1. วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล (The Grammar-translation Method.)     แนวคิดพื้นฐาน     วิธีสอนแบบไวยากรณและแปลนี้อ...
อาจสรุปไดวาวิธีสอนแบบไวยากรณและแปลเปนวิธีสอนที่มุงใหความรู ความเขาใจคําศัพทและกฎไวยากรณ รวมทั้งขอยกเวนตางๆแก...
2. วิธีสอนแบบตรง (The Direct Method)วิธีสอนแบบตรงนี้ก็เชนเดียวกับวิธีสอนแบบไวยากรณและแปลไมใชวิธสอนแบบใหมแตอยางใด เป...
ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนการสอน   การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบตรง มักจะประกอบดวยขอความใหอาน และสถานการณหรือเรื่อง...
3. วิธีสอนแบบฟง - พูด ( The Audio - lingual Method )      วิธีสอนแบบฟง - พูดนี้ คลายกับวิธีสอนแบบตรงที่พึ่งกลาวมา...
นักเรียนเขาฟงในหองปฏิการทางภาษาเพื่อจะไดแยกเสียงที่ตางกันออกจากกันได เนื่องจากวิธีสอนแบบนี้เนนนิสัยทางภาษา การเรียน...
4. การเรียนการสอนเนนหลักการวางเงื่อนไข เมื่อสถานการณืเปลี่ยนไปผูเรียนไมสามารถใชสิ่งที่เรียนหรือฝกมาไดทําใหขาดแรงจึง...
ควรหลีกเลี่ยงแบบทองจํา ผูสอนอาจจะใชภาษาของผุเรียน อุปกรณ และการสาธิตชวยในการสอน เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธ ถา...
5. วิธีสอนแบบเงียบ (The Silent Way)  เนื่องจากการทวงติงเกี่ยวกับแนวคิดที่วาการเรียนภาษาเปนเรื่องของการปลูกฝงนิสัย โด...
ใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยการสํารวจและเลือกดวยตนเองซึ่งเปนการใหขอมูลที่มีคณคาและสงเสริมใหผูเรียน       ...
สําหรับขอจํากัดของวิธีสอนแบบนี้อาจสรุปไดดังนี้     1. การสอนสิ่งที่เปนรูปธรรม อาจจะทําไดงาย แตยากในการสอนสิ่งเป...
6. วิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง (The Total Physical Response Method)      วิธีสอนที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนตัวอยางห...
ลักษณะสําคัญ   จุดมุงหมายของวิธีสอนแบบนี้มุงเนนใหผูเรียนไดมีประสบการณที่สนุกสนานในการเรียนเพื่อการสื่อสารภาษาตาง...
ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนอาจสรุปขอดีของวิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทางไดดังนี้     1. ผูเรียนไดประสบการณตรงจากกา...
วิธีสอน
วิธีสอน
วิธีสอน
วิธีสอน
วิธีสอน
วิธีสอน
วิธีสอน
วิธีสอน
วิธีสอน
วิธีสอน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

วิธีสอน

6,417

Published on

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,417
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
231
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีสอน

 1. 1. 1. วิธีสอนแบบไวยากรณและแปล (The Grammar-translation Method.) แนวคิดพื้นฐาน วิธีสอนแบบไวยากรณและแปลนี้อิงแนวคิดที่วา ภาษามีกฎเกณฑ มีระบบ และมีระเบียบ การเรียนภาษาคือการเรียนรูระบบกฎเกณฑตางๆของภาษา ถาผูเรียนไดรกฎไวยากรณและความหมายของคําศัพทตางๆแลว ก็จะสามารถเขาใจ ูขอความตางๆในภาษาทีเ่ รียนไดและสามารถจะใชภาษานั้นไดอยางถูกตอง ลักษณะสําคัญ จุดประสงคพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาตางประเทศตามแนวคิดของวิธีสอนแบบไวยากรณและแปลก็คือใหผูเรียนสามารถอานวรรณกรรมภาษตางประเทศที่เรียนได ภาษาที่ใชในบทประพันธจึงเปนภาษาที่ควรจะศึกษามากกวาภาษาพูด นอกจากนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาซึ่งจะปรากฏอยูในบทประพันธเหลานันดวย การเรียนรู ้รูปแบบของภาษาเปนสิ่งจําเปน ถาผูเรียนเรียนรูกฎเกณฑไวยกรณและคําศัพทของภาษาที่กําลังศึกษาอยู และสามารถแปลเปนภาษาของตนเองไดก็จัดไดวาผูเ รียนประสบความสําเร็จในการเรียนภาษา วิธีสอนแบบนี้จึงเนนทักษะการอานและการเขียน สําหรับทักษะการฟงและการพูด ตลอดจนการออกเสียงจะไมคอยเนน วิธีเรียนใชการทองจํากฎเกณฑและคําศัพทตลอดจนคําแปลที่ใชในภาษาของตน ผูสอนเปนผูดําเนินการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนผูควบคุมชั้และใหความรูแกผูเรียน ผูเ รียนปฏิบัติตามคําบอกของผูสอน การเรียนการสอนในหองเรียนจะใชภาษาของผูเรียนเปนสวนใหญความสามารถของผูเรียนจะดูไดจากความเร็วและความถูกตองแมนยําในการทําแบบฝกหัด จึงอาจกลาวไดวาวิธีสอนแบบนี้เปนการใหพื้นฐานในการเรียนรูภาษามากกวาใหความรูเกี่ยวกับตัวภาษาจริงๆ นั่นคือชวยใหผูเรียนรูวาภาษามีระบบอยางไรมากกวาที่จะรูวาเจาของภาษาใชภาษาอยางไร โดยทั่วไปแลว วิธีสอนแบบไวยากรณและแปลจะประกอบดวยบทเรียนและแบบฝกหัด ในบทเรียนแตละบทจะประกอบดวยบทความหรือขอความใหนักเรียนอาน และอาจจะมีคําศัพทและไวยากรณที่ดึงออกมาใหเห็นชัดเจน ซึ่งผูสอนมักจะดําเนินการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังนี้ 1. สอนคําศัพท โดยบอกคําแปลเปนภาษาของผูเรียนและใหตัวอยางประโยคที่มีคําศัพทนั้นอยู 2. สอนโครงสราง โดยอธิบายกฎไวยากรณและยกเวนตางๆใหผูเรียนทราบ พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบ แลวใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหรือฝกใชกฎไวยากรณที่เรียนนั้นในการสรางประโยคตางๆเพื่อใหเขาใจกฎตางๆทีเ่ รียนไป แลวใหฝกแปลประโยคเปนภาษาของตนเอง 3. สอนอานโดยใหผูเรียนอานเรื่องที่กําหนดให แลวใหคําแปลเนื้อเรืองเปนภาษาของตนเองเมื่อผูเรียนมีปญหา ่ผูสอนจะชวยอธิบายเพิ่มเติมโดยใชภาษาของผูเรียน หลังจากผูเรียนแปลเรื่องที่อานจนเขาใจแลว ผูสอนจะใหตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานนั้น จากนันก็จะตรวจคําตอบนั้นวาถูกตองหรือไม โดยใหผูเรียนอานคําตอบใหฟงทั้งชั้นฟงถาตอบผิด ้ผูสอนจะเรียกผูเรียนอื่นตอบคําถามจนถูกตอง หรือไมเชนนั้น ผูสอนก็จะใหคําตอบทีถูกตองเอง ่4. ประเมินผลการเรียนโดยใหผเู รียนทําการบานโดยการทําตามแบบฝกหัดเพิ่มเติม หรือใหทองจําชนิดคํา การกระจายคํากริยาตางๆและการเปลี่ยนแปลงรูปคํา ใหทองจําคําศัพทและนําไปแตงประโยค หรือแปลขอความภาษาตางประเทศใหเปนภาษาของตนเอง หรือแปลภาษาของตนเองเปนภาษาตางประเทศที่เรียน โดยใชพจนานุกรมที่มีคําแปลสองภาษา เปนตน
