“เชื่อมภาค เชื่อมชีวิต บูรณาการทุกทิศสูความเจริญ”
่
Moving Forward 2 ล้านล้าน ขับเคลื่อนไทยทัดเทียมโลก

ดร.ชัชชาติ สิทธิพั...
ประเด็นนาเสนอ








ประเทศไทยกับ AEC
ความท้าทายด้านโลจิสติกส์
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย
รถ...
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
Year 2012

GDP
(USD Billion)

FDI
(USD Million)

Indonesia

241

878
...
ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน
R1: Southern Economic Corridor
(SEC)

Bangkok-Aranyaprathet-Poi PetPrata...
โอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Seamless
Connectivity

5
การเติบโตของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
มูลค่าการค้าชายแดนปี 55 : 910,500 ล้านบาท
สัดส่วนการค้าชายแดนไทย ป 2...
ความสาคัญของเมืองในส่วนภูมิภาคต่อเศรษฐกิจของไทย
10 จังหวัดที่มี GPP สูงสุดในป 2555
(ล้านบาท)

สัดส่วน GDP (%)
11.1

11.2

...
ความท้าทายด้านโลจิสติกส์

8
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายด้านการลงทุนต่อรายจ่ายร ม(%)

45
38.8

40
34.1

35
27.3 28.4

30
25

24.5...
งบประมาณประเทศไทยประจาป 56 (2.40 ล้านล้านบาท)
ไทย
การลงทุนด้านการ
ขนส่ง

107,676
ล้านบาท
0.86%
of GDP

งบประมาณรวม
2.40 ล้...
การลงทุนระบบขนส่ง: เปรียบเหมือนกับการก่อสร้างฐานรากของตึกขนาดใหญ่

11
อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน ป 2555-2556
119

Quality of overall infrastructure :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quality of roa...
เปรียบเทียบอันดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมไทยและประเทศอาเซียน

ถนน
สิงคโปร์

รถไฟ

ท่าเรือ

สิงคโปร์

5 (6)

สิงคโปร์

2 (2)
...
“ทศวรรษที่สูญหาย”
เหตุการณ์
รัฐประหาร ก.ย.

เหตุการณ์ชุมนุมเสื้อ
เหลืองช่วง พ.ค. และปด
สนามบิน เดือน พ.ย.
พรรคประชาธิปัตย์เป็น
รัฐบาล เดือน ...
1 รัฐประหาร
7 รัฐบาล + 1 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

7 พรรคการเมืองถูกยุบ
1 น้าท่วมใหญ่

ผู้เสียชีวิต 933 ราย
ผู้บาดเจ็บ 2...
“ทศวรรษที่สูญหาย”

ไม่มี

การอนุมัติเงินลงทุนใน
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานหลักใหม่ๆ ของ
ประเทศในช่วงเวลานี้
17
ไทยสูญเสียความสามารถในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(FDI) ในช่วง “ทศวรรษที่สูญหาย”
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้านเหรียญ...
ประเทศไทยในอนาคต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว: ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอดีต และยังคงมีแนวโน้มเติบโต
ในอนาคต
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อป
(CAGR) 2552...
การขยายตัวของความเป็นเมืองและความเจริญในต่างจังหวัด (Urbanization):
การเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ป 52-55) - หล...
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
ศูนย์จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้...
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด
มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า จาหน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมีเปาหมายในการเป็นห...
บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน)
ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริการอสังริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริ...
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การประกอบธุรกิ...
เครื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Growth Engines) ในทศวรรษต่อไป
• ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
• การเชื่อมโยง (Connectivity) : “AEC”...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
เป็น พ.ร.บ. ที่จะให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ...
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .....
...
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ยุทธศาสตร์ท่ 1

ยุทธศาสตร์ท่ 2

ยุทธศาสตร์ท่ 3

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่ง...
การลงทุนโครงการ ัฒนาโครงสร้าง ื้นฐานประ ทศ

30
การลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สถานีขนส่งสินค้า
14 093
ถนน 4 ช่องทาง สะพาน 0.7
ข้ามทางรถไฟ ถนนเชื่อม
ประตูก...
แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

32
แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคกลางและตะวันออก

33
แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้

34
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
500,000

ล้านบาท

471,019

426,441

450,000
400,000

372,018

350,000

292,963

300,000
250,00...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ดาเนินการได้ทันทีเมื่อ พ.ร.บ.ประกาศใช้
1. โครงการรถไฟฟ้า
(อยู่...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2557
1. โครงการรถไฟค าม ร็ สูง
3 ส้นทาง (งานโยธา)...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2557 (ต่อ)

•

สายสแดงอ่อน ช่ งบางซื่อ-ตลิ่งชัน
ส...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2557 (ต่อ)
•
•

7. โครงการก่อสร้างทางหล ง

•
•
•
...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2557 (ต่อ)
9. โครงการ ัฒนาโครงสร้าง ื้นฐาน
และสิ่...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2558
•

1. โครงการ Mass Rapid Transit

•

สายส ขย...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2558 (ต่อ)
•

5. โครงการก่อสร้างทางหล ง

•
•

•

...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2559

•

สายหั หิน-ประจ บครขันธ์
สายชุม ร-สุราษฎร...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2559 (ต่อ)
•

