เครื่อ งพ่น เคมีห มอกควัน ชนิด พัล ล์ฟ ็อ กซ์ เค 10 เอส         พี   (Pulsfog K-10 SP)           โด...
พัล ล์ฟ อ กซ์ เค 10 เอสพี      ็   (Pulsfog K-10 SP)ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
ขั้น ตอนที่ 1 การเตรีย มความพร้อ มในการ  ใช้เ ครื่อ งพ่น หมอกควัน          พัล ล์ฟ ็อ กซ์ เค 10 เอสพี 1.1 เติม ...
1.2 การเติม สารเคมี  ควรถอดถังสารเคมีอ อกมา ถ้า มี  สารเคมีค า ง       ้ควรถ่า ยออกล้า งให้  สะอาดด้ว ยนำ้า เปล่...
1.3 ตรวจสอบ แบตเตอรี่ (ถ่า น ไฟฉาย 4 ก้อ น ) ใส่โ ดยหัน ด้า น ขั้ว บวก (+) ออก มาด้า นนอกศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำา...
1.4 การตั้ง เขี้ย วหัว เทีย นให้ว ัด ระยะ เขี้ย วหัว เทีย นโดย ใช้เ หรีย ญขนาด 1 บาทเล็ก เป็น ตัว วัด ระยะความห่า ง ...
- ตรวจสอบจุด ระเบิด โดยถอดหัว เทีย นออกโดย วางหัวเทีย นในส่ว นโลหะ แตะกับ โลหะตัว เครื่อ งแล้ว กดลูก ยางให้สวิท ซ์ไ ฟท...
1.5 ให้ต รวจสอบหัว หยดนำ้า ยาว่า ใช้ ขนาดที่ถ ูก ต้อ ง หรือ ไม่ (ขนาด 0.8, 1.2) 8 – 30 ลิต ร / ชม .ศูนย์การเรียนรู้โร...
ขั้น ตอนที่ 2 การติด เครื่อ งพ่น หมอกควัน พัล ล์ฟ ็อ กซ์เค 10 เอสพี2.1 ปิด ฝาถัง นำ้า มัน เบนซิน (ใช้น ำ้า มัน เบนซิน ...
2.2 ปิด ฝาถัง นำ้า ยา เคมีใ ห้แ น่น (พอตึง มือ ) พร้อ มโยกคัน โยกไปตำา แหน่ง ปิด โดยยกคัน โยกขึ้น ด้า นบนศูนย์การเรีย...
2.3 หมุน ปุม ปรับ                     ่               นำ้า มัน เชือ ้         ...
2.4 กดลูก                  ยางช้า ๆ                  จนเครื่อ ง            ...
2.5 หลัง จากเครื่อ ง                ติด แล้ว ควรทิ้ง ไว้                1-2 นาที และควร   ...
ขั้น ตอนที่ 3 วิธ ด ับ เครื่อ งพ่น หมอกควัน            ี  พัล ล์ฟ ็อ กซ์เ ค 10 เอสพี            ...
3.2 หมุน ปิด ปุม ปรับ                        ่                นำ้า มัน เชือ เพลิง ตา...
วิธ ีซ ่อ มบำา รุง เครื่อ งพ่น เคมีพ ัล ล์ฟ ็      อกซ์ เค 10 เอสพี1.ชุด คาร์บ เ รเตอร์ หรือ ชุด      ู 1.1้าก...
- ดูช ด วาล์ว นำ้า มัน                    ุ                 เชือ้           ...
1.2 กรณีเ ครื่อ งยนต์ต ิด แต่เ ร่ง  เครื่อ งไม่ข ึ้นศชำา รุด หรือ สกปรกให้ท ำา ความสะอาดหรือ เปลี่ย นใหรอบและแผ่น รัง ผึ...
- ชุด ท่อ ความร้อ นภายในด้า นปลายท่อ พ่น       และด้า นติด กับ ห้อ ง เผาไหม้ เกิด การอุด ตัน ให้ท ำา ความสะอาด   ...
1.3 กรณีเ ปิด นำ้า ยา แล้ว   นำ้า ยาไม่ไ หล -  ดูป ระเก็น ที่ฝ าถัง   นำ้า ยาว่า มีห รือ ไม่   หรือ มีล มรั่ว ที่ฝ ...