 2. 2. อาจสรุปไดวาวิธีสอนแบบไวยากรณและแปลเปนวิธีสอนที่มุงใหความรู ความเขาใจคําศัพทและกฎไวยากรณ รวมทั้งขอยกเวนตางๆแกผเู รียน โดยผูสอนเปนผูทําหนาที่อธิบายและใหผูเรียนนําความรูดังกลาวๆไปใชในการทําแบบฝกหัดโดยเนนการแปลเปนหลัก การวัดผลจึงเนนความจํา คําศัพท และกฎไวยากรณ และความสามารถในการแปล ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนวิธีสอนแบบไวยากรณและแปลนี้มีขอดี คือ 1. วิธีสอนแบบไวยากรณใชกับเด็กกลุมใหญได 2. วิธีสอนแบบนี้เหมาะที่จะใชกับผูใหญหรือเด็กเกง เพราะสนองความตองการดานสติปญญา และความสนใจ 3. การใชภาษาของผูเรียนในการสอน ทําใหเขาใจความหมายของคําศัพทและเนื้อเรื่องที่อานไดรวดเร็ว ไมเสียเวลา 4. การประเมินผลทําไดงาย เขียนขอสอบไดงายสําหรับขอจํากัดของวิธีสอนแบบนี้อาจสรุปไดดังนี้ 1. วิธีสอนแบบนี้ละเลยทักษะการพูด และการออกเสียง ไมชวยใหผูเรียนสามารถนําภาษาที่เรียนไปใชสื่อความหมายได การเรียนรูกฎไวยากรณไมไดเปนหลักประกันวาผูเ รียนจะสามารถใชภาษาไดถูกตอง 2. การเรียนโดยเนนไวยากรณ ไมสอดคลองกับภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน สวนใหญจะเปนภาษาทางราชการ จึงเปนการสอนเกี่ยวกับภาษามากกวาการสอนภาษาเพื่อสื่อความหมาย 3. วิธีสอนแบบนี้เหมาะกับเด็กเกงที่สามารถทองจํากฎไวยากรณและนําไปประยุกตใชได แตเด็กที่ไมเกงเมื่อทําผิดก็จะเกิดความเบื่อหนายและสะสมเอาความเขาใจผิดๆไวมากยื่ง ทําใหยากแกการแกไขเมื่อเรียนสูงขึ้น 4. การฝกหัดโดยการแปลทําใหผเู รียนมีโอกาสใชภาษานอยและจะเปนการขัดขวางการคิดเปนภาษาตางประเทศใหชาลง เพราะผูเรียนจะติดนิสัยแปลอยูเสมอ 5. การสอนแปลเปนทักษะพิเศษ ผูที่สามารถแปลไดดี จะตองมีความรูทั้งสองภาษาเปนอยางดี และมีความรูในเรืองที่แปลอยางกวางขวาง การสอนดวยวิธีแปลจึงไมเหมาะกับการเรียนการสอนภาษาขั้นตนๆควรนํามาใชเมื่อผูเ รียนมี ่ความสามารถในการใชภาษาดีแลว
 3. 3. 2. วิธีสอนแบบตรง (The Direct Method)วิธีสอนแบบตรงนี้ก็เชนเดียวกับวิธีสอนแบบไวยากรณและแปลไมใชวิธสอนแบบใหมแตอยางใด เปนวิธีสอน ีภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันมานานแลวในยุโรป และมักนิยมใชปะปนกันอยูกับวิธีสอนแบบไวยากรณและแปล ในบางครั้งก็ใชวิธีสอนทั้งสองแบบผสมกัน แลวเรียกวิธสอนแบบนี้วา "Compromise Method หรือ Oral Method" วิธีสอน ีแบบตรงนี้เริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นเมื่อคนเริ่มสนใจการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสือสาร โดยเฉพาะเมื่อมีการคาระหวาง ่ประเทศและการเดินทางติดตอธุรกิจเพิ่มขึ้น มีการทองเที่ยวไปตางประเทศหรือโยกยายถิ่นฐานที่อยูอาศัย ทําใหเห็นวาการ เรียนการสอนดวยวิธีแบบไวยากรณและแปลไมสามารถทําใหใชภาษาไดดี ยังไมสามาติดตอสื่อสารไดจึงหันมาใชวิธีเรียนโดยใหเจาของภาษาเปนผูสอนเนนทักษะการพูด โดยไมมการแปล วิธีสอนแบบตรงนี้ไดชื่อเรียกจากขอเท็จจริงที่วาการ ีเรียนรูภาษาตางๆเรียนดวยวิธีเชื่อมโยงโดยตรงกับภาษาทีเ่ รียน โดยไมผานกระบวนการแปลเปนภาษาของผูเรียนนั่นเอง แนวคิดพื้นฐานวิธีสอนแบบสอนนีอิงแนวคิดที่วาภาษาคือ ภาษาพูด การเรียนภาษาคือการใหผูเรียนไดสื่อสารดวยภาษาทีเ่ รียนนั้น และ ้เพื่อใหประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น ควรใหผูใหผเู รียนรูวิธีการที่จะคิดเปนภาษาตางประเทศที่เรียนนั้นตลอดเวลา และสื่อสารราวกับอยูในสถานการณจริง ลักษณะสําคัญจุดประสงการเรียนการสอนภาษาตางประเทศตามแนวคิดของวิธีสอนแบบตรงนี้ ก็เพื่อใหผูเรียนใชภาษาเพือสื่อสารได ่บทเรียนสวนใหญจึงประกอบดวยกิจกรรมทีเ่ ปนบทสนทนา เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในสถานการณที่เปนจริง เชนภาษาที่ใชติดตอกับธนาคารภาษาที่ใชในการไปจายของ หรือพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ เปนตน ผูเรียนจะถูกกระตุนให พูดโตตอบดวยภาษาตางประเทศที่เรียนอยูตลอดเวลา โดยไมมีการใชภาษาเดิมของผูเรียนในหองเรียนเลย เวลาสอนผูสอนจะพยายามสรางสภาพแวดลอมในหองเรียนใหเหมือนสภาพแวดลอมที่ตองใชภาษาตางประเทศ ผูสอนจะใชภาษาตางประเทศตลอดเวลา ไมมีการเนนสอนไวยากรณ จะไมมีการบอกกฎไวยากรณทชัดเจนแตการเรียนรูเ กี่ยวกับ ี่ไวยากรณ จะเปนแบบการโนมนาวดวยเหตุผลใหเรียนรูจากตัวอยางและสามารถสรุปเปนกฎของตัวเอง ในการสอนศัพทและวลีใหมๆผูสอนจะอธิบายโดยใชภาษาตางประเทศที่เรียนนั้นโดยใชวธีการถอดความ การใชของจริง รูปภาพ หรือการ ิแสดงทาทางประกอบ การอธิบายความหมายของเนื้อเรื่องก็จะใชวิธีการถามคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนั้นๆถึงแมวาจะมีการฝกทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อานและเขียนมาแตตน แตการฝกทักษะพูดเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุด ทักษะการอานและเขียนจะมีพื้นฐานมาจากการพูดกอน สวนการฝกออกเสียงที่ถูกตองก็ไดรับความสนใจตั้งแตแรกเริ่ม วิธีสอนแบบนี้มุงใหผูเรียนมีความสามารถที่จะนําภาษาตางประเทศทีเ่ รียนไปใชในสังคมที่พูดภาษาตางประเทศนั้นได วิธีสอนแบบนี้ เนนการเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของผูพูดภาษานั้นๆดวย จึงนิยมใชเจาของภาษาหรือผูที่มีความสามารถใกลเคียงกับเจาของภาษาเปนผูสอน และถึงแมวาผูสอนจะเปนผูนําในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน แตผูสอนและผูเรียนก็มีบทบาทรวมกันในกระบวนการเรียนการสอน