4. โครงการก่อสร้างทางหล ง

•
•

•

...
แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง
ประกวดราคา ป 2560
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
ื้นฐาน ของ รฟท.
...
แผนการดาเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
2556 2557 2558 2559 256...
เปาหมายหลักของแผนการลงทุน
1) ต้นทุนโลจิสติกส์ตอ GDP ลดลงจากปัจจุบันไม่น้อยก า 2% (ปัจจุบัน 15.2%)
่
่
2) สัดส่ นผู้ ดินทาง...
ลดความสูญเสียจากการใช้น้ามันเชือเพลิงไม่ต่ากว่า 100,000 ล้านบาท/ป
้

19,000
3,351
ทางหลวงชนบท
Motorway
รถไฟทางคู่
รถไฟความ...
ทาไมถึงให้ความสาคัญกับการลงทุนใน
ระบบราง

49
สัดส่วนการขนส่งสินค้าตามรูปแบบขนส่ง ป 2555
2% 0.02%
12%

ทางถนน
ทางน้า
ทางรถไฟ
ทางอากาศ
86%

Source: สานักงานนโยบายและแผนก...
กรณีศึกษาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามรูปแบบขนส่งโดยเครือ CP

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป...
กรณีศึกษาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ตามรูปแบบขนส่งโดยเครือ CP

120.000

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม/ตัน-กม)
107.37...
ราคาน้ามันดิบ และแนวโน้มความผันผวนราคาในอนาคต
average spot price of Brent crude oil in three cases, 1990-2040 (2011 dollar...
สถิติผู้โดยสารและสินค้าของการรถไฟฯ ป 2533-2555

ล้านคน

จานวนผู้โดยสาร ป 2533 - 2555
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
5...
55
ขบวนรถด่วนกรุงเทพ-เชียงใหม่ ตกรางที่เด่นชัย วันที่ 17 ก.ค. 56 ผู้บาดเจ็บ 30 คน

Source: http://www.chiangraitimes.com/news...
แนวคิดในการพัฒนารถไฟ
รถไฟฟาความเร็วสูง

ราง
ค าม ร็ สูงสุด

รถไฟทางคู่ (มิเตอร์เกจ)

รางแบบแสตนดาร์ด กจ ค ามก ้าง รางแบบมิ...
แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูง
สาย

แนวเส้นทาง

ระยะแรก

หนือ

กรุง ท - ชยงใหม่

กรุงเทพ-เชียงใหม่

อสาน

กรุง ท -หนองคาย

กรุงเท...
รถไฟความเร็วสูง มาเลเซีย-สิงคโปร์

Wednesday February 20, 2013
Malaysia-Singapore high-speed rail link
SINGAPORE: Malaysia...
รถไฟความเร็วสูง
ไม่ใช่แค่รถไฟ แต่คือ อนาคต

60
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน
HSR Nangang Station
HSR Banciao Station

HSR Sijhih Depot
HSR Taipei Station

HSR Lioujia Depot

...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เปลี่ยนวิถีชีวิต

Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC K...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมสัมพันธ์

Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมต่อสังคม

Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao...
รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมต่อสังคม

Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao...
รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนใช้รถไฟและทางด่วนกระจายความเจริญ
ก่อนเปดให้บริการ Shinkansen
พ.ศ. 2507

หลังเปดให้บริการ Shinkansen...
รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากบริการรถไฟ

33%
42.5%

67%

57.5%

รายได้อื่นๆ
รายได้ค่าโดยสาร

JR East
...
รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากบริการรถไฟ
ภาพร้านค้า Kiosk ในสถานี

ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ
พันเหรียญ...
การเชื่อมต่อนามาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจจริงหรือ?

69
ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่ส่งผลต่อ GPP เชียงใหม่ และลาปาง ป 2538-2552
อัตราขยายตั ฉล่ยต่อปี (CAGR)
2543-2546
*GPP ชยงใหม่
...
ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่ส่งผลต่อ GPP เชียงใหม่ และลาปาง ป 2538-2552
อัตราขยายตั ฉล่ยต่อปี (CAGR)
2543-2546

2546-2549

G...
รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ศรษฐกิจในชุมชนขยายตั ิ่มขึ้น นื่องจากผลการ ชื่อมต่อจากรถไฟค าม ร็ สูง
Travel is more
...
รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รถไฟค าม ร็ สูงสามารถสร้างผลประโยชน์ใน งก ้างและหลากหลายด้าน
/
/
/

/
/
/
OTOP

/

/
...
รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รถไฟค าม ร็ สูงสามารถสร้างผลประโยชน์ใน งก ้างและหลากหลายด้าน
/

ธุรกิจก่อสร้างและวัสด...
รถไฟฟาความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่

ผังเมือง

CBD

Linkage

TOD

บึง
บอระเ
พ็ด

75
รถไฟฟาความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่

76
รถไฟฟาความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่
TOD

Station

77
รถไฟฟาความเร็วสูง: ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนลาตะคอง)

78
รถไฟฟาความเร็วสูง: สารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

79
รถไฟฟาความเร็วสูง : สารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ

80
สถานีกลาง บางซื่อ

81
การก่อสร้างสถานีกลาง บางซื่อ

82
เปดให้บริการ 5 โครงการ (80 กม.)

