัติศาสตร ปรัชญา วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : History Philosophy Literature and Comparative Literature Thai French Language and Literature Linguistics บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : จุลชีววิทยาทางการแพทย เพศศาสตร เภสัชวิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการสิ่งแวดลอม Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Medical Microbiology Human Sexuality Pharmacology Environmental Science Physiology (International Program) Environmental Management
 • 45. 30 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. สาขาวิชา : เทคโนโลยีปโตรเคมี เทคโนโลยีพอลิเมอร Master of Engineering Program Master of Engineering M.Eng. Field of Study : Petrochemical Technology Polymer Technology หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการทางวัฒนธรรม ยุโรปศึกษา Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : (International Program) Cultural Management European Studies ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : จุลชีววิทยาทางการแพทย ชีวเวชศาสตร เภสัชวิทยา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการสิ่งแวดลอม Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Medical Microbiology Biomedical Sciences Pharmacology Environmental Science Physiology (International Program) Environmental Management หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : (International Program) English as an International Language
 • 46. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 31 วิทยาลัยการสาธารณสุข Public Health College ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การพัฒนาระบบสาธารณสุข Master of Public Health Program Master of Public Health M.P.H. Field of Study : (International Program) Health Systems Development ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) สาธารณสุขศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Public Health วิทยาลัยประชากรศาสตร College of Demography ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา: ประชากรศาสตร พัฒนามนุษยและสังคม ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. สาขาวิชา : ประชากรศาสตร Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study: Demography Human and Social Development Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Demography
 • 47. 32 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี Petroleum and Petrochemical College ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีปโตรเคมี เทคโนโลยีปโตรเลียม วิทยาศาสตรพอลิเมอร Master of Science Program Master of Science M.S. Field of Study : (International Program) Petrochemical Technology Petroleum Technology Polymer Science ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิขา : (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีปโตรเคมี วิทยาศาสตรพอลิเมอร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : (International Program) Petrochemical Technology Polymer Science สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร Sasin Graduate Institute of Business Administration ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : (English Program) Business Administration
 • 48. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 33 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการทรัพยากรมนุษย Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : (International Program) Human Resource Management สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา College of Sports Science ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชา : วิทยาศาสตรการกีฬา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science B.Sc. Field of Study : Sports Science สถาบันสมทบ Affiliated Institutes วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย The Thai Red Cross College of Nursing The Thai Red Cross Society ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing
 • 49. 34 โรงเรียนรังสีเทคนิค โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ระดับประกาศนียบัตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย School of Radiological Technology Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย(...) ป.วพ.(...) สาขาวิชา : รังสีเทคนิค Diploma in Medical Science Diploma in Medical Science(...) Dip.in Med.Sc.(...) Field of Study : Radiological Technology สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ, กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม Institute of Analytical Chemistry Training, Department of Science Service, Ministry of Science, Technology and Environment ระดับอนุปริญญา Diploma Program หลักสูตรอนุปริญญา... อนุปริญญา... อนุ... สาขาวิชา : เคมีปฏิบัติ Diploma Program in... Diploma in... Dip. in... Field of Study : Analytical Chemistry Training วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ กรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย Police Nursing College Police Department, Ministry of Interior ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Nursing
 • 50. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KASETSART UNIVERSITY คณะเกษตร Faculty of Agriculture ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา : กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา พืชไรนา พืชสวน โรคพืช สงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร สัตวบาล Bachelor of Science Program (Agriculture) Bachelor of Science (Agriculture) B.S. (Agriculture) Field of Study : Entomology Soil Science Agronomy Horticulture Plant Pathology Agricultural Extension and Communication Animal Husbandry หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : การจัดการศัตรูพืช เกษตรกลวิธาน คหกรรมศาสตร เคมีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Pest Management Agricultural Mechanization Home Economics Agricultural Chemistry Agricultural Biotechnology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา : กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา พืชไรนา พืชสวน โรคพืช สงเสริมการเกษตร สัตวบาล Master of Science Program (Agriculture) Master of Science (Agriculture) M.S. (Agriculture) Field of Study : Entomology Soil Science Agronomy Horticulture Plant Pathology Agricultural Extension Animal Husbandry
 • 51. 36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) เกษตรเขตรอน การสื่อสารเพื่อการพัฒนา Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : (International Program) Tropical Agriculture Development Communication หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คศ.ม. สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร Master of Home Economics Program Master of Home Economics M.H.E. Field of Study : Home Economics ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : กีฏวิทยา เกษตรเขตรอน ปฐพีวิทยา พืชไรนา พืชสวน โรคพืช สัตวศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Entomology Tropical Agriculture Soil Science Agronomy Horticulture Plant Pathology Animal Science คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Administration ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การบัญชี Bachelor of Accountancy Program Bachelor of Accountancy B.Acc. Field of Study : Accounting
 • 52. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ. (…) สาขาวิชา : การเงิน การจัดการ การจัดการการผลิต การตลาด ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ 37 Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : Finance Management Operations Management Marketing Master’s Degree Program Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration คณะประมง Faculty of Fisheries ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) วท.บ. (ประมง) สาขาวิชา : การจัดการประมง ชีววิทยาประมง ผลิตภัณฑประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิทยาศาสตรทางทะเล ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program (Fisheries) Bachelor of Science (Fisheries) B.S. (Fisheries) Field of Study : Fishery Management Fishery Biology Fishery Products Aquaculture Marine Science Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Marine Shrimp Culture Technology
 • 53. 38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการประมง ผลิตภัณฑประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิทยาศาสตรการประมง วิทยาศาสตรทางทะเล Master of Science Program Master of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Fishery Management Fishery Products Aquaculture Fisheries Science Marine Science ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : การจัดการประมง ผลิตภัณฑประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิทยาศาสตรการประมง วิทยาศาสตรทางทะเล Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Fishery Management Fishery Products Aquaculture Fisheries Science Marine Science คณะมนุษยศาสตร Faculty of Humanities ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : การเดินทางและทองเที่ยว การแปล การโรงแรม การเลขานุการ ดนตรีตะวันตก Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Tourism Translation Hotel Studies Secretarial Sciences Western Music
 • 54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 39 ดนตรีไทย ปรัชญาและศาสนา ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ วรรณคดีไทย วรรณคดีอังกฤษ สื่อสารมวลชน Thai Music Philosophy and Religion Japanese Thai French German English Thai Literature English Literature Mass Communication ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : ปรัชญาและศาสนา ภาษาไทย ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ วรรณคดีไทย Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Philosophy and Religion Thai Applied Linguistics English for Specific Purposes Thai Literature คณะวนศาสตร Faculty of Forestry ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) วท.บ. (วนศาสตร) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรปาไม วนศาสตรชุมชน วิทยาศาสตรชีวภาพปาไม วิศวกรรมปาไม Bachelor of Science Program (Forestry) Bachelor of Science (Forestry) B.S. (Forestry) Field of Study : Forest Resources Management Social Forest Forest Biological Sciences Forest Engineering
 • 55. 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางไม Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Pulp and Paper Technology Wood Science and Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร) วท.ม. (วนศาสตร) สาขาวิชา : การจัดการปาไม การจัดการลุมน้ํา ชีววิทยาปาไม วนผลิตภัณฑ วนวัฒนวิทยา Master of Science Program (Forestry) Master of Science (Forestry) M.S. (Forestry) Field of Study : Forest Management Watershed Management Forest Biology Forest Products Silviculture หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารทรัพยากรปาไม วนศาสตรชุมชน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม อุทยานและนันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) วนศาสตรเขตรอน Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Forest Resource Administration Social Forestry Environmental Science Parks and Recreation (International Program) Tropical Forestry ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : วนศาสตร - การจัดการปาไม - การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม - นิเวศวิทยาปาไม - วนวัฒนวิทยา - วนศาสตรเขตรอน Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Forestry - Forest Management - Watershed and Environmental Management - Forest Ecology - Silviculture - Tropical Forestry
 • 56. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 41 คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรพื้นพิภพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สถิติ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Mathematics Chemistry Industrial Chemistry Biochemistry Physics Computer Science General Science Earth Science Environmental Science Statistics หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) วท.บ. (ชีวิทยา) สาขาวิชา : จุลชีววิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร พันธุศาสตร รังสีประยุกตและไอโซโทป สัตววิทยา Bachelor of Science Program inBiology Bachelor of Science (Biology) B.S (Biology) Field of Study : Microbiology Biology Botany Genetics Applies Radiation and Isotopes Zoology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Mathematics
 • 57. 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เคมี - เคมีเชิงฟสิกส - เคมีวิเคราะห - เคมีอนินทรีย - เคมีอินทรีย เคมีอนินทรีย จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล พฤกษศาสตร พฤกษเศรษฐกิจ พันธุศาสตร ฟสิกส มาตรวิทยา สถิติ สัตววิทยา Chemistry - Physical Chemistry - Analytical Chemistry - Inorganic Chemistry - Organic Chemistry Inorganic Chemistry Microbiology Biochemistry Biology Cell and Molecular Biology Botany Economic Botany Genetics Physics Metrology Statistics Zoology ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร สัตววิทยา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Microbiology Botany Zoology หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : พันธุศาสตร วิทยาศาสตรชีวภาพ Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Genetics Bioscience
 • 58. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 43 คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (…) B.Eng. (...) Field of Study : Aerospace Engineering Food Engineering Agricultural Engineering Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Irrigation Engineering Water Resources Engineering Electrical Engineering Electromechanic Manufacturing Engineering Civil Engineering Materials Engineering Environmental Engineering Industrial Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Information Technology หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (...) วศ.ม. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร Master of Engineering Program Master of Engineering (...) M.Eng. (...) Field of Study : Food Engineering Agricultural Engineering Safety Engineering Computer Engineering
 • 59. 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอุตสาหการ Chemical Engineering Mechanical Engineering Irrigation Engineering Water Resources Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Environmental Engineering Industrial Engineering (International Program) Environmental Engineering Industrial Engineering ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วศ.ด. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมอุตสาหการ Doctor of Engineering Program Doctor of Engineering (...) D.Eng. (...) Field of Study : Agricultural Engineering Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Irrigation Engineering Water Resources Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Environmental Engineering (International Program) Industrial Engineering คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...)
 • 60. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) วิทยาศาสตรการกีฬา ศึกษาศาสตร-เกษตร ศึกษาศาสตร-พลศึกษา 45 Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Sports Science Agricultural Education Physical Education หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) ศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร ศึกษาศาสตร-พลศึกษา Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Home Economic Education Physical Education หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต (...) ศษ.บ. (...) สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา เคมี ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สุขศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง) ธุรกิจศึกษา สุขศึกษา Bachelor of Education Program Bachelor of Education (...) B.Ed. (...) Field of Study : Teaching Mathematics Agricultural and Environmental Education Chemistry Biology Business Education Physics Computer Science General Science Environmental Science Health Education (Continuing Program) Business Education Health Education ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : การฝกกีฬา วิชาชีพครูวิทยาศาสตร Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad. Dip. in... Field of Study : Sport Coaching Teaching Science Profession
 • 61. 46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ครุศาสตรเกษตร นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา สุขศึกษา Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Agricultural Education Recreation Sports Science Health Education หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศึกษาศาสตร-การสอน) Master of Arts in Teaching Program ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศึกษาศาสตร-การสอน) Master of Arts in Teaching ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร-การสอน) M.A.T. สาขาวิชา : Field of Study : คณิตศาสตร Mathematics ภาษาไทย Thai ภาษาฝรั่งเศส French ภาษาอังกฤษ English วิทยาศาสตร Science สังคมศึกษา Social Studies หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : การศึกษาผูใหญ คหกรรมศาสตรศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พลศึกษา Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Adult Education Home Economics Education Educational Psychology and Guidance Physical Education หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศษ.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ธุรกิจศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา Master of Education Program Master of Education (...) M.Ed. (...) Field of Study : Educational Administration Educational Technology Business Education Educational Research and Evaluation
 • 62. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 47 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรศึกษา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Science Education หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. (…) สาขาวิชา : พลศึกษา อาชีวศึกษา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. (…) Field of Study : Physical Education Vocational Education หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) ศษ.ด. (...) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรและการสอน Doctor of Education Program Doctor of Education (...) Ed.D. (...) Field of Study : Educational Administration Educational Technology Curriculum and Instruction คณะเศรษฐศาสตร Faculty of Economics ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรสหกรณ Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.S. (…) Field of Study : Agribusiness Agricultural Economics Cooperative Economics
 • 63. 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากร เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกษตร Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Resource Management Economics Agricultural Economics หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตรสหกรณ Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Agribusiness Cooperative Economics หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศ.ม. (...) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรธุรกิจ Master of Economics Program Master of Economics (...) M.Econ. (...) Field of Study : Business Economics ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรเกษตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Agricultural Economics
 • 64. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 49 คณะสถาปตยกรรมศาสตร Faculty of Architecture ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. สาขาวิชา : สถาปตยกรรม Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture B.Arch. Field of Study : Architecture หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภ.สถ.บ. (...) สาขาวิชา : ภูมิสถาปตยกรรม Bachelor of Landscape Architecture Program Bachelor of Landscape Architecture B.L.A Field of Study : Landscape Architecture ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต Master of Urban and Environmental Planning Program การวางผังเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต Master of Urban and Environmental Planning ผส.ม. M.U.E.P. สาขาวิชา : Field of Study : การวางผังเมืองและสภาพแวดลอม Urban and Environmental Planning คณะสังคมศาสตร Faculty of Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : นิติศาสตร Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : Laws หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : จิตวิทยา ภูมิศาสตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Psychology Geography
 • 65. 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : ประวัติศาสตร รัฐศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : History Political Science Sociology and Anthropology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : ประวัติศาสตร พัฒนาสังคม สังคมวิทยาประยุกต Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : History Social Development Applied Sociology หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาอุตสาหกรรม ภูมิศาสตรการวางแผนการตังถิ่นฐานมนุษย ้ Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Community Psychology Industrial Psychology Human Settlement Planning Geography คณะสัตวแพทยศาสตร Faculty of Veterinary Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) วท.บ. (…) B.S. (…) สาขาวิชา : เทคนิคการสัตวแพทย วิทยาศาสตรการสัตวแพทย Field of Study : Veterinary Technology Veterinary Sciences
 • 66. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 51 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ. สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Doctor of Veterinary Medicine Program Doctor of Veterinary Medicine D.V.M. Field of Study : Veterinary Medicine Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมโคนม โรคและการจัดการสุขภาพในฟารมสุกร โรคสัตวเลี้ยง Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad.Dip. (...) Field of Study : Dairy Herd Health Management Swine Diseases and Herd Health Management Small Animal Practice ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตรทางสัตวแพทย พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย สรีรวิทยาทางสัตว Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Veterinary Anatomy Veterinary Phathology Animal Physiology คณะอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Agro-Industries ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟสิกส พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิศวกรรมอาหาร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Packaging Technology Biotechnology Physico-Chemical Processiong Technology Agro-Industrial Product Development Food Science and Technology Textile Science and Technology Food Engineering
 • 67. 52 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) Graduate Diploma (…) ป.บัณฑิต (...) Grad. Dip. (…) สาขาวิชา : Field of Study : การประกันคุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร Quality Assurance of Agro-Industrial Products เทคโนโลยีของน้ําตาล Sugar Technology เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Postharvest Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Packaging Technology Biotechnology Agro-Industrial Product Development Food Science ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Development หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรการอาหาร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Biotechnology Food Science
 • 68. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 53 บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Agro-Industry Technology Management Sustainable Land Use and Natural Resource Management Agricultural Technology Postharvest Technology Genetic Engineering Applied Radiation and Isotopes Computer Science Environmental Science เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พันธุวิศวกรรม รังสีประยุกตและไอโซโทป วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : ดนตรีชาติพันธุวิทยา รัฐศาสตร ระดับปริญญาเอก Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Ethnomusicology Political Science Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : เคมี เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตรการอาหาร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Chemistry Agricultural biotechnology Postharvest Technology Food Science หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (…) สาขาวิชา : พันธุวิศวกรรม Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Genetic Engineering
 • 69. 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Agro-Bioresources วิทยาเขตศรีราชา ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว ธุรกิจระหวางประเทศ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...) Field of Study : Hotel and Tourism Management International Business หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมตอเรือและเครืองกลเรือ ่ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Naval Architecture and Marine Engineering วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย รังสีเทคนิค Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Medical Technology Radiological Technology
 • 70. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 55 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) สาธารณสุขศาสตร Bachelor of Public Health Program Bachelor of Public Health B.P.H. Field of Study : (Continuing Program) Public Health สถาบันสมทบ Affiliated Institutes วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคนิคการสัตวแพทย Veterinary Technology College, Department of Livestock Development Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Veterinary Technology วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…) วศ.บ. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมชลประทาน Bachelor’s Degree Program Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (…) B.Eng. (…) Field of Study : Irrigation Engineering
 • 71. มหาวิทยาลัยขอนแกน KHON KAEN UNIVERSITY คณะเกษตรศาสตร Faculty of Agriculture ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา : กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร พืชไร พืชสวน โรคพืชวิทยา สงเสริมการเกษตร สัตวศาสตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (Agriculture) B.Sc. (Agriculture) Field of Study : Entomology Soil Science Agronomy Horticulture Plant Pathology Agricultural Extension Animal Science หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เกษตรศาสตร การประมง เศรษฐศาสตรการเกษตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Agriculture Fisheries Agricultural Economics ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : วิจัยระบบการทําฟารม Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad. Dip in... Field of Study : Farming Systems Research
 • 72. มหาวิทยาลัยขอนแกน 57 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา : ปฐพีศาสตร พืชสวน สงเสริมการเกษตร Master of Science Program Master of Science (Agriculture) M.Sc. (Agriculture) Field of Study : Soil Science Horticulture Agricultural Extension หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การประมง กีฏวิทยา เกษตรเชิงระบบ พืชไร ธุรกิจการเกษตร ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม โรคพืชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เกษตรเชิงระบบ พืชไร สัตวศาสตร Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Fisheries Entomology Systems Agriculture Agronomy Agribusiness Agricultural Resources and Environment Plant Pathology (International Program) Systems Agriculture Agronomy Animal Science ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : กีฏวิทยา พืชไร โรคพืชวิทยา สัตวศาสตร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Entomology Agronomy Plant Pathology Animal Science
 • 73. 58 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด.(…) สาขาวิชา : ปฐพีศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Soil Science คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : ผูชวยทันตแพทย Certificate Program Certificate in... Cert. In... Field of Study : Dental Assistant ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S. Field of Study : Dental Surgery ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ปริทันตวิทยา วิทยาเอนโดดอนต Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma (...) Grad. Dip (...) Field of Study : Prosthodontics Pediatric Dentistry Periodontology Endodontology
 • 74. มหาวิทยาลัยขอนแกน 59 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตสาธารณสุข ปริทันตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมประดิษฐ Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Orthodontics Prosthodontics Pediatric Dentistry Dental Public Health Periodontology (International Program) Orthodontics Prosthodontics คณะเทคนิคการแพทย Faculty of Associated Medical Sciences ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย Certificate Program in... ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย Certificate in... ป. พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย Cert. In... สาขาวิชา : Field of Study : พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย(ปที่ 1) Medical Laboratory Assistant พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย(ปที่ 2) Laboratory Technician (Second Year Course) ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Physical Therapy Medical Technology
 • 75. 60 มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การบริหารหองปฏิบัติการคลินิก Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Clinical Laboratory Administration ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : กายภาพบําบัด วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Physical Therapy Medical Laboratory Science Medical Science คณะเทคโนโลยี Faculty of Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการอาหาร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Production Technology Biotechnology Geotechnology Energy Technology Food Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Biotechnology Food Technology
 • 76. มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร 61 Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Biotechnology Food Technology คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ Diploma Program in Nursing and Midwifery ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ Diploma in Nursing and Midwifery ป.พ. Dip.N. สาขาวิชา : Field of Study : การพยาบาลและผดุงครรภ Nursing and Midwifery ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) การพยาบาล Bachelor of Arts in Nursing Program Bachelor of Arts in Nursing B.A. in Nursing Field of Study : (Continuing Program) Nursing หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing
 • 77. 62 มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (...) พย.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลชุมชน การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science (...) M.N.S. (...) Field of Study : Nursing Administration Family Nursing Community Nursing Pediatric Nursing Adult Nursing Mental Health and Psychiatric Nursing ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : การพยาบาล Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Nursing คณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีบณฑิต (…) ั ทล.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) เวชนิทัศน Bachelor of Technology Program Bachelor of Technology (…) B.Tech. (…) Field of Study : (Continuing Program) Biomedical and Communications หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine
 • 78. มหาวิทยาลัยขอนแกน 63 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) รังสีเทคนิค Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : (Continuing Program) Radiological Technology ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยคลินิก (...) ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (...) สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร เซลลวิทยาการแพทย วิสัญญีวิทยา เวชศาสตรฟนฟู ศัลยศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา ออรโทปดิกส อายุรศาสตร Graduate Diploma Program in Clinical Medical Sciences Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences (...) Grad.Dip. in Clinical Medical Sciences (...) Field of Study : Pediatrics Ophthalmology Psychiatry Medical Cytology Anaesthesiology Rahabilitation Medicine Surgery Obstetrics and Gynaecology Otolaryngology Orthopedics Medicine ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตร จุลชีววิทยาทางการแพทย ชีวเคมีทางการแพทย ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา สรีรวิทยาทางการแพทย Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Anatomy Medical Microbiology Medical Biochemistry Parasitology Pharmacology Medical Physiology
 • 79. 64 มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : ชีวเคมีทางการแพทย เภสัชวิทยา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Medical Biochemistry Pharmacology คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmaceutical Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Bachelor of Pharmacy Program Bachelor of Pharmacy B.Pharm. Field of Study : Pharmacy ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (…) ภ.ม. (…) สาขาวิชา : เภสัชกรรมคลินิก Master of Pharmacy Program Master of Pharmacy (…) M. Pharm. (…) Field of Study : Clinical Pharmacy หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  การจัดการผลิตภัณฑสุขภาพ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เภสัชภัณฑ Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Health Consumer Protection Health Product Management Pharmaceutical Chemistry and Natural Products Pharmaceuticals
 • 80. มหาวิทยาลัยขอนแกน 65 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : การบริบาลทางเภสัชกรรม วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Pharmaceutical Care Research and Development in Pharmaceuticals Social and Administrative Pharmacy คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Faculty of Humanities and Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : การจัดการการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ สารสนเทศศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Social Development Management Community Development Thai French German English Information Science ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ปรัชญา ภาษาอังกฤษ สังคมวิทยาการพัฒนา Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Library and Information Science Philosophy English Development Sociology
