ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญา
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

COMPENDIUM OF PROGRA...
ลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิมพครั้งที่ 1 กันยายน 2547
จํานวนพิมพ 3,000 เลม
ISBN 974-9663-55-1
จัดพิมพ...
คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดพิมพหนังสือประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา
และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสั...
สารบัญ
หนา
1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CHULALONGKORN UNIVERSITY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17....
หนา
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

คณะวิทยาศาสตร
(Faculty of Science)
คณะวิศวกรรมศาสตร
(Faculty of En...
หนา
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CHIANG MAI UNIVERSITY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คณะเกษตรศาสตร...
หนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สํ...
หนา
7.
8.
9.
10.
11.

คณะวิทยาศาสตรการแพทย
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร...
หนา
12 มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL UNIVERSITY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2...
หนา
13. มหาวิทยาลัยแมโจ (MAEJO UNIVERSITY)
1.
2.
3.
4.

คณะธุรกิจการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรร...
หนา
4. สํานักวิชาวิทยาการจัดการ
5. สํานักวิชาวิทยาศาสตร
6. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร
7. สํานักวิชาศิลปศาสตร
...
หนา
19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17...
หนา
21. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBONRATCHATHANI UNIVERSITY)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณะเกษตรศาสตร
(Faculty of Agriculture)
คณ...
หนา
9. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
10. โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยี
การบริหาร

(The Graduate Program in Huma...
หนา
28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MAHACHULALONGKORN
RAJAVIDYALAYA UNIVERSITY)
1.
2.
3.
4.

คณะครุศาสตร
คณะพุทธ...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY
คณะครุศาสตร
Faculty of Education
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ครุ...
2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีทางการศึกษา
ฟสิกส
ภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป
สังคม...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ธุรกิจศึกษา
(วิชาเอกเดี่ยว)
ธุรกิจศึกษา
ศิลปศึกษา
(วิชาเอกเดี่ยว)
ศิลปศึกษา

3

Business Education
...
4

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

Higher Graduate Diploma Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5

ระดับปริญญาโท

Master’s Degree Program

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
สาขา...
6

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

Graduate Diploma Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตรกา...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

7

Higher Graduate Diploma Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้...
8

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
สาขาวิชา :
กฎหมายเศรษฐกิจ
ระดับปริญญาเอก

Ma...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

9

สาขาวิชา :
การโฆษณา
การสื่อสารมวลชน
นิเทศศาสตรพัฒนาการ
วาทวิทยา
วารสารสนเทศ
ระดับปริญญาเอก

Fie...
10

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

(หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
การบัญชี

(International Program)
International...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

11

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
สาขาวิชา :
การเงิน
การประกันภัย
การพัฒนาซ...
12

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สาขาวิชา :
การบริหารการพยาบาล
การพยาบาล
การพยาบาลศึกษา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

Field of St...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13

ระดับปริญญาโท

Master’s Degree Program

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.
ส...
14

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.
สาขาวิชา :
เภสัชศาสตร

Bachelor of Science Prog...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

15

ระดับปริญญาเอก

Doctoral Degree Program

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภ....
16

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

Master’s Degree Program

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ร.ม.
สาขาวิ...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

17

คณะวิทยาศาสตร
Faculty of Science
ระดับปริญญาตรี

Bachelor’s Degree Program

หลักสูตรวิทยาศาสตร...
18

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เคมีเทคนิค
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
ชีวเคมี
ธรณีวิทยา
เทคโนโลยีเซรามิก
เทคโนโลยีชีว...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฟสิกส
วัสดุศาสตร
วิทยาศาสตรชีวภาพ
วิทยาศาสตรทางทะเล
วิทยาศาสตรมหโมเลกุล
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
...
20

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

Graduate Diploma Program

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบั...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

21

(หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการทางวิศวกรรม
วิศวกรรมปโตรเลียม
วิศวกรรมระบบการผลิต

(International ...
22

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาโท

Master’s Degree Program

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.
สาข...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

23

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.
สาขาวิชา :
(หลักสูตรนานาชาติ)
เศรษฐศาสตร

Bachel...
24

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก

Doctoral Degree Program

หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศ....
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

25

ระดับปริญญาโท

Master’s Degree Program

หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
การวางแผนภาคและเม...
26

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถ.ด. (...)
สาขาวิชา :
สถาปตยก...
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย
โรคสัตวน้ํา
วิทยาการสืบพันธุสัตว
ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย
สัตวแพทยสาธาร฀
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2,718 views

Published on

ประมวลชื่อหลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชื่อ หลักสูตร สาขา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

