Your SlideShare is downloading. ×

1

179

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
179
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Summary Overview
  The economic and technological environment affects the way firms and the whole economy use resources. The economic environment is affected by the way all the elements of the macro-economic system interact. The technological environment is singled-out to underscore the ever-increasing importance of technology on how business is conducted.
  The Technological Environment
  Technology is the application of science to convert an economy’s resources to output. Technology affects marketing in two basic ways: with new products and with new processes. In modern economies, the rate of technological change is very rapid.
  Discussion Note: It would be hard to over-estimate the importance of the Internet here. Ask students to identify Internet-related topics, from sky-high stock prices to better customer service via web site connections and company intranets based on HTML. Of increasing importance in the technological environment is the role of intellectual capital, such as a software programmer’s skill, in developing successful new products.
 • Transcript

  • 1. Ñýäýâ1: Ìàðêåòèíã, ò¿¿íèé ¿íäñýí îéëãîëòóóä
  • 2. Àãóóëãà • Ìàðêåòèíãèéí òóõàé îéëãîëò,Ìàðêåòèíãèéí òóõàé îéëãîëò, òîäîðõîéëîëòòîäîðõîéëîëò • Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíûÌàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýð, àãóóëãàõýëáýð, àãóóëãà • Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã à÷ õîëáîãäîëÌàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã à÷ õîëáîãäîë
  • 3. 1.1. Ìàðêåòèíãèéí òóõàé îéëãîëò,Ìàðêåòèíãèéí òóõàé îéëãîëò, òîäîðõîéëîëòòîäîðõîéëîëò
  • 4. Ìàðêåòèíã ãýæ þó âý?Ìàðêåòèíã ãýæ þó âý?
  • 5. Ìàðêåòèíãèéí òîäîðõîéëîëò:Ìàðêåòèíãèéí òîäîðõîéëîëò: 1. Ìàðêåòèíã ãýäýã íü àðèëæàà ñîëèëöîîãîîð1. Ìàðêåòèíã ãýäýã íü àðèëæàà ñîëèëöîîãîîð äàìæóóëàí õýðýãöýý øààðäëàãûãäàìæóóëàí õýðýãöýý øààðäëàãûã õàíãàõàä ÷èãëýãäñýí õ¿íèé ¿éëõàíãàõàä ÷èãëýãäñýí õ¿íèé ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýð þì.àæèëëàãààíû õýëáýð þì. Ô. ÊîòëåðÔ. Êîòëåð
  • 6. Ìàðêåòèíãèéí òîäîðõîéëîëò:Ìàðêåòèíãèéí òîäîðõîéëîëò: 2. Ìàðêåòèíã ãýäýã áîë áàéãóóëëàãà áîëîí õóâü2. Ìàðêåòèíã ãýäýã áîë áàéãóóëëàãà áîëîí õóâü õ¿íèé ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõ çîðèëãîîðõ¿íèé ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõ çîðèëãîîð ñîëèëöîîã ñàíàà, á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèéñîëèëöîîã ñàíàà, á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé õóâààðèëàëò, ¿íý, óðàìøóóëëûãõóâààðèëàëò, ¿íý, óðàìøóóëëûã õýðýãæ¿¿ëýõ, òºëºâëºõ çàìààð ÿâóóëæ áóéõýðýãæ¿¿ëýõ, òºëºâëºõ çàìààð ÿâóóëæ áóé ¿éë àæèëëàãààíû öîãö þì.¿éë àæèëëàãààíû öîãö þì. ÀÍÓ–ûí Ìàðêåòèíãèéí õîëáîîÀÍÓ–ûí Ìàðêåòèíãèéí õîëáîî
  • 7. Ìàðêåòèíã ãýæ þó âý? Ìèêðî ìàðêåòèíã Õýðýãëýã÷äèéí ýðýëò õýðýãöýýã óðüä÷èëàí ìýäýæ, ¿éëäâýðëýã÷ýýñ õóäàëäàí àâàã÷äàä áàðàà ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ óðñãàë õºäºë㺺íèé óäèðäëàãà þì. Ìàêðî ìàðêåòèíã Ýðýëò, íèéë¿¿ëýëòèéã óÿëäóóëàí çîõèöóóëæ áàðàà ¿éë÷èëãýýã ¿éëäâýðëýã÷ýýñ õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû óäèðäëàãà þì. 1-3
  • 8. Ìàðêåòèíãèéí çîðèëãî:Ìàðêåòèíãèéí çîðèëãî: 1.1. Õýðýãëýã÷èéí áàðèìæààòàé ýðýëòèéãÕýðýãëýã÷èéí áàðèìæààòàé ýðýëòèéã õºãæ¿¿ëýõèéí òóëä ¿éë àæèëëàãààíûõºãæ¿¿ëýõèéí òóëä ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãè òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõ;ñòðàòåãè òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõ; 2.2. ¯éëäâýðëýã÷èéí çàõ çýýë, õýðýãëýã÷èéí¯éëäâýðëýã÷èéí çàõ çýýë, õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýë õî¸ðûí óÿëäààã çîõèöóóëàõ;çàõ çýýë õî¸ðûí óÿëäààã çîõèöóóëàõ;
  • 9. Ìàðêåòèíãèéí çàð÷èì Àøèãòàé áàéõÀøèãòàé áàéõ Õýðýãëýã÷èéí ñýòãýë õàíàìæèéã áèé áîëãîõ Õýðýãëýã÷èéí ñýòãýë õàíàìæèéã áèé áîëãîõ Íèéãìèéí ýðýëò õýðýãöýýíä ÷èãë¿¿ëýõ Íèéãìèéí ýðýëò õýðýãöýýíä ÷èãë¿¿ëýõ Ìàðêåòèíã
  • 10. 2. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë2. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíû õýëáýð,àæèëëàãààíû õýëáýð, àãóóëãààãóóëãà
  • 11. Àíõíû îéëãîëò íü ãàð÷ èðýõäýý áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýýíèé áîðëóóëàëòòàé øóóä õîëáîîòîéãîîð ãàð÷ èðñýí. ÀÍÓ-ûí ìàðêåòèíãèéí íèéãýìëýã(1960): ¯éëäâýðëýã÷ýýñ çàâñðûí áîëîí ýöñèéí õýðýãëýã÷äýä áàðàà ¿éë÷èëãýýã õ¿ðãýõ îëîí òàëò ¿éë àæèëëàãàà” Ìàðêåòèíãèéí õºãæèë
  • 12. 1980-ä îíû ¿åä ìàðêåòèíã ãýñýí òîäîðõîéëîëòóóä íü èõýâ÷ëýí áàðàà àæèë ¿éë÷èëãýýíèé õºäºë㺺íòýé, íèéë¿¿ëýëòèéí ñóâãèéí àñóóäàëòàé õîëáîîòîé áàéñàí. Àíãëèéí ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí èíñòèòóò ”Ìàðêåòèíã ãýäýã íü çàõ çýýëèéí ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõûí òóëä ¿éëäâýðëýë õóäàëäààã ºðãºæ¿¿ëýõ çàìààð õýðýãëýã÷äèéí õ¿ñýë øààðäëàãûã ñóäëàõ, îëæ èëð¿¿ëýõ , ò¿¿íèéã áîëîâñðóóëàõòàé õîëáîãäñîí óäèðäëàãûí ¿éë àæèëëàãààíû àðãà þì” Ìàðêåòèíãèéí õºãæèë
  • 13. “Ìàðêåòèíã ãýäýã íü íèéãìèéí á¿õ õ¿ðýýíèé ýðýëò õýðýãöýýã ìýäýð÷, ò¿¿íä çîõèöñîí õýðýãëýã÷äýä áàðèìæààëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýã ÿâóóëàõ áîðëóóëàëò õèéõ çàõ çýýëèéí õàðèëöààã óÿëäóóëàí çîõèöóóëàõ ¿éë àæèëëàãààíû íèéëáýð öîãö “ Ô.Êîòëåð”Ìàðêåòèíã ãýäýã íü çàõ çýýëèéí ýðýëò õýðýãöýýã ìýäýð÷ ò¿¿íä çîõèöóóëàí õýðýãëýã÷äýä õàíäàõ àðãà ìåõàíèçì þì” Ìàðêåòèíãèéí õºãæèë
  • 14. ¯íäñýí îéëãîëòóóä: •Áàðàà •Ñîëèëöîî •Õýëöýë •Çàõ çýýë •Õ¿ñýë øààðäëàãà •Õýðýãöýý •Ýðýëò
  • 15. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 1. Õ¿ñýë øààðäëàãà: Õ¿íä àëèâàà ç¿éë õýðýãòýé áîëîõ íü ìýäðýãäýæ ñàíààíä áóóõûã õýëíý.
  • 16. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 2. Õýðýãöýý: Õóâü õ¿íèé çàí ÷àíàð, áîëîâñðîë, ñî¸ëûí ò¿âøèíãýýð òîäîðõîéëîãäîõ õ¿ñýë øààðäëàãûí îíöãîé õýëáýð.
  • 17. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëò: Òºëáºðèéí ÷àäâàðòàé õýðýãöýý
  • 18. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 1. Ѻðºã ýðýëò 2. Ýðýëòã¿é áîëîõ 3. Íóóãäìàë ýðýëò 4. Áóóðàõ ýðýëò 5. Æèãä áóñ ýðýëò 6. Õàíãàãäñàí ýðýëò 7. Îíöãîé ýðýëò 8. Çîõèñã¿é ýðýëò
  • 19. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 1. Ѻðºã ýðýëò: Òóõàéí áàðàà ¿éë÷èëãýýíä õýðýãëýã÷èä èëýðõèé äóðã¿éöýõ ¿çýãäýë
  • 20. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 2. Ýðýëòã¿é áîëîõ: Òóñãàé ñîíãîñîí ººð çîðèëòòîé õýðýãëýã÷èä ÿìàð íýã áàðààíä ñîíèðõîëã¿é áîëäîã.
  • 21. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 3. Íóóãäìàë ýðýëò: Õýðýãöýýíèé øèíý ÷èãëýë ãàð÷ èðýõýä õ¿ì¿¿ñò íóóãäìàë ýðýëò ¿¿ñäýã.
  • 22. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 4. Áóóðàõ ýðýëò: Àëü íýã áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ýðýëò áóóð÷ áîëíî.
  • 23. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 5. Æèãä áóñ ýðýëò: Á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýíèé áîðëóóëàëò õýëáýëçýæ, ñóë çîãñîëò õýò à÷ààëàë ¿¿ñäýã.
  • 24. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 6. Õàíãàãäñàí ýðýëò: Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýã õýâèéí ÿâóóëäàã áàéãóóëëàãà, íýãæ
  • 25. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 7. Îíöãîé ýðýëò: Ýðýëòèéí ò¿âøèí õàíãàõ õýìæýýíýýñ èë¿¿ ãàðäàã.
  • 26. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 3. Ýðýëòèéí òºðë¿¿ä: 8. Çîõèñã¿é ýðýëò: Ýð¿¿ë àõóéí àðèóí öýâðèéí øààðäëàãà õàíãàõã¿é áàéõ, ýð¿¿ë ìýíäýä õîðòîé áîäèñ õýðýãëýõ, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà ãýõ ìýò
  • 27. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 4. Áàðàà: Õ¿íèé õ¿ñýë øààðäëàãà, ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõ çàõ çýýëä íèéë¿¿ëæ áóé á¿õ ç¿éëñ
  • 28. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 4. Õýðýãöýý õàíãààã¿é áàðàà: Áàðàà Õýðýãöýý
  • 29. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 4. Õýðýãöýý õýñýã÷ëýí õàíãàãäñàí áàðàà: Áàðàà Õýðýãöýý
  • 30. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 4. Õýðýãöýý á¿ðýí õàíãàãäñàí áàðàà: Áàðàà Õýðýãöýý
  • 31. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 5. Ñîëèëöîî: Õ¿ññýí ç¿éëýý þóãààð ÷ õàìààã¿é ñîëüæ àâàõ ¿éë àæèëëàãàà
  • 32. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 5. Ñîëèëöîî õèéãäýõ íºõöºë: 1. Ñîëèëöîîíä õî¸ðîîñ äýýø õ¿í îðîëöîõ 2. Îðîëöîã÷ á¿ð 2 òàëäàà àøèãòàé ñàíàë òàâèõ 3. Îðîëöîã÷èä áàðààãàà õ¿ðãýõ çàì õàðèëöààíû àñóóäëûã øèéäýõ ÷àäâàðòàé áàéõ 4. Îðîëöîã÷èä ÷ºëººò ýðõ ýäëýõ 5. Îðîëöîã÷èä áóñàä òàëóóäûí çîðèëãî, ÷èãëýë, õ¿ñýë ñîíèðõîëä èòãýëòýé áàéõ
  • 33. Ñîëèëöîî Õóäàëäàí àâàã÷Õóäàëäàã÷
  • 34. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 6. Õýëöýë: Õî¸ð õàðèëöàã÷èéí õîîðîíä ÿâàãäàõ õóäàëäààíû òîõèðîëöîî
  • 35. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 6. Õýëöýë õèéãäýõ íºõöºë: 1. Ñîëèëöîæ áîëîõ ¿íý á¿õèé ç¿éë áàéõ 2. Õî¸ð òàë òîäîðõîé íºõöºëººð òîõèð÷ àìëàëòàà áèåë¿¿ëýõ 3. Õýëöýë òîõèðñîí õóãàöààòàé áàéõ 4. Òîäîðõîé áàéðàíä õóäàëäàà ÿâàãäàõ
  • 36. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 6. Çàõ çýýë: Õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ ¿éë àæèëëàãàà ÿâàãäàæ áóé îðîí çàé
  • 37. 3. Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã,3. Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîëà÷ õîëáîãäîë
  • 38. À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 1. Óëñûí ýäèéí çàñàãò • Õ¿í àìûí àìüäðàëûí ò¿âøèíã äýýøë¿¿ëýõ • Ýäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ÷àäëàà áýõæ¿¿ëýõ • Ñóäàëãàà, øèíæèëãýýíèé ¿ð ä¿íã àøèãëàõ
  • 39. À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 2. ¯éëäâýðëýã÷, àæ àõóéí íýãæèä • Çàõ çýýë ñóäëàõ • ªðñºëäºã÷ºº òàíèõ • Îð÷íû íºëººëºëä çîõèöîõ • Õýðýãëýã÷èéí çàí òºëºâ, ýðýëòèéã ìýäðýõ • Ðèñêýýñ õàìãààëàõ
  • 40. À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 3. Õóâü õ¿ì¿¿ñò • Çàõ çýýëèéí ¿éë àæèëëàãààã óðüä÷èëàí ìýäýõ • ªðñºëäºã÷ºº ñóäàëæ, ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýëýý ñîíãîõ • Çàðäàë áàãàñ÷, öàã õýìíýõ • ¯ð àøèãòàé õóâèëáàðûã ñîíãîõ
  • 41. À÷ õîëáîãäîë: Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã, à÷ õîëáîãäîë: 3. Îëîí óëñûí ýäèéí çàñàãò • Äýëõèéí îðíóóäûí çàõ çýýëèéí õàðèëöààã çîõèöóóëàõ • Îëîí óëñûí ìýäýýëýë ñîëèëöîîã õºãæ¿¿ëýõ • Äýëõèéí àæ àõóéí íººöèéã õàìòðàí çîõèñòîé àøèãëàõ
  • 42. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýëÌàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëáàðèìòëàë
  • 43. Áàðòåð õóäàëäààíû ¿åÁàðòåð õóäàëäààíû ¿å ¯éëäâýðëýëèéí ¿å¯éëäâýðëýëèéí ¿å Áîðëóóëàëòûí ¿åÁîðëóóëàëòûí ¿å Ìàðêåòèíãèéí àëáàíû ¿åÌàðêåòèíãèéí àëáàíû ¿å Ìàðêåòèíãèéí êîìïàíèé ¿å Ìàðêåòèíãèéí êîìïàíèé ¿å Íýã áà- íýã õóäàëäààÍýã áà- íýã õóäàëäàà Íèéë¿¿ëýëòèéã íýìýãä¿¿ëýõÍèéë¿¿ëýëòèéã íýìýãä¿¿ëýõ ªðñºë人íèéã äàâæ ãàðàõªðñºë人íèéã äàâæ ãàðàõ Çîõèîí áàéãóóëàõ áà õÿíàõÇîõèîí áàéãóóëàõ áà õÿíàõ Õýðýãëýã÷äèéí õýðýãöýýã óðò õóãàöààíû òóðø õàíãàõ Õýðýãëýã÷äèéí õýðýãöýýã óðò õóãàöààíû òóðø õàíãàõ Àíõààðàë: Àíõààðàë: Àíõààðàë: Àíõààðàë: Àíõààðàë: 1-5 Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèëÌàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèë
  • 44. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèëÌàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèë 1. Áàðòåð õóäàëäààíû ¿å: Õàìðàõ ¿å: XVIII çóóíû 2-ð õàãàñ õ¿ðòýë Ãîë îíöëîã: Áàðààã áàðààãààð ñîëèëöîõ õóäàëäààíû õýëáýð
  • 45. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèëÌàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèë 2. ¯éëäâýðëýëèéí ¿å: Õàìðàõ ¿å: XVIII çóóíû 2-ð õàãàñààñ XIX çóóíû ýõíèé õàãàñ Ãîë îíöëîã: ¯éëäâýðëýëèéã õºãæ¿¿ëæ á¿òýýãäýõ¿¿í èõ ¿éëäâýðëýõýä ë óëñ îðîí, áàéãóóëëàãà ¿éë àæèëëàãààãàà ÷èãë¿¿ëæ èðæýý.
  • 46. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèëÌàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèë 3. Áîðëóóëàëòûí ¿å: Õàìðàõ ¿å: 1900 îíîîñ -1930 - ààä îí Ãîë îíöëîã: ¯éëäâýðëýã÷èä çàõ çýýë äýýð áàðààãàà áîðëóóëàõ íü áýðõøýýëòýé áîëñîí ó÷ðààñ áîðëóóëàëòàíä èë¿¿ àíõààðàõààñ àðãàã¿é áîëñîí.
  • 47. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèëÌàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèë 4. Ìàðêåòèíãèéí àëáàíû ¿å: Õàìðàõ ¿å: 1930 îíîîñ -1970 - ààä îí Ãîë îíöëîã: Çàõ çýýëèéí ¿åä áàéãóóëëàãóóä òîäîðõîé õýðýãöýýã õàíãàõààð ¿çýë áàðèìòëàë áîëîâñðóóëàõààñ ººð àðãàã¿éä õ¿ðñýí.
  • 48. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèëÌàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿çýë áàðèìòëàëûí õºãæèë 5. Ìàðêåòèíãèéí êîìïàíèé ¿å: Õàìðàõ ¿å: 1970 – ààä îíîîñ õîéø (XXI çóóíû ãîë õàíäëàãà) Ãîë îíöëîã: Õýðýãëýã÷èéã áàðèìæààëñàí ¿çýë áàðèìòëàë õºãæñºí.
