Your SlideShare is downloading. ×
Retire55
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Retire55

4,514

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,514
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ค� ำ นิ ย ม พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) ครู คือ ผู้มีเกียรติ ผู้เสียสละ เป็นปูชนียบุคคล รักโรงเรียนเหมือนบ้าน รักงานเหมือน ชีวิต รักลูกศิษย์ เหมือนลูกหลาน รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติพี่น้อง ได้เดินทางมาถึงเส้นชัย อย่างสง่างามท่ามกลางความอบอุ่นจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เหนื่อยให้พัก หนักให้วาง ว่างให้สงบ แล้วจะพบแต่ความสุข ผู้เกษียณอายุราชการปกติ ตาม โครงการเกษียณก่อนก�ำหนด และลูกจ้างประจ�ำ ควรใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ให้เป็นประโยชน์ แก่ ลูก หลาน บ้านเมือง วัดวาอาราม ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างชีวิตให้มีค่ามากที่สุด “ค่าของคนมิได้นับจากทรัพย์มาก หรือนับจากต�ำแหน่งยศศักดิ์ศรี หรือนับจากปริญญาเอก โท ตรี แต่อยู่ที่ผลงานที่หมั่นท�ำ” ขออ�ำนวยพร ให้ทุกท่านประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลทุกประการเทอญ (พระธรรมฐิติญาณ) เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) วัดบึงพระลานชัย2
 • 2. ค� ำ นิ ย ม พระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งหนึ่งที่คนเสาะแสวงหา เป็นสิ่งที่เกิดจากผลของการกระท�ำ ทั้งในส่วนของรูปธรรมและนามธรรม อดีตจึงเป็นผลของปัจจุบันที่ท�ำให้เกิดความดีใจ ภูมิใจการที่คนเรามุ่งมั่นในงานที่ตัวเองรัก และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จึงน�ำไปสู่ความส�ำเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นที่รักและวางใจต่อเพื่อนร่วมงาน คณะครอาจารยทเี่ กษยณอายราชการปนกเ็ ชนกน ระยะเวลายาวนานทไดรวมแรง รวมใจ ู ์ ี ุ ี ี้ ่ ั ี่ ้ ่ ่ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกันมา มันเป็นทุกข์และสุขอันเกิดจากความพอใจทั้งสิ้น ทุกคนปรารถนาไม่อยากให้ความดี และสิ่งที่ตัวเองต้องการสูญเสียไป แต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ เป็นไปได้แค่ความคิดเท่านั้น เพราะทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ ของกาลเวลา คุณความดีที่เกิดจากการทุ่มเทกายใจ ต่อการงานที่รับผิดชอบ มิตรไมตรีที่เคยยื่นให้แก่กันและกัน มันยังเป็นเสน่ห์มนต์ขลังของเพื่อนร่วมงานอยู่ และเป็นศักดิ์เป็นศรีของโรงเรียนเราอยู่ ท่านทั้งหลายยังเป็นปูชนียบุคคลส�ำคัญของสถาบัน ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยเดชแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และคุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่ได้ทุ่มเทแรงจิต แรงกาย กับทางโรงเรียนที่ผ่านมา จงมารวมเป็นพลวัตปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านจงเจริญด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละด้วยเทอญ (พระครูวิมลบุญโกศล) เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3
 • 3. ค� ำ นิ ย ม นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ คุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน ๑๐ ท่าน เข้าร่วมโครงการ เกษียณก่อนก�ำหนด ๒ ท่าน และลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน ๒ ท่าน ผมได้ พิจารณาชื่อแต่ละท่านๆ พบว่าทุกท่านยังมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง หน้าตาสดใสอ่อนกว่าวัย ไม่น่าเชื่อว่าอายุครบ ๖๐ ปีแล้ว ผมเคยร่วมงานกับคุณครูและลูกจ้างประจ�ำที่จะเกษียณทุกท่าน เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่ง ผอำนวยการโรงเรยนรอยเอดวทยาลย ทกทานไดใชความรความสามารถ ประสบการณ์ คณธรรม ู้ � ี ้ ็ ิ ั ุ ่ ้ ้ ู้ ุ จริยธรรมอันดีงาม และความสามารถเฉพาะตัว ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่โรงเรียนร้อยเอ็ด วิ ท ยาลั ย ให ้ ด� ำ เนิ น ไปด ้ ว ยความเรี ย บร ้ อ ย ราบรื่ น นั ก เรี ย นได ้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ในทก ๆ ดาน จนทำใหโรงเรยนประสบความสำเรจ มชอเสยงปรากฎสสาธารณชนอยางกวางขวาง ุ ้ � ้ ี � ็ ี ื่ ี ู่ ่ ้ คุณครูและลูกจ้างประจ�ำที่จะเกษียณ ในปี ๒๕๕๕ ได้สร้างผลงาน สร้างคุณงามความดี มาตลอดเวลาการรับราชการ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นหลัง ๆ ต่อไป ในโอกาสที่ทุกท่าน จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวจงประสบกับสิ่งที่ดีงาม มีความสุข สมหวัง มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดไป (นายชาตรี ชาปะวัง) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗4
 • 4. ค� ำ นิ ย ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียร้อยเอ็ดวิทยาลัย“ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้องให้การศึกษาคือ สั่งสอนอบรมอนุชน ให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจและความประพฤติทั้งต้องคิดว่า งานที่แต่ละคนก�ำลังท�ำอยู่นี้ คือ ความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้มีความคิดดีเท่านั้น ที่จะรักษาบ้านเมืองไว้ได้” พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมกับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด และลูกจ้างประจ�ำ ที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น และสร้างเกียรติคุณให้กับท่าน ครอบครัว วงศ์ตระกูลและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน การท�ำงานด้านการศึกษาเป็นงานที่สร้างสรรค์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ ความดี และความสามารถทุกๆ ด้านให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถด�ำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมือง ดังนั้นการที่ทุกท่านมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรม ด�ำรงตนตามวิถีชีวิตไทยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับการท�ำงาน ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตหมั่นศึกษาหาความรู้ประสบการณ์และฝึกฝนทักษะความช�ำนาญ อย่างชาญฉลาด มีระบบ มีคุณธรรม เป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ และเป็นที่รักใคร่ชอบพอของเพื่อนร่วมงาน ทั้งยังได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม ซึ่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาจนครบเกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล พระนาคปรกเมืองไพร และพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ�ำ ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง มีความสุขกาย สบายใจในชีวิต หลังการเกษียณอายุราชการของทุกท่านตลอดไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 5
 • 5. ค� ำ นิ ย ม นายปิยะ โสนะชัย นายยกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมื่อได้ทราบข่าวบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ที่จะเกษียณอายุราชการปีน้ี 14 คน เป็นครู 12 คน ลูกจ้างประจ�ำ 2 คน ท�ำให้รู้สึกใจหายและเสียใจกับทาง โรงเรียนและนักเรียน ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเหล่านั้น เพราะโรงเรียนจะต้องขาด บุคลากรที่มีประสบการณ์และ เชี่ยวชาญแต่ละสาขาในด้านต่างๆ ไปเป็นจ�ำนวนมาก น่าเสียดายจริงๆ แต่ก็ต้องปลงใจ เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ทุกสิ่งมีเกิดขึ้น แล้วตั้งอยู่ สุดท้ายก็สลายไป ในใจส่วนหนึ่งก็ดีใจกับทุกๆ ท่านที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ด้วยดี จนมายืนอยู่ที่ถนนสาย 61 ดวยความสงางาม แลวเราจะเดนตอไปตามถนนสายตางๆ อยางไร จะนำชวตไปเปนมนษยหรอ ้ ่ ้ ิ ่ ่ ่ � ีิ ็ ุ ์ ื ไปเป็นคน ถ้าจะไปตามทางที่เป็นมนุษย์ก็ต้องละเว้นความชั่ว หมั่นท�ำแต่ความดี และท�ำจิตใจ ให้ผุดผ่องเสมอแล้วท่านจะเป็นผู้ส�ำเร็จในชีวิต ท่านมายืนอยู่นอกวงการก็ขอให้มองดูข้างหลัง บ้าง จงท�ำตนให้เป็นคนมีจิตอาสา เพื่อจะช่วยสังคม จะท�ำให้เราเป็นผู้ไม่มีจิตว่าง จะเป็น ผู้มีอายุยืนยาว จงท�ำตนให้เข้าอยู่ในสังคมได้เสมอ สุ ด ท้ า ย ขออ� ำ นวยพรให้ แ ก่ ท ่ า นที่ เ กษี ย ณ พร้ อ มครอบครัว จงประสบแต่ค วามสุข ความเจริญ แม้ปรารถนาในสิ่งใดๆ ที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว จงส�ำเร็จ แก่ทุกท่านตลอดไป (นายปิยะ โสนะชัย) นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย6
 • 6. ค� ำ นิ ย ม นายไพโรจน์ โอสายไทย นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ผมในนามตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอแสดงความชื่นชมและยินดี ที่คณะคุณครูทั้ง 12 ท่าน และลูกจ้างประจ�ำ 2 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นับว่าทุกท่านได้ช่วยสร้างสังคมไทย สร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ สร้างประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ท่านได้ท�ำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง คุณงามความดีที่ทุกท่านได้ท�ำไว้จะเป็นที่ประทับใจทุกคน ผมเคยร่วมท�ำกิจกรรมสาธารณะกับทุกท่าน ทราบดีว่าท่านได้ทุ่มเททั้งก�ำลังกายก�ำลังใจสติ ปัญญา แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง และบัดนี้ท่านได้เดินทางมาถึงเสนชยชนะแหงชวต ทานจะไดมเี วลาเปนของตนเอง ประกอบภารกจททานชนชอบ ทำกจกรรม ้ ั ่ ีิ ่ ้ ็ ิ ี่ ่ ื่ � ิที่ท่านอยากท�ำแต่ไม่ได้ท�ำตอนรับราชการ ผมขออันเชิญอ�ำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านจงพบแต่ความสุขความสมหวัง มีร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบานตลอดกาล (นายไพโรจน์ โอสายไทย) นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 7
 • 7. ค� ำ นิ ย ม ดร.ปรีดา ล�ำมะนา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สู่เส้นชัยชีวิตราชการ วันที่ 30 กันยายน ในแต่ละปี ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแห่งการท�ำงานและเป็นวันอ�ำลาจากชีวิตราชการของ ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งเปรียบเสมือนรถไฟที่บรรทุกของหนักมาเต็มทุกโบกี้ เมื่อมาสิ้นสุดที่สถานีปลายทาง ขนของลงหมด เหมือนชีวิตราชการที่ท�ำงาน แบกภาระต่าง ๆ มาตลอดเวลา เมื่อมาถึงช่วงชีวิตวัย 60 ปี เดิน ทางมาถึงเส้นชัย ที่ราชการก�ำหนด จึงได้ปลดปล่อยภาระรับผิดชอบในหน้าที่เหล่านั้นออกไป การอ�ำลาจากชีวิตราชการ ย่อมเป็นทั้งจุดยุติและจุดเริ่มต้น เพราะหากไม่มีจุดยุติของงานในระบบ ก็คง ยากที่จะมีจุดเริ่มต้นใหม่อันน่ายินดี นั่นคือ จุดเริ่มต้นของงานแห่งชีวิตที่ส�ำคัญ เป็นงานที่หลุดพ้นจากกรอบ พันธะของข้อบังคับ เป็นงานที่สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเป็นอิสระ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสงบสุข ตามแต่ ใจปรารถนาอยากจะทำ เพราะตลอดระยะเวลาหลายสบปทผานมา แตละทานไดทมเท เสยสละ เพอการปฏบติ � ิ ี ี่ ่ ่ ่ ้ ุ่ ี ื่ ิ ั งานในหน้าที่ความรับผิดชอบมาอย่างยาวนาน ท่านได้อุทิศตนทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญา ใน การปฏบตงานเพออบรมสงสอนศษย์ รบใชประเทศชาติ ในการพฒนาการศกษา นบเปนการสรางคณประโยชน์ ิ ัิ ื่ ั่ ิ ั ้ ั ึ ั ็ ้ ุ แก่วงการศึกษานานัปการ จนมาถึงวาระแห่งการยุติ ด้วยการเกษียณอายุราชการตามครรลองของระบบที่ถูก ก�ำหนดไว้ นับเป็นสิ่งที่พวกเราสมควรที่จะได้จดจ�ำเกียรติคุณของทุกท่านไว้ ทั้งในเรื่องผลส�ำเร็จ แนวคิด และ วิธีปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแบบพิมพ์อันทรงคุณค่าต่อการน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในการเป็น ข้าราชการที่ดีของแผ่นดินต่อไป ในนามคณะครู บคลากรและนกเรยนโรงเรยนรอยเอดวทยาลย ขอแสดงมทตาจตแกคณครบคลากร ุ ั ี ี ้ ็ ิ ั ุ ิ ิ ุ่ ู ุ ผูเ้ กษียณอายุราชการ และผูเ้ ข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนดทุกท่าน ซึงนับว่าเป็นบุคลากร ่ อันมีค่ายิ่งของพวกเรา ที่จะได้ตั้งต้นชีวิตในปัจฉิมวัย อันสง่า และงดงาม ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระ ศรรตนตรย และสงศกดสทธทงหลายในสากลโลก ตลอดจนอำนาจแหงกศลผลบญททานไดอทศตนตองาน ีั ั ิ่ ั ิ์ ิ ิ์ ั้ � ่ ุ ุ ี่ ่ ้ ุ ิ ่ ด้านการศึกษา และอานิสงส์แห่งคุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสมมาตลอดชีวิตการรับราชการ จงดลบันดาล จงเป็นแรงหนุน และเป็นภูมิคุ้มกันให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความผาสุกสวัสดี มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีก�ำลังใจที่เข้มแข็ง ท่ามกลางความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนฝูงตราบ นานเท่านานตลอดไป (ดร.ปรีดา ล�ำมะนา) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย8