ขัน ตอนที่ 4 วิธ แ ก้ไ ขเครื่อ งพ่น หมอก ้        ีควัน พัล ล์ฟ อ กซ์ K 10 SP       ๊ 4.1 ถ้า เครื่อ ง  สตา...
สาเหตุ                    วิธ แ ก้ไ ข                             ี   น...
สาเหตุ        วิธ แ ก้ไ ข                     ี      แผ่น กรอง -เช็ค แผ่น กรองอากาศหรือ ...
4.2 เปิด นำ้า ยาเคมีแ ล้ว ไม่ม ค วัน ออกมากหรือ                  ี   ออกน้อ ย    สาเหตุ      ...
4.3 กำา ลัง เครื่อ งตก หรือ เร่ง เครื่อ งไม่        ขึ้น หรือ ติด แล้ว ดับ        สาเหตุ       วิธ ...
4.4 นำ้า มัน ไม่ข น ที่ค าร์บ เ รเตอร์                ึ้     ู      สาเหตุ           ...
ข้อ ควรระวัง     1. ก่อ นดับ เครื่อ งจะต้อ งปิด ก๊อ กสารเคมีก ่อ น      เสมอ เพราะถ้า เครื่อ งดับ ก่อ นปิด ก๊อ ก...
3.ถอดปลั๊ก หัว เทีย นออกเมือ เลิก                       ่        ใช้เ ครื่อ ง ก่อ นเก็บ เครื...
ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เครื่องพ่นเคมีหมอกควันพัลล์ฟ็อกซ์ K 10 sp

994 views
824 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
994
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เครื่องพ่นเคมีหมอกควันพัลล์ฟ็อกซ์ K 10 sp

 1. 1. เครื่อ งพ่น เคมีห มอกควัน ชนิด พัล ล์ฟ ็อ กซ์ เค 10 เอส พี (Pulsfog K-10 SP) โดย นายวิโ ชติ ชลวิธ ีบรมพัฒ นาศัก ยภาพเจ้า หน้า ปฏิบ ต ง านพ่น เคมีค วบค ั ิ
 2. 2. พัล ล์ฟ อ กซ์ เค 10 เอสพี ็ (Pulsfog K-10 SP)ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 3. 3. ขั้น ตอนที่ 1 การเตรีย มความพร้อ มในการ ใช้เ ครื่อ งพ่น หมอกควัน พัล ล์ฟ ็อ กซ์ เค 10 เอสพี 1.1 เติม นำ้า มัน เบนซิน 91 ลงใน ถัง เชือ เพลิง ให้ ้ เต็ม และควรให้ม ี ช่อ งว่า งอากาศใน ถัง 1-2 ซม . ใน การเติม ทุก ครั้ง ต้อ งผ่า นกรวยที่ม ีศูนย์การเรียนรู้โรคติดกอนำาโดยแมลง (ศรม.) ตะแกรงกรองทุ ต่
 4. 4. 1.2 การเติม สารเคมี ควรถอดถังสารเคมีอ อกมา ถ้า มี สารเคมีค า ง ้ควรถ่า ยออกล้า งให้ สะอาดด้ว ยนำ้า เปล่า แล้ว เติม สาร เคมีใ หม่โ ดยเทสารเคมีผ า นกรวย ่ กรองและควรมีช อ งว่า งอากาศ ่ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 5. 5. 1.3 ตรวจสอบ แบตเตอรี่ (ถ่า น ไฟฉาย 4 ก้อ น ) ใส่โ ดยหัน ด้า น ขั้ว บวก (+) ออก มาด้า นนอกศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 6. 6. 1.4 การตั้ง เขี้ย วหัว เทีย นให้ว ัด ระยะ เขี้ย วหัว เทีย นโดย ใช้เ หรีย ญขนาด 1 บาทเล็ก เป็น ตัว วัด ระยะความห่า ง ของเขี้ย วศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 7. 