ใบงาน

2,987 views
2,793 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547หนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน เวลา 15 ชั่วโมง แผนผังแนวคิด สระแทมี 18 เสียง เสียงสั้น 9 เสียงยาว 9 เสียงในภาษา สระ สระประสม 6 และสระที่มีเสียงพยัญชนะประสม พยัญชนะ วรรณยุกต 8 เสียง พยัญชนะมี 44 รูป 21 เสียง วรรณยุกตมี 4 รูป 5 เสียง สนุกกับมาตรา มาตราสะกดมี 8 มาตรา คือ แม กก กด กบ กง กน กม เกอย และ เกอว อักษรควบคืออักษร ร ล ว ควบอักษรกลาง สูง ตํ่า อักขราควบ-นํา ในตําแหนงพยัญชนะตน เชน กร กล กว ขร ขล ขว คร คล คว ตร ปร ปล พร พล ผลหลักภาษาเบื้องตน สรางคําหลากหลาย การสรางคํามีหลายรูปแบบตั้งแต คํามูล คําประสม คําซํ้า คําซอน อธิบายลักษณะ คํา คําไทยมีลักษณะเปนคําโดด พยางคเดียว สะกด ไทย ตรงตามมาตรา คือ แม กก ใช ก แมกด ใช ด แมกบ ใช บ เมือมีการติดตอสื่อสารกันทางศาสนาและการคา ่ ไขคํานําภาษาอื่นเขา จึงมีการนําภาษาอื่นเขามาใช หลักสังเกตเบื้องตน มีหลายพยางค สะกดไมตรงตามมาตรา ฯลฯ ความรูเรื่องคําเปน คําตาย จะนําไปใชในการผัน  เฝาสังเกตคําเปน – คํา วรรณยุกตและการแตงคําประพันธ คําเปนประสม ตาย สระเสียงยาวในแม ก กา หากสะกด จะสะกดดวย กง กน กม เกอย และเกอว คําตายประสมสระเสียง สั้น และสกดดวย แม กก กด และกบ คํา 7 ชนิดขยาย คํามี 7 ชนิด คือ คํานาม สรรพนาม กริยา บุรพบท ใหเรียนรู สันธานและ อุทาน ตรวจประเมินดูสัมฤทธิ์ กิจกรรมตรวจสอบความรูจากการเรียนรูของ ผล นักเรียนตรวจสอบโดยการเลนเกม พูดอภิปราย ฯลฯ
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547หนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน 15 ชั่วโมง แผนที่ 1 เสียงในภาษา เวลา 3 ชั่วโมง1. สาระสําคัญ เสียงในภาษาไทยประกอบดวยเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต เปนความรูขั้นพื้นฐานของ การเรียนหลักภาษาไทย เมื่อนักเรียนมีความรูความเขาในเรื่องดีแลวจะทําใหนักเรียนเขียนสะกดคําถูก ตอง และสามารถนําความรูนี้ไปเรียนรูเรื่องพยางค คํา ประโยคในระดับสูงได2. ผลการเรียนรู นักเรียนจําแนกประเภทของเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกตได3. เนื้อหา เสียงในภาษา เสียงในสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต4. กระบวนการจัดการเรียนรูคาบที่ 1-2 4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอม ใหนักเรียนยืนเปนวงกลม บอกอักษรไทยตั้ง แต ก – ฮ คนละ 1 ตัว ในเวลารวดเร็ว ใครบอกชาหรือบอกซํ้ากับเพื่อน ตาย รอบตอไปบอกเสียงสระคนละ 1 ตัว ปรบมือใหกบผูทีสามารถทําไดถูกตอง ั 4.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 4.3 ครูตรวจสอบความรูพื้นฐานของนักเรียนโดยถามความรูพื้นฐานในประเด็นตอไปนี้ 4.3.1 อักษรไทยมีก่รปกี่เสียง ีู 4.3.2 สระแทมีกี่เสียง 4.3.3 จงยกตัวอยางสระแทเสียงสั้น 4.3.4 จงยกตัวอยางสระแทเสียงยาว 4.3.5 จงบอกเสียงวรรณยุกตของชื่อเลนของตัวเอง 4.4 นักเรียนเลื่อนโตะเรียนออกใหเหลือพื้นที่วางตรงกลาง นักเรียนนั่งลอมวงเปนวงกลมโดยเรียงลําดับเลขที่ 1- 25 นํา อุปกรณการเรียนเชน ปากกา ไมบรรทัด ยางลบไวดานหนา คนละ 3 ชิ้น 4.5 นักเรียนอานทําความเขาใจเรื่อง เสียงสระแท 18 เสียง 9 คู และสระประสม 3 เสียง ในเวลา 10 นาที 4.6 ครูอธิบายเรื่องเสียงในภาษาไทย ประกอบดวย 3 เสียง คือเสียงพยัญชนะ สระ(สระแท สระประสม) และวรรณยุกต 4.7 นักเรียนบอกเสียงของสระ พยัญชนะ และวรรณยุกตในลักษณะตอไปนี้ 4.7.1 บอกเสียงสระแท คนละ 1 ตัว เมื่อสระแทหมดคนตอไปใหบอกเสียงสระประสม 4.7.2 บอกเสียงพยัญชนะ ก ข ง จ ช ซ - ฮ ตามลําดับ 4.7.3 บอกเสียงวรรณยุกตของชื่อเลนตนเอง นักเรียนคนใดตอบผิด 1 ครั้ง นําอุปกรณของตนเองมาวางไวกลางวง เมื่อถามครบประเด็น ให นักเรียนนับ อุปกรณของตัวเอง ใครเหลืออุปกรณครบเปนผูชนะ 4.8 ครูสังเกตการตอบของนักเรียนบันทึกนักเรียนที่ตอบไมได อธิบายใหความรู