  • 49. 2. Áîðëóóëàëò áà ìàðêåòèíãèéí ôèëîñîôè
  • 50. Áîðëóóëàëò áà ìàðêåòèíãèéí ôèëîñîôè Áîðëóóëàëòûí ôèëîñîôè Ìàðêåòèíãèéí ôèëîñîôè
  • 51. ¯éëäâýðëýë Áîðëóóëàëò Õýðýãëýý
  • 52. Õýðýãëýã÷äèéí Õýðýãöýýã ¿íýëýõ Ìàðêåòèíãèéí Íýãäìýë Õ¿÷ Áàéãóóëëàãûí çîðèëãîä õ¿ðýõ Õýðýãëýã÷èéí Ñýòãýë õàíàìæ Ýðãýõ õîëáîî
  • 53. Áîðëóóëàëòûí ôèëîñîôèéí îíöëîã Ãàðö íü “áîðëóóëàëòûí õýìæýý”; Õóâü õ¿í áîëîí õýðýãëýã÷ á¿ðèéã òóñãàéëàí àíõààðäàã; Àøãààñ èë¿¿ áîðëóóëàëòûí õýìæýýã õººäºã; Áîãèíî õóãàöààíû çîðèëãî áàðèìòàëäàã; Îäîî áàéãàà õºðºí㺺 áóóðóóëàõ òºëºâòýé; Õýðýãëýã÷èéí õýðýãöýýã õÿçãààðëàãäìàë õ¿ðýýíä õàðäàã; Îð÷èí òîéðîíäîî äàñàí çîõèöîõ ÷àäâàð áàãà; Òºëºâëºëò áà ýðãýõ õîëáîî íü àëáàí áóñ õýëáýðòýé;
  • 54. Ìàðêåòèíãèéí ôèëîñîôèéí îíöëîã Õýðýãëýã÷ òºâòýé Õýðýãëýã÷èéí øèíæèëãýý , ñóäàëãààíä àíõààðäàã Õýðýãëýã÷äèéí á¿ëýãò àíõààðëàà õàíäóóëäàã Àøãèéí òºëºº Óðò õóãàöààò çîðèëãî Õî¸ð òàëûí õàðèëöààòàé Ìàðêåòèíãèéí îð÷èíä çîõèõ ¸ñîîð çîõèöäîã Õýðýãëýã÷èéí õýðýãöýýã ºðãºí õ¿ðýýíä õàðäàã Ýðãýõ õîëáîî áà òºëºâëºëò íü íýãäìýë
  • 55. 3. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé ¿¿ðýã
  • 56. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé ¿¿ðýã Òîäîðõîéëîëò: Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà áîë òîäîðõîé çîõèîí áàéãóóëàëòûí çîðèëòûã øèéäâýðëýæ, àøèã îëîõ, áîðëóóëàëòàà ºñãºõ, çàõ çýýëä áàéð ñóóðèà íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä õóäàëäàí àâàã÷òàé õèéõ ¿ð àøèãòàé õàðèëöààã äýìæèõ, õýðýãæèëòýíä íü õÿíàëò òàâèõ, ýäèéí çàñãèéí øèíæèëãýý õèéõ, òºëºâëºõ ¿éë àæèëëàãàà. Ô. Êîòëåð
  • 57. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé ¿¿ðýã Ìàðêåòåð: Çàõ çýýëèéí îíîë ïðàêòèêèéí ºðãºí ìýäëýãòýé, çàõ çýýëèéí ÷èãëýëýýð ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëæ, ìýðãýøñýí õ¿ì¿¿ñ
  • 58. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé ¿¿ðýã Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí ¿¿ðýã: 1.Çàõ çýýëèéí ¿éë àæèëëàãààíä ñóäàëãàà øèíæèëãýý õèéõ; 2.¯éëäâýðëýëèéí ¿¿ðýã; 3.Õÿíàëòûí ¿¿ðýã; 4.Èäýâõèæ¿¿ëýõ, õóâààðèëàõ ¿¿ðýã;
  • 59. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé ¿¿ðýã 1. Çàõ çýýëèéí ¿éë àæèëëàãààíä ñóäàëãàà øèíæèëãýý õèéõ; • Ãàäààä, äîòîîä çàõ çýýëèéí áîëîìæ, áàãòààìæèéã ñóäëàõ; • Çàõ çýýëèéí ýðýëò õýðýãöýýíèé ººð÷ëºëòèéã ñóäëàõ; • ¯éëäâýðëýëèéí á¿òýö, áàéðøèë, ºðñºëäºõ ÷àäâàðûã ñóäëàõ; • Áàðààíû ÷àíàð, òºðºë, á¿òýö, ÷èãëýëèéã ñóäëàõ; • ¯éëäâýðëýëèéí ¿éë àæèëëàãààíä øèíæèëãýý õèéõ;
  • 60. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé ¿¿ðýã 2. ¯éëäâýðëýëèéí ¿¿ðýã: • Øèíý áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í, òåõíîëîãè ñîíãîæ àæèëëàõ; • Òåõíèê õàíãàìæèéã çîõèîí áàéãóóëàõ; • ªðñºëäºõ ÷àäâàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ, òîäîðõîé çîðèëãîòîé ¿éë÷èëãýý ÿâóóëàõ • ¯íèéí áîäëîãî òîäîðõîéëîõ;
  • 61. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé ¿¿ðýã 3. Õÿíàëòûí ¿¿ðýã: • Ñòðàòåãè òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ, õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâèõ; • Ìýäýýëýë çîõèñòîé àøèãëàõ; • Õÿíàëòûã çîõèîí áàéãóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ
  • 62. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãà, ò¿¿íèé ¿¿ðýã 4. Èäýâõèæ¿¿ëýõ, õóâààðèëàõ ¿¿ðýã: • Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñóðòàë÷ëàõ, õàÿã, ñàâ áîîäîë, øîøãûã øèíý÷ëýõ; • Ðåêëàì, çàð ñóðòàë÷èëãààã õÿíàõ; • Ìýäýýëëèéã õýðýãëýã÷èä õ¿ðãýõ;
  • 63. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 1. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéã òîäîðõîéëîõ • Õýìæýý • Øèíæ ÷àíàð • Õýðýãöýý 2. Ìàðêåòèíãèéí çîðèëãî • Ä¿ð òºðõ • Áîðëóóëàëò • Àøèã • Áóñäààñ ÿëãàðàõ øèíæ 3. Ìàðêåòèíãèéí çîõèîí áàéãóóëàëò • ¯¿ðýã • Òºðºë 5. ÿéöýòãýëèéí ¿íýëãýý • ªäºð òóòìûí • Óðüä÷èëñàí 4. Ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë • Á¿òýýãäýõ¿¿í • ¯íý • Õóâààðèëàëò • Èäýâõæ¿¿ëýëò
  • 64. Ìàðêåòèíãèéí õîëüö Ìàðêåòèíãèéí õîëüö íü 4 ¿íäñýí ýëåìåíòýýñ á¿ðääýã. 5 äàõü ýëåìåíò Personnel – Õ¿íèé íººö Ìàðêåòèíãèéí õîëüö Á¿òýýãäýõ¿¿í ¯íý Èäýâõèæ¿¿ëýëòÕóâààðèëàëò
  • 65. Á¿òýýãäýõ¿¿í • Áàðàà • ¯éë÷èëãýý • Ñàíàà • Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàð • Ñàâ áàãëàà áîîäîë • Ñóóðèëóóëàëò • Çàñâàð ¿éë÷èëãýý • Áàòàëãàà • Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºðºë • Áðýíä ¯íý • ¯íèéí çîðèëãî • Óÿí õàòàí ÷àíàð • Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí ìº÷ëºãèéí ò¿âøèí • Ãàçàð ç¿éí íºõöºë • Õÿìäðàë • ¯íèéí óðàìøóóëàë 2-5 Exhibit 2-4
  • 66. Ìàðêåòèíãèéí õîëüö Õóâààðèëàëò • Çîðèëãî • Ñóâãèéí òºðºë • Çàõ çýýëèéí áàéðøèë • Äýëã¿¿ð¿¿äèéí áàéðøèë • Çîðèëòîò õýðýãëýã÷äèéí áàéðøèë • Òýýâýðëýëò • Çóó÷ëàã÷èä • Ñóâãèéí çîõèîí áàéãóóëàëò Èäýâõèæ¿¿ëýëò • Çîðèëãî • Çàð ñóðòàë÷èëãàà • Çîðèëãî • Õýðýãñýë Íýâòð¿¿ëýõ Õýí õèéõ âý? Õààíà ? Õýçýý? • Áîðëóóëàëòûí èäýâõèæ¿¿ëýëò • Îëîí íèéòýä õýâëýõ Õ¿íèé íººö • Ìàðêåòåð • Òîî • Ñîíãî ëò • Ñóðã àëò • Èäýâõèæ¿¿ëýëò
  • 67. Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîã÷èä Ýöñèéí õýðýãëýã÷ Ìàðêåòåð ¯éëäâýðëýã÷ Æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà÷èí Áººíèé õóäàëäàà÷èí Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíä îðîëöîã÷èä ¯éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷
  • 68. 4. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö
  • 69. Ìàðêåòèíãèéí óäèðäëàãûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö 1. Ôóíêöèîíàëü çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö; 2. Á¿òýýãäýõ¿¿íä ÷èãëýñýí çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö; 3. Çàõ çýýëä ÷èãëýñýí çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö; Çîõèîí áàéãóóëàëòûí ¿íäñýí õýëáýð¿¿ä:
  • 70. Á¿òýýãäýõ¿ ¿íèé òºëºâëºëòèé í ìåíåæåð Ò¿ãýýëòèéí ñóâãèéí ìåíåæåð Ìàðêåòèíãèéí äýä çàõèðàë Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû ìåíåæåð Èäýâõèæ¿¿ë ýëòèéí ìåíåæåð Áîðëóóëàë òûí ìåíåæåð Áóñàä ¿éë àæèëëàãààíû ìåíåæåð Ôóíêöèîíàëü çîõèîí áàéãóóëàëò
  • 71. Ìàðêåòèíãèéí äýä çàõèðàë Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºëºâëºëòèéí ìåíåæåð Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºëºâëºëòèéí ìåíåæåð À á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìåíåæåð Á á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìåíåæåð Á¿òýýãäýõ¿¿íä ÷èãëýñýí çîõèîí áàéãóóëàëò
  • 72. Ìàðêåòèíãèéí äýä çàõèðàë Áîðëóóëàëòûí ìåíåæåð Áîðëóóëàëòûí ìåíåæåð Ç¿¿í á¿ñèéí ìåíåæåð Áàðóóí á¿ñèéí ìåíåæåð ªìíºä á¿ñèéí ìåíåæåð Õîéä á¿ñèéí ìåíåæåð Çàõ çýýëä ÷èãëýñýí çîõèîí áàéãóóëàëò
  • 73. 3. Ìàðêåòèíãèéí3. Ìàðêåòèíãèéí îð÷èíîð÷èí
  • 74. Ìàðêåòèíãèéí îð÷èí Îð÷íû á¿òýö Õÿíàæ áîëîõ õ¿÷èí ç¿éëñ Õÿíàõ áîëîìæã¿é õ¿÷èí ç¿éëñ Áàéãóóëëàãûí àìæèëòàíä õ¿ðýõ ò¿âøèí Ýðãýõ õîëáîî Äàñàí çîõèöîë Áàéãóóëëàãûí àìæèëòàíä õ¿ðýõ ò¿âøèí Õÿíàæ áîëîõ õ¿÷èí ç¿éëñ Õÿíàõ áîëîìæã¿é õ¿÷èí ç¿éëñ Ýðãýõ õîëáîî Äàñàí çîõèöîë
  • 75. Ìàðêåòèíãèéí îð÷èí Õÿíàõ áîëîìæã¿é õ¿÷èí ç¿éëñ Áèå äààñàí ìýäýýëèéí õýðýãñë¿¿ä Òåõíîëîãè Ýäèéí çàñàã Çàñãèéí ãàçàð Íèéë¿¿ëýã÷ & Çóó÷ ªðñºëäºã÷ Õýðýãëýã÷ Õÿíàæ áîëîõ õ¿÷èí ç¿éëñ Áàéãóóëëàãûí àìæèëòàíä õ¿ðýõ ò¿âøèí Äýýä óäèðäëàãûí Ìàðêåòèíãèéí (1) (2) (3) (4) Ýðãýõ õîëáîî A – Áàéãóóëëàãûí õ¿÷èí ÷àäàë B – Õÿíàõ áîëîìæã¿é õ¿÷èí ç¿éëñèéí íºëºº Äàñàí çîõèöîë (5) B A
  • 76. Îð÷íû òºðºë Ìàêðî îð÷èí Ìèêðî îð÷èí
  • 77. Ìàêðî îð÷èí Ýäèéí çàñãèéí îð÷èí Òåõíîëîãèéí îð÷èí Õ¿í àì ç¿éí îð÷èí Íèéãýì, ñî¸ëûí îð÷èí Óëñ òºðèéí îð÷èí Õóóëü, ýðõ ç¿éí îð÷èí 3-7 Îð÷íû òºðºë
  • 78. Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëàãààíä øóóä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëñ: Áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà Ñàíõ¿¿ãèéí áàéäàë Õ¿íèé íººö Ìàðêåòèíãèéí áîäëîãî, ¿éë àæèëëàãàà Îð÷íû òºðºë Ìèêðî îð÷èí
  • 79. 3. Ìàðêåòèíãèéí çóó÷ëàã÷èä: Ìèêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ Êîìïàíèéí õóâüä áàðàà, ¿éë÷èëãýýã ýöñèéí õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ, áîðëóóëàõ, ñóðòàë÷èëàõàä íü òóñàëäàã áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿ì¿¿ñ
  • 80. 3. Ìàðêåòèíãèéí çóó÷ëàã÷èä: Ìèêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ Õóäàëäààíû çóó÷èä; Áàðààíû õºäºë㺺íèéã çîõèîí áàéãóóëäàã ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóä; Ìàðêåòèíãèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëäýã àãåíòóóä; Ñàíõ¿¿, çýýëèéí áàéãóóëëàãà;
  • 81. 4. Õýðýãëýã÷èä: Ìèêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ Òºðèéí áàéãóóëëàã ûí çàõ çýýë ¯éëäâýðëý ã÷èéí çàõ çýýë Çóó÷ëàã÷ä ûí çàõ çýýë Õýðýãëýã ÷èéí çàõ çýýë Îëîí óëñûí çàõ çýýë Êîìïàíè
  • 82. 82 • Çîðèëòîò çàõ çýýë Áàéãóóëëàãûí òºâëºð÷ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé õýðýãëýã÷èéí á¿ëýã • Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò÷èëýë Çàõ çýýëèéã èæèë õýðýãöýýòýé áàéäëààð íü á¿ëýãëýõ. ¯¿íèéã çîðèëòîò çàõ çýýëèéã òîäîðõîéëîõîä àøèãëàäàã. 4. Õýðýãëýã÷èä: Ìèêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ
  • 83. 83 5. ªðñºëäºã÷èä: Ìèêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ Èæèë òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã çàõ çýýëä íèéë¿¿ëæ áóé ñóáüåêòóóä
  • 84. 84 6. Õàðèëöàã÷èä: Ìèêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ Áàéãóóëëàãà çîðèëãîäîî õ¿ðýõ ÷àäâàðòàé áàéäàëä ñîíèðõîëòîé ÿíç á¿ðèéí á¿òýöòýé á¿ëã¿¿ä
  • 85. 85 6. Õàðèëöàã÷èä: Ìèêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ Õàðèëöàã÷ èðãýä Ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí õàðèëöàã÷èä Òºðèéí áàéãóóëëàãûí õàðèëöàã÷èä Ñàíõ¿¿ãèéí õàðèëöàã÷ èä Ò¿íøèéí õàðèëöààò àé äîòîîä á¿ëã¿¿ä Êîìïàíè Ò¿íøèéí õàðèëöààòà é îðîí íóòãèéí á¿ëã¿¿ä Åðºíõèé îëîí íèéò
  • 86. 86 3. Ìàêðî îð÷èí
  • 87. 87 Áàéãóóëëàãà ººðºº õÿíàëò òàâüæ ÷àäàõã¿é, ãýõäýý íºëººëºëä çàéëøã¿é îðîõ õ¿÷èí ç¿éëñ Ìàêðî îð÷èí
  • 88. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 1. Óëñ òºðèéí îð÷èí: Òóõàéí íèéãýìä õóâü õ¿í áîëîí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä íºëººëäºã ýñâýë õÿçãààðëàäàã õóóëü, çàñãèéí ãàçðûí àãåíòëàãóóä, øàõàëò ¿ç¿¿ëýã÷ á¿ëã¿¿äýýñ á¿ðäýíý. 88
  • 89. 89 Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ ØÓÒ –èéí õ¿÷èí ç¿éëñÝäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ç¿éëñ Áàéãàëèéí õ¿÷èí ç¿éëñ Õ¿í àì ç¿éí õ¿÷èí ç¿éëñ Óëñ òºðèéí õ¿÷èí ç¿éëñ Êîìïàíè Ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éëñ
  • 90. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 1. Õ¿í àì ç¿éí îð÷èí: Õ¿í àì ç¿éã õýìæýý, á¿òýö, áàéðøèë, íàñ, õ¿éñ, àðüñíû ºíãº, àæèë ýðõëýëò çýðýã ¿ç¿¿ëýëòýýð ñóäëàõûã õýëíý. 90
  • 91. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 1. Õ¿í àì ç¿éí îð÷èí: Õ¿í àì ç¿éí á¿òöèéí ººð÷ëºëò ªðõèéí á¿òöèéí ººð÷ëºëò Øèëæèëò Õ¿í àì ç¿éí áîëîâñðîëûí ò¿âøèíãèéí ººð÷ëºëò 91
  • 92. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 2. Ýäèéí çàñãèéí îð÷èí: Õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâàõ ÷àäâàð áîëîí çàðöóóëàëòàíä íºëºëººëæ áóé õ¿÷èí ç¿éëñ Îðëîãûí ººð÷ëºëò Çàðäëûí á¿òöèéí ººð÷ëºëò 92
  • 93. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 3. Áàéãàëèéí îð÷èí: Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîëîâñðóóëàõàä øààðäëàãàòàé áàéãàëèéí íººö, ýíý íü ìàðêåòåðèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíààñ áîëæ áàñ ººð÷ëºãäºíº. 93
  • 94. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 3. Áàéãàëèéí îð÷èí: Ò¿¿õèé ýäèéí íººö äóóñàõ  ýð÷èì õ¿÷íèé çýðäýë ºññºí Áàéãàëèéí áîõèðäîë íýìýãäñýí áàéäàë 94
  • 95. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 4. Òåõíîëîãèéí îð÷èí: Òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýëèéí ººð÷ëºëò Ñóäàëãàà áà õºãæëèéí ñóäàëãàà  Àíõààðëûí òºâ  çîõèöóóëàëò 95
  • 96. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 5. Óëñ òºðèéí îð÷èí: Òóõàéí íèéãýìä õóâü õ¿í áîëîí áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä íºëººëäºã ýñâýë õÿçãààðëàäàã õóóëü, çàñãèéí ãàçðûí àãåíòëàãóóä, øàõàëò ¿ç¿¿ëýã÷ á¿ëã¿¿äýýñ á¿ðäýíý 96
  • 97. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 5. Óëñ òºðèéí îð÷èí: Áèçíåñèéã çîõèöóóëàã÷ õóóëü ýðõ ç¿éí àêò øèíýýð ãàðàõ Çàñãèéí ãàçðûí àãåíòëàãóóäûí ýðõ ìýäýë ººð÷ëºãäºõ Íèéãìèéí àøèã ñîíèðõîëòîé á¿ëã¿¿ä ºñºõ, áèé áîëîõ ¸ñ ç¿é áîëîí íèéãìèéí õàðèóöëàãàòàé ¿éëäýëä àíõààðàõ 97
  • 98. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 6. Ñî¸ëûí îð÷èí: Íèéãìèéí ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò áîëîõ ¿íýëýìæ, îéëãîëò, ýðõýìëýõ ç¿éë, çàí òºëºâò íºëººëæ áóé áàéãóóëëàãà, á¿ëýã ýñâýë áóñàä õ¿÷èí ç¿éëñ 98
  • 99. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 6. Ñî¸ëûí îð÷èí: Íèéãìèéí ¿íýëýìæ, äýýäëýõ ç¿éë Ñî¸ëûí õî¸ðäîã÷ õ¿÷èí ç¿éëð¿¿ øèëæèõ áàéäàë Õ¿ì¿¿ñèéí ººðñäèéí òàëààðõà ñàíàë áîäîë Õ¿ì¿¿ñ áóñäûí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã Õ¿ì¿¿ñ áàéãóóëëàãûí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã Õ¿ì¿¿ñ íèéãìèéí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã Õ¿ì¿¿ñ áàéãàëèéí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã Õ¿ì¿¿ñ åðòºíöèéí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã 99
  • 100. Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ 2. Ñî¸ëûí îð÷èí: Íèéãìèéí ¿íýëýìæ, äýýäëýõ ç¿éë Ñî¸ëûí õî¸ðäîã÷ õ¿÷èí ç¿éëð¿¿ øèëæèõ áàéäàë Õ¿ì¿¿ñèéí ººðñäèéí òàëààðõà ñàíàë áîäîë Õ¿ì¿¿ñ áóñäûí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã Õ¿ì¿¿ñ áàéãóóëëàãûí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã Õ¿ì¿¿ñ íèéãìèéí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã Õ¿ì¿¿ñ áàéãàëèéí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã Õ¿ì¿¿ñ åðòºíöèéí òàëààð ÿìàð áîäîëòîé áàéäàã 100
  • 101. Äýýä óäèðäëàãûí õÿíàäàã õ¿÷èí ç¿éëñ 1. Áèçíåñèéí ÷èãëýë • ¯íäñýí òºðºë • ¯éë àæèëëàãàà • Ãàçàð ç¿éí õ¿ðýý • Ýçýìøèæ áóé õºðºíãèéí õýëáýð • Òóñãàé ÷èãëýëèéí áèçíåñ ýðõëýõ 2. Çîðèëãî • Áîðëóóëàëò • Àøãèéí õýìæýý • Óðò õóãàààíä îðøèí òîãòíîõ ¿íäýñ • Õýðýãëýã÷äèéí òàëààðõ ¿çýë áàðèìòëàë 5. Áàéãóóëëàãûí ñî¸ë • Õýðýãëýã÷äèéí ¿éë÷èëãýý • Öàã õóãàöààíû áàðèìæàà • Óÿí õàòàí áàéäàë • Ýðñäýë/øèíý ñàíàà • Òºâëºðñºí/òºâëºðñºí áóñ • Àæèë÷äûí õàðèëöàà • Óðàìøóóëëûí ãàäààä, äîòîîä áîäëîãî 4. Áèçíåñèéí áóñàä ¿éë àæèëëàãàà •¯éëäâýðëýë •Ñàíõ¿¿ •Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë •Èíæåíåð÷ëýë • Õóäàëäàí àâàëò • Ñóäàëãàà& õºãæèë 3. Ìàðêåòèíãèéí ¿¿ðýã • Áàéãóóëëàãà äàõü à÷ õîëáîãäîë • ¯éë àæèëëàãàà • ªðãºæèëò
  • 102. 102 Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýñ
  • 103. Ìàðêåòèíãèéí ìýäýýëëèéí ñèñòåì ãýæ þó âý? Ìàðêåòèíãèéí øèéäâýð ãàðãàã÷ íàðûã öàã òóõàéä íü õýðýãöýýòýé, áîëîâñðóóëñàí ìýäýýëëýýð õàíãàõ çîðèëãîîð ìýäýýëýë öóãëóóëæ, àíãèëæ, ¿íýëæ áóé õ¿í, òåõíèê õýðýãñýë, ¿éë ÿâöààñ á¿ðäñýí ñèñòåì. 103
  • 104. Ìàðêåòèíãèéí ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéí á¿òýö 104 Ìàðêåòèíãèéí ìýäýýëëèéí ñèñòåì Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàëò Äîòîîä òàéëàí Ìàðêåòèí- ãèéí ãàäààä ìýäýýëýë Ìýäýýë-ëèéí øèíæèëãýý Ìàðêåòèí- ãèéí ñóäàëãàà Ìýäýýëëèéí õýðýãöýýã òîäîðõîé- ëîõ Ìýäýýë- ëèéã îëîõ Ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåð: Øèíæèë-ãýý Òºëºâëºãºº Õýðýã-æ¿¿ëýëò Çîõèîí áàéãóó- ëàëò Õÿíàëò Ìàðêåòèíãèéí îð÷èí: •Çîðèëòîò çàõ çýýë Ìàðêåòèí- ãèéí ñóâãóóä ªðñºëäºã÷ Îëîí íèéòèéí õàðèëöàà Ìàêðî îð÷íû õ¿÷èí ç¿éëñ Ìàðêåòèíãèéí øèéäâýð áà õàðèëöàà
  • 105. Ìýäýýëëèéí õýðýãöýýã òîäîðõîéëîõ 1. Òà ÿìàð òºðëèéí øèéäâýð áàéíãà ãàðãàäàã âý? 2. Òýäãýýð øèéäâýðèéã ãàðãàõûí òóëä Òàíä ÿìàð òºðëèéí ìýäýýëýë õýðýãöýýòýé âý? 3. Òàíä àøèãòàé ÿìàð ìýäýýëýë îëääîã âý? 4. ªìíº íü îëäîæ áàéãààã¿é ÿìàð òºðëèéí ìýäýýëýë îëæ àâàõûã õ¿ñäýã âý? 5. Òàíä àøèãã¿é ÿìàð ìýäýýëýë îëääîã âý? 105