 4. 4. ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนการสอน การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบตรง มักจะประกอบดวยขอความใหอาน และสถานการณหรือเรื่องที่จะใหฝกพูด ซึ่งผูสอนมักจะดําเนินการเรียนการสอนตามขั้นตอนดังนี้ 1. ใหผูเรียนฟงหรืออานขอความในบทเรียน 2. ผูสอนอธิบายศัพท และสํานวนที่ยาก และทีนักเรียนไมเขาใจ โดยใชภาษาตางประเทศที่กําลังเรียนอยูนั้น ใน ่การอธิบายอาจใชการถอดความ ใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน การวาดภาพประกอบหรือแสดงทาทางประกอบ 3. ผูสอนฝกการออกเสียงคําใหถูกตอง 4. ผูสอนถามคําถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อานหรือฟงเพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจเรืองยิ่งขึ้น และพยายามเนนใหผุเรียน ่ตอบคําถามแบบเต็มประโยค 5. ผูสอนดึงกฎไวยากรณจากเรื่องมาฝกเพิ่มเติม โดยถามคําถามเกี่ยวกับตัวผูเรียน และสภาพในหองเรียน โดยแทรกโครงสรางที่ตองการเนนเขาไปดวย แลวใหผูเรียนถามตอบโดยใชโครงสรางดังกลาว 6. ผูสอนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด เชน การเติมคําที่ขาดหายไปในประโยค การเขียนตามคําบอก และการแตงเรียงความ เปนตน ขอดีและวิธีจํากัดของวิธีสอน วิธีสอนแบบตรงนี้มีขอดี คือ 1. ถาผูเรียนไดเรียนดวยวิธีนี้เปนเวลานานพอสมควร จะสามารถใชภาษาในการสื่อความหมายได เพราะโอกาสฝกใชภาษาในสภาพที่เปนจริง 2. ผูเรียนไดเรียนรูภาษาแบบเดียวกับการเรียนรูภาษาของตนเองโดยอยูในสภาพที่ใชภาษานั้นตลอดเวลา 3. ผูเรียนไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง ทําทําใหไมเบื่อและทําใหเกิดความมั่นใจในการใชภาษา สําหรับขอจํากัดของวิธีสอนแบบนี้ อาจสรุปไดดังนี้ 1. มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถของผูสอน เพราะผูสอนที่ใชวิธีสอนแบบนี้ จะตองเปนผูมีความสามารถใชภาษาตางประเทศที่สอนอยางถูกตองและคลองแคลวอยางเจาของภาษา ถาจะใชเจาของภาษาเปนผูสอนจะตองเสียคาใชจายสูง 2. การเรียนโดยใชภาษาตางประเทศในการอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมทําใหเสียเวลา และอาจทําใหผูเรียนเขาใจความหมายผิดไปได 3. การที่ผเู รียนตองสรุปกฎไวยากรณดวยตนเอง อาจทําใหเขาใจผิดและนําเอาลักษณะของภาษาตนเองเขาไปปะปนในการใชภาษาดวย 4. การสอนดวยวิธีนี้จะไดผลดีเมือมีผูเรียนในชั้นเรียนไมมากนักเพื่อครูจะไดดูแลและฝกไดอยางทั่วถึง ซึ่งไม ่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง
 5. 5. 3. วิธีสอนแบบฟง - พูด ( The Audio - lingual Method ) วิธีสอนแบบฟง - พูดนี้ คลายกับวิธีสอนแบบตรงที่พึ่งกลาวมาแลว มีจุดมุงหมายแตกตางจากวิธสอนแบบ ีไวยากรณและแปล วิธสอนแบบฟง - พูดนี้พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 จากความ ีจําเปนที่ทหารจะตองเรียนรูภาษาตางประเทศใหไดอยางรวดเร็ว เพื่อนําไปใชในการรบ วิธีสอนแบบไวยากรณและแปลที่ใชแตเดิมนั้นไมสามารถชวยใหพูดภาษาตางประเทศไดและถึงแมวาจุดมุงหมายของวิธีสอนแบบตรงเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารเปนภาษาตางประเทศที่เรียนได แตในขณะนั้นแนวคิดใหมเกี่ยวกับการเรียนภาษาซึ่งมีพื้นฐานจากแนวคิดของนักภาษาศาสตรเชิงบรรยาย และนักจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมกําลังเปนที่นิยมกัน แนวคิดดังกลาวนําไปสูวิธีสอนแบบฟง - พูด ซึ่งมีหลักการบางอยางคลายคลึงกับวิธีสอนแบบตรง แตสวนใหญแลวจะแตกตางกัน โดยมีพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและการเรียนรูภาษาบนหลักการของภาษาศาสตรและจิตวิทยา วิธีสอนแบบฟง - พูดนี้มีชื่อเรียนตางๆกันในชวง ค.ศ. 1950 - 1960 เรียกวิธีสอนแบบนี้วาวิธีสอนแบบภาษาศาสตร (Linguistic Method)หรือวิธีสอนแบบพูด - ฟง (Aural Method) ตอมาในป ค.ศ. 1964 เนลสัน บรูค.