 3. 3. คาบที่ 3 4.9 นักเรียนแสดงความรูเดิมเรื่องรูปและเสียงของวรรณยุกต โดยใหนักเรียนอาสาพูดอธิบายความรูเรื่องเสียงของ วรรณยุกตตามที่ตนเองเคยเรียนหรือเคยรูมา เชน 4.9.1 วรรณยุกตมี 4 รูป 5 เสียง 4.9.2 อักษรกลางคําเปนผันไดครบ 5 เสียง 4.9.3 คําตายทุกคําไมมีเสียงสามัญ 4.9.4 อักษรตํ่าคําตายเสียงสั้นพื้นเสียงเปนเสียงตรี 4.10 ครูอธิบายใหนักเรียนสังเกตเห็นหลักการผันวรรณยุกตของอักษร 3 หมู 4.11 นักเรียนยืนเปนวงกลมผันเสียงวรรณยุกตชื่อเลนของตนเอง แลวบอกครูเรียงตามลําดับ ครูสังเกตวามีนักเรียนคน ไหนบางที่ผันชื่อเลนตัวเองไมได 4.12 นักเรียนสังเกตเสียงวรรณยุกตในชื่อจริงของนักเรียนเอง แลวใหวิ่งเขากลุมเสียงที่ครูบอก เชน 4.12.1 ใครมีชื่อเสียงสามัญออกมา (ใหนักเรียนบอกคําที่เปนเสียงสามัญ) 4.12.2 ใครมีชื่อเสียงเอกออกมา (ใหนักเรียนบอกคําที่เปนเสียงเอก) 4.12.3 ใครมีชื่อเสียงโทออกมา (ใหนักเรียนบอกคําที่เปนเสียงโท) 4.12.4 ใครมีช่ือเสียงตรีออกมา (ใหนักเรียนบอกคําที่เปนเสียงตรี) 4.12.5 ใครมีชื่อเสียงจัตวาออกมา (ใหนักเรียนบอกคําที่เปนเสียงจัตวา) 4.13 ครูสังเกตและบันทึกขอมูล 4.14 ครูอธิบายใหความรูเรื่อง รูป เสียง และหลักการผันวรรณยุกตใหนักเรียนฟง 4.15 นักเรียนรวมรองเพลงและบอกเสียงวรรณยุกตของคําในเนื้อเพลง 4.16 แบงนักเรียนเปน 2 กลุม แตละกลุมสงตัวแทนออกมาแขงขันบอกเสียงวรรณยุกต เมื่อครูเอยคําใดออกมาใหนักเรียน ตัวแทนบอกเสียงวรรณยุกตในเวลาที่รวดเร็ว ใครบอกกอนได 1 แตม พรอมกับใหเรียกชื่อเพื่อนที่สมาชิกของอีกกลุม หนึ่งมาเปนเชลย สมาชิกของใครหมดกอนเปนฝายแพ 4.17 ทุกคนรวมกันปรบมือใหกับกลุมที่ชนะ 4.18 นักเรียนสรุปความรูเรื่องเสียงในภาษาจดลงสมุด5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน6. การวัดและประเมินผล สังเกตความสามารถในการตอบคําถาม ความสามารถในการยกตัวอยาง ความสามารถในการผันวรรณยุกต7. สื่อและแหลงเรียนรู แบบเรียน ครู เพลง รักเธอที่หนาประตู8. กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. 4. 9. บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. ความเห็นของนักเรียนที่มตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ี  รายการความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่ 5 4 3 2 สุด 1 1. ความรูที่ไดรับ 2. ความพึงใจในผลงานของนักเรียน 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11. ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือผูท่ไดรับมอบหมาย ี……………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. 5. ใบงานวิชาภาษาไทย 1 ท 031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แผนการเรียนรูหนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน แผนที่ 1 เสียงในภาษา (พยัญชนะ สระและวรรณยุกต)คําชี้แจง ใหนักเรียนแยกคําในแตละประโยคใสในชองของเสียงวรรณยุกตใหถูกตองดังตัวอยาง ประโยค / เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา0. ชาตินี้ฉันจําใจจาก จําใจ จาก ชาติ นี้ ฉัน1. รากพืชแหงแลงมาก2. เพราะมอสเลิกเสพยา3. บอกแลววาไมรัก4. วาดภาพสวยซาบซึ้ง5. ติด ร วิชาลืม6. นี่วางสายกอนดิ7. ผงซักฟอกชื่อแฟบ8. เจ็บหนักมักเผลอรอง9. สมุดโนตหมดแลวคะ10. เขาถูกเพิกถอนชื่อ11. กระดาษขาดหมดแลว12. นักรองขาดนองรัก13. สมเจตนสาปแชงเพื่อน14. ปอปอกกลวยนํ้าวา15. หวูดรถดังวูวี้สรุปผล 15 ขอ นักเรียนทําถูก = ขอ = คะแนนระดับความสามารถในการผันวรรณยุกต 14-15 ขอ ดีมาก 11 – 13 ดี 8-10 พอใช 5-7ควรปรับปรุง 0-4 ควรปรับปรุงอยางยิ่งชือ ……………………………………………..เลขที่ …………………..หอง………………….. ่
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547หนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน 15 ชั่วโมง แผนที่ 2 สนุกกับมาตรา เวลา 1 ชั่วโมง1. สาระการเรียนรู สาระที่ 4 หลักการใชภาษา มาตรฐาน 4.1 เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของ ่ ชาติ2. ผลการเรียนรู รูและเขาใจหลักการใชภาษาโดยสามารถนําความรูและหลักการใชภาษาไปใชและฝกฝนทักษะทางภาษาทั้ง  การฟง การอาน การพูด และการเขียนใหมีประสิทธิภาพและเปนผูใชภาษาไทยไดดี จุดประสงคการเรียนรู บอกมาตราสะกดทั้ง 8 มาตราได3. เนื้อหา มาตราสะกด แมกก แมกด แม กบ แมกง แมกน แมกม แมเกอว และแมเกอย4. กระบวนการจัดการเรียนรู 4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอม ใหนักเรียนยืนเปนวงกลม เอยคําที่มีตัวสะกดมาคนละ 1 คํา แลวบอกวาคําที่นักเรียน เอยมานั้น สะกดดวยตัวสะกดในมาตราใด เมื่อบอกครบ 1 รอบ ครูสังเกตวามีนักเรียนที่ตอบผิดกี่คน เก็บขอมูล อธิบายแนะนําในกิจกรรมตอมา 4.