Your SlideShare is downloading. ×
Vocabularies summary unit 7 9
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Vocabularies summary unit 7 9

4,839
views

Published on


1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
4,839
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 Vocabularies UNIT 7-9Vocabularies Summary UNIT 7- take care (v.): to be careful (ดูแล, ระวัง)- regulation (n.): an official rule or order (กฎระเบียบหรือคําสั่งซึ่งเปนทางการ มักใชคูกับ คําวา rule)- prohibition (n.): 1. the act of officially stopping something by law (กฎขอหามอยางเปนทางการ)- turbulence (n.): the irregular and violent movements of air or water that arecaused by the wind (ความปนปวนของกระแสอากาศหรือกระแสน้ํา)- safety gear (n.): the safety clothing that you wear to protect yourself (เสื้อผาเครื่องนุงหม รวมถึงหมวก ถุงมือ รองเทา และอื่น ๆ ที่ใชสวมใสเพื่อปองกันอันตรายหรือปองกันสภาวะอากาศ)- ecotourism (n.): the tourism related to environment protection (การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ)- to be up (v.): to get up (ตื่นนอน)- anaconda (n.): a large South American snake, that crushes other animals todeath before eating them (งูอนาคอนดา)- tapir (n.): an animal like a pig with a long nose, that lives in South andCentral America and Southeast Asia (สมเสร็จ)- capybara (n.): a large South American rodent resembling a long-leggedguinea pig (คาปบารา เปนสัตวจําพวกมีฟนแทะที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก)- piranha (n.): a South American fish with sharp teeth that lives in rivers andeat flesh (ปลาปรันยา)- repellent (n.): a substance that keeps insects away (สารที่ใชขับไลแมลง)- vicious (adj.): violent and dangerous and likely to hurt someone (รุนแรง,
  • 2. 2อันตราย, ประสงคราย, มุงทํารายผูอื่น)- elevator (n.): a small room which carries people or goods up and down intall buildings (ลิฟต)- discard (v.): to throw away (ทิ้ง)- litter (n.): the garbage (ขยะ)- speed limit (n.): the highest speed at which you can legally drive on aparticular road (การจํากัดความเร็ว)- fine (n.): a sum of money that must be paid as punishment for breakinga law or rule (คาปรับ)- tip (n.): a helpful piece of advice and/or information (ขอแนะนําที่มีประโยชน)- consulate (n.): the official building established in a foreign city by agovernment to offer protection and assistance to its citizenstraveling there or who live there (สถานกงสุล)- visa (n.): an official mark or stamp put into a person’s passport givinghim or her permission to enter, pass through, or spend sometime in a foreign country (เครื่องหมายหรือตราที่ประทับในหนังสือเดินทางของบุคคลเพื่ออนุญาตใหเขา ใหผาน หรือพํานักอยูชั่วคราวในประเทศใดประเทศหนึ่ง)- tourist bureau (n.): a tourist office where tourists can get help (สํานักงานทองเที่ยวซึ่งชวยเหลือนักทองเที่ยวในดานตาง ๆ)- flashy (adj.): showy, ostentatious, expensive-looking (ที่โออวด, ดูมีราคา,ฉูดฉาด, เตะตา)- fanny pack (n.): a small bag or pouch worn around the waist for carryingmoney, keys, etc. (กระเปาคาดเอว)- peephole (n.): a very small hole in a door through which one can look withoutbeing observed, often installed for safety reasons (รูเล็ก ๆ ที่มองลอดเขาไป)- unattended (adj.): without anyone looking after (โดยไมมีใครเฝาหรือดูแล)
  • 3. 3- latch (n.): a device for keeping a door or gate closed that consists of ametal bar which fits into a hole and which is lifted by pushingdown on another bar (กลอนประตู หนาตาง)- verify (v.): to check, to confirm (ตรวจสอบใหแนใจ)- distract (v.): to make someone who is working, studying, etc. unable tocontinue what they are doing by making them look at or listento something else (ดึงหรือหันเหความสนใจไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)- deed (n.): an action done on purpose (การกระทําที่มีจุดมุงหมาย)- keep an eye out (v.): to be watchful, to be alert to possible dangers (ระมัดระวัง,ระแวดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได)110- common sense (n.): the ability to behave in a sensible way and make practicaldecisions (สามัญสํานึก)- instinct (n.): a natural tendency or ability to behave or react in a particularway without having to learn it or think about it (สัญชาตญาณหรือความสามารถในการประพฤติปฏิบัติ หรือการมีปฏิกิริยาโตตอบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยไมตองเรียนรูหรือคิด)บทเรียนยอยที่ 5- mug (v.): to rob (ปลน)- scam (n.): a clever plan for obtaining money or other valuable things bydeceiving or tricking innocent victim (แผนการฉลาดเพื่อจะไดเงินหรือสิ่งของมีคาโดยการหลอกลวงหรือใช)- fake (adj.): 1. make to look like a real material or object in order to deceivepeople: fake fur (ทําใหดูเหมือนวัสดุหรือของจริง เพื่อหลอกลวงผูอื่นเชน ขนสัตวปลอม)2. pretending to be something you are not in order to deceivepeople: A fake doctor (แสรงทําในสิ่งที่ไมใชตนเองเพื่อหลอกลวงผูอื่น เชน หมอปลอม)