 • 8. ค� ำ นิ ย ม นายมนต์แทน เกษมทรัพย์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยอยู่ในใจ...เสมอ ผมขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับสุดยอดของครูทั้ง 12 ท่าน และสุดยอดของลูกจ้างประจ� ำ คื อ คุ ณ ครู วิ ท ยา โสภาวะนั ส , คุ ณ ครู ช นิ ด า อุ ต ระชั ย , คุ ณ ครู สั น ทั ด รั ต นศิ ล ป์ ,คุณครูสดศรี วรามิตร, คุณครูมุกดา ประทุมทิพย์, คุณครูรติรัตน์ บุญโทแสง, คุณครูเสนาะสมสะอาด, คุณครูจิราภรณ์ โพธิสาร, คุณครูมาลา วิชาผง, คุณครูเศกสิทธิ์ มุลาลี ที่เกษียณอายุราชการ คุณครูวิไลลักษณ์ โคตะโน, คุณครูชัยวัฒน์ หลักค�ำ ที่เกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด นายสุชาติ อินทวัน และนางสาวประภิส เกษมทรัพย์ ลูกจ้างประจ�ำ ท่านคุณครูทั้ง 12 เป็นบุคคลตัวอย่าง ที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ท่านมีความรับผิดชอบสูง ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ชุมชน และสังคมส่วนรวม ท่านเหนื่อย...ไม่เคยบ่น...ไม่เคยท้อ...ในเรื่องงาน รักลูกศิษย์เสมือนลูกตัวเอง จะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีอยู่เสมอ จะคอยดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อศิษย์ด้วยดีตลอด ทุกอย่างที่ท�ำล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามและมีคุณค่า เป็นแบบอย่างให้กับคณะครู เป็นที่รักใคร่ของน้องๆ เพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ ส่วนคุณสุชาติ อินทวัน และคุณประภิส เกษมทรัพย์ เป็นบุคคลที่มีน�้ำใจ ช่วยเหลือครู เป็นคนดี มีความมานะ อดทน มีความรับผิดชอบสูง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผมขออัญเชิญอ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโลกเคารพ นับถือ จงดลบันดาลและอ�ำนวยอวยพรให้ท่านทั้ง 14 และครอบครัว จงมีและพบแต่ความสุขความเจริญ สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นที่เคารพรักของชาวร้อยเอ็ดวิทยาลัยตลอดกาล (นายมนต์แทน เกษมทรัพย์) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 9
 • 9. ค� ำ นิ ย ม นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในโอกาสที่ คุณครูสันทัด รัตนศิลป์, คุณครูสดศรี วรามิตร คุณครูมุกดา ประทุมทิพย์, คุณครูวิทยา โสภาวะนัส, คุณครูชนิดา อุตระชัย, คุณครูรติรัตน์ บุญโทแสง, คุณครูเสนาะ สมสะอาด, คุณครูจิราภรณ์ โพธิสาร, คุณครูมาลา วิชาผง, คุณครูเศกสิทธิ์ มุลาลี, คุณครูวิไลลักษณ์ โคตะโน, คุณครูชัยวัฒน์ หลักค�ำ คุณสุชาติ อินทวัน และคุณประภิส เกษมทรัพย์ จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2555 นี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 14 ท่าน ที่ได้เดินทางมาถึงเส้นชัยของชีวิต การรับราชการ ตลอดเวลาที่ผ่านมา แต่ละท่านต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเพียรพยายาม มุมานะ บากบัน ทุมเทแรงกาย ก�ำลังใจในการปฏิบตงานให้ผานพ้นปัญหาและอุปสรรคซึงอาจเกิดขึน ในเส้นทางการ ่ ่ ัิ ่ ่ ้ ด�ำเนินชีวิตราชการที่แตกต่างกันไป จนกระทั่งมายืนอยู่บนถนนสายที่ 61 ได้อย่างสง่างาม ผมได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 14 ท่าน ประมาณ 7 ปีเศษ ที่โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย ผมประทับใจและชื่นชมทุก ๆ ท่านซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ทุ่มเท อุทิศเวลา ก�ำลังกาย ก�ำลังใจในการอบรมสั่งสอนศิษย์และงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เป็นที่ เคารพรัก เป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้อง ๆ และเพื่อนร่วมงานโดยตลอด แม้เกษียณอายุราชการแล้ว คุณความดี ของท่านยังตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำของชาวร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง ได้สืบสาน ปณธานเพอเจรญรอยตามและสรางสรรคผลงานไวเปนทประจกษ์ เปนทเคารพรกและศรทธาดงเชนททาน ิ ื่ ิ ้ ์ ้ ็ ี่ ั ็ ี่ ั ั ั ่ ี่ ่ ได้รับ หากมีโอกาสขอเรียนเชิญท่านได้มาเยี่ยม และให้ก�ำลังใจเราชาวร้อยเอ็ดวิทยาลัยจะเป็นพระคุณยิ่ง สุดท้ายนี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือตลอดจน คุณงามความดีที่ทุกท่านได้สั่งสมมา จงเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยภยันตรายทั้งปวง ได้รับผลส�ำเร็จในชีวิต สมปรารถนาทุกประการ เทอญ (นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย10
 • 10. ค� ำ นิ ย ม นายวิรัตน์ สัตย์มิตร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยแด่...นักสู้ครูไทย อย่ารีบเอ่ยค�ำว่าท�ำไม่ได้ ถ้าในหัวใจของเรามีค�ำว่าครู ที่ใดมีเด็ก มีคน มีความไม่รู้ ที่นั่นจะต้องมีครู ยืนสู้อย่างผู้ไม่แพ้ทั่วถิ่นใกล้ไกลคนไทยถ้วนหน้า ครูเราฟันฝ่า น�ำพาและเฝ้าดูแลคอยเป็น ผู้สร้าง ผู้ให้ ด้วยใจรักแท้ อุปสรรคใดๆรังแก ยอมแพ้แก่ความตั้งใจ ครูไทยคือลมหายใจแผ่นดิน ปั้นคนทั่วถิ่น จากดินสู้ความสดใส เติมส่วนที่ขาด วาดส่วนที่หวังให้สมดังใจปั้นคนให้งามน�้ำใจ น�ำไทยสู่ความเลิศล�้ำ อย่ารีบเอ่ยค�ำว่าท�ำไม่ได้ เพราะคนทั่วไทย ยกให้ครูเป็นผู้น�ำ ถึงสองมือเปล่า แต่ครูมีคุณธรรม จุดไฟเสริมใจทุกยาม สมนามนักสู้ครูไทย กระผมของฝากบทเพลงนักสู้ครูไทยไว้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 12 ท่าน ด้วยความเคารพ ผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะร�ำลึกถึงอดีตที่ยาวนาน และเกิดความภาคภูมิใจ มีความสุขที่ตนเองได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการศึกษา และประเทศชาติอยากประมาณค่ามิได้ ส�ำหรับลูกจ้างประจ�ำอีก 2 ท่าน ถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นครู แต่ท่านก็เป็นบุคลากรที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเป็นอย่างมากเช่นกัน กระผมขอเชื่อชมในคุณงามความดีของทุกท่าน ขอขอบคุณในผลงานที่ท่านได้ท�ำไว้ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกป้องคุ้มครองท่าน ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ชุ่มเย็นเป็นสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น แวดล้อมด้วยลูกหลาน ญาติมิตร ตลอดไป (นายวิรัตน์ สัตย์มิตร) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 11
 • 11. ค� ำ นิ ย ม นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในวาระเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน ได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ขอชื่นชมยินดี ที่ผู้อาวุโสทั้ง 14 ท่าน ก้าวผ่านเส้นทางเกียรติยศแห่งการปลูกสร้างชีวิตมนุษย์ หล่อหลอม กล่อมเกลาวิชาความรู้ ความดีแก่ลูกศิษย์มายาวนาน คุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมมา ตลอดอายุราชการของท่านย่อมเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่ชาวร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทุกคน ขออ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระเอกุตรสตาธิมงคลมหามุนี และบารมีแห่งเจ้าพ่อ เขียว-แสด จงดลบันดาลประทานพรให้ผู้เกษียณทั้ง 14 ท่านพร้อมครอบครัว ประสบกับสิ่งที่ เป็นมงคลแห่งชีวิต มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งกายและใจตลอดไป (นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย12
 • 12. ค� ำ นิ ย ม นางยุบล อายุวัฒน์ นายประภาส ค�ำมะณี นายวิศิษฐ์ ศรีประสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นายบุญช่วย แถสูงเนิน นางสารภี พลเยี่ยม นายวรวิชย์ จันทร์เพ็ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะนางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์ นายธงชัย สุ่มมาตย์ นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13
 • 13. ค� ำ นิ ย ม นางยุบล อายุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและยินดี เป็นอย่างยิ่ง กั บ คุ ณ ครู ร ติ รั ต น์ (คุ ณ ป้ า รุ ่ ง ) คุ ณ ครู วิ ไ ลลั ก ษณ์ (คุ ณ ป้ า ตุ ๊ ) คุ ณ ครู มุ ก ดา (คุ ณ ป้ า แน็ ต ) คุณครูวิทยา (คุณลุงวิทย์) คุณครูสันทัด ( คุณลุงต่อย) คุณครูสดศรี (คุณป้าจ๋า) คุณครูเสนาะ (คุ ณ ลุ ง เหนาะ) คุ ณ ครู เ ศกสิ ท ธิ์ (คุ ณ ลุ ง เศก) คุ ณ ครู จิ ร าภรณ์ (คุ ณ ป้ า ตุ ่ ม ) คุ ณ ครู ม าลา (คุณป้านิด) คุณครูชนิดา (คุณป้าแดง) คุณครูชัยวัฒน์ คุณลุงสุชาติ คุณป้าประภิส (คุณป้าหมูน้อย) ของน้อง ๆ ชาวภาษาไทยทุกท่าน ที่ได้ท�ำหน้าที่เป็น ปูชนียบุคคล อุทิศตน เสียสละ ทุ่มเท ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังทรัพย์และก�ำลังสติปัญญา ประกอบคุณงามความดีให้แก่ศิษย์ สังคม และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ จนกระทั่งครบวาระเกษียณอายุราชการ แม้ว่าบางท่าน จะตดสนใจเกษยณอายราชการกอนกำหนดกตาม คณงามความดี ความมเมตตา ความเออเฟอ ั ิ ี ุ ่ � ็ ุ ี ื้ ้ื เผื่อแผ่ ความเอื้ออาทร ความมุ่งมั่นในการท�ำงาน ความมีมนุษยสัมพันธ์และการเป็นคนมี ความรู้ ความสามารถ จะยังคงอยู่ในความทรงจ�ำเป็นที่ประทับใจของพวกเราชาวภาษาไทย มิรู้ลืม หากมีโอกาสขอเรียนเชิญคุณป้า คุณลุงทุกท่าน ได้กรุณามาเยี่ยมเยียนและให้ก�ำลังใจ พวกเราบ้างจะเป็นพระคุณยิ่ง ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน และ ครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นหลักชัยของลูกหลานสืบไป (นางยุบล อายุวัฒน์) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย14
 • 14. ค� ำ นิ ย ม นายประภาส ค�ำมะณี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การท�ำงานจนครบเกษียณอายุราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการการสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติราชการถือว่าท่านได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการของท่านแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณครู 12 ท่าน และลูกจ้างประจ�ำอีก 2 ท่าน ได้ปฏิบัติราชการและได้สร้างผลงาน ที่มีคุณประโยชน์ ให้แก่วงการการศึกษา และโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน นั่นคือ การปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่นนทำไดไมยาก แตภารกจทตองตรากตรำ เนนนานและทำอยางตอเนอง จนครบวาระสมบรณ์ ั้ � ้ ่ ่ ิ ี่ ้ � ิ่ � ่ ่ ื่ ูนั้น แสนยากยิ่งกว่า ท่านเป็นทั้งครูผู้สอนงานแก่รุ่นน้องๆ ทั้งยังเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยพรหมวิหาร จึงเป็นผู้สมควรได้รับการเคารพยกย่องอย่างที่สุด โอกาสนี้ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ท่านเคารพนับถือโปรดจงดลบนดาล ประทานพร ใหทานและครอบครวประสบแตความสข ความเจรญ มสขภาพ ั ้ ่ ั ่ ุ ิ ีุพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีจิตใจที่แจ่มใส เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไป (นายประภาส ค�ำมะณี) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15
 • 15. ค� ำ นิ ย ม นายวิศิษฐ์ ศรีประสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อันภูผาปรากฎแก่ตาก่อน ยามสัญจรมองไกลได้แลเห็น ผู้เดินทางฝ่าล�ำบากยากล�ำเค็ญ ภูผาเป็นที่หมายคลายกังวล อุปมาสาธุชนคนดีแท้ เกียรติย่อมแผ่กว้างไกลไปทุกหน คุณความดีลือระบิลใครยินยล ย่อมมีผลเสริมศรัทธาประชากร ปี 2555 นี้มีสมาชิกผู้ร่วมงานซึ่งเปรียบเสมือนญาติพี่น้องของเราชาวเขียวแสด ได้หมด วาระที่ผูกพันธ์กันมาอย่างช้านาน ขอให้ทุกๆท่านจงได้พักผ่อนอย่างมีความสุข สุขทั้งกายและ สุขทั้งใจ ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งปวง ขอให้ อายุมั่นขวัญยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานไปตราบนานเท่านาน เราจะคิดถึงท่านตลอดไป ท�ำดีชนกล่าวแกล้ง ครหา ปราชญ์บ่นึกน�ำพา สักน้อย ความดีย่อมจักปรากฎเด่น เองแล อุปสรรคดุจหิ่งห้อย ห่อนสู้แสงตะวัน (นายวิศิษฐ์ ศรีประสม) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์16