 • 81. 66 มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต การจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต จ.พช.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการการพัฒนาชนบท ระดับปริญญาเอก Master of Rural Development Management Program Master of Rural Development Management M.R.D.M. Field of Study : (English Program) Rural Development Management Doctoral Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) ศศ.ด. (…) สาขาวิชา : พัฒนศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Development Science คณะวิทยาการจัดการ Faculty of Management Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ. (…) สาขาวิชา : การเงิน การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว การตลาด (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง) การบัญชี Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : Finance Hotel and Tourism Management Marketing (4 Year and Continuing Program) Accounting หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics
 • 82. มหาวิทยาลัยขอนแกน 67 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศ.ม. (...) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรธุรกิจ Master of Economics Program Master of Economics (...) M.Econ. (...) Field of Study : Business Economics คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สถิติ Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Mathematics Chemistry Microbiology Biochemistry Biology Environmental Ecology Physics Computer Science Environmental Science Statistics
 • 83. 68 มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร (...) ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร (...) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม Graduate Diploma in Science Program Graduate Diploma in Sciences (...) Grad.Dip. in Science (...) Field of Study : Environmental Science ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การรับรูจากระยะไกลและระบบ สารสนเทศภูมิศาตร คณิตศาสตร เคมี เคมีฟสิกัล เคมีวิเคราะห เคมีอนินทรีย เคมีอินทรีย ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรพอลิเมอร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สถิติประยุกต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : ชีวเคมี ชีววิทยา ฟสิกส Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Remote Sensing and Geographic Information System Mathematics Chemistry Physical Chemistry Analytical Chemistry Inorganic Chemistry Organic Chemistry Biology Physics Polymer Science Environmental Science Applied Statistics Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Biochemistry Biology Physics
 • 84. มหาวิทยาลัยขอนแกน 69 คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…) วศ.บ. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (…) B.Eng. (…) Field of Study : Agricultural Engineering Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Environmental Engineering Industrial Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) วศ.ม. (…) สาขาวิชา : เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมดินและน้ํา วิศวกรรมไฟฟาและระบบ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมโยธา Master of Engineering Program Master of Engineering (…) M.Eng. (…) Field of Study : Agricultural Machinery Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Soil and Water Engineering Electrical Engineering and Systems Civil Engineering Environmental Engineering Industrial Engineering (International Program) Civil Engineering
 • 85. 70 มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Civil Engineering (International Program) Water Resources Engineering คณะศิลปกรรมศาสตร Faculty of Fine and Applied Arts ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (…) ศป.บ. (…) สาขาวิชา : จิตรกรรม ดนตรีไทย ดนตรีสากล ประติมากรรม ออกแบบนิเทศศิลป Bachelor’s Degree Program Bachelor of Fine and Applied Arts Program Bachelor of Fine and Applied Arts (…) B.F.A. (…) Field of Study : Painting Thai Music Western Music Sculpture Visual Communication Design คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต (…) ศษ.บ. (…) สาขาวิชา : การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา Bachelor of Education Program Bachelor of Education (…) B.Ed. (…) Field of Study : Elementary Education Secondary Education Physical Education Art Education
 • 86. มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตรตอเนื่อง) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา 71 (Continuing Program) Teaching of Social Studies at the Secondary School Level Physical Education Art Education ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : วิชาชีพครู Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Teaching Profession ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศษ.ม. (...) สาขาวิชา : การแนะแนวและใหคําปรึกษา การบริหารการศึกษา การประถมศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา พลศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร วิทยาศาสตรศึกษา สังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน Master of Education Program Master of Education (...) M.Ed. (...) Field of Study : Guidance and Counseling Educational Administration Elementary Education Measurement and Evaluation Educational Psychology Educational Technology Physical Education Development Education Science Education Social Studies Curriculum and Instruction ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) ศษ.ด. (…) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน Doctoral Degree Program Doctor of Education Program Doctor of Education (…) Ed.D. (…) Field of Study : Educational Administration Curriculum and Instruction
 • 87. 72 มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะสถาปตยกรรมศาสตร Faculty of Architecture ระดับอนุปริญญา Diploma Program หลักสูตรอนุปริญญา... อนุปริญญา... อนุ. ... สาขาวิชา : สถาปตยกรรมศาสตร Diploma Program in... Diploma in... Dip. in... Field of Study : Architecture ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. สาขาวิชา : สถาปตยกรรม Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture B.Arch. Field of Study : Architecture คณะสาธารณสุขศาสตร Faculty of Public Health ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรสุขาภิบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Bachelor of Science Program (Public Health) Bachelor of Science (Public Health) B.Sc. (Public Health) Field of Study : Sanitary Science Occupational Health and Safety หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) สาธารณสุขศาสตร Bachelor of Public Health Program Bachelor of Public Health B.P.H. Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Public Health
 • 88. มหาวิทยาลัยขอนแกน 73 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร Master of Public Health Program Master of Public Health M.P.H. Field of Study : Public Health หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (…) ส.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารสาธารณสุข ชีวสถิติ โภชนาการชุมชน อนามัยสิ่งแวดลอม Master of Public Health Program Master of Public Health (…) M.P.H. (…) Field of Study : Public Health Administration Biostatistics Community Nutrition Environmental Health คณะสัตวแพทยศาสตร Faculty of Veterinary Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ. สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร Doctor of Veterinary Medicine Program Doctor of Veterinary Medicine D.V.M. Field of Study : Veterinary Medicine บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ชีวเวชศาสตร Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Biomedical Science
 • 89. 74 มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : ชีวเวชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) สาธารณสุขศาสตร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Biomedical Science (International Program) Public Health โครงการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท Graduate Diploma Project in Rural Development Volunteer ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad. Dip. in... Field of Study : Rural Development Volunteer
 • 90. มหาวิทยาลัยเชียงใหม CHIANG MAI UNIVERSITY คณะเกษตรศาสตร Faculty of Agriculture ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา : กีฏวิทยา ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร พืชไร พืชสวน โรคพืช สงเสริมและเผยแพรการเกษตร - เกษตรที่ราบ - เกษตรที่สูง สัตวบาล Bachelor of Science Program (Agriculture) Bachelor of Science (Agriculture) B.S. (Agriculture) Field of Study : Entomology Soil Science and Conservation Agronomy Horticulture Plant Pathology Agricultural Extension - Low Land Agricultural Extension - High Land Agricultural Extension Animal Husbandry หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรเกษตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Agricultural Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา : กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร พืชไร พืชสวน เศรษฐศาสตรเกษตร สงเสริมการเกษตร สัตวศาสตร Master of Science Program (Agriculture) Master of Science (Agriculture) M.S. (Agriculture) Field of Study : Entomology Soil Science Agronomy Horticulture Agricultural Economics Agricultural Extension Animal Science
 • 91. 76 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เกษตรศาสตรเชิงระบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : โรคพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ระดับปริญญาเอก (English Program) Agricultural Systems Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Plant Pathology Postharvest Technology Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (…) สาขาวิชา : พืชไร พืชสวน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Agronomy Horticulture Postharvest Technology คณะเทคนิคการแพทย Faculty of Associated Medical Sciences ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : พนักงานเวชกรรมฟนฟู  Certificate Program in... Certificate in... Cert. In... Field of Study : Medical Rehabilitation Worker ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...)
 • 92. มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาวิชา : กายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด เทคนิคการแพทย รังสีเทคนิค 77 Field of Study : Physical Therapy Occupational Therapy Medical Technology Radiological Technology ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : กายภาพบําบัดคลินิก เทคนิคการแพทย - จุลทรรศนศาสตรคลินิก - โลหิตวิทยา Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad. Dip. in... Field of Study : Clinical Physical Therapy Medical Technology - Clinical Microscopy - Hematology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรการกีฬา Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Medical Technology Sports Science คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S. Field of Study : Dentistry
 • 93. 78 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยคลินิก (...) ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (...) สาขาวิชา : ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต เวชศาสตรชองปาก ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Graduate Diploma Program in Clinical Science Graduate Diploma in Clinical Science (...) Grad. Dip. Clin.Sci. (...) Field of Study : General Dentistry Prosthodontics Pediatric Dentistry Periodonties Endodontics Oral Medicine Oral and Maxillofacial Surgery ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมปองกัน ปริทันตวิทยา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ท.ด. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) ทันตแพทยศาสตร Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Orthodontics Preventive Dentistry Periodontology Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (Thai and International Program) Dentistry
 • 94. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 79 คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Administration ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การบัญชี Bachelor of Arts Program in Accounting Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Accounting หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration B.B.A. Field of Study : Business Administration ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม. สาขาวิชา : การบัญชี Master of Accounting Program Master of Accounting M.Acc. Field of Study : Accounting หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (…) บธ.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration (…) M.B.A. (…) Field of Study : Agro – Industry Management Business Administration คณะมนุษยศาสตร Faculty of Humanities ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) Bachelor’s Degree Program Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...)
 • 95. 80 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาวิชา : การสื่อสารมวลชน บานและชุมชน ประวัติศาสตร ปรัชญา ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ สารสนเทศศึกษา Field of Study : Mass Communication Home and Community History Philosophy Japanese Thai French German English Information Studies หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) วท.บ. (จิตวิทยา) สาขาวิชา : จิตวิทยา - จิตวิทยาคลินิก - จิตวิทยาโรงเรียน - จิตวิทยาอุตสาหกรรม Bachelor of Science Program (Psychology) Bachelor of Science (Psychology) B.Sc. (Psychology) Field of Study : Psychology - Clinical Psychology - School Psychology - Industrial Psychology ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : การทองเที่ยว Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad. Dip. (...) Field of Study : Tourism ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการมนุษยกับสิ่งแวดลอม การจัดการอุตสาหกรรมการทองเที่ยว บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Man and Environment Management Tourism Industry Management Library and Information Science
 • 96. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 81 ประวัติศาสตร ปรัชญา พุทธศาสนศึกษา ภาษาและวรรณกรรมลานนา ภาษาอังกฤษ History Philosophy Buddhist Studies Lanna Language and Literature English หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาโรงเรียน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Counseling Psychology School Psychology Industrial and Organizational Psychology คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต (...) พย.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การพยาบาลสาธารณสุข พยาบาลและผดุงครรภ Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science (...) B.N.S. (...) Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Public Health Nursing Nursing and Midwifery ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (...) พย.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล การพยาบาลกุมารเวชศาสตร การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลผูใหญ Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science (...) M.N.S. (...) Field of Study : Nursing Administration Pediatric Nursing Infection Control Nursing Adult Nursing
 • 97. 82 มหาวิทยาลัยเชียงใหม การพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาลแมและเด็ก การพยาบาลสตรี สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลอาชีวอนามัย Gerontological Nursing Maternal and Child Nursing Nursing Care of Women Mental Health and Psychiatric Nursing Occupational Health Nursing หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร - การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Nursing Science - Medical and Surgical Nursing ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พย.ด. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) พยาบาลศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : (Thai and International Program) Nursing คณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : พนักงานเซลสวิทยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Certificate Program Vocational Certificate Program in... Vocational Certificate in... Voc. Cert. In... Field of Study : Cytology Bachelor’s Degree Program Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine
 • 98. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 83 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) สาธารณสุขศาสตร Bachelor of Public Health Program Bachelor of Public Health B.P.H. Field of Study : (Continuing Program) Public Health ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยคลินิก (...) ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (...) สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร นิติเวชศาสตร พยาธิวิทยา รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตรครอบครัว เวชศาสตรฟนฟู ศัลยศาสตร ศัลยศาสตรออรโทปดิกส สูติศาสตรและนรีเวชศาสตร โสต นาสิก ลาริงซวิทยา อายุรศาสตร Graduate Diploma Program in Clinical Science Graduate Diploma in Clinical Science (...) Grad. Dip. Clin. Sci. (...) Field of Study : Pediatrics Opthalmology Phychiatry Forensic Medicine Pathology Radiology Anesthesiology General Practice Family Medicine Rehabilitation Medicine Surgery Orthopedic Surgery Obstetrics and Gynaecology Otoraryngology Internal Medicine ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...)
 • 99. 84 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาวิชา : กายวิภาคศาสตร จุลชีววิทยา ชีวเคมี ปรสิตวิทยา พิษวิทยา ฟสิกสการแพทย เภสัชวิทยา สรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาศาสตรสุขภาพ Field of Study : Anatomy Microbiology Biochemistry Parasitology Toxicology Medical Physics Pharmacology Physiology (International Program) Health Sciences หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร Master of Public Health Program Master of Public Health M.P.H. Field of Study : Public Health ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (...) สาขาวิชา : จุลชีววิทยา ชีวเคมี ปรสิตวิทยา เภสัชวิทยา Doctor of Science Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Microbiology Biochemistry Parasitology Pharmacology คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmacy ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Bachelor of Pharmacy Program Bachelor of Phamacy B. Pharm. Field of Study : Pharmacy
 • 100. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 85 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (...) ภ.ม. (...) สาขาวิชา : ชีวเภสัชกรรม เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชเคมี เภสัชเวท Master of Pharmacy Program Master of Pharmacy (...) M. Pharm. (...) Field of Study : Biopharmacy Pharmaceutical Technology Clinical Pharamacy Pharmaceutical Chemistry Pharmacognosy ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Pharmacy คณะวิจิตรศิลป Faculty of Fine Arts ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปบัณฑิต (...) ศป.บ. (...) สาขาวิชา : การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปะการถายภาพ ศิลปะไทย Bachelor’s Degree Program Bachelor of Fine Arts Program Bachelor of Fine Arts (...) B.F.A. (...) Field of Study : Design Painting Sculpture Printmaking Photographic Art Thai Arts
 • 101. 86 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (...) สถ.บ. (...) สาขาวิชา : สถาปตยกรรม ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต (...) ศป.ม. (...) สาขาวิชา : ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture (...) B.Arch. (...) Field of Study : Architecture Master’s Degree Program Master of Fine Arts Program Master of Fine Arts (...) M.F.A. (...) Field of Study : Printmaking คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ชีววิทยา ธรณีวิทยา ฟสิกส วัสดุศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร สถิติ สัตววิทยา อัญมณีวิทยา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Mathematics Chemistry Industrial Chemistry Microbiology Biochemistry and Biochemical Technology Biology Geology Physics Materials Science Computer Science Statistics Zoology Gemology
 • 102. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 87 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการประมง) วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง) สาขาวิชา : การจัดการประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อุตสาหกรรมประมง Bachelor of Science Program (Fishery Technology) Bachelor of Science (Fishery Technology) B.S. (Fishery Technology) Field of Study : Fishery Management Aquaculture Fishery Industry ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร การสอนเคมี การสอนชีววิทยา การสอนฟสิกส คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ธรณีฟสิกสประยุกต ธรณีวิทยา ฟสิกส ฟสิกสประยุกต วัสดุศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร สถิติประยุกต สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) การประเมินความเสี่ยงทางดาน สิ่งแวดลอมในระบบนิเวศเขตรอน Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Teaching Mathematics Teaching Chemistry Teaching Biology Teaching Physics Mathematics Applied Mathematics Chemistry Industrial Chemistry Biology Biotechnology Information Technology and Management Applied Geophysics Geology Physics Applied Physics Materials Science Computer Science Applied Statistics Exercise Physiology (International Program) Environmental Risk Assessment for Tropical Ecosystems
 • 103. 88 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี - เคมีฟสิกัล - เคมีวิเคราะห ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ธรณีวิทยา ฟสิกส วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) เคมี ธรณีวิทยา ฟสิกส วัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Mathematics Chemistry - Physical Chemistry - Analytical Chemistry Biology Biotechnology Geology Physics Materials Science Environmental Science (International Program) Chemistry Geology Physics Materials Science คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor’s Degree Program Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Computer Engineering Mechanical Engineering Agricultural Machinery Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Environmental Engineering Mining Engineering Industrial Engineering
 • 104. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 89 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (...) วศ.ม. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ Master of Engineering Program Master of Engineering (...) M.Eng. (...) Field of Study : Mechanical Engineering Energy Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Environmental Engineering Mining Engineering Industrial Engineering ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วศ.ด. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Mechanical Engineering Electrical Engineering คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต (...) ศษ.บ. (...) สาขาวิชา : การศึกษาผูใหญ เกษตรกรรม คณิตศาสตร บริหารการศึกษา ประถมศึกษา Bachelor of Education Program Bachelor of Education (...) B.Ed. (...) Field of Study : Adult Education Agricultural Education Mathematics Education Administration Elementary Education
 • 105. 90 มหาวิทยาลัยเชียงใหม พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา สุขศึกษา อนุบาลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง) คหกรรมศาสตร ธุรกิจศึกษา อนุบาลศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา Physical Education Thai French English Science Social Studies Health Education Pre-School Education Industrial Education (Continuing Program) Home Economics Education Business Education Pre-School Education Industrial Education ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การสื่อสารเพื่อการพัฒนา Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Communication for Development หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : วิชาชีพครู Graduate Diploma in Education Program Graduate Diploma in Education (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Teaching Profession ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศษ.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษานอกระบบ Master of Education Program Master of Education (...) M.Ed. (...) Field of Study : Educational Administration Education Measurement and Evaluation Nonformal Education
 • 106. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 91 การสงเสริมสุขภาพ การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนสังคมศึกษา คณิตศาสตรศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เทคโนโลยีทางการศึกษา ประถมศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา อาชีวศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : โภชนศาสตรศึกษา Health Promotion Teaching Thai Teaching English as a Foreign Language Teaching Social Studies Mathematics Education Educational Psychology and Guidance Educational Technology Elementary Education Research and Statistics in Education Science Education Vocational Education Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Nutrition Education คณะเศรษฐศาสตร Faculty of Economics ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.ม. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Master of Economics Program Master of Economics M.Econ. Field of Study : Economics
 • 107. 92 มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะสังคมศาสตร Faculty of Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. สาขาวิชา : รัฐศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Political Science หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร Bachelor of Arts Program (Public Administration) Bachelor of Arts (Public Administration) B.A. (Public Administration) Field of Study : Public Administration หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : ภูมิศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Geography Sociology and Anthropology หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : นิติศาสตร Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : Laws ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ภูมิศาสตร Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Geography
 • 108. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 93 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. สาขาวิชา : การเมืองและการปกครอง Master of Arts (Political Science) Program Master of Arts (Political Science) M.A. (Political Science) Field of Study : Politics and Government หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร Master of Public Administration Program Master of Public Administration M.P.A. Field of Study : Public Administration หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : การพัฒนาสังคม ภูมิภาคศึกษา เศรษฐศาสตรการเมือง สตรีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) การพัฒนาอยางยั่งยืน Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Social Development Regional Studies Political Economy Women’s Studies (International Program) Sustainable Development คณะสัตวแพทยศาสตร Faculty of Veterinary Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ. สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร Doctor of Veterinary Medicine Program Doctor of Veterinary Medicine D.V.M. Field of Study : Veterinary Medicine
 • 109. 94 มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Agro-Industries ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการบรรจุ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Packaging Technology Product Development Technology Agro-Industrial Biotechnology Food Science and Technology Food Process Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (…) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (…) Field of Study : Food Science and Technology Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Food Science and Technology
 • 110. มหาวิทยาลัยทักษิณ THAKSIN UNIVERSITY คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Faculty of Humanities and Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ. (…) สาขาวิชา : การตลาด การบัญชี Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : Marketing Accounting หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : ภูมิศาสตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Geography หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาชุมชน ดุริยางคศาสตรไทย ดุริยางคศาสตรสากล ทัศนศิลป ประวัติศาสตร ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ศิลปะ (หลักสูตรตอเนื่อง) การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาชุมชน Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Human Resource Management Community Development Thai Music Music Visual Art History Thai Malay English Fine Arts (Continuing Program) Human Resource Management Community Development หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics
 • 111. 96 มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : ไทยคดีศึกษา นโยบายและการวางแผนสังคม พื้นที่ศึกษา ภาษาไทย Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Thai Studies Social Policy and Planning Area Studies Thai คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สถิติ สาธารณสุขศาสตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : ชีววิทยา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Mathematics Chemistry Biology Physics Computer Science Aquaculture Science Environmental Science Statistics Public Health Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Biology
 • 112. มหาวิทยาลัยทักษิณ 97 คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต (…) กศ.บ. (…) สาขาวิชา : การประถมศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา คณิตศาสตร จิตวิทยาการแนะแนว เทคโนโลยีการศึกษา บรรณารักษศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร วิทยาศาสตร - เคมี วิทยาศาสตร - ฟสิกส สังคมศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง) พลศึกษา Bachelor of Education Program Bachelor of Education (…) B.Ed. (…) Field of Study : Elementary Education Educational Measurement and Evaluation Mathematics Guidance Psychology Educational Technology Library Science Thai English Physical and Biological Science Science – Mathematics Science - Chemistry Science - Physics Social Studies (Continuing Program) Physical Education หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : พลศึกษา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Physical Education ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การสอน Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Teaching
 • 113. 98 มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต (…) กศ.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Master’s Degree Program Master of Education Program Master of Education (…) M.Ed. (…) Field of Study : Educational Administration Educational Measurement Higher Education Mathematics Thai English โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Animal Productive Technology โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Faculty of Health Science and Sports (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (...) Field of Study : Industrial Hygiene and Safety
 • 114. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม Faculty of Industrial Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (...) ค.อ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรตอเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Science in Industrial Education Program Bachelor of Science in Industrial Education (...) B.Sc.Ind. Ed (...) Field of Study : Mechanical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Production Engineering (Continuing Program) Mechanical Engineering Technology Education Electrical Engineering Civil Engineering Production Engineering หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมิเดีย Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Printing Technology Applied Computer Science Multimedia ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Teaching of Science and Mathematics
 • 115. 100 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (…) ค.อ.ม. (…) สาขาวิชา : ครุศาสตรเทคโนโลยี คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา Master of Science in Industrial Education Program Master of Science in Industrial Education (…) M.S.Ind.Ed. (…) Field of Study : Technology Education Computer and Information Technology Mechanical Engineering Electrical Engineering ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบณฑิต ั ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (…) ค.อ.ด. (…) สาขาวิชา : วิจัยและพัฒนาหลักสูตร Doctor of Technical Education Program Doctor of Technical Education (…) Tech. Ed.D. (…) Field of Study : Curriculum Research and Development คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ School of Information Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรตอเนื่อง) เทคโนโลยีสารสนเทศ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : (International Program) Computer Science (Continuing Program) Information Technology ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Information Technology
 • 116. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระดับปริญญาโท 101 Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมซอฟตแวร ระดับปริญญาเอก Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Information Technology Electronic Business Software Engineering Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Information Technology คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี School of Bioresources and Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรชีวภาพ เทคโนโลยีชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ชีวสารสนเทศ Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Natural Resource Management Biochemical Technology Biotechnology (International Program) Postharvest Technology Bioinformatics หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) วศ.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ Master of Engineering Program Master of Engineering (…) M.Eng. (…) Field of Study : Natural Resource Management Biotechnology
 • 117. 102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Biochemical Technology Biotechnology คณะพลังงานและวัสดุ School of Energy and Materials ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอุณหภาพ Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma (...) Grad. Dip. (...) Field of Study : Energy Management Technology Materials Technology Environmental Technology Thermal Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอุณหภาพ Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Energy Management chnology Energy Technology Environmental Technology Thermal Technology หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (...) วศ.ม. (...) Master of Engineering Program Master of Engineering (...) M.Eng. (...)