หมอชิต-อ่อนนุช
สนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน
24 กม.

บางซื่อ-หัวลาโพง
20.8 กม.

Airport Rail Link...
ระหว่างก่อสร้าง
6 โครงการ (100 กม.)
2

บางซื่อ-ตลิ่งชัน (15 กม.)

53 %

2558

บางซื่อ-ท่าพระ-บางแค (27 กม.)

27 %

2559

ว...
1

มธ.รังสิต-หัวลาโพง (42.8 กม.)

7

บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ (42.8 กม.)

2

4

ลาลูกกา-บางปู (60 กม.)

ศาลายา-หัวหมาก (54 กม.)...
แผนที่หลักแสดงการเชื่อมต่อระหว่างระบบ
ขนส่งมวลชนโหมดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร

ทางเดิน จักรยาน
ริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา

จุด ชื่อ...
เราได้ใช้เวลาที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่าสูงสุดหรือไม่

87
ครม.

มอเตอร์เวย์

2,744
กิโลเมตร

358
กิโลเมตร

13%

ไม่มี

0%

อนุมัต(ิ แผนระยะ 2)
7,341 ก.ม.
10 ม.ค. 2538 (รวมแผนระยะ 1...
ท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เวลา 30 ป ตั้งแต่จ้างศึกษาครั้งแรก จนเปดดาเนินการ
รัฐบาลว่าจ้างบริษัทศึกษา
ความเป็นไปได้โครงการ โดย
สรุ...
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เวลากว่า 45 ป ตั้งแต่จ้างศึกษาครั้งแรก จนเปดดาเนินการ
รัฐบาลว่าจ้างบริษัทศึกษาความ
เป็นไปได้โครงก...
รถไฟฟาความเร็วสูง

ไทย เริ่มศึกษาโครงการ
ครั้งแรก ป 2537

รัฐบาลญี่ปุนริเริ่มโครงการ
จริงจังในช่วง 2493-2497

ญี่ปุนเปดเดิ...
อะไร คือ มูลค่าของเวลาที่เสียไป

 ต้นทุนโครงการท่สูงขึ้น
 สูญ สยโอกาส ในการสร้างมูลค่า ิ่มทาง ศรษฐกิจ
92
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
ลงทุนวันนี้ หรือ อนาคต?

93
ภาระหน้
2 ล้านล้าน
บาท
ลงทุนในวันนี้

94
ต้นทุนของการไม่ทาในวันนี้ เป็นเท่าไร?

ต้นทุน
โครงการสูงขึ้น

ภาระหน้
2 ล้านล้าน
บาท

เวลาลงทุนเพิ่มขึ้น

ลงทุนในวันนี้

Z...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
เป็น พ.ร.บ. ที่จะให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
พ.ร.บ. นี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ?

97
มาตรา 169 ตามรัฐธรรมนูญ
“การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทาได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิ...
การเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการขนาดใหญ่
พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ/
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท

โครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่

งินลงทุนโครงการ

เงินก...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
ทาไม ไม่ใส่ใน พ.ร.บ. งบประมาณปกติ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือ?
100
ทาไมถึงดาเนินการผ่าน พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท






แผนระยะยาว
หลักประกันด้านความพร้อมเงินทุนในการทาโครงการในอนาคต
เป็นแน...
พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท
โกงมั้ย?

102
ความโปร่งใส: ระบบบริหารจัดการโครงการ

ส่วน
เพิ่มเติม

103
ความโปร่งใส: ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

104
ความโปร่งใส

รัฐมนตรคมนาคม ร่ มมือ ภาค ครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ปิดช่องโกงงบลงทุน 2 ล้านล้าน
บาท ร้อมดัน ป็น า...
โครงการมีความพร้อมหรือไม่

106
การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study)
กลุ่มโครงการ

โครงการ
ไม่ต้อง อยู่ระหว่าง
ทาแล้ว
ทั้งหมด
ทา FS เตรียม FS
รา...
โครงการรถไฟความเร็วสูง
การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน

109
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โครงการรถไฟความเร็วสูง
ผลประโยชน์
ทางตรง

มูลค่าการประหยัด ลาในการ ดินทาง (VOT Savi...
สมมติฐาน(เบื้องต้น)ในการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร
1. ฐานข้อมูลแบบจาลองด้านการจราจรและขนส่ง
1.1 แบบจาลองจราจร
1.2 ค่าน้ามัน ฉ...
คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารโครงการรถไฟความเร็วสูง
ช่วง
สายเหนือ
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
กรุ...
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โครงการรถไฟความเร็วสูง
เส้นทาง

EIRR (%)

NPV (ล้านบาท)

B/C Ratio (เท่า)

สายเหนือ
กรุงเทพฯ-พิ...
รายได้ค่าโดยสารและรายได้อื่น 15% ของค่าโดยสาร เทียบกับค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานและบารุงรักษา

Source: OTP, data as of July...
รฟท. พร้อมหรือไม่ในการดาเนินโครงการ

115
หัวรถจักร รฟท.