 • 16. ค� ำ นิ ย ม นายบุญช่วย แถสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การท�ำงานจนครบเกษียณอายุราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการ และถือว่าท่านได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการของท่านแล้ว ในปีการศึกษา 2555 นี้ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมีผู้เกษียณอายุราชการถึง 14 ท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณครูเศกสิทธิ์ มุลาลี คุณครูวิทยาโสภาวนัส คุณครูรติรัตน์ บุญโทแสง คุณครูสดศรี วรามิตร คุณครูมุกดา ประทุมทิพย์ คุณครูมาลา วิชาผงคุณครูจิราภรณ์ โพธิสาร คุณครูเสนาะ สมสะอาด คุณครูสันทัด รัตนศิลป์ คุณครูชนิดา อุตระชัย คุณครูวิไลลักษณ์ โคตะโน คุณครูชัยวัฒน์ หลักค�ำ และนักการ 2 ท่าน คือ คุณสุชาติ อินทวัน คุณประภิส เกษมทรัพย์ ท่านได้ปฏิบัติราชการและได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน นั่นคือ การปฏิบัติภารกิจความเป็น “ครู” ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ใดๆ นั้นท�ำได้ไม่ยากแต่ภารกิจที่ต้องตรากตร�ำเนิ่นนานและท�ำต่อเนื่องจนครบวาระสมบูรณ์นั้นแสนยากยิ่งกว่า คนเป็นครู คือผู้แบกรับภาระที่หนักและยิ่งใหญ่ เพราะต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ๆให้แก่สังคม กว่าจะเห็นดอกผลที่ตนสร้างก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปี รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ผลิดอกออกผลไป ถ้าสร้างออกมาได้ไม่ดี สังคม ประเทศชาติก็ตกต�่ำย�่ำแย่ ดังนั้น ครู จึงต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตนสร้างไว้ไปจนกว่าชีพจะหาไม่ ไม่มีอะไรจะดีใจเท่าเมื่อเหนศษยไดดี และไมมอะไรจะเสยใจเทาเมอเหนศษยลมเหลว คนเปนครจงเปนผสมควรไดรบการยกยองทสด ็ ิ ์ ้ ่ี ี ่ ื่ ็ ิ ์ ้ ็ ู ึ ็ ู้ ้ั ่ ี่ ุ ผมขอแสดงความชื่นชมยินดี และขอบคุณอย่างใจจริงที่ท่านได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อบุคคลทั่วไปและลูกศิษย์ของท่าน และโปรดระลึกเสมอว่า คุณค่าแห่งความดีและคุณค่าในตนเองของท่านนั้น จะยังคงอยู่ ตลอดไป นบจากนทานจะไดเปนผเู้ ลอกเสนทางเดนชวตทานเอง และเมอมโอกาสกขอให้ ทานไดมสวนชวยเหลอ ั ี้ ่ ้ ็ ื ้ ิ ีิ ่ ื่ ี ็ ่ ้ี่ ่ ืราชการ และประเทศชาติ สืบต่อไป โอกาสนี้ “ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดไป” (นายบุญช่วย แถสูงเนิน) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 17
 • 17. ค� ำ นิ ย ม นางสารภี พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยความผูกพัน เนื่องในโอกาสที่คุณครูจ�ำนวน 10 ท่าน จะเกษียณอายุราชการ และคุณครูอีก 2 ท่าน จะเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด รวมทั้งลูกจ้างประจ�ำ 2 ท่าน ที่จะเกษียณอายุราชการตาม วถทางของระบบราชการ ดฉน และคณะครกลมสาระการเรยนรสขศกษาและพลศกษาโรงเรยน ิี ิั ู ุ่ ี ู้ ุ ึ ึ ี ร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีความรู้สึกชื่นชมยินดี และในขณะเดียวกัน ก็รู้สึกเสียดาย และว้าเหว่ ในจิตใจ ความรู้สึกชื่นชมยินดีที่ท่านจะได้พักผ่อน ดูแลตนเอง ท�ำอะไรเพื่อตนเอง หลังจากที่ได้ ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ดีของศิษย์ ให้ความรู้ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ สร้างสรรค์คุณงามความดีแก่ โรงเรียน และส่วนรวมมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็ยังรู้สึกเสียดายในความรู้ ความสามารถ คุณธรรมความดีงามของท่านที่ยังจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน และที่รู้สึกว้าเหว่ ในจิตใจ ด้วยจะมีโอกาสน้อยที่จะได้พูดคุย เหย้าแหย่ทุก ๆ ท่าน ทุกวันเหมือนเช่นเคย วิถีชีวิตบนเส้นทางการรับราชการครู ทุกท่านมีแต่ให้ ให้ความรู้ ให้ความรักความเมตตา แก่ศิษย์ ให้ความกรุณาให้ค�ำแนะน�ำที่ดีแก่น้อง ๆ และให้สิ่งที่ดีงามแก่สังคม นับเป็นสิ่งที่ น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอให้คุณงามความดีตอบสนองให้ท่านพบความสุขตลอดไป ในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ ดิฉัน และคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานสืบไป (นางสารภี พลเยี่ยม) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา18
 • 18. ค� ำ นิ ย ม นายวรวิชย์ จันทร์เพ็ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค�ำนิยม กลุ่มศิลปะฯ คาราวะ มุทิตาจิต ครูร้อยเอ็ดวิทย์ฯ คราเกษียณ เปลี่ยนสมัย ถึงเวลาการหยุดพักคลายหนักใจ ปวงภาระหมดไปในสายงาน มีเวลาให้ย้อนนึกร�ำลึกถึง เวลาซึ่งสร้างสรรค์ได้ผันผ่าน คุณความดีสั่งสมไว้ในวันวาน ก็ถึงกาลจารรึกให้ตรึกตรา และก็คงส่งผลงานคอยตามติด ช่วงชีวิตก้าวต่อไปในวันหน้า ยังเปี่ยมล้นประโยชน์เกื้อเอื้อศรัทธา คงคุณค่าความเป็นครูอยู่นิรันดร์ (นายวรวิชย์ จันทร์เพ็ง) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 19
 • 19. ค� ำ นิ ย ม นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในโอกาสที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณ อายุราชการในปีพุทธศักราช 2555 นี้ ดิฉันขอชื่นชมและยกย่องในเกียรติคุณของทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทให้การศึกษาและงานในหน้าที่จนประสบผลส�ำเร็จ งานครูและงานด้านการศึกษาเป็นงานสร้างสรรค์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ ความดี และความสามารถทุก ๆ ด้านให้แก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถด�ำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพ เปนหลกฐาน และเปนประโยชนแกสงคมและบานเมอง ดงนนการททกทานมงมนจดการศกษา ็ ั ็ ์ ่ั ้ ื ั ั้ ี่ ุ ่ ุ่ ั่ ั ึ ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ใฝ่คุณธรรม สามารถด�ำรงตนตามวิถีชีวิตไทยและอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข สร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมือง นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทชีวิตให้กับการท�ำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ สจรต หมนศกษาหาความรประสบการณ์ และฝกฝนทกษะความชำนาญอยางชาญฉลาดมระบบ ุ ิ ั่ ึ ู้ ึ ั � ่ ี มีคุณธรรมได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม ซึ่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมา จนครบเกษียณอายุราชการ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอขอบคุณในสรรพประโยชน์ ที่ทุกท่านได้มอบให้แก่วงการศึกษาและเยาวชนของชาติ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอ�ำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป (นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี20
 • 20. ค� ำ นิ ย ม นายธงชัย สุ่มมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในนามตวแทนจากนองๆ กลมสาระการเรยนรวชาภาษาตางประเทศ ขอแสดงความยนดี ั ้ ุ่ ี ู้ ิ ่ ิชนชมและภาคภมใจทพๆ ไดปฏบตหนาทดวยความวรยะ อตสาหะ อดทนตอความยากลำบาก ื่ ู ิ ี่ ี่ ้ ิ ั ิ ้ ี่ ้ ิิ ุ ่ �ทั้งหลายทั้งปวงฝ่าฟันอุปสรรค อย่างไม่ท้อแท้ ด้วยจิตวิญญาณของปูชนียบุคคลเข้าสู่เส้นชัยแห่งชีวิต ถือว่าการประกอบกิจของคุณพี่ทุกท่านได้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้คนในสังคมต่างแซ่ซ้องสรรเสริญ ลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง ถ้าเปรียบพวกเราครูผู้สอนเป็นทหารก็คือทหารที่อยู่แนวหน้าปะทะกับข้าศึกศัตรู(พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน)ซึ่งเสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลา ไม่มีแม่ทัพ นายกองที่มาสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่ หรือจริงๆแล้วส่วนมากก็สั่งให้เดินหน้าอย่างเดียว (หรือบางทีเป็นการสู้รบสองหน้าด้วยซ�้ำ) บัดนี้พี่ๆ ทุกท่านถึงเวลาแห่งการพักผ่อน ถึงเวลาที่พบปะ สังสรรค์กับกลุ่มบุคคลอาวุโสด้วยกัน แลกเปลี่ยน พูดคุยเรื่องความหลัง ไม่ต้องรีบร้อน ท�ำโน่นท�ำนี่ น้องๆ ทุกคนขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ในสากลโลกนี้ จงโปรดได้ดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุขสวัสดิ์ พิพัฒมงคล อย่าจน อย่าเจ็บ อย่าป่วย จงมีอายุ วรรณะสุขพละ ตลอดไป In appreciation for your lifelong dedication to education... for believing in children, for guiding through example, for inspiring with passion, for living through loving, for leaving an indelible mark on the future, for touching the human soul... You have made all the difference. With Our Gratitude & Love ! Congratulations On Your Retirement ! (นายธงชัย สุ่มมาตย์) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 21
 • 21. ค� ำ นิ ย ม นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในฐานะที่ ผ มเป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า โรงเรี ย นร้ อ ยเอ็ ด วิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในปี นี้ จะเป็ น ปี ที่ มี คุ ณ ครู หลายท่านต้องถึงวาระที่จะต้องอ�ำลาหน้าที่อันทรงคุณค่าจากสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ไป ผมมีความรู้สึกเกิดขึ้น สองสามความรู้สึก อย่างแรกคือความรู้สึกอาลัยในคุณครูทุกท่าน ที่ต่อไป คงมีโอกาสได้พบเจอหรือร่วมงาน ร่วมกิจกรรมกันน้อยลง ความรู้สึกต่อมาคือ รู้สึกยินดี กับคุณครูของผม ที่จะได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต หลังจากที่ต้อง แบกภาระอันหนักหน่วงมาหลายสิบปี และความรู้สึกสุดท้ายคือ ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากๆ ที่ได้ มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของคุณครูที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้ ความสามารถ ความดีมีเมตตา คุณครูครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งช่วงเวลาที่เราได้มีความผูกพันกัน เป็นทั้งครู กับศิษย์ เป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน จะเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจ�ำที่ดี ถือเป็นประวัติศาสตร์ ของชีวิต ผมจะจดจ�ำค�ำสอน จดจ�ำตัวอย่างที่ดี ที่คุณครูคอยอบรมสั่งสอนผมเสมอมา และผม จะขอท�ำหน้าที่ครูที่ดีตามแบบอย่างต่อไป จนกระทั่งไปถึงเส้นชัย เยี่ยงครูของผมในวันนี้ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกป้องคุ้มครองคุณครู ขอให้คุณครูมีสุขภาพกาย ที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ชุ่มเย็นเป็นสุข อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น แวดล้อมด้วยลูกหลานและ ญาติมิตรตลอดไป (นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ) หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน22
 • 22. มุทิตาคารวะวันเกษียณอายุราชการ บรรจงร้อยถ้อยค�ำร�ำลึกค่า มุทิตาคารวะผู้เกษียณฯสู้ล�ำบาก สู้ยาก สู้พากเพียร ถึงคราวเปลี่ยนวางงานหนักได้พักพิง คุณครูมุกดา ประทุมทิพย์ สอนเคมีละเอียดยิบยอดเยี่ยมยิ่งเพื่อนักเรียนเพียรฝึกให้ด้วยใจจริง ยกเป็นมิ่งขวัญครูผู้สร้างคน คุณครูวิทยา โสภาวะนัส ปฏิบัติราชกิจสัมฤทธิ์ผลสอนสังคมวิชาการงานมวลชน สู้ครองตนครองงานผ่านเส้นชัย คุณครูสันทัด รัตนศิลป์ สั่งสอนศิษย์ประดิษฐ์เครื่องบินสิ้นสงสัยงานช่างกลโลหะประทับใจ เทคโนโลยีก้าวไกลได้ชื่นชม คุณครูสดศรี วรามิตร สอนคณิตคิดค�ำนวณล้วนเหมาะสมจิตแจ่มใสใจเริงร่าน่านิยม สู้อบรมบ่มสอนศิษย์ให้คิดดี คุณครูเสนาะ สมสะอาด ผู้เปรื่องปราดเปี่ยมคุณธรรมน�ำวิถีสอนฟิสิกส์เข้าใจง่ายหลายวิธี ถ้อยวจีพริ้งไพเราะเสนาะความ คุณครูเศกสิทธิ์ มุลาลี ท่าทางดีท่าทีสง่าน่าเกรงขามครูสังคมสมค่าพยายาม เลื่องลือนามฝึกทหารงานรอดอ คุณครูจิราภรณ์ โพธิสาร มุ่งท�ำงานสรรค์สฤษดิ์คิดเติมต่อสอนชีววิทยาน่ายกยอ ไม่รีรอเพื่อลูกศิษย์จิตอาทร 23
 • 23. คุณครูมาลา วิชาผง ผู้มั่นคงเนื่องนิตย์กิจการสอน งานพิเศษเชิงรุกบุคลากร ไม่ย่อหย่อนเรื่องดาราศาสตร์ปราชญ์วิทยา คุณครูชนิดา อุตระชัย อุทิศให้วิชาการงานศึกษา สุดยอดครูอังกฤษจิตเมตตา สู้อุตส่าห์เสียสละมานะเพียร คุณครูรติรัตน์ บุญโทแสง รู้แจ่มแจ้งกระบวนการฝึกอ่านเขียน สอนวิชาภาษาไทยให้นักเรียน อย่างพากเพียรสมค่าครูคู่แผ่นดิน คุณครูวิไลลักษณ์ โคตะโน ดุจร่มโพธิ์ภาษาวาทศิลป์ พิธีกรเสียงใสยามได้ยิน เพียงเพลงพิณเพลินไพเราะเพราะจับใจ คุณครูชัยวัฒน์ หลักค�ำ ล�้ำเลิศค่า สอนวิชาเกษตรกรรมล�้ำสมัย งานอาชีพวัฒนาล�้ำหน้าไกล มีน�้ำใจประเสริฐล�้ำเลิศธรรม์ คุณป้าประภิส เกษมทรัพย์ มอบอันดับความวิริยะยอดขยัน ถ่ายเอกสารงานส�ำเร็จเสร็จเร็วพลัน ร่วมสร้างสรรค์สรรพกิจมิตรไมตรี คุณลุงสุชาติ อินทวัน มั่นในกิจ ไปทุกทิศได้ทั่วหล้าสารถี เมื่อไหว้วานขานรับขับรถดี ท�ำหน้าที่น�ำทางอย่างตั้งใจ ขออ�ำนาจยิ่งใหญ่พระไตรรัตน์ ดลบันดาลศรีสวัสดิ์นิรัติศัย ให้ทุกท่านเปรมปรีดิ์มีโชคชัย ทั้งกายใจ สุขสันต์ นิรันดร์เทอญ นายสุวิทย์ ศรีนิล ประพันธ์ในนามศิษย์เก่า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๐๘.๕๘ น. ห้องพักครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย24