 • 118. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอุณหภาพ ระดับปริญญาเอก 103 Field of Study : Energy Management Technology Energy Technology Materials Technology Environmental Technology Thermal Technology Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอุณหภาพ Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Energy Management Technology Energy Technology Environmental Technology Materials Technology Thermal Technology หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีพลังงาน Doctor of Science Program Doctor of Science (...) D.Sc. (...) Field of Study : Energy Technology หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วศ.ด. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีพลังงาน Doctor of Engineering Program Doctor of Engineering (...) D.Eng. (...) Field of Study : Energy Technology คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...)
 • 119. 104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร Field of Study : Mathematics Chemistry Microbiology Physics Food Science and Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตรประยุกต เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาประยุกต ฟสิกส Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (...) Field of Study : Applied Mathematics Industrial Chemistry Applied Microbiology Physics คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องมือ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมโยธา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Tool Engineering Electrical Engineering Mechatronics Engineering Civil Engineering Control System and Instrumentation Engineering Materials Engineering Environmental Engineering Electronic and Telecommunication Engineering Production Engineering (International Program) Computer Engineering Civil Engineering
 • 120. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 105 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมอาหาร Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad. Dip. (...) Field of Study : Geotechnical Engineering Food Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Computer Engineering หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (...) วศ.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เทคโนโลยีชีวภาพ มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมการเชื่อม วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมความเที่ยงตรง วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบการผลิต วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอาหาร Master of Engineering Program Master of Engineering (...) M.Eng. (...) Field of Study : Metal Forming Technology Biotechnology Industrial Metrology Welding Engineering Transportation Engineering Precision Engineering Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Water Resources Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Manufacturing Systems Engineering Construction Engineering and Management Metallurgical Engineering Environmental Engineering Food Engineering
 • 121. 106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Civil Engineering Food Engineering (International Program) Electrical and Computer Engineering หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วศ.ด. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาหาร Doctor of Engineering Program Doctor of Engineering (...) D.Eng. (...) Field of Study : Metal Forming Technology Chemical Engineering Mechanical Engineering Food Engineering คณะศิลปศาสตร School of Liberal Arts ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การเรียนรูภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Resource Based English Language Learning ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : ภาษาศาสตรประยุกต (การเรียนรู ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง) ภาษาศาสตรประยุกตดานการสอน ภาษาอังกฤษ Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Applied Linguistics (Resource Based English Language Learning) Applied Linguistics for English Language Teaching
 • 122. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 107 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ School of Architecture and Design ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปบัณฑิต (...) ศ.บ. (...) สาขาวิชา : การออกแบบนิเทศศิลป Bachelor of Fine Arts Program Bachelor of Fine Arts (...) B.F.A. (...) Field of Study : Communication Design หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (...) สถ.บ. (...) สาขาวิชา : ศิลปอุตสาหกรรม สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture (...) B.Arch. (...) Field of Study : Industrial Design Architecture Interior Architecture สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : วิทยาการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Robotics and Automation
 • 123. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Institute of Agricultural Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว เทคโนโลยีอาหาร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Crop Production Technology Animal Production Technology Food Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว เทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว เทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีชีวภาพ Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Crop Production Technology Animal Production Technology Food Technology (International Program) Biotechnology Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Crop Production Technology Animal Production Technology Food Technology (International Program) Biotechnology
 • 124. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 109 สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม Institute of Social Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (…) วส.บ. (…) สาขาวิชา : นิเทศศาสตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศศึกษา Bachelor of Information Science Program Bachelor of Information Science (…) B.I.S. (…) Field of Study : Communication Management Information System Information Studies ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษศึกษา Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad.Dip. (…) Field of Study : English Language Studies ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษศึกษา Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : (Thai and English Program) English Langnage Studies ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) ศศ.ด. (…) สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษศึกษา Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : English Language Studies
 • 125. 110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํานักวิชาแพทยศาสตร Institute of Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต (…) พย.บ. (…) สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร Doctor of Nursing Science Program Doctor of Nursing Science (…) B.N.S. (…) Field of Study : Nursing หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Medical Technology Environmental Health Occupational Health and Safety สํานักวิชาวิทยาศาสตร Institute of Science ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การรับรูจากระยะไกล คณิตศาสตรประยุกต เคมี Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Remote Sensing Applied Mathematics Chemistry
 • 126. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีเลเซอร ฟสิกส ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (…) สาขาวิชา : การรับรูจากระยะไกล คณิตศาสตรประยุกต เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีเลเซอร ฟสิกส 111 Microbiology Biochemistry Environmental Biology Laser Technology Physics Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Remote Sensing Applied Mathematics Chemistry Microbiology Biochemistry Environmental Biology Laser Technology Physics สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร Institute of Engineering ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี Bachelor’s Degree Program Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Printing Technology Computer Technology Geotechnology Agricultural Engineering Transportation Engineering Computer Engineering Chemical Engineering
 • 127. 112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอุตสาหการ Mechanical Engineering Ceramic Engineering Telecommunication Engineering Electrical Engineering Polymer Engineering Metallurgical Engineering Civil Engineering Environmental Engineering Industrial Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) วศ.ม. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เทคโนโลยีธรณี Master of Engineering Program Master of Engineering (…) M.Eng. (…) Field of Study : Chemical Engineering Mechanical Engineering Ceramic Engineering Polymer Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Environmental Engineering (Thai and English Program) Geotechnology ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วศ.ด. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมไฟฟา Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Chemical Engineering Mechanical Engineering Ceramic Engineering Polymer Engineering Electrical Engineering
 • 128. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 113 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เทคโนโลยีธรณี Civil Engineering Environmental Engineering (Thai and English Program) Geotechnology สถาบันสมทบ Affiliated Institutes สถาบันการบินพลเรือน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต เทคโนโลยีบณฑิต (...) ั ทล.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ การจัดการจราจรทางอากาศ การจัดการทาอากาศยาน Bachelor’s Degree Program Bachelor of Technology in Aviation Program Bachelor of Technology (…) B. Tech. (…) Field of Study : (4 year and Continuing Program) Air Cargo Management Air Traffic Management Airport Management
 • 129. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร THAMMASAT UNIVERSITY คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) ท.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก Bachelor’s Degree Program Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S. Field of Study : Dentistry Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Oral Health Science คณะนิติศาสตร Faculty of Law ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : นิติศาสตร Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : Laws ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad.Dip.in... Field of Study : Business Law Public Law
 • 130. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 115 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต น.ม. สาขาวิชา : กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายอาญา กฎหมายเอกชน นิติศาสตร Master of Laws Program Master of Laws LL.M. Field of Study : Business Law Public Law International Law Criminal Law Private Law Laws ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณฑิต ั นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต น.ด. สาขาวิชา : นิติศาสตร Doctor of Laws Program Doctor of Laws LL.D. Field of Study : Laws คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี Faculty of Commerce and Accountancy ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การบัญชี Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...) Field of Study : Accounting หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (…)
 • 131. 116 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาวิชา : การเงิน การตลาด การบริหารการขนสงระหวางประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยและองคการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Field of Study : Finance Marketing International Transport Management Human Resource and Organization Management Real Estate Business Industrial and Operations Management Management Information Systems ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : การประเมินราคาทรัพยสิน การสอบบัญชี Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad. Dip. in... Field of Study : Property Valuation Auditing ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการตลาดมหาบัณฑิต การตลาดมหาบัณฑิต กต.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การตลาด Master of Science in Marketing Program Master of Science in Marketing M.S. (Marketing) Field of Study : (English Program) Marketing หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม. Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) สาขาวิชา : การบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต (...) บช.ม. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาชีพการบัญชี Field of Study : Accounting Master of Professional Accounting Program Master of Accounting (...) M.Acc. (...) Field of Study : (International Program) Professional Accounting
 • 132. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : ธุรกิจอสังหาริมทรัพย (หลักสูตรนานาชาติ) การเงิน 117 Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Real Estate Business (International Program) Finance ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรการตลาดดุษฎีบณฑิต ั การตลาดดุษฎีบัณฑิต กต.ด. สาขาวิชา : การตลาด Doctor of Philosophy Program in Marketing Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Marketing หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บธ.ด. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Doctor of Business Administration Program Doctor of Business Administration D.B.A. Field of Study : Business Administration คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร Bachelor’s Degree Program Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing
 • 133. 118 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล  ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล ป. ผูชวยพยาบาล สาขาวิชา : ผูชวยพยาบาล Certificate in Practical Nursing Program Certificate in Practical Nursing Cert.P.N. Field of Study : Practical Nursing ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (…) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยคลินิก (…) ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (…) สาขาวิชา : เวชปฏิบัติทั่วไป / ครอบครัว เวชศาสตรครอบครัว Graduate Diploma Program in Dlinical Sciences (…) Graduate Diploma in Clinical Sciences (…) Grad. Dip. in Clinical Sciences (…) Field of Study : General Practice / Family Practice Family Medicine คณะรัฐศาสตร Faculty of Political Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. Bachelor of Arts Program in Political Science Bachelor of Arts (Political Science) B.A. (Political Science)
 • 134. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาวิชา : การบริหารรัฐกิจ การเมืองและการปกครอง การระหวางประเทศ 119 Field of Study : Public Administration Political and Government International Affairs ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. สาขาวิชา : การบริหารรัฐกิจ การปกครอง การระหวางประเทศและการทูต Master of Arts Program in Political Science Master of Arts (Political Science) M.A. (Pol. Sci.) Field of Study : Public Administration Government International Affairs and Diplomacy หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (…) ร.ม. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ความสัมพันธระหวางประเทศ Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : (English Program) International Relations ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร.ด. สาขาวิชา : รัฐศาสตร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Political Science คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน Faculty of Journalism and Mass Communication ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตรบัณฑิต ว.บ. สาขาวิชา : วารสารศาสตร Bachelor’s Degree Program Bachelor of Arts Program in Journalism and Mass Communication Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Journalism
 • 135. 120 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต(สื่อสารมวลชน) Master of Arts Program (Mass communication) วารสารศาสตรมหาบัณฑิต(สื่อสารมวลชน) Master of Art (Mass Communication) ว.ม. (สื่อสารมวลชน) M.A. (Mass Communication) สาขาวิชา : Field of Study : นโยบายและการวางแผนการสื่อสาร Communication Policy and Planning วิจัยสื่อสารมวลชน Mass Communication Research สื่อสารพัฒนาการ Development Communication หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (…) ว.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารสื่อสารมวลชน การสื่อสารภาครัฐและเอกชน ระดับปริญญาเอก Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Mass Communication Administration Communication Management for Public and Business Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : สื่อสารมวลชน Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Mass Communication คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Faculty of Science and Technology ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Mathematics Applied Mathematics
 • 136. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคมี เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชนบท เทคโนโลยีชีวภาพ ฟสิกส ฟสิกสอิเล็กทรอนิกส วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรคอมพิวเตอร สถิติ 121 Chemistry Agricultural Technology Rural Technology Biotechnology Physics Electronics Physics Materials Science Food Science and Technology Textile Science and Technology Environmental Science Health Science Computer Science Statistics ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง… ประกาศนียบัตรบัณฑิต… ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ Graduate Diploma Program in… Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Statistical Information Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สถิติประยุกต Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Mathematics Technology for Rural Development Computer Science Environmental Science Applied Statistics
 • 137. 122 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Engineering Program วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…) Bachelor of Engineering (…) วศ.บ. (…) B.Eng. (…) สาขาวิชา : Field of Study : (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยน็อตติ้งแฮม) วิศวกรรมคอมพิวเตอร Computer Engineering วิศวกรรมเคมี Chemical Engineering วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering วิศวกรรมไฟฟา Electrical Engineering วิศวกรรมโยธา Civil Engineering วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (English Program) วิศวกรรมไฟฟา Electrical Engineering วิศวกรรมโยธา Civil Engineering วิศวกรรมอุตสาหการ Industrial Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) วศ.ม. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ Master of Engineering Program Master of Engineering (…) M. Eng. (…) Field of Study : Chemical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Industrial Engineering ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Civil Engineering
 • 138. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 123 คณะศิลปศาสตร Faculty of Liberal Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : จิตวิทยา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) อังกฤษ-อเมริกนศึกษา ั Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Psychology Library and Information Science History Philosophy Chinese Japanese Thai French German Russian English Language and Literature Linguistics English Geography Southeast Asian Studies (International Program) British and American Studies หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (…) ศป.บ. (…) สาขาวิชา : การละคอน ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ Bachelor of Fine and Applied Arts Program Bachelor of Fine and Applied Arts (…) B.F.A. (…) Field of Study : Drama Textile, Costume, Garment and Fashion Designs
 • 139. 124 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : การแปลภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส การแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad.Dip. in... Field of Study : Thai and French Translation Thai and English Translation ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ญี่ปุนศึกษา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ประวัติศาสตร ฝรั่งเศสศึกษา พุทธศาสนศึกษา ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : French – Thai Translation Counseling Psychology Industrial and Organizational Psychology Japanese Studies Library and Information Science History French Studies Buddhist Studies Thai English Language and Literature Linguistics Linguistics for Communication คณะเศรษฐศาสตร Faculty of Economics ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Arts Program in Economics Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Economics
 • 140. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 125 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เศรษฐศาสตร Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : (Thai and English Program) Economics หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศ.ม. (...) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรธุรกิจ Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Business Economics ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศ.ด. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เศรษฐศาสตร Doctor of Philosophy Program in Economics Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : (English Program) Economics คณะสถาปตยกรรมศาสตร Faculty of Architecture ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : สถาปตยกรรม Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Architecture
 • 141. 126 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถ.ม. สาขาวิชา : สถาปตยกรรม Master of Architecture Program Master of Architecture M.Arch. Field of Study : Architecture คณะสหเวชศาสตร Faculty of Allied Health Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Medical Technology ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ชีวเวชศาสตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : ชีวเวชศาสตร Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Biomedical Sciences Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Biomedical Sciences
 • 142. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 127 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Faculty of Sociology and Anthropology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สม.บ. สาขาวิชา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Sociology and Anthropology ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : การวิจัยทางสังคม Graduate Diploma Program in Sociology and Anthropology Graduate Diploma (...) Grad.Dip. (...) Field of Study : Social Research ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (...) สม.ม. (...) สาขาวิชา : มานุษยวิทยา สังคมวิทยา Master of Arts Program in Sociology and Anthropology Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Anthropology Sociology คณะสังคมสงเคราะหศาสตร Faculty of Social Administration ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต สส.บ. สาขาวิชา : สังคมสงเคราะหศาสตร Bachelor of Social Work Program Bachelor of Social Work B.S.W. Field of Study : Social Work
 • 143. 128 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารงานยุติธรรม Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Criminal Justice Administration หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สส.ม. Master of Social Work Program Master of Social Work M.S.W. สาขาวิชา : Field of Study : สวัสดิการแรงงงาน สังคมสงเคราะหทางการแพทย สังคมสงเคราะหทางการศึกษา สังคมสงเคราะหในกระบวนการยุติธรรม สังคมสงเคราะหศาสตร หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สส.ม. (…) สาขาวิชา : Labour Welfare Medical Social work Social Work in Education Social Work in Criminal Justice Social Work Master of Social Work Program Master of Social Work M.S.W. (…) Field of Study : การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) สส.ด. (…) สาขาวิชา : การบริหารสังคม Social Welfare Administration and Policy Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program in Social Work Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Social Administration สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร Sirindhorn International Institute of Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…)
 • 144. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…) วศ.บ. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมระบบสิ่งกอสราง วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร หรือ เทคโนโลยี 129 Field of Study : Information Technology (International Program) Energy Technology Information Technology Environmental Technology (English Program) Energy Technology Environmental Technology Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (…) B.Eng. (…) Field of Study : Civil Engineering Industrial Engineering (International Program) Mechanical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Building Facilities Engineering Industrial Engineering (English Program) Mechanical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Industrial Engineering Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Engineering or Technology
 • 145. 130 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) วศ.ม. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมโยธา Master of Engineering Program Master of Engineering (…) M.Eng. (…) Field of Study : (International Program) Civil Engineering ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตรหรือเทคโนโลยี Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Engineering or Technology สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร Graduate Volunteer Center ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต... ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : บัณฑิตอาสาสมัคร Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad. Dip. in... Field of Study : Graduate Volunteer ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : ชนบทศึกษาและการพัฒนา สตรีศึกษา Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Rural Studies and Development Women’s Studies