ค าม ร้อมของหั รถจักร
100%
80%
60%
40%
20%
0%

2544

2545

2546

จานวนรถจักรที่ใช้ การได้

2547

2548

254...
26 ส.ค. 54 หตุน้าป่าไหลหลาก น้า ซาะหินใต้ราง ช่ งระห ่างสถานขุนตาน-ทาชมภู ทาให้หิน
บริ ณใต้รางรถไฟถูกน้า ัดหายไปก ่า 100 ม...
รฟท. รับผิดชอบโครงการทางคู่ โดยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจนี้
โครงสร้างเดิม
รองผู้ ่า

ผู้ ่าฯ
รองผู้ ...
โครงการรถไฟความเร็วสูง
หน่วยงานไหน จะเป็นผู้ผลักดันโครงการ

119
ทางเลือกรูปแบบองค์กรรถไฟความเร็วสูงจากต่างประเทศ
รูปแบบองค์กรบริหาร

1. องค์กรเดียว

2. แบ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
กับกา...
รูปแบบหน่วยงานของรถไฟความเร็วสูงในไทย
รัฐบาล

Regulator กากับดูแล

TRTC
หน่วยงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
• หาเงินทุน ลงทุนโคร...
เรื่องสุดท้าย

122
การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

Source: http://blogs.worldbank.org/category/tags/connected

123
Thank you
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Moving forward

226
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
226
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moving forward