 • 24. คุณครูมุกดา ประทุมทิพย์ นางสาวมุกดา ประทุมทิพย์ ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เกิดวันที่ 15ตุลาคม 2494 ณ บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 8 ถนนพิศเพลินพานิชย์ ต�ำบลกลางอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรคนโตในจ�ำนวนบุตร 8 คน ของคุณพ่อเชย และคุณแม่มี ประทุมทิพย์ ท่านทั้งสองเป็นข้าราชการครู ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วการศึกษา • ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด • ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนเสลภูมิ อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด • ประกาศนียบัตรวิชาการทางการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ./เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครที่อยู่ในปัจจุบัน • 110 หมู่ 8 ต�ำบลกลาง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-551226 มือถือ 08-9710-8665 • 342/33 ซอยเทวาภิบาล 18 ถ.เทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-526749การท�ำงาน • บรรจุเป็นข้าราชการครู เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ในต�ำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โดยสอนวิชาเคมี หมวดวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และเกษียณอายุราชการ ที่โรงเรียนเดียวกัน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ในต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการครู 35 ปี 6 เดือน 7 วันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ • ได้รับโล่ “ครูต้นแบบ” สาขาวิทยาศาสตร์ จาก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 • ได้รบโล่ และเกียรติบตร “ครูดเด่น” กลุมสาระการเรียนรูวทยาศาสตร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ั ั ี ่ ้ิ จ�ำนวน 4 ครั้ง ในปี พ.ศ.2536 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2554 • ได้เข้าอบรมและได้รับประกาศนียบัตร เรื่อง Developing Teaching Techniquesand Learning Processes in Science Workshop จาก Sheffield Hallam University 25
 • 25. ประเทศองกฤษ รวมกบ สำนกงานคณะกรรมการขนพนฐาน สถาบนสงเสรมการสอนวทยาศาสตรและเทคโนโลยี ั ่ ั � ั ั้ ื้ ั ่ ิ ิ ์ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครูในโครงการเงินกู้ ธนาคารโลก พ.ศ. 2547-2548) ภายหลงจากนนไดนำความรทไดรบมาเผยแพรใหกบเพอนครู โดยเปนวทยากร ั ั้ ้ � ู้ ี่ ้ ั ่ ้ ั ื่ ็ ิ บรรยายในงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยหลายครั้ง • ได้เลื่อนวิทยฐานะ จากครูช�ำนาญการ เป็นครูช�ำนาญการพิเศษด้วยผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี ว 40225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการ สืบค้นทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Investigation) พ.ศ. 2551 • ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นคณะ กรรมการพิจารณาในเรืองดังต่อไปนี้ ซึงภายหลัง สสวท. ได้จดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา ่ ่ ั ทั่วประเทศ การท�ำตัวอย่างข้อสอบเคมี เพื่อใช้เป็นตัวอย่างแก่ผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อย พ.ศ. 2549 หนังสือ เรียน (ฉบับร่าง) รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 35 ปีแห่งความผูกพัน “ร้อยเอ็ดวิทยาลัย” เป็นสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติและมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานาน สถาบันนี้ได้ให้ โอกาสดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ “ครู” อย่างดีที่สุดเท่าที่ชีวิตของครูคนหนึ่งจะพึงได้รับ จึงขอขอบพระคุณ ขอบคุณ ขอบใจบุคคลเหล่านี้ คุณพ่อและคุณแม่ ที่ได้ปูพื้นฐาน และถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู พร้อมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนให้ศึกษาวิชาชีพครู ณ กรุงเทพมหานคร นับเป็นจุดเริ่มต้นที่น�ำไปสู่ความภาคภูมิใจ เพราะ ดิฉันเป็นบุตรคนโตที่สืบทอดเจตนารมณ์อาชีพครู เช่นเดียวกับคุณพ่อและคุณแม่ ดิฉันโชคดีที่ได้น�ำความรู้กลับ มารับใช้ประเทศ และท้องถิ่นบ้านเกิดของตัวเองที่ร้อยเอ็ด ท่ามกลางก�ำลังใจจากครอบครัว ผู้บริหารรวม 9 สมัย เพื่อนครู (ทั้งรุ่นพี่ที่เกษียณไปก่อนหน้านั้น รุ่นเพื่อนที่เกษียณพร้อมกัน รุ่นน้องที่ยังรับราชการอยู่) พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งท่านทั้งหลายล้วนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดส�ำหรับดิฉัน เพราะทุกท่านต่างมอบ ความไว้วางใจ ความรัก ความปรารถนาดี ให้ก�ำลังใจ ความเข้าใจ ความจริงใจ และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว สิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดถือว่าเป็นมิตรภาพที่อบอุ่น และนี่คือสิ่งที่ล�้ำค่า เหนือสิ่งอื่นใดที่ดิฉันและครอบครัวได้รับจากท่านทุกคน สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจ�ำที่งดงามของดิฉัน ตลอดไป ลูกศิษย์ทั้ง 35 รุ่นทุกคน คือ ของขวัญที่ดีท่ีสุด และสมบูรณ์พร้อมที่สุดส�ำหรับคุณครูมุกดา ประทุมทิพย์ ดิฉันภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนได้กระท�ำความดี ตั้งแต่ความดีเล็กๆน้อยๆ เป็นต้นไป ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ขอแสดงความยินดีกับความส�ำเร็จการศึกษา ในแต่ละระดับ และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานพร้อมทั้งชีวิตครอบครัว บุคลากรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยนักการ แม่บ้าน และยาม ที่ให้ความเคารพนับถือ ด้วยการอ�ำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ รวมทั้งรักษาความปลอดภัย ให้ด้วยดีเสมอ อ�ำนวยพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พุทธชยันตี ปี 2600 พระพุทธ เอกุตรสตาธิมงคล และขออัญเชิญสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พร้อมทั้งเจ้าพ่อเขียวแสด โปรดประทานพรให้ผู้บริหาร เพื่อนครู ผู้ปกครอง ลูกศิษย์ และบุคลากร พร้อมทั้งครอบครัว เปี่ยมด้วยความสุข ให้มีฐานะมั่งคั่ง ร�่ำรวย ให้เจริญก้าวหน้าใน หน้าทีการงาน ให้ความฝันทีใฝ่กลายเป็นจริง สมดังใจปรารถนา มีสขภาพแข็งแรง อายุยนนาน โชคลาภมหาศาล ่ ่ ุ ื ตลอดกาล และขอให้โชคดีตลอดไปตราบนิจนิรันดร์26
 • 26. 27
 • 27. 28
 • 28. คุณครูวิทยา โสภาวะนัสประวัติส่วนตัว นายวิทยา โสภาวะนัส ต�ำแหน่ง ครูช�ำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2494ภูมิล�ำเนาเดิม จังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา • โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (มศ. 3 ปี 2509) • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุดรธานี 2512 • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) วิทยาลัยครูอุดรธานี 2514 • การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม 2516 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน 2525ครอบครัว สมรสกับนางจิราภรณ์ โสภาวะนัส ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มีบุตร/ธิดา 2 คน คือ 1. นางสาวมณฑิรา โสภาวะนัส วิทยาศาตร์บัณฑิต ป.บัณฑิต โครงการ สควค. วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2. นางสาวปาณิศา โสภาวะนัส ก�ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 117 หมู่ 9 ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08-5743-7897ประวัติการท�ำงาน • บรรจุรับราชการที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ต�ำแหน่ง ครูตรี 2 มกราคม 2518 อัตราเงินเดือน 1,750 บาท • 1 ตุลาคม 2519 อาจารย์ 1 เงินเดือน 1,860 บาท • 31 มีนาคม 2529 อาจารย์ 2 เงินเดือน 4,945 บาท • 1 กุมภาพันธ์ 2549 ครูช�ำนาญการ เงินเดือน 32,250 บาท • 11 กุมภาพันธ์ 2553 ครูช�ำนาญการพิเศษ เงินเดือน 36,020 บาท • 1 เมษายน 2555 ครูช�ำนาญการพิเศษ เงินเดือน 49,420 บาท 29
 • 29. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช. • เหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ. คติประจ�ำใจ “ท�ำในสิ่งที่เป็นมงคล” ความประทับใจ เนื่องในโอกาสปีพุทธชยันตี ขอฝากข้อคิดในการปฏิบัติงาน ให้เพื่อนครูได้น�ำหลักการ ท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ คือ ส�ำเร็จในส่วนตนในการประกอบอาชีพ และส�ำเร็จในเจตนา ตามเป้าหมาย ...คือหลักอิทธิบาท 4 อิทธิบาท แปลว่า ฐานแห่งความส�ำเร็จ ประกอบด้วย ทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในอาชีพครู ฉัน ิยะ คือ พากเพียรให้การสอนการเรียนของนักเรียน ประสบผลดี วิร ตะ คือ เอาใจใส่ ฝักใผ่ในวิชาชีพ เทคนิควิทยาการใหม่ จิต ังสา คือ สอดส่องค้นหา ข้อบกพร่อง ของผู้เรียนขององค์กร เพื่อหาแนวทางตาม วิม เหตผลทพงควร ถาครโรงเรยนรอยเอดวทยาลย ยดเปนหลกทำงานแลว ุ ี่ ึ ้ ู ี ้ ็ ิ ั ึ ็ ั � ้ พรอมทำใหเกดความพอดี ตอสงคมละประเทศชาตอยางมนคงตลอดไป ้ � ้ ิ ่ ั ิ ่ ั่30
 • 30. 31
 • 31. 32
 • 32. คุณครูสันทัด รัตนศิลป์ประวัติส่วนตัว นายสันทัด รัตนศิลป์ ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เกิดวันที่ 21 ตุลาคม 2495ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระทอง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 7 โรงเรียนอ�ำนวยวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปวส. วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบครัว สมรสกับนางบุญสูง รัตนศิลป์ อาชีพแม่บ้าน มีบุตร/ธิดา 2 คน • นางสาวสกุลทิพย์ รัตนศิลป์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว • นางสาวจรีภรณ์ รัตนศิลป์ ท�ำงานบริษัททรูวิชั่นที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 10/3 ถนนสุขบูรพา ต�ำบลในเมือง อ�ำเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-512259ประวัติการท�ำงาน 2520 เริ่มรับราชการที่โรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม 2524 ย้ายมารับราชการที่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จนเกษียณอายุราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2543 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 15 มีนาคม 2539คติประจ�ำใจ “ท�ำใจให้สงบ ปล่อยวาง”ความประทับใจ ท�ำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย 33
 • 33. 34
 • 34. 35
 • 35. คุณครูสดศรี วรามิตร ประวัติส่วนตัว นางสาวสดศรี วรามิตร ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เกิดวันที่ 11 พฤศจิกายน 2495 ภูมิล�ำเนาเดิม จังหวัดร้อยเอ็ด ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ครอบครัว มีบุตร/ธิดา 3 คน 1. นายอักษร ไลออน นายแพทย์ประจ�ำวุฒิ-ศักดิ์ คลินิก 2. นางสาวสรรเพชุดา ไลออน พนักงานบริษัทสิงคโปร์ 3. นายภาคภูมิ ไลออน แพทย์ทางเลือก ก�ำลังศึกษาต่อ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 33/2 หมู่ 9 ถนนกองพลสิบ อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประวัติการท�ำงาน พ.ศ. 2518 ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2523 ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2527 ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2555 เกษียณอายุราชการ รวมเวลา 37 ปี 4 เดือน 9 วัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 5 ธันวาคม 2536 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2540 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 ธันวาคม 2543 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2545 คติประจ�ำใจ “ท�ำดี มีศีล 5” ความประทับใจ 4 สิ่งในโลก ที่เงินซื้อไม่ได้คือ “ความรัก” “ชีวิต” “เวลา” และ“มิตรแท้”36
 • 36. 37
 • 37. 38