 • 146. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 131 สถาบันภาษา Language Institute ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad. Dip. in... Field of Study : Teaching English as a Foreign Language English for Careers ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Teaching English as a Foreign Language English for Careers วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารเทคโนโลยี การบริหารโทรคมนาคม Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Technology Management Telecommunications Management หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารกิจกรรมดานวัฒนธรรม การบริหารงานวัฒนธรรม Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Cultural Activities Management Cultural Management
 • 147. 132 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : สหวิทยาการ Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Integrated Sciences ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : สหวิทยาการ Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Integrated Sciences โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : สหวิทยาการสังคมศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Interdisciplinary Studies of Social Science
 • 148. มหาวิทยาลัยนเรศวร NARESUAN UNIVERSITY คณะเกษตรศาสตร Faculty of Agriculture ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : การประมง พืชศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.S. (…) Field of Study : Fishery Plant Science Agro-Industry ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Natural Resources and Environmental Management Agricultural Science Agro - Industry คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย  ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ป.ผูชวยทันตแพทย สาขาวิชา : ผูชวยทันตแพทย Certificate Degree Program Certificate Program in Dental Assistant Certificate in Dental Assistant Cert. in Dental Assistant Field of Study : Dental Assistant
 • 149. 134 มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S. Field of Study : Dentistry คณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร Bachelor of Public Health Program Bachelor of Public Health B.P.H. Field of Study : Public Health ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยคลินิก (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : เวชศาสตรครอบครัว Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program in Clinical Sciences Graduate Diploma in Clinical Sciences (...) Grad.Dip. in Clin. Sci. (...) Field of Study : Family Medicine
 • 150. มหาวิทยาลัยนเรศวร 135 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร Master of Public Health Program Master of Public Health M.P.H. Field of Study : Public Health ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) ระบบและนโยบายสุขภาพ Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Health Systems and Policy คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmacy ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต (…) ภ.บ. (...) สาขาวิชา : บริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตร Doctor of Pharmacy Program Doctor of Pharmacy (…) Pharm.D (...) Field of Study : Pharmaceutical Care Pharmacy ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (…) ภ.ม. (…) สาขาวิชา : เภสัชกรรมชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) เภสัชศาสตร Master of Pharmacy Program Master of Pharmacy (…) M.Pharm. (…) Field of Study : Community Pharmacy (International Program) Pharmaceutical Science
 • 151. 136 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) เภสัชศาสตร วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ระดับปริญญาเอก Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : (International Program) Pharmaceutical Sciences Cosmetic Sciences Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) เภสัชศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Pharmaceutical Sciences คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Faculty of Humanities and Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) นิติศาสตร Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : (Thai and International Program) Laws หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต (…) นศ.บ. (…) สาขาวิชา : การประชาสัมพันธ Bachelor of Communication Arts Program Bachelor of Communication Arts (…) B.Com. (…) Field of Study : Public Relations
 • 152. มหาวิทยาลัยนเรศวร 137 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ. (…) สาขาวิชา : การจัดการธุรกิจ การทองเที่ยว คอมพิวเตอรธรกิจ ุ (หลักสูตรตอเนื่อง) การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : Business Management Tourism Business Computer (Continuing Program) Tourist Business Management หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การบัญชี Bachelor of Accounting Program Bachelor of Accounting B.Acc. Field of Study : Accounting หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. สาขาวิชา : รัฐศาสตร Bachelor of Political Science Program Bachelor of Political Science B.Pol.Sc. Field of Study : Political Science หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : ภูมิศาสตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Geography หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : การออกแบบบรรจุภัณฑ จิตวิทยา ดุริยางคศาสตรไทย ดุริยางคศาสตรสากล นาฏศิลปไทย Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Packaging Design Psychology Thai Music Western Music Thai Dramatic Arts
 • 153. 138 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติศาสตร พมาศึกษา พัฒนาสังคม ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ History Myanmar Studies Social Development Chinese Japanese Thai French Linguistics English หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : ไทยคดีศึกษา ประวัติศาสตร ฝรั่งเศสศึกษา พัฒนาสังคม ภาษาไทย ภาษาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวนานาชาติ Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Thai Studies History French Studies Social Development Thai Language Linguistics English Social Studies (International Program) International Trade Law International Tourism and Hotel Management
 • 154. มหาวิทยาลัยนเรศวร 139 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) ศศ.ด. (...) สาขาวิชา : พัฒนาสังคม Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Social Development คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร สถิติ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Mathematics Chemistry Microbiology Biochemistry Biology Physics Computer Science Statistics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม (…) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอนเทอรเน็ตและสารสนเทศ ิ Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Mathematics Chemistry Biology Information Technology Internet and Information Technology
 • 155. 140 มหาวิทยาลัยนเรศวร พลังงานทดแทน ฟสิกสประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สถิติประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) พลังงานทดแทน Renewable Energy Applied Physics Computer Science Biological Sciences Environmental Science Applied Statistics (International Program) Renewable Energy ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร วิทยาศาสตรชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) พลังงานทดแทน Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Mathematics Biological Sciences (International Program) Renewable Energy คณะวิทยาศาสตรการแพทย Faculty of Medical Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : จุลชีววิทยา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Microbiology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : จุลชีววิทยา Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Microbiology
 • 156. มหาวิทยาลัยนเรศวร 141 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : จุลชีววิทยา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Microbiology คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Computer Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Industrial Engineering หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. สาขาวิชา : สถาปตยกรรม Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture B.Arch. Field of Study : Architecture ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) วศ.ม. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ Master of Engineering Program Master of Engineering (…) M.Eng. (…) Field of Study : Civil Engineering Environmental Engineering (International Program) Manufacturing Systems Engineering and Automation
 • 157. 142 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต (…) กศ.บ. (…) สาขาวิชา : การประถมศึกษา การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร เคมี จิตวิทยาการแนะแนว ชีววิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา พลศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร วิทยาศาสตร-เคมี วิทยาศาสตร-ชีววิทยา สังคมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป Bachelor of Education Program Bachelor of Education (…) B.Ed. (…) Field of Study : Elementary Education Educational Measurement Mathematics Chemistry Guidance Psychology Biology Educational Technology Physical Education Physics Thai English Physical and Biological Science Science-Mathematics Science-Chemistry Science-Biology Social Studies Industrial Arts ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง… ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง … ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การสอน Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program in … Graduate Diploma in … Grad.Dip. (…) Field of Study : Teaching
 • 158. มหาวิทยาลัยนเรศวร 143 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต (…) กศ.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการกีฬา การประกันคุณภาพการศึกษา การวัดผลการศึกษา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณิตศาสตร จิตวิทยาการแนะแนว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรและการสอน อุตสาหกรรมศึกษา Master of Education Program Master of Education (…) M.Ed. (…) Field of Study : Educational Administration Sport Management Educational Quality Assurance Educational Measurement Educational Research and Development Mathematics Guidance Psychology Educational Technology and Communications Thai English Science Education Curriculum and Instruction Industrial Education ระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณฑิต ั การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (…) กศ.ด. (…) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Educational Administration Educational Research and Evaluation
 • 159. 144 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร Faculty of Allied Health Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รังสีเทคนิค Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.S. (…) Field of Study : Physical Therapy Medical Technology Cardio – Thoracic Technology Radiological Technology โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (…) พย.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล พยาบาลศึกษา Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science (…) M.N.S. (…) Field of Study : Nursing Administration Nursing Education
 • 160. มหาวิทยาลัยบูรพา BURAPHA UNIVERSITY คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science Program พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การพยาบาล Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Nursing ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (…) พย.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลชุมชน การพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาลผูใหญ (หลักสูตรนานาชาติ) การบริหารการพยาบาล Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science (…) M.N.S. (…) Field of Study : Nursing Administration Family Nursing Community Nursing Gerontological Nursing Adult Nursing (International Program) Nursing Administration คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Faculty of Humanities and Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. สาขาวิชา : นิเทศศาสตร Bachelor of Communication Arts Program Bachelor of Communication Arts B.Com.Arts Field of Study : Communication Arts
 • 161. 146 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการโรงแรม การตลาด การบริหารงานบุคคล การบัญชี Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Human Resource Management Hotel Management Marketing Personnel Management Accounting หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง) การบัญชี Bachelor of Accountancy Program Bachelor of Accountancy B.Acc. Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Accounting หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : จิตวิทยา เทคโนโลยีภูมสารสนเทศ ิ ภูมิศาสตร (หลักสูตรตอเนื่อง) แผนทีและเทคโนโลยีภูมิศาสตร ่ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.S. (…) Field of Study : Psychology Geo-Informatic Technology Geography (Continuing Program) Maps and Geographical Technology หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : การบริหารโรงแรม การพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ประวัติศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Hotel Management Community Development Library and Information Science History
 • 162. มหาวิทยาลัยบูรพา ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศาสนาและปรัชญา ศิลปะ 147 Korean Chinese Japanese Thai English Religions and Philosophy Arts หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (...) รป.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง) การบริหารทั่วไป Bachelor of Public Administration Program Bachelor of Public Administration (...) B.P.A. (...) Field of Study : (4 Year and Continuing Program) General Administration หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการมหาบัณฑิต (...) กจ.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรมนุษย Master of Management Program Master of Management (...) M.M. (...) Field of Study : Human Resource Management หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม. สาขาวิชา : การบัญชี Master of Accountancy Program Master of Accountancy M.Acc. Field of Study : Accounting
 • 163. 148 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีภูมศาสตร ิ Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Geographical Technology หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : ไทยศึกษา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Thai Studies Library and Information Science Thai English for Communication คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีบณฑิต (…) ั ทล.บ. (…) Bachelor of Technology Program Bachelor of Technology (…) B.Tech. (…) สาขาวิชา : Field of Study : คอมพิวเตอรธรกิจ ุ (หลักสูตรตอเนื่อง) เทคโนโลยีสารสนเทศ Business Computer (Continuing Program) Information Technology หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Mathematics Chemistry Industrial Chemistry Microbiology
 • 164. มหาวิทยาลัยบูรพา ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางทะเล ฟสิกส ภูมิศาสตร ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร วัสดุศาสตร-เทคโนโลยีอญมณี ั วาริชศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรการอาหาร สถิติ (หลักสูตรตอเนื่อง) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ฟสิกสเครื่องมือวัด ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร คณิตศาสตรศึกษา เคมี เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา เทคโนโลยีชีวภาพ ฟสิกสศึกษา วาริชศาสตร วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 149 Biochemistry Biology Biotechnology Marine Technology Physics Geography Computer Information Systems Material Science Gemological Technology Aquatic Science Computer Science Medical Science Food Science Statistics (Continuing Program) Aquaculture Physics Instruments Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Mathematics Mathematics Education Chemistry Chemical Education Biology Education Biotechnology Physics Education Aquatic Science Biological Science Food Science and Technology Environmental Science
 • 165. 150 มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : (Thai and International Program) Biological Science Environmental Science คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Chemical Engineering Mechanical Engineering Marine Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Industrial Engineering ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (...) วศ.ม. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การบริหารงานวิศวกรรม Master’s Degree Program Master of Engineering Program Master of Engineering (...) M.Eng. (...) Field of Study : (International Program) Engineering Management
 • 166. มหาวิทยาลัยบูรพา 151 คณะศิลปกรรมศาสตร Faculty of Fine and Applied Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (...) ศป.บ. (...) สาขาวิชา : จิตรกรรม เซรามิกส ดุริยางคศาสตร นิเทศศิลป ภาพพิมพ Bachelor of Fine and Applied Arts Program Bachelor of Fine and Applied Arts (...) B.F.A. (...) Field of Study : Painting Ceramics Music Visual Communication Arts Graphic Arts คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต (...) กศ.บ. (...) สาขาวิชา : การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย คหกรรมศาสตร คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ธุรกิจศึกษา - การตลาด - บัญชี บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร พลศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ Bachelor of Education Program Bachelor of Education (...) B.Ed. (...) Field of Study : Elementary Education Early Childhood Education Home Economics Mathematics Chemistry Biology Educational Technology Industrial Technology Education Business Education - Marketing - Accounting Library and Information Science Physical Education Physics Thai English Physical and Biological Science
 • 167. 152 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร-เกษตร ศิลปศึกษา สังคมศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง) ดุริยางคศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา Science-Agriculture Arts Education Social Studies (Continuing Program) Music Education Educational Technology Industrial Technology Education หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : พลศึกษา วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Physical Education Exercise and Sports Science ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง… ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง… ป.บัณฑิตทาง… Graduate Diploma Program in… Graduate Diploma in… Grad. Dip. In… สาขาวิชา : การสอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต (...) กศ.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา การประถมศึกษา การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาการแนะแนว ชีววิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตรศึกษา หลักสูตรและการสอน Field of Study : Teaching Master’s Degree Program Master of Education Program Master of Education (...) M.Ed. (...) Field of Study : Educational Administration Elementary Education Nonformal Education Guidance Psychology Biology Educational Technology Physical Education Thai Science Education Curriculum and Instruction
 • 168. มหาวิทยาลัยบูรพา 153 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : จิตวิทยาการปรึกษา เทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา เทคโนโลยีวิจัยการศึกษา วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Counseling Psychology Educational Measurement Technology Educational Research Technology Exercise and Sports Science ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณฑิต ั การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (…) กศ.ด. (…) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา Doctor of Education Program Doctor of Education (…) Ed. D. (…) Field of Study : Educational Administration หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและการกีฬา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Exercise and Sports Science คณะสาธารณสุขศาสตร Faculty of Public Health ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : กายภาพบําบัด สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอม Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Physiotherapy Industrial Hygiene and Safety Health Education and Health Behavior Environmental Health
 • 169. 154 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) สาธารณสุขศาสตร Bachelor of Public Health Program Bachelor of Public Health B.P.H. Field of Study : (Continuing Program) Public Health ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) สาธารณสุขศาสตร Master of Public Health Program Master of Public Health M.P.H. Field of Study : (International Program) Public Health วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ College of Public Administration ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (…) รป.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารทั่วไป นโยบายสาธารณะ Master of Public Administration Program Master of Public Administration (…) M.P.A. (…) Field of Study : General Administration Public Policy ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Public Administration
 • 170. มหาวิทยาลัยบูรพา 155 วิทยาลัยการพาณิชยนาวี College of Maritime ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : วิทยาการเดินเรือ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Nautical Science หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) ธุรกิจพาณิชยนาวี Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (…) Field of Study : (Continuing Program) Maritime Management ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการการขนสงและโลจิสติกส Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Transport and Logistics Management วิทยาลัยพาณิชยศาสตร Graduate School of Commerce ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (...) บธ.ม. (...) สาขาวิชา : การตลาด การบัญชีบริหาร ธุรกิจระหวางประเทศ บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration (...) M.B.A. (...) Field of Study : Marketing Managerial Accounting International Business Business Administration (International Program) Business Administration
 • 171. 156 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บธ.ด. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา Doctoral Degree Program Doctor of Business Administration Program Doctor of Business Administration D.B.A. Field of Study : Business Administration วิทยาลัยอัญมณี School of Jewelry ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) สาขาวิชา : ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...) Field of Study : Gems and Jewelry Business หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีอญมณี ั อัญมณีและเครืองประดับ ่ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Gemological Technology Gems and Jewelry หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (...) ศป.บ. (...) สาขาวิชา : การออกแบบเครื่องประดับ Bachelor of Fine Arts Program Bachelor of Fine Arts (...) B.F.A. (...) Field of Study : Jewelry Design
 • 172. มหาวิทยาลัยบูรพา 157 โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine สถาบันสมทบ Affiliated Institutes วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (…) สาขาวิชา : วิทยาการเดินเรือ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (…) Field of Study : Nautical Science หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกลเรือ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (…) Field of Study : Marine Engineering
 • 173. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MAHASARAKHAM UNIVERSITY คณะการบัญชีและการจัดการ Faculty of Accountancy and Management ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การจัดการ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอรธรกิจ ุ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Management Marketing Accounting Business Computer คณะเทคโนโลยี Faculty of Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีบณฑิต (…) ั ทล.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร Bachelor of Technology Program Bachelor of Technology (…) B.Tech. (…) Field of Study : Computer Technology หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Agricultural Technology Plant Production Technology Animal Production Technology Food Technology and Nutrition Biotechnology Environmental Technology
 • 174. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 159 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Biotechnology คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร ... ป. ... สาขาวิชา : ผูชวยพยาบาล ระดับปริญญาตรี Certificate Program Certificate in ... Cert.in … Field of Study : Practical Nursing Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S Field of Study : (4 year and Continuing Program) Nursing คณะเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ Faculty of Pharmacy and Health Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Doctor of Pharmacy Program Doctor of Pharmacy Pharm. D. Field of Study : Pharmacy
 • 175. 160 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การแพทยแผนไทยประยุกต Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : ( 4 Year and Continuing Program) Applied Thai Tradition Medicine หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต Bachelor of Public Health Program สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) สาธารณสุขศาสตร Bachelor of Public Health B.P.H. Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Public Health ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร Master of Public Health Program Master of Public Health M.P.H. Field of Study : Public Health คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Faculty of Humanities and Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (…) ศป.บ.(…) สาขาวิชา : ดุริยางคศิลป ทัศนศิลป นาฏยศิลป นฤมิตศิลป Bachelor of Fine and Applied Arts Program Bachelor of Fine and Applied Arts (…) B.F.A. (…) Field of Study : Musical Arts Visual Arts Dancing Arts Creative Arts