7. - ตรวจสอบจุด ระเบิด โดยถอดหัว เทีย นออกโดย วางหัวเทีย นในส่ว นโลหะ แตะกับ โลหะตัว เครื่อ งแล้ว กดลูก ยางให้สวิท ซ์ไ ฟทำา งาน หาก มีไ ฟเขี้ย วหัว เทีย นแสดงว่า อยู่ ในสภาพ ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 8. 8. 1.5 ให้ต รวจสอบหัว หยดนำ้า ยาว่า ใช้ ขนาดที่ถ ูก ต้อ ง หรือ ไม่ (ขนาด 0.8, 1.2) 8 – 30 ลิต ร / ชม .ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 9. 9. ขั้น ตอนที่ 2 การติด เครื่อ งพ่น หมอกควัน พัล ล์ฟ ็อ กซ์เค 10 เอสพี2.1 ปิด ฝาถัง นำ้า มัน เบนซิน (ใช้น ำ้า มัน เบนซิน 91 เท่า นัน ) ให้ ้ แน่น พอตึง มือศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 10. 10. 2.2 ปิด ฝาถัง นำ้า ยา เคมีใ ห้แ น่น (พอตึง มือ ) พร้อ มโยกคัน โยกไปตำา แหน่ง ปิด โดยยกคัน โยกขึ้น ด้า นบนศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 11. 11. 2.3 หมุน ปุม ปรับ ่ นำ้า มัน เชือ ้ เพลิง ไปตำา แหน่ง สตาร์ท (ดัง ภาพ ) ในกรณี เครื่อ งใหม่ หากเป็น เครื่อ งเก่า ที่ ผ่า น การใช้ง านมานาน ให้ป รับ ปุม ่ นำ้า มัน เชือ เพลิง ทวน ้ เข็มศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 12. 12. 2.4 กดลูก ยางช้า ๆ จนเครื่อ ง ติดศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 13. 13. 2.5 หลัง จากเครื่อ ง ติด แล้ว ควรทิ้ง ไว้ 1-2 นาที และควร ปรับ ปุม นำ้า มัน ให้ ่ เสีย งเครื่อ งพ่น ดัง สมำ่า เสมอ แล้ว ทำา การปล่อ ยนำ้า ยาศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลงพ ศรม.) ไป เคมี ( ่น ต่อ
 14. 14. ขั้น ตอนที่ 3 วิธ ด ับ เครื่อ งพ่น หมอกควัน ี พัล ล์ฟ ็อ กซ์เ ค 10 เอสพี 3.1 เปิด ฝาถัง นำ้า ยา เคมีเ พื่อ ลดความ ดัน ภายในถัง รอจน ควัน หมดและปิด ก็ อกนำ้า ยาเคมี โดย ดึง คัน โยกขึ้นศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 15. 15. 3.2 หมุน ปิด ปุม ปรับ ่ นำ้า มัน เชือ เพลิง ตาม ้ เข็ม นาฬิก าเพีย ง เบาๆ พอให้เ ครื่อ ง ดับ ห้า มปิด ปุม แรง ่ เพราะจะทำา ให้ร ู เข็ม นำ้า มัน เปิด กว้า ง เกิน ไปหรือ แตก ออกได้ พร้อ มทั้ง คลายฝาถัง เชือ ้ เพลิง เพื่อ ระบาย ความดัน ภายในถัง ด้ว ยศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 16. 16. วิธ ีซ ่อ มบำา รุง เครื่อ งพ่น เคมีพ ัล ล์ฟ ็ อกซ์ เค 10 เอสพี1.ชุด คาร์บ เ รเตอร์ หรือ ชุด ู 1.1้ากรณีน เพลิงเชื้อ นำ มัน เชือ ำ้า มัน ้ เพลิง ไม่ข ึ้นว ปิด เปิด - ให้ด ูว าล์ ลมที่ล ูก ยางว่า มีแ ผ่น วาล์ว อยู่ห รือ ไม่ -ลูก ยางเกิา รุด เสือก หรือ เกิด ชำ ด การฉี ม ่ ขาดหรื สภาพ อ ไม่ หรือ หลุด จากน๊อ ตยึด ลูก ยางหรือ เปล่า ถ้าศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำา่ว หลุด จะทำา ให้ล มรั โดยแมลง (ศรม.)