 1. 1. ประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา COMPENDIUM OF PROGRAMS, FIELDS OF STUDY, AND DEGREES, AWARDED BY STATE INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION COMMISSION ON HIGHER EDUCATION สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2547
 2. 2. ลิขสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิมพครั้งที่ 1 กันยายน 2547 จํานวนพิมพ 3,000 เลม ISBN 974-9663-55-1 จัดพิมพเผยแพรโดย สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2354-5500-19 ตอ 724, 725 และ 727 โทรสาร 0-2354-5481, 0-2354-5530 ที่ปรึกษา จิรณี วราภรณ มยุรี ผูจัดทํา หิรัญ ปาหนัน ตันติรตนวงศ ั สีหนาท สิงหไขมุกข ลิ้มสุวรรณ ชื่นจิตร ผูรวบรวมขอมูลและประสานงาน นิภาพรรณ แกนคง นันทพร สุรชิต ปาริชาติ จอมนุย รัตตนา รุงสวาง ผูพิมพตนฉบับ เกษราภรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและประเมินผล อุดมศึกษา ผูอํานวยการกลุมรับรองมาตรฐานการศึกษาและ การเทียบคุณวุฒิ ธิดารัตน ศิริกุล อรรถยุกติ บัวแกว ชาญวิทย เลอสรรค สินสมุทร โตธนะคุณ ประดับสุข สมพรชัย นาถธีระพงษ พิมพที่ หางหุนสวนจํากัด ไอเดีย สแควร 106 ถนนจรัญสนิทวงศ 57/2 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท 0-2433-4791 สมอ. 056
 3. 3. คํานํา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดพิมพหนังสือประมวลชื่อหลักสูตร สาขาวิชา และปริญญา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกํากับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลหลักสูตรที่เปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษา ของรั ฐ ในสั ง กั ด และในกํ า กั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ ประกาศนี ย บั ต รต่ํ า กว า ปริ ญ ญาจนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาเอก เพื่อประโยชนสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใชเปนขอมูลในการสมัครเขาศึกษาตอใน ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเพื่อประโยชนสําหรับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการคัดเลือกผูสําเร็จ การศึกษาสาขาวิชาตางๆ เขาทํางานใหสอดคลองและตรงกับความตองการของแตละหนวยงาน การจัดทําประมวลชื่อหลักสูตรฯ ฉบับนี้ ไดมีการปรับปรุงขอมูลหลักสูตรเดิมและเพิ่มเติม ขอมูลหลักสูตรที่เปดสอนใหมทุกระดับและทุกสถาบัน ซึ่งไดรวบรวมถึงสิ้นเดือนกันยายน 2546 และยังได เพิ่มเติมขอมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่โอนเขามาอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สถาบันราชภัฏเดิม) นอกจากนี้ ยั งไดเพิ่ มเติ มข อมู ลหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ยและมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เปนมหาวิทยาลัยสงฆอีก 2 แหงดวย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือประมวลชื่อหลักสูตรฯ นี้ คงจะเอื้อประโยชนแกหนวยงาน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผูสนใจ ไดตามเจตนารมณ หากมีขอเสนอแนะใด ที่จะชวยใหหนังสือฉบับนี้มีความสมบูรณและเอื้อประโยชนมากยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยินดีนอมรับและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (รองศาสตราจารย ภาวิช ทองโรจน) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. 4. สารบัญ หนา 1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CHULALONGKORN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. คณะครุศาสตร คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการสาธารณสุข วิทยาลัยประชากรศาสตร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 24. สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 25. สถาบันสมทบ (Faculty of Education) (Faculty of Psychology) (Faculty of Dentistry) (Faculty of Law) (Faculty of Communication Arts) (Faculty of Commerce and Accountancy) (Faculty of Nursing) (Faculty of Medicine) (Faculty of Phamaceutical Science) (Faculty of Political Science) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine and Applied Arts) (Faculty of Economics) (Faculty of Architecture) (Faculty of Allied Health Science) (Faculty of Veterinary Medicine) (Faculty of Arts) (Graduate School) (Public Health College) (College of Demography) (Petroleum and Petrochemical College) (Sasin Graduate Institute of Business Administration) (College of Sports Science) (Affiliated Institutes) 1 4 5 7 8 9 11 12 13 15 17 19 21 22 24 26 26 27 29 31 31 32 32 33 33 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KASETSART UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร (Faculty of Agriculture) (Faculty of Business Administration) (Faculty of Fisheries) (Faculty of Humanities) (Faculty of Forestry) 35 36 37 38 39
 5. 5. หนา 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) คณะศึกษาศาสตร (Faculty of Education) คณะเศรษฐศาสตร (Faculty of Economics) คณะสถาปตยกรรมศาสตร (Faculty of Architecture) คณะสังคมศาสตร (Faculty of Social Sciences) คณะสัตวแพทยศาสตร (Faculty of Veterinary Medicine) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industries) บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ (Affiliated Institutes) 41 43 44 47 49 49 50 51 53 54 54 54 55 3. มหาวิทยาลัยขอนแกน (KHON KAEN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการศึกษาขั้นประกาศนียบัตร บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท (Faculty of Agriculture) (Faculty of Dentistry) (Faculty of Associated Medical Sciences) (Faculty of Technology) (Faculty of Nursing) (Faculty of Medicine) (Faculty of Pharmaceutical Science) (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Management Science) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine and Applied Arts) (Faculty of Education) (Faculty of Architecture) (Faculty of Public Health) (Faculty of Veterinary Medicine) (Graduate School) (Graduate Diploma Project in Rural Development Volunteer) 56 58 59 60 61 62 64 65 66 67 69 70 70 72 72 73 73 74
 6. 6. หนา 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CHIANG MAI UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. คณะเกษตรศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะทันตแพทยศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิจิตรศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agriculture) (Faculty of Associated Medical Science) (Faculty of Dentistry) (Faculty of Business Administration) (Faculty of Humanities) (Faculty of Nursing) (Faculty of Medicine) (Faculty of Pharmacy) (Faculty of Fine Arts) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Education) (Faculty of Economics) (Faculty of Social Sciences) (Faculty of Veterinary Medicine) (Faculty of Agro - Industries) 75 76 77 79 79 81 82 84 85 86 88 89 91 92 93 94 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ (THAKSIN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี การเกษตร 5. โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Science) (Faculty of Education) (Faculty of Agricultural Technology; Establishment Project) (Faculty of Health Science and Sports; Establishment Project) 95 96 97 98 98 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI) 1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. คณะทรัพยากรชีวภาพ และเทคโนโลยี 4. คณะพลังงานและวัสดุ 5. คณะวิทยาศาสตร 6. คณะวิศวกรรมศาสตร 7. คณะศิลปศาสตร 8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการออกแบบ 9. สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (Faculty of Industrial Education) (School of Information Technology) (School of Bioresoures and Technology) 99 100 101 (School of Energy and Materials) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (School of Liberal Arts) (School of Architecture and Design) 102 103 104 106 107 107