 • 176. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 161 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : การบริหารทองถิ่น การพัฒนาชุมชน การสื่อสารมวลชน จิตรกรรม ประวัติศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สารสนเทศศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Local Administration Community Development Mass Communication Painting History Thai English Information Science หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (…) สถ.บ. (…) สาขาวิชา : สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมเมืองและชุมชน Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture (…) B.Arch. (…) Field of Study : Architecture City and Urban Design ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ไทยคดีศึกษา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ภาษาไทย Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Teaching English as a Foreign Language Thai Studies Library and Information Science Thai
 • 177. 162 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ ฟสิกส ฟสิกสประยุกต สถิติ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Mathematics Chemistry Biology Food Technology and Nutrition Biotechnology Physics Applied Physics Statistics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Chemistry Education Biology Education คณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร Faculty of Engineering and Computer Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Management Information Systems Computer Science
 • 178. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 163 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล สาขาการผลิต วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมชนบท วิศวกรรมโยธา สาขาระบบอาคาร Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Mechanical Engineering for Manufacturing Civil Engineering for Rural Engineering Civil Engineering for Building System ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) วศ.ม. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีพลังงาน Master of Engineering Program Master of Engineering (…) M.Eng. (…) Field of Study : Energy Technology คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต (…) กศ.บ. (…) สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร ประถมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร วิทยาศาสตร - เคมี วิทยาศาสตร - ชีววิทยา วิทยาศาสตร - ฟสิกส ศิลปศึกษา สังคมศึกษา อังกฤษ Bachelor of Education Program Bachelor of Education B. Ed. (…) Field of Study : Library Science Elementary Education Thai Science - Mathematics Science - Chemistry Science - Biology Science - Physics Art Social Study English
 • 179. 164 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) พลศึกษา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : (Continuing Program) Physical Education ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การสอน Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Teaching ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา การประถมศึกษา การวัดผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใหญ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา ชีววิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา บรรณารักษศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร วิทยาศาสตรศึกษา สังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน Master of Education Program Master of Education (…) M.Ed. (…) Field of Study : Education Administration Elementary Education Educational Measurement Educational Research Non-formal Education Adult Education Educational Psychology Counseling Psychology Biology Educational Technology Library Science History Thai English Geography Science Education Social Studies Curriculum and Instruction
 • 180. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 165 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณฑิต ั การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (…) กศ.ด. (…) สาขาวิชา : พัฒนศึกษาศาสตร Doctor of Education Program Doctor of Education (…) Ed.D. (…) Field of Study : Development Education โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (...) รป.ม. (...) สาขาวิชา : นโยบายสาธารณะ Master’s Degree Program Master of Public Administration Program Master of Public Administration (...) M.P.A. (...) Field of Study : Public Policy โครงการจัดตั้งสาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : การทองเที่ยวและโรงแรม Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B. A. (…) Field of Study : Tourism and Hotel
 • 181. มหาวิทยาลัยมหิดล MAHIDOL UNIVERSITY คณะเทคนิคการแพทย Faculty of Medical Technology ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร… ป. ... สาขาวิชา : เจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย (ปที่ 1) เจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย (ปที่ 2) Certificate Program in... Certificate in... Cert. In... Field of Study : Medical Laboratory Assistant Medical Laboratory Technician ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) รังสีเทคนิค Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Medical Technology (4 Year and Continuing Program) Radiological Technology ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : อุปกรณเวชศาสตรชันสูตร Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad. Dip. (...) Field of Study : Clinical Laboratory Instrumentation หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย ประกาศนียบัตรเทคนิคการแพทย (…) ป.บัณฑิตเทคนิคการแพทย (…) สาขาวิชา : เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก จุลทรรศนศาสตรคลินิก ปรสิตวิทยา โลหิตวิทยา วิทยาภูมิคุมกันคลินิก Graduate Diploma Program in Medical Technology Graduate Diploma in Medical Technology (…) Grad. Dip. Med. Tech. (…) Field of Study : Clinical Chemistry Clinical Microbiology Clinical Microscopy Parasitology Hematology Clinical Immunology
 • 182. มหาวิทยาลัยมหิดล 167 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) เทคนิคการแพทย Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : (Thai and International Program) Medical Technology ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) เทคนิคการแพทย Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : (Thai and International Program) Medical Technology คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : ชางทันตกรรม ผูชวยทันตแพทย Certificate Program in... Certificate in... Cert. in... Field of Study : Dental Technician Dental Assistant ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S. Field of Study : Dental Surgery
 • 183. 168 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีบณฑิต (…) ั ทล.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) เทคโนโลยีทันตกรรม ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล Bachelor of Technology Program Bachelor of Technology (…) B.Tech. (…) Field of Study : (Continuing Program) Dental Technolgoy Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง Graduate Diploma Program in วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก Clinical Science ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (….)Graduate Diploma in Clinical Science (...) ป.บัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก (…) Grad.Dip. in Clinical Science (…) สาขาวิชา : Field of Study : ทันตกรรมทั่วไป General Dentistry ทันตกรรมประดิษฐ Prosthodontics ทันตกรรมสําหรับเด็ก Pedodontics ทันตกรรมหัตถการ Operative Dentistry ทันตรังสีวิทยา Dental Radiology ปริทันตวิทยา Periodontics รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Oral and Maxillofacial Radiology วิทยาเอ็นโดดอนต Endodontics เวชศาสตรชองปาก Oral Medicine ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล Oral Surgery and Maxillofacial ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science Program in ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก Clinical Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทยคลินก) Master of Science in Clinical Science (...) ิ วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) M.Sc. in Clin. Sc. (...) สาขาวิชา : Field of Study : ทันตกรรมประดิษฐ Prosthodontics ทันตกรรมสําหรับเด็ก Pedodontics ทันตกรรมหัตถการ Operative Dentistry ทันตรังสีวิทยา Dental Radiology ปริทันตวิทยา Periodontics วิทยาเอ็นโดดอนต Endodontics ศัลยศาสตรชองปาก Oral Surgery
 • 184. มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ชีววิทยาชองปาก ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมประดิษฐ ทันตสาธารณสุข ปริทันตวิทยา เวชศาสตรชองปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ชีววิทยาชองปาก ทันตชีววัสดุศาสตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (...) ป.บัณฑิตชั้นสูง (...) สาขาวิชา : ทันตกรรมจัดฟน ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : ชีววิทยาชองปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ทันตชีววัสดุศาสตร 169 Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Oral Biology Orthodontics General Dentistry Prosthodotics Dental Public Health Periodontics Oral Medicine (International Program) Oral Biology Dental Biomaterials Science Higher Graduate Diploma Program Higher Graduate Diploma Program Higher Graduate Diploma (...) Higher Grad. Dip. (...) Field of Study : Orthodontics Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Oral Biology (International Program) Dental Biomaterials Science
 • 185. 170 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : พยาบาลและผดุงครรภ Certificate Program in... Certificate in... Cert. in... Field of Study : Nursing and Midwifery ระดับประกาศนียบัตรหลังอนุปริญญา Post Diploma Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร ... ประกาศนียบัตร ... ป. ... สาขาวิชา : ผดุงครรภ Certificate Program in ... Certificate in ... Cert. in ... Field of Study : Midwifery ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (…) พย.ม. (…) สาขาวิชา : การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด การพยาบาลอนามัยชุมชน สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science (…) M.N.S. (…) Field of Study : Adult Nursing Pediatric Nursing Maternal and Newborn Nursing Community Health Nursing Psychiatric-Mental Health Nursing
 • 186. มหาวิทยาลัยมหิดล 171 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พย.ด. สาขาวิชา : การพยาบาล Doctor of Nursing Science Program Doctor of Nursing Science D.N.S. Field of Study : Nursing Science คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine , Ramathibodi Hospital ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร ... ประกาศนียบัตร ... ป. ... สาขาวิชา : ผูชวยพยาบาล Certificate Program in ... Certificate in ... Cert.PN Field of Study : Practical Nursing หลักสูตรประกาศนียบัตรเจาหนาที่ วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรเจาหนาทีวิทยาศาสตร ่ การแพทยคลินิก (...) ป.เจาหนาที่วทยาศาสตรการแพทย (...) ิ สาขาวิชา : พยาธิวิทยา Certificate Program in Medical Laboratory Technician Certificate in Medical Laboratory Technician (...) Cert. in Medical Laboratory Technician (...) Field of Study : Pathology หลักสูตรประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย Certificate Program in Medical Assistant ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย (...) Certificate in Medical Assistant (...) ป.เจาหนาที่วทยาศาสตรการแพทย (...) ิ Cert. in Medical Assistant (...) สาขาวิชา : Field of Study : ความผิดปกติของการสื่อความหมาย Communication Disorders หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน วิทยาศาสตรการแพทย ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย (...) ป.พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย (...) สาขาวิชา : รังสีเทคนิค Certificate Program in Medical Science Technology Certificate in Medical Science Technology (...) Cert. in Medical Science Technology (...) Field of Study : Technical of Radiology
 • 187. 172 ระดับอนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา ... อนุปริญญา อ. ... สาขาวิชา : พยาบาลและผดุงครรภ รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล Diploma Program Diploma Program in ... Diploma in ... Dip. in ... Field of Study : Nursing and Midwifery Radio Logical Technology หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย Diploma Program in Medical Sciences อนุปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย (…) Diploma in Medical Sciences (…) อ. วิทยาศาสตรการแพทย (…) Dip. Medical Sciences (…) สาขาวิชา : Field of Study : ความผิดปกติของการสื่อความหมาย – โสตสัมผัสวิทยา Communication Disorders - Audiology ระดับประกาศนียบัตรหลังอนุปริญญา Post Diploma Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร ... ประกาศนียบัตร ... ป. ... สาขาวิชา : วิสัญญีพยาบาล Certificate Program in ... Certificate in ... Cert. in ... Field of Study : Nursing Anaesthetist หลักสูตรประกาศนียบัตร ... ประกาศนียบัตร ... ป. ... สาขาวิชา : ผดุงครรภ Certificate Program in ... Certificate in ... Cert. in ... Field of Study : Midwifery ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Nursing
 • 188. มหาวิทยาลัยมหิดล 173 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program in ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก Clinical Science ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินก Graduate Diploma in Clinical Science ิ ป. บัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) Grad. Dip. in Clinical Science สาขาวิชา : Field of Study : กุมารเวชศาสตร Pediatrics จักษุวิทยา Opthalmology จิตเวชศาสตร Psychiatry พยาธิวิทยา Pathology พยาธิวิทยาคลินิก Clinical Pathology รังสีวิทยา Radiology วิสัญญีวิทยา Anaesthesiology เวชปฏิบัติทั่วไป General Practice ศัลยศาสตร Surgery สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา Obstetrics and Gynaecology โสต นาสิก ลาริงซวิทยา Otolaryngology อายุรศาสตร Internal Medicine หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง... ป. บัณฑิต (...) สาขาวิชา : การบริหารโรงพยาบาล Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in... Grad. Dip. in... Field of Study : Hospital Administration
 • 189. 174 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (…) พย.ม. (…) สาขาวิชา : การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด การพยาบาลอนามัยชุมชน Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science (…) M.N.S. (…) Field of Study : Psychiatric – Mental Health Nursing Pediatric Nursing Adult Nursing Marternity and Newborn Nursing Community Health Nursing หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การเจริญพันธุและวางแผนประชากร  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย พยาธิวิทยาคลินิก การพยาบาล ฟสิกสการแพทย โภชนศาสตร วิทยาการระบาด Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Human Reproduction and Population Planning Communication Disorders Clinical Pathology Nursing Medical Physics Nutrition Epidemiology หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science Program in ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก Clinical Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) Master of Science in Clinical Science วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) M.Sc. in Clin. Sc. สาขาวิชา : Field of Study : กุมารเวชศาสตร Pediatrics จักษุวิทยา Opthalmology จิตเวชศาสตร Psychiatry ตจวิทยา Dermatology พยาธิวิทยา Pathology รังสีวิทยา Radiology วิสัญญีวิทยา Anaesthesiology เวชปฏิบัติทั่วไป General Practice ศัลยศาสตร Surgery สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา Obstetrics and Gynaecology โสต นาสิก ลาริงซวิทยา Otolaryngology อายุรศาสตร Internal Medicine
 • 190. มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร. ด. (…) สาขาวิชา : พยาธิวิทยาคลินิก โภชนศาสตร วิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) การพยาบาล ระดับประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง (แพทยประจําบาน) หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง ประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง ป. แพทยเฉพาะทาง สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร นิติเวชศาสตร ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก วิสัญญีวิทยา เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตรทั่วไปและเวชศาสตรฉุกเฉิน เวชศาสตรฟนฟู รังสีวิทยา ศัลยศาสตร ศัลยศาสตรตกแตง ศัลยศาสตรยูโรวิทยา ศัลยศาสตรออรโธปดิกส สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา อายุรศาสตร 175 Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph. D. (…) Field of Study : Clinical Pathology Nutrition Clinical Epidemiology (International Program) Nursing Certificate of Proficiency Board Program Certificate of Proficiency Board Program in Clinical Specialty Certificate of Proficiency Board in Clinical Specialty Cert. of Proficiency Board in Clinical Specialty Field of Study : Pediatrics Opthalmology Psychiatry Forensic Medicine Neurology Neurological Surgery Pathology Clinical Pathology Anaesthesiology General Practice General Practice and Emergency Medicine Rehabilitation Medicine Radiology Surgery Plastic Surgery Urological Surgery Orthopedic Surgery Obstetrics Gynaecology Otolaryngology Internal Medicine
 • 191. 176 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล Faculty of Medicine , Siriraj Hospital ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : ผูชวยพยาบาล ผูชวยรังสีเทคนิค Certificate Program Certificate Program in ... Certificate in ... Cert. in ... Field of Study : Practical Nurse Practical X-Rays Technician หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาพนักงาน Certificate Program in Medical วิทยาศาสตรการแพทย Science Technology ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย Certification in Medical Science Technology ป. วิชาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย Cert. in M.S.T. สาขาวิชา : Field of Study : รังสีเทคนิค Technical Radiology สรีรวิทยา Physiology ระดับประกาศนียบัตรหลังอนุปริญญา Post Diploma Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : วิสัญญีพยาบาล Certificate Program in ... Certificate in ... Cert. in ... Field of Study : Nursing Anaesthetist ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (…) พท.บ. (…) สาขาวิชา : การแพทยแผนไทยประยุกต Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (…) B.TM. (…) Field of Study : Applied Thai Traditional Medicine
 • 192. มหาวิทยาลัยมหิดล 177 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : กายภาพบําบัด กายอุปกรณ วิทยาศาสตรการกีฬา (หลักสูตรตอเนื่อง) วิทยาศาสตรการกีฬา เวชนิทัศน เวชศาสตรการธนาคารเลือด Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Physiotherapy Prosthetics and Orthotics Sports Science (Continuing Program) Sports Science Medical Illustration and Audio - Visual Technology Transfusion Medicine ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program in ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก Clinical Science ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก Graduate Diploma in Clinical Science ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) Grad. Dip. in Clinical Science สาขาวิชา : Field of Study : กุมารเวชศาสตร Pediatrics จักษุวิทยา Opthalmology จิตเวชศาสตร Psychiatry นิติเวชวิทยา Forensic Medicine พยาธิวิทยา Pathology พยาธิวิทยาคลินิก Clinical Pathology รังสีวิทยา Radiology วิสัญญีวิทยา Anaesthesiology เวชปฏิบัติทั่วไป General Practice เวชศาสตรปองกันคลินิก Clinical Preventive Medicine เวชศาสตรฟนฟู Rehabilitation Medicine ศัลยศาสตร Surgery สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา Obstetrics and Gynaecology โสต นาสิก ลาริงซวิทยา Otolaryngology อายุรศาสตร Internal Medicine
 • 193. 178 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยพื้นฐาน (…) ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (…) สาขาวิชา : ชีวเคมี วิทยาภูมิคุมกัน Graduate Diploma Program in Basic Medical Science Graduate Diploma in Basic Medical Science (…) Grad. Dip in Basic Medical Science (…) Field of Study : Biochemistry Immunology หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป. บัณฑิต (...) สาขาวิชา : กายภาพบําบัดดวยการจัด ดัด ดึง Graduate Diploma Program in Graduate Diploma (...) Grad. Dip (...) Field of Study : Manipulative Physical Therapy ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : กายภาพบําบัด กายวิภาคศาสตร จิตวิทยาคลินิก จุลชีววิทยา ชีวเคมี นิติเวชศาสตร เภสัชวิทยา วิทยาการระบาด วิทยาภูมิคุมกัน วิทยาศาสตรการบริการโลหิต วิทยาศาสตรรังสี เวชนิทัศน สรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ชีวเคมี Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Physical Therapy Anatomy Clinical Psychology Microbiology Biochemistry Forensic Science Pharmacology Epidemiology Immunology Transfusion Science Radiological Science Medical Arts & Communications Physiology (International Program) Biochemistry
 • 194. มหาวิทยาลัยมหิดล 179 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทยคลินิก Master of Science Program in Clinical Science วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การแพทยคลินิก) Master of Science in Clinical Science (...) วท.ม. (การแพทยคลินิก) M.Sc. in Clin. Sc. (...) สาขาวิชา : Field of Study : กุมารเวชศาสตร Pediatrics จักษุวิทยา Opthalmology จิตเวชศาสตร Psychiatry นิติเวชศาสตร Forensic Medicine ประสาทวิทยาเวชศาสตรปองกันคลินิก Neurology Preventive Medicine Clinic พยาธิวิทยา Pathology รังสีวิทยา Radiology วิสัญญีวิทยา Anaesthesiology เวชปฏิบัติทั่วไป General Practice ศัลยศาสตร Surgery สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา Obstetrics and Gynaecology โสต นาสิก ลาริงซวิทยา Otolaryngology อายุรศาสตร Internal Medicine ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : วิทยาภูมิคุมกัน วิทยาศาสตรคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) กายภาพบําบัด จุลชีววิทยาการแพทย ชีวเคมี Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Immunology Clinical Sciences (International Program) Physical Therapy Medical Microbiology Biochemistry
 • 195. 180 ระดับประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง (แพทยประจําบาน) หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง ประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง ป.แพทยเฉพาะทาง สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร กุมารศัลยศาสตร จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร ตจวิทยา นิติเวชศาสตร ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร พยาธิวิทยากายวิภาค พยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยาทั่วไป รังสีวินิจฉัย รังสีวิทยา รังสีวิทยารักษาเวชศาสตรนิวเคลียร โลหิตวิทยา วิสัญญีวิทยา เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตรปองกัน ศัลยศาสตร ศัลยศาสตรตกแตง ศัลยศาสตรทรวงอก ศัลยศาสตรทวารหนัก ศัลยศาสตรยูโรวิทยา ศัลยศาสตรออโธปดิกส สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา อายุรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล Certificate of Proficiency Board Program Certificate of Proficiency Board Program in Clinical Specialty Certificate of Proficiency Board in Clinical Specialty Cert. of Proficiency Board in Clinical Specialty Field of Study : Pediatrics Pediatrics Surgery Opthalmology Psychiatry Dermatology Forensic Medicine Neurology Neurological Surgery Anatomy Pathology Clinical Pathology General Pathology Radiodiagnosis Radiology Radiotherapy-Nuclear Medicine Hematology Anaesthesiology General Practice Preventive Medicine Surgery Surgery Plastic Surgery Cardio-Thoracic Surgery Proctology Urological Surgery Orthopedic Surgery Obstetrics-Gynaecology Otolaryngology Internal Medicine
 • 196. มหาวิทยาลัยมหิดล 181 คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmacy ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Bachelor of Science Program in Pharmacy Bachelor of Science in Pharmacy B.S. in Pharm. Field of Study : Pharmacy ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (…) ภ.ม. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) จุลชีววิทยา ชีวเคมี บริหารเภสัชกิจ พิษวิทยา เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชการ เภสัชเคมี เภสัชวิทยา เภสัชวินิจฉัย สรีรวิทยา Master of Science in Pharmacy Program Master of Science in Pharmacy (…) M.Sc. in Pharm . (…) Field of Study : (International Program) Microbiology Biochemistry Pharmacy Administration Toxicology Clinical Pharmacy Hospital Pharmacy Pharmaceutics Pharmaceutical Chemistry Pharmacology Pharmacognosy Physiology หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : เภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Pharmacy (International Program) เภสัชเคมีและพฤกษเคมี Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry เภสัชศาสตรชีวภาพ Biopharmaceutical Sciences
 • 197. 182 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เภสัชศาสตร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร) วท.ม. (เภสัชศาสตร) สาขาวิชา : ชีวเภสัช เภสัชกรรม เภสัชวินิจฉัยและเภสัชเคมี เภสัชอุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก Master of Science Program (Pharmacy) Master of Science (Pharmacy) M.S. (Pharm.) Field of Study : Biopharmacy Pharmacy Pharmacognosy and Pharmaceutical Chemistry Industrial Pharmacy Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : เภสัชการ เภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารเภสัชกิจ เภสัชศาสตรชีวภาพ วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Pharmaceutics Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry (International Program) Pharmacy Administration Biopharmaceutical Sciences Phytopharmaceutical Sciences หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. (...) สาขาวิชา : เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชการ Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Biopharmaceutical Sciences Pharmaceutics คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...)