 1. 1. “เชื่อมภาค เชื่อมชีวิต บูรณาการทุกทิศสูความเจริญ” ่ Moving Forward 2 ล้านล้าน ขับเคลื่อนไทยทัดเทียมโลก ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 30 กรกฎาคม 2556
 2. 2. ประเด็นนาเสนอ      ประเทศไทยกับ AEC ความท้าทายด้านโลจิสติกส์ แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย รถไฟความเร็วสูง ประเด็นสาคัญ
 3. 3. ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) Year 2012 GDP (USD Billion) FDI (USD Million) Indonesia 241 878 19,853 Philippines 96 250 2,797 Vietnam 89 142 8,368 Thailand 70 366 8,607 Myanmar 55 55 2,243 Malaysia 29 304 10,074 Cambodia 15 14 1557 Lao PDR 6 9 294 Singapore 5 275 56,651 Brunei 0.42 17 850 Total Source: UNCTAD Population (Millions) 607 2,310 111,294 3
 4. 4. ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน R1: Southern Economic Corridor (SEC) Bangkok-Aranyaprathet-Poi PetPratabong-Phnom Penh-Ho Chi MinhVung Tau R3B R3A R2: East-West Economic Corridor (EWEC) 1,320 km R2 Malamang-Mae Sot-Tak-SukhothaiPhitsanulok-Khon Kaen-MukdahanSavannakhet-Lao Bao-Dong HaDanung R1 R3 North-South Economic Corridor (NSEC) R3A: Via Lao: Chiang Rai-Chiang Kong-Huay xai-Luang NamthaBohan – Chiang Rung – Kunming (1,090 km) R3B: Via Myanmar: Chiang Rai- Mae Sai – Takelek – Chiang Tung- Chiang Rung - Kunming 4
 5. 5. โอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Seamless Connectivity 5
 6. 6. การเติบโตของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลค่าการค้าชายแดนปี 55 : 910,500 ล้านบาท สัดส่วนการค้าชายแดนไทย ป 2555 ลา 19 กัม ูชา 9 180,472 ล้านบาท +10% ม่า 14 มา ล ซย 58 132,016 ล้านบาท +30% 82,089 ล้านบาท +28% 515,923 ล้านบาท -8% Source: กรมการค้าต่างประ ทศ กระทร ง าณิชย์ .ศ. 2555 6
 7. 7. ความสาคัญของเมืองในส่วนภูมิภาคต่อเศรษฐกิจของไทย 10 จังหวัดที่มี GPP สูงสุดในป 2555 (ล้านบาท) สัดส่วน GDP (%) 11.1 11.2 11.2 10.9 10 9.8 8.9 9 8 8.8 8.7 8.7 8.8 8.7 9.8 4.1 4.1 10.4 4.45 4.45 11.4 4.45 4.45 12.8 4.4 4.4 ระยอง 1,235,695 2537 51.9 2538 Source: NESDB 50.8 2539 50 2540 18 4.5 4.5 44 2555 541,155 ชลบุรี ตะวันออกเฉียงเหนือ กทม เหนือ ใต้ สมุทรปราการ ตะวันออก ปราจีนบุรี ตะวันตก กลาง อยุธยา กทม และปริมณฑล ภูเก็ต 522,511 345,269 ฉะเชิงเทรา 52.3 11 สมุทรสาคร 340,916 ปทุมธานี 340,479 485,672 454,079 414,521 379,973 7
 8. 8. ความท้าทายด้านโลจิสติกส์ 8
 9. 9. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายด้านการลงทุนต่อรายจ่ายร ม(%) 45 38.8 40 34.1 35 27.3 28.4 30 25 24.5 30.6 35.5 41.1 33.6 28.3 25.2 24 21.9 21.1 25.2 25.5 26.3 24 24.1 22 20 15 16.4 18.4 18.7 12.6 10 5 0 Source: กระทรวงการคลัง 9
 10. 10. งบประมาณประเทศไทยประจาป 56 (2.40 ล้านล้านบาท) ไทย การลงทุนด้านการ ขนส่ง 107,676 ล้านบาท 0.86% of GDP งบประมาณรวม 2.40 ล้านล้านบาท สิงคโปร์ 143,154 ล้านบาท 1.6% of GDP เศรษฐกิจทั่วไป เศรษฐกิจอื่น เหมืองแร่ สังคม สงเคราะห์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ ปองกัน ประเทศ ขนส่ง เกษตร ปาไม้ และ ประมง สื่อสาร รักษาความ สงบภายใน สาธารณสุข เศรษฐกิจ การวิจัย อุตสาหกรรมอื่น บริหารทั่วไป ของรัฐ การขนส่ง 107,676 ล้านบาท การเศรษฐกิจ 471,492 ล้านบาท เคหะและ สิ่งแวดล้อม ชุมชน พลังงาน Source: สานักงบประมาณ 10
 11. 11. การลงทุนระบบขนส่ง: เปรียบเหมือนกับการก่อสร้างฐานรากของตึกขนาดใหญ่ 11
 12. 12. อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน ป 2555-2556 119 Quality of overall infrastructure : • • • • • • • • Quality of roads Quality of railroad infrastructure Quality of port infrastructure Quality of air transport infrastructure Available airline seat km/week, millions Quality of electricity supply Fixed telephone lines/100 pop. Mobile telephone subscriptions/100 ppp. 92 98 49 16 2 ฮ่องกง 29 4 สิงคโปร์ 22 27 ญี่ปุน เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย Source: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum 2012-2013 ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส์ เวียดนาม 12
 13. 13. เปรียบเทียบอันดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมไทยและประเทศอาเซียน ถนน สิงคโปร์ รถไฟ ท่าเรือ สิงคโปร์ 5 (6) สิงคโปร์ 2 (2) สิงคโปร์ ฮ่องกง 3 (2) ฮ่องกง 3 (1) ฮ่องกง ญี่ปุน 14 (22) ญี่ปุน 2 (3) ญี่ปุน เกาหลีใต้ เกาหลี 17 (14) ใต้ 10 (10) เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไต้ 21 (16) หวัน 11 (8) ไต้หวัน มาเลเซีย 27มาเลเซีย (21) ฮ่องกง ไทย 3 (1) 8 (4) ไทย 39 (36) 17 (20) มาเลเซีย 31 (37) 20 (25) ท่าอากาศยาน 1ยาน (2) 2 (1) ญี่ปุน เกาหลีใต้ 46 (54) 26 (22) 29 (30) ไต้หวัน 21 (19) 65ไทย (57) มาเลเซีย 56 ไทย (43) 44 (53) 24 (29) 33 (28) หมาย หตุ: ตั ลขแสดงอันดับในปี 2555-2556, ตั ลขใน ง ล็บแสดงอันดับในปี 2554-2555 Source: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum 2012-2013 13