  • 106. Ìýäýýëëèéí õýðýãöýýã òîäîðõîéëîõ 6. ªäºð á¿ð, 7 õîíîã á¿ð, ñàð á¿ð, óëèðàë á¿ð òàíä ÿìàð ìýäýýëýë õýðýãöýýòýé âý? 7. ßìàð ñàëáàð (ñýäýâ)-èéí òàëààð Òà ìýäýýëýëòýé áàéõûã õ¿ñäýã âý? 8. Ìýäýýëëèéí ÿìàð ñàí òàíä õýðýãòýé âý? 9. Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëäàã ÿìàð ïðîãðàìûã ýçýìøèõèéã õ¿ñýæ áàéíà âý? 10. Îäîîãèéí ìýäýýëëèéí ñèñòåìèéã ñàéæðóóëàõ õàìãèéí îíîâ÷òîé 4 àðãà çàì? 106
  • 107. Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàëò Ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåð¿¿äýä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð: Êîìïàíèé äîòîîä òàéëàí Ìàðêåòèíãèéí ìýäýýëýë Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà 107
  • 108. Äîòîîä òàéëàíãèéí ñèñòåì Äîòîîä òàéëàíãèéí ñèñòåì íü ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààã ¿íýëýõ, ìàðêåòèíãèéí òóëãàìäñàí àñóóäëóóä ìºí áîëîìæóóäûã òîäîðõîéëîõ çîðèëãîîð êîìïàíèé äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýñ ãàðãàæ àâñàí ìýäýýëëýýñ á¿ðäýíý. Êîìïàíèé äîòîîä áè÷ëýã áîëîí òàéëàíãóóä íü ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåðò ºäºð òóòìûí òºëºâëºëò õèéõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, øèéäâýðèéã õÿíàõàä õýðýãëýãääýã. 108
  • 109. Äîòîîä òàéëàíãóóä Ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí (ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí, áîðëóóëàëò, ã¿éëãýýíèé óòãà, çàõèàëãà, ºðòºã, çàðäàë, ìºíãºíèé óðñãàëûí òàëààðõ ìýäýýëýë) ¯éëäâýðëýëèéí òàéëàí (¿éëäâýðëýëèéí õóâààðü, òýýâýðëýëò, òîíîã òºõººðºìæ òåõíèê õýðýãñëèéí òîîëëîãûí òàëààðõ áàðèìò) 109
  • 110. Äîòîîä òàéëàíãóóä Áîðëóóëàëòûí òàéëàí (Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà÷äûí áîäëîãî, ¿éë àæèëëàãàà, ºðñºëäºã÷äèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààðõ ìýäýýëýë) Õýðýãëýã÷äèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàíû òàéëàí (õýðýãëýã÷äèéí ñýòãýë õàíàìæ, ¿éë÷èëãýýíä ãàðñàí áýðõøýýëèéí òàëààðõ ìýäýýëýë) 110
  • 111. Äîòîîä òàéëàíãóóä Äàâóó òàë Õóãàöàà õýìíýäýã Ñóë òàë ªºð çîðèëãîîð öóãëóóëñàí Òîì êîìïàíè èõ ìýäýýëýë öóãëóóëäàã ó÷èð ìýäýýëëèéí èë¿¿äýë ¿¿ñãýäýã 111
  • 112. Ìàðêåòèíãèéí ãàäààä ìýäýýëýë Ìàðêåòèíãèéí îð÷èí äàõü õºãæëèéí òàëààðõ ìýäýýëýë àãóóëäàã áºãººä ýíý íü ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåð¿¿äýä ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãººã ººð÷ëºëòºíä áýëòãýõ, óÿëäóóëàõàä òóñàëäàã. 112
  • 113. Ìàðêåòèíãèéí ãàäààä ìýäýýëýë Õºãæëèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð: Êîìïàíèéí äîòîîä àæèë÷èä- ã¿éöýòãýã÷ íàð Èíæåíåð¿¿ä Ýðäýìòýä Õóäàëäààíû àãåíòëàãóóä Áîðëóóëàëòûí àæèëòàí Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã÷èä Çóó÷/ äèñòðèáþòîð Õýðýãëýã÷/ ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ 113
  • 114. Ìàðêåòèíãèéí ãàäààä ìýäýýëýë ªðñºëäºã÷äèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð: Æèëèéí òàéëàí Ñîíèí, ñýòã¿¿ëèéí íèéòëýë Õýâëýëèéí áàãà õóðàë Çàð ñóðòàë÷èëãàà Áóñàä õ¿ì¿¿ñ òýä íàðûí òàëààð ñîíèí, ñýòã¿¿ë, ÒÂ, ðàäèîãîîð öàöñàí ìýäýýëýë ¯çýñãýëýí õóäàëäàà ªðñºëäºã÷èéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õóäàëäàí àâàõ, øèíæëýõ Áîðëóóëàëòûã íü õÿíàõ Øèíý ïàòåíò ãàðñàí ýñýõèéã øàëãàõ Ìýäýýëýë õóäàëäàæ àâàõ 114
  • 115. Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà Õýðýãëýã÷, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ íàðûã ìàðêåòåðóóäòàé ìýäýýëëýýð õîëáîõ ¿éë àæèëëàãàà. 115
  • 116. Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû òºðºë Áèçíåñ/ýäèéí çàñàã, êîðïîðàöèéí ñóäàëãàà ¯íèéí ñóäàëãàà Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñóäàëãàà Õóâààðèëàëòûí ñóäàëãàà Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí ñóäàëãàà Õóäàëäàí àâàõ çàí òºëºâèéí ñóäàëãàà 116
  • 117. Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà ÌÑ-íû ìýäýýëëèéã íü äàðààõ çîðèëãîîð àøèãëàíà: Ìàðêåòèíãèéí òóëãàìäñàí àñóóäàë áîëîí áîëîìæóóäûã òîäîðõîéëæ, òîäðóóëàõ; Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààã ýõë¿¿ëýõ, ñýðãýýõ, ¿íýëýõ; Ìàðêåòèíãèéí ã¿éöýòãýëèéã ¿íýëýõ; Ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààðõ îéëãîëòûã ñàéæðóóëàõ. 117
  • 118. Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãàà Ìàðêåòèíãèéí ñóäëàà÷èéí ¿¿ðýã: Ìàðêåòèíãèéí àñóóäàëòàé õîëáîîòîé øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã òîäîðõîéëîõ; Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ àðãûã çàãâàð÷ëàõ; ªãºãäºë öóãëóóëàõ ïðîöåññûã óäèðäàõ, çîõèîí áàéãóóëàõ; ¯ð ä¿íã øèíæëýõ; 118
  • 119. Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû ïðîöåññ 4 ¿íäñýí ¿å øàòààñ á¿ðäýíý: Àñóóäàë áîëîí ñóäàëãààíû çîðèëãûã òîäîðõîéëîõ Ñóäàëãààíû òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàõ Ñóäàëãààíû òºëºâëºãººã õýðýãæ¿¿ëýõ ¯ð ä¿íã òàíèëöóóëàõ, òàéëàãíàõ 119
  • 120. 120 Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû ïðîöåññ 5. Ò¿¿âýð òîäîðõîéëîõ, ìýäýýëýë öóãëóóëàõ 4. Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ àíêåò çîõèîõ 7. Òàéëàí áýëòãýæ ãàðãàõ 1. Àñóóäàë, ñóäàëãààíû çîðèëãî òîäîðõîéëîõ 3.ªãºãäºë öóãëóóëàõ àðãàà òîäîðõîéëîõ 2. Ñóäàëãààíû çàãâàð òîäîðõîéëîõ 6. ªãºãäëèéã øèíæëýõ 8. Ýðãýõ õîëáîî
  • 121. ¯å øàò 1: Ñóäàëãààíû àñóóäàë, çîðèëãûã òîäîðõîéëîõ Ñóäàëãàà ìàðêåòèíãèéí òóëãàìäñàí àñóóäàë áîëîí áîëîìæèéã òîäîðõîéëîõîîñ ýõýëíý : Ìàðêåòèíãèéí òóëãàìäñàí àñóóäàë: ÿéöýòãýëèéã òîãòîîí áàðèõ ýñâýë ñàéæðóóëàõûí òóëä îäîî áàéãàà ýñâýë øèíýýð òîäîðõîéëñîí ñòðàòåãèéã àæèëëóóëàõûã øààðäàæ áóé çàõ çýýëä ýñâýë êîìïàíèé äîòîð ¿¿ññýí õýä õýäýí íºõöºë áàéäëûí íèéëáýð Çàõ çýýëèéí áîëîìæ: êîìïàíè îäîî áàéãàà ýñâýë øèíý ñòðàòåãèéã õýðýãæ¿¿ëñíýýð ã¿éöýòãýëýý ñàéæðóóëæ áîëîõ çàõ çýýëä ¿¿ññýí íºõöºë áàéäàë 121
  • 122. ¯å øàò 1: Ñóäàëãààíû àñóóäàë, çîðèëãûã òîäîðõîéëîõ Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû àñóóäàë: Óäèðäëàãûí øèéäâýð ãàðãàõàä òóëãàð÷ áóé àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéí õýðýãöýýã èëýðõèéëñýí òîäîðõîéëîëò . ßìàð ìýäýýëýë øààðäëàãàòàé; Ìýäýýëëèéã õýðõýí îëîõûã òóñãàñàí áàéíà. Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû çîðèëãî: Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä øààðäëàãàòàé òîäîðõîé ìýäýýëýë . Óäèðäëàãûí øèéäâýðèéí àñóóäàë: Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû àñóóäëûã øèéäâýðëýõ çîðèëãîîð õýðýãæ¿¿ëñýí óäèðäëàãûí ¿éëäýë. 122
  • 123. ¯å øàò 2: Ñóäàëãààíû çàãâàð òîäîðõîéëîõ Ñóäàëãààíû çàãâàð: Ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíû çîðèëãûã áèåë¿¿ëýõèéí òóëä ìºðäºõ òºëºâëºãºº; òîäîðõîé àñóóäëûí øèéäâýð àæëûí á¿òýö, òºëºâëºãºº. Õàéãóóëûí (àñó ó äë ûã ò îäîðõ îé ë îõ , ò ààìàãë àë äýâø ¿ ¿ ë ýõ è é í ò ó ë ä õ è é äýã ó ðüä÷è ë ñàí ñó äàë ãàà), Òàéëáàðëàõ (ò àé ë áàðë àõ , ò îäîðõ îé ¿ é ë äýë , ò îõ è îë äë ûí äàâò àìæ è é ã ò îäîðõ îé ë îõ ñó äàë ãàà ), Ó÷èð øàëòãààíû (ò ààìàãë àë ûã íºõ ö ºë - ¿ ð äàãàâàð ò àë ààñ íü ø àë ãàíà ) 123
  • 124. ¯å øàò 3: ªãºãäºë öóãëóóëàõ àðãàà òîäîðõîéëîõ Õî¸ðäîã÷ ìýäýýëýë îäîîãèéí ñóäàëãààíû çîðèëãîîñ ººð çîðèëãîîð óðüä ºìíº íü öóãëóóëàãäñàí ìýäýýëýë. Õî¸ðäîã÷ ìýäýýëýë: Óðüä ºìíº íü áàéñàí ìýäýýëýë ªºð çîðèëãîîð öóãëóóëàãäñàí Øèíý ìýäýýëýë õàéõààñ ºìíº íü çààâàë õÿíàæ ¿çýõ øààðäëàãàòàé 124
  • 125. Õî¸ðäîã÷ ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð  Äîòîîä – áàéãóóëëàãà äîòîðõ ýõ ¿¿ñâýð  Áîðëóóëàëòûí ìýäýýëýë  Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìýäýýëýë  Çàõ çýýëèéí ìýäýýëýë  Ãàäààä- àðèëæààíû çîðèëãîîð õýâëýãäñýí ãàäààä ýõ ¿¿ñâýð  Íîìûí ñàí  Çàñãèéí ãàçàð  Õóâèéí ýõ ¿¿ñâýð¿¿ä 125
  • 126. Õî¸ðäîã÷ ìýäýýëëèéí äàâóó òàë Çàðäàë áàãà Îëäîö èõ Öàã õóãàöàà õýìíýíý Àãóóëãà áàÿëàã Áàòàëãààòàé ýõ ¿¿ñâýðòýé Õàéãóóëûí (óðüä÷èëñàí) ñóäàëãààã îðëîíî. 126
  • 127. Õî¸ðäîã÷ ìýäýýëëèéí ñóë òàë Õóó÷èðñàí áàéæ áîëçîøã¿é Çîðèëãîä íèéöýõã¿é Ñóäàëãààíû àðãà íü òîäîðõîéã¿é Ǻâõºí ¿ð ä¿íã õàðæ áîëíî ¯ð ä¿í íü çºð÷èë人íòýé Íàéäâàðã¿é 127
  • 128. Àíõäàã÷ ìýäýýëýë Àíõäàã÷ ìýäýýëýë ìàðêåòèíãèéí òîäîðõîé àñóóäàëä óÿëäóóëàí öóãëóóëñàí ìýäýýëýë. Àíõäàã÷ ìýäýýëýë ãýäýã íü:  Òîäîðõîé àñóóäëûã øèéäâýðëýõ çîðèëãîîð öóãëóóëàãäñàí  Õî¸ðäîã÷ ìýäýýëýë õàíãàëòã¿é áîë öóãëóóëàõ øààðäëàãàòàé  Èõýâ÷ëýí øèéäâýðëýõ ñóäàëãàà õèéõ øààðäëàãàòàé 128
  • 129. Àíõäàã÷ ìýäýýëýë Äàâóó òàë Òîäîðõîé, íàðèéí Òîãòìîë Öàã ¿åòýéãýý óÿëäñàí Ñóäàëãààíû àðãà íü òîäîðõîé Íóóöëàãäìàë Íàéäâàðòàé Ñóë òàë Çàðäàë èõòýé Öàã èõ çàðöóóëíà Èðýýä¿é õÿçãààðëàãäìàë Áàéãóóëëàãûí õÿçãààðëàëòóóä 129
  • 130. • Øèíæëýõ: ðåñïîíäåíòóóäòàé òåëåôîí óòàñ, øóóäàí, èíòåðíåòýýð áèå÷ëýí õàðüöàæ ìýäýýëýë àâàõ. • Àæèãëàëò: õýðýãëýã÷èéí çàí òºëºâèéã õàðæ, òýìäýãëýõ. Òóðøèëò: õÿíàëòòàé íºõöºëä íýã áà õýä õýäýí õ¿÷èí ç¿éëñèéã çîõèöóóëàí ñóäëàõ. Çàãâàð÷ëàë: áîäèò àìüäðàëä áàéäàã õ¿÷èí ç¿éëñèéã äóóðèàëãàí êîìïüþòåðýýð øàëãàõ àðãà . 130 Àíõäàã÷ ìýäýýëýë öóãëóóëàõ àðãà
  • 131. ¯å øàò 4: Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ àíêåò çîõèîõ Ñóäàëãààíû çîðèëãîä øèíæèëãýýíèé ÿìàð õýëáýð ýñâýë àñóóëãà òîõèðîõ âý? Õýð íóóö áàé ¸ñòîé âý? Õààëòòàé ýñâýë íýýëòòýé àñóóëò áàéõ óó? ¯íýëãýýíèé ÿìàð õýëáýðèéã àøèãëàõ âý? Ýöñèéí ¿ð ä¿í ÿìàð õýëáýðòýé áàéõ ¸ñòîé âý? 131
  • 132. Àíêåòûã áîëîâñðóóëàõ ¿å øàò 1. Àñóóëãûí çîðèëãîî òîäîðõîéëîõ 2. ªãºãäºë öóãëóóëàõ àðãà÷ëàëàà ñîíãîõ 3. Àñóóëòóóäàà áîëîâñðóóëàõ 4. Àñóóëòóóäàà ¿íýëýõ 5. Çàõèàëàã÷ààð õ¿ëýýí çºâøººð¿¿ëýõ 6. Òóðøèëò 7. Àíêåòàà íÿãòëàõ 8. Àíêåòàà îëøðóóëàõ 9. ªãºãäºë öóãëóóëàõ 10. Õ¿ñíýãòëýí, ýöñèéí ä¿ãíýëòèéã ãàðãàõ 132
  • 133. Àíêåòûí á¿òýö Èõýíõäýý àñóóëãà íü 3 õýñãýýñ á¿ðääýã : *Óäèðòãàë, *Ðåêâèçèò (øàëãàõ) õýñýã, *¯íäñýí õýñýã. 133
  • 134. Óäèðòãàë õýñýã Ãîë çîðèëãî íü õàðèóëàã÷èéã àñóóëãàíä îðîëöîõîä ÿòãàõ. Àñóóëãûí çîðèëãî, Ò¿¿íä îðîëöñîíîîð õàðèóëàã÷èä ÿìàð àøèãòàé áàéõûã õàðóóëàõ Àñóóëãûã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàã÷èéí íýð, Õàðèóëàõàä øààðäàãäàõ õóãàöàà íü òîäîðõîé áàéõ ¸ñòîé. Õýðâýý àñóóëãûã øóóäàíãààð àâ÷ áàéâàë îðøèë /òàéëáàð/ õýñýã íü äàãàëäàõ çàõèàíû õýëáýðòýé áàéõ ¸ñòîé. 134
  • 135. Ðåêâèçèò õýñýã Ðåñïîíäåíòîä õàìààðàëòàé ìýäýýëýë òóñãàãäñàí áàéíà Õóâü õ¿ì¿¿ñèéí õóâüä íýð, õàÿã íàñ, õ¿éñ, ãýð á¿ëèéí áàéäàë, íèéãìèéí áàéäàë, àæèë; áàéãóóëàãóóäûí õóâüä õýìæýý, áàéðøèë, ¿éë àæèëëàãààíû ÷èãëýë, õàðèóëàã÷èéí íýð, àëáàí òóøààë. ¯¿íýýñ ãàäíà àñóóëãûã ººðèéã íü òîäîðõîéëîõ, º.õ. ò¿¿íäýý íýð ºã÷,ñóäàëãàà àâñàí ãàçàð îãíîî, áàéðøèë, öàã õóãàöàà, ñóäëàà÷èéí íýðèéã ýíý õýñýãò îðóóëíà. 135
  • 136. ¯íäñýí õýñýã Ýíý õýñãèéã áîëîâñðóóëàõäàà àñóóëòûí õýëáýð, òýäãýýðèéí àãóóëãà, òîî, õÿíàëòûí àñóóëòóóä áàéãàà ýñýõèéã àíõààðàõ õýðýãòýé. Àñóóëòûí íýýëòòýé, õààëòòàé, õóâààðüòàé õàðèóëò á¿õèé ãýñýí ¿íäñýí ãóðâàí õýëáýð áàéäàã. 136
  • 137. Àñóóëòûí õýëáýð 1. Ýíãèéí. Æèøýý íü “Ò à áàíê è íä äàíñò àé þó ? ” ¿¿íä òèéì, ¿ã¿é ãýñýí õî¸ðõîí õàðèóëò áàéæ áîëíî. 2. Îëîí ñîíãîëòòîé. Æèøýý íü “Ò à ìºí㺺 õ ààíà õ àäãàë äàã âý? ”  ³ Áàíê è íä  ³ Äààò ãàë ûí ê îìïàíè ä  ³ Áàðè ë ãûí ê îìïàíè ä  ³ Ãýðò ýý 3. Íýýëòòýé Æèøýý íü: “Ò à Õ á¿ ò è ýýãäýõ ¿ ¿ íè é ò àë ààðõ ñàíàë ñýò ãýãäë ýý áè ÷íý ¿ ¿ ? ” … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………….. 137
  • 138. ¯å øàò 5: Ò¿¿âýð òîäîðõîéëîõ, ìýäýýëýë öóãëóóëàõ Ò¿¿âýð: íèéò íèéäìèéí òºëººëºã÷ Ìàãàäëàëò áà ìàãàäëàëò áóñ ò¿¿âýð Ðåñïîíäåíòûí òîî Õîëáîî òîãòîîõ àðãà Õàðèóëàõã¿é áàéõ òîõèîëäëûí óäèðäëàãà Ñóäàëãààíû íàðèéâ÷èëñàí çààâàð÷èëãàà Ìýäýýëýë öóãëóóëàõ 138
  • 139. ¯å øàò 6: ªãºãäëèéã øèíæëýõ Øèíæèëãýýíèé çîðèëãî íü èõ õýìæýýãýýð öóãëóóëàãäñàí ìýäýýëëèéã õºðâ¿¿ëýí íýãäñýí ä¿ãíýëò ãàðãàõ ÿâäàë þì 139
  • 140. ¯å øàò 7: Òàéëàí áýëòãýæ ãàðãàõ Òàéëàí áè÷èõ çîðèëãî ¯ð ä¿íã øèéäâýð ãàðãàã÷ íàðò õ¿ðãýõ Óäèðäëàãàä ¿ð ä¿í íü èòãýë ¿íýìøèëòýé áºãººä öóãëóóëñàí ìýäýýëëýýð áàòàëãààæñàíûã õàðóóëíà Ñóäàëãààíû ÷àíàðûã ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã ñóäàëãààíû ñàíàë (çàãâàðòàé)-òàé õàðüöóóëæ õèéíý. 140
  • 141. ¯å øàò 8: Ýðãýõ õîëáîî Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã íýâòð¿¿ëýõ ¿íýëýõ ¯ð ä¿íãèéí íýâòð¿¿ëýëòèéã äîòîîä ¿¿ðãèéí çîõèîí áàéãóóëàëòààð õèéíý. 141
  • 142. Ñóäàëãààíû øààðäëàãà Ñóäàëãààíû áîëîìæèò çàãâàð, ò¿¿íèé äàâóó òàëûã áàéãóóëëàãàòàé õîëáîí òàéëáàðëàñàí, ºðòºã çàðäëûã íü òóñãàñàí áàðèìò áè÷èã. Ñóäàëãààíû àñóóäëûã øèéäâýðëýõ íººö îëîõ çîðèëãîîð ò¿¿íèéã íýýí èëð¿¿ëæ, íýâòð¿¿ëýõ çîõèîí áàéãóóëàëòòàé õàíäëàãà. 142
  • 143. 143 Äàðààõ ç¿éëñèéã òàéëáàðëàñàí áàéíà: •ßàãààä ñóäàëãàà õèéõ øààðäëàãàòàé áàéíà? •ßìàð àñóóëòóóäûã õýíýýñ àñóóõ? •Õýäèé õýìæýýíèé çàðäàë (öàã õóãàöàà, ìºíãº) çàðöóóëàõ? •Öóãëóóëñàí ìýäýýëëèéã õýðõýí àøèãëàõ •¯ð ä¿íä òóëãóóðëàí ÿìàð àæèë ã¿éöýòãýõ Ñóäàëãààíû øààðäëàãà
  • 144. Øèéäâýð ãàðãàã÷ íàð ìàðêåòèíãèéí ñóäàëãààíä òàâüäàã øààðäëàãà 1 Çàõèàëàã÷èéí íóóö áàéäëûã õàäãàëàõ 2 ¯íýí÷ áàéõ 3 Öàãàà áàðèõ 4 Óÿí õàòàí áàéõ 5 Òºñëèéí äàãóó ã¿éöýòãýãäýõ 6 ªíäºð ò¿âøíèé ¿ð ä¿í ãàðãàõ 7 Çàõèàëàã÷èéí ñîíèðõîëä íèéöñýí áàéõ 7 Õÿíàëòûí ºíäºð ñòàíäàðòòàé áàéõ 7 Òºñëèéí ÿâöûã çàõèàëàã÷èä áàéíãà ìýäýýëæ áàéõ 144
  • 145. Àãóóëãà Çàõ çýýëèéí õàíäëàãà Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò÷èëýë, ñåãìåíò÷èëýõ àðãà ç¿é Çîðèëòîò çàõ çýýëýý ñîíãîõ ¿éë àæèëëàãàà 145
  • 146. Çàõ çýýëèéí õàíäëàãà(сегментчлэлийн түвшнүүд) Íèéòèéí ìàðêåòèíã (mass marketing) ßëãààòàé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìàðêåòèíã Çîðèëòîò ìàðêåòèíã (target marketing) 146
  • 147. Íèéòèéí ìàðêåòèíã Íýã á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íèéò çàõ çýýëä èõ õýìæýýãýýð ¿éëäâýðëýæ, íèéòýýð íü èäýâõæ¿¿ëýí èõ õýìæýýãýýð ò¿ãýýõ ¿éë àæèëëàãàà. Æèøýýíü: Фордын ,Т загвар Êîêà- Êîëà 147
  • 148. ßëãààòàéá¿òýýãäýõ¿¿íèéìàðêåòèíã Áîðëóóëàã÷ õî¸ð áà ò¿¿íýýñ îëîí ÿëãààòàé øèíæ ÷àíàðòàé, çàãâàðòàé, ÷àíàð, õýìæýýòýé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ çàõ çýýëä ñàíàë áîëãîõ ¿éë àæèëëàãàà. Æèøýýíü: Êîêà-ÊîëàêîìïàíèSprite, Fanta çýðýãøèíýóíäààãàðãàí, ÿíç á¿ðýýðñàâëàí çàõçýýëäíèéë¿¿ëñýí 148
  • 149. Çîðèëòîò ìàðêåòèíã Áîðëóóëàã÷ ñåãìåíò¿¿äèéã òîäîðõîéëæ òýäãýýðýýñ íýã áà õýä õýäèéã ñîíãîæ òóñ á¿ðò íü òîõèðñîí á¿òýýãäýõ¿¿í, ìàðêåòèíãèéí õîëüöûã áîëîâñðóóëàõ ¿éë àæèëëàãàà. Æèøýýíü: Êîêà-ÊîëàäîòðîîÊîêà-ÊîëàÊëàññèê, Diet Êîêà-Êîëà, CaffeineFreeCoke, Êîëàã¿éMinute Maidsodas ãýæòºðºëæñºí 149
  • 150. Ìèêðîìàðêåòèíã: Ãàçàð ç¿é, õ¿í àì ç¿é, ñýòãýë ç¿é, çàí òºëºâººð íü íàðèéâ÷ëàí òîäîðõîéëñîí çàõ çýýëèéí ýðýëò, õýðýãöýýíä ÷èãëýñýí ìàðêåòèíã. 150 Çîðèëòîò ìàðêåòèíãийн онцгой хэлбрүүд Нишìàðêåòèíã:  Тодорхой нэг дэдсегментийн хэрэглэгчдийн онцгой хэрэгцээнд чиглэсэн маркетинг (өрсөлдөөн бага)
  • 151. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéãñîíãîõ ¿éëàæèëëàãàà 1. Çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ ¿íäýñëýë, зарчмаа òîäîðõîéëîõ 2. Ñåãìåíòèéí ¿íäñýí øèíæ¿¿äèéã тодорхойло х 151 I. ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÅÃÌÅÍÒ×ÈË ÝË 3. Ñåãìåíòèéí òàòàõ ÷àäâàðûã ¿íýëýõ ¿ç¿¿ëýëòèéã ãàðãàõ 4. Çîðèëòîò ñåãìåíòèéã ñîíãîõ II. ÇÎÐÈËÒÎÒ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉà ÑÎÍÃÎÕ 5. Çîðèëòîò ñåãìåíò á¿ðò áàéðøóóëàë ò õèéõ 6. Çîðèëòîò ñåãìåíò á¿ðèéí ìàðêåòèíãèé í èæ III. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГÇ ÀÕ ÇÝÝËÄ ÁÀÉÐØÓÓËÀÕ
  • 152. Çàõ çýýëèéãñåãìåíò÷èëýл Çàõ çýýëèéã ÿëãààòàé á¿òýýãäýõ¿¿í, ÿëãààòàé ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë øààðääàã èæèë òºñòýé õýðýãöýý, øèíæ ÷àíàð, çàí òºëºâòýé îíöëîã á¿ëã¿¿äýä õóâààõ. 152
  • 153. Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ çàð÷èì 1. Ãàçàð ç¿éí Çàõçýýëèéããàçàð ç¿éíÿëãààòàé íýãæ¿¿äýäõóâààõ ¯íäýñòýí ýñâýë óëñ Ìóæ ýñâýë á¿ñ Õîò ýñâýë íèéñëýë Хүн амын нÿãòðàë Óóð àìüñãàë 153