 • 38. คุณครูเสนาะ สมสะอาดประวัติส่วนตัว • นายเสนาะ สมสะอาด ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2495 ภูมิล�ำเนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรีประวัติการศึกษา • ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดลาดน�้ำขาว จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2506) • ประถมศึกษาชั้นปีที่ 7 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2509) • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (พ.ศ. 2512) • ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (พ.ศ. 2516) • ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (พ.ศ.2518)ครอบครัว สมรสกับนางภาวินี สมสะอาด อดีตครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีบุตร/ธิดา 2 คน 1. ภญ.ดร.พีรยา สมสะอาด อาจารย์ประจ�ำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. นายแพทย์ศุภกร สมสะอาด แพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 120 ถนนผดุงพานิช อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-518348 มือถือ 08-7774-5843ประวัติการท�ำงาน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2518 บรรจุต�ำแหน่งครูตรี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 37 ปี 2 เดือน 24 วัน 39
 • 39. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 5 ธันวาคม 2532 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2540 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 15 มีนาคม 2544 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2545 ผลงาน/รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ ครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คติประจ�ำใจ “คิดดี ท�ำดี ซื่อสัตย์ รักและภูมิใจในวิชาชีพครู” ความประทับใจ ภูมิใจที่มีโอกาสเริ่มเป็นครูที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จนเกษียณอายุราชการตลอดเวลา 37 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นมากมายในชีวิตผม บุคลากรทุก ท่านให้ความรักผูกพัน และเป็นกัลยาณมิตร ผมท�ำงานอย่างมีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น ประทับใจศิษย์ร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นคนดี มีความกตัญญู และมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขอขอบคณผบรหารและคณครทกทานทใหความรก ใหกำลงใจในการทำงาน ขออาราธนา ุ ู้ ิ ุ ู ุ ่ ี่ ้ ั ้� ั � สงศกดสทธดลบนดาล ใหทานทงหลายมความสขกายสขใจ และเจรญรงเรองคโรงเรยนรอยเอด ิ่ ั ิ์ ิ ิ์ ั ้ ่ ั้ ี ุ ุ ิ ุ่ ื ู่ ี ้ ็ วิทยาลัยตลอดไป40
 • 40. 41
 • 41. 42
 • 42. คุณครูเศกสิทธิ์ มุลาลีประวัติส่วนตัว นายเศกสิทธิ์ มุลาลี ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ภูมิล�ำเนาเดิม 26 เทวาภิบาล ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดป่าเรไร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 7 โรงเรียนอ�ำนวยวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.ศ.6) โรงเรียนการช่างร้อยเอ็ด ประโยคครูประถมศึกษา (ป.ป.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.วิชาเอกสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒบางแสนครอบครัว สมรสกับนางรุจิรา มุลาลี ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีบุตรธิดา 2 คน 1. นางวรลฐตา บณยนนทสริ รบราชการครโรงเรยนหนองแวงวทยาคม จงหวดสรนทร์ ิั ิ ุ ั ์ิ ั ู ี ิ ั ั ุิ 2. นายชยพล มุลาลี ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 4 เทวาภิบาล ซอย 5 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-524510 มือถือ 08-7214-5981ประวัติการท�ำงาน 15 มิถุนายน 2519 อาจารย์ 1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 เมษายน 2551–2555 ครูช�ำนาญการพิเศษโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • ตริตาภรณ์มงไทย (ต.ม.) • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 43
 • 43. คติประจ�ำใจ “ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม” ความประทับใจ ภูมิใจที่ได้เป็นครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ภูมิใจที่มีพ่อครู พี่ครู และเพื่อนครู รุ่นเก่าก่อนเป็นแบบอย่างที่ดี ภูมิใจที่ได้อบรม สั่งสอน เยาวชน ให้เป็นคนดี มีความรู้ ก้าวสู่สังคม ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครู ครบถ้วน สมบูรณ์ เต็มศักยภาพ ขอขอบคุณ พี่-น้อง เพื่อนครู “ร้อยเอ็ดวิทยาลัย” ทุกคน ที่ให้ก�ำลังใจ ให้ความอบอุ่น จนมาถึงเส้นชัยในวันนี้ โปรดจงช่วยแต่งเติมช่วยเสริมต่อ ให้ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เจริญก้าวหน้า ตลอดไป44
 • 44. 45
 • 45. 46
 • 46. คุณครูจิราภรณ์ โพธิสารประวัติส่วนตัว • นางจิราภรณ์ โพธิสาร ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ • เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2495 • เป็นบุตร นายพิทยา นางบุญช่วย โพธิสารประวัติการศึกษา • ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านอ้น อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด • ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 -7 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด • มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครอบครัว สมรสกับ นายจักรี ไชยชนะ (เสียชีวิต) ประกอบธุระกิจส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 669 หมู่ 18 หมู่บ้านมารินทร์ ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08-1975-8448ประวัติการท�ำงาน บรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วันที่ 1 มิถุนายน 2519 ถึงปัจจุบันรวมเวลา 36 ปี 3 เดือน 29 วันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)ความภาคภูมิใจ 1 มิถุนายน 2519 สอบบรรจุเป็นข้าราชการที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จากผู้เข้าสอบ ทั้ง 9 คน รับ 1 คน และได้บรรจุตามค�ำสั่งที่ 1463 / 2519 สั่ง 18 สิงหาคม2519 เงินเดือนขั้น 1,750 บาท 47
 • 47. 1 เมษายน 2551 เลื่อนต�ำแหน่งจากครูวิทยฐานะช�ำนาญการ เป็นต�ำแหน่งวิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ เงินเดือนขั้น 37,980 บาท ภาคภูมิใจที่สุดที่เป็นนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2511-2512 และ ขาราชการครกลมสาระการเรยนรวทยาศาสตรของโรงเรยนรอยเอดวทยาลย ตงแต่ 2519-2555 ้ ู ุ่ ี ู้ ิ ์ ี ้ ็ ิ ั ั้ จนกระทั้งปัจจุบันรับเงินเดือน 52,940 + 11,200 (เงินประจ�ำต�ำแหน่ง + เงินวิทยะฐานะ) คติประจ�ำใจ “ส�ำนึกคุณ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย อ่อนน้อมถ่อมตน” สิ่งที่อยากฝาก ไม่กล่าวโทษ ไม่ถือสาหาความ ให้อภัย รักกลุ่มสาระฯ และโรงเรียนมากๆ เพราะเป็นบ้านเราทุกคน48
 • 48. 49
 • 49. 50
 • 50. คุณครูมาลา วิชาผงประวัติส่วนตัว นางมาลา วิชาผง ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยภูมิล�ำเนาเดิม อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา โรงเรียนสตรีราชินูทิศอุดรธานี (มศ. 3) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) วิทยาลัยครูสวนดุสิต การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามครอบครัว สมรสกับ นายถาวร วิชาผง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีบุตร/ธิดา 2 คน 1. นายธนัท วิชาผง รับราชการครูประจ�ำศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธร 2. ดร.กนิน วิชาผง ท�ำงานต่างประเทศที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 50 หมู่ 3 ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08-1964-4643ประวัติการท�ำงาน 1 สิงหาคม 2519 ครู 2 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 14 พฤษภาคม 2532 อาจารย์ 1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 30 กันยายน 2555 ครู(คศ.3) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 51
 • 51. คติประจ�ำใจ “ดีชั่วอยู่ที่ท�ำตัว” ความภาคภูมิใจ • ภมใจทไดรบราชการครครงแรกทโรงเรยนธวชบรวทยาคม อำเภอธวชบรี จงหวดรอยเอด ู ิ ่ี ้ ั ู ั้ ี่ ี ั ุ ี ิ � ั ุ ั ั ้ ็ • ภูมิใจที่รับราชการครูที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมากกว่า 20 ปี • ภูมิใจที่มีพ่อ-แม่ และญาติพี่น้องเป็นแบบอย่างที่ดี • ภูมิใจที่มีครอบครัวที่อบอุ่น • ภูมิใจ ที่มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นกัลยาณมิตร ให้ความช่วยเหลือให้ความเอื้ออาทร ด้วย ดีมาโดยตลอดชีวิตราชการครูกว่า 30 ปี • ภูมิใจที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างสมบูรณ์ และครบถ้วน เต็มความรู้ ความสามารถ สุดท้าย ขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร ขอบคุณพี่ๆ รุ่นก่อน ขอบคุณ เพื่อนๆ ขอบคุณน้องๆ ทุกคน ที่ดูแลให้ก�ำลังใจ ให้ความรักความอบอุ่น ให้ความปลอดภัย และอยู่อย่างมีความสุข ตลอดเวลาที่อยู่ในรั้วเขียว-แสด52
 • 52. 53
 • 53. 54
 • 54. คุณครูชนิดา อุตระชัยประวัติส่วนตัว • นางชนิดา อุตระชัย ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • เป็นบุตร นายบาน เหวียนบี้ นางกระจ่างจิตร์ แซ่เหวียน ภูมิล�ำเนาเดิม จังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา ประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา การศกษาบณฑต วชาเอกภาษาองกฤษ มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ จงหวดมหาสารคาม ึ ั ิ ิ ั ิ ั ี ิ ิ ั ัครอบครัว • สมรสกับนายเข็มทิศ อุตระชัย ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • มีบุตร / ธิดา 2 คน 1. นางสาวสุพิชญา อุตระชัย ประกอบธุระกิจส่วนตัว 2. นายธนกร อุตระชัย ประกอบธุระกิจส่วนตัวที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 1 ซอย 11 ถนนเทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 08-1954-7321 043-513455ประวัติการท�ำงาน 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ครู2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 31 มีนาคม พ.ศ. 2525 อาจารย์ 1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 10 มกราคม พ.ศ. 2533 อาจารย์ 2 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ครูช�ำนาญการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 55
 • 55. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • จตุถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) คติประจ�ำใจ “ท�ำงาน ให้มีสติ และท�ำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด” ความประทับใจ คนเราเกดมาแมจะเลอกเกดไมได้ แตขาพเจาภมใจทไดมอาชพเปนครู โดยเรมทำการสอน ิ ้ ื ิ ่ ่ ้ ้ ู ิ ี่ ้ ี ี ็ ิ่ � ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาสอนทั้งหมด 40 ปี คือได้ท�ำการสอนที่โรงเรียน เอกชน (โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี) 5 ปี จากนั้นได้มาสอบบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนร้อยเอ็ด วิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาที่อยู่ที่นี้ 35 ปี 6 เดือน 7 วัน (35.52 ปี) จากประสบการณ์ที่ผ่านมา แม้จะล�ำบากบ้าง-สบายบ้าง แต่ทุกครั้งที่ได้มาโรงเรียน ได้พบลูกศิษย์ เพื่อนครูทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ท�ำให้ข้าพเจ้ามีก�ำลังใจ มีมานะในการ ท�ำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ทุกชีวิตในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เปรียบเสมือน พี่-เพื่อน-น้อง ที่เป็นที่รัก คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมให้ก�ำลังใจกันจนล้นเหลือ แม้ข้าพเจ้าจะเกษียณ อายุราชการไปแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ลืมทุกคน และพร้อมที่จะกลับมาตอบแทนบุญคุณในสถาบัน เขียว-แสด แห่งนี้ทุกเมื่อ56
 • 56. 57
 • 57. 58