 • 198. มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีววิทยา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรตอเนื่อง) เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุสัตว วิทยาการคอมพิวเตอร ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตรประยุกต เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรียประยุกต วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร (หลักสูตรนานาชาติ) กายวิภาคศาสตร เคมีเชิงฟสิกส เคมีอินทรีย จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาสภาวะแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพ 183 Field of Study : Mathematics Chemistry Industrial Chemistry Biology Conservation Biology Food Technology Biotechnology Plant Science Physics Computer Science Agricultural Science (International Program) Information and Communication Technology (Continuing Program) Technology in Animal Production Computer Science Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Applied Mathematics Applied Analytical and Inorganic Chemistry Computer Science Polymer Science and Technology (International Program) Anatomy Physical Chemistry Organic Chemistry Microbiology Biochemistry Environmental Biology Biotechnology
 • 199. 184 มหาวิทยาลัยมหิดล พยาธิชีววิทยา พิษวิทยา ฟสิกส ฟสิกสเชิงเคมี เภสัชวิทยา สรีรวิทยา สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) ภาษาศาสตรประยุกต (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุงหมายเฉพาะ) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) กายวิภาคศาสตร คณิตศาสตร เคมีเชิงฟสิกส เคมีอินทรีย จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พยาธิชีววิทยา พิษวิทยา ฟสิกสเชิงเคมี เภสัชวิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร สรีรวิทยา Pathobiology Toxicology Physics Chemical Physics Pharmacology Physiology Exercise Physiology Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : (International Program) Applied Linguistics (Teaching English for Specific Purposes) Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Anatomy Mathematics Physical Chemistry Organic Chemistry Microbiology Biochemistry Biology Biotechnology Pathobiology Toxicology Chemical Physics Pharmacology Polymer Science and Technology Physiology
 • 200. มหาวิทยาลัยมหิดล 185 (หลักสูตรนานาชาติ) เคมีวิเคราะห เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร สรีรวิทยา (International Program) Analytical Chemistry Biotechnology Computer Science Physiology คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาโท Bachelor’s Degree Program Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (…) B.Eng. (...) Field of Study : Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Industrial Engineering Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Technology of Information system Management หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) วศ.ม. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย Master of Engineering Program Master of Engineering (…) M.Eng. (…) Field of Study : Biomedical Engineering
 • 201. 186 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตรเขตรอน Faculty of Tropical Medicine ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : ผูชวยพยาบาล Certificate Program in... Certificate in... Cert. in ... Field of Study : Practical Nurse ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตร เขตรอนและสุขวิทยา ประกาศนียบัตรเวชศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา ป.ว.ร.ส. สาขาวิชา : เวชศาสตรเขตรอนและสุขวิทยา Graduate Diploma in Tropical Medicine and Hygiene Program Graduate Diploma in Tropical Medicine and Hygiene D.T.M. & H. Field of Study : Tropical Medicine and Hygiene ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) กุมารเวชศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) อายุรศาสตรเขตรอน อายุรศาสตรเขตรอนคลินิก Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : (International Program) Tropical Pediatrics Tropical Medicine Clinical Tropical Medicine Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Tropical Medicine Clinical Tropical Medicine
 • 202. มหาวิทยาลัยมหิดล 187 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร Faculty of Social Sciences and Humanities ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) เวชระเบียน Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B. Sc. (…) Field of Study : (Continuing Program) Medical Record ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การจัดการอบรม การสอนวิทยาศาสตร Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Training Management Teaching Sciences ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการทางการกีฬา จริยศาสตรศึกษา ประชากรศึกษา รัฐประศาสนศาสตร ศาสนาเปรียบเทียบ สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) สิทธิมนุษยชน Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Sport Management Ethical Studies Population Education Public Administration Comparative Religion Medical and Health Social Sciences Criminology and Criminal Justice (International Program) Human Rights
 • 203. 188 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศษ.ม. (…) สาขาวิชา : การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง สิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) การบริหารจัดการดานการศึกษา Master of Education Program Master of Education (…) M.Ed. (…) Field of Study : Adult and Continuing Education Environmental Education (International Program) Educational Management หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (…) สค.ม. (…) สาขาวิชา : สิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) สังคมศาสตรสุขภาพ Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Environment (International Program) Health Social Science ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : ประชากรศึกษา สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Population Education Medical and Health Social Sciences Criminology Justice Administration and Society หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) ศษ.ด. (…) สาขาวิชา : สิ่งแวดลอมศึกษา Doctor of Education Program Doctor of Education (…) Ed.D. (…) Field of Study : Environmental Education
 • 204. มหาวิทยาลัยมหิดล 189 คณะสัตวแพทยศาสตร Faculty of Veterinary Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ. สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร Doctor of Veterinary Medicine Program Doctor of Veterinary Medicine D.V.M. Field of Study : Veterinary Medicine คณะสาธารณสุขศาสตร Faculty of Public Health ระดับอนุปริญญา Diploma Program หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข อนุปริญญาพยาบาลสาธารณสุข (...) อนุ. พยาบาลสาธารณสุข (...) สาขาวิชา : เวชปฏิบัติ Diploma Program in Public Health Nursing Diploma in Public Health Nursing (...) Dip. in Public Health Nursing (...) Field of Study : Nursing Practitioner ระดับประกาศนียบัตรหลังอนุปริญญา Post Diploma Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : พยาบาลเวชปฏิบัติ Certificate Program in... Certificate in... Cert. in... Field of Study : Nursing Practitioner ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : พยาบาลสาธารณสุข โภชนวิทยา วิทยาการระบาดทางการแพทย สุขศึกษา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Public Health Nursing Nutrition and Dietetics Medical Epidemiology Health Education
 • 205. 190 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชา : บริหารสาธารณสุข โภชนวิทยา วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม สุขศึกษา อนามัยชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Bachelor of Science Program (Public Health) Bachelor of Science (Public Health) B.Sc. (Public Health) Field of Study : Health Administration Nutrition and Dietetics Environmental Health Sciences Health Education Community Health Occupational Health and Safety หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) สาธารณสุขศาสตร Bachelor of Public Health Program Bachelor of Public Health B.P.H. Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Public Health ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : พัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad. Dip. (...) Field of Study : Health Information System Development หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร Graduate Diploma Program in Public Health ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร Graduate Diploma in Public Health ป.บัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร (...) Grad. Dip. in P.H. สาขาวิชา : Field of Study : การพยาบาลสาธารณสุขเวชปฏิบัติ Public Health Nursing Practitioner การพยาบาลอาชีวอนามัย Occupational Health Nursing โภชนบําบัด Therapeutic Nutrition
 • 206. มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท 191 Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ชีวสถิติ เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาการระบาดทางการแพทย Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Biostatistics Environment Technology Environmental Sanitation Industrial Hygiene and Safety (English Program) Medical Epidemiology หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชา : การบริหารโรงพยาบาล บริหารกฎหมายการแพทยและสาธารณสุข บริหารสาธารณสุข พยาบาลสาธารณสุข โภชนวิทยา โรคติดเชื้อ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร อนามัยครอบครัว อนามัยสิ่งแวดลอม Master of Science Program (Public Health) Master of Science (Public Health) M.Sc. (Public Health) Field of Study : Hospital Administration Public Health Law Administration Health Administration Public Health Nursing Nutrition Infectious Diseases Health Education and Behavioral Science Family Health Environmental Health หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร - การบริหารโรงพยาบาล - การพัฒนางานสุขภาพ - การพัฒนาสุขภาพมนุษย - การสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา - ทันตสาธารณสุข - เทคโนโลยีการสาธารณสุข Master of Public Health Program Master of Public Health M.P.H. Field of Study : Public Health - Hospital Administration - Health Sector Reform - Human Health Development - Health Promotion and Education - Dental Public Health - Public Health Technology
 • 207. 192 มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) สาธารณสุขศาสตร - การพัฒนางานสุขภาพ - การพัฒนาสุขภาพมนุษย - การสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา - ทันตสาธารณสุข - เทคโนโลยีการสาธารณสุข - สาธารณสุขเขตเมือง - สาธารณสุขมูลฐาน ระดับปริญญาเอก (International Program) Public Health - Health Sector Reform - Human Health Development - Health Promotion and Education - Dental Public Health - Public Health Technology - Urban Health - Primary Health Care Doctoral Degree Program หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) ส.ด. (…) สาขาวิชา : การบริหารสาธารณสุข การพยาบาลสาธารณสุข โภชนาการสาธารณสุข วิทยาการระบาด สุขศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) การพยาบาลสาธารณสุข บริหารสาธารณสุข ปรสิตวิทยา โภชนาการสาธารณสุข วิทยาการระบาด สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร Doctor of Public Health Program Doctor of Public Health (…) Dr.P.H. (…) Field of Study : Health Administration Public Health Nursing Public Health Nutrition Epidemiology Health Education (International Program) Public Health Nursing Public Health Administration Parasitology Public Health Nutrition Epidemiology Health Education and Behavioral Science คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร Faculty of Environment and Resource Studies ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...)
 • 208. มหาวิทยาลัยมหิดล 193 สาขาวิชา : การจัดการสารสนเทศสิ่งแวดลอมและทรัพยากร การวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาชนบท เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนา ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม ระดับปริญญาเอก Field of Study : Information Management on Environmental and Resources Environmental Planning for Community and Rural Development Technology of Environmental Management Technology of Environmental Planning for Rural Development Appropriate Technology for Resources and Environmental Development Environmental Science and Technology (International Program) Environmental and Natural Resource Management Environmental Management Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Environment and Resource Studies หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (…) วท. ด. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม Doctor of Science Program Doctor of Science (…) D.Sc. (…) Field of Study : Technology of Environmental Management สถาบันวิจัยประชากรและสังคม Institute for Population and Social Research ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…)
 • 209. 194 มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชา : วิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิจัยประชากรอนามัยเจริญพันธุ หลักสูตรสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (...) สค.ม. (...) สาขาวิชา : มานุษยวิทยาประยุกต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) ประชากรศาสตร Field of Study : Population and Social Research (International Program) Population and Reproductive Health Research Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Applied Anthropology (English Program) Population and Family Planning Research Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (Thai and International Program) Demography สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท Institute of Language and Culture for Rural Development ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Master of Arts Program ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) Master of Arts (...) ศศ.ม. (...) M.A. (...) สาขาวิชา : Field of Study : พัฒนาชนบทศึกษา Rural Development Studies ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสือสารและการพัฒนา ่ Language and Culture for Communication and Development ภาษาศาสตร Linguistics ภาษาศาสตรประยุกต Applied Linguistics ภาษาศาสตรและภาษาเอเชียอาคเนย Southeast Asian Languages and Linguistics วัฒนธรรมศึกษา Cultural Studies
 • 210. มหาวิทยาลัยมหิดล 195 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : ภาษาศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Linguistics สถาบันวิจัยโภชนาการ Institute of Nutrition ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วท.ด. (...) สาขาวิชา : โภชนศาสตร Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : (International Program) Food and Nutrition for Development Doctoral Degree Program Doctor of Science Program Doctor of Science (...) D.Sc. (...) Field of Study : Nutrition สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Institute of Science and Technology for Development ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (...) ป.วส. (...) สาขาวิชา : ชางอุปกรณการแพทย Certificate Program Vocational Certificate (Upper Level) Program Vocational Certificate (Upper Level) in... Voc. Cert. (Upper Level) in... Field of Study : Medical Instrumental Technician
 • 211. 196 มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : อุปกรณชีวการแพทย (หลักสูตรนานาชาติ) ประสาทวิทยาศาสตร ระดับปริญญาเอก Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Biomedical Instrumentation (International Program) Neurosciences Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) ประสาทวิทยาศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Neurosciences สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : พัฒนาการมนุษย Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Human Development สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : (International Program) Molecular Genetics and Genetic Engineering
 • 212. มหาวิทยาลัยมหิดล 197 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) อณูพันธุศาสตรและพันธุวิศวกรรมศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Molecular Genetics and Genetic Engineering ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน (ASEAN Training Center for Primary Health Care Development) ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต Master of Primary Health Care Management Program การบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต Master of Primary Health Care Management สม.ม. M.P.H.M. สาขาวิชา : Field of Study : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (English Program) การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน Primary Health Care Management วิทยาลัยราชสุดา Rachasuda College ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตรลาม (...) ประกาศนียบัตรลาม (...) ป. ลาม (...) สาขาวิชา : ภาษามือไทย Certificate Program in Interpreting (...) Certificate in Interpreting (...) Cert. Inter. (...) Field of Study : Thai Sign Language ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : หูหนวกศึกษา Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Deaf Studies
 • 213. 198 มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : บริการสนับสนุนทางวิชาการสําหรับคนตาบอด หรือคนสายตาเลือนลาง Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad.Dip. (...) Field of Study : Academic Support Services for Blind or Low Vision Persons ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Rehabilitation Service for Persons with Disabilities วิทยาลัยดุริยางคศิลป College of Music ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : ดนตรี Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Music วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา College of Sports Science and Technology ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรการกีฬา Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Sports Science
 • 214. มหาวิทยาลัยมหิดล 199 วิทยาลัยการจัดการ (โครงการจัดตั้ง) College of Management (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการจัดการบัณฑิต การจัดการบัณฑิต (...) กจ.บ. (...) สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป การเปนผูประกอบการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Bachelor of Management Program Bachelor of Management (...) B.M. (...) Field of Study : General Management Entrepreneurship Management Information System หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การบัญชี Bachelor of Accounting Program Bachelor of Accounting B.Acc. Field of Study : Accounting ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต การจัดการมหาบัณฑิต กจ.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) การจัดการ Master of Management Program Master of Management M.M. Field of Study : (Thai and International Program) Management วิทยาลัยนานาชาติ (International College) ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปศาสตร ประกาศนียบัตรศิลปศาสตร ป. ศิลปศาสตร สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ภาษาปจจุบัน ภาษาศาสตร เอเชียอาคเนยศึกษา Certificate Program Associate of Arts Program Associate of Arts A.A. Field of Study : (English Program) Modern Languages Studies Linguistics Southeast Asian Studies
 • 215. 200 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร ป.วิทยาศาสตร สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตรประยุกต เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล Associate of Science Program Associate of Science A.S. Field of Study : (English Program) Applied Mathematics Chemistry Biology Physics Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การเงิน การจัดการ ธุรกิจระหวางประเทศ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration B.B.A. (...) Field of Study : (International Program) Finance Management International Business หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) คณิตศาสตรประยุกต เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรชีวภาพ สิ่งแวดลอม Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : (International Program) Applied Mathematics Chemistry Biology Physics Computer Science Food Science Biological Science Environment
 • 216. มหาวิทยาลัยมหิดล 201 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การบริหารธุรกิจ การบริหารโรงพยาบาล การบริหารอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ภาษาปจจุบัน ภาษาศาสตร เอเชียอาคเนยศึกษา Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : (English Program) Business Administration Hospital Management Travel Industry Management Modern Languages Studies Linguistics Southeast Asian Studies สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม (โครงการจัดตั้ง) Office of Human Rights Studies and Social Development ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) สิทธิมนุษยชน Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : (International Program) Human Rights ศูนยศาสนศึกษา College of Religious Studies ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : ศาสนศึกษา Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Religious Studies
 • 217. 202 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Religious Studies สถาบันสมทบ (Affiliated Institutes) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ระดับปริญญาตรี Pra Mongkutklao College of Medicine Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program in ทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก Clinical Science ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิกGraduate Diploma in Clinical Science ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก) Grad.Dip.in Clinical Science สาขาวิชา : Field of Study : กุมารเวชศาสตร Pediatrics จักษุวิทยา Ophthalmology จิตเวชศาสตร Psychiatrics พยาธิวิทยา Pathology รังสีวิทยา Radiology วิสัญญีวิทยา Anaesthesiology เวชปฏิบัติทั่วไป General Practice เวชศาสตรฟนฟู Rehabilitation Medicine ศัลยศาสตร Surgery สูติศาสตรและนรีเวชศาสตร Obstetrics and Gynaecology โสต นาสิก ลาริงซวิทยา Otolaryngology อายุรศาสตร Internal Medicine
 • 218. มหาวิทยาลัยมหิดล 203 วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitant Medical College ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine สถาบันพระบรมราชชนก Praboromarajchanok Institute for Health Manpower Development โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Nursing
 • 219. 204 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก The Royal Thai Army Nursing College ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : (4 Year and Continuing Program) Nursing Science วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ Naval Nurse College ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ The Royal Thai Air Force Nursing College ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor’s Degree Program Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing
 • 220. มหาวิทยาลัยแมโจ MAEJO UNIVERSITY คณะธุรกิจการเกษตร Faculty of Agricultural Business ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (...) ทษ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) บริหารธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตรสหกรณ สงเสริมการเกษตร Bachelor of Agricultural Technology Program Bachelor of Agricultural Technology (...) B.Ag. Tech. (...) Field of Study : (Continuing Program) Agricultural Business Administration Cooperative Economics Agricultural Extension หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป การตลาด บริหารธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรตอเนื่อง) เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...) Field of Study : General Management Marketing Agricultural Business Administration (Continuing Program) Business Information Technology หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (…) บช.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) การบัญชี Bachelor of Accountancy Program Bachelor of Accountancy (…) B.Acc. (…) Field of Study : (Continuing Program) Accounting หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรสหกรณ เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Agricultural Economics Cooperative Economics Environmental Economics
 • 221. 206 มหาวิทยาลัยแมโจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) พัฒนาการทองเที่ยว Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : (Continuing Program) Tourism Development หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต (…) ศ.บ. (…) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics (…) B.Econ. (…) Field of Study : Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (...) ทษ.ม. (...) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรสหกรณ สงเสริมการเกษตร Master of Agricultural Technology Program Master of Agricultural Technology (...) M.Ag. Tech. (...) Field of Study : Cooperative Economics Agricultural Extension หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (…) บธ.ม. (...) สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration (…) M.B.A. (...) Field of Study : Business Administration หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : บริหารการเกษตรและปาไม เศรษฐศาสตรเกษตร เศรษฐศาสตรสหกรณ สงเสริมการเกษตร Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Agricultural and Forestry Administration Agricultural Economics Cooperative Economics Agricultural Extension
 • 222. มหาวิทยาลัยแมโจ 207 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : นิเทศศาสตร บริหารการพัฒนา ระดับปริญญาเอก Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Communications Development Administration Doctoral Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) ศศ.ด. (...) สาขาวิชา : การวางแผนและพัฒนาชนบท Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Rural Planning and Development คณะผลิตกรรมการเกษตร Faculty of Agricultural Production ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต Bachelor of Agricultural Technology Program เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (...) ทษ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) โคนมและโคเนือ ้ เทคโนโลยีการผลิตสุกร เทคโนโลยีภูมทัศน ิ ประมงน้ําจืด พืชผัก พืชไร พืชสวนประดับ ไมผล สัตวปก Bachelor of Agricultural Technology (...) B.Ag. Tech. (...) Field of Study : (Continuing Program) Dairy and Beef Cattle Swine Production Technology Landscape Technology Inland Fisheries Vegetable Crop Production Agronomy Ornamental Horticulture Technology Pomology Poultry Technology
 • 223. 208 มหาวิทยาลัยแมโจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา : กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา Bachelor of Science Program (Agriculture) Bachelor of Science (Agriculture) B.S. (Agriculture) Field of Study : Entomology Plant Pathology หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : การประมง - การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พืชศาสตร - พืชผัก - พืชไร - พืชสวนประดับ - ไมผล สัตวศาสตร - การผลิตสุกร - โคนมและโคเนือ ้ - สัตวปก - อาหารสัตว Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Fisheries - Aquaculture Plant Science - Vegetable Technology - Agronomy - Ornamental Horticulture - Pomology Animal Science - Swine Production - Dairy and Beef Production - Poultry - Animal Nutrition ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (...) ทษ.ม. (...) สาขาวิชา : พืชไร Master of Agricultural Technology Program Master of Agricultural Technology (...) M.Ag.Tech. (...) Field of Study : Agronomy หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม การผลิตสัตว เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ปฐพีศาสตร พืชไร พืชสวน Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Agricultural Resources and Environment Management Animal Production Seed Technology Soil Sciences Agronomy Horticulture
 • 224. มหาวิทยาลัยแมโจ 209 คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Chemistry Biotechnology Information Technology Computer Science คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Agricultural Engineering and Agro-Industry ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Postharvest Technology Food Science and Technology หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Agricultural Engineering Food Engineering ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีทางอาหาร Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Food Technology
 • 225. 210 มหาวิทยาลัยแมโจ บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การใชที่ดินและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Sustainable Use and Natural Resource Management โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม Faculty of Landscape and Environmental Technology (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (...) ทษ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) เทคโนโลยีภูมทัศน ิ Bachelor of Agricultural Technology Program Bachelor of Agricultural Technology (...) B.Ag.Tech. (...) Field of Study : (Continuing Program) Landscape Technology หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (...) ภ.สถ.บ. (...) สาขาวิชา : ภูมิสถาปตยกรรม Bachelor of Landscape Architecture Program Bachelor of Landscape Architecture (...) B.L.A. (...) Field of Study : Landscape Architecture
 • 226. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง MAE FAH LUANG UNIVERSITY สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร School of Agricultural Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.S. (…) Field of Study : Food Technology สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ School of Information Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.S. (…) Field of Study : Information Technology Computer Science สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม School of Industrial Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Information and Communication Technology Computer Engineering
 • 227. 212 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สํานักวิชานิติศาสตร School of Law ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : นิติศาสตร Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : Laws สํานักวิชาการจัดการ School of Management Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การบัญชี Bachelor of Accounting Program Bachelor of Accounting B.Acc. Field of Study : Accounting หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ. (…) สาขาวิชา : การจัดการการทองเที่ยว บริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : Tourism Management Business Administration หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master’s Degree Program Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration
 • 228. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 213 สํานักวิชาวิทยาศาสตร School of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.S. (…) Field of Study : Biotechnology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก วัสดุศาสตร Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Ceramic Industrial Technology Materials Science สํานักวิชาศิลปศาสตร School of Liberal Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : English สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร School of Agro - Industries ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Food Technology Postharvest Technology and Package
 • 229. มหาวิทยาลัยรามคําแหง RAMKHAMHAENG UNIVERSITY คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน Faculty of Mass Communication Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง วิทยุและโทรทัศน ภาพยนตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Printing Technology and Print Media Mass Communication Technology Speech and Performance Studies Radio and Television Cinema ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สื่อสารมวลชน Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Mass Communication Technology Mass Communication คณะนิติศาสตร Faculty of Law ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : นิติศาสตร Bachelor’s Degree Program Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : Laws
 • 230. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 215 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : กฎหมายทรัพยสินทางปญญาธุรกิจการคา ระหวางประเทศและอนุญาโตตุลาการ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad. Dip. (...) Field of Study : Intellectual Property, International Trade and Arbitration Business Law Public Law ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต น.ม. สาขาวิชา : นิติศาสตร บริหารงานยุตธรรม ิ Master of Laws Program Master of Laws LL.M. Field of Study : Laws Criminal Justice Administration ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณฑิต ั นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) น.ด. (...) สาขาวิชา : นิติศาสตร Doctor of Laws Program Doctor of Laws (...) LL.D. (...) Field of Study : Laws คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Administration ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration Program บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) สาขาวิชา : การโฆษณาและการประชาสัมพันธ - การโฆษณา - การประชาสัมพันธ Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...) Field of Study : Advertising and Public Relations - Advertising - Public Relations
 • 231. 216 มหาวิทยาลัยรามคําแหง การเงินและการธนาคาร การตลาด การทองเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารทั่วไป การบัญชี ธุรกิจระหวางประเทศ อุตสาหกรรมการบริการ - การขนสง - การประกันภัย - การโรงแรม - อสังหาริมทรัพย Money and Banking Marketing Tourism Human Resource Management General Management Accounting International Business Services Industries - Transportation - Insurance - Hotel - Real Estate ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : (Thai and English Program) Business Administration ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Business Administration คณะมนุษยศาสตร Faculty of Humanities ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...)
