การใช้โปรแกรม Paint

18,753 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้โปรแกรม Paint

  1. 1. การใช้โ ปรแกรม Paintคอมพิวเตอร์นอกจากความสามารถในการพิมพ์เอกสารยังสามา รถสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อนำามาใช้ ปัจจุบันมีโปรแกรมให้เลือกใช้งานมากมายเช่น Photoshop CorelDraw โปรแกรมที่ทำางานสร้างภาพที่มีมาให้พร้อมกับโปรแกรม Windows คือโปรแกรม Paint Brush สามารถเรียกใช้ได้โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่มStart เลือก Programs เลือก Accessories แล้วคลิกเมาส์ที่ Paint Brush เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรมPaint Brush สามารถใช้ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย ๆ และใช้วาดรูป มีหลักการทำางานคือ คลิกเมาส์ เลือกปุ่มคำาสั่งที่ตองการ กำาหนดรูปแบบการใช้คำาสั่งแล้วนำามาใช้กับรูปภาพที่ใช้งาน ้ ส่ว นประกอบของโปรแกรม Paint Brush ประกอบด้วย1. ไตเติลบาร์ (Title bar) แสดงชื่อโปรแกรม2. เมนูบาร์ ( Menu bar) แสดงเมนูคำาสั่งของโปรแกรม3. ทูลบาร์ (Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่เป็นปุ่มคำาสั่งสำาหรับแต่งภาพ4. พื้นที่แสดงภาพ เป็นพื้นที่แสดงภาพที่สามารถใช้เครื่องมือทำางานได้5. แถบแสดงรูปภาพของเครื่องมือที่เลือกใช้6. ช่องแสดงสีหลัก (Foreground) และสีพื้น (Background)7. ช่องแสดงจานสีที่มีสำาหรับเลือกใช้สีในการทำางาน 8. ปุ่มโคลส (Close) อยู่ทขอบขวาสุดของไตเติล ี่บาร์ เป็นรูปตัวอักษร x เมื่อคลิกเมาส์ จะเป็นการปิดโปรแกรม9. ปุ่มมินไมซ์ (Minimize button ) ใช้ลดขนาดหน้าต่างโปรแกรม ิ10. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize button) ใช้ขยายหน้าต่างการทำางาน การใช้แ ถบเครื่อ งมือ (Toolbar)ใช้งานโดยการคลิกที่ปุ่มเครืองมือที่ตองการใช้งาน จากนั้นคลิก เมาส์ เลือกลักษณะของเครื่องมือที่มอยู่ ่ ้ ีต่าง ๆ กัน ตามความเหมาะสมกับงานแล้วใช้งานโดยอาศัยการทำางานจาก เมาส์ เพื่อเลือกภาพและแสดงตำาแหน่งของเป้าหมายที่อยู่ในพื้ นที่แสดงภาพ การวาดภาพด้ว ยโปรแกรม Paintการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เป็นการฝึกการใช้เมาส์อย่างหนึ่ง สำาหรับผู้เรียนที่ยังมือใหม่ จะได้มีโอกาสได้ฝกการใช้เครื่องมือ ปุ่ม ต่าง ๆ และโครงสร้างของ Windows ให้ชำานาญขึ้น นอกจากนี้ยัง ึเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนสร้างส รรค์ทางศิลปะ เป็นการคลายความเครียดอีกวิธีหนึ่งด้วย
  2. 2. ขั้น ตอนการใช้โ ปรแกรม Paintคลิกเมาส์ที่ปุ่ม เริ่ม Start เลือก Programs เลือก Accessories เลือก Paint จะเข้าสู่โปรแกรม Paint ตามตัวอย่างดังรูป การออกจากโปรแกรม Paintคลิกที่เมนู File เลือกคำาสั่ง Exit การใช้ก ล่อ งเครื่อ งมือ (Tool Box)ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ทีใช้ในการวาดหรือระบายสี ่การเลือกเครืองมือใด ๆ ให้ใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือนั้น ่ การใช้ด ิน สอ
  3. 3. 1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ดินสอ2. แล้วนำามาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปดินสอ ใช้วาดอะไรก็ได้แล้วค่ะ3. ให้นกเรียนใช้เมาส์คลิกทีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่ ั ่ การใช้แ ปรงทาสี1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป แปรงทาสี2. แล้วนำามาวางที่พื้นที่วาดภาพ จะเห็นเป็นรูปแปรงทาสี ใช้วาดรูปอะไรก็ได้แล้วค่ะ3. ให้นกเรียนใช้เมาส์คลิกทีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ แล้วลองไปวาดใหม่ ั ่4. ลองเปรียบเทียบดูวา รูปที่วาดด้วยแปรงทาสี ปลายจะใหญ่กว่าวาดด้วยดินสอ ่ การใช้ส ีส เปรย์1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป สีสเปรย์2.แล้วนำามาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกระป๋องส ีีสเปรย์แล้วลองใช้เมาส์กดแล้วลากและปล่อยจะพ่นเหมือน สเปรย์ 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ แล้วลองพ่นดูใหม่4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของหัวสเปรย์ ลองคลิกดู แล้วลองพ่นใหม่ซิคะ การวาดเส้น ตรง1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นตรง2.แล้วนำามาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ี้วนักเรียนลองใช้เมาส์กดและลากดูจะเป็นเส้นตามที่เรา ลาก 3. ให้นกเรียนใช้เมาส์คลิกทีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ ั ่4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกดู แล้วไปลากเส้นดูใหม่ การวาดเส้น โค้ง1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นโค้ง2.