 17. 17. - ดูช ด วาล์ว นำ้า มัน ุ เชือ้ เพลิง สีแ ดงว่า ใส่ ถูก ต้อ ง ตามลูก ศรหรือ ไม่ ถ้า ไม่ ถูก ต้อ งจะทำา ให้ นำ้า มันศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 18. 18. 1.2 กรณีเ ครื่อ งยนต์ต ิด แต่เ ร่ง เครื่อ งไม่ข ึ้นศชำา รุด หรือ สกปรกให้ท ำา ความสะอาดหรือ เปลี่ย นใหรอบและแผ่น รัง ผึง บิด งอ ให้ต กแต่ง บริเ วณแผ่น แล ้ ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 19. 19. - ชุด ท่อ ความร้อ นภายในด้า นปลายท่อ พ่น และด้า นติด กับ ห้อ ง เผาไหม้ เกิด การอุด ตัน ให้ท ำา ความสะอาด ทั้ง 2 ด้า นศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 20. 20. 1.3 กรณีเ ปิด นำ้า ยา แล้ว นำ้า ยาไม่ไ หล - ดูป ระเก็น ที่ฝ าถัง นำ้า ยาว่า มีห รือ ไม่ หรือ มีล มรั่ว ที่ฝ าถัง นำ้า ยา - วาล์ว 3 ทาง ชำา รุด หรือ ไม่ ถ้า ชำา รุด จะทำา ให้ไ ม่ม ี ลมเข้า ไปในถัง นำ้า ยาศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 21. 21. ขัน ตอนที่ 4 วิธ แ ก้ไ ขเครื่อ งพ่น หมอก ้ ีควัน พัล ล์ฟ อ กซ์ K 10 SP ๊ 4.1 ถ้า เครื่อ ง สตาร์ท ไม่ต ิด สาเหตุ วิธ แ ก้ไ ข ี นำ้า มัน ท่ว ม 1.ตั้ง เข็ม ปรับ นำ้า มัน ใหม่ โดยหมุน คาร์บ ูเ รเตอร์ เข็ม ให้ป ิด สนิท แล้ว หมุน หมายเลข 0 บนแผ่น กลม ให้ต รงกับ ลูก ศรขัน 2.เปิด ฝานำ้า มัน แล้ว ปั๊ม ลูก ยางจน กระทัง เครื่อ งติด จึง ปิด ฝานำ้า มัน ่ ไฟไม่ม ี 1.เช็ค แบตเตอรี่(ถ่า นไฟฉาย) มี ไฟหรือ ไม่ถ า ไม่ม ใ ห้เ ปลี่ย นใหม่ ้ ี 2.เช็ค ระยะห่า งหัว เทีย นให้ห า ง ่ ประมาณ 1.1 มม. (หรือ หนาขนาด เหรีย ญบาทเล็ก )ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 22. 22. สาเหตุ วิธ แ ก้ไ ข ี นำ้า มัน ไม่ 1.เช็ค เข็ม นำ้า มัน ใต้ ขึ้น มาที่ คาร์บ เ รเตอร์ว ่า ตัน หรือ ไม่ ู คาร์บ เ รเต ู โดยหมุน เข็ม ปรับ อร์ นำ้า มัน (ทวนเข็ม นาฬิก า)จน หลุด ออกมาแล้ว ปัม ลูก ยางดู ๊ ว่า มีน ำ้า มัน พุ่ง ขึ้น มาหรือ ไม่ ถ้า มีแ สดงว่า รูเ ข็ม ไม่ต น ถ้า ั ไม่ม ีแ สดงว่า ตัน 2.เช็ค ที่ท ่อ ใสว่า มีน ำ้า มัน ขึ้น มาหรือ ไม่ ถ้า ไม่ม ีใ ห้ถ อด วาล์ว นำ้า มัน มาเป่า ลมแรงๆ แล้ว ลองใส่ก ลับ ที่เ ดิม ปัม ลูกศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.) ๊