 • 232. มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิชา : จีนศึกษา บรรณารักษศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา สารสนเทศศึกษา สื่อสารมวลชน 217 Field of Study : Chinese Studies Library Science History Thai French German Russian Spanish English Sociology and Anthropology Information Studies Mass Communication ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : การแปล ไทยศึกษา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ประวัติศาสตร ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Translation Thai Studies Library and Information Science History German as a Foreign Language Communicative English ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : สังคมวิทยา Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Sociology
 • 233. 218 มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะรัฐศาสตร Faculty of Political Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) ศศ.บ. (รัฐศาสตร) สาขาวิชา : การบริหารรัฐกิจ การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ (หลักสูตรตอเนื่อง) บริหารการพัฒนาชุมชน Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (Political Science) B.A. (Political Science) Field of Study : Public Administration Government International Relations (Continuing Program) Community Development Administration ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการงานสาธารณะ รัฐศาสตร ระดับปริญญาเอก Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Public Management Political Science Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : รัฐศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Political Science หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณฑิต ั รป.ด. สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร Doctor of Public Administration Program Doctor of Public Administration D.P.A. Field of Study : Public Administration
 • 234. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 219 คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต Bachelor of Science Program วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) Bachelor of Science (...) วท.บ. (...) B.S. (...) สาขาวิชา : Field of Study : การวิจัยดําเนินงาน Operations Research คณิตศาสตร Mathematics คณิตศาสตรทางดานวิธีจัดหมูและการหาคาเหมาะที่สุด Combinatorics and Optimization เคมี Chemistry ชีววิทยา Biology เทคโนโลยีการเกษตร Agricultural Technology เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology เทคโนโลยีวัสดุ Materials Technology เทคโนโลยีอาหาร Food Technology เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส Electronics Technology ฟสิกส Physics วิทยาการคอมพิวเตอร Computer Science วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม Environmental Science สถิติศาสตร Statistics (หลักสูตรตอเนื่อง) (Continuing Program) รังสีเทคนิค Radiological Technology วิทยาการคอมพิวเตอร Computer Science ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมีประยุกต ชีววิทยา ฟสิกส ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สารสนเทศทางสุขภาพ Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Mathematics Applied Chemistry Biology Physics Decision Support System Health Informatics
 • 235. 220 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : เคมีประยุกต มหาวิทยาลัยรามคําแหง Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Applied Chemistry คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…) วศ.บ. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor’s Degree Program Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (…) B.Eng. (…) Field of Study : Engineering Management Computer Engineering Civil Engineering Environmental Engineering Industrial Engineering คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต (…) ศษ.บ. (…) สาขาวิชา : คณิต-วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีการศึกษา ธุรกิจศึกษา ประวัติศาสตร พลศึกษา ภาษาไทย Bachelor’s Degree Program Bachelor of Education Program Bachelor of Education (…) B.Ed. (…) Field of Study : Math-Science Mathematics Educational Technology Business Education History Physical Education Thai
 • 236. มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร วัดผลการศึกษา วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ สังคมศึกษา สุขศึกษา 221 French English Geography Educational Measurement Physical and Biological Sciences Social Studies Health Education หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts Program (…) B.A. (…) Field of Study : Home Economics หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : จิตวิทยาการใหบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.S. (…) Field of Study : Psychology of Counseling and Guidance Clinical and Community Psychology Developmental Psychology Social Psychology Industrial and Organizational Psychology หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) วท.บ. (ภูมิศาสตร) สาขาวิชา : แผนทีและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ่ ภูมิศาสตรมนุษย ภูมิศาสตรกายภาพและสิ่งแวดลอม Bachelor of Science Program Bachelor of Science (Geography) B.S. (Geography) Field of Study : Cartography and Geographic Information Systems Human Geography Physical Geography and Environment ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : วิชาชีพครู Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad.Dip. (...) Field of Study : Teching Profession
 • 237. 222 ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : จิตวิทยาการใหคําปรึกษา จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ภูมิศาสตร Master of Science Program Master of Science (…) M.S. (…) Field of Study : Counseling Psychology Clinical and Community Psychology Developmental Psychology Industrial and Organizational Psychology Geography หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน ภูมิศาสตร Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Home Economics for Community Development Geography หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศษ.ม. (…) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยการศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย การอุดมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา พลศึกษา พื้นฐานการศึกษา สุขศึกษา หลักสูตรและการสอน Master of Education Program Master of Education (…) M.Ed. (…) Field of Study : Educational Administration Educational Measurement and Evaluation Educational Research Education for Human Resource Development Higher Education Educational Technology Physical Education Foundation of Education Health Education Curriculum and Instruction ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...)
 • 238. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 223 สาขาวิชา : จิตวิทยาใหคําปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เทคโนโลยีการศึกษา วิจัยการศึกษา Field of Study : Counseling Psychology Industrial and Organizational Psychology Educational Technology Educational Research คณะเศรษฐศาสตร Faculty of Economics ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : ทฤษฎีเศรษฐศาสตร ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรการเกษตร เศรษฐศาสตรการคลัง เศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตรการพัฒนา เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economic Theory Economic History Agricultural Economics Economics of Public Finance Monetary Economics Development Economics Quantitative Economics Economic of Human Resource International Economics Industrial Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Master of Economics Program Master of Economics M.Econ. Field of Study : Economics ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Economics
 • 239. 224 มหาวิทยาลัยรามคําแหง สถาบันการศึกษานานาชาติ The Institute of International Studies ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การเงินและการธนาคาร การตลาด การบริหารทั่วไป ธุรกิจระหวางประเทศ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...) Field of Study : (English Program) Money and Banking Marketing General Management International Business หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เทคโนโลยีการพิมพและสื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง วิทยุและโทรทัศน ภาพยนตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : (English Program) Printing Technology and Pint Media Mass Communication Technology Speech and Performance Studies Radio and Television Cinema ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) บริหารธุรกิจ Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (English Program) Business Administration
 • 240. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ WALAILAK UNIVERSITY สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Institute of Agricultural Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว เทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Crop Production Technology Animal Production Technology Technology of Aquatic Animal Product Biotechnology Food Technology ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Biotechnology Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Biotechnology
 • 241. 226 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและทรัพยากร Institute of Industrial and Resources Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝง Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc (…) Field of Study : Technology for Marine and Coastal Resources Management หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (…) วศ.บ. (…) สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - การวัดคุม วิศวกรรมไฟฟา - โทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโยธา Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (…) B.Eng. (…) Field of Study : Computer Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Electrical Engineering - Control Electrical Engineering - Telecommunication Electrical Engineering - Electrical Power Electrical Engineering - Electronics Civil Engineering ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Materials Science and Engineering
 • 242. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 227 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร Institute of Nursing ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing สํานักวิชาวิทยาการจัดการ Institute of Management Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration B.B.A. Field of Study : Business Administration หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ. (…) สาขาวิชา : การจัดการการทองเที่ยว การตลาดอิเล็กทรอนิกส Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : Tourism Management Electronic Marketing หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การบัญชี Bachelor of Accountancy Program Bachelor of Accountancy B.Acc. Field of Study : Accounting หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics
 • 243. 228 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : การจัดการการทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การบัญชีและการภาษีอากร Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad. Dip. (...) Field of Study : Tourism Management Human Resource Management Marketing Accounting and Taxation ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration สํานักวิชาวิทยาศาสตร Institute of Science ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เคมี ฟสิกส วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ วิทยาศาสตรศึกษา – ชีววิทยา วิทยาศาสตรศึกษา – ฟสิกส ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Chemistry Physics Computational Science Science Studies – Biology Science Studies - Physics Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...)
 • 244. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 229 สาขาวิชา : เคมี ฟสิกส วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ Field of Study : Chemistry Physics Computation Science สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร Institute of Engineering and Resources ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (…) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมกระบวนการ Bachelor’s Degree Program Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (…) Field of Study : Materials Science and Engineering Process Engineering สํานักวิชาศิลปศาสตร Institute of Liberal Arts ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : วัฒนธรรมศึกษา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : English Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Cultural Studies
 • 245. 230 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร Institute of Allied Health Sciences and Public Health ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : เทคนิคการแพทย อนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Medical Technology Environmental Health Occupational Health and Safety สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร Institute of Information Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Computer Science หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (…) สส.บ. (…) สาขาวิชา : นิเทศศาสตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศศึกษา Bachelor of Information Science Program Bachelor of Information Science (…) B.I.S. (…) Field of Study : Communication Management Information System Information Studies ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Management of Information Technology
 • 246. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SRI NAKHARINWIROT UNIVERSITY คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร… ประกาศนียบัตร… ป… สาขาวิชา : ผูชวยทันตแพทย Certificate Program in … Certificate in … Cert. In … Field of Study : Dental Assistant ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S. Field of Study : Dentistry ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ปริทันตวิทยา Master of Science Program Master of Science (...) M.S. (...) Field of Study : Periodontology คณะเทคโนโลยี Faculty of Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Food Technology and Nutrition Biotechnology
 • 247. 232 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (...) อส.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส Bachelor of Industrial Technology Program Bachelor of Industrial Technology (...) B.Ind. Tech. (...) Field of Study : Computer Technology Electronics Technology คณะพลศึกษา Faculty of Physical Education ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : นันทนาการ พลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา สุขศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง) พลศึกษา สุขศึกษา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Recreation Physical Education Sports Science Health Education (Continuing Program) Physical Education Health Education ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต (...) กศ.ม. (...) สาขาวิชา : พลศึกษา Master of Education Program Master of Education (...) M.Ed. (...) Field of Study : Physical Education หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการนันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา สุขศึกษา Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Recreation Management Sport Science Health Education
 • 248. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 233 คณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : กายภาพบําบัด ตจวิทยา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Physical Therapy Dermatology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : อณูชีววิทยา Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Molecular Biology คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmaceutical Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Bachelor of Pharmacy Program Bachelor of Pharmacy B.Pharm. Field of Study : Pharmacy
 • 249. 234 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร Faculty of Humanities ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ปรัชญาและศาสนา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเพื่ออาชีพ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมสําหรับเด็ก Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Library and Information Science Philosophy and Religion Chinese Japanese Thai French Languages for Career German English Children’s Literature หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : จิตวิทยา Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Psychology ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป. บัณฑิต (…) สาขาวิชา : การจัดการการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ วาทวิทยา (การแกไขความบกพรองทางการพูด) อเมริกันศึกษา (วรรณคดีอเมริกัน) Graduate Diploma Program Graduate Diploma in … Grad. Dip. in … Field of Study : Ecotourism Management Teaching Thai as a Foreign Language Teaching English as a Foreign Language Speech (Speech Therapy) American Studies (American Literature)
 • 250. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 235 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ไทยคดีศึกษา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสือสารนานาชาติ ่ Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Teaching English as a Language Thai Studies Library and Information Science Thai French English Business English for International Communication ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) ศศ.ด. (...) สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : English คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร คหกรรมศาสตร เคมี เคมีอุตสาหกรรม จุลชีววิทยา ชีววิทยา ฟสิกส ฟสิกสประยุกต Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Mathematics Home Economics Chemistry Industrial Chemistry Microbiology Biology Physics Applied Physics
 • 251. 236 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัสดุศาสตร (อัญมณีและเครืองประดับ) ่ วาริชศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ สถิติ Material Science (Gems and Jewelry) Aquatic Science Computer Science Food Science and Nutrition Statistics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เคมี เคมีชีวภาพ ชีววิทยา ฟสิกส Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Chemistry Biological Chemistry Biology Physics คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Chemical Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Industrial Engineering หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (...) อส.บ. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา Bachelor of Industrial Technology Program Bachelor of Industrial Technology (...) B.Ind. Tech. (...) Field of Study : (Continuing Program) Mechanical Engineering Electrical Engineering
 • 252. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 237 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วศ.ม. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล Master of Engineering Program Master of Engineering (...) M.Eng. (...) Field of Study : Chemical Engineering Mechanical Engineering คณะศิลปกรรมศาสตร Faculty of Fine Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (…) ศป.บ. (…) สาขาวิชา : Bachelor of Fine Arts Program Bachelor of Fine Arts (…) B.F.A. (…) Field of Study : การออกแบบทัศนศิลป ดุริยางคศาสตรสากล ทัศนศิลป ศิลปะ ศิลปศึกษา Visual Design Music Visual Art Fine Arts Art Education ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศป.ม. (…) Master of Fine Arts Program Master of Fine Arts (…) M.F.A. (…) สาขาวิชา : ทัศนศิลป มานุษยดุริยางควิทยา Field of Study : Visual Art Ethnomusicology
 • 253. 238 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต (…) กศ.บ. (…) สาขาวิชา : ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การแนะแนว การประถมศึกษา การวัดผลการศึกษา การศึกษาผูใหญ คหกรรมศาสตร ดุริยางคศาสตร เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ธุรกิจศึกษา บรรณารักษศาสตร ประวัติศาสตร พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร-เกษตร วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร วิทยาศาสตร-เคมี วิทยาศาสตร-ชีววิทยา วิทยาศาสตร-ฟสิกส ศิลปศึกษา สังคมศึกษา สุขศึกษา อุตสาหกรรมศิลปศึกษา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Education Program Bachelor of Education (…) B.Ed. (…) Field of Study : French German (4 Year and Continuing Program) Guidance Elementary Education Educational Measurement Adult Education Home Economics Music Education Educational Communication Technology Business Education Library Science History Physical Education Thai English Geography Physical and Biological Science Science-Agriculture Science-Mathematics Science-Chemistry Science-Biology Science-Physics Art Education Social Studies Health Education Industrial Arts Education
 • 254. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 239 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : วิชาชีพครู Graduate Diploma Program in … Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Teaching Profession ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต (...) กศ.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา การวัดผลการศึกษา การวิจัยและสถิติทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาผูใหญ การศึกษาพิเศษ การอุดมศึกษา คณิตศาสตร เคมี จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม ชีววิทยา เทคโนโลยีการศึกษา ธุรกิจศึกษา บรรณารักษศาสตร ประวัติศาสตร พลศึกษา Master’s Degree Program Master of Education Program Master of Education (...) M.Ed. (...) Field of Study : Educational Administration Elementary Education Secondary Education Educational Measurement Educational Research and Statistics Early Childhood Education Adult Education Special Education Higher Education Mathematics Chemistry Experimental Psychology Guidance Psychology Educational Psychology Developmental Psychology Social Psychology Biology Educational Technology Business Education Library Science History Physical Education
 • 255. 240 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาศาสตรการศึกษา ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร วิทยาศาสตรศึกษา ศิลปศึกษา สุขศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา Physics Thai Educational Linguistics English Geography Science Education Art Education Health Education Industrial Education ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณฑิต ั การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (...) กศ.ด. (...) สาขาวิชา : การทดสอบและวัดผลการศึกษา การบริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย การศึกษาผูใหญ การศึกษาพิเศษ การอุดมศึกษา คณิตศาสตรศึกษา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา เทคโนโลยีการศึกษา พลศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร วิทยาศาสตรศึกษา Doctor of Education Program Doctor of Education (...) Ed.D. (...) Field of Study : Testing and Measurement Education Administration Curriculum Research and Development Early Childhood Education Adult Education Special Education Higher Education Mathematics Education Counseling Psychology Educational Technology Physical Education Development Education Science Education คณะสังคมศาสตร Faculty of Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...)