  • 154. Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ çàð÷èì 2. Õ¿í àì ç¿éí Íàñ, õ¿éñçýðýã ¿ç¿¿ëýëòýä òóëãóóðëàíçàõ çýýëèéãá¿ëã¿¿äýä õóâààõ Íàñ, àðüñ ºíãº, õ¿éñ Îðëîãî, áîëîâñðîë Ãýð á¿ëèéí õýìæýý Ãýð á¿ëèéí àìüäðàëûí ìº÷ëºã Àæèë ìýðãýæèë Øàøèí ø¿òëýã, ÿñ ¯å óäàì Íèéãìèéí àíãè 154
  • 155. Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ çàð÷èì 3. Ñýòãýë ç¿éí Íèéãìèéíàíãè, àìüäðàëûíõýâìàÿã çýðýã¿ç¿¿ëýëòýä òóëãóóðëàíçàõ çýýëèéãá¿ëýãëýõ Àìüäðàëûí ìº÷ëºã Àæèë ¿éëñ Ñîíèðõîë ¯çýë áîäîë Õóâèéí çàí ÷àíàð ¯íäñýí ¿íý öýíý Íèéãìèéí àíãè 155
  • 156. Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ çàð÷èì 4. Çàí òºëºâèéí Хэрэглэгчдийг бүт ээгдэхүүний ,т алаарх мэдлэгээр нь бүт ээгдэхүүнд хандах ,хандлагаар нь хэрэглээний онцлогоор нь бүлэглэх Худалдан авах нºõöºë Бүтээгдэхүүнээс олж авах ашиг тус Õýðýãëýã÷èéí áàéð ñóóðü Õýðýãëýýíèé äàâòàìæ ¯íýí÷ áàéäëûí ò¿âøèí Õóäàëäàí àâàã÷èéí áýëýí áàéäëûí ò¿âøèí Á¿òýýãäýõ¿¿íä õàíäàõ õàíäëàãà 156
  • 157. Áèçíåñèéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ 1. Õ¿í àì ç¿éí Ñàëáàð- òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéãõóäàëäàí àâäàãÿìàðñàëáàðòáèä òºâëºðºõ¸ñòîéâý? Êîìïàíèé õýìæýý- ÿìàð õýìæýýòýéêîìïàíèäáèä òºâëºðºõ¸ñòîéâý? Áàéðøèë- ãàçàðç¿éíÿìàð õ¿ðýýíäáèäòºâëºðºõ¸ñòîé âý? 157
  • 158. Áèçíåñèéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ 2. ¯éë àæèëëàãàà Òåõíîëîãè- ÿìàðòåõíîëîãè ашиглах хэрэглэгчдэд áèä òºâëºðºõ¸ñòîéâý? Õýðýãëýã÷/õýðýãëýã÷ áóñ áàéð ñóóðü- áèä идэвхт эй, äóíäàæ, бага õýðýãëýã÷ýñâýëõýðýãëýã÷ áóñõ¿ì¿¿ñèéíàëèíäíü òºâëºðºõ¸ñòîéâý? Õýðýãëýã÷èéí õ¿÷èí ÷àäàë- хэрэглэгчийн хэрэгцээний хэмжээ? 158
  • 159. Áèçíåñèéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ 3. Õóäàëäàí àâàõ õàíäëàãà Õóäàëäàí àâàõ ¿éë àæèëëàãàà- òºâëºðñºíýñâýë òºâëºðñºíáóñ Õ¿÷òýé äýä õýñýã- èíæåíåð÷ëýëäýñâýëñàíõ¿¿ä ýñâýëìàðêåòèíãäòºâëºðñºí Õàðèëöààíû òºðõ- îäîîáàéãàà ýñâýëèðýýä¿éòýéõàðèëöàà Õóäàëäàí àâàëòûí áîäëîãî- ëèçèíã, ¿éë÷èëãýýíèéãýðýý, ñèñòåìòýéõóäàëäàíàâàëò, òåíäåð¿¿? Õóäàëäàí àâàõ øàëãóóð- ÷àíàð, ¿éë÷èëãýýýñâýë¿íý 159
  • 160. Áèçíåñèéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ 4. ͺõöºë áàéäëûí õ¿÷èí ç¿éëñ Хугацаа- íèéë¿¿ëýëò, ¿éë÷èëãýýãò¿ðãýí õóãàöààíäøààðääàã ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéãáèäñîíãîõ ¸ñòîéþó? Îíöãîé ÷àíàð- áèä á¿òýýãäýõ¿¿íèéт одорхой зарим ýñâýëá¿õøèíæ ÷àíàðûãíüõàðãàëçàõ¸ñòîé þó? Çàõèàëãûí õýìæýý- èõ ýñâýëáàãà 160
  • 161. Áèçíåñèéí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ 5. Õóâèéí øèíæ ÷àíàð Áîðëóóëàã÷/õóäàëäàí àâàã÷èéí òºñººòýé áàéäàë-бидэнт эй ¿çýë áîäîëíüèæèëêîìïàíèйг сонгох уу? Ýðñäýëд хандах хандлага - ýðñäýëèéã äàâæãàðàõýñâýë ýðñäýëýýñçàéëñõèéäýã õýðýãëýã÷¿¿? ¯íýí÷ áàéäàë- íèéë¿¿ëýã÷äýä¿íýí÷¿¿? 161
  • 162. Îëîí óëñûí çàõ çýýëèéã ñåãìåíò÷èëýõ Ãàçàð ç¿éí áàéðøèë Ýäèéí çàñãèéí õ¿÷èí ç¿éë Óëñ òºð, õóóëü ýðõ ç¿éí õ¿÷èí ç¿éë Ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éë Èíòåð çàõ çýýëийн сегментчлэл: хэрэглэгчдийг ямар оронд харьялагдахаас нь хамааралгүйгээр нийт лэг шинж ээр нь бүлэглэх (Volvo) 162
  • 163. Ǻâñåãìåíò÷èëýëèéí øèíæ¿¿ä(сегментийн шинжүүд) Õýìæèãäýõ¿éö- çàõçýýëèéíõýìæýý, õóäàëäàíàâàëòûí õýìæýý, ашиг зэрэг øèíæ¿¿äõýìæèæáîëîõóéöáàéõ¸ñòîé. Õ¿ð÷ áîëîõóéö- çàõçýýëèéíñåãìåíòíüõ¿ð÷¿éë÷ëýõýääºõºì áàéõ¸ñòîé. Íàéäâàðòàé- çàõçýýëèéíñåãìåíòíüòîìáºãººäàøèãòàéáàéõ ¸ñòîé. Èäýâõòýé- ¿ðàøèãòàéìàðêåòèíãèéíõºòºëáºðõýðýãæ¿¿ëýõýä ¿ðä¿íãýýºãºõ¿éöáàéõ. 163
  • 164. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéãñîíãîõ Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò á¿ðèéí òàòàõ áàéäëûã ¿íýëæ, íýâòðýõ çîðèëãîîð íýã áà õýä õýäýí çàõ çýýëèéã ñîíãîõ ¿éë àæèëëàãàà. 1. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äèéã ¿íýëýõ 2. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíòèéã ñîíãîõ 164
  • 165. 1.Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äèéã¿íýëýõ Ñåãìåíòèéí õýìæýý áà ºñºëò Ñåãìåíòèéí á¿òöèéí òàòàõ ÷àäâàð: Àøèãò áàéäàë; Îäîîãèéí áîëîí èðýýä¿éí ºðñºëäºã÷ áàéãàà ýñýõ; Îðëîõ á¿òýýãäýõ¿¿í- îðëîõá¿òýýãäýõ¿¿íèõáîë àíõààðàëòàòàõ÷àäëâàðìóóáàéíà; Õóäàëäàí àâàã÷äûí õ¿÷- ãîìäëûíõýìæýý; Íèéë¿¿ëýã÷äèéí õ¿÷- íèéë¿¿ëýã÷òîì, òºâëºðñºí, á¿òýýãäýõ¿¿ííüìàø÷óõàë, îðëîõá¿òýýãäýõ¿¿íöººõºí ¿åäõ¿÷òýéáàéäàã. 165
  • 166. 1.Çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äèéã¿íýëýõ Êîìïàíèé çîðèëãî áà íººö- çàõçýýëèéíñåãìåíòíüêîìïàíèé çîðèëãîäíèéöýæáàéãààýñýõ, òóõàéíçàõçýýëèéí ºðñºë人íèéãäàâæãàðàõõ¿÷èí÷àäàë, íººöáàéãààýñýõ 166
  • 167. 2. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíòèéãñîíãîõ Çîðèëòîò çàõ çýýë (target market)- èæèë õýðýãöýýòýé, èæèë øèíæ ÷àíàðòàé õóäàëäàí àâàã÷äûí á¿ëýã Êîìïàíè çîðèëòîò çàõ çýýëäýý äàðààõ ñòðàòåãóóäûã õýðýãæ¿¿ëäýã. ¯¿íä: ßëãàâàðëàõã¿é ìàðêåòèíã ßëãàâàðëàõ ìàðêåòèíã Òºâëºðñºí ìàðêåòèíã 167
  • 168. ßëãàâàðëàõã¿éìàðêåòèíã Êîìïàíè çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äèéí ÿëãàâàðòàé áàéäëûã ¿ã¿éñãýí çàõ çýýëä íýã á¿òýýãäýõ¿¿í ñàíàë áîëãîäîã. Á¿òýýãäýõ¿¿í íü нийт õýðýãëýã÷äèéí òºñººòýé õýðýãöýýíä òóëãóóðëàñàí áàéíà. Ñóë òàë: ºðñºë人í èõ ó÷èð àøèã áàãà, õýðýãëýã÷äèéí ñýòãýë õàíàìæ áàãà áàéäàã. 168 Êîìïàíèé ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë Çàõ çýýë
  • 169. ßëãàâàðëàõ ìàðêåòèíã Êîìïàíè õýä õýäýí çàõ çýýëèéí ñåãìåíòèéã àíõààðàëäàà àâ÷, òóñ á¿ðò íü òîõèðñîí á¿òýýãäýõ¿¿í ñàíàë áîëãîõ ñòðàòåãè Ñóë òàë: ñåãìåíò á¿ðò ìàðêåòèíãèéí õºòºëáºð áîëîâñðóóëàõ øààðäëàãàòàé òóë ºðòºã ºíäºð, íýìýëò àæèëëàãàà èõ, îðëîãî çàðëàãûí õàðüöààã àíõààðàõ õýðýãòýé. 169 Êîìïàíèé ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë 1 Êîìïàíèé ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë 2 Êîìïàíèé ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë 3 Ñåãìåíò 1 Ñåãìåíò 2 Ñåãìåíò 3
  • 170. Òºâëºðñºí ìàðêåòèíã Êîìïàíèé íººö õÿçãààðëàãäìàë ¿åä íýã ýñâýë õýä õýäýí äýä çàõ çýýëèéí èõ õóâü õýìæýýíä òºâëºðºõ ñòðàòåãè Ñóë òàë: çàõ çýýëä áàò áýõ áàéð ñóóðü ýçëýõ áîëîâ÷ õóäàëäàí àâàã÷äûí òîî õÿçãààðëàãäìàë ó÷èð ýðñäýë èõòýé 170 Êîìïàíèé ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë Çàõ çýýë 1 Êîìïàíèé ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäýë Ñåãìåíò 1 Ñåãìåíò 2 Ñåãìåíò 3
  • 171. Çàõ çýýëäáàéðøóóëàõ (Positioning) Õýðýãëýã÷èéí ç¿ãýýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ÷óõàë øèíæ ÷àíàðààð íü òîäîðõîéëñîí áàéäàë. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýðýãëýã÷èéí óõàìñàð äàõü áàéð ñóóðü íü ºðñºëäºã÷ á¿òýýãäýõ¿¿íүүдээс ихээхэн хамаарна. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàðüöàíãóé äàâóó òàëûã òîäîðõîéëæ, ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäëèéã íàðèéâ÷ëàí áîëîâñðóóëàõ ¿éë àæèëëàãàà. 171 Зорилтот зах зээлээ сонгосны дараа компани тухайн зорилтот зах зээлдээ ямар байр суурь эзлэхээ тодорхойлох шаардлагатай тулгардаг
  • 172. Çàõ çýýëäáàéðøóóëàõ ñòðàòåãè Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã çàõ çýýëä Îíöãîé øèíæ ÷àíàðààð íü Õàíãàæ áàéãàà õýðýãöýý ýñâýë ¿ð àøãààð íü Õýðýãëýã÷äèéí á¿ëãýýð ªðñºëäºã÷èéí ýñðýã – çàðñóðòàë÷èëãààãààð á¿òýýãäýõ¿¿íýýõàðüöóóëàõ ªðñºëäººíººñ çàéëñõèéõèéí òóëä Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òºð뺺ð 172
  • 173. Áàéðøóóëàõ ñòðàòåãèéãñîíãîõ, õýðýãæ¿¿ëýõ ¿éëàæèëëàãàà 1. ªðñºë人íèé áîëîìæèò äàâóó òàëûã òîäîðõîéëîõ 2. ªðñºë人íèé çºâ äàâóó òàëûã ñîíãîõ 3. Ñîíãîãäñîí áàéðøóóëàëòàà õýðýãæ¿¿ëýõ 173
  • 174. ªðñºë人íèéáîëîìæèò äàâóó òàëûã òîäîðõîéëîõ ßëãàâàðëàõ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÿëãàâàðëàë ¯éë÷èëãýýíèé ÿëãàâàðëàë Àæèëëàõ õ¿÷íýýðýý ÿëãàâàðëàõ Ä¿ð òºðõººð ÿëãàâàðëàõ 174
  • 175. ªðñºë人íèéçºâäàâóó òàëûãñîíãîõ Õýäýí ç¿éëýýð ÿëãàðàõ âý? Þóãààðàà ÿëãàðàõ âý? ×óõàë áàéäàë Îíöëîã- ºðñºëäºã÷èäñàíàëáîëãîõáîëîìæã¿é Áóñäààñ èë¿¿- õóäàëäàíàâàã÷íàðûíîëäîãàøãààñ èë¿¿ àøèãºãäºã Ìýäðýãäýõ¿éö-ÿëãààòàéáàéäàëíüõýðýãëýã÷äýä õàðàãäàõóéö ªâºðìºö- äóóðèàõàäõÿëáàðáèø Áîëîìæòîé- õóäàëäàíàâàã÷íàðìºí㺠òºëºõºäáýëýí Àøèãòàé- áóñäààñÿëãààòàé, èë¿¿ àøãèéãñàíàëáîëãîõ 175
  • 176. Ñîíãîãäñîí áàéðøóóëàëòààõýðýãæ¿¿ëýõ Ìàðêåòèíãèéí èæ á¿ðäëèéã áîëîâñðóóëàõ Ñòðàòåãèéí òàêòèê àëõìóóäûã òºëºâëºõ ÿéöýòãýëèéã õÿíàõ ªºð÷ëºëòººñ çàéëñõèéõ 176
  • 177. Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýñ, Ñýäýâ ¹6
  • 178. Ñýäâèéí àãóóëãà 1.Õýðýãëýã÷èéí çàí òºëºâò íºëººëäºã õ¿÷èí ç¿éëñ Õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâàõ çàí òºëºâèéí çàãâàð Õýðýãëýã÷èéí çàí òºëºâò íºëººëºã÷  Íèéãýì, ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éëñ  Õ¿í àì ç¿éí õ¿÷èí ç¿éëñ  Ñýòãýë ç¿éí õ¿÷èí ç¿éëñ 2. Õýðýãëýã÷èéí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãàà Õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâàõ ¿¿ðýã Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýðèéí çàí òºëºâèéí òºðºë Õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãàà
  • 179. Äàðààõ ç¿éëñèéã ñóäàëíà. ¯¿íä: • Õýí õóäàëäàí àâ÷ áàéíà?Õýí õóäàëäàí àâ÷ áàéíà?  Þó õóäàëäàí àâ÷ áàéíà?Þó õóäàëäàí àâ÷ áàéíà?  ßàãààä õóäàëäàí àâ÷ áàéíà?ßàãààä õóäàëäàí àâ÷ áàéíà?  Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýðèéã òýä õýðõýíÕóäàëäàí àâàõ øèéäâýðèéã òýä õýðõýí ãàðãàäàã âý?ãàðãàäàã âý?  Òýä õýçýý õóäàëäàí àâäàã âý?Òýä õýçýý õóäàëäàí àâäàã âý?  Õààíà õóäàëäàí àâäàã âý?Õààíà õóäàëäàí àâäàã âý?  Õýð òîãòìîë õóäàëäàí àâäàã âý?Õýð òîãòìîë õóäàëäàí àâäàã âý? Õýðýãëýã÷èä êîìïàíèéí ç¿ãýýñ ÿâóóëæ áóé ìàðêåòèíãèéíÕýðýãëýã÷èä êîìïàíèéí ç¿ãýýñ ÿâóóëæ áóé ìàðêåòèíãèéí ºäººã÷ ¿éë àæèëëàãààíä õýðõýí õàðèó ºãºõ âý?ºäººã÷ ¿éë àæèëëàãààíä õýðõýí õàðèó ºãºõ âý?
  • 180. Õóäàëäàí àâàã÷èéí õàð õàéðöàã - Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñîíãîëò - Áðýíäèéí ñîíãîëò - Áîðëóóëàã÷èéí ñîíãîëò - Õóäàëäàí àâàëò õèéõ õóöààöàà - Õóäàëäàí àâàëòûí õýìæýý Õóäàëäàí àâàã÷èéí õàðèó ¿éëäýë Õóäàëä àí àâàã- ÷èéí øèíæ ÷àíàð Õóäàë-äàí àâàã-÷èéí øèéäâýð ãàðãàõ ïðîöåññ Õóäàëäàí àâàã÷èéí õàð õàéðöàã Ìàðêåòèí- ãèéí ºäººã÷ -Á¿òýýã- äýõ¿¿í - ¯íý -Õóâàà- ðèëàëò -Èäýâõ- æ¿¿ëýëò Áóñàä ºäººã÷ Ýäèéí çàñàã Òåõíîëî-ãè Óëñ òºð, õóóëü ýðõ ç¿é Ñî¸ë
  • 181. Õýðýãëýã÷èéí òºðºë: Ýöñèéí õýðýãëýã÷ Ýöñèéí õýðýãëýã÷-Ýöñèéí õýðýãëýã÷-ÕÕóâèéí, ãýð á¿ëèéí, ºðõèéí õýðýãëýýíä çîðèóëæ õóäàëäàí àâäàã. • Õóäàëäàí àâàëòûã áèå äààí õèéäýã. Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýë-Õýðýãëýã÷èéí çàõ çýýë- ýöñèéí õýðýãëýã÷äèéí íèéëáýð.
  • 182. Õýðýãëýã÷èéí òºðºë: Áàéãóóëëàãà õýðýãëýã÷ Áàéãóóëëàãà õýðýãëýã÷Áàéãóóëëàãà õýðýãëýã÷ äàðààõ çîðèëãîîðäàðààõ çîðèëãîîð õóäàëäàí àâíàõóäàëäàí àâíà: • Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëä àøèãëàõ • Äàõèí áîëîâñðóóëàëò õèéõ • ªºð õýðýãëýã÷äýä äàìæóóëàí áîðëóóëàõ Ben & Jerry’s Ice Cream
  • 183. ÑΨËÛÍ: Ñî¸ë Äýä ñî¸ë Íèéãìèéí àíãè ÍÈÉÃÌÈÉÍ: Õàðúÿëàã-äàõ á¿ëýã Ãýð á¿ë ¯¿ðýã áà áàéð ñóóðü ÕÓÂÈÉÍ: Íàñ áà àìüäðàëûí ¿å Àæèë ýðõëýëò Ýäèéí çàñãèéí áàéäàë Àìüäðàëûí õýâ ìàÿã Õóâèéí çàí ÷àíàð áà ººðºº ººðèé㺠¿çýõ ¿çýë ÑÝÒÃÝË Ç¯ÉÍ: Ìîòèâàöè Îéëãîëò Ìýäëýã Èòãýë ¿íýìøèë, çóðøèë, çàíøèë ÕÓÄÀËÄÀÍ ÀÂÀÃ×
  • 184. Õýðýãëýã÷èéíÕýðýãëýã÷èéí íèéãýì, ñî¸ëûííèéãýì, ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éëñõ¿÷èí ç¿éëñ Íèéãìèéí áàéäàë Íèéãìèéí àíãè Õàðüÿàëàãäàõ á¿ëýã ¯çýë áîäëûí ìàíëàéëàã÷èä Ãýð á¿ëèéí àìüäðàëûí ¿å Öàã çàðöóóëàëò Ñî¸ë
  • 185. Íèéãýì, ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éëñ • Ñî¸ëÑî¸ë á¿ð íèéãìýýð õ¿ëýýí çºâøººðºãäñºí çàí òºëºâ áà çàíøëààð èëðýí ãàðäàã. • Äýä ñî¸ëÄýä ñî¸ë ýíãèéí àìüäðàëûí òóðøëàãà, íºõöºë áàéäàëòàé óÿëäàí ãàðñàí ººðèéí ãýñýí ¿íý öýíèéí ñèñòåìòýé á¿ëã¿¿ä • Íèéãìèéí àíãèÍèéãìèéí àíãè íèéãýìä òîäîðõîé áàéð ñóóðü, äýã æóðàìòàé òîãòñîí á¿ëã¿¿ä, ò¿¿íèé ãèø¿¿ä íü èæèë ¿íý öýíý, ¿çýë áîäîë, çàí òºëºâòýé.
  • 186. Íèéãýì, ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éëñ Àìåðèê õ¿¿õýä äàðààõ ç¿éëñèéã ñî¸ëîîñ ñóðäàã: Ýðìýëçýë áà àìæèëò; Èäýâõ, îðîëöîî; ¯ð àøèãòàé áà áîäèòîé ; Äýâøèë; Ìàòåðèàëëàã òîõü; Áèå äààñàí ÷àíàð; Ýðõ ÷ºëºº; Ýíýðýíã¿é; Èäýð çàëóó áàéõ; Áèå áÿëäàð áà ýð¿¿ë ìýíä Äýä ñî¸ë: ¯íäýñòýí, ÿñòàí Øàøíû á¿ëã¿¿ä Àðüñíû á¿ëã¿¿ä Ãàçàð ç¿éí ìóæóóä
  • 187. Íèéãýì, ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éëñ• Íèéãìèéí áàéäàëÍèéãìèéí áàéäàë õ¿ì¿¿ñ ººðñäèéí ¿¿ðãýý õýðõýí áèåë¿¿ëæ áàéãààã õàðóóëäàã. – ¯¿ðýã- õ¿ðýýëýí áóé õ¿ì¿¿ñýýñ õàìààðàí òóõàéí õ¿íèé õèéæ áîëîõ á¿õ ¿éëäýë. ¯¿ðýã á¿ð áàéð ñóóðüòàé áàéíà. – Áàéð ñóóðü- íèéãìýýñ ¿ç¿¿ëæ áóé õ¿íäýòãýë. • Õàðúÿëàãäàõ á¿ëýãÕàðúÿëàãäàõ á¿ëýã íü õóâü õ¿íèé ¿çýë áîäîë, çàí òºëºâ òºëºâøèõºä øóóä áà äàì õàðüöóóëàí/ õàðãàëçàí íºëººëæ áóé á¿ëã¿¿ä. (æ íü, ìºðººäëèéí áàã) – Àíõäàã÷ á¿ëýã- ãýð á¿ë, íàéç íºõºä, õºðø, õàìòðàí àæèëëàãñàä. – Õî¸ðäîã÷- øàøíû á¿ëýã, ìýðãýæëèéí õîëáîîä, õóäàëäààíû õîëáîîä çýðýã áàéãóóëëàãóóä.
  • 188. Íèéãýì, ñî¸ëûí õ¿÷èí ç¿éëñ • ¯çýë áîäëûí ìàíëàéëàã÷èä¯çýë áîäëûí ìàíëàéëàã÷èä ººðèéí ºâºðìºö ìýäëýã, óð ÷àäâàð, çàí ÷àíàðààð áóñäàä íºëººëæ áóé õàðúÿëàãäàõ á¿ëãèéí ãèø¿¿í. • Ãýð á¿ëèéí àìüäðàëûí ¿åÃýð á¿ëèéí àìüäðàëûí ¿å õàìòàðñàí øèéäâýð ãàðãàäàã àìüäðàëûí õºãæëèéí ¿å øàòóóäûã èëýðõèéëäýã. – ªðõèéí àìüäðàëûí ¿å íü ãýð á¿ëèéí áà ãýð á¿ëèéí áóñ íýãæ¿¿äèéã îðîëöóóëíà. • Öàã çàðöóóëàëòÖàã çàðöóóëàëò õóâü õ¿íèé ã¿éöýòãýæ áóé ¿éëäë¿¿ä, òýäãýýðò çàðöóóëàãäàõ õóãàöààã èëýðõèéëíý.
  • 189. Íèéãìéí õ¿÷èí ç¿éëñèéí óÿëäàà: Ñî¸ë: Áóñäààñ ºâºðìºö óëàìæëàë, èòãýë ¿íýìøèëòýé á¿ëýã Íèéãìèéí àíãè: “Íèéãìèéí áàéð ñóóðèàð” èëýðõèéëýãäýõ á¿ëýã Õàðúÿëàãäàõ á¿ëýã: Õóâü õ¿íèé ¿çýë áîäîë, ¿éëäýëä íºëººëºã÷ á¿ëýã
  • 190. ¯çýë áîäëûí ìàíëàéëàã÷èä Õàðúÿàëàãäàõ á¿ëýãò èë¿¿ õ¿÷òýé íºëºº ¿ç¿¿ëäýã. ¯çýë áîäëûí ìàíëàéëàã÷èä áóñäàä çºâëºãºº, ìýäýýëýë ºãºõ çàìààð íºëººëäºã. Òýä õ¿ì¿¿ñòýé í¿¿ð í¿¿ðýýðýý òóëàí õàðüöàæ, èòãýë îëñîí áàéäàã òóë “ººð÷ëºëòèéí òºëººëºã÷” ãýæ õýëæ áîëíî. Òýä á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäàí àâàõ øèéäâýðò íºëººëäºã áºãººä êîìïàíèé çàð ñóðòàë÷èëãààíààñ èë¿¿ èòãýë ¿íýìøèë òºð¿¿ëæ ÷àääàã.
  • 191. ÄóóäÄóóä ñóðãóóëü òºãñºã÷ñóðãóóëü òºãñºã÷ Øèíýýð ãýðëýãñýäØèíýýð ãýðëýãñýä Ä¿¿ðýí ¿¿ð: 1, 2, 3Ä¿¿ðýí ¿¿ð: 1, 2, 3 Õîîñîí ¿¿ð: 1, 2Õîîñîí ¿¿ð: 1, 2 Ñýòãýëèéí Õàíü õàéã÷: 1, 2Ñýòãýëèéí Õàíü õàéã÷: 1, 2
  • 192. Íàñ áà àìüäðàëûí ¿å (Ãýð á¿ëèéí áàéäàë) Õ¿éñ Ãàçàð ç¿éí áàéðøèë Àìüäðàëûí õýâ ìàÿã Ýäèéí çàñãèéí áàéäàë Àæèë ýðõëýëò Áîëîâñðîë ßñ, ¿íäýñ/ Àðüñíû ºí㺠Õýðýãëýã÷èéíÕýðýãëýã÷èéí õóâèéí õ¿÷èíõóâèéí õ¿÷èí ç¿éëñç¿éëñ
  • 193. Ýäèéí çàñãèéí áàéäàë Îðëîãî/ çàðëàãà Õýðýãëýã÷èéí îðëîãî áàé çàðëàãûã íàðèéâ÷ëàí ñóäàëñàí òîõèîëäîëä õýðýãëýã÷èéí õ¿í àì ç¿éí ìàø ÷óõàë ¿ç¿¿ëýëò áîëäîã. • Õóâü õ¿íèé îðëîãîÕóâü õ¿íèé îðëîãî –ã íýã õ¿íä íîîãäîõ ÄÍÁ (äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í) ãýäýã ¿ç¿¿ëýëòýýð èëýðõèéëäýã, ýíý íü òóõàéí ¿íäýñòíèé ¿éëäâýðëýñýí íèéò áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ºðòãèéã õ¿í àìûí òîîíä õóâààñàíòàé òýíö¿¿. • Àìüäðàëûí ºðòºãÀìüäðàëûí ºðòºã íü èíôëÿöûí íºëººãººð ¿¿äýã ãàðñàí ¿íèéí ºñºëòèéã èëýðõèéëäýã. • Áîëîìæèò îðëîãîÁîëîìæèò îðëîãî õóâü õ¿í, ãýð á¿ë, ºðõèéí îéð çóóðûí çàðäàëä çàðöóóëäàã ýñâýë/ áà õàäãàëàìæèíä õèéäýã òàòâàðûí äàðààõ îðëîãî. • Õÿíàëòòàé îðëîãîÕÿíàëòòàé îðëîãî õóâü õ¿í, ãýð á¿ë, ºðõ íýí øààðäëàãàòàé ç¿éëñýý õóäàëäàí àâñàíû äàðàà òàíñàã õýðýãëýýíä çàðöóóëæ áóé îðëîãî.
  • 194. Ãýð á¿ë: ¿ð÷èëýõ ãýðëýëò, öóñààð õîëáîãäñîí õî¸ð áà õýä õýäýí õ¿ì¿¿ñ õàìò àìüäðàõ ªðõ: ÿìàð íýãýí õîëáîî õàìààðàëã¿é ÷ áàéæ áîëîõ íýã áà õýä õýäýí õ¿í õàìò àìüäðàõ Ãýð á¿ëèéí áàéäàë Îð÷èí ¿åèéí áàéäëààð ãýð á¿ëÎð÷èí ¿åèéí áàéäëààð ãýð á¿ë áîëîí ºðõ¿¿ä æèæãýð÷, èõýíõáîëîí ºðõ¿¿ä æèæãýð÷, èõýíõ õ¿ì¿¿ñ óëàìæëàëò áóñ ãýðõ¿ì¿¿ñ óëàìæëàëò áóñ ãýð á¿ë, ºðõ áîëîõ õàíäëàãàòàéá¿ë, ºðõ áîëîõ õàíäëàãàòàé áàéíà.áàéíà.
  • 195. ßñ ¿íäýñ/ Àðüñíû ºí㺠ßñ ¿íäýñ/àðüñíû ºí㺠íü òóõàéí ¿íäýñòýí õ¿í àì ç¿éí õóâüä õýë, ýõ îðîí, àðüñíû ºí㺺𺺠õýð îëîí õóâààãäñàíûã õýìæèõ ¿ç¿¿ëýëò þì.
