• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
0ปกโครงการ
 

0ปกโครงการ

on

 • 1,753 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,753
Views on SlideShare
1,752
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  0ปกโครงการ 0ปกโครงการ Document Transcript

  • โครงการกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ประจำำ ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ٣٤ จังหวัดเชียงใหม่
  • 1. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ٦ ระดับชั้น
  • 2. โครงการจัดกิจกรรมวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
  • 3. โครงการวันจบหลักสูตรและวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6
  • 4.โครงกำร พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ งำน สำำนักงำน วิชำกำร
  • 5. โครงการ พัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
  • 6. โครงการ พัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้โดยจัดทัศนศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
  • 7. โครงการ พัฒนำศักยภำพ นักเรียนเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ระดับชั้น ม.3
  • 8. โครงการ จัดสอนเสริมระดับชั้น ม 4 – ม.6
  • 9. โครงการ ลงทุนด้านการ ศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี สอดคล้องกับโครงการไทยเข้ม แข็ง งาน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
  • 10. โครงการ รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555
  • 11. โครงการ พัฒนำกระบวนกำรศึกษำโดยจัดจ้ำง ครูเจ้ำของภำษำชำวต่ำง ประเทศ
  • 12. โครงการ พัฒนำหลักสูตร สถำนศึกษำและหลักสูตรกลุ่ม สำระวิชำ
  • 13.โครงการ พัฒนำข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยส่งครูเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ
  • 14.โครงการ พัฒนำกำร ศึกษำโดยส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันทักษะทำง วิชำกำร