ส (Nelsen Brooks)แหงมหาวิทยาลัยเยล ไดเรียกวิธีสอนแบบนี้วา Audio - lingual Method ซึ่งเปนชื่อที่นิยมใชกันแพรหลายจนถึงปจจุบัน แนวคิดพื้นฐาน วิธีสอนแบบฟง - พูด นี้ อิงแนวคิดที่วาภาษาคือภาษาพูดการ การสอนภาษา จึงควรเริ่มจากการฟง - พูด อันเปนพื้นฐานไปสูการอาน และการเขียน ดังนั้นภาษาที่นํามาใหผูเรียน เรียน ควรเปนภาษาทีเ่ จาของภาษาใชพูดในชีวิตประจําวัน ไมใชการสอนเกี่ยวกับตัวภาษา เนื่องจากภาษาแตละภาษามีความแตกตางกัน ลักษณะที่แตกตางกันของระบบเสียงและโครงสราง จะเปนปญหาแกผูเรียนที่ผูสอนควรใหความสนใจเปนพิเศษดวย วิธีสอนแบบนี้ยังอิงความคิดของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ทีเ่ ชื่อวาภาษาเปนพฤติกรรมทีเ่ กิดจากความสัมพันธของสิ่งเราและปฏิกิริยาติบสนอง การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อไดรับการยกยอง ชมเชย หรือรางวัล และเมื่อไดรับการสนับสนุนและเสริมแรงใหทําซ้ําๆ จะทําใหเกิดการกระทําไดโดยอัตโนมัติจนเปนนิสัย การสรางนิสัยทางภาษาจึงทําไดโดยการฝกซ้ําๆ ลักษณะสําคัญ จุดมุงหมายของการเรียนการสอนภาษาตามวิธีสอนแบบฟง - พูด นี้ มุงใหผูเรียนสามารถสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศที่เรียนได โดยผูเรียนจะตองฝกภาษาที่เรียนนั้นซ้ําๆจนเกิดเปนนิสัย สามารถพูดไดโดยไมตองหยุดคิดผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาที่เรียนใหแกผูเรียนในการเลียนแบบ สวนผูเรียนนันเปนผูลอกเลียนแบบ ้และปฏิบัตืตามผูสอน วิธีสอนแบบฟง - พูด นี้ เนนภาษาทีใชพูดในชีวิตประจําวัน ซึ่งผูสอนจะจัดระดับความซับซอนของ ่ภาษาไว ฉะนั้นผูเรียนที่พึ่งเรียนภาษาก็จะเรียนรูรูปแบบภาษาที่งายๆกอน โดยจะนําคําศัพทใหมๆและโครงสรางประโยคในบทสนทนามาใหฝก ซึ่งอาจจะเปนการฝกในรูปแบบตางๆ เชน พูดซ้ําๆ ถาม ตอบ เปนตน ผูเรียนจะเรียนรูกฎไวยากรณจากตัวอยางที่ใหแตจะไมมีการเนน ขอมูลทางวัฒนธรรมนันอาจไดมาจากบทสนทนา หรือครูนํามาพูดใหฟง งานอานและ ้งานเขียนของผูเรียนจะอิงสิ่งที่ไดพูดปากเปลาในตอนแรก การฝกทักษะโดยทั่วไปจึงมีลําดับขั้นดังนี้ คือ ฟง พูด อาน และเขียนตามลําดับทักษะการพูด และฟง จะไดรับความสนใจมากที่สุด การฝกออกเสียงจะฝกตั้งแตเริ่มแรกและอาจจะให
 6. 6. นักเรียนเขาฟงในหองปฏิการทางภาษาเพื่อจะไดแยกเสียงที่ตางกันออกจากกันได เนื่องจากวิธีสอนแบบนี้เนนนิสัยทางภาษา การเรียนการสอนในหองเรียนจึงควรใชภาษาตางประเทศที่เรียน ไมใชภาษาแมของผูเรียน การวิเคราะหความแตกตางของภาษาของผูเรียนและภาษาตางประเทศที่เรียน จะทําใหผูสอนคาดไดวาจุดไหนที่นักเรียนจะประสบความยุงยากมากที่สุด การปองกันไมใหผูเรียนทําผิดนั้นสําคัญ เพราะความผิดพลาดจะกอนิสัยที่ไมดี ฉะนั้นเมื่อผูเ รียนทําผิดผูสอนจะตองแกไขทันที วิธีสอนแบบนี้เนนการใชอุปกรณการสอนเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจรวดเร็ว ถูกตอง ทําใหการเรียนการสอนนาสนใจไมนาเบื่อหนาย ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนการสอน การเรียนการสอนภาษาดวยวิธีสอนแบบฟง - พูด มักจะประกอบดวยบทสนทนาในสถานการณตางๆมาใหนักเรียนฝกและจํา ซึ่งผูสอนมักจะดําเนินการเรียนการสอนตามขั้นตอนตอไปนี้ 1. ใหผูเรีนรฟงบทสนทนาใหมที่นํามาอานใหฟงหรือฟงจากเทปบันทึกเสียงของผุพูดที่เปนแบบและพยายามจําบทสนทนานั้นใหได 2. ใหผูเรียนทั้งชั้นตามทีละบรรทัด นักเรียนพูดซ้ําหลายๆครั้ง 3. ผูสอนนําประโยคที่เปนปญหามาฝกเปนพิเศษ โดยอาจจะใชวิธีการฝกสวนยอยๆแลวคอยๆเพื่อสวนของประโยคจนทําใหผูเรียนสามารถพูดประโยคนั้นไดดีขึ้น 4.ใหผูเรียนฝกโตตอบบทสนทนาพรอมกันทั้งหองเปนกลุมใหญ กลุมเล็กและทีละคน 5. ใหผูเรียนฝกโตตอบบทสนทนานั้นโดยดัดแปลงใหเขากับเหตุการณของผูเรียนเอง เมือคุนกับบมสนทนาแลวจะใหฝการออกเสียงและการสอนประโยคตามโครงสรางในบทสนทนาดวยปากเปลา ่โดยอาจใชรูปภาพ บัตรคํา และเกมตางๆเปนสื่อในการฝกใหผูเรียนพูดโตตอบจนคลอง จากนั้นจึงใหฝกอาน จนเมื่ออานไดคลองแคลวแลวจึงจะใหเลือกอานตามใจชอบ ในเรื่องของการเขียนก็เชนกัน จะฝกหัดเขียนโดยการเลียนแบบกอน เมื่อเกิดความมั่นใจแลวจึงใหแสดงออกในรูปของการเขียนเรียงความสั้นๆแตจะตองเปนเรื่องทีผูเรียนสามารถพูดไดแลว ่ ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนอาจสรุปขอดีของวิธีสอนแบบฟง - พูดไดดังนี้ 1. ผูเรียนไดพัฒนาทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อานและเขียน ตลอดจนองคประกอบของภาษาคือ เสียง ศัพทและโครงสราง 2. จุดมุงหมายของวิธีสอนแบบนี้เหมาสมกับสภาพปจจุบัน เนนภาคปฏิบัติ ผูเรียนไดมีโอกาสฝกภาษาตลอดเวลา จนสามารถใชไดโดยอัตโนมัติ 3. ผูเรียนไดใชภาษาตามที่ใชจริงเหมาะกับชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 4. ผูเรียนสวนใหญโดยทั่วไปสามารถเรียนภาษาได เพราะเปนวิธสอนที่ไมเนนสติปญญาหรือเหตุผลมากนัก โดยเฉพาะ ีกับเด็กเล็กซึ่งเปนวัยทีชอบเลียนแบบ ่ 5. ผูสอนสามารถใหความเอาใจใสผูเรียนแตละคนไดมากขึ้น สําหรับขอจํากัดของวิธีสอนแบบนี้มีดังนี้ 1. การฝกซ้ําๆโดยการเลียนแบบ ผูเรียนอาจไมเขาใจความหมายของเรื่องที่กําลังพูดอยูได 2. การฝกซ้ําๆทําใหเบือหนาย โดยเฉพาะเด็กเกงและผูใหญ ่ 3. การแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆบางครั้งผูเรียนไมสามารถนําไปบูรณาการได
 7. 7. 4. การเรียนการสอนเนนหลักการวางเงื่อนไข เมื่อสถานการณืเปลี่ยนไปผูเรียนไมสามารถใชสิ่งที่เรียนหรือฝกมาไดทําใหขาดแรงจึงใจ 5. วิธีสอนแบบนี้ตองการผุสอนที่มีความกระตือรือรนและมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมสื่อตางๆเพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดวย4. วิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรูความเขาใจ (The Cognitive Code Learning Theory) ในระยะหลังสงครามโลกเปนตนมาวิธีสอนแบบฟง - พูดไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ผูสอนภาษาตางประเทศตางไดรับการชักชวนใหใชวิธีการสอนแบบฟง -พูดซึ่งดําเนินการเรียนการสอนตามหลักภาษาศาสตร และจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม แตเมือนําไปปฏิบัติในหองเรียนปรากฏผลที่ไดไมเปนไปตามที่คาดหวัง นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบวาผล ่ที่ไดไมดีไปกวาวิธีการสอนที่ใชมาแตเดิม ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาตางประเทศจึงหันมาสนใจวิธีสอนแบบใหมตามทฤษฎีการเลียนแบบความรูความเขาใจซึ่งไดแนวคิดจากนักจิตวิทยาภาษาศาสตร เชน จอหน บี แครรอล(John B. Carroll)เคนเนท เชสเทน (Kenneth Chastain) และนอม ชอมสกี้ (Noam Chomsky) ซึ่งไมเห็นดวยกับจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมที่เชื่อวาภาษาเปนเรื่องของการสรางสมนิสัยจากการวางเงื่อไขและการมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราภายใน พวกเขาเชื่อวาการเรียนรูภาษาของคนเรามีความสลับซับซอนมากกวา เพราะเปนกระบวนการสรางสรรคภายในสมองมนุษย หรือเกิดจากความรูความเขาใจและการใชความคิดเปนพื้นฐาน แครรอล กลาวถึงวิธีการสอนแบบนี้วา เปนแนวการสอนแบบไวยากรณและแปลในโฉมหนาใหม ทั้งนั้เพราะวิธีการสอนแบบใหมนี้การเรียนภาษาเปนกระบวนการเรียนเสียง ศัพทโครงสราง และการวิเคราะหภาษาอยางมีแบบแผน และใหความสําคัญตอความเขาใจโครงสรางของภาษามาก การฝกหัดนั้นจะทําเมื่อผูเรียนมีความเขาใจแลว แนวคิดพื้นฐาน การสอนภาษาตามทฤษฎีการเรียนแบบความรูความเขาใจนี้ อิงแนวคิดที่วาภาษาเปนระบบที่วาไปตามกฎเกณฑ ความเขาใจ และการแสดงออกทางภาษาที่ขึ้นอยูกับความเขาใจกฎเกณฑ เมื่อผูเ รียนมีความเขาใจรูปแบบของภาษาและ ความหมายแลว ก็จะสามารถใชภาษาได นอกจากนี้การเรียนภาษาเปนกระบวนการภายในสมอง มนุษยมีความสามารถที่จะเรียนรูภาษามาตั้งแตเกิด มิไดเกิดการเรียนรูจากการวางเงื่อนไขเพียงอยางเดียว แตตองใชสติปญญาของตนเองและความคิดสรางสรรคในการผสมผสานความรูใหมเขากับความรูเดิมที่มี ลักษณะสําคัญ จุดมุงหมายของการสอนภาษาตามวิธีการสอนแบบนี้ อยูทการพัฒนาความสามารถที่จะเขาใจภาษาเปนสําคัญ ี่การเรียนภาษาตางประเทศจึงควรใหผูเรียนไดรูระบบเกณฑตางๆของภาษาที่เรียนนั้นกอนที่จะนําไปประยุกตใช การเลียนแบบและจดจําไมไดชวยใหเกิดความเขาใจ ดังนั้นสิ่งที่นํามาใหผูเรียนเรียนจะตองเปนสิ่งที่มความหมายมีการ ีจัดลําดับความยากงาย เพือชวยใหการพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียนเปนไปตามขันตอน เนนใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจ ่ ้ระบบภาษาใหมากที่สุด การฝกนั้นยังคงมีอยู แตผูเรียนควรไดรับการฝกในสิ่งที่ไดเรียนรูและเขาใจดีแลว การใชเทคนิคตางๆในการฝกก็เพื่อเนนใหผูเรียนคุนเคยกับกฎเกณฑตางๆของภาษา และการใชภาษาจริงในชีวิตประจําวัน โดยพยายามใหผูเรียนไดเรียนรู การใชภาษาในสถานการณที่เปนจริงใหมากที่สุด ทั้งนี้ผูสอนจะตองคํานึงถึงอยูเสมอวาภาษาคือการสื่อความหมาย ฉะนั้นในการสอนจะตองสอนใหเขาใจถึงความหมายภาษาพูด หรือ ภาษาเขียน ถาอยางหนึ่งอยางใดจะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางสะดวกงายดายและไดผลดีก็ควรใชสิ่งนั้น การสอนจึงไมจําเปนตองเรียงลําดับ ฟง พูดอาน และ เขียน ทั้งนี้ควรเนนใหผูเรียนมีความเขาใจภาษา(Competence) กอนจะแสดงออกทางภาษา(Performance)และ
 8. 8. ควรหลีกเลี่ยงแบบทองจํา ผูสอนอาจจะใชภาษาของผุเรียน อุปกรณ และการสาธิตชวยในการสอน เพื่อใหผูเรียนเห็นความสัมพันธ ถาผุเรียนทําผิดถือวาเปนเรื่องธรรมดาและเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงไมจําเปนตองแกไขทันที โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสิ่งนั้นสามารถใชสื่อความหมายได ประโยคทียังไมถูกตองตามกฎเกณฑ ่ไวยากรณ ก็เปนที่ยอมรับวาเกิดขึ้นไดตามขั้นตอนของการใชภาษา เชนเดียวกับการเรียนรูของเจาของภาษา อยางไรก็ตามก็ควรชี้ใหเห็นความแตกตางของประโยคทีถูกตงอและประโยคที่ยังไมถูกตองดวย ่ โดยสรุปแลววิธีสอนแบบนี้คลายวิธีสอนแบบไวยากรณและแปลในสวนที่เนนความเขาใจโครงสรางทางภาษา แตแตกตางที่จุดมุงหมายในการสอนวิธีสอนแบบไวยากรณและแปลมุงสอนไวยากรณเพื่อนําไปใชแปลขอความตางๆความสําคัญจึงอยูที่ความสามารถในการเทียบเคียงภาษาทั้งสอง แตการสอนตามทฤษฎี การเรียนแบบความรูความเขาใจมุงที่กระบวนการสรางความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่เรียน และเนนการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ตั้งแตแรก แตไมใชการฝกซ้ําๆตามวิธีสอนแบบฟง - พูด ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนการสอนการเรียนการสอนดวยวิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรูความเขาใจนี้มักจะดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ใหผูเรียนอานขอความหรือบทสนทนา ซึ่งมีศัพทและโครงสรางที่ผูสอนดึงออกมาสอน โดยมีความยากงายของศัพทและโครงสรางเหมาะสมกับระดับชั้น 2. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดโครงสราง หลังจากทีผูเรียนมีความเขาใจโครงสรางที่นํามาสอนแลว เพื่อชวยใหเขาใจ ่ยิ่งขั้น 3. ใหผูเรียนฝกสนทนาโตตอบ เพือใชความรูที่เรียนมาในสถานการณที่จะนําภาษาไปใชอยางแทจริง ่ 4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกภาษาเพิ่มเติม โดยใหใชภาษาที่เรียนมาดวยตนเอง ขั้นตอนในการสอนอาจจะสลับขั้นกันได โดยอาจเริ่มดวยการอธิบายกฎไวยากรณเสียกอน แลวจึงใหอานขอความจากนั้นจึงทําแบบฝกหัด ฝกสนทนาและทํากิจกรรมตามลําดับ ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนวิธีสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรูความเขาใจมีขอดีคือ 1. เปนวิธีสอนที่ยึดผูเ รียนเปนศูนยกลาง มุงใหผูเรียนไดใชสติปญญาและความคิดสรางสรรค ทําใหผูเรียนโดยรูจักคิดอยางมีเหตุผล ทําใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปใชได 2. การฝกหัดหลังจากที่เขาใจแลวจึงเปนการฝกหัดสิ่งที่มีความหมายและผูเรียนยังไดมีโอกาสฝกการใชภาษาตามสภาพการณจริงดวย 3. ผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะทั้งสี่ไปพรอม ๆ กัน สําหรับขอจํากัดอาจสรุปไดดังนี้ 1. วิธีสอนแบบนี้จะไดผลดี ขึ้นอยูกับผูสอนที่จะตองเตรียมการและสรางสภาพแวดลอมที่ดี 2. การเรียนภาษาดวยวิธีนี้ขึ้นอยูกับสติปญญาของผูเรียน ดังนั้นจะใชไดผลดีกับเด็กเกงมากกวาเด็กออน 