 14. 14. “ทศวรรษที่สูญหาย”
 15. 15. เหตุการณ์ รัฐประหาร ก.ย. เหตุการณ์ชุมนุมเสื้อ เหลืองช่วง พ.ค. และปด สนามบิน เดือน พ.ย. พรรคประชาธิปัตย์เป็น รัฐบาล เดือน ธ.ค. เหตุการณ์ชุมนุม เสื้อเหลือง เกิดกระแสต่อต้าน รัฐบาลช่วงกลางป พรรคไทยรักไทยชนะ เลือกตั้งครั้งที่ 2 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 พรรคเพื่อไทยชนะ เลือกตั้ง เดือน ก.ค. ผ่าน พ.ร.ก.ให้อานาจ กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการวางระบบบริหาร จัดการน้าและสร้าง อนาคตประเทศ เหตุการณ์ชุมนุมเสื้อแดงต่อต้านรัฐบาลครั้ง แรกเดือน เม.ย. 2552 และครั้งที่ 2 เดือน มี.ค.-พ.ค.2553 พรรคพลังประชาชน ชนะเลือกตั้ง ธ.ค. มหาอุทกภัยช่วง ปลายป พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ให้ อานาจ กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งของ ประเทศ 15
 16. 16. 1 รัฐประหาร 7 รัฐบาล + 1 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 7 พรรคการเมืองถูกยุบ 1 น้าท่วมใหญ่ ผู้เสียชีวิต 933 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,200 ราย เสียหาย ้นฐาน อาคาร ที่อา่อนบาท จ) 1.7 ล้านล้ยู าศัย และเศรษฐกิ (เสียหายทางโครงสร้างพื
 17. 17. “ทศวรรษที่สูญหาย” ไม่มี การอนุมัติเงินลงทุนใน โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานหลักใหม่ๆ ของ ประเทศในช่วงเวลานี้ 17
 18. 18. ไทยสูญเสียความสามารถในการดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในช่วง “ทศวรรษที่สูญหาย” (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ค่าเฉลี่ย FDI/ปี 2547-2555 สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม 36,610 9,904 8,181 7,033 5,960 (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (%) FDI 2555 CAGR* 2547-2555 FDI 2547 1 4 2 3 5 24,390 1,896 5,859 4,624 1,610 1 2 4 3 5 56,651 19,853 8,607 10,074 8,368 11% 34% 5% 10% 23% CAGR* = อัตรการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่ CAGR* = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อป อปี Source: UNCTAD 18
 19. 19. ประเทศไทยในอนาคต
 20. 20. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว: ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอดีต และยังคงมีแนวโน้มเติบโต ในอนาคต อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อป (CAGR) 2552-2555 = 16.5% จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้าประเทศ (ล้านคน) 7.3 7.8 8.7 9.6 10.1 10.9 10.1 11.6 8.5 ป Source: http://www.tourism.go.th/tourism/th/home/tourism.php?id=10 13.8 14.5 14.6 14.1 15.9 19.2 22.4
 21. 21. การขยายตัวของความเป็นเมืองและความเจริญในต่างจังหวัด (Urbanization): การเติบโตของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ป 52-55) - หลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นการขยายตัวออกสู่ ต่างจังหวัดเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์โดยรวม CAGR at year end 2009 to 2012 (%) SET % of market cap at year end 2009 % of market cap at year end 2012 26% GLOBAL 148% 0.04% 0.32% HMPRO 74% 0.29% 0.75% ROBINS 86% 0.20% 0.62% MAKRO 72% 0.36% 0.90% BIGC 71% 0.58% 1.44% CPALL 55% 1.90% 3.49% SIRI 64% 0.11% 0.23% CPN 59% 0.75% 1.51% CK 36% 0.15% 0.19% AOT 36% 0.95% 1.17% BAFS 36% 0.07% 0.09% Source: SET Thailand 21
 22. 22. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด ศูนย์จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งบ้านและสวนแบบครบวงจร Source: http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2556q1/20130509_global.pdf 22
 23. 23. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า จาหน่ายสินค้าอุปโภคทั่วไป โดยมีเปาหมายในการเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมสูงสุด และมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศกยภาพทั่วประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีสินค้าและบริการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ ั ต้องการของลูกค้า Source: http://www.dcs-digital.com/setweb/downloads/2554q2/20110825_robins.pdf 23
 24. 24. บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริการอสังริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทย โดยมีธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแผด ทาวน์เฮาส์ โฮมออฟฟส และคอนโดมิเนียมทั่วประเทศ Source: http://www.sansiri.com/pdf/Presentation/AnalystMeeting1Q2013.pdf 24
 25. 25. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การประกอบธุรกิจตลอด 30 ป ปัจจุบัน CPN มีศูนย์การค้าที่พัฒนาและบริหารอยู่ 21 แห่ง อาคารสานักงาน 7 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง และอาคารที่พักอาศัย 2 แห่ง โดยในปัจจุบัน CPN พุ่งเปาไปที่ตลาดหัวเมืองรองในต่างจังหวัดมากขึ้น Source: http://cpn.listedcompany.com/misc/PRESN/20130522-CPN-analystPresentation1Q2013-05.pdf 25