 7. 7. หนา 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม สํานักวิชาแพทยศาสตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สถาบันสมทบ (Institute of Agricultural Technology) (Institute of Social Technology) (Institute of Medicine) (Institute of Science) (Institute of Engineering) (Affiliated Institutes) 108 109 110 110 111 113 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (THAMMASAT UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. คณะทันตแพทยศาสตร คณะนิติศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวารสารศาสตรและ สื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสหเวชศาสตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะหศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร สถาบันภาษา วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา (Faculty of Dentistry) (Faculty of Law) (Faculty of Commerce and Accountancy) (Faculty of Nursing) (Faculty of Medicine) (Faculty of Political Science) (Faculty of Journalism and Mass Communication) 114 114 115 117 118 118 119 (Faculty of Science and Technology) (Faculty of Engineering) (Faculty of Liberal Arts) (Faculty of Economics) (Faculty of Architecture) (Faculty of Allied Health Science) (Faculty of Sociology and Anthropology) (Faculty of Social Administration) (Sirindhorn International Institute of Technology) (Graduate Volunteer Centre) (Language Institutes) 120 122 123 124 125 126 127 127 128 130 131 131 9. มหาวิทยาลัยนเรศวร (NARESUAN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Agriculture) (Faculty of Dentistry) (Faculty of Medicine) (Faculty of Pharmacy) (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Science) 133 133 134 135 136 139
 8. 8. หนา 7. 8. 9. 10. 11. คณะวิทยาศาสตรการแพทย คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสหเวชศาสตร โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร (Faculty of Medical Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Education) (Faculty of Allied Health Science) (Faculty of Nursing ; Establishment Project) 140 141 142 144 144 10. มหาวิทยาลัยบูรพา (BURAPHA UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. คณะพยาบาลศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการพาณิชยนาวี วิทยาลัยพาณิชยศาสตร วิทยาลัยอัญมณี โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร สถาบันสมทบ (Faculty of Nursing) (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine and Applied Arts) (Faculty of Education) (Faculty of Public Health) (College of Public Administration) (College of Maritime) (Graduate School of Commerce) (School of Jewelry) (Faculty of Medicine ; Establishment Project) (Affiliated Institutes) 145 145 148 150 151 151 153 154 155 155 156 157 157 11. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MAHASARAKHAM UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. คณะการบัญชีและการจัดการ (Faculty of Accountancy and Management) คณะเทคโนโลยี (Faculty of Technology) คณะพยาบาลศาสตร (Faculty of Nursing) คณะเภสัชศาสตรและ (Faculty of Pharmacy and Health Sciences) วิทยาศาสตรสุขภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Faculty of Humanities and Social Sciences) คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิศวกรรมศาสตรและ (Faculty of Engineering and Computer Science) วิทยาการคอมพิวเตอร คณะศึกษาศาสตร (Faculty of Education) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โครงการจัดตั้งสาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 158 158 159 159 160 162 162 163 165 165
 9. 9. หนา 12 มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. คณะเทคนิคการแพทย (Faculty of Medical Technology) คณะทันตแพทยศาสตร (Faculty of Dentistry) คณะพยาบาลศาสตร (Faculty of Nursing) คณะแพทยศาสตร (Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital) โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (Faculty of Medicine, Siriraj Hospital) คณะเภสัชศาสตร (Faculty of Pharmacy) คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) คณะเวชศาสตรเขตรอน (Faculty of Tropical Medicine) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (Faculty of Social Sciences and Humanities) คณะสัตวแพทยศาสตร (Faculty of Veterinary Sciences) คณะสาธารณสุขศาสตร (Faculty of Public Health) คณะสิ่งแวดลอมและ (Faculty of Environment and esource Studies) ทรัพยากรศาสตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (Institute for Population and Social Research) สถาบันวิจัยภาษาและ (Institute of Language and Culture วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท for Rural Development) สถาบันวิจัยโภชนาการ (Institute of Nutrition) สถาบันวิจัยและพัฒนา (Institute of Science and วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Technology for Development) สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการ (ASEAN Training Center for สาธารณสุขมูลฐานอาเซียน Primary Health Care Development) วิทยาลัยราชสุดา (Rachasuda College) วิทยาลัยดุริยางคศิลป (College of Music) วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ (College of Sports Science and Technology) เทคโนโลยีการกีฬา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการ (College of Management ; Establishment Project) วิทยาลัยนานาชาติ (International College) สํานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและ (Office of Human Rights Studies and การพัฒนาสังคม (โครงการจัดตั้ง) Social Development; Establishment Project) ศูนยศาสนศึกษา สถาบันสมทบ (Affiliated Institutes) 166 167 170 171 176 181 182 185 186 187 189 189 192 193 194 195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 201 201 202
 10. 10. หนา 13. มหาวิทยาลัยแมโจ (MAEJO UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. คณะธุรกิจการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร 5. บัณฑิตวิทยาลัย 6. โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม (Faculty of Agricultural Business) (Faculty of Agricultural Production) (Faculty of Science) (Faculty of Agricultural Engineering and Agro – Industry) (Graduate School) (Faculty of Landscape and Environmental Technology; Establishment Project) 205 207 209 209 210 210 14. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (MAE FAH LUANG UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักวิชานิติศาสตร สํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาศิลปศาสตร สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (School of Agricultural Technology (School of Information Technology) (School of Industrial Technology) (School of Law) (School of Management Science) (School of Science) (School of Liberal Arts) (School of Agro-Industries) 211 211 211 212 212 213 213 213 15. มหาวิทยาลัยรามคําแหง (RAMKHAMHAENG UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร สถาบันการศึกษานานาชาติ (Faculty of Mass Communication Technology) (Faculty of Law) (Faculty of Business Administration) (Faculty of Humanities) (Faculty of Political Science) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Education) (Faculty of Economics) (The Institute of International Studies) 214 214 215 216 218 219 220 220 223 224 16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WALAILAK UNIVERSITY) 1. สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2. สํานักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทรัพยากร 3. สํานักวิชาพยาบาลศาสตร (Institute of Agricultural Technology) (Institute of Industrial and Resources Technology) (Institute of Nursing) 225 226 227