  • 4. 4- porter (n.): someone whose job is to carry travelers’ bags at railwaystations, airports, hotels, etc. (พนักงานยกกระเปา)Vocabularies Summary UNIT 8- direct speech (n.): what someone said in their exact words (คําพูดที่เหมือนกับที่ผูพูดพูดไวทุกคําโดยไมมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแตอยางใด)- reported speech (n.): the style of speech or writing used to report what someonesays without repeating their actual words (รูปแบบหรือวิธีการพูดหรือเขียนที่ใชเพื่อรายงานในสิ่งที่ผูอื่นพูด โดยไมพูดซ้ําทุกคําพูดที่บุคคลผูนั้นไดพูด)- speech bubble (n.): a circle around the words said by someone in a cartoon(วงกลมรอบคําพูดในการตูน)- disaster (n.): 1. a sudden event that causes great damage or suffering(หายนะภัย, ภัยพิบัต) ิ2. a complete failure (ความลมเหลวอยางสิ้นเชิง)- voucher (n.): a piece of paper that can be used to pay for particular goodsor services or that allows you to pay less than the usual pricefor them (คูปอง หรือเอกสารที่ใชชําระคาสินคา หรือบริการแทนเงินหรือใชลดราคา)- reimburse (v.): to pay money back to someone who has had to spend themoney because of their work (ใชคืน, จายคืนใหตามที่จายไป)- shuttle (n.): a plane, bus, or train that makes regular short journeysbetween two places (พาหนะโดยสารที่วิ่งไปมาในเสนทางประจํา)- free of charge (adj.): without payment (โดยไมตองเสียคาใชจาย)- fabulous (adj.): extremely good or impressive (ยอดเยี่ยม, นาประทับใจ)- crystal clear (adj.): as clear as crystal (ใสเหมือนแกวเจียระไน)- high season (n.): especially BE. the time of year when business make a lot ofmoney and prices are high, especially, in the tourist industry;peak season (โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ เปนสํานวนหมายถึงเวลาชวงหนึ่งของปซึ่งธุรกิจทําเงินไดมาก ราคาของสินคามีราคาแพง
  • 5. 5โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สามารถใชสํานวน peak season แทนได)- sneakers (n.): a type of light soft shoes with rubber bottom used for sports(รองเทาผาใบพื้นยาง)- beep (n.): a short, high-pitched sound, typically produced by electronicapparatus (เสียงกริ่งหรือออดหรือแตร จากการกดหรือบีบเครื่องมือไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ทําใหเกิดเสียงดังถี่ ๆ เปนเสียงแหลมสูง)- bridge (n.): a card game for four players who play in pairs (ไพบริดจสําหรับการเลน)- dial (v.): to move the numbered wheel or press the buttons on atelephone in order to make a telephone call (ตอหมายเลขโทรศัพทโดยหมุนแปนหรือกดปุม)- answering machine (n.): a machine that records your telephone calls when you can notanswer them (เครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัต) ิ- shrink (n.): psychiatrist (จิตแพทย)- come to mind (v.): to think (คิด)- garage sale (n.): an informal sale of used articles organized on the driveway ofa person’s house or in their garage (การขายเครื่องเรือน เสื้อผาหรือของใชอื่น ๆ ที่ใชแลวในบริเวณบานหรือโรงรถ)- diagnosis (n.): the discovery of exactly what is wrong with someone orsomething by examining them closely (การตรวจวินิจฉัย)- make a donation (v.): to give something, especially money, to a person or anorganization in order to help them (บริจาคสิ่งของหรือโดยเฉพาะบริจาคเงินแกบุคคลหรือองคกรเพื่อชวยเหลือ)- tone (n.): the sound made by various electronic instruments; in ananswering machine it is the sound that tells the caller when tobegin to leave their message (เสียงที่เกิดจากเครื่องอิเล็กทรอนิกสเชน โทรศัพท)- cruise (n.): a holiday on a large ship or a journey by boat for pleasure(การทองเที่ยววันหยุดโดยลองเรือขนาดใหญ)- charity (n.): 1. money or gifts given to help people who are poor, sick, etc.