 9. 9. 5. วิธีสอนแบบเงียบ (The Silent Way) เนื่องจากการทวงติงเกี่ยวกับแนวคิดที่วาการเรียนภาษาเปนเรื่องของการปลูกฝงนิสัย โดยนักจิตวิทยากลุมที่เนนความคิดความเขาใจและนักภาษาศาสตรกลุมไวยากรณปริวรรต มีความเห็นวาการเรียนภาษามิใชเกิดจากการเลียนแบบ ทั้งนีเ้ พราะมนุษยสามารถสรางขอความที่ไมเคยไดยินมากอน การเรียนภาษาจึงเกิดจากกระบวนการทางความคิดในสมองของคนเราหรือที่เรียกวาความเขาใจในอันที่คนพบกฎเกณฑของภาษาที่กําลังเรียนอยู การใหความสําคัญหรือมุงเนนทีความสามารถ ่ในการรับรูของมนุษยนําไปสูวิธีสอนแบบที่เนนความรู ความเขาใจ ซึ่งชวยกระตุนใหผูเรียนตั้งสมมติฐานเพื่อคนหากฎเกณฑของภาษาที่เรียน โดยใชขอผิดพลาดของตนเองในการทดสอบสมมติฐานนั้น ๆ และผูเรียนจะไดพฒนาการเรียนรู ัภาษาไปทีละนอย พรอมทั้งพัฒนาทักษะทั้งสี่คือ ฟง พูด อาน เขียน ไปตั้งแตตน ใหความสําคัญตอความหมาย เชนเดียวกับรูปแบบของภาษา วิธีสอนแบบเงียบเปนวิธีสอนที่ริเริ่มโดย กาเล็บ แกตเตกโน (Caleb Gattegno) ในป ค.ศ. 1963 วิธีสอนแบบนี้มิไดเกิดจากวิธีสอนแบบความรูความเขาใจ แตมีหลักการบางอยางที่คลายคลึงกัน ตัวอยางเชน หลักการพืนฐานของวิธสอน ้ ีแบบเงียบขอหนึ่ง คือ "การสอนควรเปนรองการเรียน" นั้น เปนหลักการที่สําคัญขอหนึ่งของการเรียนการสอนตามแนวคิดที่เนนความรูความเขาใจ ซึ่งเนนใหผูเรียนเรียนรูที่จะคิดดวยตนเอง แนวคิดพื้นฐาน วิธีสอนแบบเงียบนีอิงแนวคิดที่วาการเรียนรูภาษาเกิดจากความคิดหรือพลังสมองของผูเรียนเอง ผูเรียนจะคนพบ ้กฎเกณฑทางภาษาจากการทดลองพูด ผูสอนจึงควรมีบทบาทในการพูดใหนอยที่สุดเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดพูดและใช ความคิดความเขาใจที่จะคนพบกฎเกณฑตาง ๆ ดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูชวยเหลือใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรูจักคิดดวยตนเองและจากเพื่อน ๆ การนั่งเงียบของผูสอนจะชวยใหผูเรียนมีอสระที่จะคิดอยางสรางสรรคจะชวยใหเกิด ิความรวมมือกันในกลุมผูเรียนมากยิ่งขึ้น ขอผิดพลาดทางภาษาของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญทีชวยใหเกิดการเรียนรู ชวยให ่ผูเรียนไดพัฒนากฎเกณฑที่ถูกตองดวยตนเอง ผูสอนจึงควรกระตุนใหผเู รียนไดใชความพยายามและความคิดที่จะแกไขขอผิดพลาดของตนเอง ลักษณะสําคัญ จุดมุงหมายของวิธีสอนแบบเงียบนี้ เนนใหผูเรียนไดใชความสามารถที่จะใชภาษาดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูชวยเหลือในสิ่งที่จําเปนเทานั้น ผูเรียนจะตองพยายามนําสิงที่ตนรูมาใชใหเกิดประโยชนและจะตองจดจออยูกับบทเรียน ่ตลอดเวลา พรอมทั้งสํารวจภาษาที่เรียนนัน ดังนั้นในระยะเริ่มเรียน ผูสอนจะสอนเสียงซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของภาษาทุก ้ภาษา ผูสอนจะใชแผนภูมเิ สียงและสีมาชวยในการเรียนการสอน และอาศัยความรูเกี่ยวกับเสียงในภาษาแมมาเชื่อมโยงกับเสียงในภาษาใหมที่เรียนและยังใชความรูเ กี่ยวกับสีมาชวยในการเรียนคําศัพท ตลอดจนการอานออกเสียงคําเหลานั้นจากนั้นผูสอนจะสรางสถานการณที่จะดึงความสนใจของผูเรียนไปยังโครงสรางของภาษา สถานการณจะชวยใหผูเรียนเขาใจความหมายดวย สวนใหญแลวสถานการณหนึ่งจะเนนการสอนโครงสรางเดียวเทานั้นและจากตัวแนะ (Cue) ที่ใหผูเรียนไดรับการชี้แนะใหสรางประโยค ใหออกเสียงอยางถูกตอง ผูสอนจะใชขอผิดพลาดของผูเ รียนเปนเครื่องชี้ใหผูเรียนทราบวาตอนใดยังไมถูกตอง และควรแกไข ผูเรียนจะไดรับการฝกใชโครงสรางทางภาษาที่เรียนโดยไมมการฝกซ้ํา ๆ แต ี
 10. 10. ใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยการสํารวจและเลือกดวยตนเองซึ่งเปนการใหขอมูลที่มีคณคาและสงเสริมใหผูเรียน ุรับผิดชอบการเรียนของตนเอง ผูสอนจะเปนฝายเงียบ แตขณะเดียวกันเปนผูสรางสถานการณใหผเู รียนไดคด ผูสอนจะทํางานอยางเงียบ ๆ ไป ิพรอมกับผูเรียน ผูสอนจะพูดเมื่อจําเปนจะตองชี้ทางในการแกปญหาใหแกผูเรียน สวนผูเรียนนั้นจะตองมีปฏิสัมพันธตอ กัน เรียนรูจากกันและกัน การเรียนดวยวิธีสอนแบบเงียบนี้ มักจะไมมีหลักสูตรเปนแบบแผนที่ชัดเจนแนนอน ผูสอนจะเปนฝายเริ่มสอนจากสิ่งที่ผูเรียนรูแลว และสอนจากโครงสรางหนึ่งไปอีกโครงสรางหนึ่งตอ ๆ ไป เมื่อผูเรียนมีความรูกวางขวางขึ้น โครงสรางเดิมจะถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง หลักสูตรจึงมักพัฒนาไปตามความตองการของผูเรียน โดยพัฒนาทักษะทั้งสี่มาตั้งแตเริ่มเรียน โดยเรียงลําดับจากการอานและเขียนในสิ่งที่ผูเรียนพูดดวยปากเปลาไดแลวทักษะทั้งหลายจะเสริมสิ่งทีผูเรียนกําลังเรียนอยู ่ ผูสอนอาจประเมินผลการเรียนของผูเรียนไดตลอดเวลา