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 4.3 ครูอธิบายถึงมาตราสะกด ตําแหนงของตัวสะกดในพยางค ยกตัวอยางตัวสะกดในมาตรานั้น พรอม ยกตัวอยางคําที่สะกดในแตละมาตรา 4.4 นักเรียนนั่งเปนวงกลม ครูเดินไปหยุดหนานักเรียนทีละคนพรอมบอกใหนักเรียนบอกคําที่สะกดดวยคําที่ครูกลาวออก มา คนละ 1 คํา ใครตอบผิด ตองเขามาอยูในวง ลักษณะคํากลาวของครู เชน คําที่สะกดดวย ก คําที่สะกดดวย ข คําที่สะกดดวย ค คําที่สะกดดวย ฆ คําที่สะกดดวย ด คําที่สะกดดวย ต คําที่สะกดดวย จ คําที่สะกดดวย ช คําที่สะกดดวย ซ คําที่สะกดดวย ศ คําที่สะกดดวย ษ คําที่สะกดดวย ส คําที่สะกดดวย ท คําที่สะกดดวย ธ ฯลฯ 4.5นักเรียนรวมกันสังเกตวา จากการยกตัวอยางคําที่สะกดดวยตัวตาง ๆ มา มีอักษรใดบางที่ไมเปนตัวสะกด 4.6 นักเรียนสรุปองคความรู โดยครูใชคาถามนํา เชน ํ ตัวสะกดมี…………..มาตรา แมกก มีตัวสะกดดังนี้……… แมกด มีตัวสะกดดังนี้…………
 7. 7. แมกบ มีตัวสะกดดังนี้……….. แมกง มีตัวสะกดดังนี้………… แมกน มีตัวสะกดดังนี้………. แมกม มีตัวสะกดดังนี้……….. แมเกอย มีตัวสะกดดังนี้……. แมเกอว มีตัวสะกดดังนี้……..5 คุณลักษณะอันพึงประสงค ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน6 การวัดและประเมินผล สังเกตความสามารถในการตอบคําถาม ความสามารถในการยกตัวอยาง ความสามารถในการผันวรรณยุกต7 สื่อและแหลงเรียนรู แบบเรียน ครู8 กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 ความเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายการความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่ 5 4 3 2 สุด 1 1. ความรูที่ไดรับ 2. ความพึงใจในผลงานของนักเรียน 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. 8. 11 ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือผูท่ไดรับมอบหมาย ี……………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. 9. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547หนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน 15 ชั่วโมง แผนที่ 3 อักขราควบ- นํา เวลา 1 ชั่วโมง1. สาระสําคัญ การเรียนรูเรื่องอักษรนํา อักษรควบ จะทําใหนักเรียนมีความเขาใจความหมายของคํา ออกเสียงและผันวรรณยุกตไดถูกตอง2. ผลการเรียนรู จําแนกอักษรนํา อักษรควบได3. เนื้อหา อักษรนํา อักษรควบ4. กระบวนการจัดการเรียนรู 4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอม และตรวจสอบความรูพื้นฐานเรื่องอักษรนําอักษรควบ ใหนักเรียนยืนเปนวงกลม รอบที่ 1 ใหนักเรียนบอกคําควบกลํ้ามาคนละ 1 คํา หามซํ้ากัน ใครซํ้าตายเขาไปอยูในวงเมื่อครบรอบ ปรบมือใหกับผูที่ สามารถยกตัวอยางได 4.2 ครูสํารวจปริมาณนักเรียนที่ยังไมมีความรูในเรื่องนี้ เก็บเปนขอมูลเพื่อการพัฒนา 4.3 นักเรียนกลับเขาสูวงเดิม บอกคําอักษรนําคนละ 1 คํา กติกาเหมือนเดิม เมื่อครบรอบ ปรบมือใหกับผูที่สามารถยก ตัวอยางไดถูกตอง 4.4 ครูสํารวจปริมาณนักเรียนที่ยังไมมีความรูในเรื่องนี้เก็บเปนขอมูลเพื่อการพัฒนา 4.5 ใหนักเรียนอาสาสมัคร พูดอธิบายลักษณะของ อักษรควบกลํ้า และอักษรนํา โดยครูใชคาถามนํา เชน สังเกตได ํ อยางไรวาเปนอักษรควบกลํ้า สังเกตไดอยางไรวาคําคํานี้เปนอักษรนํา 4.6 ใหนักเรียนคนอื่นไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชนยกตัวอยางคํา ประกอบการอธิบาย 4.7 ครูกลาวชมเชยอาสาสมัคร แลวอธิบาย ลักษณะของ คําควบกลํ้า และคําที่มอักษรนํา ี 4.8 ใหนักเรียนเขียนนิทานที่มีคําบังคับเปนอักษรนํา และอักษร ควบกลํ้า ประกอบภาพตามจินตนาการ 4.9 นักเรียนนําเสนอผลงานโดยใหเพื่อนชวยกันอานแลวคัดเลือกผลงานดีเดนออกมานําเสนอหนาชั้น5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน6. การวัดและประเมินผล ประเมินผลตามรูปแบบดังนี้ รายการประเมิน คะแนน ได หมายเหตุ ใชคําถูกตองตามที่กําหนด 8 เนื้อหาชวนอาน มีคติสอนใจ 4 มีความคิดสรางสรรค 4 ภาพประกอบสวยงามเหมาะสม 4
 10. 10. รวม 207. สื่อและแหลงเรียนรู แบบเรียน ใบงาน8. กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9. บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. ความเห็นของนักเรียนที่มตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ี  รายการความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่ 5 4 3 2 สุด 1 1. ความรูที่ไดรับ 2. ความพึงใจในผลงานของนักเรียน 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11. ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือผูท่ไดรับมอบหมาย ี……………………………………………………………………………………………………………………………………