  • 6. 6(เงินหรือสิ่งของที่บริจาค, ทาน)2. an organization that collects money or goods in order tohelp people who are poor, sick, etc. (องคกรการกุศล)- to be on strike (v.): to be on a period of time when a group of workers stopworking because of a disagreement about pay, workingcondition (นัดหยุดงานประทวง)- sense of humor (n.): the ability to understand or enjoy things that are funny, or tomake people laugh (การมีอารมณขัน)- ironic (adj.): using words that are the opposite of what you really mean,especially in a joking way (คําพูดประชดหรือแดกดันโดยพูดตรงขามกับสิ่งที่ตั้งใจจะพูด)- irreverent (adj.): having a lack of respect for people or organizations, etc.(เปนกันเอง ไมแสดงความเคารพตอผูอื่น)- sarcastic (adj.): saying things that are the opposite of what you mean in orderto make an unkind joke or to show that you are annoyed(การพูดประชด หรือการพูดเสียดสี)- regarded (adj.): respected or admired (ไดรับความนับถือหรือชื่นชม)- criticism (n.): giving opinion or judgment about the good and bad qualitiesof someone or something (การวิพากษวิจารณ)- unconventional (adj.): very different from the way people usually behave, think,dress, etc. (แตกตางจากบุคคลทั่วไปประพฤติปฏิบัต) ิ- manners (n.): ways of behaving in social situations (วิธีประพฤติปฏิบัติตนในสังคม)- attitude (n.): 1. the opinion and feeling that you usually have aboutsomething (ทัศนคติ)2. the way you behave towards someone or in a particularsituation, especially when this shows how you feel (ทาทาง, การวางทา)- celebrity (n.): a famous person, especially someone in the entertainmentbusiness (บุคคลที่มีชื่อเสียง)
  • 7. 7- as long as (adv.): used to say that one thing can happen or be true only ifanother thing happens or is true (ตราบเทาที่)Vocabularies Summary UNIT 9- interview (n.): 1. a formal meeting where someone is asked questions tofind out whether he or she is suitable for a job; course ofstudy, etc. (การสัมภาษณงาน)2. an occasion when a famous person is asked questionsabout life, experience, etc. for a newspaper, magazine, TV programme, etc. (การสัมภาษณผูมีชื่อเสียงหรือดารา)- part-time job (n.): a job which you work as part of the usual working (งานที่ทําเปนชวง เปนกะ หรือเปนชั่วโมง ไมไดทําประจําตลอดวัน)- vacation/holiday job (n.): a job that you do only during your vacation/holiday (งานที่ทําเฉพาะชวงปดภาคเรียนหรือชวงวันหยุดงานหรือการเรียน)- graduate (v.): to obtain a degree, especially a first degree from a collegeor university (จบการศึกษา)- human resources (n.): the department in a company that deal withemploying, training and helping people; personnel(ทรัพยากรมนุษย, แผนก/ฝายบุคลากร)- challenging (adj.): difficult in an interesting or enjoyable way(ที่นาตื่นเตนเราใจ, ที่ทาทาย)- open to discussion (v.): to open to talk for more details (รอไว เปดไวเพื่อการพูดคุยในรายละเอียดภายหลัง)- job description (n.): detailed information about responsibility of a personof each position (รายละเอียดของงานในแตละตําแหนง)- involve (v.): to relate to something (ดึงเขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของ)- accounts (n.): 1. an exact record of the money that a company hasreceived and the money it has spent (การทําบัญชี)