แล้วนำามาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ี้วลองลากไปตามต้องการหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกตรงกลาง เส้นแล้วดึงให้มีส่วนโค้งเราก็จะได้เส้นโค้งตามต้องก าร 3. ให้นกเรียนใช้เมาส์คลิกทีกล่อง ั ่สีด้านล่าง เลือกสีที่นักเรียนชอบ4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ลองคลิกเปลียนขนาดของเส้นตามที่เราต้องการ ่ การวาดเส้น อิส ระ1. ให้ใช้เมาส์คลิกที่รูป เส้นอิสระ2.แล้วนำามาวางที่พื้นที่วาดภาพจะเห็นเป็นรูปกากบาทแล ี้วลากไปตามที่เราต้องการเมื่อต้องการจะหยุดให้กดเมาส ี์ดบเบิลคลิกถึงจะหยุดเส้นได้ 3. ให้นกเรียนใช้เมาส์คลิกทีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ ั ั ่4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ การวาดรูป หลายเหลี่ย ม หรือ สี่เ หลี่ย มมน1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป เหลี่ยม หรือ2.นำามาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าต้องการให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องกดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วย 3. ให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่กล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ
  4. 4. การวาดรูป วงกลม / วงรี1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป วงกลม2.นำามาวางบนพื้นที่วาดรูปแล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไ ปจะเป็นรูปวงรีถ้าต้องการให้เป็นรูปวงกลมต้องกดปุ่ม S hift ค้างไว้ดวย 3. ให้นกเรียนใช้เมาส์คลิกทีกล่องสีด้านล่าง เลือกสีที่ชอบ ้ ั ่4. ในกล่องเครื่องมือมีขนาดของเส้น ให้เลือกตามที่เราต้องการ การใช้ย างลบ1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ยางลบ2. นำามาวางบนพื้นที่วาดรูป แล้วกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไป จะเป็นรูปก้อนเหลี่ยมเล็กๆ ถ้าต้องการให้ยางลบก้อนใหญ่ให้กดปุ่มเครืองหมายบวก เพื่อเพิ่มขนาดได้ ่ถ้าต้องการลดขนาดของยางลบ ก็กดปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อลดขนาดได้3. นำายางลบมาลบรูปภาพ โดยการกดเมาส์ถไปมาบนรูปทีต้องการลบ ู ่ การเลือ กถัง สี1. ใช้เมาส์คลิกที่รูป ถังสี2. สามารถเลือกสีตามที่เราต้องการได้ แล้วนำาไปคลิกบนรูปที่นักเรียนต้องการ การเลือ กสีห ลัก และสีพ ื้น1.เลือนตัวชี้ตำาแหน่งไปยังสีที่เราต้องการ แล้ว คลิก ด้ว ยปุ่ม ซ้า ย ของเมาส์เพื่อกำาหนดให้เป็น สีห ลัก 2. ่เลื่อนตัวชีตำาแหน่ง ไปยังสีที่เราต้องการ แล้ว คลิก ด้ว ยปุ่ม ขวา ของเมาส์เพื่อกำาหนดให้เป็น สีพ ื้น ้ การใช้เ ครื่อ งมือ รูป ตัด อิส ระ รูป ตัด แบบสี่เ หลี่ย มสำาหรับการย้ายหรือตัดส่วนประกอบของรูป มีวิธีดังนี้1. ใช้เมาส์คลิกที่รูปเครื่องมือ หรือ2. นำามาลากให้เป็นรูปไข่ปลาตัดให้ได้รอบรูป หรือส่วนของรูปทีต้องการตัด ่3. ใช้เมาส์จบชิ้นส่วนของรูป ลากไปตามที่ตองการ แล้วปล่อย ั ้ การพิม พ์ข ้อ ความ1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ2. นำามาลากบนพื้นที่วาดภาพ จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม3. ให้ใช้เมาส์ ดึงจุดดำาตรงกลางกรอบสี่เหลี่ยม แล้วลากปรับให้ยาวพอจะพิมพ์ข้อความได้4. ให้คลิกที่เมนู View เลือกคำาสั่ง Text Toolbar5. ให้เลือกแบบตัวอักษร ที่ลงท้ายด้วย UPC จะเป็นภาษาไทย6. เลือกขนาดตัวอักษรทีต้องการแล้วพิมพ์ข้อความที่ตอง การได้ ดังตัวอย่าง ่ ้
  5. 5. การขยายภาพ1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมือ2.เลือกจำานวนเท่าที่ตองการจะขยายส่วนของภาพจากส่วนข องกล่องเครื่องมือภาพจะขยายตามจำานวน ้เท่านั้น 3.หากเลือกจำานวนเท่าเป็น 1x จะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมขึ้นให้เลื่อนช่องสี่เหลี่ยมที ี่ได้ไปยังส่วนที่ต้องการขยายเพื่อดูรายละเอียดแล้วคล ีิก การกลับ สู่ข นาดเดิม กระทำาได้โดย1. เลือกเครื่องมือ จากกล่องเครื่องมืออีกครั้ง2. คลิกที่รูปนั้น การบัน ทึก จัด เก็บ1. คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำาสั่ง Save As จะพบภาพ2. คลิกเปลี่ยนแฟ้มที่จะบันทึกว่าจะให้อยู่ในแฟ้มไหน เช่น ในแผ่นดิสก์ ก็เลือก 3.5Floppy(A) 3. ตอบSave4. ให้ออกจากโปรแกรม การเรีย กแฟ้ม เดิม ขึ้น มา1.คลิกเมาส์ที่เมนู File เลือกคำาสั่ง Open จะพบภาพ2. เลือกชื่อแฟ้มที่ต้องการ ตอบ Open3. เมื่อได้แฟ้มงานที่ต้องการแล้วนำามาแก้ไขเสร็จแล้ว ให้จัดเก็บอีกครั้งโดยคลิกที่เมนูFile เลือกคำาสั่งSave และปิดแฟ้มออกจากโปรแกรม

×