 11. 11. ใบงานวิชาภาษาไทย 1 ท 031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แผนการเรียนรูหนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน แผนที่ 3 อักษรควบอักษรนําคําชี้แจง1. ใหนักเรียนเขียนนิทานขนาดสั้น ๆ ประมาณ 5 – 7 บรรทัด ในนิทานใหมีคําควบกลํ้า อยางนอย 15คํา คําที่เปนอักษรนํา อยางนอย 10 คํา ที่คําควบกลํ้าใหขีดเสนใตดวยปากกาสีแดง คําอักษรนําขีดเสนใตดวยปากกาสีนํ้าเงิน พรอมตั้งชื่อเรื่อง นิทานใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง2. วาดภาพประกอบเนื้อหาตามจินตนาการและความสามารถ บริเวณใตชื่อเรื่อง3. การเขียนใหคํานึงถึงคะแนนการประเมินตามที่กําหนด4. นําผลงานใหผูปกครองแสดงความคิดเห็น ติชม หรือใหกําลังใจ นิทานเรื่อง………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… รายการประเมิน คะแนน ได หมายเหตุ ใชคําถูกตองตามที่กําหนด 8 เนื้อหาชวนอาน มีคติสอนใจ 4 มีความคิดสรางสรรค 4 ภาพประกอบสวยงามเหมาะสม 4 รวม 20ความคิดเห็นของผูปกครอง.…………………………………………………………………………………………………………………………….
 12. 12. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547หนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน 15 ชั่วโมง แผนที่ 4 สรางคําหลากหลาย เวลา 3 ชั่วโมง1. สาระการเรียนรู การสรางคําในภาษาไทยมีทั้งสรางโดยกําหนดขึ้นมาใหม นําคําที่ใชอยูกอนแลวมา ประสมกัน การเรียนรูเรื่องการสรางคําอันประกอบดวย คํามูล คําซํ้า คําซอนและคําประสม จะทําให นักเรียนตระหนักและเห็นคุณคาภาษาไทยยิ่งขึ้น2. ผลการเรียนรู นักเรียนอธิบายหลักเกณฑการสรางคําซํ้า คําซอน คําประสมและยกตัวอยางได3. เนื้อหา คําซํ้า คําซอน คําประสม4. กระบวนการจัดการเรียนรูคาบที่ 1 4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอม และปูความรูพื้นฐาน นักเรียนอานนิทานครอบครัวหลักภาษา ซึ่ง ประกอบดวยคุณซํ้า คุณซอน และคุณประสม เมื่อนักเรียนอานจบใหบอกวาแตละครอบครัวมีใคร บางแตละคนมีลักษณะอยางไร 4.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 4.3 ครูเชือมโยงความรูของนักเรียนโดยเฉลยครอบครัวและพฤติกรรมของตัวละครในนิทาน ่ 4.4 แบงนักเรียนออกเปน 3 ครอบครัวแตละครอบครัว ใหสงตัวแทนไปศึกษายังสํานักตักศิลา 3 แหงคือ อาศรมซําเติม อาศรมซอนแผน และอาศรมประสมโรง และใหมคนเฝาบานอยูดวย ้ ี 4.5 เมือสมาชิกของครอบครัวไปศึกษาสําเร็จกลับมาใหแตละครอบครัวออกไปนั่งเปนวงกลมสมาชิกใน ่ ครอบครัวเลาสิ่งที่ไปศึกษาใหสมาชิกฟงทีละครอบครัว ทําจนครบทุกครอบครัว 4.6 สมาชิกที่รออยูที่บานรับฟงคนอื่นเลาแลวจดบันทึกขอมูล แลวออกไปเลาสิ่งที่ตัวเองรับฟงมาใหท้ง 3 ั ครอบครัวฟง 4.7 ครูสงเกตประเมินความรูความเขาใจของนักเรียน ัคาบที่ 2 4.8 ครูอธิบายใหความรูเรื่องคําซํ้า คําซอน และคําประสมเพื่อทบทวนเติมเต็มใหกบนักเรียนอีกครั้ง ั 4.9 นักเรียนอานตัวอยางคําทั้ง 3 ลักษณะจากใบความรู 1 จบ แลวเก็บใบความรูไว 4.10นักเรียนนั่งเปนวงกลม ครูไปยืนหยุดอยูแลวใหนักเรียนบอกคําที่ครูกาหนดเชน คําซํ้า นักก็บอกวา ํ เร็ว ๆ คําซอน นักเรียนก็บอกวา เจ็บไขไดปวย คําประสม ก็บอกวา แมทัพ ฯลฯ 4.11นักเรียนเขียนนิทานหลักภาษาขนาดสั้นใหมีคําซํ้า คําซอน และคําประสมตามที่กําหนดในใบงานคาบที่ 3 4.12 นักเรียนนําเสนอผลงานการแตงนิทานหลักภาษา โดยการเลาใหเพื่อนฟงที่หนาชั้นทีละคน 4.13 เพือนรวมกันโหวตใหคะแนนวาของใครแตงไดถูกตอง เรื่องสนุกนาสนใจที่สุด ่ 4.14 นักเรียนทบทวนความรูโดยครูใชคาถามนํา ํ