 11. 11. หนา 4. สํานักวิชาวิทยาการจัดการ 5. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 6. สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร และทรัพยากร 7. สํานักวิชาศิลปศาสตร 8. สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ สาธารณสุขศาสตร 9. สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร (Institute of Management Science) (Institute of Science) (Institute of Engineering and Resources) 227 228 229 (Institute of Liberal Arts) (Institute of Allied Health Sciences and Public Health) (Institute of Information Science) 229 230 230 17. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SRI NAKHARINWIROT UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคโนโลยี คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร สถาบันสมทบ (Faculty of Dentistry) (Faculty of Technology) (Faculty of Physical Education) (Faculty of Medicine) (Faculty of Pharmaceutical Science) (Faculty of Humanities) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine Arts) (Faculty of Education) (Faculty of Social Sciences) (Behavioral Science Research Institute) (Affiliated Institute) 231 231 232 233 233 234 235 236 237 238 240 243 243 18. มหาวิทยาลัยศิลปากร (SILPAKORN UNIVERSITY) 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ 2. คณะโบราณคดี 3. คณะมัณฑนศิลป 4. คณะเภสัชศาสตร 5. คณะวิทยาศาสตร 6. คณะวิศวกรรมศาสตรและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7. คณะศึกษาศาสตร 8. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 9. คณะอักษรศาสตร 10. โครงการจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร 11. โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts) 244 (Faculty of Archaeology) (Faculty of Decorative Arts) (Faculty of Pharmaceutical Science) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering and Industrial Technology) (Faculty of Education) (Faculty of Architecture) (Faculty of Arts) (Faculty of Music ; Establishment Project) (Faculty of Management Science; Establishment Project) 245 246 247 247 248 249 250 252 253 253
 12. 12. หนา 19. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. คณะการจัดการสิ่งแวดลอม (Faculty of Environmental Management) คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) คณะทันตแพทยศาสตร (Faculty of Dentistry) คณะพยาบาลศาสตร (Faculty of Nursing) คณะแพทยศาสตร (Faculty of Medicine) คณะเภสัชศาสตร (Faculty of Pharmaceutical Sciences) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Faculty of Humanities and Social Sciences) คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science) คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) คณะศึกษาศาสตร (Faculty of Education) คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industries) วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (Phuket Community College) วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี (Suratthani Community College) วิทยาลัยอิสลามศึกษา (College of Islamic Studies) โครงการจัดตั้งคณะการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร (Faculty of Law; Establishment Project) โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร (Faculty of Fine Arts; Establishment Project) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎรธานี 254 254 255 256 258 259 260 261 263 265 266 267 269 270 270 271 271 271 272 272 20. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร และสหกรณ (School of Home Economics) (School of Law) (School of Communication Arts) (School of Political Science) (School of Management Science) (School of Science and Technology) (School of Health Science) (School of Liberal Arts) (School of Educational Studies) (School of Economics) (School of Agricultural Extension and Cooperatives) 273 273 274 275 276 277 277 279 280 282 283
 13. 13. หนา 21. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBONRATCHATHANI UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. คณะเกษตรศาสตร (Faculty of Agriculture) คณะเภสัชศาสตร (Faculty of Pharmaceutical Science) คณะวิทยาศาสตร (Faculty of Science) คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) คณะศิลปศาสตร (Faculty of Liberal Arts) โครงการรวมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 285 285 285 286 287 287 22. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY CHAOKHUNTAHARN LADKRABANG) 1. 2. 3. 4. 5. 6. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร (Faculty of Industrial Education) (Faculty of Agricultural Technology) (Faculty of Information Technology) (Faculty of Science) (Faculty of Engineering) (Faculty of Architecture) 288 289 291 292 293 295 23. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK) 1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 2. คณะเทคโนโลยีและการจัดการ อุตสาหกรรม 3. คณะวิทยาศาสตรประยุกต 4. คณะวิศวกรรมศาสตร 5. บัณฑิตวิทยาลัย 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Education) (Faculty of Industrial Technology and Management) (Faculty of Applied Science) (Faculty of Engineering) (Graduate College) (College of Industrial Technology) 297 298 299 300 302 302 24. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (THE NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาสังคม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะรัฐประศาสนศาสตร คณะสถิติประยุกต สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษา (School of Business Administration) (School of Development Economics) (School of Social Development) (School of Language and Communication) (School of Public Administration) (School of Applied Statistics) (Information System Education Center) (Center for Graduate Studies Development Training) 305 306 307 307 308 309 310 310
 14. 14. หนา 9. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย 10. โครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยี การบริหาร (The Graduate Program in Human Resource Development) (The Graduate Program in Administration Technology) 310 310 25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PATHUMWAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2. คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Science and Technology) (Faculty of Engineering) 311 311 26. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (RAJAMANGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. คณะเกษตรศาสตรบางพระ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะนาฏศิลปและดุริยางค คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประมง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี การเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรม คณะศิลปศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร (Faculty of Agriculture (Bangphra) (Faculty of Industrial Education) (Faculty of Home Economics) (Faculty of Mass Communication Technology) (Faculty of Dance and Music) (Faculty of Business Administration) (Faculty of Science) (Faculty of Fishery Science and Technology) 312 312 314 314 314 315 316 316 (Faculty of Engineering and Agricultural Technology) (Faculty of Engineering) (Faculty of Fine Arts) (Faculty of Liberal Arts) (Faculty of Education) (Faculty of Architecture) 317 317 318 319 319 320 27. สถาบันราชภัฏ (RAJABHAT INSTITUTE) 1. 2. 3. 4. 5. 6. คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Education) (Faculty of Agricultural Technology) (Faculty of Industrial Technology) (Faculty of Humanities and Social Sciences) (Faculty of Management Science) (Faculty of Science and Technology) 321 324 324 326 329 330