 26. 26. เครื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Growth Engines) ในทศวรรษต่อไป • ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ • การเชื่อมโยง (Connectivity) : “AEC” ตลาดแหล่งทรัพยากร พลังงาน • การพัฒนาสู่สงคมเมือง (Urbanization) : กระจายความเจริญสู่ ั ต่างจังหวัด และเมืองชายแดน • การอุปโภคบริโภคภายในประเทศ (Domestic Consumptions) “โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม จะเป็นปัจจัยสาคัญ ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต”
 27. 27. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท เป็น พ.ร.บ. ที่จะให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2557-2563 โดยมีกรอบวงเงิน ไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท 27
 28. 28. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .....  เพื่อประกันความพร้อมในการลงทุนของภาครัฐ อย่างต่อเนื่องในช่วง 7 ป ( .ศ. 2557-2563) ในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท  เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท เป็นกรอบวงเงินสูงสุดที่ จะใช้ ซึ่งในทางปฏิบัติ จะลงทุน ฉ าะโครงการ ใดท่มค าม หมาะสมทั้งด้านสังคม ศรษฐกิจ และสิ่งแ ดล้อม ท่านั้น  เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ประเทศในการ ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประ ทศให้ ัฒนาขึ้นต่อ นื่อง (สร้างการ ติบโตและศักยภา ในการแข่งขัน) 28
 29. 29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ยุทธศาสตร์ท่ 1 ยุทธศาสตร์ท่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ 3 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ขนส่ง การเชื่อมโยง ความคล่องตัว ปรับ ปล่ยนรูปแบบการขนส่ง สินค้าทางถนนสู่การขนส่งท่ม ต้นทุนต่าก ่า ัฒนาโครงสร้าง ื้นฐานและสิ่ง อาน ยค ามสะด กในการ ดินทางและขนส่ง ในการ ดินทางไปสู่ศูนย์กลางของ ภูมิภาคทั่ ประ ทศ และ ชื่อมโยงกับประ ทศ ื่อนบ้าน ัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง ื่อยกระดับค ามคล่องตั 18% 52% 30% 29
 30. 30. การลงทุนโครงการ ัฒนาโครงสร้าง ื้นฐานประ ทศ 30
 31. 31. การลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ สถานีขนส่งสินค้า 14 093 ถนน 4 ช่องทาง สะพาน 0.7 ข้ามทางรถไฟ ถนนเชื่อม ประตูการค้า 183 569 9.2 มอเตอร์เวย์ 91 820 4.6 รถไฟฟา 472 448 23.6 (265 กม.) ลาน้าและชายฝัง ด่านศุลกากร 29 820 12 545 1.5 0.6 สารองเผื่ อฉุกเฉิน 9 261 0.5 รถไฟทางคู่ 403 214 20.2 (2,859 กม.) รถไฟความเร็ว สูง 783 230 39.2 (1,447 กม.) หน่วย: ล้านบาท 31
 32. 32. แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 32
 33. 33. แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคกลางและตะวันออก 33
 34. 34. แผนที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้ 34
 35. 35. แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 500,000 ล้านบาท 471,019 426,441 450,000 400,000 372,018 350,000 292,963 300,000 250,000 200,000 171,842 150,047 150,000 94,663 100,000 50,000 0 203 2556 ปี ล้านบาท % 2556 203 0.01 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 ป 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 Contingencies 150,047 292,963 426,441 471,019 372,018 171,842 94,663 20,799 7.5 14.65 21.32 23.55 18.6 8.59 4.73 1.04 35
 36. 36. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ดาเนินการได้ทันทีเมื่อ พ.ร.บ.ประกาศใช้ 1. โครงการรถไฟฟ้า (อยู่ระห ่างการก่อสร้าง) • • • • 2. โครงการก่อสร้างทางหล ง • • • 3. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ื้นฐาน ของ รฟท. • • สายสม่ ง ช่ งบางใหญ่-บางซื่อ สายสน้า งิน ช่ งหั ลาโ ง-บางแค และช่ งบางซื่อ-ท่า ระ สายส ขย ช่ งแบริ่ง-สมุทรปราการ ก่อสร้างบูรณะทางหล งสายหลักระห ่างภาค 235 โครงการ ร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและ ิ่มประสิทธิภา ทางหล ง 6 สายทาง ก่อสร้างทางหล ง ิ ศษระห ่าง มือง สายบางปะอิน-สระบุร-นครราชสมา ก่อสร้างสะ านข้ามทางรถไฟ จาน น 22 แห่ง โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม /ติดตั้งและปรับปรุง ครื่องกั้น โครงการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะ าน และติดตั้งรั้ 36
 37. 37. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2557 1. โครงการรถไฟค าม ร็ สูง 3 ส้นทาง (งานโยธา) • • • สาย หนือ : กรุง ท ฯ- ชยงใหม่ ( ิษณุโลก) สายตะ ันออก ฉยง หนือ : กรุง ท ฯ-หนองคาย (โคราช) สายใต้ : กรุง ท ฯ-ปาดัง บซาร์ (หั หิน) • สายล บุร-ปากน้าโ สายมาบกะ บา-ชุมทางถนนจิระ สายนครปฐม-หั หิน สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น สายประจ บครขันธ์-ชุม ร 3. โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ • สาย ด่นชัย- ชยงราย- ชยงของ 4. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ื้นฐาน ของ รฟท. • โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม /ติดตั้งและปรับปรุง ครื่องกั้น สมอระดับ • 2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 ส้นทาง • • • 37