 13. 13. 4.15 นักเรียนนํานิทานของตนไปพิมพลงกระดานโหวตเพื่อใหบุคคลภายนอกเขามาอานแลวโหวตให คะแนน5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน ความสามัคคี6. การวัดและประเมินผล สังเกตความความกระตือรือรน กระบวนการเรียนรู และชิ้นงานการเขียนนิทานหลักภาษา แบบประเมินนิทาน รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ ใชคําถูกตองตามกําหนด 6 นิทานสนุกนาสนใจมีคติ 3 มีจินตนาการความคิดสรางสรรค 3 ชื่อและภาพประกอบสอดคลองกับเรื่อง 3 รวม 157. สื่อและแหลงเรียนรู แบบเรียน เกม นิทาน ใบความรู8. กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9. บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. ความเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายการความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่ 5 4 3 2 สุด 1 1. ความรูที่ไดรับ 2. ความพึงใจในผลงานของนักเรียน 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูอุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 14. 14. ……………………………………………………………………………………………………………………………………11. ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือผูท่ไดรับมอบหมาย ี……………………………………………………………………………………………………………………………………
 15. 15. ใบงานวิชาภาษาไทย 1 ท 031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แผนการเรียนรูหนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน แผนที่ 4 การสรางคําคําชี้แจง1. ใหนักเรียนเขียนนิทานขนาดสั้น ๆ ประมาณ 5 – 7 บรรทัด ในนิทานใหมีคําซํ้าอยางนอย 7 คํา คําซอน อยางนอย 8 คํา คําประสมอยางนอย 10 คํา ที่คําซํ้าใหขีดเสนใตดวยปากกาสีแดง คําซอน ขีดเสนใตดวยปากกาสีนํ้าเงิน คําประสมใหขีด เสนใตดวยดินสอ พรอมตั้งชื่อเรื่องนิทานใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง2. วาดภาพประกอบเนื้อหาตามจินตนาการและความสามารถ บริเวณใตชื่อเรื่อง3. การเขียนใหคํานึงถึงคะแนนการประเมินตามที่กําหนด4. นําผลงานใหผูปกครองแสดงความคิดเห็น ติชม หรือใหกําลังใจ นิทานเรื่อง…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. รายการประเมิน คะแนน ได หมายเหตุ ใชคําถูกตองตามที่กําหนด 6 เนื้อหาสนุกนาสนใจ มีคติสอนใจ 3 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 3 ชื่อเรื่องและภาพประกอบสอดคลอง 3 รวม 15ความคิดเห็นของผูปกครอง.…………………………………………………………………………………………………………………………….
 16. 16. แ ารเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547ผนการจัด กหนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน 15 ชั่วโมง แผนที่ 5 อธิบายลักษณะคําไทย เวลา 1 ชั่วโมง1. สาระสําคัญ ภาษาไทยเปนวัฒนธรรมทีบงบอกถึงเอกลักษณะของความเปนชาติ แตการติดตอสื่อสารกับ ่ ชาติตาง ๆ ทังดานการคาและศาสนาทําใหไทยตองคิดคําและยืมคํามาใช ซึ่งคําที่นํามาใชนั้นแตกตางกับ  ้ คําทีเปนภาษาไทยแท นักเรียนซึ่งคนไทยมีหนาที่ในการสืบทอดและเผยแพรวัฒนธรรมควรไดมีความรู ่ ความเขาใจในเรื่องนี้2. ผลการเรียนรู บอกลักษณะของคําไทยแทและยกตัวอยางได3. เนื้อหา ลักษณะของคําไทยแท4. กระบวนการจัดการเรียนรูคาบที่ 1 4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอม และพัฒนาทักษะทางการคิด เลมเกมฉันเปนคนไทย นักเรียนยืนเปน วงกลม แลวเอยชื่อสินคาหรือขนมมาคนละ 1 ชนิด ครูสังเกตวาสิ่งที่นักเรียนบอกมานั้นเปนคําไทย แทหรือไม ของใครมีลักษณะเปนภาษาอื่นตาย ปรบมือใหกับนักเรียนที่ยกคําไดถูกตอง 4.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 4.3 นักเรียนอานลักษณะของคําไทยแทจากแบบเรียน ซี่งมีประเด็นดังนี้ 4.3.1 คําไทยแทมักเปนคําพยางคเดียว 4.3.2 คําไทยแทมักมีตัวสะกดตรงตามมาตรา 4.3.3 คําไทยแทไมมีการเปลี่ยนรูปคําเพื่อแสดงลักษณะทางไวยากรณ 4.3.4 คําไทยแทมักมีรูปวรรณยุกตกํากับ 4.3.5 คําไทยแทมักมีลักษณะนามใช 4.3.6 คําไทยแทไมนิยมตัวการันต 4.3.7 คําไทยแทไมนิยมใชพยัญชนะบางตัวที่เขียนยาก 4.3.8 คําไทยแทนิยมใชไมมวน 4.4 แบงกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม แตละกลุมรวมกันออกแบบวิธีการจํากฏเกณฑลักษณะคําไทยแทใหงายแกการจดจํา เชน เรียบเรียงเปนกลอน คําคลองจอง หรือเพลง 4.5 ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอหนาหอง 4.6 ใหนักเรียนรวมกันโหวตวาวิธีการของใครจํางายที่สุด 4.7 นักเรียนทองจํากฎเกณฑตามกลุมที่ชนะ5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน
 17. 17. 6. การวัดและประเมินผล สังเกตกระบวนการในการทํางาน การวิเคราะหออกแบบหลักการจําลักษณะคําไทยแท7. สื่อและแหลงเรียนรู แบบเรียน8. กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9. บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. ความเห็นของนักเรียนที่มตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ี  รายการความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่ 5 4 3 2 สุด 1 1. ความรูที่ไดรับ 2. ความพึงใจในผลงานของนักเรียน 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11. ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือผูท่ไดรับมอบหมาย ี……………………………………………………………………………………………………………………………………
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547หนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน 15 ชั่วโมง แผนที่ 6 ไขคํานําภาษาอื่นเขา เวลา 1 ชั่วโมง1. สาระสําคัญ ภาษาไทยเปนวัฒนธรรมที่บงบอกถึงเอกลักษณะของความเปนชาติ แตการติดตอสื่อสารกับ ชาติตาง ๆ ทังดานการคาและศาสนาทําใหไทยตองคิดคําและยืมคํามาใช ซึ่งคําที่นํามาใชนั้นแตกตางกับ  ้ คําทีเปนภาษาไทยแท นักเรียนซึ่งคนไทยควรแยกแยะไดวาคําไทยแทคําไหนเปนที่นํามาจากภาษาอื่น ่2. ผลการเรียนรู บอกลักษณะขอสังเกตคําภาษาตางประเทศที่ปรากฏในภาษาไทยและยกตัวอยางได3. เนื้อหา 3.1 เหตุผลที่มีการนําภาษาอื่นมาใช 3.2 ภาษาบาลีสันสกฤต 3.3 ภาษาเขมร 3.4 ภาษาจีน4. กระบวนการจัดการเรียนรูคาบที่ 1 4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอม และพัฒนาทักษะทางการคิด นักเรียนยืนเปนวงกลม แลวคิดหาคําที่ นักเรียนหรือคนในสังคมใชสื่อสารในชีวิตประจําวันบอกครูมาคนละ 1 คํา เมื่อนักเรียนบอกครูเฉลย วาถูกตองหรือไม ครูสังเกตคําที่นักเรียนยกตัวอยางมาวาสวนใหญเปนคําภาษาใด 4.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 4.3 นักเรียนอานเนื้อหาความรูเรื่อง ลักษณะคําภาษาบาลี คําภาษาเขมร คําภาษาจีน 4.4 ครูอธิบายใหความรูพรอมยกตัวอยางนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือ 4.5 นักเรียนจัดทําตารางวิเคราะหเปรียบเทียบขอสังเกตลักษณะภาษาไทยภาษาตางประเทศ แลวรวมกันวิเคราะห สรุป เขียนใสตารางในสมุด ดังนี้ ลักษณะภาษาไทย ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน 4.6 นักเรียนตั้งขอสังเกตจากลักษณะคําและตัวอยางคําภาษาตางประเทศ แลวนําความรูมาวิเคราะหถึงเหตุผลที่มีภาษา ตางประเทศเขามาปะปนในภาษาไทย
 19. 19. 4.7 นักเรียนทบทวนความรูลักษณะขอสังเกตของภาษาบาลีสันสกฤต เขมร และจีน โดยครูใชคําถามนํา5. คุณลักษณะอันพึงประสงค ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน ความสามารถในการคิดวิเคราะหเขียน6. การวัดและประเมินผล สังเกตความสามารถในการยกตัวอยาง ความสามารถในการคิดวิเคราะหลักษณะขอสังเกตลงตาราง7. สื่อและแหลงเรียนรู แบบเรียน ขอความ ถอยคําในประจําวัน8. กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9. บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10. ความเห็นของนักเรียนที่มตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ี  รายการความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่ 5 4 3 2 สุด 1 1. ความรูที่ไดรับ 2. ความพึงใจในผลงานของนักเรียน 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11. ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือผูท่ไดรับมอบหมาย ี……………………………………………………………………………………………………………………………………
 20. 20. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547หนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน 15 ชั่วโมง แผนที่ 7 เฝาสังเกตคําเปนคําตาย เวลา 1 ชั่วโมง1. สาระการเรียนรู การเรียนรูเรื่องคําเปนคําตาย จะทําใหนักเรียนสามารถนําความรูไปใชในการผัน วรรณยุกตและการแตงคําประพันธ2. ผลการเรียนรู จําแนกคําเปนคําตายและนําความรูไปใชในการผันวรรณยุกตได3. เนื้อหา ลักษณะของคําเปน คําตาย4. กระบวนการจัดการเรียนรู 4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอม และตรวจสอบความรู ใหนักเรียนยืนเปนวงกลม ยกตัวอยาง อักษร สระ หรือคํา ที่ครู กําหนดมาคนละ 1 คํา ลักษณะคําถามเชน จงบอกสระเสียงสั้น จงบอกสระเสียงยาว จงบอกตัวสะกดในแมกก แมกด แมกบ แมกง แมกน แมกม แมเกอย แมเกอว 4.1 ครูสังเกตวานักเรียนโดยรวมมีความรูหรือไม กลาวชมเชยนักเรียนทุกคนที่รวมกิจกรรมดวยดี 4.