 • 58. คุณครูรติรัตน์ บุญโทแสงประวัติส่วนตัว • นางรติรัตน์ บุญโทแสง ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • เกิดวันที่ 24 สิงหาคม 2495 ภูมิล�ำเนาเดิม บ้านเลขที่ 15 หมู่ 11 บ้านเปลือยนอก ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา • ประถมศึกษา ป.1-ป.4 โรงเรียนวัดบ้านเปลือยนอก • ประถมศึกษาตอนปลาย ป.5-ป.7 โรงเรียนสตรีอ�ำนวยวิทยา (พ.ศ. 2505-2507) • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มศ.1-มศ.3 โรงเรียนสตรีศึกษา (พ.ศ. 2508-2510) • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มศ. 4 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (พ.ศ. 2511) • พ.ศ. 2513 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ., ป.กศ.สูง) ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม • ระหว่าง พ.ศ.2513-2515 วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ • และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (พ.ศ. 2516-2517)ครอบครัว สมรสกับนายพงษ์ศาสตร์ บุญโทแสง อดีต รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มีบุตร/ธิดา 2 คนคือ • นายศิริชัย บุญโทแสง ครูโรงเรียนเนินสง่าวิทยา อ�ำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ • นางสาวธีรวรรณ บุญโทแสง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขณะนี้ก�ำลัง ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 19 หมู่ 19 บ้านหนองทุ่งมน ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 08-4792-2510ประวัติการท�ำงาน เข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนพนมไพร เมื่อปี พ.ศ.2518 เป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นสอบบรรจุใหม่ในปี 2519 และบรรจุที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ท�ำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะจนได้รับเลื่อนต�ำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 ระดับ 8 เมื่อ 14 ตุลาคม 2539 และปรับมาเป็น คศ.3 พ.ศ. 2547เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 5 ธันวาคม 2524 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 5 ธันวาคม 2532 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 5 ธันวาคม 2534 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2538 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 15 มีนาคม 2539 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2543 59
 • 59. ผลงาน/รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ ครูดีเด่นภาษาไทย ระดับโรงเรียน ปี พ.ศ. 2537 – 2538 ครูดีเด่นภาษาไทย ระดับจังหวัด พ.ศ.2539 ครูดีเด่นภาษาไทย ระดับเขตการศึกษา พ.ศ.2539 เลื่อนต�ำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 8 พ.ศ. 2539 (14 ตุลาคม 2539) ครูแกนน�ำดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2544 เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลคุรุเกียรติยศ (พ.ศ. 2545) คติประจ�ำใจ “ความพยายามมีอยู่ที่ไหนความส�ำเร็จอยู่ที่นั้น” ความประทับใจ เมอครงทขาพเจาเปนเดก ไดมโอกาสเขามาในเมองรอยเอด และโรงเรยนรอยเอดวทยาลยในชวงทมงาน ื่ ั้ ี่ ้ ้ ็ ็ ้ ี ้ ื ้ ็ ี ้ ็ ิ ั ่ ี่ ี กีฬา หรือกิจกรรมส�ำคัญของทางจังหวัด ได้เห็นความสวยงาม ใหญ่โต ความมีสง่าราศี ของอาคาร 1 ข้าพเจ้า มีความประทับใจยิงนัก และฝันว่าอยากมีโอกาสสักวันเข้ามาเรียน หรือมาท�ำงานบ้างคงจะท�ำให้ขาพเจ้ามีความ ่ ้ สุขและภาคภูมิใจที่สุดความคิดฝันเมื่อครั้งเด็ก ท�ำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของสถาบันแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ระดับชั้น ม.ศ.4 (4/2) ห้องเก่งของโรงเรียน เด็กบ้านนอกอย่างเราต้องใช้ความมานะพากเพียร เริ่มตั้งแต่การเดินทางที่ไม่สะดวกสบาย การเรียนสายวิทย์ที่มีแต่คนเก่งๆ ข้อสอบปลายปีที่ใช้ข้อสอบกระทรวง ท�ำให้ข้าพเจ้าภูมิใจที่สามารถสอบเลื่อนชั้นได้ ซึ่งข้าพเจ้าอาจเกือบเป็นคนสุดท้าย ที่สอบผ่านเพียงครึ่งห้อง เท่านั้น ข้าพเจ้ายังไม่จบหลักสูตรจึงลาออกไปเรียนครู หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. และป.กศ.สูง) ที่วิทยาลัยครูมหาสารคาม และระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) ที่มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ มหาสารคาม เรียนจบแล้วได้ กลับมาสอบบรรจุในต�ำแหน่งครูภาษาไทย เมื่อปี 2519 ซึ่งมี่ 4 อัตรา ข้าพเจ้าโชคดี สอบได้ นับเป็นความสุขใจ และภูมิใจเป็นที่สุดตลอดระยะเวลา 36 ปี ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่นี้ ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทเสียสละไม่เคยคิดท้อแท้ในการท�ำงาน พัฒนาตนเอง พัฒนางาน เป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูในสถาบัน และต่างสถาบัน มีลูกศิษย์มากมาย ที่ประสบผลส�ำเร็จในหน้าที่การงาน ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจ ในการท�ำงานทั้งได้รับเกียรติให้เป็นครูดีเด่นภาษาไทยของโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ครูแกนน�ำระดับจังหวัด กรมสามัญศึกษา และได้เป็นบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการ เรียนรู้ รางวัลครูเกียรติยศ กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังได้เป็นผู้กรองผลงานทางวิชาการ ของครูเพื่อเลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา จึงเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการ ศึกษาของชาติ ให้มีส่วนพัฒนาเจริญรุ่งเรือง ในที่สุดข้าพเจ้าได้เลื่อนต�ำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นอาจารย์ 2 ระดับ 7 และอาจารย์ 3 ระดับ 8 ตามล�ำดับในวันที่ 14 ตุลาคม 2539 นับเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตราชการแต่สิ่ง ที่ข้าพเจ้าภูมิใจ ไปกว่านั้นก็คือการได้เป็นคณะผู้จัดตั้งงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู และจัดอบรมครู เพื่อ พัฒนางาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการน�ำกระบวนการคิดเข้าสู่ห้องเรียนได้เป็นผลส�ำเร็จระดับ หนึ่ง ข้อคิดในการท�ำงานเราควรมีความพยายาม และท�ำด้วยใจรักเสียสละ เพื่อลูกศิษย์ เพื่อสถาบัน ทุ่มเทใน การท�ำงาน ดังคติประจ�ำใจที่ว่า “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�ำเร็จอยู่ที่นั้น” ในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ จึงขอฝากน้องๆทั้งหลายให้ทุ่มเทเสียสละเพื่อลูกศิษย์เพื่อสถาบันที่มี ชื่อเสียง “ร้อยเอ็ดวิทยาลัย” ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวสู่ เวทีอาเซียน - เวทีโลก ด้วยความภาคภูมิใจ ดั่งวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนเราให้จงได้60
 • 60. 61
 • 61. 62
 • 62. คุณครูวิไลลักษณ์ โคตะโนประวัติส่วนตัว • นางสาววิไลลักษณ์ โคตะโน ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2497 • ภูมิล�ำเนาจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 7 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนสตรีศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 178 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 08-7215-9699ประวัติการท�ำงาน พ.ศ. 2518-2521 ครูโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม พ.ศ. 2521-2555 ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน • จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 5 ธันวาคม 2532 • ตริตาภรณ์มงไทย (ต.ม.) 5 ธันวาคม 2535 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2540 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 ธันวาคม 2545 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2545ผลงาน/รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ ครูภาษาไทยดีเด่นคติประจ�ำใจ “คิดก่อนพูดเสมอ” 63
 • 63. จากใจ...วิไลลักษณ์ ดิฉันรู้สึกดีใจ ภูมิใจ ที่ในอดีตนั้นเป็นศิษย์เก่าร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในปัจจุบันท�ำหน้าที่ครู ผู้สอน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย และในอนาคตคือครูเก่าของร้อยเอ็ดวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนร้อยเอ็ด วทยาลยนนเปนโรงเรยนทมชอเสยง มเี กยรตประวตมายาวนานกวา 100 ปี มผลผลตทรพยากร ิ ั ั้ ็ ี ี่ ี ื่ ี ี ิ ัิ ่ ี ิ ั บุคคลที่เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดมา เชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลา 34 ปี ทดฉนปฏบตงานรวมกบบคลากรสายบรหาร ครอาจารย์ นอกจาก ี่ ิ ั ิ ั ิ ่ ั ุ ิ ู งานสอนแล้วยังมีงานพิเศษอื่นๆ อีก เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบุคลากร งานกิจกรรมหน้า เสาธง งานครูที่ปรึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุข ความสบายใจ ประสบผลส�ำเร็จทุกงาน ทั้งนี้เพราะได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ความ เอออาทรจากเพอนรวมงาน เปนอยางดี และทสำคญทสด คอไดรบความอนเุ คราะห์ ไดรบเกยรติ ื้ ื่ ่ ็ ่ ี่ � ั ี่ ุ ื ้ ั ้ั ี ได้รับความไว้วางใจ จากคณะผู้บริหาร ที่อ�ำนวยความสะดวก และคอยเป็นก�ำลังใจตลอดเวลา ครู-บุคลากรทุกท่าน เป็นกัลยาณมิตร และห่วงใยด้วยดี เสมอมา ดิฉันก็ขอขอบพระคุณคณะ ผู้บริหาร ครู-บุคลากร ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย จนกระทั่งมาถึงวันนี้ วันที่ต้องจากรั้วเขียว-แสด ไป (ทั้งๆที่ยังไม่อยากจะจาก) แต่ทั้งนี้ เพราะสุขภาพร่างกาย ไม่อ�ำนวย เนื่องจากดิฉันป่วยด้วย โรคหินปูนเกาะท่อนกระดูกหู ท�ำให้ ประสาทหูเสื่อม หูหนวก จ�ำเป็นต้องผ่าตัด เพื่อตัดท่อนกระดูกหูทิ้ง ดังนั้นจึงมีอาการวิงเวียน ศีรษะอยู่บ่อยๆ และสูญเสียการทรงตัวด้วย ที่ส�ำคัญที่สุดคือมีปัญหาในด้านการสื่อสาร โดย เฉพาะการเรยนการสอน รสกสงสารตวเอง สงสารนกเรยนทตองประสบกบครทมปญหาในการ ี ู้ ึ ั ั ี ี่ ้ ั ู ี่ ี ั สื่อสาร (ครูหูหนวก) ดิฉันจึงตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนด รู้สึก ใจหายมาก เมื่อรู้ว่าต้องจากร้อยเอ็ดวิทยาลัยบ้านหลังที่ 2 ไปจริงๆ แล้ว ก่อนจากดิฉันขอฝาก ความห่วงใย และความปรารถนาดี ให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วย หมั่นดูแล ตนเองนะคะ สวัสดีค่ะ ถึงเวลาวาระครบเกษียณ กาลผันเปลี่ยนเวียนพรากจากใจหาย เคยร่วมงานสานสายใยไม่เสื่อมคลาย จากเพียงกายใจยังซึ้งถึงไมตรี ถึงจากศิษย์ยังผูกพันฉันครูศิษย์ แม้นจากมิตรยังร้อยรักเป็นสักขี จากโรงเรียนเพียรมาเยี่ยมเปี่ยมอารี ในฤดียังผูกพันนิรันดร ด้วยรักและผูกพัน ครูวิไลลักษณ์ โคตะโน64
 • 64. 65
 • 65. 66
 • 66. คุณครูชัยวัฒน์ หลักค�ำประวัติส่วนตัว • นายชัยวัฒน์ หลักค�ำ ต�ำแหน่งครูช�ำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2501 • เป็นบุตรคนที่ 3 ของพ่อรัตน์ แม่ปุ่น หลักค�ำประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียน ช. วิทยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประถมศึกษาชั้นปีที่ 7 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาลัยครูสกลนคร ปริญญาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ มหาสารคามครอบครัว มีบุตร / ธิดา 3 คน 1. นางสาวอรุณี หลักค�ำ ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 2. นายมาโนช หลักค�ำ ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. นายเฉลิมพล หลักค�ำ ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่อยู่ปัจจุบัน หลักชัยฟาร์ม 55 บ้านน้อยในเมือง ซอย 16 ถนนเทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08-6579-6776ประวัติการท�ำงาน ปี 2523 ครูโรงเรียนหัวโทนวิทยา อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2525 ครูโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2530 ครูโรงเรียนศึกษาสงเคาระห์ธวัชบุรี อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2540 ครูโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2549-2555 ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดคติธรรมประจ�ำใจ“มความเชอมนและศรทธาใน หลกคำสอนของพระพทธองคตลอดมา และตลอดไป” ี ื่ ั่ ั ั � ุ ์ 67
 • 67. 68
 • 68. นางสาวประภิส เกษมทรัพย์ประวัติส่วนตัว • นางสาวประภิส เกษมทรัพย์ ต�ำแหน่ง พนักงานบริการ อัดส�ำเนา ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • เกิดวันที่ 23 มิถุนายน 2495 • ภูมิล�ำเนา บ้านเลขที่ 44 ถนนด�ำรงราษฎร์วิถี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดสระทอง 2506 มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีอ�ำนวยวิทยาลัย 2512 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศึกษาที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 44 ถนนด�ำรงราษฎร์วิถี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-519547 โทรศัพท์ 08-9941-3350ประวัติการท�ำงาน 15 พฤษภาคม 2522 ต�ำแหน่งนักการภารโรง 1 ตุลาคม 2552 เปลี่ยนต�ำแหน่งเป็น พนักงานบริการอัดส�ำเนาผลงาน / รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ 1. ลูกจ้างประจ�ำดีเด่น ประจ�ำปีการศึกษา 2550 2. ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ไม่มีวันลาในรอบ 2 ปี งบประมาณ 2549-2550คติประจ�ำใจ “ท�ำวันนี้ ให้ดีที่สุด แล้วจะมีความสุข”ความประทับใจ ดิฉันเริ่มรับราชการ (ลูกจ้างประจ�ำ) ครั้งแรก วันที่ 15 พฤษภาคม 2522 ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตลอดเวลา 33 ปี 6 เดือน 25 วัน ในรั้วเขียว-แสด แห่งนี้ มีทั้งความเมตตาความอบอุ่น ความเอื้ออาทร จากคณะผู้บริหาร คณะคุณครู และน้องๆ ทุกคน บางครั้งการท�ำงานอาจจะบกพร่องบ้างก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ในที่สุดก้าวที่ 61 ของการรับราชการก็มาถึง คิดแล้วก็อดใจหายไม่ได้ ดิฉันจะคดถงอดตทแสนประทบใจ ความไววางใจในการทำงานเสมอมา ดฉนจะขอจดจำ ิ ึ ี ี่ ั ้ � ิั �สิ่งดีๆ ไว้ในดวงใจตลอดไป “ขอให้ทุกท่านจงโชคดีตลอดไป” 69