เนื่องจากการสอนเปนรองการเรียน ผูสอนตองตอบสนองตอความตองการทีเ่ กิดขึ้นทันทีของผูเ รียน ซึ่งผูสอนอาจสังเกตไดจากพฤติกรรมของผูเรียนและอาจประเมินไดจากความสามารถของผูเรียนในการถายโอนสิ่งที่เรียนรูไปใชในสถานการณใหม ดังนั้น ผูสอนจึงประเมินผลการเรียนจากความกาวหนาของผูเรียนมากกวาความถูกตอง เปนการเนนการเรียนรูตามความสามารถของแตละบุคคลและเนื่องจากผูสอนเห็นวาขอผิดพลาดของผูเรียนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู จึงเปนเรื่องธรรมดาสามัญทีเ่ กิดขึ้นไดตลอดเวลาขอผิดจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ผูสอนจึงควรใชขอผิดนั้นเปนพืนฐานในการตัดสินวาบทเรียนตอไปควรจะเปนอยางไร ้และพยายามชวยใหผเู รียนแกไขขอผิดเหลานั้นดวยตนเองโดยใหหัดฟง เปรียบเทียบสิ่งที่ตนพูดกับบรรทัดฐานภายในที่ตนเองพัฒนาขึ้น เมื่อผูเรียนไมสามารถจะแกไขไดดวยตนเองแลว ผูสอนจึงจะใหขอมูลที่ถูกตองในที่สุดขั้นตอนในการดําเนินการเรียนการสอน อาจสรุปขั้นตอนในการสอนตามวิธสอนแบบเงียบไดดังนี้ ี 1. สอนการออกเสียง สระ และพยัญชนะตาง ๆ โดยใชแผนภูมิเสียงและสี และทาทางชวยใหผูเรียนออกเสียงใหถูกตอง และใหผูเรียนผลัดกันออกเสียงจนสามารถออกเสียงไดถูกตอง 2. สอนการออกเสียงคําตาง ๆ โดยใชแทงไม และแผนภูมิชวย  3. สอนรูปประโยคตาง ๆ โดยการเอาคํามารวมกัน 4. ฝกอานประโยคตาง ๆ ที่ผูเรียนสรางขึ้นโดยอาศัยแผนภูมิชวย 5. ฝกเขียนประโยคทีเ่ รียนมาแลว ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนวิธีสอนแบบเงียบนี้มีขอดี คือ 1. ผูเรียนไดคิดและใชภาษาอยางเต็มที่ โดยมีผูสอนเปนเพียงผูชวยเหลือเทานั้น 2. ผูเรียนไดรวมกิจกรรมอยูตลอดเวลา เพราะตองตั้งใจและจดจอกับบทเรียนและตองมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในชั้นเรียนตลอดเวลา 3. เนื่องจากการสอนเปนรองการเรียน ทําใหผูสอนมีเวลาและโอกาสสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน ไดเห็นจุดออนและหาทางแกไขได
 11. 11. สําหรับขอจํากัดของวิธีสอนแบบนี้อาจสรุปไดดังนี้ 1. การสอนสิ่งที่เปนรูปธรรม อาจจะทําไดงาย แตยากในการสอนสิ่งเปนนามธรรม เนื่องจากผูเรียนตองสรางความเขาใจเอง จึงตองใชเวลามากทีผูเรียนจะเขาใจในเรืองนั้นๆ ่ ่ 2. ผูเรียนอาจจะรูสึกอึดอัด เพราะบางครั้งอาจจะไมทราบวาอะไรถูกหรือผิด 3. การเรียนการสอนแบบนี้ไมเหมาะกับผูเรียนกลุมใหญ เพราะอาจจะดูแลไมทั่วถึง ทําใหผูเรียนที่ไมเขาใจเกิดความเบื่อหนายได 4. เนื่องจากวิธสอยแบบนี้เนนการสอนตามความตองการและความสนใจของผูเรียน การสอนจึงตองการผูสอนที่ ีชํานาญและมีประสิทธิภาพมาก
 12. 12. 6. วิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง (The Total Physical Response Method) วิธีสอนที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนตัวอยางหนึ่งของแนวการสอนภาษาตางประเทศแบบใหมซึ่งเนนความเขาใจ(The Comprehension Approach) แนวการสอนแบบนี้ใหความสําคัญตอการฟงเพื่อความเขาใจ สวนวิธีการสอนแบบอื่น ๆมักจะเนนใหนักเรียนพูดภาษาทีเ่ รียนตั้งแตเริ่มเรียนวันแรก ในขณะที่วิธีสอนตามแนวคิดทีเ่ นนความเขาใจ (TheComprehension Approach) นี้จะเริ่มดวยทักษะฟงกอน แนวความคิดเรื่องการเนนทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในชวงการเรียนภาษาในระยะเริ่มแรกนันไดมาจากการ ้สังเกตการเรียนรูภาษาแมของเด็ก เด็กทารกใชเวลานานหลายเดือนในการฟงผูคนรอบขางพูดกอนที่เด็กจะเริ่มพูดเอง ฉะนั้นเด็กจึงมีเวลาที่จะหาความหมายจากเสียงที่เขาไดยิน นอกจากนี้ไมมีใครบังคับใหเด็กพูด เด็กจะพูดเองเมือเขาพรอม ่ ปจจุบัน มีวิธีการสอนภาษาตางประเทศหลายวิธีที่คลายคลึงกันในแงที่พยายามนําเอาความคิดที่ไดจากการสังเกตดังกลาวขางตนมาใช แตวิธีการสอนฟงในการเรียนชวงแรก ๆ นั้นแตกตางกันไป ตัวอยางเชน "แนวการเรียนแบบธรรมชาติ" (The Natural Approach) ของคราเซน (Krashen) และเทอรเรล (Terrell) ใชวิธีใหนักเรียนฟงครูใชภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสารตั้งแตการเรียนในชวงแรก ๆ และใชกิจกรรมเพือการสื่อสารในการเรียนการสอนโดยตลอด ่ครูใชรูปภาพหรือคําบางคําในภาษาประจําชาติของนักเรียนเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่ครูพูดไดงายขึ้นดวย อันที่จริงแลว "แนวการเรียนแบบธรรมชาติ" นี้คลายกับการสอนแบบตรง (Direct Method) แตมีขอแตกตางกันคือนักเรียนพูดตอบ ครูโดยใชภาษาประจําชาติควบคูไปกับภาษาตางประเทศได ซึ่งชวยใหนักเรียนรูสึกมีอิสระมากขึ้น และมุงความสนใจไปยังการฟงไดมากขึ้นดวย นอกจากนี้ครูจะไมแกไขสิ่งที่นกเรียนพูดผิดในทันทีทันใดในระหวางการฟง-พูดนั้น อีกตัวอยาง ัหนึ่งคือ โครงการ "The Learnables" ของแฮริส วินิตส (Harris Winetz) ซึ่งใชวิธีใหนักเรียนฟงคํา ขอความและประโยคจากเทป พรอมทั้งดูรูปประกอบไปดวยซึ่งชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายของสิ่งที่ฟงไดงายขึน การใชรูปภาพประกอบนี้ ้ชวยใหผูเรียนรูความหมายของสิ่งที่เปนนามธรรมไดงายขึนดวย อีกตัวอยางหนึ่งคือ วิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทาง ้(The Total Phtsical Response) ใชวิธีใหผูเรียนฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูสอน ผูบุกเบิกวิธีการสอนแบบการตอบสนองดวยทาทางนี้ คือ เจมส แอชเชอร (James Asher) ศาสตราจารยดานจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซึ่งไดนําแนวคิดที่เนนความเขาใจนี้มาทดลองใชในป ค.