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 4.3 นักเรียนเรียนรูโดยการสังเกต ครูเขียนคําเปนและคําตายอยางละ 5 ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันลงบนกระดาน แลวให นักเรียนสังเกตวา ที่ครูบอกวาเปนคําเปนและคําตายนั้น สังเกตอยางไร นักเรียนคนใดบอกไดใหออกมาเขียนขอ สังเกตบนกระดานคนละ 1 ขอ แลวใหนักเรียนทุกคนรวมกันพิจารณาวาถูกตองหรือไม 4.4 ครูสังเกตวานักเรียนสามารถบอกไดครอบคลุมหรือไม ถาไมใหใชคําถามนํา หรือยั่วใหนักเรียนคนพบ หากนัก เรียนตอบไดครอบคลุม ครูอธิบายซํ้าอีกครั้งหนึ่ง 4.6 ครูอธิบายการนําความรูเรื่องคําเปน คําตายไปใช ในกรณีการผันวรรณยุกตและการแตงคําประพันธ 4.7 ยํ้าความรู โดยเลนเกม แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม นักเรียนนั่งลอมวง แตละกลุมสงตัวแทนมา กลุมละ 1 คน เมื่อ ครูบอกคําใดไปใหบอกวาเปนหรือตาย ใครบอกกอนไดคะแนน 1 แตม พรอมเชลย 1 คน คะแนนและเชลยของใคร มากที่สุด กลุมนั้นคือผูชนะ5 คุณลักษณะอันพึงประสงค ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน ความกระตือรือรนรวมกิจกรรมการเรียนรู6 การวัดและประเมินผล สังเกตความสามารถในการตอบคําถาม ความสามารถในการยกตัวอยาง และการเลนเกม7 สื่อและแหลงเรียนรู แบบเรียน ครู เพลง รักเธอที่หนาประตู8 กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 21. 21. 9 บันทึกหลังสอน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 ความเห็นของนักเรียนที่มตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ี  รายการความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่ 5 4 3 2 สุด 1 1. ความรูที่ไดรับ 2. ความพึงใจในผลงานของนักเรียน 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือผูท่ไดรับมอบหมาย ี……………………………………………………………………………………………………………………………………
 22. 22. แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย ท031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2547หนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน 15 ชั่วโมง แผนที่ 8 คํา 7ชนิดขยายใหเรียนรู เวลา 3 ชั่วโมง1. สาระสําคัญ คํามี 7 ชนิด คือ คํานาม สรรพยาม กริยา วิเศษณ บุรพบท สันธาน และอุทาน ในการสื่อ สาร คําเปนสวนหนึ่งของประโยค คําแตละชนิดมีหนาที่และการวางในตําแหนงที่ตางกัน เมื่อนักเรียนมี ความรูความเขาใจในเรื่องชนิดของคํา จะทําใหนักเรียนสามารถเรียบเรียงประโยคในการสื่อสารไดถูกตอง 2. ผลการเรียนรู 2.1 สืบคนแหลงเรียนรูเรื่องชนิดของคําได 2.2 จําแนกคําทั้ง 7 ชนิดได 2.3 บอกหนาที่ของคําในประโยคได.3. เนื้อหา ชนิดของคํา ไดแก คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุรพบท คําสันธาน และคําอุทาน4. กระบวนการจัดการเรียนรูคาบที่ 1 4.1 กิจกรรมเตรียมความพรอม และตรวจสอบความรูเดิม นักเรียนยืนเปนวงกลม ครูเดินไปหยุดที่ นักเรียนแลวบอกให นักเรียนยกตัวอยางคําที่กําหนด โดยไมใหซํ้ากัน เชน ยกตัวอยาง คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําบุรพบท คําสันธาน และคําอุทาน คนละ 1 คํา ครูสังเกตวานักเรียนสามารถยกตัวอยางไดถูกตองหรือไม 4.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกเรียนทราบ ั 4.3 นักเรียนสืบคนแหลงเรียนรูและสรุปเนื้อหาเรื่องชนิดของคําจากอินเตอรเน็ตลงสมุด 4.4 ครูประเมินผลทักษะการสืบคนขอมูลคาบที่ 2 4.5 ครูแจงผลการประเมินการสืบคนขอมูลในคาบที่ผานมา 4.6 ครูอธิบายใหความรูเรื่องคําทั้ง 7 ชนิด พรอมใชคําถามนํา นักเรียนตอบคําถามโดยอาศัยความรูจากอานเนื้อหาที่สืบ คนจากใบงานและแบบเรียนกิจกรรมพัฒนาความรู ความคิด และการทํางานรวมกัน 4.7 นักเรียนจัดเกมถอดรหัสคํา โดยซอนคํานาม คําสรรพนาม และคํากริยา ไวในตาราง แลวใบคําโดยใชเลขรหัสแนว นอนและแนวตั้ง โดยใหมีคํานาม คําสรรพนาม คํากริยา วิเศษณ บุพบท สันธาน อุทาน ปะปนอยูในตาราง 4.8 นักเรียนทบทวนความรูแลวรวมกันทําเกมคาบที่ 3 4.9 นักเรียนนําผลงานแลกเปลี่ยนกับเพื่อนกลุมอื่น ถอดรหัสคําและนําคําที่ถอดรหัสแลวไปใสใหถูกตอง 4.10นักเรียนเลนเกมถอดรหัสคํา 4.11เจาของผลงานเฉลยและประเมินผลโดยใหผูเฉลยอธิบายหนาชั้น 4.12ครูสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรูและการเลนเกม
 23. 23. 4.13 กิจกรรมสรางความคงทนในการเรียนรู แบงนักเรียนออกเปน 5 กลุม แขงขันกันแตงประโยคในกระดาษ A4 โดยเรียงลําดับคําที่กําหนดมาให โดยครูกําหนดคําใหทีละขอ กลุมไหนเสร็จกอนใหนําผลงานไปติดไวกับกระดาน ครู เขียนหมายเลขตามลําดับ แลวใหทุกคนรวมกันพิจารณาความถูกตองของ แตละกลุม ลักษณะคําที่กําหนดใหมีดังนี้ 1) คํานาม คํากริยา คําวิเศษณ 2) คํานาม คําวิเศษณ คํากริยา คํานาม 3) คํานาม คํากริยา คํานาม คําบุพบท คํานาม 4) คํานาม คํานาม คําวิเศษณ คํากริยา คําวิเศษณ คําวิเศษณ 5) คําอุทาน คําสรรพนาม คําบุรพบท คํานาม คํากริยา คําวิเศษณ 6) คําสรรพนาม คําวิเศษณ คํากริยา คําวิเศษณ คําบุพบท คําสรรพนาม 4.15 ครูสังเกตวานักเรียนสามารถประเมินผลถูกตองหรือ ครูอธิบายสิ่งที่ถูกตอง 4.16 นักเรียนสรุปทบทวนความรูโดยครูใชคําถามนํา5 คุณลักษณะอันพึงประสงค ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ความตั้งใจในการทําผลงาน ความซื่อสัตยในการสืบคนขอมูล การทํางานรวมกับผูอื่น6 การวัดและประเมินผล วัดทักษะการสืบคนขอมูล ตามแบบประเมิน สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู กระบวนการสรางองคความรู แบบประเมินการสืบคนขอมูลและสรุปเนื้อหาเรื่อง ชนิดของคําจากInternet รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ1. ความสําเร็จของงานที่สืบคน 42. มารยาทในการสืบคน 23. ความมุงมั่นเอาใจใสในการสืบคน 24. ความถูกตองของผลงาน 2รวม 10 แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาความรู ความคิด และการทํางานรวมกัน รายการ ดีมาก พอใช ปรับปรุง หมายเหตุความสําเร็จและความถูกตองของงานการใหความรวมมือในการทํางานความคิดสรางสรรค สรุปผล7 สื่อและแหลงเรียนรู แบบเรียน ใบงาน แหลงเรียนรูทางอินเตอรเน็ต8 กิจกรรมเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 บันทึกหลังสอน……………………………………………………………………………………………………………………………………
 24. 24. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 ความเห็นของนักเรียนที่มตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ี  รายการความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรู  มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่ 5 4 3 2 สุด 1 1. ความรูที่ไดรับ 2. ความพึงใจในผลงานของนักเรียน 3. ความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรู อุปสรรคปญหา/ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11 ความเห็นของผูบังคับบัญชา หรือผูท่ไดรับมอบหมาย ี……………………………………………………………………………………………………………………………………
 25. 25. ใบงานวิชาภาษาไทย 1 ท 031101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แผนการเรียนรูหนวยที่ 2 หลักภาษาเบื้องตน แผนที่ 8 ชนิดของคําคําชี้แจง ใหนักเรียนสืบคนขอมูลเรื่องชนิดของคําจากอินเตอรเน็ต แลวสรุปเนื้อหาลงในใบงานนี้ โดยมีวธการดังนี้ ิี1. สืบคนคําวา ชนิดของคํา คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําบุรพบท คําสันธาน และอุทาน จาก www.google.co.th2. เขียนเว็บไซต (Address) ที่คนพบและเนื้อหาโดยสังเขป ลงสมุดในรูปแบบดังนี้ ผลการสืบคนคําวา ชนิดของคํา พบที่ www……………………………………………………………… ไดรับความรูโดยสังเขปดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ผลการสืบคนคําวา คํานาม พบที่ www……………………………………………………………… ไดรบความรูโดยสังเขปดังนี้ ั ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ผลการสืบคนคําวา คําสรรพนาม พบที่ www……………………………………………………………… ไดรับความรูโดยสังเขปดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ผลการสืบคนคําวา คํากริยา พบที่ www……………………………………………………………… ไดรับความรูโดยสังเขปดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ผลการสืบคนคําวา คําวิเศษณ พบที่ www………………………………………………………………
 26. 26. ไดรบความรูโดยสังเขปดังนี้ ั ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ผลการสืบคนคําวา บุรพบท หรือบุพบท พบที่ www……………………………………………………………… ไดรับความรูโดยสังเขปดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ผลการสืบคนคําวา สันธาน พบที่ www……………………………………………………………… ไดรับความรูโดยสังเขปดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ผลการสืบคนคําวา อุทาน พบที่ www…………………………………†

×