  • 196. ª.õ., àìüäàðëûí õýâ ìàÿãàìüäàðëûí õýâ ìàÿã ãýäýã íü õ¿ì¿¿ñ öàã áîëîí ìºíãèéã õýðõýí çàðöóóëæ áàéãààãààð èëýðõèéëýãäýíý. Àìüäðàëûí õýâ ìàÿã íü õóâü õ¿íèé ¿éëäýë, ñîíèðõîë, ¿çýë áîäëîîð èëýðõèéëýãäýõ ºäºð òóòìûí àìüäðàëûí îíöëîã
  • 197. Õýðýãëýã÷èéíÕýðýãëýã÷èéí ñýòãýë ç¿éí øèíæñýòãýë ç¿éí øèíæ Õóâèéí øèíæ Õàíäëàãà ýñâýë ¿çýë áîäîë Àíãè äàâõàðãûí òàëààðõ îéëãîëò ªäººã÷ Õ¿ëýýí àâ÷ áóé ýðñäýë Øèíèéã ýðýëõèéëýã÷ Õóäàëäàí àâàëòûí à÷ õîëáîãäîë
  • 198. • Õóâèéí øèíæÕóâèéí øèíæ õóâü õ¿íèéã áóñäààñ ÿëãàðóóëæ áóé øèíæ¿¿äèéí íèéëáýð. Îð÷íû íºëººíä õàðèó ¿éëäýë ¿ç¿¿ëýõýä íºëººëæ áóé ñýòãýë ç¿éí îíöëîã øèíæ¿¿ä. • Õàíäëàãà/¿çýë áîäîëÕàíäëàãà/¿çýë áîäîë áàðàà áà ¿éë÷èëãýýíèé òàëààðõ ýåðýã, ñºðºã ñýòãýãäýë. • Àíãè äàâõàðãûí òàëààðõ îéëãîëòÀíãè äàâõàðãûí òàëààðõ îéëãîëò õóâü õ¿íèé íèéãìèéí áàéð ñóóðü õàðúÿëàãäàæ/ òýì¿¿ëæ áóé ò¿âøèí. • ªäººã÷ªäººã÷ õóâü õ¿íèéã ¿éëäýëä õ¿ðãýõ ýñâýë ò¿¿íýýñ çàéëñõèéõýä ò¿ëõýæ áóé õ¿÷. Õýðýãëýã÷èéí ñýòãýë ç¿éí øèíæ
  • 199. Õýðýãëýã÷èéí ñýòãýë ç¿éí øèíæ Çèãìóíä Ôðåéä: õ¿ì¿¿ñ çàí òºëºâèéã íü ñýòãýë ç¿éí ÿìàð õ¿÷èí ç¿éëñ óäèðääàããèéã îéëãîäîãã¿é ó÷èð òýä ººðñäèéí ºäººã÷èéã ìýäýõã¿é. Àáðàõàì Ìàñëîó: õ¿íèé õýðýãöýý øàòëàëòàé áºãººä òîäîðõîé õýðýãöýýã õàíãàñíû äàðàà õ¿í àðàé äýýä ò¿âøíèé õýðýãöýýãýý õàíãàõûã ýðìýëçäýã
  • 200. Àáðàõàì Ìàñëîó-èéí ìîòèâàöèéí îíîë Ôèçèîëîãèéí õýðýãöýý Àþóëã¿é áàéäëûí õýðýãöýý Íèéãìèéí õýðýãöýý ªºðèé㺺 èëýðõèéëýõ õýðýãöýý ªºðèé㺺 áîëîâñðóóëàõ õýðýãöýý
  • 201. Õýðýãëýã÷èéí ñýòãýë ç¿éí øèíæ • Õ¿ëýýí àâ÷ áóé ýðñäýëÕ¿ëýýí àâ÷ áóé ýðñäýë õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàñíû ä¿íä áèé áîëîõ òîäîðõîéã¿é áàéäëûí ò¿âøèí. • Øèíèéã ñàíàà÷ëàã÷Øèíèéã ñàíàà÷ëàã÷ õóâü õ¿íèé øèíý ç¿éëèéã òóðøèæ ¿çýõ õ¿ñýë. • Õóäàëäàí àâàëòûí à÷ õîëáîãäîëÕóäàëäàí àâàëòûí à÷ õîëáîãäîë ìºíãºíèé õóâààðèëàëò áîëîí äýëã¿¿ð ÿâàõàä çàðöóóëàõ öàã õóãàöàà, õ¿÷èí ÷àðìàéëòàíä íºëººëíº. • Îéëãîëò- õ¿í åðòºíöèéí òóõàé îéëãîìæòîé ä¿ð çóðàã á¿òýýõèéí òóëä ìýäýýëëèéã ñîíãîí àâ÷, çîõèîí áàéãóóëæ, íýâòð¿¿ëæ áóé ¿éë àæèëëàãààã õýëíý. – Ñîíãîìîë àíõààðàë- îëîí ìýäýýëýë äîòðîîñ çºâõºí ººðò õýðýãòýéã ñîíñîõ
  • 202. Õýðýãëýã÷èéí ñýòãýë ç¿éí øèíæ Ñîíãîìîë ãàæóóäàë- ìýäýýëëèéã ººðèéí ¿çýë áîäîëä òóëãóóðëàí îéëãîæ àâàõ Ñîíãîìîë òîãòîîëò- õ¿ì¿¿ñ ººðñäèéí ¿çýë áîäîë, èòãýë ¿íýìøèëä íèéöñýí ìýäýýëëèéã ë òîãòîîäîã Ìýäëýã- òóðøëàãààñ õàìààðàí õóâü õ¿íèé çàí òºëºâò ººð÷ëºëò îðîõ Èòãýë ¿íýìøèë- õóâü õ¿íèé ÿìàð íýãýí ç¿éëèéã ä¿ðñýëñýí áîäîë Õàíäëàãà- õóâü õ¿íèé ÿìàð íýãýí ç¿éë ýñâýë ñàíààíû òàëààðõ õàðüöàíãóé òîãòâîðòîé øèíæ ÷àíàðòàé ¿íýëãýý, ìýäðýìæ, ÷èã áàðèìæàà.
  • 203. Õ¿ëýýí àâ÷ áóé ýðñäýëèéí òºðºë Õ¿ëýýí àâ÷ áóé ýðñäýëèéí çóðãààí òºðºë áèé : 1.1. ¯éë àæèëëàãààíû¯éë àæèëëàãààíû: Á¿òýýãäýõ¿¿í øààðäëàãûí äàãóó ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõã¿é áàéõ ýðñäýë. 2.2. Áèå ìàõáîäèéíÁèå ìàõáîäèéí: Á¿òýýãäýõ¿¿í àþóëòàé/ õîðòîé áàéõ ýðñäýë. 3.3. Ñàíõ¿¿ãèéíÑàíõ¿¿ãèéí: Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàð ¿íýòýéãýý ä¿éöýõã¿é áàéõ. 4.4. ÍèéãìèéíÍèéãìèéí: Á¿òýýãäýõ¿¿í õ¿íèéã ýâã¿é áàéäàëä îðóóëàõ ýð. 5.5. Ñýòãýë ç¿éíÑýòãýë ç¿éí: Á¿òýýãäýõ¿¿í õ¿íèé ýãî-ã ãýìòýýõ ýðñäýë. 6.6. Öàã õóãàöààÖàã õóãàöàà: õýðýãâ á¿òýýãäýõ¿¿í õ¿ññýíèéã äàãóó áàéõã¿é áîë ò¿¿íèéã õóäàëäàí àâàõàä çàðöóóëñàí öàã õóãàöàà ¿ðã¿é çàðöóóëàãäñàí áàéõ ýðñäýë.
  • 204. 2. Õýðýãëýã÷èéí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãàà Õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâàõ ¿¿ðýã: Ñàíàà÷ëàã÷ ͺ뺺ëºã÷ Õýðýãëýã÷ Õóäàëäàí àâàã÷ Øèéäâýð ãàðãàã÷Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð
  • 205. 2. Õýðýãëýã÷èéí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãàà Õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâàõ ¿¿ðýã: Ñàíàà÷ëàã÷- òîäîðõîé áàðàà, ¿éë÷èëãýýã õóäàëäàí àâàõ òàëààð ñàíààã ñàíàë áîëãîã÷, áîäîã÷ ͺ뺺ëºã÷- õóäàëäàí àâàõ øèéäâýðò íºëººëºõ¿éö ¿çýë áîäîë áîëîí çºâëºãºº ºãºã÷ õ¿í Øèéäâýð ãàðãàã÷- õýçýý, þó, õýðõýí, õààíà õóäàëäàí àâàõ òóõàé ¿íäñýí ýñâýë õýñýã÷èëñýí ñàíàà ãàðãàã÷ Õóäàëäàí àâàã÷- õóäàëäàí àâàëò õèéæ áóé õ¿í Õýðýãëýã÷ - áàðàà ¿éë÷èëãýýã õýðýãëýæ áóé õ¿í
  • 206. Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàõ çàí òºëºâèéí òºðºë Öîãö çàí òºëºâ Øèíèéã ýðýëõèéëñýí çàí òºëºâ Çàð÷ëèéã áóóðóóëàõ çàí òºëºâ Çàíøñàí çàí òºëºâ Õóäàëäàí àâàëòàíä õýðýãëýã÷èéí îðîëöîîíû ò¿âøèí Áàðààíû òýìäã¿¿äèéí (áðýíä¿¿äèéí) õîîðîíäûí ÿëãàà Èõ Èõ Áàãà Áàãà
  • 207. Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàõ çàí òºëºâèéí òºðºë Öîãö õóäàëäàí àâàõ çàí òºëºâ- áàðààíû òýìäýã (áðýíä)- ¿¿äèéí õîîðîíäûí ÿëãàà èõ, õóäàëäàí àâàëòàí äàõ õýðýãëýã÷èéí îðîëöîîíû ò¿âøèí ºíäºð. Á¿òýýãäýõ¿¿í íü ºíäºð ¿íýòýé, ýðñäýëòýé,øóóä õóäàëäàí àâàõ áîëîìæã¿é, áèå õ¿íèéã èëýðõèéëäýã øèíæ ÷àíàðòàé áîë õýðýãëýã÷èéí îðîëöîîíû ò¿âøèí ºíäºð áàéíà. Æèøýý íü àâîìàøèí, áàéð îðîí ñóóö.  Ǻð÷ëèéã áóóðóóëàõ õóäàëäàí àâàõ çàí òºëºâ- áàðààíû òýìäýã (áðýíä)-¿¿äèéí õîîðîíäûí ÿëãàà áàãà, õóäàëäàí àâàëòàí äàõ õýðýãëýã÷èéí îðîëöîîíû ò¿âøèí ºíäºð. Æèøýý íü, õèâñ.
  • 208. Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàõ çàí òºëºâèéí òºðºë Çàíøñàí õóäàëäàí àâàõ çàí òºëºâ- áàðààíû òýìäýã (áðýíä)-¿¿äèéí õîîðîíäûí ÿëãàà áàãà, õóäàëäàí àâàëòàí äàõ õýðýãëýã÷èéí îðîëöîîíû ò¿âøèí áàãà. Æèøýý íü, äàâñ. Øèíèéã ýðýëõèéëñýí õóäàëäàí àâàõ çàí òºëºâ- áàðààíû òýìäýã (áðýíä)-¿¿äèéí õîîðîíäûí ÿëãàà èõ, õóäàëäàí àâàëòàí äàõ õýðýãëýã÷èéí îðîëöîîíû ò¿âøèí áàãà. Æèøýý íü, ïå÷åíü.
  • 209. Õýðýãëýã÷èéí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãàà Íèéãýì áà ñýòãýë ç¿é Õ¿í àì ç¿é Õýðýãöýýã ìýäðýõ Ìýäýýëýë õàéõ Õóâèëáàðóóäûã ¿íýëýõ Õóäàëäàí Àâàõ øèéäâýð Õóäàëäàí àâñàíû äàðààõ çàí òºëºâ
  • 210. øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãàà Äàðààõ ¿å øàòòàé : Õýðýãöýýã ìýäðýõ- õýðýãëýã÷ ÿìàð íýãýí áýðõøýýëòýé ó÷ðàõ ýñâýë õàíãàãäààã¿é õýðýöýýã ìýäðýõ  Äîòîîä ºäººã÷  Ãàäààä ºäººã÷ Ìýäýýëýë õàéõ: õýðýâ õýðýãëýã÷èéí õýðýãöýý èõ, õýðýãöýýòýé á¿òýýãäýõ¿¿í íü ãàð äîð áèø òîõèîëäîëä ìýäýýëýë õàéäàã. Ìýäýýëýë íü á¿òýýãäýõ¿¿íèé áóñàä ñîíãîëòóóä, òýäãýýðèéí øèíæ ÷àíàðûí òàëààð áàéíà. Ìýäýýëýë íü äàðààõ ýõ ¿¿ñâýð¿¿äòýé:  Õóâèéí ýõ ¿¿ñâýð- ãýð á¿ë, íàéç íºõºä, õºðø, õàìààòàí ñàäàí;  Àðèëæààíû ýõ ¿¿ñâýð- çàð ñóðòàë÷èëãàà, áîðëóóëàã÷, çóó÷, ñàâ áàãëàà, ¿ç¿¿ëýí;  Îëîí íèéòèéí ýõ ¿¿ñâýð- îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñýë, õýðýãëýã÷èéí õîëáîîä;  Òóðøëàãûí ýõ ¿¿ñâýð- õýðýãëýý, òóðøèëò.
  • 211. Ýöñèéí õýðýãëýã÷èéí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë àæèëëàãàà • Ñîíãîëòóóäûã ¿íýëýõ: õýðýãëýã÷ ìýäýýëëèéã áîëîâñðóóëàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õóâèëáàðóóä äóíäààñ õàìãèéí èõ õýðýãöýýã õàíãàõóéö á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñîíãîíî. • Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð: ìºíãº, õóäàëäàí àâàõ àìëàëò, òóñëàìæèéã áàðàà ¿éë÷èëãýýã ýçýìøèõ ýðõýýð ñîëèõ. • Õóäàëäàí àâñàíû äàðààõ çàí òºëºâ: äàõèí õóäàëäàí àâàëò ýñâýë äàõèí ¿íýëãýý. Çàðèì òîõèîëäîëä õ¿ëýýëò, õýðýãöýýíèé çºð¿¿õ¿ëýýëò, õýðýãöýýíèé çºð¿¿ ¿¿ñäýã.
  • 212. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð Äàðààõ ¿å øàòòàé 1. Îéëãîëò- õýðýãëýã÷ øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áèé áîëñîíûã ìýäýõ áîëîâ÷ õàíãàëòòàé ìýäýýëýë áàéõã¿é. 2. Ñîíèðõîë- õýðýãëýã÷ øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð ìýäýýëýë õàéíà 3. ¯íýëãýý- õýðýãëýã÷ á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õýðýãëýõ íü ¿ð ä¿íòýé ãýäãèéã óõàìñàðëàíà
  • 213. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð 4. Òóðøèëò- õýðýãëýã÷ ººðèéí òîäîðõîéëñîí ¿íýëãýýã áàòàòãàõûí òóëä á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áàãà õýìæýýãýýð õóäàëäàí àâ÷ òóðøèíà. 5. Õýðýãëýý- õýðýãëýã÷ øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã á¿ðýí õýìæýýãýýð íü áàéíãà õýðýãëýõ øèéäâýð ãàðãàíà.
  • 214. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé øèíæ ÷àíàð õýðýãëýýíä íºëººëºõ íü Õàðüöàíãóé äàâóó òàë- òåõíîëîãè, ºðòºã, õýðýãëýý, à÷ õîëáîãäîë Íèéöýõ ÷àíàð-õýðýãëýã÷èéí õ¿ñýë, àìüäðàëûí õýâ ìàÿãò íèéöýæ áàéãàà áàéäàë Íàðèéí íèéëìýë ÷àíàð- òåõíîëîãèéí ò¿âøèíã îéëãîõîä õÿëáàð ýñýõ Õóâààãäàõ ÷àíàð (Õýðýãëýýã íü õýñýã÷ëýõ áîëîìæòîé ýñýõ) Õàðèëöàõ ÷àíàð (øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð áóñàä õ¿ì¿¿ñò ìýäýýëýë õ¿ðýõ ò¿âøèí)
  • 215. BA202 Ìàðêåòèíãèéí ¿íäýñ
  • 216. Õè÷ýýëèéí àãóóëãà 1. Á¿òýýãäýõ¿¿í, ò¿¿íèé ìºí ÷àíàð, àíãèëàë 2. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð ãàðãàõ øèéäâýð¿¿ä 3. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîäëîãî 4. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ 5. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí ìº÷ëºã
  • 217. I. Á¿òýýãäýõ¿¿í ãýæ þó âý? Õýðýãöýýã õàíãàõ çîðèëãîîð çàõ çýýëä íèéë¿¿ëæ áóé á¿õ ç¿éëñ Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 3 ò¿âøèíä àâ÷ ¿çýõ áîëîìæòîé Öºì á¿òýýãäýõ¿¿í Áîäèò á¿òýýãäýõ¿¿í Áàÿæóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í
  • 218. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé 3 ò¿âøèí Öºì á¿òýýãäýõ¿¿í Áàÿæóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Áîäèò á¿òýýãäýõ¿¿íáðýíä ÷àíàð ñàâ áàãëàà äèçàéí îíöëîã áàòàëãàà õ¿ðãýëò çýýëèéí ¿éë÷èëãýý áóñàä ¿éë÷èëãýý óãñðàëò
  • 219. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé 3 ò¿âøèí Öºì á¿òýýãäýõ¿¿í=Õýðýãëýã÷èéí õýðýãöýýã õàíãàõ çîðèëãîîð õóäàëäàí àâ÷ áóé ç¿éë. ¯íäñýí õýðýãöýýã õàíãàíà Áîäèò á¿òýýãäýõ¿¿í= Õýðýãëýã÷èéí õóäàëäàí àâ÷ áóé ç¿éë+ò¿¿íèé çàãâàð+ áðýíä+ñàâ áàãëàà+áóñàä îíöëîãóóä. Õýðýãëýýã õÿëáàð, àÿ òóõòàé, òààòàé, ýâòýéõýí áîëãîíî Áàÿæóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í= áîäèò á¿òýýãäýõ¿¿í+ íýìýëò ¿éë÷èëãýýí¿¿ä. Õýðýãëýã÷èäòýé óðò õóãàöààíû õàðèëöàà õîëáîî òîãòîîõîä ÷èãëýãäýíý. Õóäàëäàí àâàã÷èéã áàéíãûí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ áîëãîõ çîðèëãîòîé
  • 220. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé 3 ò¿âøèí Ìàðêåòåð¿¿ä á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõäàà ýõëýýä õýðýãëýã÷èéí õýðýãöýýã õàíãàõ öºì á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òîäîðõîéëñíû ¿íäñýí äýýð áîäèò á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîëîâñðóóëàí õýðýãëýã÷èéí õýðýãöýýã äýýä çýðãýýð íü õàíãàõ õýëáýðýýð ò¿¿íèéãýý áàÿæóóëäàã
  • 221. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãèëàë  Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ýäýëãýý áîëîí ìàòåðèàëëàã ýñýõýýñ íü õàìààðàí 3 á¿ëýãò àíãèëæ áîëíî 1. Ò¿ðãýí ýäýëãýýòýéá¿òýýãäýõ¿¿í (óíäàà, ñàâàí, ã.ì) 2. Óäààí ýäýëãýýòýéá¿òýýãäýõ¿¿í (õºðãºã÷, àâòîìàøèí, îðîí ñóóö) 3. ¯éë÷èëãýý(¿ñ÷èí, äààòãàë, áàíê)
  • 222. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíãèëàë  Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã çàõ çýýëýýñ íü õàìààðàí 2 á¿ëýãò àíãèëäàã: 1. Õýðýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í 2. Áèçíåñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í
  • 223. 1. Õýðýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ªðãºí õýðýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í: õýðýãëýã÷èéí áàéíãà õóäàëäàíàâàõ¿íýáàãàòàéõààñàéã¿éõóäàëäààëàãäàõ á¿òýýãäýõ¿¿í(îî, òàëõ, ãóðèë) Ñîíãîõ á¿òýýãäýõ¿¿í: õýðýãëýã÷õóäàëäàíàâàëòàíä òîäîðõîéõýìæýýíèéõ¿÷èí ÷àðìàéëò ãàðãàõ, èæèëòºðºëòýéíü õàðüöóóëàëò(÷àíàð, ¿íý, çàãâàð)õèéæàâàõá¿òýýãäýõ¿¿í (õóâöàñ, òàâèëãà, ìàøèí, ãýð àõóéíáàðàà) Îíöãîé á¿òýýãäýõ¿¿í: îíöãîéøèíæ÷àíàðòàéýñâýëáðýíäòýé õóäàëäàíàâàëòàíäíýëýýí õ¿÷èí ÷àðìàéëòøààðäàõ á¿òýýãäýõ¿¿í(îíöãîéáðýíäèéíàâòîìàøèí, çàõèàëãààð õèéëãýãäýõòàíñàããî¸ëûíõóâöàñ)  Èäýâõã¿é ýðýëòòýé á¿òýýãäýõ¿¿í: õýðýãëýã÷ ìýääýãã¿éýñâýëìýääýãáàéëàà÷õóäàëäàí àâüÿãýæ áîääîãã¿éá¿òýýãäýõ¿¿í(ºíäºð òåõíîëîãèò òîíîãòºõººðºìæ, àìü äààòãàë)
  • 224. 2. Áèçíåñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Áèçíåñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýëèéí ïðîöåññò îðîëöîîíîîñ íü õàìààðàí 3 á¿ëýãò õóâààíà. ¯¿íä: Ò¿¿õèé ýä áà á¿ðäýë õýñã¿¿ä: ¿éëäâýðëýëèéí ÿâöàä òýð ÷èãýýðýý ýñâýë áîëîâñðóóëàëò õèéãäñíýýð ìºí á¿ðäýë õýñýã áîëîí îðîëöñíîî𠺺ð íýã á¿òýýãäýõ¿¿í áèé áîëãîõ á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä (õºâºí, çýýñèéí õ¿äýð, ìîòîð, äóãóé) ¯íäñýí ýä õîãøèë: áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í áèé áîëãîõîä õýñýã÷ëýí îðîëöîõ á¿òýýãäýõ¿¿í (¿éëäâýðèéí áàðèëãà, òîíîã òºõººðºìæ, ôàêñ) Òóñëàõ ìàòåðèàë áà ¿éë÷èëãýý: øèíýýð áèé áîëîõ á¿òýýãäýõ¿¿íä îðäîãã¿é (Òóñëàõ ìàòåðèàë- í¿¿ðñ, áè÷ãèéí öààñ, õàðàíäàà, öýâýðëýãýýíèé ¿éë÷èëãýý, õóóëèéí çºâºë㺺, çàð ñóðòàë÷èëãàà)
  • 225. II. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð àâàõ øèéäâýð¿¿ä 1. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé øèíæ ÷àíàðûí øèéäâýð 2. Áðýíäèéí øèéäâýð 3. Ñàâ áàãëàà, áîîäîë 4. Øîøãî
  • 226. 1. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé øèíæ ÷àíàðûí øèéäâýð Êîìïàíè çàõ çýýëä ãàðãàõ á¿òýýãäýõ¿¿í íü õýðýãëýã÷èä ÿìàð àøèã òóñ ºãºõèéã òîäîðõîéëñîí áàéõ ¸ñòîé. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàð Îíöëîã øèíæ ÷àíàð Çàãâàð (äèçàéí)
  • 227. 2. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé áðýíä Áðýíä á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýã ÷óõàë õýñýã áºãººä á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íý öýíèéã íýìýãä¿¿ëýõ ÷àíàðòàé Áðýíä (brand) ãýæ þó âý? Áðýíä ãýäýã íü òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ýñâýë ò¿¿íèé ¿éëäâýðëýã÷èéã ºðñºëäºã÷人ñ íü ÿëãàðóóëàõ òîäîðõîé íýã íýð, òýìäýã, ä¿ðñ, çàãâàð ýñâýë ýäãýýðèéí íèéëáýð öîãö þì.
  • 228. Áðýíäèéí àãóóëãà Áðýíä äàðààõ 4 á¿ðýëäýõ¿¿í àãóóëäàã: Îíöãîé øèíæ ÷àíàð: õóðäàí, íàéäâàðòàé Õýðýãëýã÷èä ºãºõ àøèã òóñ: ººðòºº èòãýõèòãýë, ººðèé㺺 àþóëã¿éáàéíàãýæìýäðýõ Õýðýãëýã÷èéí ýðõýìëýõ ç¿éëñ: õýðýãëýã÷ ÷àíàð, íýð õ¿íä, àþóëã¿éáàéäëûãýðõýìëýíý Èìèæ: òóõàéí áðýíäõ¿í áàéñàí áîëÿìàð áàéõñàí áîë?