 • 256. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชา : การเงินและการธนาคาร การจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การตลาด การบัญชี 241 Field of Study : Finance and Banking Tourism and Hotel Management (4 Year and Continuing Program) Marketing Accounting หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : ภูมิศาสตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Geography หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. สาขาวิชา : รัฐศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Political Science หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts Program ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) Bachelor of Arts (...) ศศ.บ. (...) B.A. (...) สาขาวิชา : Field of Study : การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการจัดการภาคบริการ Ecotourism and Hospitality Management การพัฒนาชุมชน Community Development การพัฒนาชุมชนเมือง Urban Community Development ประวัติศาสตร History หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Bachelor of Economics Program Bachelor of Economics B.Econ. Field of Study : Economics
 • 257. 242 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (…) บธ.ม. (…) สาขาวิชา : การจัดการ การตลาด Master of Business Administration Program Master of Business Administration (…) M.B.A. (…) Field of Study : Management Marketing หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.บ. สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร Master of Public Administration Program Master of Public Administration M.P.A. Field of Study : Public Administration หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การวางแผนและการจัดการการทองเที่ยว เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Ecotourism Planning and Management หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : ประวัติศาสตร Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : History หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Master of Economics Program Master of Economics M.Econ. Field of Study : Economics หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศ.ม. (…) สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรการศึกษา Master of Economics Program Master of Economics (…) M.Econ. (…) Field of Study : Economics of Education Geography
 • 258. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 243 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร Behavioral Science Research Institute ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤติกรรมศาสตร) วท.ม. (พฤติกรรมศาสตร) สาขาวิชา : การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต Master of Science Program Master of Science (Behavioral Science) M.S. (Behavioral Science) Field of Study : Applied Behavioral Science Research ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พฤติกรรมศาสตร) วท.ด. (พฤติกรรมศาสตร) สาขาวิชา : การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (Behavioral Science) Ph.D. (Behavioral Science) Field of Study : Applied Behavioral Science Research สถาบันสมทบ Affiliated Institute วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี Bangkok College of Nursing Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต (…) กศ.บ. (…) สาขาวิชา : พยาบาลศึกษา Bachelor of Education Program Bachelor of Education (…) B.Ed. (…) Field of Study : Nursing Education วิทยาลัยพยาบาลเกือการุณย ้ Guagaroon College of Nursing ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor’s Degree Program Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing
 • 259. มหาวิทยาลัยศิลปากร SILPAKORN UNIVERSITY คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts ระดับอนุปริญญา . Diploma Program หลักสูตรอนุปริญญาศิลปบัณฑิต อนุปริญญาศิลปบัณฑิต อนุ ศ.บ. สาขาวิชา : จิตรกรรม ทฤษฎีศิลป ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปไทย Diploma in Fine Arts Program Diploma in Fine Arts Dip. F.A. Field of Study : Painting Art Theory Sculpture Graphic Arts Thai Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปบัณฑิต (...) ศ.บ. (...) สาขาวิชา : จิตรกรรม ทฤษฎีศิลป ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปไทย Bachelor of Fine Arts Program Bachelor of Fine Arts (...) B.F.A. (...) Field of Study : Painting Art Theory Sculpture Graphic Arts Thai Arts ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต (...) ศ.ม. (...) สาขาวิชา : จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปไทย Master of Fine Arts Program Master of Fine Arts (...) M.F.A. (...) Field of Study : Painting Sculpture Graphic Arts Thai Arts
 • 260. มหาวิทยาลัยศิลปากร 245 คณะโบราณคดี Faculty of Archaeology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ ภาษาตะวันออก ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ มานุษยวิทยา Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Archaeology Art History Oriental Languages Thai French English Anthropology ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (...) ป.บัณฑิต (...) สาขาวิชา : ประวัติศาสตรศิลปะไทย ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร จารึกภาษาตะวันออก จารึกภาษาไทย โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ประวัติศาสตรศิลปะ ภาษาสันสกฤต มานุษยวิทยา Graduate Diploma Program Graduate Diploma Program Graduate Diploma (...) Grad. Dip. (...) Field of Study : Thai Art History Master’s Degree Program Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Archives and Records Management Oriental Epigraphy Thai Epigraphy Prehistoric Archaeology Historical Archaeology History of Art Sanskrit Anthropology
 • 261. 246 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) ศศ.ด. (…) สาขาวิชา : ภาษาเขมร ภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Khmer Language Sanskrit คณะมัณฑนศิลป Faculty of Decorative Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปบัณฑิต (...) ศ.บ. (...) สาขาวิชา : การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบนิเทศศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบภายใน เครื่องเคลือบดินเผา ประยุกตศิลปศึกษา Bachelor of Fine Arts Program Bachelor of Fine Arts (...) B.F.A. (...) Field of Study : Jewelry Design Visual Communication Design Product Design Interior Design Ceramics Applied Art Studies ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ศิลปมหาบัณฑิต (…) ศ.ม. (…) สาขาวิชา : การออกแบบนิเทศศิลป การออกแบบภายใน เครื่องเคลือบดินเผา ประยุกตศิลปศึกษา Master of Fine Arts Program Master of Fine Arts (…) M.F.A. (…) Field of Study : Visual Communication Design Interior Design Ceramics Applied Art Studies
 • 262. มหาวิทยาลัยศิลปากร 247 คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmaceutical Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Bachelor of Pharmacy Program Bachelor of Pharmacy B.Pharm. Field of Study : Pharmacy ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (…) ภ.ม. (…) สาขาวิชา : การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข  เภสัชกรรมคลินิก ระดับปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) ภ.ด. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เภสัชศาสตรชีวภาพ เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร Master of Pharmacy Program Master of Pharmacy (…) M. Pharm. (…) Field of Study : Consumer Protection in Public Health Clinical Pharmacy Doctoral Degree Program Doctoral of Pharmacy Program Doctoral of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Pharmaceutical Technology Pharmaceutical Chemistry and Natural Products Biopharmaceutical Science Social and Administrative Pharmacy คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Mathematics Chemistry
 • 263. 248 มหาวิทยาลัยศิลปากร เคมีชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรชีวฟสิกส วิทยาศาสตรชีวสถิติ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สถิติ ระดับปริญญาโท Chemical Biology Microbiology Biology Biotechnology Materials Technology Food Technology Physics Computer Science Biophysical Science Biostatistical Science Environmental Science Statistics Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมีศึกษา เคมีอินทรีย ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาการคอมพิวเตอร สถิติประยุกต Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Mathematics Chemical Studies Organic Chemistry Biology Physics Computer Science Applied Statistics คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Faculty of Engineering and Industrial Technology ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Bachelor’s Degree Program Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Biotechnology Materials Technology Food Technology Science Biotechnology
 • 264. มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร 249 Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Petrochemicals and Polymeric Materials Mechanical Engineering Industrial Engineering Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Biotechnology Food Technology Polymer Science and Engineering คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต (...) ศษ.บ. (...) สาขาวิชา : จิตวิทยาและการแนะแนว เทคโนโลยีการศึกษา ประถมศึกษา ประวัติศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร สังคมศึกษา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Education Program Bachelor of Education (...) B.Ed. (...) Field of Study : Psychology and Guidance Educational Technology Elementary Education History Thai English Geography Social Studies
 • 265. 250 มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : วิชาชีพครู วิชาชีพครูวิทยาศาสตร Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad. Dip. (…) Field of Study : Teaching Profession Science Teaching Profession ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : จิตวิทยาชุมชน Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Community Psychology หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศษ.ม. (...) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีการศึกษา พัฒนศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ Master of Education Program Master of Education (...) M.Ed. (...) Field of Study : Educational Administration Adult and Continuing Education Teaching Thai Language Teaching English as a Foreign Language Educational Technology Development Education Curriculum and Supervision คณะสถาปตยกรรมศาสตร Faculty of Architecture ระดับอนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร อนุปริญญาสถาปตยกรรมศาสตร อนุ สถ. สาขาวิชา : สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรม Diploma Program Diploma in Architecture Program Diploma in Architecture Dip. Arch. Field of Study : Thai Architecture Architecture
 • 266. มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (…) สถ.บ. (…) สาขาวิชา : สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมไทย ระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (…) สถ.ม. (...) สาขาวิชา : สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมไทย ออกแบบชุมชนเมือง 251 Bachelor’s Degree Program Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture (…) B.Arch. (…) Field of Study : Architecture Thai Architecture Master’s Degree Program Master of Architecture Program Master of Architecture (...) M. Arch. (...) Field of Study : Architecture Thai Architecture Urban Design หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Master of Arts Program ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) Master of Arts (...) ศศ.ม. (...) M.A. (...) สาขาวิชา : Field of Study : ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม History of Architecture (หลักสูตรนานาชาติ) (International Program) การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเที่ยว Architectural Heritage Management and Tourism หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการงานกอสราง ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : การจัดการมรดกทางสถาปตยกรรม กับการทองเทียว ่ Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Construction Management Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Architectural Heritage Management and Tourism
 • 267. 252 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร Faculty of Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรบัณฑิต (…) อ.บ. (…) สาขาวิชา : นาฏศาสตร บรรณารักษศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร สังคมศาสตรการพัฒนา สังคีตศิลปไทย สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Theatre Library Science History Philosophy Korean Chinese Japanese Thai French German English Geography Social Science for Development Thai Music Information and Library Science ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (...) อ.ม. (...) สาขาวิชา : ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฝรั่งเศสศึกษา ภาษาไทย Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : History of Southeast Asia. French Studies Thai หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Industrial Geography
 • 268. มหาวิทยาลัยศิลปากร 253 โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร Faculty of Music (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดศ.บ. สาขาวิชา : ดนตรีแจ็ส ดุริยางคศาสตร Bachelor of Music Program Bachelor of Music B.Mus. Field of Study : Jass Music โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ Faculty of Management Science (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : การจัดการชุมชน การจัดการทองเที่ยว การจัดการธุรกิจทั่วไป (หลักสูตรตอเนื่อง) การจัดการชุมชน Bachelor of Arts Program Bachelor of Music (…) B.A. (…) Field of Study : Community Management Tourism Management General Business Management (Continual Program) Community Management
 • 269. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY คณะการจัดการสิ่งแวดลอม Faculty of Environmental Management ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : สิ่งแวดลอมศึกษา อนามัยสิ่งแวดลอม Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Environmental Education Environmental Health คณะทรัพยากรธรรมชาติ Faculty of Natural Resources ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชา : การจัดการศัตรูพืช ปฐพีศาสตร พัฒนาการเกษตร พืชศาสตร สัตวศาสตร Bachelor of Science (Agriculture) Program Bachelor of Science (Agriculture) B.Sc. (Agr.) Field of Study : Pest Management Soil Science Agricultural Development Plant Science Animal Science หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : วาริชศาสตร เศรษฐศาสตรเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.S. (...) Field of Study : Aquatic Science Agricultural Economics Agro-Industry
 • 270. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 255 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) วท.ม. (เกษตรศาสตร) Master of Science (Agriculture) Program Master of Science (Agriculture) M.Sc. (Agr.) สาขาวิชา : กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรดิน การจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร ธุรกิจเกษตร พัฒนาการเกษตร พืชศาสตร สัตวศาสตร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : พืชศาสตร Field of Study : Entomology Plant Pathology Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Soil Resources Management Environmental Management Biotechnology Food Technology Agribusiness Agricultural Development Plant Science Animal Science Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Plant Science คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S Field of Study : Dentistry
 • 271. 256 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรการแพทย Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Medical Science ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ทันตกรรมประดิษฐ วิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Dental Research Prosthodontics Oral Health Sciences Oral and Maxillofacial Surgery Higher Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (…) ป.บัณฑิตชั้นสูง (…) สาขาวิชา : ทันตกรรมประดิษฐ Higher Graduate Diploma Program Higher Graduate Diploma (…) Higher Grad. Dip. (…) Field of Study : Prosthodontics คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : พยาบาลและผดุงครรภ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Nursing and Midwifery หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. สาขาวิชา : การพยาบาล Bachelor of Nursing Science Program Bachelor of Nursing Science B.N.S. Field of Study : Nursing
 • 272. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท 257 Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พย.ม. สาขาวิชา : การพยาบาล Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science M.N.S. Field of Study : Nursing หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (...) พย.ม. (...) สาขาวิชา : การพยาบาลบิดามารดาและเด็ก การพยาบาลผูใหญ การพยาบาลอนามัยชุมชน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การพยาบาล Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science (...) M.N.S. (...) Field of Study : Parent-Child Nursing Adult Nursing Community Health Nursing (English Program) Nursing หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Health System Research and Development ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การพยาบาล Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : (International Program) Nursing หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต พย.ด. สาขาวิชา : การพยาบาล Doctor of Nursing Science Program Doctor of Nursing Science D.N.S. Field of Study : Nursing
 • 273. 258 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย (ปที่ 1) พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย (ปที่ 2) รังสีเทคนิค Certificate Program in... Certificate in... Cert. in... Field of Study : Medical Laboratory Assistant Laboratory Technician X-rays Technology หลักสูตรการฝกอบรมวิชาวิสัญญีพยาบาล ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล ป.วิสัญญีพยาบาล สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา Training Program in Nurse Anaesthetist Certificate in Nurse Anaesthetist Cert. in Nurse Anaesthetist Field of Study : Anaesthesiology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : วิทยาศาสตรการแพทย Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Medical Science หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตรตอเนื่อง) สาธารณสุขศาสตร Bachelor of Public Health Program Bachelor of Public Health B.P.H. Field of Study : (Continuing Program) Public Health
 • 274. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 259 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : ชีวเวชศาสตร ระบาดวิทยา Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Biomedical Sciences Epidemiology หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (...) ส.ม. (...) สาขาวิชา : อาชีวอนามัย Master of Public Health Program Master of Public Health (...) M.P.H. (...) Field of Study : Occupational Health ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (…) สาขาวิชา : ชีวเวชศาสตร ระบาดวิทยา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Biomedical Sciences Epidemiology คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmaceutical Sciences ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร Bachelor’s Degree Program Bachelor of Pharmaceutical Science Program Bachelor of Pharmacy B. Pharm. Field of Study : Clinical Pharmacy Pharmacy
 • 275. 260 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (…) ภ.ม. (…) สาขาวิชา : เภสัชศาสตร เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ระดับปริญญาเอก Master of Pharmacy Program Master of Pharmacy (…) M.Pharm. (…) Field of Study : Pharmaceutical Science Social and Administrative Pharmacy Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : การบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Pharmaceutical Care Pharmaceutical Sciences คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Faculty of Humanities and Social Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : การจัดการสารสนเทศ บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ประวัติศาสตร ปรัชญา พัฒนาสังคม ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาฝรั่งเศส ภาษามลายู Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : Information Management Library and Information Science History Philosophy Social Development Korean Chinese Japanese Language French Malay Language
 • 276. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 261 ภาษาเยอรมัน ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภูมิศาสตร มลายูศึกษา รัฐศาสตร (การปกครอง) ศาสนา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อิสลามศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง) ศิลปะการแสดง ศิลปะประยุกต German Thai Language and Literature English Language and Literature English Arabic Geography Malay Studies Political Science (Government) Religion Sociology and Anthropology Islamic Studies (Continuing Program) Performing Arts Applied Arts ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศศ.ม. (...) สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ปรัชญา พัฒนาสังคม ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ สังคมวิทยา Master of Arts Program Master of Arts (...) M.A. (...) Field of Study : Library and Information Science Philosophy Social Development Thai Thai Language for Communication English Sociology คณะวิทยาการจัดการ Faculty of Management Sciences ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...)
 • 277. 262 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาวิชา : การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี คอมพิวเตอรธรกิจ ุ พาณิชยนาวี (หลักสูตรตอเนื่อง) การโรงแรมและการทองเที่ยว การบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการ Field of Study : Finance Marketing Human Resource Management Accounting Business Computing Merchant Marine Management (Continuing Program) Hotel and Tourism Accounting (English Program) Management หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร Bachelor of Public Administration Program Bachelor of Public Administration B.P.A. Field of Study : Public Administration หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (...) รป.บ. (...) สาขาวิชา : การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาชุมชน นโยบายสาธารณะ (หลักสูตร 4 ป และตอเนื่อง) การบริหารงานบุคคล การบริหารงานสหกรณ Bachelor of Public Administration Program Bachelor of Public Administration (...) B.P.A. (...) Field of Study : Financial Administration Community Development Administration Public Policy (4 Year and Continuing Program) Personnel Administration Co-operative Administration ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration
 • 278. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 263 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร Master of Public Administration Program Master of Public Administration M.P.A. Field of Study : Public Administration คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟสิกส วัสดุศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรทั่วไป วิทยาศาสตรพอลิเมอร สถิติ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Mathematics Chemistry Microbiology Biology Biotechnology Information Technology Physics Materials Science Computer Science General Science Polymer Science Statistics ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : เคมีเชิงฟสิกส เคมีวิเคราะห เคมีศึกษา Master’s Degree Program Master of Science Program Master of Science (...) M.Sc. (...) Field of Study : Physical Chemistry Analytical Chemistry Chemical Studies
 • 279. 264 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เคมีอนินทรีย เคมีอินทรีย จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีพอลิเมอร ธรณีฟสิกส นิเวศวิทยา พฤกษศาสตร ฟสิกส เภสัชวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร วิธีวิทยาการวิจัย สรีรวิทยา สัตววิทยา Inorganic Chemistry Organic Chemistry Microbiology Biochemistry Polymer Technology Geophysics Ecology Botany Physics Pharmacology Computer Science Biological Science Polymer Science and Technology Research Methodology Physiology Zoology หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (…) ศศ.ม. (…) สาขาวิชา : ภาษาศาสตรประยุกต Master of Arts Program Master of Arts (…) M.A. (…) Field of Study : Applied Linguistics ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : เคมี เคมีอินทรีย ชีวเคมี ชีววิทยา ฟสิกส Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Chemistry Organic Chemistry Biochemistry Biology Physics
 • 280. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 265 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Faculty of Science and Technology ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร… ประกาศนียบัตร… ป. ... สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจับสัตวน้ํา Certificate Program in... Certificate in... Cert. in ... Field of Study : Fishing Technology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : คณิตศาสตรประยุกต คหกรรมศาสตร เคมี-ชีววิทยา เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการประมง เทคโนโลยียาง วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Applied Mathematics Home Economics Chemistry-Biology Industrial Chemistry Agricultural Technology Fishery Technology Rubber Technology Food Science and Nutrition ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...) วท.ม. (...) สาขาวิชา : ฟสิกสพอลิเมอร วิธีวิทยาการวิจัย Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (...) Field of Study : Polymer Physics Research Methodology ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (...) ปร.ด. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีพอลิเมอร Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (...) Ph.D. (...) Field of Study : Polymer Technology
 • 281. 266 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (...) วศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเมคาทรอนิกส วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเหมืองแรและโลหะวิทยา วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering (...) B.Eng. (...) Field of Study : Manufacturing Engineering Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Mechatronics Engineering Civil Engineering Materials Engineering Mining and Metallurgical Engineering Industrial Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (...) วศ.ม. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ Master of Engineering Program Master of Engineering (...) M.Eng. (...) Field of Study : Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Materials Engineering Mining Engineering Industrial Engineering
 • 282. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 267 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) วศ.ด. (...) สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี Doctor of Engineering Program Doctor of Engineering (...) D.Eng. (...) Field of Study : Chemical Engineering คณะศึกษาศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต (...) ศษ.บ. (...) สาขาวิชา : ครุศาสตรอิสลาม คหกรรมศาสตร เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง) การวัดและประเมินผลการศึกษา คหกรรมศาสตร พลศึกษา ศิลปศึกษา สุขศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) สาขาวิชา : จิตวิทยาและการแนะแนว ประถมศึกษา ประวัติศาสตร Bachelor’s Degree Program Bachelor of Education Program Bachelor of Education (...) B.Ed. (...) Field of Study : Islamic Education Home Economics Technology of Educational Measurement and Evaluation Educational Technology Art Education (Continuing Program) Educational Measurement and Evaluation Home Economics Physical Education Art Education Health Education Bachelor of Arts Program (Education) Bachelor of Arts in Education B.A. in Ed. Field of Study : Psychology and Guidance Elementary Education History
 • 283. 268 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร สังคมศึกษา (หลักสูตรตอเนื่อง) การศึกษาชนบท บริหารการศึกษา ประถมศึกษา พลศึกษา Thai French English Geography Social Studies (Continuing Program) Rural Education Educational Administration Elementary Education Physical Education หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) วท.บ. (ศึกษาศาสตร) สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส วิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรตอเนื่อง) คณิตศาสตร วิทยาศาสตรทั่วไป Bachelor of Science Program (Education) Bachelor of Science in Education B.S. in Ed. Field of Study : Mathematics Chemistry Biology Physics General Science (Continuing Program) Mathematics General Science ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต (…) ป.บัณฑิต (…) สาขาวิชา : วิชาชีพครู Graduate Diploma Program Graduate Diploma (…) Grad.Dip. (…) Field of Study : Teaching Profession ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (...) ศษ.ม. (...) Master of Education Program Master of Education (...) M.Ed. (...)
 • 284. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 269 สาขาวิชา : การปฐมวัยศึกษา การประถมศึกษา การวัดผลและวิจัยการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บริหารการศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน สรางเสริมสุขภาพ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (...) ศษ.ด. (...) สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา Field of Study : Early Childhood Education Elementary Education Educational Measurement and Research Educational Psychology Educational Technology and Communication Educational Administration Physical Education Science Education Community Development Education Health Promotion Doctoral Degree Program Doctor of Education Program Doctor of Education (...) Ed.D. (...) Field of Study : Educational Administration คณะอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Agro-Industry ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ อุตสาหกรรมเกษตร Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Agro-Industry Technology Management Material Product Technology Agro-Industry ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (…) วท.ม. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง Master of Science Program Master of Science (…) M.Sc. (…) Field of Study : Fishery Products Technology
 • 285. 270 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (…) ปร.ด. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Food Technology หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (…) วท.ด. (…) สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy (…) Ph.D. (…) Field of Study : Biotechnology วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต Phuket Community College ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : การรักษาความปลอดภัย การโรงแรมและการทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คอมพิวเตอรธรกิจ ุ เทคนิคการเกษตร เทคโนโลยียาง ศิลปประยุกต Certificate Program in... Certificate in... Cert. in... Field of Study : Security Operation Hotel and Tourism Business Aquaculture Business Computer Agricultural Techniques Rubber Technology Applied Art วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี Suratthani Community College ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree rogram หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (…) วท.บ. (…) สาขาวิชา : ผลิตกรรมชีวภาพ Bachelor of Science Program Bachelor of Science (…) B.Sc. (…) Field of Study : Bioproduction
 • 286. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 271 วิทยาลัยอิสลามศึกษา College of Islamic Studies ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (…) ศศ.บ. (…) สาขาวิชา : กฎหมายอิสลาม เศรษฐศาสตรและการจัดการในอิสลาม Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (…) B.A. (…) Field of Study : Islamic Law Islamic Economics and Management โครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (…) บธ.บ.(…) สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการโรงแรม Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (…) B.B.A. (…) Field of Study : (International Program) Hotel Management หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (...) ศศ.บ. (...) สาขาวิชา : วิเทศธุรกิจ (จีน) Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts (...) B.A. (...) Field of Study : International Business (China) โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร Faculty of Law (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : นิติศาสตร Bachelor’s Degree Program Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : Laws
 • 287. 272 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร Faculty of Fine Arts (Establishment Project) ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรศิลปบัณฑิต ศิลปบัณฑิต (...) ศ.บ. (...) สาขาวิชา : ทัศนศิลป ศิลปะการแสดง Bachelor of Fine Arts Program Bachelor of Fine Arts (...) B.F.A. (...) Field of Study : Visual Arts Performing Arts โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎรธานี ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (...) บธ.บ. (...) สาขาวิชา : วิทยาการจัดการ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration (...) B.B.A. (...) Field of Study : Management Science หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (...) วท.บ. (...) สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม Bachelor of Science Program Bachelor of Science (...) B.Sc. (...) Field of Study : Industrial Management Technology
 • 288. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY สาขาวิชาคหกรรมศาสตร School of Home Economics ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตรบัณฑิต (…) คศ.บ. (…) วิชาเอก : พัฒนาการเด็กและครอบครัว โภชนาการชุมชน (หลักสูตรตอเนื่อง) ธุรกิจอาหาร พัฒนาการเด็กและครอบครัว โภชนาการชุมชน Bachelor of Home Economics Program Bachelor of Home Economics (…) B.H.Econ. (…) Field of Study : Child and Family Development Community Nutrition (Continuing Program) Food Business Child and