 23. 23. สาเหตุ วิธ แ ก้ไ ข ี แผ่น กรอง -เช็ค แผ่น กรองอากาศหรือ อากาศ เปลี่ย นใหม่(แผ่น ไดอะแฟ รม) ใส่แ ผ่น รัง ผึง ้ -ตำา แหน่ง ที่ถ ูก ต้อ งคือ ให้ เอาด้า นที่ม ี(No.70) เลข x10 ขึ้น ด้า นบนหรือ แผ่น รัง ผึง อุด ตัน สกปรกมีเ ขม่า ้ จับศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 24. 24. 4.2 เปิด นำ้า ยาเคมีแ ล้ว ไม่ม ค วัน ออกมากหรือ ี ออกน้อ ย สาเหตุ วิธ ีแ ก้ไ ข -ความดัน ในถัง -ปิด ฝาให้แ น่น สารเคมีไ ม่ม ี -เช็ค วาล์ว ความดัน (เขีย ว เทา)ว่า เสีย หรือ ไม่ -ใส่ส ายอากาศสีด ำา สลับ กับ สาย -หัว ปล่อ ยสาร สารเคมีท ฝ าถัง นำ้า ยาหรือ ไม่ ี่ เคมีอ ุด ตัน -ทำา ความสะอาดหัว ปล่อ ยสาร -ท่อ สารเคมีอ ุด เคมี ตัน -ท่อ พ่น สารเคมี -ล้า งท่อ สารเคมีใ ห้ส ะอาด ชั้น -ใช้แ ปรงทำา ความสะอาดท่อ ชัน ้ ในอุด ตัน ในศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 25. 25. 4.3 กำา ลัง เครื่อ งตก หรือ เร่ง เครื่อ งไม่ ขึ้น หรือ ติด แล้ว ดับ สาเหตุ วิธ แ ก้ไ ข ี นำ้า มัน ที่ -เช็ค เข็ม นำ้า มัน และท่อ คาร์บ เ รเต นำ้า มัน อุด ตัน หรือ ไม่ ู อร์ข น ไม่ ึ้ สะดวก -ใช้แ ปรงล้า งทำา ความ ท่อ พ่น สะอาดท่อ พ่น ชัน ใน้ สารเคมี ชัน ในอุด ้ ตันศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 26. 26. 4.4 นำ้า มัน ไม่ข น ที่ค าร์บ เ รเตอร์ ึ้ ู สาเหตุ วิธ แ ก้ไ ข ี ระบบท่อ -เช็ค ระบบท่อ ส่ง นำ้า มัน เช่น นำ้า มัน อุด วาล์ว สีแ ดง,เข็ม นำ้า มัน ตัน -ลูก ยางปัม ลมมีร อยฉีก ขาด ๊ ไม่ม ค วาม ี -ฝาปิด ถัง นำ้า มัน ปิด ไม่ส นิท ดัน ใน ระบบท่อ -ท่อ นำ้า มัน มีร อยฉีก ขาด ส่ง นำ้า มัน -วาล์ว 3 ทาง เสียศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 27. 27. ข้อ ควรระวัง 1. ก่อ นดับ เครื่อ งจะต้อ งปิด ก๊อ กสารเคมีก ่อ น เสมอ เพราะถ้า เครื่อ งดับ ก่อ นปิด ก๊อ กสาร เคมี จะทำา ให้เ กิด ไฟลุก ไหม้ท ี่ป ลายท่อ พ่น ได้ (อย่า ตกใจ!!) ให้ร ีบ ปิด ก๊อ กสารเคมี ทัน ที หมุน ปุ่ม นำ้า มัน ไปตรงขีด กำา หนดแล้ว 2. ห้ามเติยางจนเครื่อ งติด ลงในถังขณะที่ กดลูก มนำ้ามันเชือเพลิง เปลวไฟก็จ ะหาย ้ ไป ่องร้อน เครื - ไม่เติมนำ้ามันเชื้อเพลิงลงในถังสารเคมี - ห้ามขนย้ายเครื่องพ่นขณะยังร้อนอยู่ ในยานพาหนะที่ปิดมิดชิด - ห้ามพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่มีฝุ่นศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 28. 28. 3.ถอดปลั๊ก หัว เทีย นออกเมือ เลิก ่ ใช้เ ครื่อ ง ก่อ นเก็บ เครื่อ งและใน ขณะที่ข นย้า ยเครื่อ ง ห้า มขน ย้า ยเครื่อ งพ่น ขณะยัง ร้อ นอยูใ น ่ ยานพาหนะทีป ิด มิด ชิด ่ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 29. 29. ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 30. 30. ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 31. 31. ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 32. 32. ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)
 33. 33. ศูนย์การเรียนรู้โรคติดต่อนำาโดยแมลง (ศรม.)

×