  • 229. Áðýíä÷ëýõ ñòðàòåãèóä Øèíý áðýíä á¿òýýõ: êîìïàíè øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í ãàðãàõäàà øèíý áðýíäèéí íýð àøèãëàíà (Seiko-Pulsar, Tide-Ariel- Pantene). Áðýíä¿¿ä íýã íýãýíòýéãýý áóñ ºðñºëäºã÷èéí èæèë òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íòýé ºðñºëäºõ ¸ñòîé. Ýðñäýë, çàðäàë ºíäºð. Áðýíäèéí ºðãºæèëò: êîìïàíè àìæèëòòàé áðýíäèéí íýðýý øèíý òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íä àøèãëàíà (Honda). Áàéãàà õ¿÷òýé áðýíäèéí íýðýý øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íä àøèãëàõ íü òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìàðêåòèíãèéã õÿëáàð÷ëàíà. Ãýâ÷ òóõàéí øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í àìæèëòã¿é áîëîõ þì áîë ò¿¿íèé óíàëò áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿íä ìóóãààð íºëººëíº
  • 230. Áðýíä÷ëýõ ñòðàòåãèóä Á¿òýýãäýõ¿¿íèé ºðãºæèëò: áðýíäèéí òîäîðõîé íýã íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîîã îëøðóóëàõ (Dirol-Dirol ã¿çýýëçãýíòýé-Dirol ëèìîíòîé ýñâýë Coca-Cola äîòðîî New, Classic, Cherry, Regular, Diet). ªðñºëäºã÷èäòýéãýý áóñ õîîðîíäîî ºðñºëäºõ àþóë áèé. Á¿òýýãäýõ¿¿í ººðèéí îíöãîé øèíæýý àëäàõ ìàãàäëàëòàé
  • 231. Áðýíäèéí íýð Áðýíäèéí íýðèéã ìàø àíõààðàëòàé ñîíãîõ øààðäëàãàòàé. Áðýíäèéí íýð äàðààõ øèíæ ÷àíàðóóäûã àãóóëàõ íü ç¿éòýé: Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àøèã òóñ, ÷àíàðûí òàëààð îéëãîëò ºãºõ¿éö (Sunkist) Äóóäàæ, óíøèõàä õÿëáàð (Tide, Nike) Äàâòàãäàøã¿é, îíöãîé (Xerox, Kodak) Áóñàä õýë äýýð òîõèðîõã¿é óòãà àãóóëãà èëýðõèéëýõã¿é áàéõ Á¿ðòã¿¿ëæ áîëîõóéö (Áóñàä áðýíäèéí íýðèéã äóóðàéñàí áîë á¿ðòã¿¿ëýõ áîëîìæã¿é)
  • 232. 3. Ñàâ, áàãëàà áîîäîë Ñàâëàõ áàãëàõ ãýäýã íü á¿òýýãäýõ¿¿íä çîðèóëàãäñàí òîäîðõîé áàãòààìæ á¿õèé ñàâ áóþó á¿ðõýâ÷èéã çàãâàð÷ëàõ, á¿òýýõ ¿éë àæèëëàãàà þì. Ñàâ áàãëààíû ¿¿ðýã: Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàìãààëàõ Õýðýãëýýã õÿëáàð÷ëàõ Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áóñäààñ ÿëãàðóóëàõ Õýðãëýã÷äýä ìýäýýëýë õ¿ðãýõ
  • 233. 4. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàÿãëàëò Õàÿã áîë ñàâ áîîäëûí ñàëøã¿é õýñýã áºãººä ò¿¿í äýýð ãàíö áðýíäèéí íýð ýñâýë á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð èõýýõýí ìýäýýëýë áàéæ áîëíî. Õàÿëàëò íü äàðààõ ¿¿ðã¿¿äòýé: Á¿òýýãäýõ¿¿í/áðýíäèéã òîäîðõîéëîõ (Àëòàíòàðèà ãóðèë) Çýðýã òîãòîîõ (Äýýä, 1-ð, 2-ð ãóðèë) Á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð ìýäýýëýõ (îðö, íàéðëàãà, õóãàöàà, õýðýãëýýíèé çààâàð) Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñóðòàë÷èëàõ (“Äýâøèëòýò òåõíîëîãè”)
  • 234. III. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîäëîãî Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðëèéã á¿ðä¿¿ëýõ íü á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîäëîãûí ñàëàøã¿é õýñýã þì. Á¿òýýãäýõ¿¿íèéíýð òºðºëãýæõîîðîíäîîÿìàð íýã õýëáýðýýð óÿëäààõîëáîîòîéòóõàéëáàë, çîðèóëàëòààðààèæèëòºñòýé, èæèëçàõçýýëòýé, èæèëõóóâààðèëàëòûí öýã¿¿äýýð áîðëóóëàãääàã, èæèëõýí¿íýýð áîðëóóëàãääàãá¿òýýãäýõ¿¿íèé á¿ëýãþì (Toyota-èéí ìàøèíóóä,Revlon-ûãîî ñàéõàíû á¿òýýãäýõ¿¿í)
  • 235. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðëèéã íýìýãä¿¿ëýõ øèéäâýð 1. Äîîä øàòàíä íýìýãä¿¿ëýõ: êîìïàíè ýõëýýä çàõ çýýëèéí äýýä àíãèëàëä áàéð ñóóðèà îëæ àâààä äàðàà äîîä õýñãèéí çàõ çýýëèéã ýçëýõèéí òóëä íýð òºð뺺 ºðãºæ¿¿ëíý (Parker-Itala) ×àíàð ¯íý Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í Îäîî áàéãàà á¿òýýãäýõ¿¿í
  • 236. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðëèéã íýìýãä¿¿ëýõ øèéäâýð 2. Äýýä øàòàíä íýìýãä¿¿ëýõ: êîìïàíè ýõëýýä çàõ çýýëèéí äîîä àíãèëàëä áàéð ñóóðèà îëæ àâààä äàðàà íü äýýä õýñãèéí çàõ çýýëèéã ýçëýõèéí òóëä íýð òºð뺺 ºðãºæ¿¿ëíý (Toyota-Lexxus) ×àíàð ¯íý Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í Îäîî áàéãàà á¿òýýãäýõ¿¿í
  • 237. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðëèéã íýìýãä¿¿ëýõ øèéäâýð  Äîîä äýýä øàòàíä çýðýã íýìýãä¿¿ëýõ: êîìïàíè äîîä áà äýýä õýñãèéí çàõ çýýëèéã çýðýã ýçëýõèéí òóëä íýð òºð뺺 ºðãºæ¿¿ëíý ×àíàð ¯íý Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í Îäîî áàéãàà á¿òýýãäýõ¿¿í Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í
  • 238. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðëèéã áàÿæóóëàõ øèéäâýð Êîìïàíè áàéãàà á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿äýý ÷àíàð ¿íèéí õóâüä òºäèéëºí ÿëãàðàõã¿é á¿òýýãäýõ¿¿íýýäýýð áàÿæóóëäàã (Sony ÷èõýâ÷: óñ íýâòýðäýãã¿é, íàðíû ýíýðãýýð àæèëëàõ, òàìèð÷äàä çîðèóëñàí äîðãèëòîîñ õàìãààëñàí ã.ì)
  • 239. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õîëüöûí òóõàé øèéäâýð Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õîëüöûí ºðãºí Óãààëãûí íóíòàã Îî Ñàâàí Øàìïóíü Tide Ariel Ìèô Ivory Cascade Gain Cheer Bounce Crest Complete Camay Zest Safeguard Herbal Essences Pantene Head &Shoulders Á
  • 240. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õîëüöûí òóõàé øèéäâýð Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õîëüö íü òîäîðõîé òîîíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðë¿¿äýýñ á¿ðäýíý (óãààëãûí íóíòàã, îî, ñàâàí) Á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðëèéí óðò íü òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðºë õýäýí á¿òýýãäýõ¿¿íýýñ á¿ðäýõèéã õàðóóëíà
  • 241. IY. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ Êîìïàíè øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í ãàðãàõäàà ººð êîìïàíèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ïàòåíòèéã õóäàëäàæ àâàõ, ºðñºëäºã人 õóóëáàðëàí äóóðàéõ ýñâýë ººðºº øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëæ áîëíî.
  • 242. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ ¿å øàòóóä 1. Øèíý ñàíàà ãàðãàõ 2.Ñàíààíóóäûã øèãøèõ 3.Áîëîâñðóóëàëò/Ò óðøèëò 4. Ì. ñòðàòåãè áîëîâñðóóëàõ 5. Áèçíåñèéí øèíæèëãýý 6. Á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàëò 7. Òóðøèëòûí ìàðêåòèíã 8. Çàõ çýýëä ãàðãàõ
  • 243. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ ¿å øàòóóä 1. Øèíý ñàíàà ãàðãàõ: Ýíý ¿å øàòàíä øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàíàà õàéäàã. Ýõ ¿¿ñâýð íü: õýðýãëýã÷èä, ºðñºëäºã÷èä, íèéë¿¿ëýã÷èä áàéæ áîëíî (Øèíý ìàøèí) 2. Ñàíààíóóäûã øèãøèõ: ýíý ¿å øàòàíä ºìíºõ ¿å øàòàíä áèé áîëñîí ñàíààíóóäûã øèãøèæ íýã ýñâýë õýäèéã ñîíãîíî (Öàõèëãààí ìàøèí)
  • 244. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ ¿å øàòóóä 3. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàð÷ìûã áîëîâñðóóëàõ/òóðøèõ: øèíý ñàíààã õýðýãëýã÷èä òîõèðñîí õýëáðýýð áîëîâñðóóëàõ, òàíäàõ ñóäàëãàà ÿâóóëàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé àëü çàð÷èì õýðýãëýã÷èä èë¿¿ òîõèð÷ áàéãààã òîäîðõîéëñíû ¿íäñýí äýýð ñîíãîëò õèéíý (ºðòºã áàãàòàé ãýð á¿ëèéí ìàøèí ýñâýë àãààðûí áîõèðäîëã¿é àæèë õýðýã÷ õ¿íèé óíàà)
  • 245. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ ¿å øàòóóä 4. Ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãè áîëîâñðóóëàõ: Ñîíãîñîí á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàð÷èìä òîõèðîõ ìàðêåòèíãèéíñòðàòåãèéã òîäîðõîéëíî. 1. Çîðèëòîò çàõ çýýëèéã òîäîðõîéëíî 2. Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áàéðøóóëàëòûí òºëºâëºëò 3. Áîðëóóëàëòûí òºëºâëºëò
  • 246. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ ¿å øàòóóä 5. Áèçíåñèéí øèíæèëãýý: Ýíý ¿å øàòàíä áîðëóóëàëò, çàðäàë, àøãèéí óðüä÷èëñàí òîîöîî ãàðãàí øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í êîìïàíèéí çîðèëòóóäàä íèéöýæ áóé ýñýõèéã òîäîðõîéëíî 6. Á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàëò: Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàð÷èì 5- äàõ ¿å øàòûã äàâàõ þì áîë á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîäèòîéãîîð áèé áîëãîõ ¿å øàò ýõëýíý
  • 247. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ ¿å øàòóóä 7. Òóðøèëòûí ìàðêåòèíã: á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áîäèò çàõ çýýëèéí íºõöºëä òóðøèíà (õÿçãààðëàãäìàë òîîíû õýðýãëýã÷èä á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õýðýãë¿¿ëýõ). 1. Ñòàíäàðò òóðøèëòûí çàõ çýýë: òóðøèëòûí æóðìààð æèæèã çàõ çýýë äýýð (õîòóóä äýýð) ìàðêåòèíã õèéíý 2. Õÿíàëòòàé òóðøèëòûí çàõ çýýë: õÿíàëòòàé íºõöºëä õýäýí äýëã¿¿ð äýýð òóðøèíà. Øààðäàãäàõ çàðäàë, õóãàöàà áàãà 3. Çàãâàð÷èëñàí òóðøèëòûí çàõ çýýë: áîäèò íºõöºëòýé òºñòýé íºõöºëä òîäîðõîé òîîíû õýðãëýã÷èäòýé àæèëëàíà (Æèøýý: òýäíèéã ëàáîðòîðèä óðèõ)
  • 248. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ ¿å øàòóóä 8. Çàõ çýýëä ãàðãàõ: òóðøèëòûí ìàðêåòèíãèéí ¿ð ä¿íã àøèãëàí êîìïàíè øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààðõ ýöñèéí øèéäýý ãàðãàíà. ¯ð ä¿í àìæèëòòàé áîë çàõ çýýëä ãàðãàæ ýõëýíý. Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã çàõ çýýëä ãàðãàõäàà äàðààõ àñóóäëóóäûã øèéäýõ ¸ñòîé:  Õýçýý? Õààíà? Õýíä? Õýðõýí?
  • 249. Y. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí ìº÷ëºã kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk Á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ Çàõ çýýëä ãàðãàõ ªñºëòèè Òîãòâîðæèëò èè Óíàëò èè nnnn nn Áîðëóóëàëò Àøèã t
  • 250. Y. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí ìº÷ëºã 1. Á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàëò: êîìïàíè øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé ñàíàà îëîí áîëîâñðóóëíà (Áîðëóóëàëò=0, Àøèã<0) 2. Çàõ çýýëä ãàðãàõ: Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿í çàõ çýýëä àíõ ãàð÷ áîðëóóëàëò ààæìààð ºñíº. Çàõ çýýëä ãàðãàõ çàðäàë ºíäºð ó÷ðààñ àøèã áàðàã ¿ã¿é
  • 251. Y. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí ìº÷ëºã 3. ªñºëò: á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàõ çýýëä ýçëýõ õóâü íýìýãäýí áîðëóóëàëò áîëîí àøèã ýð÷èìòýéãýýð íýìýãäýíý. 4. Òîãòâîðæèëò: çàõ çýýë äýýð õàíàëò ¿¿ñýí áîðëóóëàëòûí ºñºëò óäààøðàí òîãòâîðæèí ààæìààð óíàæ ýõëýíý. ªìíºõ ¿å øàòóóäààñ õàìãèéí óðò.Àøèã óíàæ ýõëýíý 5. Óíàëò: áîðëóóëàëò áîëîí àøèã ýð÷èìòýéãýýð óíàíà
  • 252. Çàõ çýýëä ãàðàõ ªñºëò Òîãòâîðæ èëò Óíàëò ªðñºë人í Ìîíîïîë Ìîíîïîë/ îëèãîïîë Öýâýð ºðñºë人í ð¿¿ îéðòîíî Á¿òýýãäý õ¿¿í Íýã ýñâýë öººí òîîíû Îëîí (Áðýíäýý á¿òýýõ) Á¿ãä “èæèë” (Áðýíä¿¿äèéí ºðñºë人í) Çàðèì íü àð÷èãäàí à Áàéðøèë Õóâààðèëàëòûí ñóâãóóäûã á¿òýýõ Ñîíãîìîë õóâààðèëàëò Èäýâõæ¿¿ë ýëò Ýðýëòèéã áèé áîëãîõ (ìýäýýëýõ ) Ñîíãîìîë ýðýëòèéã áèé áîëãîõ Ìýäýýëýõ/ßòãàõ/Ñàíóóëàõ ¯íý “Äýýæ àâàõ”/“ÿí íýâòðýõ” ªðñºëäºõ ýñâýë ¿íý òîõèðîëöîõ/¿íýý áóóëãàõ Ýð÷èìòýé õóâààðèëàëò
  • 253. ¯íý á¿ðä¿¿ëýëòèéí áîäëîãî, õàíäëàãà, ¿íý á¿ðä¿¿ëýõ ñòðàòåãóóä
  • 254. Àãóóëãà ¯íý á¿ðä¿¿ëýõýäíºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëñ ¯íý á¿ðä¿¿ëýëòèéí õàíäëàãóóä Øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèé¿íý á¿ðä¿¿ëýëòèéí ñòðàòåãè Öîãö á¿òýýãäýõ¿¿íèé¿íý á¿ðä¿¿ëýëòèéí ñòðàòåãè ¯íý òîõèðóóëàõ ñòðàòåãè ¯íèéí ººð÷ëºëò
  • 255. ¯íý ãýæþó âý? Áàðààýñâýë¿éë÷èëãýýíäòºëáºëçîõèõ ìºíãºíèéõýìæýý. ª.õ. Áàðààýñâýë¿éë÷èëãýýãõýðýãëýõ ýñâýëýçýìøñýíýýð îëæàâàõ àøãèéãàâ÷ îðîíäíü ºã÷ áóé¿íý öýíýò ç¿éëñèéí áàãö.
  • 256. ¯íý ãýæþó âý? Àøèãàâ÷èðäàãìàðêåòèíãèéí èæá¿ðäýë, áóñàäèæá¿ðäýë çºâõºí çàðäëûãèëýðõèéëäýã Ìàðêåòèíãèéí èæá¿ðäë¿¿ääîòðîîñ õàìãèéí óÿí õàòàí íü, á¿òýýãäýõ¿¿íèéøèíæ÷àíàðû㺺ð÷ëºõººñ ¿íèé㺺ð÷ëºõ íü èë¿¿àìàð.
  • 257. ¯íý á¿ðä¿¿ëýëòýíäíºëººëäºãõ¿÷èí ç¿éëñ Äîòîîäõ¿÷èí ç¿éëñ: Êîìïàíèé Ìàðêåò èíãèéí çîðèëãî Ìàðêåò èíãèéí èæ á¿ðäëèéí ñò ðàò åãè Ìàðêåò èíãèéí çàðäàë Ìàðêåò èíãèéí çîõ èîí áàéãó ó ëàëò
  • 258. ¯íý á¿ðä¿¿ëýëòýíäíºëººëäºãõ¿÷èí ç¿éëñ Ãàäààäõ¿÷èí ç¿éëñ: Çàõ çýýëèéí ò ºëºâ áàéäàë Ýðýëò èéí ò ºëºâ áàéäàë ªðñºë人íèé ò ºëºâ áàéäàë Îð÷íû áó ñàä õ ¿÷èí ç¿éëñ
  • 259. Ìàðêåòèíãèéí çîðèëãî Àìüä¿ëäýõ Îäîî áàéãààîðëîãîî íýìýãä¿¿ëýõ Çàõ çýýëäýçëýõ õóâèàð ìàíëàéëàõ Á¿òýýãäýõ¿¿íèé÷àíàðààð ìàíëàéëàõ Áóñàäçîðèëãî
  • 260. Ìàðêåòèíãèéí èæá¿ðäëèéí ñòðàòåãè
  • 261. Ìàðêåòèíãèéí çàðäàë Òîãòìîëçàðäàë Õóâüñàõ çàðäàë Íèéò çàðäàë ¯éëäâýðëýëèéí ¿åøàò á¿ð äýõ çàðäàë Çàðäàëíü ¿éëäâýðëýëèéí òóðøëàãûí ¿¿ðýãã¿éöýòãýäýã
  • 262. Ìàðêåòèíãèéí çîõèîí áàéãóóëàëò Õýí ¿íý á¿ðä¿¿ëýõ øèéäâýðèéããàðãàõ âý?
  • 263. Ãàäààäõ¿÷èí ç¿éëñ: çàõ çýýëáàýðýëò Öýâýð ºðñºë人íò Ìîíîïîëèñò ºðñºë人íò Îëèãîïîëü ºðñºë人íò Öýâýð ìîíîïîëü Õýðýãëýã÷èéí ¿íý áà¿íý á¿ðä¿¿ëýëòýíäõàíäàõ õàíäëàãà Ýðýëò áà¿íèéí õàðèëöàí õàìààðëûãøèíæëýõ Ýðýëò ¿íýäìýäðýìæòýéýñýõ ªðñºëäºã÷èéí çàðäàë, ¿íý, ñàíàë Ãàäààäîð÷íû áóñàäõ¿÷èí ç¿éë
  • 264. ¯íý á¿ðä¿¿ëýõ õàíäëàãà Íàì ¿íý ªíäºð ¿íý Àøèã îëîõ Ýðýëò Áîëîìæã¿é áàéõ ã¿é Á¿òýýãäýõ¿¿- ªðñºëäºã÷èéí ¿íý Õýðýãëýã- íèéºðòºã áàáóñàäãàäààä ÷èéí ¿íý äîòîîäõ¿÷èí ç¿éëñ öýíý
  • 265. ¯íý á¿ðä¿¿ëýõ õàíäëàãà 1. Çàðäàëäòóëãóóðëàñàí ¿íý á¿ðä¿¿ëýëò  ªðòºã+ àøèãõàíäëàãà  Õóãàðëûí öýãèéí øèíæèëãýý áàçîðèëòîò àøãèéí ¿íýëãýý 1. Õóäàëäàí àâàã÷äàä÷èãëýñýí ¿íý á¿ðä¿¿ëýëò 2. ªðñºë人íäòóëãóóðëàñàí ¿íý á¿ðä¿¿ëýëò  Òóõàéí ¿åèéí çàõ çýýëèéí ¿íý  Òåíäåðèéí ¿íý
  • 266. 24.00 30.00 50.00 ¯éëäâýðëýã÷ Áººíèé õóäàëäàà÷èí Æèæèãëýíãèéí Õóäàëäàà÷èí ªðòºã = 24.00 = 80% ªñãºëò = 6.00 = 20% ªðòºã = 21.60 = 90% ªñãºëò = 2.40 = 10% ªðòºã= 30.00 = 60% ªñãºëò = 20.00 = 40% Á¿òýýãäýõ¿¿íèéºðòºãäýýð òîãòñîí “ºñãºëòèéã” íýìæ¿íý òîãòîîõ àðãà.
  • 267. Ýíý àðãûãõýðýãëýõ ¿íäýñëýë: 1. ¯éëäâýðëýã÷, áîðëóóëàã÷èäýðýëòýýñ èë¿¿çàðäàëäèë¿¿ ñàíàà çîâäîã. ¯íèéãçàðäàëäîéð òîãòîîñíîîð òýä¿íèéã ýðýëòèéí ººð÷ëºëòºíäóÿëäóóëàí òîãòîîõ òîîöîîëîí áîäîõ àæëààñ ÷ºëººëæºãäºã 2. Ñàëáàðûí á¿õ áîðëóóëàã÷èäýíý àðãàà¿íý òîãòîîâîëá¿õ ¿íý îéðîëöîî áîëæ¿íèéí äàéí áàãàñíà 3. Èõýíõ õ¿ì¿¿ñ ýíý àðãàíü ¿éëäâýðëýã÷èäèéí õóâüä, õóäàëäàí àâàã÷äûí ÷ õóâüäøóäðàãà¿íý òîãòîîäîããýäýã
  • 268. 2. Õóãàðëûí öýãèéí øèíæèëãýý áà çîðèëòîò àøãèéí ¿íýëãýý Êîìïàíèàøèã÷ ¿ã¿é, àëäàãäàë÷ ¿ã¿éáàéõ ¿íèéí ò¿âøèíã (õóãàðëûí öýã) ýñâýëçîðèëòîò àøãààîëæàâàõ ¿íèéí ò¿âøèíãòîãòîîäîã. Òîãòìîëçàðäàë Õóãàðëûí öýã= ¯íý- õóâüñàõ çàðäàë
  • 269. Íèéòîðëîãîáàçàðäàë ¯éëäâýðëýëèéí òîî õýìæýý Õóãàðëûí öýã Àøèãòàé Íèéò òîãòìîë çàðäàë Íèéò õóâüñàõ çàðäàë Íèéò çàðäëûí ìóðóé Íèéò îðëîãûí ìóðóé Àëäàãäàë Èõ0 ªíäºð
  • 270. 3.Õóäàëäàí àâàã÷äàä÷èãëýñýí ¿íý á¿ðä¿¿ëýëò Õýðýãëýã÷èéí ¿íý öýíýäòóëãóóðëàí (¿íèéí áèøõ¿÷èí ç¿éëñ) ¿íý òîãòîîõ àðãà. Æèøýý íü: 1 àÿãà êîô å + 1 ç¿ñýì àëèìíû ò îðò íû ¿íý Äýëã¿¿ðèéí äýðãýäýõ êàô å- $1 .7 5 Ãýð á¿ëèéí ðåñò îðàíä - $3.00 Çî÷èä áó ó äëûí co ffee sho p - $4.50 Çî÷èä áó ó äëûí ºðººíèé ¿éë÷èëãýý - $6.00 Òàíñàã ðåñò îðàí - $8 .50
  • 271. 4. Òóõàéí ¿åèéí çàõ çýýëèéí ¿íý Êîìïàí躺ðèéí çàðäëûí õýìæýý áîëîí ýðýëòèéã¿ë õàðãàëçàí ºðñºëäºã÷èéí ¿íèéãáàðèìæààëàí ¿íý òîãòîîõ. Ýñâýëæèæèãêîìïàíèìàíëàéëàã÷èéí ¿íèéãäàãàëäàí ¿íýý òîãòîîõ àðãà. ¯íäýñëýë: Ýíý àðãûãýðýëò ¿íýäõýð ìýäðýìæòýéáàéãààãòîäîðõîéëîõîä áýðõ ¿åäõýðýãëýäýã. ¯íèéí äàéíààñ çàéëñõèéõ øààðäëàãàòàé¿åä  Èõýâ÷ëýí îëèãîïîëü ºðñºë人íò çàõ çýýëäõýðýãæ¿¿ëäýã
  • 272. 5. Òåíäåðèéí ¿íý ªìíºõèéí àäèë
  • 273. ,Хуваарилалт хуваарилалтын ,суваг бараа бүтээгдэхүүний хөдөлгөөн
  • 274. Агуулга 1. Хуваарилалт ба хуваарилалтын суваг 2. Бараа бүтээгдэхүүний хөдөлгөөн 3. Жижиглэнгийн болон бөөнийн худалдаачид
  • 275. I. Хуваарилалт ба хуваарилалтын суваг Хуваарилалт: бараа үйлчилгээг ,хэрэглэгчийн хүссэн үед тохиромжтой ,газар тохиромжтой хэмжээгээр хүргэх үйл ажиллагаа Хуваарилалтын суваг: бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчид хүргэх үйл явцад оролцох байгууллага болон хувь хүмүүс
  • 276. Хуваарилалтын сонголтууд Хуваарилалтын зорилтууд Хуваарилалтын суваг Хэрэглэгчид чиглэсэн үйлчилгээний түвшин Шууд Шууд бус Завсарын худалдаачдын төрөл Хуваарилалтын түвшин (эрчимтэй, сонголттой, онцгой) Сувгийн зохион байгуулалт
  • 277. Хуваарилалтын сувгийн ангилал Үйлдвэрлэгч Хэрэглэгч Бөөний худалдаачин Жижиглэнгийн худалдаачин Үйлдвэрлэгч Хэрэглэгч Шууд хуваарилалтын суваг Шууд бус хуваарилалтын суваг
  • 278. Хууварилалтын суваг  Хуваарилалтын сувãийн гиø¿¿ä õîîðîíäîî äàðààõ óÿëäàà õîëáîîòîé 1. Áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé óðñãàë 2. Áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýçýìøèõ ýðõèéí øèëæèëò 3. Òºëáºðèéí óðñãàë 4. Ìýäýýëëèéí óðñãàë 5. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí óðñãàë
  • 279. Шууд хуваарилалтын сувгийг сонгох үндэслэл Компани маркетингийн үйл ажиллагаагаа бүрэн хянаж чадахын тулд Хэрэглэгчидтэй шууд харьцахын тулд (хэрэглэгчийн зан төлөвт гарах өөрчлөлтийг цаг тухайд нь мэдэх боломжтой) Интернетийн тусламжтайгаар урьд нь хүрэх боломжгүй байсан хэрэглэгчдэд хүрэх боломжтой болсноор шууд хуваарилалтын сувгийг ашиглах нь
  • 280. Шууд хуваарилалтын сувгийг сонгох үндэслэл Тохирсон завсарын худалдаачин олдохгүй байх (шинэ бүтээгдэхүүн) Бизнесийн бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний хувьд өргөн ашиглагдана Зарим хэрэглээний бүтээгдэхүүнд ялангуяа сүлжээний компаниудын хувьд (Oriflame, Amway, Mary Key…)
  • 281. Шууд бус хуваарилалтын сувгийг сонгох үндэслэлХэрэглэгч тодорхой нэг газраас худалдан авалтаа хийх сонирхолтой бол Завсарын худалдаачид хуваарилалтын зардалыг хуваалцаж байвал эсвэл үйлвэрлэгч өөрөө хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ хүргэх боломжгүй Завсарын худалдаачид бүтээгдэхүүнийг баяжуулан хэрэглэгчдэд нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэн үйлдвэрлэгчийн санхүүгийн ачааг хөнгөвчлөж байвал ( ,зээлээр худалдаа ,мэдээлэл хүргэлт )Үйлдвэрлэгч сонголтоо хийхдээ өөрт болон бүтээгдэхүүний онцлогт тохирсон хамгийн ашигтай хувилбарыг сонгоно
  • 282. Шууд бус хуваарилалтын түвшин буюу завсарын худалдаачдын тоо 1. Эрчимтэй хуваарилалт: өргөн ,хэрэглээний бүтээгдэхүүн түүхий .эдийн хувьд тохиромжтой Боломжит бүх хуваарилалтын сувгуудыг ашиглана 2. Сонголттой хуваарилалт: цөөн тооны сонголтон дээр тулгуурласан .хуваарилалт Хуваарилалтын ,зардал арай бага хяналт арай илүү ( ,гэр ахуйн бараа тавилга) 3. Онцгой хуваарилалт: тухайн байрлалдаа ганцхан хуваарилалтын
  • 283. Бүтээгдэхү үн Жишээ Хуваарила лт Өргөн хэрэглээний , , ,Халбага Давс ундаа Банк Эрчимтэй хуваарила лт Сонгох , ,Автомашин Хувцас Автомашины даатгал Сонголтто й хуваарила лт Онцгой Rolls Roys ,машин Versace, Дээд зэрэглэлийн үсчин Онцгой хуваарила лт Бүтээгдэхүүний ангилал ба хуваарилалтын түвшин
  • 284. Сувгийн зохион байгуулалт 1. Уламжлалт зохион байгуулалттай систем Бөөний худалдаачин Жижиглэнгийн худалдаачин Үйлдвэрлэгч Хэрэглэгч Хэд хэдэн бие даасан тус тусдаа үйл ажиллагаа явуулах сувгийн гишүүдээс тогтоно. Тэдний хамтын ажиллагаа нэг нэгнээсээ хийх худалдан авалтаас хэтрэхгүй. Гишүүн болгон өөрийн эрх ашгийн хүрээнд ажиллана.