 15. 15. หนา 28. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MAHACHULALONGKORN RAJAVIDYALAYA UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. คณะครุศาสตร คณะพุทธศาสตร คณะมนุษยศาสตร คณะสังคมศาสตร (Faculty of Education) (Faculty of Buddhism) (Faculty of Humanities) (Faculty of Social Science) 333 333 334 335 28. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 1. 2. 3. 4. 5. คณะมนุษยศาสตร คณะศาสนาและปรัชญา คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย (Faculty of Humanities) (Faculty of Religion and Philosophy) (Faculty of Education) (Faculty of Social Science) (Graduate School) 336 336 336 337 337 ดัชนีสาขาวิชา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ระดับประกาศนียบัตร…….…………………………………………………………………………………339 ระดั บอนุป ริญ ญา………..……….…………………………………………..…….……………………….343 ระดับปริญญาตรี………..……….…………………………………………...…….……………………….345 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต……………………………………………...……………………………….369 ระดั บ ปริ ญ ญาโท………………………………………..…………………………….............................373 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง…...…………….……………………...…………….………………..395 ระดับปริญญาเอก……………………….…………...……………………...…………….………………..397 รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED…..…………..……………………...……………….……………..405
 16. 16. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CHULALONGKORN UNIVERSITY คณะครุศาสตร Faculty of Education ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย (วิชาเอกเดี่ยว) การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา มัธยมศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา (วิชาเอกคู)  คอมพิวเตอรการศึกษา คณิตศาสตร เคมี จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ชีววิทยา Bachelor’s Degree Program Bachelor of Education Program Bachelor of Education B.Ed. Field of Study : Early Childhood Education (Single Major) Early Childhood Education Elementary Education (Single Major) Elementary Education English General Science Social Studies Secondary Education (Single Major) Mathematics Chemistry Biology Physics Thai English General Science Social Studies (Double Major) Computer Education Mathematics Chemistry Counseling Psychology and Guidance Biology
 17. 17. 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีทางการศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป การศึกษานอกระบบโรงเรียน (วิชาเอกคู)  การศึกษานอกระบบโรงเรียน (บังคับ) การศึกษาพิเศษ คณิตศาสตร คอมพิวเตอรการศึกษา เคมี จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว ชีววิทยา เทคโนโลยีทางการศึกษา ประชากรศึกษา ฟสิกส ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน วิทยาศาสตรทั่วไป สังคมศึกษา สิ่งแวดลอมศึกษา สุขศึกษา หองสมุดโรงเรียน อุตสาหกรรมศิลป ดนตรีศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ดนตรีศึกษา Educational Technology Physics Thai French German English General Science Social Studies Industrial Arts Nonformal Education (Double Major) Nonformal Education (requirement) Special Education Mathematics Computer Education Chemistry Counseling Psychology and Guidance Biology Educational Technology Population Education Physics Thai French English German General Science Social Studies Environmental Education Health Education School Library Industrial Arts Music Education (Single Major) Music Education
 18. 18. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ธุรกิจศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ธุรกิจศึกษา ศิลปศึกษา (วิชาเอกเดี่ยว) ศิลปศึกษา 3 Business Education (Single Major) Business Education Art Education (Single Major) Art Education ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. สาขาวิชา : Master of Education Program Master of Education M.Ed. Field of Study : การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษาคณิตศาสตร การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาวิทยาศาสตร การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ การสอนสังคมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร บริหารการศึกษา ประถมศึกษา พลศึกษา พัฒนศึกษา พื้นฐานการศึกษา วิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา สุขศึกษา โสตทัศนศึกษา ศิลปศึกษา หลักสูตรและการสอน อุดมศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ Education Measurement and Evaluation Mathematics Education Non-Formal Education Early Childhood Education Science Education Teaching Thai Teaching English as a Foreign Language Teaching Social Studies Educational Psychology Supervision and Curriculum Development Educational Administration Elementary Education Physical Education Development Education Foundations of Education Educational Research Educational Statistics Health Education Audio-Visual Communications Art Education Curriculum and Instruction Higher Education (English Program) Teaching English as a Foreign Language
 19. 19. 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง Higher Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการอุดมศึกษา Higher Graduate Diploma Program Higher Graduate Diploma Higher Grad. Dip. Field of Study : (International Program) Higher Education Management ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ค.ด. สาขาวิชา : การวัดและประเมินผลการศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษานอกระบบโรงเรียน จิตวิทยาการศึกษา Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Educational Measurement and Evaluation Early Childhood Education Non-Formal Education Educational Psychology เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Educational Communications and Technology บริหารการศึกษา พลศึกษา พัฒนศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา หลักสูตรและการสอน อุดมศึกษา Educational Administration Physical Education Development Education Educational Research Methodology Curriculum and Instruction Higher Education คณะจิตวิทยา Faculty of Psychology ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชา : จิตวิทยา Bachelor of Science Program in Psychology Bachelor of Science B.S. Field of Study : Psychology
 20. 20. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Counseling Psychology Developmental Psychology Social Psychology Industrial and Organizational Psychology ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. สาขาวิชา : จิตวิทยา Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Psychology คณะทันตแพทยศาสตร Faculty of Dentistry ระดับประกาศนียบัตร Certificate Program หลักสูตรประกาศนียบัตร... ประกาศนียบัตร... ป. ... สาขาวิชา : ผูชวยทันตแพทย Certificate Program in... Certificate in... Cert. ... Field of Study : Dental Assistant ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ท.บ. สาขาวิชา : ทันตแพทยศาสตร Bachelor’s Degree Program Doctor of Dental Surgery Program Doctor of Dental Surgery D.D.S. Field of Study : Dentistry
 21. 21. 6 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ป.บัณฑิตวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชา : ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา รังสีวิทยาชองปากและใบหนา วิทยาเอนโดดอนต เวชศาสตรชองปาก ศัลยศาสตรชองปาก Graduate Diploma Program in Clinical Science Graduate Diploma in Clinical Science ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : ชีววิทยาชองปาก ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมหัตถการ ทันตสาธารณสุขศาสตร ปริทันตศาสตร วิทยาเอนโดดอนต เวชศาสตรชองปาก ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรนานาชาติ) ทันตกรรมทั่วไป Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Oral Biology Orthodontics Occlusion Prosthodontics Pediatric Dentistry Operative Dentistry Dental Public Health Periodontics Endodontology Oral Medicine Oral and Maxillofacial Surgery (International Program) General Detistry Grad.Dip.in Clin.Sc. Field of Study : Occlusion Prosthodontics Pedodontics Operative Dentistry Periodontology Maxillofacial Endodontology Oral Medicine Oral Surgery