 • 69. 70
 • 70. นายสุชาติ อินทวันประวัติส่วนตัว • นายสุชาติ อินทวัน ต�ำแหน่ง หัวหน้ายานยนต์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย • เกิดวันที่ 7 มิถุนายน 2495 • ภูมิล�ำเนา ต�ำบลสีแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4ครอบครัว สมรสกับนางวิไลวรรณ อินทวัน มีบุตร/ธิดา 2 คน 1. นายธงชัย อินทวัน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่บริษัทบีทาโก้ 2. นายชัยยุทธ อินทวัน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้คุมนักโทษ จังหวัดนครพนมที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 12 ม.7 ต�ำบลดงสิงห์ อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 08-7420-5821ประวัติการท�ำงาน บรรจุเป็นลูกจ้างประจ�ำโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 15 สิงหาคม 25524 จนถึงปัจจุบันรวม 31 ปี 71
 • 71. 72
 • 72. รู้จักมองทุรกู้จอย่ักาให้ นรู้ธรรมดา่อยวาง พอ งเป็ จักปล วันนี้หลายคนต้องกลายเป็นคนตกงานเพราะต้องเกษียณอายุราชการ คนที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์จะต้องถึงเวลาพักผ่อน เพราะระบบข้าราชการเมืองไทยโดยทั่วไปก�ำหนดให้คนที่มีอายุครบหกสิบปีต้องเกษียณจากการท�ำงานที่ตรากตร�ำมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน บางคนท�ำงานเกือบสี่สิบปี จู่ๆก็ต้องตกงาน ทุกวันเคยออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ต้องผจญกับสภาพการจราจรที่ติดขัด ก็ถึงเวลาได้หยุดพักเสียที บางคนอาจดีใจที่ไม่ต้องท�ำงานเดิมๆ อันแสนเบื่อหน่าย แต่บางคนยังอยากท�ำงานต่อไปอีก เพราะความจ�ำเป็นบางประการ เช่น บ้านก็ยังผ่อนไม่หมด รถก็ยังต้องผ่อน ลูกยังเรียนไม่จบ แต่ระบบก็คอระบบอาจจะมีการต่ออายุราชการบ้างในบางต�ำแหน่ง แต่โดย ืทั่วไปคนอายุหกสิบปีต้องเกษียณในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ความหวังของมนุษย์นนอาจจะสมหวังหรือผิดหวังก็ได้ ในพระพุทธศาสนาได้แสดงข้อทีภกษุ ั้ ่ ิพึงหวังเมื่อปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธศาสนาไว้ใน อากังเขยยสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์(13/73/43) สรุปความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่า ขอเราพึงเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจ เป็นที่เคารพ และเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงกระท�ำให้บริบูรณ์ในศีล หมั่นประกอบธรรมเครื่องระงับจิตของตน ไม่ท�ำฌานให้เหินห่าง ประกอบด้วยวิปัสสนา พอกพูนสุญญาคาร” ในข้อนี้แม้ฆราวาสก็สามารถหวังได้เหมือนกันว่า ขอเราพึงเป็นที่รักทีชอบใจของมหาชน ข้อปฏิบตกสามารถประยุกต์ใช้ได้คอมีความเป็นปกติเสมอต้นเสมอปลาย หัก ่ ัิ็ ืห้ามจิตไม่ให้หลงมัวเมาจนเกินไป เป็นต้น ศีลแปลว่าความเป็นปกติ คนมีศีลก็คือคนที่มีความเป็นปกตินั่นเอง คนที่มีอายุหกสิบปีน่าจะมีความพอในเกือบทุกอย่างแล้ว เพราะได้ท�ำหน้าที่มาอย่างเต็มที่ควรจะถึงเวลาแห่งการพักผ่อนได้แล้ว อาจจะสรุปหลักธรรมสั้นๆ ส�ำหรับคนในวัยเกษียณได้สี่ประการ คือ “รู้จักพอ รู้จักให้ รู้จักปล่อยวาง เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา” ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้ รู้จักพอ ชีวิตได้ผ่านเหตุการณ์มาหลากหลายประการ ได้เห็นทั้งโลกและธรรม ตามที่ปรากฎในโลกธรรมแปดประการ ดังที่ปรากฎในโลกธรรมสูตร อังคุตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (23/96/122)ความวาโลกธรรมแปดประการนี้ ยอมหมนไปตามโลกและโลกยอมหมนไปตามโลกธรรม 8 ประการ ่ ่ ุ ่ ุคือ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ธรรมในหมู่มนุษย์เหล่านี้เป็นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่ท่านผู้เป็นนักปราชญ์ มีสติ ทราบธรรมเหล่านั้นแล้ว พิจารณาเห็นว่ามีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ธรรมอันน่าปรารถนา ย่อมย�่ำยีจิตของท่านไม่ได้ ท่านย่อมไม่ยินร้ายต่ออนิฏฐารมณ์ ท่านขจัดความยินดีและความยินร้ายเสียได้จนไม่เหลืออยู่ อนึ่งท่านทราบทางนิพพานอันปราศจากธุลี ไม่มีความเศร้าโศก เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ ย่อมทราบได้อย่างถูกต้อง ชีวิตในวัยเกษียณจึงควรรู้จักพอ” 73
 • 73. รู้จักให้ เมื่อพอก็ควรให้ในสิ่งที่ตนมี อาจจะเป็นสมบัติทรัพย์สินเงินทองที่เก็บสะสมมาตลอด อายุราชการ พอถึงวัยพักก็ควรหาทางตอบแทบคุณแผ่นดิน ประเทศชาติหรือให้แก่คนรอบข้าง ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายตามสมควร ชีวิตที่เหลืออยู่คือ การให้ย่อมจะท�ำให้มีความสุข เพราะ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ดังที่ปรากฎในมนาปทายีสูตร อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (22/44/44) ความ ว่า “ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของ ที่ดี และผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ นรชนใดให้ของที่เลิศ ให้ของที่ดี และให้ ของที่ประเสริฐ นรชนนั้นจะบังเกิด ณ ที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ” ที่ส�ำคัญผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของ คนอืนเสมอ คนในวัยนีควรรูจกเป็นผูให้ แม้จะไม่ใช่สงของเงินทอง แต่อาจจะเป็นการให้คำแนะน�ำ ่ ้ ้ั ้ ิ่ � ให้วิชาความรู้แก่คนรุ่นหลัง ก็ได้ชื่อเป็นผู้รู้จักให้ย่อมจะมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ตามสมควร รู้จักปล่อยวาง ชีวิตด�ำเนินมาถึงขั้นนี้แล้ว ไม่ควรแบกทุกอย่างไว้บนบ่าแห่งความรับผิดชอบให้ หนักอึ้งอีกต่อไป ผู้รู้ท่านแนะนำไว้ว่า “ปล่อยว่าง วางเบา เอาหนัก รักทุกข์” คนที่มีอายุมาถึง � หกสิบปีได้ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอแล้ว ควรถึงเวลาต้องปล่อยวางกันแล้ว เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา เรื่องนี้เป็นหลักธรรมขั้นสูง ในพระพุทธศาสนา ได้แสดงสิ่งที่เป็น ธรรมดาทั่วไปของสิ่งทั้งหลายว่า มีความเหมือนกันนั่นคือ สามัญลักษณะ ดังที่ปรากฏใน อุปปาท สูตรอังคุตรนิกาย ติกนิบาตร (20/576/273) ความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่อุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นเอง ตถาคตตรัสรู้ บรรลุธาตุน้ันว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงครั้นแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็น อนัตตา ครั้นแล้วจึงบอกแสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้เข้าใจง่ายว่า สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” นั่นคือความเป็นไปตามธรรมดา ของสิ่งทั้งหลาย ต้องมองให้เห็นตามสภาพความเป็นจริง ในส่วนของคนที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ อาจจะมีความหวังตั้งแต่เริ่มท�ำงาน จนกระทั่ง หมดเวลาท�ำงาน ส่วนใครจะสมหวังหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละบุคคลเหมือนกัน บาง คนทำงานพรอมกน คนหนงขนไปถงตำแหนงสงสด ในขณะทอกคนไปไมถงไหนยงคงเวยนวายตาย � ้ ั ึ่ ึ้ ึ � ่ ู ุ ี่ ี ่ึ ั ี ่ เกิดอยู่ในต�ำแหน่งเดิม ๆ จนกระทั่งเกษียณ การมีความหวังก็เป็นก�ำลังใจอย่างหนึ่งที่ท�ำให้มนุษย์ มีเป้าหมาย แต่พอไปถึงเป้าหมายแล้วการตั้งความหวังก็ไม่มีความหมายอีกต่อไป เหมือนเรือที่ท�ำ หน้าทีข้ามฟาก พอส่งถึงฝังก็หมดหน้าที่ การท�ำงานในหน้าทีกคล้ายกัน เมื่อหมดเวลาก็หมดหน้าที่ ่ ่ ่็ “หากรู้จักพอ รู้จักให้ รู้จักปล่อยวาง เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา” ชีวิตนี้ก็อยู่อย่างมีคุณค่า เมื่อเวลา แห่งชีวิตยังเหลืออยู่ก็ต้องสู้ อย่าพึ่งหมดแรงสิ้นหวังขาดก�ำลังใจ ตราบใดที่ลมหายใจยังไม่สิ้นชีวิต ก็ต้องดิ้นกันต่อไป (พระมหาบุญไทย ปุญญมโน)74
 • 74. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ด ้ ว ยข ้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ข ้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสั ง กัดกระทรวงศึกษาธิการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการพ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแห้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๕)พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๐๗ (๒) และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ิพ.ศ. ๒๕๓๙ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๕๕ ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 75
 • 75. บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง-สังกัด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ๑ นางสุจิต ศิริอมรพรรณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ๒ นายอากาศ กองพิธี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ๓ นายช�ำนาญ โพธิคลัง ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๔ นายพจน์ จันทร์โตพฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ๕ นายพีรพงษ์ พงศ์ศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ๖ นายสมศักดิ์ สอนสนาม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ๗ นายเข็มชาติ เกษตรสิงห์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนธงธานี ๘ นายอนุภาพ พิมพ์เขต ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ๙ นายบรรดาศักดิ์ สีลา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนน�้ำใสวิทย์ ๑๐ นางรัตนา เอื้อมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ๑๑ นายสมคิด พานแสวง รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ๑๒ นายชัยมงคล สุขประเสริฐ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๑๓ นายชัชวาล สมยาภักดี รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ๑๔ นายวริทธิ์ธร ศรีสุระ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา ๑๕ นายประมวล สิงห์เขาภู รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา ๑๖ นายเสรี ฝางเสน รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม76
 • 76. ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง-สังกัด ๑๗ นางสาวมุกดา ประทุมทิพย์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๑๘ นายสันทัด รัตนศิลป์ ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๑๙ นายวิทยา โสภาวะนัส ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๐ นางสาวสดศรี วรามิตร ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๑ นายเศกสิทธิ์ มุลาลี ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๒ นางจิราภรณ์ โพธิสาร ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๓ นางมาลา วิชาผง ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๔ นางชนิดา อุตระชัย ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๕ นางรติรัตน์ บุญโทแสง ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๖ นายเสนาะ สมสะอาด ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ๒๗ นายสนอง สุดหนองบัว ครู โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ๒๘ นายพิชัย งามสนิท ครู โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ๒๙ นางนภาพร กลางคาร ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓๐ นายชัยสมร ศิริกังวาน ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ๓๑ นายบุญจันทร์ กลางคาร ครู โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ๓๒ นางทิพย์พร ลาดคุ้ม ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ๓๓ นางสาวทองสุข เทียมสกุล ครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ๓๔ นางเพ็ญธรรม จิตมุตติกุล ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๓๕ นางอุษณีย์ วุฒิจ�ำนงค์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๓๖ นางจิดาภา แก้วกาหลง ครู โรงเรียนสตรีศึกษา 77