  • 285. Сувгийн зохион байгуулалт 2. Нягт зохион байгуулалттай систем Үйлдвэрлэгч Бөөний худалдаачин Жижиглэнгийн худалдаачин Хэрэглэгч Сувгийн гишүүд нэгдсэн систем хэлбэртэй байх ба сувгийн нэг гишүүн бусдыгаа манлайлах эсвэл эзэмших нь элбэг. Эцсийн хэрэглэгч бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад зөвхөн сүүлийн гишүүн бус бүх гишүүд нэгэн зэрэг ашиг олно
  • 286. Нягт зохион байгуулалттай хуварилалтын сувгийн төрлүүд 1. .Эзэмшилд тулгуурлах з б систем: гишүүдийн нэг нь бусдыгаа эзэмших буюу тэднийг худалдан авах систем 2. .Тохиролцоонд тулгуурлах з б систем: гишүүд албан бус хэлбэрээр хоорондоо хамтарч ажиллахаар тохиролцоно 3. .Гэрээт з б систем: гишүүд хоорондоо хийсэн гэрээний дагуу хамтарч ажиллана ( ,франчайзингууд гэрээт борлуулагчид)
  • 287. Онцлог Зохион байгуулалт Уламж лалт Нягт зохион байгуулалт Тохирол цоот Гэрээт Эзэмш илийн Хамтын ажилла гаа Бага/ үгүй Бага зэрэг Сайн Маш сайн Хяналт Байхгү й Санхүүгий ,н байдал манлайла л Гэрээ Эзэмши л Хуварилалтын сувгийн зохион байгуулалтын төрлүүд
  • 288. Õóâààðèëàëòûí õàíäëàãóóä ¯éëäâýðëýã÷èä á¿òýýãäýõ¿¿íýý õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõäýý çºâõºí ãàíö ñóâãèéã áèø õýä õýäýí òºðëèéí хоорондоо өрсөлдөх ñóâàã àøèãëàõ íü ýëáýã (шууд болон шууд бус хуваарилалтын сувгуудыг хослуулан ашиглах) Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчид хүргэхээс гадна түүний буцах хөдөлгөөнийг төлөвлөх шаардлагатай
  • 289. II. Бараабүтээгдэхүүний хөдөлгөөн (логистик) Бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэсэн газраас хэрэглэх газар хүртэлх бодит , ,хөдөлгөөнийг төлөвлөх гүйцэтгэх хянах цогц үйл ажиллагаа  Захиалга авалт  Нөөцийг хаана хадгалах вэ?  Хэдий хэмжээний нөөцийг гар доор байлгах вэ?  Бүтээгдэхүүнээ хэрхэн тээвэрлэх вэ? Логистикийн шийдвэрлэх асуудлууд
  • 290. Логистикийн зардалын бүтэц 1. Тээвэрийн зардал (35%) 2. ,Бүртгэл тооллогын зардал (30%) 3. Агуулахын зардал (20%) 4. Захиалга авах, хэрэглэгчдэд чиглэсэн үйлчилгээ (10%) 5. Бусад (5%)
  • 291. Логистикийн зардал Зардал$ Хэрэглэгчид чиглэсэн үйлчилгээний түвшин (%) 90% Логистикийн зардал Тээвэрийн зардал Нөөцийн зардал Алдагдсан борлуулалт Хэрэглэгчид чиглэсэн үйлчилгээний түвшин бага байх тусам хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж бага борлуулалт алдагдана
  • 292. Логистикийн зардлуудын уялдаахолбоо Тээвэрлэлтийн зардалыг нэмэгдүүлснээр тээврлэлтийн давтамж өндөр харин нөөц агуулах зардал багасна Үйлчилгээний түвшин өндөр байх тусам борлуулалт өсөх боловч сайн үйлчилгээ логистикийн зардалыг нэмэгдүүлэн үнийг өндөрсөгснөөр эргээд борлуулалт буурах хандлагатайКомпанийн зорилго борлуулалтыг биш харин нийт ашгаа максимум байлгах явдал юм. Ө.х тохиромжтой үйлчилгээний түвшинд хамгийн бага нийт зардалтай хувилбарыг сонгох
  • 293. Тээвэ рийн төрөл Тээвэрлэлтийн үзүүлэлт Зардал Хурд Үйлчлү үлэх цэгүүд Бүтээг .дэхүүн төрөл Тээвэр ийн давтам ж Төмөр зам Дунд Дундаж Олон Олон Бага Ус Маш бага Маш удаан Хязгаа рлагдм ал Маш Олон Маш Бага Газар Өндөр Хурдан Маш Олон Олон Өндөр Агаар Маш өндөр Маш Хурдан Олон Хязгаа рлагдм ал Өндөр
  • 294. III. Жижиглэнгийн болон бөөнийн худалдаачид Жижиглэнгийн худалдаачид эцсийн .хэрэглэгчидтэй шууд харьцдаг Жижиглэнгийн худалдаачин үйлчлүүлэгчээ өрсөлдөгчид алдахад тэр өөрөө алдагдалд орохоос биш бөөний ,худалдаачин үйлдвэрлэгч хохирохгүй Үйлчилгээний салбарт үйлдвэрлэгч нэгэн зэрэг жижиглэнгийн худалдаачны үүргийг гүйцэтгэнэ
  • 295. Жижиглэнгийн худалдаа  Дэлгүүрийн жижиглэнгийн худалдаа ( , , , ,супермаркет хипермаркет ТҮЦ зах .нэрийн дэлгүүр г м)  Дэлгүүрийн бус 1. Шууд маркетинг ( ,элект рон худалдаа ,т елемаркет инг TV ,маркет инг сүлж ээний ,маркет инг “хаалганаас хаалганд”худалдаа) 2. Худалдааны автоматууд
  • 296. “Жижиглэнгийн худалдааны цагираг” онол Шинээр жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчид тэднээс өмнө зах зээлд гарсан өрсөлдөгчдийгөө бодвол бага ашгийн хувьтайгаар илүү хямд үнэ санал болгодог боловч яваандаа ,өргөжин үйчилгээний төрлөө бүтээгдэхүүний төрлөө нэмснээр зардал нь өндөрсөн үнэ нь нэмэгдэн .өмнөх өрсөлдөгчидтэйгээ адил болно Тэр үед зах зээлд тэдний хойноос хямд үнэ санал болгох шинэ өрсөлдөгчид
  • 297. Жижиглэнгийн худалдаачдын төрөл Бие даасан жижиглэнгийн худалдаачин Сүлжээ дэлгүүрүүд : ,төвлөрсөн нийлүүлэлт хангамжтай нэг эзэмшилтэй хоёр ба түүнээс дээш дэлгүүрүүд Бие даасан борлуулагчдын сүлжээ: бие даасан хэсэг жижиглэнгийн худалдаачид нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар нэгдсэн хангамжтай байх (бөөнөөрөө бараагаа татаж авснаар үнийн хямдрал эдлэх боломжтой) Франчайзинг: тодорхой компанийн ,салбарыг эзэмших үйл ажиллагааг нь .явуулах эрхийг худалдаж авна Онцгой , , ,бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйл ажиллагаа ,зохион байгуулалт олонд нэртэй брэнд
  • 298. Франчайзинг  ,Ихэнхдээ түргэн хоолны газар бензин , , ,түгээх станци зочид буудал фитнесс төв , ,үсчин гоо сайхны салон үл хөдлөх хөрөнгийн агентлаг зэрэг салбаруудад өргөн ашиглагдана Франчайзингийн эзэн бизнескдональдсын , ,эзэмших төлбөр борлуулалтаас хувь тоног ,төхөөрөмжөөс түрээсийн төлбөр ашгаас тодорхой хувь авна Жишээ: Макдональдсын нэг салбар нэээхийн тулд 600 000$ ,төлбөрт үйлчилгээний 3.5%, түрээсийн 8.5% .ашгаасаа төлнө Мөн Хамбургерийн их сургуульд 3 долоо хоногийн сургалтанд
  • 299. Бөөнийн худалдаачдыг ашиглах шалтгаан  ,Бүтээгдэхүүнээ борлуулах идэвхжүүлэхэд туслана Тээвэрлэх зардлыг багасгана Агуулах зардлыг багасгана Санхүүгийн ачааллыг хуваалцана Эрсдэлийг хуваалцана Мэдээллээр хангана Жижиглэнгийн худалдаачид болон хэрэглэгчдэд мэдээлэл хүргэнэ
  • 300. Бөөний худалдаачдын төрөл Бие даасан бөөнийн худалдаачид  ,Брокерууд агентууд Үйлдвэрлэгчийн нэрийн бөөний худалдааны дэлгүүрүүд
  • 301. Бөөний худалдаачдын төрөл Бие даасан бөөнийн худалдаачид: бөөний худалдаачдын ихэнх хувийг .эзлэнэ Бие даасан тусдаа бизнес эрхлэгчид Брокер: худалдан авагч худалдагчийг хамт авчран хэлэлцээр хийхэд нь туслах үйлчилгээг үзүүлсний төлөө тодорхой хэмжээний урамшуулал авагчид Агент: урт хугацааны турш худалдан авагч эсвэл худалдагчийг төлөөлөгчид Үйлдвэрлэгчийн нэрийн бөөний худалдааны дэлгүүрүүд: зарим
  • 302. 11.Áººíèéõóäàëäààáà æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà  ºº ,Б ний худалдаа түүний гүйцэтгэх үүрэг Бөөний худалдаань маркетингийн сувгийн нэг гол оролцогч бөгөөд худалдан авагч болон хэрэглэгч байгууллагын хэрэгцээнд зориулан бараа үйлчилгээгхудалдан авдаг. Бөөний худалдаагэдэг нь мэргэжлийн түншүүдийн хэрэгцээнд зориулан үйл ажиллагааявуулдаг зуучлагчид юм.
  • 303. Бөөний худалдаачид нь жижиглэн худалдаачдаас хэд хэдэн ялгаатай. 1. Бизнесийн хэрэглэгчидтэй гэрээ хэлэлцээр хийдэг ба урамшуулал байршил.цаг агаар, зэрэгт багаанхаардаг. 2. Бөөний худалдаачид жижиглэн худалдаачдыг бодвол их хэмжээний гэрээ хэлцэл болон худалдааг хийдэг. 3. 3Бөөний худалдаачид нь татвар болон хуулийн зохицуулалтаар ялгаатай байдаг.
  • 304. Б ний худалдааны ангилал.т р лөө ө ө ÁБ өөний худалдаачид Áðîкер агент Áîð ,Бор луулатын хэлтэс газар Бүрэн үйлчилгээтэй бөөний худалдаачид • Бөөний худалдаачид -Үйлдвэрийн барааны хуваарлагчид Хязгаарлагдмал үйлчилгээтэй бөөний худалдаачид -Бэлэн мөнгөөр худалдаахийдэг бөөний худалдаачид -Комиссын бөөний худалдаа -Явуулын бөөний худалдаачид -Бөөний худалдаачин-зохион байгуулагч -ХАА-н үйлдвэрлэлийн хоршоо -Бөөний илгээмжийн худалдаа Áрокерууд Агентууд -Борлуулалтын хэлтэс баконтор -Худалдан авагч газар
  • 305. Зорилт от зах зээл Бөөний худалдаачид зорилтот зах зээлийг сонгож авахдаахэн нэгний олж хараагүй зах зээлийг тодорхойлох хэрэгтэй. Бараа үйлчилгээний шийдвэр- Бөөний худалдаачид зорилтот хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадах барааны нэр төрлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Үнийн шийдвэр-Бөөний худалдаачид үйл ажиллагааныхаа зардлыгнөхөхийн тулд барааны анхны үнэн дээр тодорхой хувийн нэмэгдэлийг (ойролцоогоор 20%) нэмж тооцдог. Зардал нь нийт ашгийн 17% байж болох бабөөний худалдаачны цэвэр ашиг нь 3% байх Байршлын шийдвэр - Бөөний худалдаачид хямд түрээстэй, хямд татвартай газарт байршиж, багахэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулахыг хичээдэг.
  • 306. Хязгаарлагдмал үйлчилгээтэй жижиглэн худалдааТөрөлжсөн дэлгүүр Бүрэн үйлчилгээтэй жижиглэн худалдаа Их дэлгүүр Супермаркет Өдөр т ут мын эрэлт т эй барааны дэлгүүр Хапермаркет Худалдааны т өв Хямд үнийн барааны дэлгүүр Нэгдмэл жижиглэн худалдаачид Жижиглэн худалдааны хоршоо Сайн дурын жижиглэн худалдаачид
  • 307. Маркетингийн логисòèêийн сүлжээ Маркетингийн логистикийн сүлжээний удирдлагын мөн чанар Маркетингийн үйл ажиллагаанд ашиг олох болон удирдахад нэг хүндрэлтэй асуудал бол бүтээгдхүүнийг хуваарилах, үйлчилгээ үзүүлэх, зах зээлийг хооронд нь холбох, орлуулахад ашиглагддаг ойлголтууд бол логистик.маркетингийн логистик, нэгдмэл логистикийн удирдлага, нийлүүлэгч хэлхээний удирдлага, материалын удирдлагабабодит хуваарилалт зэрэг ойлголтууд юм.
  • 308. Үйлдвэрлэгчид.бизнесийн байгууллагууд логистикыг хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмуудыг ашиглана. Үүнд: 1. Үйл ажиллагаагаахэрэглэгчдэд чиглүүлэх 2. Логистикийн тогтолцоог интеграцчилах 3. Логистикийг стратегитай холбох 4. Логистикийн сүлжээг уян хатан болгох 5. Логистикийн мэдээллийн систем бүрдүүлэх 6. Стратегийн хамтын ажиллагааг бий болгох 7. Логистикийн хяналтын системийг ашиглах 8. Санхүүгийн байдлыг хянах 9. Логистикийн мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулах гэсэн зарчмуудыг ашиглана.
  • 309. Маркетингийн логистикийн сүлжээ Орчин үеийн маркетингийн байгууллагууд логистик нь зохицуулах үүргийг гүйцэтгэж байна. Энэ зохицуулалт нь хамгийн багазардлаар , итгэл найдвартай нийлүүлэгч, худалдан авагч, агент, үйлчлүүлэгч, зах зээл, сувгийн гишүүд бахэрэглэгчид болон эцсийн хэрэглэгчдийн үйл ажиллагааг удирдах үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ ойлголт нь дотоод логистикийн удирдлагын аргазамаар хэрэгждэг. 1. Борлуулалтын таамаглал 2. Зохицуулалтын зардал
  • 310. Маркетингийн логистикын зорилго нь зардлыг хамгийн багабайлгах явдал юм. Логистикын зардал нь дараах томьёогоор тооцогдоно. М = Т + FW+VW+S М -төлөвлөсөн логистикын системийн нийт зардал Т -төлөвлөсөн системийн ачаатээвэрлэлтийн нийт зардал FW -төлөвлөсөн системийн агуулахын нийт тогтмол зардал VW -төлөвлөсөн системийн агуулахын нийт хувьсах зардал S- төлөвлөсөн системийн бараахүргэх зардал (борлуулалтын нийт зардал) Зардлыг хамгийн багабайлгах зорилт нь хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйчилгээний түвшингээс хамаарна. (Т + FW+VW)
  • 311. Сэдэв 12
  • 312. Àãóóëãà 1. Ìàðêåòèíãèéí èäýâõæ¿¿ëýëò ба èäýâõæ¿¿ëýëòèéí хольц 2. Харилцааны суваг 3. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí ,зорилго çîðèëтууд áà íºëººëëèéí øàòëàëûí çàãâàð 4. Идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгсэлийг сонгох 5. Зар сурталчилгааны òºëºâëºãºº, ò¿¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿í 6. Идэвхжүүлэлтийн хууль эрх зүйн орчин
  • 313. Ìàðêåòèíãèéí èäýâõæ¿¿ëýëò • Èäýâõæ¿¿ëýëòÈäýâõæ¿¿ëýëò ãýäýã íü áàéãóóëëàãà ýñâýë õóâü õ¿íèé áàðàà, ¿éë÷èëãýý, ä¿ð òºðõ, ñàíàà, îëîí íèéòèéí îðîëöîî, íèéãýìä ¿ç¿¿ëýõ íºëººëëèéí òàëààð õ¿ì¿¿ñò ìýäýýëýõ, ñàíóóëàõ, õ¿ì¿¿ñèéã ÿòãàí ¿íýìø¿¿ëýõ çîðèëãîîð àøèãëàæ áóé òºðºë á¿ðèéí õàðèëöàà • Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí òºëºâëºãººÈäýâõæ¿¿ëýëòèéí òºëºâëºãºº áàéãóóëëàãà ýñâýë õóâü õ¿íèé õàðèëöààíû á¿õ õýñýã á¿ðò õàìààðàëòàé ñèñòåì÷èëñýí øèéäâýð ãàðãàëò.
  • 314. Идэвхжүүлэлтийн үндсэн зорилтууд  ,Мэдээлэх ойлголт өгөх Шинэ бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэх Хэрэглээний заварчилгаа өгөх Үнийн өөрчлөлтийг мэдээлэх Ятгах (зах зээлийг эзлэх) Өөрийн брэндийн давуу талыг гаргах Яг одоо худалдаж авахыг ятгах Хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүний талаарх бодолыг өөрчлөх Сануулах (зах зээлийг хамгаалах) Бүтээгдэхүүн ойрын хугацаанд хэрэглэгчид хэрэгцээтэй болохыг сануулах Хаанаас бүтээгдэхүүн авж болохыг сануулах Жигд бус эрэлттэй бүтээгдэхүүний талаар
  • 315. Идэвхжүүлэлт ба эрэлт Идэвхжүүлэлт эрэлтийг ба түүний үнийн мэдрэмжийг өөрчилж чадна A. Эрэлтийг нэмэгдүүлнэ Б. Эрэлтийн үнийн мэдрэмжийг багасгана В. Эрэлтийг нэмэгдүүлэн үнийн мэдрэмжийг
  • 316. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí хольц Çàð ñóðòàë÷èëãàà Îëîí íèéòèéí õàðèëöàà Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë Áèå÷èëñýí õóäàëäàà Èäýâõæ¿¿ëýë -òèéí õîëüö
  • 317. 1. Çàð ñóðòàë÷èëãàà Çàð ñóðòàë÷èëãààÇàð ñóðòàë÷èëãàà áàðàà, ¿éë÷èëãýý, áàéãóóëëàãà, õ¿ì¿¿ñ, ãàçàð, ñàíààòàé õîëáîîòîé çàð ñóðòàë÷èëãààíû ìýäýýëëèéã èâýýí òýòãýã÷ áîëîõ áèçíåñèéí áàéãóóëëàãà, çàñãèéí ãàçàð, àøãèéí áóñ áàéãóóëëàãà ýñâýë õóâü õ¿íèé çàõèàëãààð ÎÍÌÕ-ð öàöàæ áóé õóâèéí áóñ, òºëáºðòýé õàðèëöàà. Ìýäýýëëèéã èõýâ÷ëýí èâýýí òýòãýã÷ õÿíàäàã.
  • 318. 2. Îëîí íèéòèéí õàðèëöàà Îëîí íèéòèéí õàðèëöààÎëîí íèéòèéí õàðèëöàà îëîí íèéòèéí äóíä áàðàà, ¿éë÷èëãýý, áàéãóóëëàãà, õ¿ì¿¿ñ, ãàçàð, ñàíààíû òààëàìæòàé ýåðýã ä¿ð òºðõèéã á¿ðä¿¿ëýõýä ÷èãëýñýí á¿õ òºðëèéí õàðèëöàà. Ýíý íü õóâü õ¿íèé/õóâü õ¿íèé áóñ, òºëáºðòýé/òºëáºðã¿é, èâýýí òýòãýã÷èéí õÿíàëòòàé/õÿíàëòã¿é õýëáýðòýé áàéæ áîëíî. Publicity (ñîíîðäóóëãà)Publicity (ñîíîðäóóëãà) òîäîðõîé èâýýí òýòãýã÷ã¿é ÎÍÌÕ-ð öàöàãäàæ áóé õóâèéí áóñ õàðèëöàà á¿õèé îëîí íèéòèéí õàðèëöàà.
  • 319. 3. Áèå÷èëñýí õóäàëäàà Áèå÷èëñýí õóäàëäààÁèå÷èëñýí õóäàëäàà öàëèí á¿õèé òºëººëºã÷ áîðëóóëàëò õèéõ çîðèëãîîð íýã áà õýä õýäýí áîëîìæèò õýðýãëýã÷èäòýé àìàí õàðèëöàà. Эргэх .холбоо маш хурдан
  • 320. 4. Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàëÁîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë áîðëóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ ìºí òºëººëºã÷èéí ¿éë àæèëëàãààã èäýâõæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ìàðêåòèíãèéí òºëáºðòýé õàðèëöààíû ¿éë àæèëëàãàà (çàð ñóðòàë÷èëãàà, publicity (ñîíîðäóóëãà), ýñâýë áèå÷èëñýí õóäàëäààíààñ áóñàä). Àðèëæàà õóäàëäààíû öýíãýýí, ¿ç¿¿ëýí òîãëîëò, øàãíàë, õÿìäðàëòàé õóäàëäàà, бэлэгтэй õóäàëäàà, àìòàëãàà ã.м
  • 321. Ìàðêåòèíãèéí íýãäìýë õàðèëöàà (Integrated Marketing Communications)  ÀÍÓ-ûí Çàð ñóðòàëчèëãààíû àãåíòëàãóóäûí Àññîöèàöèàñ òîäîðõîéëñíîîð, ÌàðêåòèíãèéíÌàðêåòèíãèéí íýãäìýë õàðèëöàà (IMC)íýãäìýë õàðèëöàà (IMC) ãýäýã íü çàð ñóðòàëчèëãàà, îëîí íèéòèéí õàðèëöàà, áèåчèëñýí õóäàëäàà, áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë çýðýã õàðèëöààíû ñàëáàðóóäûí ñòðàòåãè ¿¿ðãèéã ¿íýëæ, õàðèëöààíû íºëººëëèéã õàìãèéí èõ áàéëãàõûí òóëä òýäãýýðèéã íýãòãýæ, äýñ äàðààëàëä îðóóëäàã òîäîðõîé äýëãýðýíã¿é òºëºâëºãºº.
  • 322. ÌÍÕ-íû äàâóó òàë  Ñýòãýëãýý øààðääàã, áîëîìæèò õýðýãëýãчäýä õ¿ðýõ á¿õ áîëîìæèò àðãà çàìûã ýðýëõèéëäýã.  Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí àðãà õýðýãñë¿¿ä íýã íýãíèéãýý íºõºõ¿éöýýð Òàêòèê äýñ äàðààëàëòàé,.  Çàõ çýýëèéí òóõàéí ñåãìåíòýä чèãëýñýí ìýäýýëýëëýýð õýðýãëýãчèäòýé îéð õîëáîîòîé áàéëãàäàã.  Ìýäýýëýë á¿ð íü çîðèëòîò ñîíñîãчèääîî ýåðãýýð íºëººëäºã.  Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí àãóóëãà áîëîí õàðüöàíãóé äàâóó òàëóóäûã çîðèëòîò ñîíñîãчèäòîé àæèëëàäàã á¿õ àæèëчèä îéëãîäîã.  Çàð ñóðòàëчèëãàà, îëîí íèéòèéí õàðèëöàà, áèåчèëñýí õóäàëäàà, áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë íü íýã íýãýíòýé óÿëääàã.  Íàðèéâчëàãäñàí ìýäýýëëèéí áààç á¿ðääýã.