 22. 22. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 7 Higher Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชา : บูรณะชองปากและใบหนา Higher Graduate Diploma Program Higher Graduate Diploma Higher Grad. Dip. Field of Study : Maxillofacial ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : ชีววิทยาชองปาก Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Oral Biology คณะนิติศาสตร Faculty of Law ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. สาขาวิชา : นิติศาสตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต น.ม. สาขาวิชา : นิติศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) กฎหมายธุรกิจ Bachelor’s Degree Program Bachelor of Laws Program Bachelor of Laws LL.B. Field of Study : Laws Master’s Degree Program Master of Laws Program Master of Laws LL.M. Field of Study : Laws (International Program) Business Law
 23. 23. 8 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : กฎหมายเศรษฐกิจ ระดับปริญญาเอก Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Economic Law Doctoral Degree Program หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณฑิต ั นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต น.ด. สาขาวิชา : นิติศาสตร Doctor of Jurisdical Science Program Doctor of Jurisdical Science J.S.D. Field of Study : Laws คณะนิเทศศาสตร Faculty of Communication Arts ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. สาขาวิชา : การกระจายเสียง การโฆษณา การประชาสัมพันธ การภาพยนตรและภาพนิ่ง นิเทศศาสตร วารสารสนเทศ วาทวิทยา สื่อสารการแสดง Bachelor of Arts Program in Communication Arts Bachelor of Arts (Communication Arts) B.A. (Communication Arts) Field of Study : Broadcasting Advertising Public Relations Motion Pictures and Still Photography Communication Arts Journalism Speech Communication Communication Performing Arts ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นศ.ม. Master of Arts Program in Communication Arts Master of Arts (Communication Arts) M.A. (Communication Arts)
 24. 24. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 9 สาขาวิชา : การโฆษณา การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตรพัฒนาการ วาทวิทยา วารสารสนเทศ ระดับปริญญาเอก Field of Study : Advertising Mass Communication Development Communication Speech Communication Journalism Doctoral Degree Program หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นศ.ด. สาขาวิชา : นิเทศศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Communication Arts คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี Faculty of Commerce and Accountancy ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต บช.บ. สาขาวิชา : การตนทุน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Bachelor of Accountancy Program Bachelor of Accountancy B.Acc. Field of Study : Costing Accounting Accounting Information System หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. สาขาวิชา : การจัดการ การจัดการขนสงระหวางประเทศ การจัดการดานการผลิตและดําเนินงาน การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย การตลาด การธนาคารและการเงิน การบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง ระบบสารสนเทศทางการจัดการ Bachelor of Business Administration Program Bachelor of Business Administration B.B.A. Field of Study : Management International Transportation Management Production and Operation Management Organization and Human Resource Management Marketing Banking and Finance Travel Industry Management Management Information System
 25. 25. 10 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ การบัญชี (International Program) International Business Management Accounting หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สถิติศาสตรบัณฑิต สต.บ. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ประกันภัย สถิติคณิตศาสตร สถิติประยุกต Bachelor of Science Program in Statistics Bachelor of Science (Statistics) B.S. (Statistics) Field of Study : Business Information Technology Insurance Mathematical Statistics Applied Statistics ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต สาขาวิชา : การสอบบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ Graduate Diploma Program in... Graduate Diploma in ... Grad. Dip. in... Field of Study : Auditing Statistical Information Technology ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Master of Business Administration Program Master of Business Administration M.B.A. Field of Study : Business Administration หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต บช.ม. สาขาวิชา : การบัญชี Master of Accountancy Program Master of Accountancy M.Acc. Field of Study : Accounting
 26. 26. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : การเงิน การประกันภัย การพัฒนาซอฟตแวรดานธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Finance Insurance Business Software Development Information Technology in Business หลักสูตรสถิติศาสตรมหาบัณฑิต สถิติศาสตรมหาบัณฑิต สต.ม. สาขาวิชา : สถิติ Master of Science Program Master of Science M.S. Field of Study : Statistics ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บธ.ด. สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ Doctor of Business Administration Program Doctor of Business Administration D.B.A. Field of Study : Business Administration หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต บัญชีดุษฎีบัณฑิต บช.ด. สาขาวิชา : การบัญชี Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Accounting คณะพยาบาลศาสตร Faculty of Nursing ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พย.ม. Master of Nursing Science Program Master of Nursing Science M.N.S.
 27. 27. 12 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิชา : การบริหารการพยาบาล การพยาบาล การพยาบาลศึกษา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช Field of Study : Nursing Administration Nursing Nursing Education Mental Health and Psychiatric Nursing คณะแพทยศาสตร Faculty of Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. สาขาวิชา : แพทยศาสตร แพทยศาสตร (ชนบท) แพทยศาสตร (แนวใหม) Doctor of Medicine Program Doctor of Medicine M.D. Field of Study : Medicine Medicine (MESRAP) Medicine (CTPB) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร การแพทยคลินิก ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร นิติเวชศาสตร พยาธิวิทยา รังสีวิทยา วิสัญญีวิทยา เวชปฏิบัติทั่วไป ศัลยศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โสต นาสิก ลาริงซวิทยา อายุรศาสตร Graduate Diploma Program of Clinical Sciences Graduate Diploma of Clinical Sciences Grad.Dip. of Clin.Sc. Field of Study : Pediatrics Opthalmology Psychiatry Forensic Medicine Pathology Radiology Anesthesiology General Practice Surgery Obstetrics and Gynecology Otolaryngology Internal Medicine
 28. 28. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : กุมารเวชศาสตร จิตเวชศาสตร ฉายาเวชศาสตร ชีวเคมีทางการแพทย ปรสิตวิทยาทางการแพทย พิษวิทยา วิทยาศาสตรการแพทย เวชศาสตรการกีฬา เวชศาสตรชุมชน สุขภาพจิต อาชีวเวชศาสตร อายุรศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) การพัฒนาสุขภาพ Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Pediatrics Psychiatry Medical Imaging Medical Biochemistry Medical Parasitology Toxicology Medical Science Sports Medicine Community Medicine Mental Health Occupational Medicine Medicine (International Program) Health Development ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : เวชศาสตรชุมชน อายุรศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Community Medicine Medicine คณะเภสัชศาสตร Faculty of Pharmaceutical Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชบริบาลศาสตรบัณฑิต ภบ.บ. สาขาวิชา : เภสัชบริบาลศาสตร Doctor of Pharmacy Program Doctor of Pharmacy Pharm.D. Field of Study : Pharmacy