 • 77. ล�ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง-สังกัด ๓๗ นางธิราวรรณ บุตรบุญชู ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๓๘ นางจิราลักษณ์ ขุณิกากรณ์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๓๙ นางอัญชลี กลางบุรัมย์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๔๐ นางสุพรรณี ผาสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๔๑ นางสาวอิ่มใจ ศีรษะภูมิ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๔๒ นางนิตยา วิเศษสุวรรณ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๔๓ นายฉลาด กลางบุรัมย์ ครู โรงเรียนสตรีศึกษา ๔๔ นายด�ำริห์ ไชยหะนิจ ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ๔๕ นางกัญญาวีร์ ศรีศาลา ครู โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ๔๖ นายบัญญัติ บุญสิงทอง ครู โรงเรียนขัติยะวงษา ๔๗ นายประจันต์ พวงผกา ครู โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ๔๘ นางสุกัลยา สังฆะ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ๔๙ นายรังศรี หงศาลา ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ๕๐ นายนพวงศ์ แว่นใหญ่ ครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ๕๑ นางจริยา ลักษณะงาม ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ๕๒ นางธนาพร ศรีสุลัย ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ๕๓ นายพูนพัฒน์ หลักค�ำ ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ๕๔ นางสมถวิล บาลเวช ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ๕๕ นายก�ำพล ใจเมือง ครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์78
 • 78. ค�ำสั่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗ ที่ ๓๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตราก�ำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๓ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๓๓แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๐๘๐ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕และหนังสือคณะกรรมการก�ำหนดเป้าหมายและนโยบายก�ำลังคนภาครัฐ (คปร.) ด่วนที่สุดที่ นร ๑๐๐๘.๒/๘ ลงวนที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ หนงสอ คปร. ดวนทสด ที่ นร ๑๐๐๘.๒/๒๔ ั ั ื ่ ี่ ุลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๖๘๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�ำนวน ๑๗ ราย ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตราก�ำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ (นายชาตรี ชาปะวัง) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 79
 • 79. ต�ำแหน่งและส่วนราชการ เงินเดือนและเงิน ล�ำ วัน/ วันบรรจุ ดับ ชื่อ-สกุล เดือน/ เข้ารับ อัน เลขที่ เงินประจ�ำ การได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญบัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง ที่ ราชการ เงินเดือน ปีเกิด ต�ำแหน่ง/สังกัด ดับ ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่ง 6 นางพิกุล โคตุฉิน 3 มิ.ย. 16 พ.ค. ครู คศ.3 104431 50,290 5,600 ให้ได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตาม 3 4510 00626 53 0 2498 2523 โรงเรียนพลาญชัย พระราชบัญญัติกองทุน แนบท้ายค�ำสั่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ 327/2555 อัตราก�ำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก�ำหนด) พิทยาคม บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ อ�ำเภอเมือง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม ร้อยเอ็ด เติม (2) สพม.27 7 นางสุนันทา งามสนิท 10 15 พ.ค. ครู คศ.3 104426 45,540 5,600 ให้ได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพ 3 4599 00047 78 9 ก.พ. 2521 โรงเรียนพลาญชัย ระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จ สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 2499 พิทยาคม บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. อ�ำเภอเมือง 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ร้อยเอ็ด สพม.27 8 นางสาววิไลลักษณ์ โคตะโน 7 ก.พ. 15 ก.ย. ครู คศ.3 71372 52,940 5,600 ให้ได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพ 3 4599 00212 66 6 2497 2521 โรงเรียนร้อยเอ็ด ระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จ วิทยาลัย บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. อ�ำเภอเมือง 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ร้อยเอ็ด สพม.27 9 นายชัยวัฒน์ หลักค�ำ 7 ธ.ค. 10 มิ.ย. ครู คศ.3 71917 42,330 5,600 ให้ได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพ 3 4505 00308 73 1 2501 2523 โรงเรียนร้อยเอ็ด ระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จ วิทยาลัย บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. อ�ำเภอเมือง 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ร้อยเอ็ด สพม.27 10 นางสุนันทา สัจจะมโน 4 ธ.ค. 23 พ.ค. ครู คศ.3 72174 49,420 5,600 ให้ได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญตามพ 3 4507 00451 79 1 2497 2517 โรงเรียนโพนทอง ระราชบัญญัติกองทุนบ�ำเหน็จ พัฒนาวิทยา บ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. อ�ำเภอเมือง 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) ร้อยเอ็ด สพม.27 80
 • 80. ประกาศส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจ�ำพ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ด้ ว ยมี ลู ก จ้ า งประจ� ำ ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 27ที่จะต้องพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เนื่องจากอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ ตามความในข้อ 7(3) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย บ�ำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 และพ้นจากต�ำแหน่งตามข้อ 57 (2) ประกอบกับหนังสือมอบอ�ำนาจของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ 8/2546 ลงวั น ที่ 7 กรกฎาคมพ.ศ. 2546 จึงให้ลูกจ้างประจ�ำพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555เป็นต้นไป จ�ำนวน 14 ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายค�ำสั่งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (นายภิญโญ ศรีม่วง) รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ รักษาการณ์แทน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 81
 • 81. อัตราค่าจ้าง ล�ำดับ หน่วยงานต้นสังกัด ต�ำแหน่ง เลขประจ�ำตัว ชื่อ-สกุล ต�ำแหน่ง/ระดับ (1 เมษายน ที่ (โรงเรียน/อ�ำเภอ) เลขที่ ประชาชน 2555)บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจ�ำที่จะพ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 1 นายสุชาติ อินทวัน พนักงานขับรถยนต์/ส 2 หัวหน้า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/เมืองร้อยเอ็ด 22258 20,770 3 4501 01285 01 0 2 นางสาวประภิส เกษมทรัพย์ พนักงานบริการอัดส�ำเนา/บ 1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/เมืองร้อยเอ็ด 22262 16,030 3 4599 00129 67 0 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 3 นายประสาท ขาวลาจันทร์ ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนสตรีศึกษา/เมืองร้อยเอ็ด 22272 18,970 3 4501 01270 93 4 4 นายวิไล ขาวศรี ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนสตรีศึกษา/เมืองร้อยเอ็ด 22281 18,480 3 4501 00418 28 8 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 5 นายโพธิ์ สังฆะมณี ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนสตรีศึกษา/เมืองร้อยเอ็ด 22276 19,100 3 4505 00250 12 1 6 นายเสรี ธรรมสาร ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม/จตุรพักตรพิมาน 22344 17,880 3 4504 00049 62 8 7 นายแดนชัย บุญพันธ์ ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนธงธานี/ธวัชบุรี 22377 20,040 3 4505 01072 48 0 8 นายบัวสาย พาที ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนทรายทองวิทยา/โพนทราย 22752 20,440 3 4513 00006 69 3 9 นายประเสริฐ บุตรภักดี พนักงานบริการ/บ 1 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม/โพนทอง 22835 14,570 3 4507 00394 99 1 10 นายปัญญา กุลโพนเมือง ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม/เสลภูมิ 22894 17,570 3 4505 00725 90 1 11 นายบรรจง ทนุการ พนักงานบริการ/บ 1 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์/โพธิ์ชัย 22969 16,030 3 4508 00169 68 0 12 นายบรรจง แพงจันทร์ ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม/ปทุมรัตต์ 22550 18,480 3 4503 00010 97 5 13 นายเสมียน โป๊ะประนม ช่างสี/ช 3 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย/หนองพอก 22940 17,880 3 4509 00370 08 9 14 นายนครินทร์ ศรีทิศ ช่างครุภัณฑ์/ช 3 โรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม/ทุ่งเขาหลวง 22466 15,720 3 4199 00600 65 8 82
 • 82. ค�ำสั่งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ที่ 188 / 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำหนังสือที่ระลึก และวีดีทัศน์ งานเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2555 ด้วยในปีงบประมาณ 2555 มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจ�ำโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ จ�ำนวน 12 คน และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนดจำนวน 2 คน เพอเปนเกยรตแกผเู้ กษยณอายราชการดงกลาว โรงเรยนจงแตงตงคณะกรรมการ � ื่ ็ ี ิ ่ ี ุ ั ่ ี ึ ่ ั้จัดหนังสือที่ระลึก และวีดีทัศน์งานเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 1. คณะกรรมการอ�ำนวยการ ประกอบด้วย 1. นายปรีดา ล�ำมะนา ประธานกรรมการ 2. นายมนต์แทน เกษมทรัพย์ รองประธานกรรมการ 3. นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์ กรรมการ 4. นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ กรรมการ 5. นายวิรัตน์ สัตย์มิตร กรรมการและเลขานุการ 6. นายสมพงษ์ ศรีนิลทา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2. คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือเกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 1. นายวิรัตน์ สัตย์มิตร ประธานกรรมการ 2. นางสาวเกศินี ปริปุณณะ รองประธานกรรมการ 3. นายธงชัย สุ่มมาตย์ กรรมการ 4. นายวิศิษฐ์ ศรีประสม กรรมการ 5. นายประภาส ค�ำมะณี กรรมการ 6. นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ กรรมการ 7. นางสารภี พลเยี่ยม กรรมการ 8. นายบุญช่วย แถสูงเนิน กรรมการ 9. นายวรวิชย์ จันทร์เพ็ง กรรมการ 10. นางยุบล อายุวัฒน์ กรรมการ 11. นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์ กรรมการ 83
 • 83. 12. นางเฉลิมพักตร์ สุ่มมาตย์ กรรมการ 13. นางชนากาญจน์ อุ่นละออ กรรมการ 14. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทย กรรมการ 15. นางเบญจพร แก้วมนตรี กรรมการ 16. นางสมจิตร อินทรชาติ กรรมการ 17. นางสนธนา กีไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการ 18. นายกิตติศักดิ์ โพธิโชติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ประสานงานและหาข้อมูลกับผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อจัดท�ำหนังสือที่ระลึก เกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2555 ให้แล้วเสร็จ 3. คณะกรรมการจัดท�ำวีดีทัศน์เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย 1. นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์ ประธานกรรมการ 2. นางสาวเกศินี ปริปุณณะ รองประธานกรรมการ 3. นายสมชัย สุขกวี กรรมการ 4. นายยุทธพร บิลจรัล กรรมการ 5. นายสุริชัย อรัญวาส กรรมการ 6. นายเกรียงศักดิ์ ศรีน�้ำเงิน กรรมการและเลขานุการ 7. นายกิตติศักดิ์ โพธิโชติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ จัดท�ำวีดีทัศน์ น�ำเสนอ ประวัติ ผลงาน ผู้เกษียณอายุราชการ ให้แล้วเสร็จ สวยงาม พร้อมฉายในงานวันเกษียณอายุราชการ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และเสียสละ เพื่อให้แล้วเสร็จทันเวลาและมีคุณภาพ สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (นายปรีดา ล�ำมะนา) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย84

×