  • 323. Õàðèëöààíû ñóâàã Ýõ ¿¿ñâýð Êîä÷èëîë ÎÍÌÕ суваг Êîä Òàéëàõ ¯çýã÷/ ñîíñîã÷ Ýðãýõ õîëáîî ,Чимээ шуугиан
  • 324. Õàðèëöààíû ñóâàã Ýõ ¿¿ñâýð: идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаа явуулж буй компани Кодчилол : зорилтот зах зээлд чиглэсэн мэдээлэлийг хэрэглэгчид хүлээж авах хэлбэрт оруулах ( ,сурталчилгааны үг дүрсийг сонгох) Мэдэлэлийн суваг: зорилтот зах зээлд мэдэлэлийг хүргэх хэрэгсэл Код тайлах: мэдэлэлийг хэрэглэгч хэрхэн хүлээн авч ойлгож байгаа байдал Үзэгч/сонсогч: боломжит хэрэглэгч Чимээ/шуугиан: харилцааны үр ашгийг бууруулах элдэв саад нөлөөлөл (зар сурталчилгаа явагдах үед ,суваг солих сонингийн зард өрсөлдөгчдийн зар)
  • 325. Õàðèëöààíû ñóâàã Нэг ижил мэдээлэлийг хэрэглэгчид өөр өөрөөр хүлээж авдаг гэдгийг анхаарнауу Comealivewith thePepsi Generation: Тайландаар Пепси таны өвөг эцгийг нөгөө ертөнцөөс авчрана SchweppesTonic water: Италиар SchweppesToilet Water
  • 326. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëãî, зорилтууд Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëãûã 2 ¿íäñýí á¿ëýãò õóâààäàã : ýðýëòèéã èäýâõæ¿¿ëýõ áà êîìïàíèé ä¿ð òºðõèéã á¿ðä¿¿ëýõ. Á¿òýýãäýõ¿¿íèéçàð ñóðòàë÷èëãàà Áàéãóóëëàãûíçàð ñóðòàë÷èëãàà Ýðýëò èäýâõæ¿¿ëýõ Êîìïàíèé ä¿ð òºðõèéã á¿ðä¿¿ëýõ Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëãî
  • 327. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëтууд áà íºëººëëèéí øàòëàëûí çàãâàð (1) ͺ뺺ëëèéí øàòëàëûí çàãâàðͺ뺺ëëèéí øàòëàëûí çàãâàð êîìïàíèé äàãàí ìºðäºõ áîãèíî áîëîí óðò õóãàöààíû, ò¿ð çóóðûí, äýñ äàðààëñàí õàðèëöàí óÿëäàà á¿õèé èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëтууд- ýíý íü õýðýãëýã÷èéí øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë ÿâöòàé óÿëäàíà. Ìýäýýëýë ºãºõ Ятгах Сануулах 1. 2. 3. Ýíý çàãâàðûã íýâòð¿¿ëñíýýð, êîìïàíèé ñàíàë áîëãîæ áóé ç¿éëèéí òàëààð ìýäýýëýõ, ÿòãàí ñýíõð¿¿ëýõ, ñàíóóëàõ ¿éë àæèëëàãààã øàò äàðààëàí õýðýãæ¿¿ëäýã.
  • 328. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëãî áà íºëººëëèéí øàòëàëûí çàãâàð (2) Ìýäýýëýë ºãºõ—õýðýãëýãчèä á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õýðõýí õ¿ëýýí àâч áóéã òàíüæ ìýäýõ äàðàà íü á¿òýýãäýõ¿¿íèé øèíæ чàíàðûí òàëààð ÿìàð ìýäëýãòýé áàéãààã îëæ ìýäýõ. Á¿òýýãäýõ¿¿í çàõ çýýë äýýð áàãà òàíèãäñàí áàéõ ¿åä àíõäàã÷ ýðýëòèéãàíõäàã÷ ýðýëòèéã àíõààðàëäàà àâäàã. Àíõäàã÷ ýðýëò- á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîäîðõîé øèíæ ÷àíàðûí ýðýëò. Ìýäýýëýë ºãºõ1.
  • 329. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëãî áà íºëººëëèéí øàòëàëûí çàãâàð (3) Ýåðýã õàíäëàãà, ñýòãýãäýë òºð¿¿ëýõ— õàìãèéí ò¿ãýýìýë õàíäëàãûã òîäîðõîéëæ, ò¿¿íä òóëãóóðëàí êîìïàíèé áðýíäèéã ºðñºë人ãч人ñ äàâóó òàëòàé áîëãîõ. Äàâóó òàë íü ãîë çîðèëãî áîë, ñîíãîìîë ýðýëòèéãñîíãîìîë ýðýëòèéã àíõààðàëäàà àâíà. Ñîíãîìîë ýðýëò- õýðýãëýã÷èéí òîäîðõîé áðýíäèéí ýðýëò . Ятгах 2.
  • 330. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëãî áà íºëººëëèéí øàòëàëûí çàãâàð (4) Õóäàëäàí àâàëòûã èäýâõæ¿¿ëýõ, õ¿ñëèéã õàäãàëàõ— õýðýãëýãчäèéí õ¿чòýé ýåðýã õàíäëàãûã îëæ àâàõ, áàðàà áà ¿éëчèëãýýã õóäàëäàí àâàõóóëàõ, áàéíãûí õóäàëäàí àâàëòûã äýìæèõ, áðýíäýä ¿íýíч áàéäëûã áèé áîëãîõ. Çàðèì òîõèëäîëä, êîìïàíè ¿íäñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýðýëòèéã òîãòîîí áàðèõ ýñâýë ñýðãýýõèéã îðîëäîæ, àíõäàã÷ Сануулах 3.
  • 331. AIDA зарчим ATTENTION 1. Анхаарал татах INTEREST 2. Сонирхол бий болгох DESIRE 3. Хүсэл төрүүлэх ACTION 4. Хүслээ биелүүлэх алхамыг хийлгүүлэх Хэрэглэгчий н шийдвэр гаргах үе шатууд ба идэвхжүүлэл тийн зорилтууд AIDA зарчимтай нягт уялдаа холбоотой
  • 332. Шинийг эрэлхийлэгчид Эрт дагагсад Эрт олонхи 3-5% 10-15% 34% Хожуу олонхи 34% Хожуу Ухаарагсад эс ойшогчид 5- 16% Цаг хугацаа
  • 333. Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí ìº÷ëºã Íýâòðýõ ¿å Ìýäýýëýõ “Энэ шинэ бүтээгдэхүүн үнэхээр сайн” Publicity (ñîíîðäóóëãà) Çàð ñóðòàë÷èëãàà Çóó÷äûã òàòàõ èäýâõæ¿¿ëýëò; ¯íýã¿é çàãâàð õýëáýðèéí ÁÓ ªñºëòèéí ¿å ßòãàõ “Манай брэнд хамгийн шилдэг нь” Áèå÷èëñýí õóäàëäàà ßëãàâàðòàé çàð ñóðòàë÷èëãàà Òîãòâîðæèëòûí ¿å Ñàíóóëàõ “Манай брэнд үнэхээр илүү” Ñàíóóëàõ ÇÑ; Õºíãºëºëò, òàñàëáàð õýëáýðèéí ÁÓ.; õÿçãààðòàé áèå÷èëñýí õóäàëäàà Óíàëòûí ¿å Ñàíóóëàõ “Бидний хэрэглэгч бас байдаг юм шүү” Áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàëä áàãà õýìæýýíèé ìºí㺠çàðöóóëíà
  • 334. òîäîðõîéëîõ àðãà 1. Ãàõàéí õóâü àðãà1. Ãàõàéí õóâü àðãà – Êîìïàíè òºñ⺺ ýõëýýä ìàðêåòèíãèéí áóñàä ýëåìåíò¿¿äýä çàðöóóëààä ¿ëäñýí õýñãèéã èäýâõæ¿¿ëýëòýíä çàðöóóëíà. 2. ªñãºõ àðãà2. ªñãºõ àðãà – Ýíý æèëèéí òºñºâºñ ýñâýë òºñºâ äýýð òîäîðõîé õóâèéã õàñàõ ýñâýë íýìýõ çàìààð äàðàà æèëèéí òºñºâèéã òîäîðõîéëíî. 3. ªðñºë人íä òóëãóóðëàí òîãòîîõ àðãà3. ªðñºë人íä òóëãóóðëàí òîãòîîõ àðãà – Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí òºñâèéã ºðñºëäºãчèéí ¿éë àæèëëàãààíààñ õàìààðàí ººðчëºõ. 4. Áîðëóóëàëòûí õóâü àðãà4. Áîðëóóëàëòûí õóâü àðãà – Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí òºñâèéã áîðëóóëàëòûí òîäîðõîé õóâèàð òîäîðõîéëîõ. 5. Çîðèëãî áà áîäëîãî àðãà5. Çîðèëãî áà áîäëîãî àðãà – Êîìïàíè èäýâõæ¿¿ëýëòèéí çîðèëãîî òîäîðõîéëæ, ò¿¿íä õ¿ðýõ ¿éë àæèëëàãààã òîâîëíî, ¿éë àæèëëàãàà á¿ðò õàðãàëçàõ çàðäëûã òîîöîí íèéëáýðèéã íü îëîõ çàìààð òºñ⺺ òîäîðõîéëíî.
  • 335. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí àðãà õýðýãñëèéãñîíãîõ Çîðèëòîò ¿çýã÷/ñîíñîã÷èä Á¿òýýãäýõ¿¿íèé àìüäðàëûí ìº÷ëºã Á¿òýýãäýõ¿¿íèé øèíæ ÷àíàð Õóäàëäàí àâàõ øèéäâýð ãàðãàëòûí ¿å Ñóâãèéí ñòðàòåãè зэргийг харгалзан сонголтоо хийдэг
  • 336. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí õîëüöûí õýðýãëýý Çàð ñóðòàë÷èëãàà äàâàìãàéëàõÁèå÷èëñýí õóäàëäàà äàâàìãàéëàõ Õýðýãëýã÷ Òºñºâ Á¿òýýãäýõ¿¿í ªðñºë人í ÎÍÌÕ Õóäàëäàí àâàëò õèéõ • Çàõ çýýë íü òîì, õ¿ðýý íü ºðãºí, èõýíõ íü ýöñèéí õýðýãëýã÷. • ÎÍÌÕ-ð õèéõ èäýâõæ¿¿ëýëò á¿ðèéã õàíãàõóéö èõ òºñºâòýé. • Á¿òýýãäýõ¿¿í íü ýíãèéí, õÿìäõàí, õàðüöàíãóé äàâóó òàëòàé. • ªðñºëäºã÷èä èäýâõæ¿¿ëýëòýýð ¿éë àæèëëàãààãàà èëýðõèéëäýã. • Îëîí ÿíçûí ìýäýýëëèéí õýðýãñýë ñîíãîõ áîëîìæòîé. • Õýðýãëýã÷èä ººðòºº ¿éë÷ëýõ ýñâýë ñóïåð äýëã¿¿ðýýñ ¿éë÷ë¿¿ëýõ äóðòàé. • Çàõ çýýë íü æèæèã, òºâëºðñºí, áèçíåñèéí õýðýãëýã÷ýýñ á¿ðääýã. • Òºñºâ íü õÿçãààðëàãäìàë, òîäîðõîé õýðýãëýã÷èéí õýðýãöýýã ë õàíãàõàä ÷èãëýãäñýí. • Á¿òýýãäýõ¿¿í íàðèéí, ºíäºð ¿íýòýé, õàðüöàíãóé äàâóó òàë íü òîäîðõîé áèø. • ªðñºëäºã÷èä èäýâõæ¿¿ëýëòýýð ¿éë àæèëëàãààãàà èëýðõèéëäýã. • Îëîí ÿíçûí ìýäýýëëèéí õýðýãñýë ñîíãîõ áîëîìæã¿é ýñâýë õàíãàëòã¿é. • ¯éë÷ë¿¿ëýã÷èä áîðëóóëàëã÷èéí òóñëàëöàà, íýìýëò ¿éë÷èëãýý
  • 337. Ñóâãèéí ñòðàòåãè Òàòàõ ñòðàòåãè: шууд эцсийн хэрэглэгчдэд чиглэсэн идэвхжүүлэлийн үйл ажиллагаа явуулснаар тэднээр дамжуулан завсарын худалдаачдад (хуваарилалтын сувгийн бусад гишүүлэд)нөлөөлөх Òүлхэõ ñòðàòåãè : хуваарилалтын сувгийн дараа дараагийн гишүүдэд чиглэсэн идэвхжүүлэлийн үйл ажиллагаа явуулах
  • 338. Ýöñèéí õóäàëäàí àâàã÷äûã òàòàõ Áèçíåñèéí õóäàëäàí àâàã÷äûã òàòàõ Áèçíåñõýðýãëýã÷äèéí èäýâõæ¿¿ëýëò Ýöñèéíõýðýãëýã÷äèéí Èäýâõæ¿¿ëýëò Ñóâãèéí îðîëöîã÷äîä ÷èãëýñýí èäýâõæ¿¿ëýëò ¯éëäâýðëýã÷èéí èäýâõæ¿¿ëýëòèéí àðãà Áèå÷èëñýí õóäàëäàà, áîðëóóëàëòûí óðàìøóóëàë, Çàð ñóðòàë÷èëãàà, ñîíîðäóóëãà Áººíèé õóäàëäàà÷íû èäýâõæ¿¿ëýëò Ò¿ëõýõ Áººíèé õóäàëäàà÷íû èäýâõæ¿¿ëýëò Ò¿ëõýõ Æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà÷íû èäýâõæ¿¿ëýëò Ò¿ëõýõ
  • 339. Зар сурталчилгааны төлөвлөгөө боловсруулах 1. Зорилго зорилтуудаа тодорхойлох 2. Ажил үүргийн хуваарилалт 3. Төсвөө тодорхойлох 4. Зар сурталчилгааны сэдэв төрлийг тодорхойлох 5. Мэдээлэлийн сувгийг сонгох 6. Зар сурталчилгааг бүтээх 7. Зар сурталчилгаан ы хугацаа ба давтамжийг тодорхойлохFeedback 8. Гүйцэтгэл 9. Үнэлэх, дүгнэх
  • 340. Ìýäýýëëèéí õýðýãñë¿¿ä Òåëåâèç Ðàäèî Ñýòã¿¿ë Ñîíèí  Øóóä øóóäàí  Ãóäàìæíû  Òðàíçèò  Èíòåðíåò
  • 341. Òåëåâèç Òîäîðõîé çàõ çýýëèéã ñîíãîæ áîëíî. Ìàø ºíäºð ºðòºãòýé. ¯ðã¿é çàðäàë èõ Ðàäèî Ñåãìåíò÷èëýõ áîëîìæòîé, бàéíãûí, уÿí õàòàí. Á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàðàõ áîëîìæã¿é Ñýòã¿¿ë Òîäîðõîé á¿ëãèéí õ¿ì¿¿ñ óíøèíà. Çàðäàë èõòýé Ñîíèí , ,Олныг хамарсан хямд өртөгтэй олон зар сурталчилгаатай зэрэгцэнэ Øóóä øóóäàí Ñîíãîëò èõòýé, сîíñîã÷äûí õ¿ðýý èõ, б¿ðýí õýìæýýíèé ìýäýýëýë ºãíº. Èõýâ÷ëýí õýðýãëýã÷èä òîîäîãã¿é Ãóäàìæíû ªðñºë人í áàãà, үçýìæ ñàéòàé, зорилтот зах зээлээ .сонгох боломж муу Àìàðõàí ìàðòàãääàã Òðàíçèò Ñîíñîãчäûí òîî èõ, Õ¿ëýýí àâàãчèéí àíõààðëûã óäààí òîãòîîæ áàðüäàã (дотор). Õàðèëöààíû õóãàöàà áàãà (гадна) Èíòåðíåò Õóâèéí øèíæòýé õàðèëöààíû ò¿âøèí ºíäºð, уÿí õàòàí, àíõààðàë òàòàõ, Èíòåðíåòèéã àøèãëàäàã õ¿ì¿¿ñýýð õÿçãààðëàãääàã
  • 342. Зар сурталчилгааны олон улсын ёс зүйн хэм хэмжээ (1986 ÎÍÄ ÏÀÐÈÑÛÍ ÎËÎÍ ÓËÑÛÍ ÕÓÄÀËÄÀÀ ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÒÀÍÕÈÌÀÀÑ ØÈÍÝ×ËÝÍ ÃÀÐÃÀÂ) МУ зар сурталчилгааны тухай хууль (2002) Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí õóóëü ýðõ ç¿éí îð÷èí
  • 343. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí õóóëü ýðõ ç¿éí îð÷èí  Á¿ðýíÁ¿ðýí үнэнүнэн ìýäýýëýëìýäýýëýë õýðýãëýã÷èäýä íàéäâàðòàé áºãººä ìýäýýëýëä òóëãóóðëàñàí øèéäâýð ãàðãàõàä íü øààðäëàãàòàé á¿õ ìýäýýëëýýð õàíãàõ.  ÁàòàëãààÁàòàëãàà êîìïàíèйн ìýäýýëýëä äóðäñàí ç¿éëñ á¿ãä баталгаатай байх.  Îëîí óëñûí ¸ñ ç¿éí æóðìûí äàãóóÎëîí óëñûí ¸ñ ç¿éí æóðìûí äàãóó êîìïàíè õóäàë áîëîí ýðãýëçýý òºð¿¿ëýõ¿éö ìýäýýëëèéã çîãñîîõ ýñâýë àãóóëãûí ººð÷ëºëò õèéõ ¸ñòîé.  Çàñâàðëàõ çàð ñóðòàë÷èëãààÇàñâàðëàõ çàð ñóðòàë÷èëãàà ºìíº õèéãäñýí õóäàë çàð ñóðòàë÷èëãààíààñ ¿¿äýí ãàðñàí áóðóó îéëãîëòûã çàñàõûí òóëä øèíý çàð ñóðòàë÷èëãàà ÿâóóëàõ.  ÒîðãóóëüÒîðãóóëü õóóðàì÷ ìýäýýëýë á¿õèé èäýâõæ¿¿ëýëò õèéñíèé òºëºº òºëºõ ìºíãºí ä¿í.
  • 344. Èäýâõæ¿¿ëýëòèéí õóóëü ýðõ ç¿éí îð÷èí  Шудрага өрсөлдөөн äàâóó òàëûí õàðüöóóëàëò, ç¿éðëýë íü øóäàðãà ºðñºë人íèé çàð÷èìä íèéöñýí áàéõ ¸ñòîé.  Áóñäûí íýð òºð, àëäàð õ¿íäèéã àøèãëàõгүй õóâü õ¿íèé îâîã íýð, áàéãóóëëàãûí íýð, õàÿã, áàðàà áîëîí áàéãóóëëàãûí áèëýã òýìäýãèéã ç¿é áóñààð àøèãëàæ áîëîõã¿é  Õ¿¿õýä áà çàëóó÷óóä õ¿¿õäèéí ãýíýí èòãýìòãèé çàí çàëóó÷óóäûí àìüäàðëûí òóðøëàãàã¿é áàéäàë, òýäíèé ¿íýí÷ ñýòãýëèéã áóðóóãààð àøèãëàõ ñàíàà áàéõ ¸ñã¿é.  Õàðèóöëàãà захиалаг÷èä, ãàðäàí õèéæ ã¿éöýòãýã÷èä, ðåêëàìíû àãåíòëàã, õýâëýëèéí ðåäàêö, îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí ýçýä çýðýã ðåêëàìíû èëãýýëòèéí òàëààðõ ãýðýýíä îðîëöîã÷ á¿õ òаëóóä õàðèóöíà
  • 345. Шууд баонлайн маркетинг Онлайн маркетинг Ихэнх хүмүүс онлайн маркетингийн тухай асуухад хамгийн түрүүнд интернетийн тухай боддог ч гэсэн онлайн маркетинг нь маш хурдацтай өсч байгаабилээ. Микроскопын хэрэглээ бидний өдөр тутмын амьдралд ихээхэн чухал байгаабөгөөд микропроцессор.утасгүй холболт бидний ажил болон гэрт улам бүр нэвтэрсээр байна
  • 346. . Эрдэмтэд бизнес нь 3 хүчин зүйлийн нөлөөлөл дор хөгждөг гэдэг дээр санал нэгджээ. Үүнд: Даяарчлал Давхар хуульчлал Дижиталчилал гурав орно.
  • 347. Интернет нь бизнест болон бизнес эрхлэгчдэд 3 үүргийг гүйцэтгэж байна. Үүнд: Шинэ мэдээ Мэдлэгийн мэдээ Маркетингийн харилцааны үндсэн үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь утсан холбоог компьютер болон телевизэд холбосон нийт болон зорилтот хэрэглэгчидтэй холбох явдал юм
  • 348. Хэрэглэгчийн мэдээллийн бааз гэж юу вэ? "Хэрэглэгчийн мэдээллийн бааз нь хэрэглэгчийн хувийн тухай мэдээллийг тухайлбал, , одоогийн тодорхойгүй эргэлзээтэй зүйл, хэтийн төлөв, ойлгоход хялбар байдал, үр нөлөө, маркетингийн санал, мэргэжил боловсрол, бүтээгдхүүн үйлчилгээний борлуулалт, хэрэглэгчдийн уялдаахолбооны талаар мэдээллийг цуглуулах, харьцуулах ажлыг зохион байгуулах явдал юм."
  • 349. Мэдээллийн бааз нь хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийн талаар дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.Үүнд: 1. Хувийн нэр 2. Емэйлийн хаяг 3. Оршин суух хаяг 4. Утасны дугаар 5. Хэрвээ бизнес эрхэлдэг бол албаны дугаар 6. Хэрэглээийн зуршил 7. Орон нутгийн цаг хугацаа 8. Лавлагаабазахиалгын эх сурвалж 9. Лавлагааболон захиалгын өдөр 10.Лавлагааболон захиалгын зардал 11.Худалдан авалтын түүх
  • 350. баазыгхэрхэн ?ашиглах вэ Бизнесийн салбар дахь маркетерууд нь өөрсдийн интеграцчилагдсан үйл ажиллагаандаахэрэглэгчийн мэдлэгийг маш өргөн ашиглаж байхад эргээд хэрэглэгчиддээ бараагааборлуулдаг маркетерууд нь уг мэдээллийн хэрэглэгч болдог. Ялангуяа үйлчилгээний байгууллагууд болох нисэх хүчин, санхүүгийн үйлчилгээ явуулдаг (банк) байгууллагууд, зочид буудлуудад дээрх явдлууд илүү их ажиглагддаг.
  • 351. Шууд маркетинг ,Шууд маркет инг т үүний хэрэгслэлүүд Шууд маркетингийн хамгийн чухал асуудал бол мэдээллийн баазтай болох явдал юм. Уг мэдээллийн бааздаахолбоо тогтоосон хүмүүсийнхээ асуусан мэдээллүүдийг нэгтгэнэ. Ийм замаар хэн нь хэрэглэгч, хэнд нь мэйл явуулах талаар мэдэх болно. Шууд мэйл Каталоги
  • 352. Телевиз болон радиогийн маркетинг Телевиз радио нь маркетингийн уламжлалт аргахэрэгсэл богөөд ТВ реклам радио рекламыг гаргаж байгаань хэрэглэгчид хүрэхээ больж эхэлсэн. Ингэснээр телевизэд мэдээллийн бааз үүсгэн худалдаахийх зорилгоор ашигладаг. Ихэнх компаниуд шууд маркетингийг сайн ашигладаггүй ч борлуулалтын урамшуулал телемаркетингийг давхар хариуцсан мэргэжилтэнийг авч ажиллуулахыг эрмэлздэг.
  • 353. 15.Олон улсын маркетингийн йл ажиллагааү Бизнесийн байгууллагууд нь маркетингийн үйл ажиллагаагааөргөжүүлэхийн тулд гадаад зах зээл дээр гардаг.Олон улсын маркетинг гэдэг нь гадаад зах зээл дээр маркетингийн үйл ажиллагааявуулахыг хэлнэ.Гадаад зах зээлийн орчин нөхцөл нь дотоод зах зээлээс ялгаатай байдаг
  • 354. Компаниуд нь янз бүрийн шалтгаануудаас болж гадаад зах зээл дээр гардаг.Тухайлбал, Дотоод зах зээлийн хямралаас зугтаах Улс төрийн нөлөөллөө ихэсгэх Буурай хөгжилтэй орнууд руу технологи экспортлох Өрсөлдөөнөөс зугтаах.эсвэл өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх Үйлдвэрлэлийг өргөтгөх замаар хэмнэлт гаргах Бүтээгдхүүний амьдралын мөчлөгийг уртасгах Илүүдэл бараанаасаасалах Албан татварын хөнгөлөлөлттэй оронд ажиллах Шинжилгээ судалдгааны ажлын боломжийг ихэсгэх
  • 355. Олон улсын маркетингийн үйл ажиллагааявуупахын тулд хэд хэдэн шийдвэрүүдийг гаргана. Олон улсын маркетингийн орчныг судлах Гадаад зах зээлд гарах эсэхээ шийдэх Ямар зах зээлд гарахаашийдэх Ямар аргаар гарахаашийдэх Маркетингийн хольцын стратеги боловсруулах Маркетингийн албаны талаар шийдвэр гаргах
  • 356. Ямар зах зээлд гарахаашийдэх Гадаад зах зээлд гарахаашийдсэний дарааямар зах зээлд гарахаашийднэ. Гадаад зах зээлд гарах аргууд   Ямар зах зээлд гарахаасонгосны дараатухайн зах зээлд ямар аргаар гарах вэ гэдгийг шийднэ.Гадаад зах зээлд гарах 3 үндсэн аргазам байна. 1. Экспортын арга 2. Хамтарсан үйлдвэрлэл эрхлэх арга 3. Шууд хөрөнгө оруулалтын арга

  ×