 29. 29. 14 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต ภ.บ. สาขาวิชา : เภสัชศาสตร Bachelor of Science Program in Pharmacy Bachelor of Science in Pharmacy B.Sc. in Pharm. Field of Study : Pharmaceutical Sciences ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต สาขาวิชา : เภสัชกรรมโรงพยาบาลและคลินิก เภสัชกรรม Graduate Diploma Program Graduate Diploma Grad. Dip. Field of Study : Hospital and Clinical Pharmacy Pharmaceutics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ภ.ม. สาขาวิชา : จุลชีววิทยา เภสัชกรรม เภสัชกรรมคลินิก เภสัชเคมี เภสัชพฤกษศาสตร เภสัชเวท เภสัชอุตสาหกรรม อาหารเคมีและโภชนศาสตรทางการแพทย Master of Science in Pharmacy Program Master of Science in Pharmacy M.Sc. in Pharm Field of Study : Microbiology Pharmaceutics Clinical Pharmacy Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Botany Pharmacognosy Industrial Pharmacy Food Chemistry and Medical Nutrition หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : ชีวเวชเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Biomedicinal Chemistry (International Program) Pharmaceutical Technology Social and Administrative Pharmacy
 30. 30. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 15 ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภ.ด. สาขาวิชา : เภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) การบริบาลทางเภสัชกรรม Doctor of Pharmacy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Pharmaceutics (International Program) Pharmaceutical Care หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : ชีวเวชเคมี เภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ เภสัชเวท เภสัชศาสตรชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชศาสตรสังคมและบริหาร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Biomedical Chemistry Pharmaceutical Chemistry and Natural Products Pharmacognosy Biopharmaceutical Sciences (International Program) Pharmaceutical Technology Social and Administrative Pharmacy คณะรัฐศาสตร Faculty of Political Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. สาขาวิชา : การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ รัฐประศาสนศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Bachelor of Arts Program (Political Science) Bachelor of Arts (Political Science) B.A. (Political Science) Field of Study : Government International Relations Public Administration Sociology and Anthropology
 31. 31. 16 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. สาขาวิชา : การปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศ Master of Arts Program (Political Science) Master of Arts (Political Science) M.A. (Political Science) Field of Study : Government International Relations หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารรัฐกิจ Master of Public Administration Program Master of Public Administration M.P.A. Field of Study : Puplic Administration (International Program) Public Management หลักสูตรสังคมวิทยามหาบัณฑิต สังคมวิทยามหาบัณฑิต สค.ม. สาขาวิชา : ประชากรศาสตร สังคมวิทยา Master of Arts Program in Sociology Master of Arts (Sociology) M.A. (Sociology) Field of Study : Sociology in Demography Sociology หลักสูตรมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มานุษยวิทยามหาบัณฑิต มน.ม. สาขาวิชา : มานุษยวิทยา Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Anthropology ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร.ด. สาขาวิชา : รัฐศาสตร Doctor of Philosophy (Political Science) Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Political Science
 32. 32. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17 คณะวิทยาศาสตร Faculty of Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี เคมีวิศวกรรม จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ธรณีวิทยา พฤกษศาสตร พันธุศาสตร ฟสิกส วัสดุศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรทั่วไป สัตววิทยา (หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล) การพัฒนาซอฟตแวร Bachelor of Science Program Bachelor of Science B.Sc. Field of Study : Mathematics Chemistry Chemical Engineering Microbiology Biochemistry Biology Imaging and Printing Technology Food Technology Biotechnology Geology Botany Genetics Physics Materials Science Computer Science Marine Science General Science Zoology (Distance Learning) Software Development ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Mathematics Chemistry
 33. 33. 18 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม ชีวเคมี ธรณีวิทยา เทคโนโลยีเซรามิก เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร ปโตรเคมีและวิทยาศาสตรพอลิเมอร พฤกษศาสตร พันธุศาสตร มาตรวิทยา โลกศาสตร วิทยาการคณนา ฟสิกส วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรพอลิเมอรประยุกตและเทคโนโลยีสิ่งทอ สัตววิทยา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร Chemical Technology Microbiology Industrial Microbiology Biochemistry Geology Ceramic Technology Biotechnology Imaging Technology Food Technology Petrochemistry and Polymer Science Botany Genetics Metrological Science Earth Sciences Computational Science Physics Marine Science Applied Polymer Science and Textile Technology Zoology (English Program) Food Science and Technology ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วท.ด. สาขาวิชา : คณิตศาสตร เคมี เคมีเทคนิค จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร ธรณีวิทยา ปโตรเคมี Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Mathematics Chemistry Chemical Technology Microbiology Biochemistry Biotechnology Food Technology Geology Petrochemistry
 34. 34. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฟสิกส วัสดุศาสตร วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรทางทะเล วิทยาศาสตรมหโมเลกุล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) วิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) เทคโนโลยีการเกษตร 19 Physics Materials Science Biological Science Marine Science Macromolecular Science (English Program) Computer Science (International Program) Agricultural Technology คณะวิศวกรรมศาสตร Faculty of Engineering ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมยานยนต วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเรือ วิศวกรรมโลหการและวัสดุ วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ Bachelor of Engineering Program Bachelor of Engineering B.Eng. Field of Study : Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Georesources Engineering Petroleum Engineering Electrical Engineering Automotive Engineering Civil Engineering Naval Architecture and Marine Engineering Metallurgical and Materials Engineering Survey Engineering Environmental Engineering Mining Engineering Industrial Engineering
 35. 35. 20 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต Graduate Diploma Program หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป. บัณฑิต สาขาวิชา : นิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัย Graduate Diploma Program Graduate Diploma Grad. Dip. Field of Study : Nuclear Technology Safety Engineering ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : นิวเคลียรเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Nuclear Technology Spatial Information system in Engineering Computer Science หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. สาขาวิชา : นิวเคลียรเทคโนโลยี วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมซอฟตแวร วิศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมอุตสาหการ Master of Engineering Program Master of Engineering M.Eng. Field of Study : Nuclear Technology Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Software Engineering Georesources Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Metallurgical Engineering Environmental Engineering Survey Engineering Water Resources Engineering Mining Engineering Industrial Engineering