ศ. 1969 และสรุปผลวา การเรียนภาษาจะไดผลชาลง ถาผูเรียนรีบรอนที่จะพูดเร็วเกินไป กอนที่จะสามารถฟงภาษาใหเขาใจและรูศัพทมากพอสมควรแลว แนวคิดพื้นฐาน วิธีสอนแบบตอบสนองดวยทาทางนี้อิงแนวคิดที่วาการสื่อความหมายของภาษาตางประเทศอาจทําไดโดยการปฏิบัติหรือใชกริยาอาการประกอบ ผูเรียนจะจําไดดีถาไดปฏิบัติหรือแสดงการโตตอบดวยการเรียนภาษาควรเรียนเปนกลุมคําที่มีความหมาย ไมใชการเรียนคําโดด ๆ เนนภาษาพูดมากกวาภาษาเขียน ผูเรียนควรไดรับการฝกฟงใหเขาใจกอนที่จะฝกใหพูด ผูเรียนจะเริ่มพูดเมื่อพรอมที่จะพูด ผูเรียนจะเรียนรูภาษาจากการสังเกตการกระทําของผูอื่นและจากการฝกปฏิบัติดวยตนเอง การทีผูเรียนรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จในการเรียนนั้นเปนสิ่งสําคัญ ชวยใหการเรียนรูเปนไปไดดียิ่งขึ้น การ ่แกไขเมื่อผูเรียนทําผิดจึงควรทําอยางนุมนวล ไมโจงแจง โดยผูสอนอาจจะพูดคําสั่งซ้ําหรือปฏิบัติใหผูเรียนดูเปนตัวอยางการแกไขในรายละเอียดอาจจะตองชะลอไว จนกวาผูเรียนจะอยูในระดับสูงขึ้น
 13. 13. ลักษณะสําคัญ จุดมุงหมายของวิธีสอนแบบนี้มุงเนนใหผูเรียนไดมีประสบการณที่สนุกสนานในการเรียนเพื่อการสื่อสารภาษาตางประเทศกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูตอไปหลังจากเรียนในระดับชั้นเริ่มตนแลวระยะแรกของการเรียนการสอนผูเรียนไมตองพูด แตเปนผูฟงและทําตามผูสอน ผูสอนเปนผูกํากับพฤติกรรมของผูเรียนทั้งหมด ผูเรียนเปนผูเลียนแบบการ  กระทําของผูสอนโดยผูสอนออกคําสั่งใหผูเรียน 2-3 คนปฏิบัติตามโดยผูสอนปฏิบัติตามคําสั่งนั้นดวย จากนั้นใหผูเรียนปฏิบัติตามคําสั่งตาง ๆ ของผูสอน หลังจากที่เรียนโดยปฏิบัติตามคําสั่งแลวระยะหนึ่ง เมือผูเรียนพรอมที่จะพูดก็จะเปนผู ่ออกคําสั่งเองแลวจะเรียนอานและเขียนตอไป ผูสอนไดสื่อสารกับผูเ รียนทั้งชั้นและเปนรายบุคคล สวนผูเรียนไดเรียนรูจากการสังเกตดูเพื่อนนักเรียนดวยกัน ชวยใหเขาใจและจําไดดี นอกจากนี้การใหผูเรียนพูดเมื่อพรอมที่จะพูดชวยลดการวิตกกังวลของผูเรียน ทําการเรียนภาษาเปนเรื่องนาสนุกและงายขึ้น ภาษาที่นํามาใชในการเรียนการสอนเนนทีภาษาพูด ่โดยเนนโครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทมากกวาดานอื่น ๆ โดยอิงอยูกับประโยคคําสั่งทั้งนี้เพราะภาษาพูดที่ใชกับเด็กวัยเรียนรูภาษานั้นสวนใหญเปนประโยคคําสั่ง ความเขาใจคําพูดที่ไดรับฟงควรมากอนการแสดงออก ภาษาพูดจึงจะไดรับการเนนมากกวาภาษาเขียน ผูสอนอาจจะใชภาษาของผูเ รียนอธิบายใหผูเรียนเขาใจวิธีการเรียนแบบนี้กอนหลังจากนนั้นแทบจะไมตองใชภาษาของผูเรียนเลยเพราะผูเรียนจะเขาใจความหมายไดชัดเจนจากการแสดงทาทางอยูแลว ผูสอนสามารถที่จะทราบไดทันทีวาผูเรียนเขาใจหรือไม จากการสังเกตการปฏิบัติตามคําสั่งของผูเ รียน เปนเรื่องแนนอนวาในการพูดครั้งแรก ๆ ของผูเรียนจะตองมีทผิด ผูสอนจะตองอดทนและแกไขเฉพาะที่ผิดสําคัญ ๆ เทานั้นและควรแกไขอยาง ี่นุมนวล เมื่อผูเรียนอยูในระดับที่สูงขึ้น จึงแกไขในรายละเอียดตอไป ขั้นตอนในการดําเนินการเรียนการสอน การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทางนี้มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1. ผูสอนพูดคําสั่งเปนภาษาตางประเทศ แลวปฏิบัติตามคําสั่งนั้นใหดเู ปนตัวอยาง พรอมทั้งใหสัญญาณแกผูเรียน3-4 คนที่เลือกมาเปนตัวแทนใหปฏิบัติตาม ทําเชนนั้นหลาย ๆ ครั้ง โดยทีผูเรียนไมตองพูดอะไรเลย จากนั้นผูสอนจะออก ่คําสั่งใหมพรอมทั้งปฏิบติตามคําสั่งใหดเู ปนตัวอยาง และใหผูเรียนที่เลือกมาปฏิบัติตามเปนตัวอยางพรอม ๆ กับผูสอน ั ผูสอนออกคําสั่งเหลานี้โดยสลับคําสั่งไปมา ตอมาผูสอนออกคําสั่งเหลานั้น แลวใหผูเรียนทีเ่ ลือกมาปฏิบัติตามคําสั่งเปนกลุมและทีละคน จากนั้นผูสอนออกคําสั่งใหนกเรียนทั้งชั้นปฏิบัติตาม ั 2. เมื่อเห็นวาผูเ รียนเขาใจคําสั่งที่สอนไปแลว ผูสอนจะเริ่มคําสั่งใหมใหแกผูเรียนทีเ่ ปนตัวแทนปฏิบัติตามไปพรอมกับผูสอน และฝกปฏิบัติดวยตนเอง และพรอมกับทั้งชั้นเชนเดียวกับขันที่หนึ่ง ้ 3. ผูสอนออกคําสั่งใหผูเรียนที่เปนตัวแทนปฏิบัติตามคําสั่งโดยผูสอนไมไดแสดงทาทางใหดูเปนตัวอยาง ซึ่งเปนคําสั่งที่ไมเคยฝกมากอนแตมีคําศัพทที่รูมาจากขั้นที่ 1 และ 2 บางแลว ซึ่งผูเรียนก็ปฏิบัติตามได4. ผูสอนเขียนคําสั่งตาง ๆ บนกระดานดํา โดยในการเขียนคําสั่งแตละครั้งผูสอนจะปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ ใหผูเรียนดูดวยผูเรียนจดประโยคเหลานั้นไวในสมุด
 14. 14. ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนอาจสรุปขอดีของวิธีสอนแบบการตอบสนองดวยทาทางไดดังนี้ 1. ผูเรียนไดประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง จึงเขาใจสนุกสนานและจําได 2. ผูเรียนไมเกิดความเครียดเพราะไมมการบังคับใหผเู รียนพูดเมื่อยังไมพรอม ี 3.ไดเรียนรูภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน และสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารได 4.วิธีสอนแบบนี้เหมาะสําหรับผูเรียนในชั้นขั้นเริ่มเรียนสําหรับขอจํากัดของวิธีการสอนดังกลาวอาจสรุปไดดังนี้ 1. สิ่งที่เปนนามธรรม ไมสามารถานํามาสอนใหเขาใจไดดีดวยวิธีสอนแบบนีเ้ พราะความคิดรวบยอดของคําศัพทที่เปนนามธรรมไมอาจแสดงไดชัดเจน 2. การสอนโครงสรางทีซับซอน อาจจะไมไดผลดี ถาใชวิธีนี้ ่

×