  • 8. 82. a department in a company that is responsible for keeping these records (แผนกบัญชี)- candidate (n.): a person who apply for a job, a university, etc. (ผูที่สมัครเขาทํางาน, ผูเขาสอบ)- one way or another (adv.): one way or another way to do something (ไมวิธีใดก็วิธีหนึ่ง)- to keep one’s finger crossed (v.): to hope that something will happen the way youwant (หวังวาสิ่งที่ตองการ สิ่งที่ตั้งใจและมุงหวังจะเกิดขึ้นและจะประสบความสําเร็จ)- get in touch with (v.): to speak on the telephone or to write to someone(การติดตอดวยการพูดโทรศัพท หรือเขียนจดหมายถึงใครบางคน)- actual (adj.): real, especially as compared with what is believed, expected or intended(แทจริง)- clash (v.): when two things happen at the same time in a way that is inconvenient (ปญหา)- prestigious (adj.): admired as one of the best and most important (เปนที่นิยมยกยอง, ที่มีเกียรติและชื่อเสียง)- adaptability (n.): ability to change in order to be suitable or successful in new and differentsituations (ความสามารถในการปรับตัว)- conflict (n.): the state of disagreement or argument between people, groups, etc. (ความไมสอดคลองกัน, ความขัดแยง, การโตแยง,การตอสู, สงคราม)- sign (v., n.): 1. (v.) to write your signature on a letter or document toshow that you wrote, agree with it (ลงชื่อ, ลงนาม, เซ็นชื่อ, ทําสัญญาดวยการลงนาม, สื่อสารดวยภาษามือ)2. (n.) star sign a groups of stars, representing one of 12parts of the year that some people believe influences your behavior and your life (ราศีเกิด)- inquire (v.): to ask someone for some information (ถามคําถามเพื่อใหไดขอมูล)- demand (v.): to ask for something very firmly, especially something thatsomeone does not want to give you (เรียกรอง, จําเปนตองมี,คาดหมาย)- wonder (v.): to doubt or question whether something is true (สงสัย)- litter (n.): bits of waste paper, etc. that people have thrown away andleft on the ground (ขยะมูลฝอยที่เกลื่อนกลาดตามที่สาธารณะ,สิ่งที่วางหรือทิ้งเกลื่อนกลาดอยู) 
  • 9. 9- motivate (v.): to make someone want to achieve something and makethem willing to work hard in order to do it (ทําใหมีแรงจูงใจ)- handle pressure (v.): to manage or to deal with conditions of work that causeanxiety or difficulties by using influence, argument or threats (จัดการหรือควบคุมสภาพการทํางานที่กดดัน อันเปนสาเหตุใหเกิดความวิตกกังวลหรือปญหาความยุงยากโดยการใชอํานาจ การโตเถียง หรือการขมขู)- recruit (v.): to find people needed for a certain job (หา/สรรหาบุคคลที่ตองการงานเฉพาะตําแหนง)- workload (n.): the amount of work a person is expected to do within acertain time (ปริมาณของงานที่บุคคลไดรับมอบหมายใหทําในชวงเวลาที่กําหนดใหโดยเฉพาะ)- resource (n.): an available means of help, support, service (แหลงหรือสิ่งที่ใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน)- approach (n.): a method of doing something or dealing with a problem (วิธีการ)- study pattern (n.): the schedules, routines, rhythms, according to which aperson studies (ตารางเวลา, กิจกรรมประจําวัน, จังหวะเวลาของนักเรียนนักศึกษาในการเรียน)- initiative (adj.): the ability to make decision and take action without waitingfor someone to tell you what to do (มีความริเริ่มในการทํางาน)- asset (n.): a valuable quality, advantage, or resource (คนหรือสิ่งของที่มีคุณคาหรือมีประโยชน)- ré sumé (n.): a summary of a person’s academic and professionalqualifications and work experience (ขอมูลประวัติโดยยอของบุคคลเกี่ยวกับการศึกษาคุณสมบัติทางวิชาชีพและประสบการณการทํางาน)- insight (n.): the ability to understand and realize what people orsituations are really like (ความตระหนักรู, ความเขาใจถองแท)- overview (n.): a short description of a subject or situation that gives themain ideas without explaining all the details (คําอธิบายอยางกวาง ๆ, คําบรรยายสรุป)- organist (n.): someone who plays the organ (ผูที่เลนเครื่องดนตรีออรแกน)- distinctive (adj.): clearly marked as different from others (แตกตางอยางเห็นไดชัด)

×