 36. 36. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 21 (หลักสูตรนานาชาติ) การจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรรมระบบการผลิต (International Program) Engineering Management Petroleum Engineering Manufacturing Systems Engineering ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมนิวเคลียร วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมโยธา Doctor of Engineering Program Doctor of Engineering D.Eng. Field of Study : Computer Engineering Chemical Engineering Mechanical Engineering Nuclear Engineering Electrical Engineering Civil Engineering Metallurgical Engineering Environmental Engineering Water Resources Engineering Industrial Engineering (International Program) Civil Engineering คณะศิลปกรรมศาสตร Faculty of Fine and Applied Arts ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. สาขาวิชา : ดุริยางคศิลป ทัศนศิลป นาฏยศิลป นฤมิตศิลป Bachelor’s Degree Program Bachelor of Fine and Applied Arts Program Bachelor of Fine and Applied Arts B.F.A. Field of Study : Music Visual Arts Dance Creative Arts
 37. 37. 22 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : ดุริยางคศิลปไทย นาฏยศิลปไทย Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Thai Music Thai Dance หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศป.ม. สาขาวิชา : การประพันธเพลง นฤมิตศิลป Master of Fine and Applied Arts Program Master of Fine and Applied Arts M.F.A. Field of Study : Music Composition Creative Arts ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณฑิต ั ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศศ.ด. สาขาวิชา : นาฏยศิลปไทย Doctoral Degree Program Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Thai Theater and Dance คณะเศรษฐศาสตร Faculty of Economics ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics Program เศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics ศ.บ. B.Econ. สาขาวิชา : Field of Study : เศรษฐศาสตร Economics - เศรษฐศาสตรการเกษตรและธุรกิจการเกษตร - Economics of Agriculture and Agri-business - เศรษฐศาสตรการคลังสาธารณะ - Economics of Public Finance - เศรษฐศาสตรการเงิน - Monetary Economics - เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ - Environment and Natural Resource Economics - เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห - Quantitative Economics - เศรษฐศาสตรพัฒนาการ - Economic Development - เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ - International Economics - เศรษฐศาสตรแรงงานและทรัพยากรมนุษย - Labour and Human Resource Economics
 38. 38. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) เศรษฐศาสตร Bachelor of Arts Program Bachelor of Arts B.A. Field of Study : (International Program) Economics ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร Master of Economics Program Master of Economics M.Econ. Field of Study : Economics หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science Program วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Master of Science วท.ม. M.Sc. สาขาวิชา : Field of Study : (หลักสูตรนานาชาติ) (International Program) เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ Environmental and Natural Resources Economics (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (English Program) เศรษฐศาสตรสาธารณสุข Health Economics หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. สาขาวิชา : เศรษฐศาสตรการเมือง (หลักสูตรนานาชาติ) เศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตรแรงงานและการจัดการ ทรัพยากรมนุษย เศรษฐศาสตรและการเงินระหวางประเทศ Master of Arts Program Master of Arts M.A. Field of Study : Political Economy (International Program) Business and Managerial Economics Labour Economics and Human Resource Management International Economics and Finance
 39. 39. 24 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศ.ด. สาขาวิชา : (หลักสูตรนานาชาติ) เศรษฐศาสตร Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph. D. Field of Study : (International Program) Economics คณะสถาปตยกรรมศาสตร Faculty of Architecture ระดับอนุปริญญา หลักสูตรอนุปริญญา... อนุปริญญา... อนุ... สาขาวิชา : สถาปตยกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี Diploma Program Diploma Program in... Diploma in... Dip. in... Field of Study : Architecture Bachelor’s Degree Program หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ออ.บ. สาขาวิชา : การออกแบบอุตสาหกรรม Bachelor of Industrial Design Program Bachelor of Industrial Design B.I.D. Field of Study : Industrial Design หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ. สาขาวิชา : สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรมภายใน Bachelor of Architecture Program Bachelor of Architecture B.Arch. Field of Study : Architecture Thai Architecture Interior Architecture หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภ.สถ.บ. สาขาวิชา : ภูมิสถาปตยกรรม Bachelor of Landscape Architecture Program Bachelor of Landscape Architecture B.L.A. Field of Study : Landscape Architecture
 40. 40. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 25 ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต ผ.ม. สาขาวิชา : การวางผังชุมชน การวางผังเมือง การวางแผนภาค Master of Urban and Regional Planning Program Master of Urban and Regional Planning M.U.R.P. Field of Study : Community Planning Urban Planning Regional Planning หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต คพ.ม. สาขาวิชา : เคหการ Master of Housing Development Program Master of Housing Development M.H.D. Field of Study Housing หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภ.สถ.ม. สาขาวิชา : ภูมิสถาปตยกรรม Master of Landscape Archilecture Program Master of Landscape Archilecture M.L.A. Field of Study : Landscape Architecture หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถ.ม. สาขาวิชา : การออกแบบชุมชนเมือง เทคโนโลยีอาคาร สถาปตยกรรม Master of Architecture Program Master of Architecture M. Arch. Field of Study : Urban Design Building Technology Architecture ระดับปริญญาเอก Doctoral Degree Program หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบณฑิต ั การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต ผ.ด. สาขาวิชา : การวางแผนภาคและเมือง Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Urban and Regional Planning
 41. 41. 26 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถ.ด. (...) สาขาวิชา : สถาปตยกรรม Doctor of Philosophy Program Doctor of Philosophy Ph.D. Field of Study : Architecture คณะสหเวชศาสตร Faculty of Allied Health Science ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชา : กายภาพบําบัด เทคนิคการแพทย Bachelor of Science Program Bachelor of Science B.Sc. Field of Study : Physical Therapy Medical Technology คณะสัตวแพทยศาสตร Faculty of Veterinary Medicine ระดับปริญญาตรี Bachelor’s Degree Program หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ. สาขาวิชา : สัตวแพทยศาสตร Doctor of Veterinary Medicine Program Doctor of Veterinary Medicine D.V.M. Field of Study : Veterinary Medicine ระดับปริญญาโท Master’s Degree Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. สาขาวิชา : การปรับปรุงพันธุสัตว เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร Master of Science Program Master of Science M.Sc. Field of Study : Animal Breeding Veterinary Pharmacolgoy
 42. 42. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย โรคสัตวน้ํา วิทยาการสืบพันธุสัตว ศัลยศาสตรทางสัตวแพทย สัตวแพทยสาธาร฀

×