 38. 38. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2557 (ต่อ) • สายสแดงอ่อน ช่ งบางซื่อ-ตลิ่งชัน สายสแดงอ่อน ช่ งบางซื่อ-มักกะสัน-หั หมาก และช่ งบางซื่อ-หั ลาโ ง สายสแดง ข้ม ช่ งรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สายสแดงอ่อน ช่ งตลิ่งชัน-ศาลายา สายส ขย ช่ งหมอชิต-สะ านใหม่-คูคต สายสชม ู ช่ งแคราย-มนบุร สายสส้ม ช่ ง ศูนย์ ัฒนธรรมแห่งประ ทศไทย-มนบุร สายส หลือง ช่ งลาด ร้า -สาโรง • โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแห่งใหม่ ท่แก่งคอย • • • 5. โครงการ Mass Rapid Transit 8 ส้นทาง • • • • 6. โครงการก่อสร้างทางราง 38
 39. 39. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2557 (ต่อ) • • 7. โครงการก่อสร้างทางหล ง • • • • • 8. โครงการก่อสร้างทางหล งชนบท • • • ัฒนาโครงข่ายทางหล ง ชื่อมโยงระห ่างประ ทศ 6 สายทาง ร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและ ิ่มประสิทธิภา ทางหล ง 17 สายทาง ก่อสร้างสะ านข้ามทางรถไฟ จาน น 22 แห่ง ก่อสร้างทางหล ง ิ ศษระห ่าง มือง (จัดกรรมสิทธิ์ท่ดิน) สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุร และ ัทยา-มาบตา ุด โครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุ รรณภูมิ 1 โครงการ โครงการแก้ไขปัญหาจราจรใน ื้นท่ปริมณฑลและ มืองใหญ่ ในภูมิภาค 1 โครงการ โครงการก่อสร้างสะ านและอุโมงค์ขามทางรถไฟ ระยะท่ 1 จาน น 8 แห่ง ้ โครงข่ายทางหล งชนบท ื่อการท่อง ทย ระยะท่ 1 จาน น 12 โครงการ ่ 39
 40. 40. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2557 (ต่อ) 9. โครงการ ัฒนาโครงสร้าง ื้นฐาน และสิ่งอาน ยค ามสะด ก 10. โครงการ ิ่มประสิทธิภา การขนส่งสินค้าในแม่น้าป่าสัก • โครงการศูนย์ ปล่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า ชยงของ จ. ชยงราย ระยะท่ 1 • ศึกษาออกแบบรายละ อยด/ผลกระทบสิงแ ดล้อม ส้นทาง ชื่อมแม่นาป่าสัก-แม่น้า ่ ้ จ้า ระยาออกสู่ทะ ล ก่อสร้าง ขื่อนป้องกันตลิ่ง ัง ระยะท่ 1 • 40
 41. 41. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2558 • 1. โครงการ Mass Rapid Transit • สายส ขย ช่ งสมุทรปราการ-บางปู รถไฟ ชื่อมต่อท่าอากาศยานสุ รรณภูมิ (Airport Rail link) ส่ นต่อขยาย ช่ งดอน มือง-บางซื่อ- ญาไท • สาย ชื่อมต่อท่าอากาศยานสุ รรณภูมิ (Airport Rail link) ต่อขยายจาก สนามบินสุ รรณภูมิ-ชลบุร- ัทยา-ระยอง 3. โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ • สายชุมทางบ้านภาช-อ.นครหล ง 4. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ื้นฐาน ของ รฟท. • 2. โครงการรถไฟค าม ร็ สูง • • โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟส/ ครื่องกั้น สมอระดับ โครงการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะ าน และติดตั้งรั้ 41
 42. 42. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2558 (ต่อ) • 5. โครงการก่อสร้างทางหล ง • • • 6. โครงการก่อสร้างทางหล งชนบท • • • 7. โครงการ ัฒนาทางน้า • ัฒนาโครงข่ายทางหล ง ชื่อมโยงระห ่างประ ทศ 3 สายทาง ร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและ ิ่มประสิทธิภา ทางหล ง 14 สายทาง ก่อสร้างสะ านข้ามทางรถไฟ จาน น 8 แห่ง โครงการสนับสนุนท่า ทยบ รือ ชยงแสน 2 ส้นทาง โครงการแก้ไขปัญหาจราจรใน ื้นท่ปริมณฑลและ มืองใหญ่ในภูมิภาค 1 ส้นทาง โครงการก่อสร้างสะ านและอุโมงค์ขามทางรถไฟ ระยะท่ 2 จาน น 17 แห่ง ้ โครงข่ายทางหล งชนบท ื่อการท่อง ทย ระยะท่ 2 จาน น 10 โครงการ ่ โครงการ ิ่มประสิทธิภา การขนส่งสินค้าในแม่นาป่าสัก ้ (ก่อสร้าง ขื่อนป้องกันตลิ่ง ัง ระยะท่ 2) 42
 43. 43. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2559 • สายหั หิน-ประจ บครขันธ์ สายชุม ร-สุราษฎร์ธาน สายสุราษฎร์ธาน-ปาดัง บซาร์ สายขอนแก่น-หนองคาย สายจิระ-อุบลราชธาน สายปากน้าโ - ด่นชัย 2. โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ • สายบ้านไผ่-นคร นม 3. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ื้นฐาน ของ รฟท. • โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟส/ ครื่องกั้น สมอระดับ โครงการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะ าน และติดตั้งรั้ • • 1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 6 ส้นทาง • • • • 43
 44. 44. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2559 (ต่อ) • 4. โครงการก่อสร้างทางหล ง • • • 5. โครงการก่อสร้างทางหล งชนบท • • 6. โครงการ ัฒนาโครงสร้าง ื้นฐาน และสิ่งอาน ยค ามสะด ก ัฒนาโครงข่ายทางหล ง ชื่อมโยงระห ่างประ ทศ 2 สายทาง ร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและ ิ่มประสิทธิภา ทางหล ง 8 สายทาง ก่อสร้างสะ านข้ามทางรถไฟ จาน น 31 แห่ง โครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุ รรณภูมิ 1 ส้นทาง โครงการสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมและท่า รือแหลมฉบัง 2 ส้นทาง โครงการสนับสนุนท่า ทยบ รือ ชยงแสน 1 ส้นทาง โครงการ ัฒนาสถานขนส่งสินค้า ื่อ ิ่มประสิทธิภา การขนส่งทางถนนด้ ย รถบรรทุก 15 แห่ง • 7. โครงการ ัฒนาทางน้า • ก่อสร้างท่า รือน้าลึกสงขลา แห่งท่ 2 ก่อสร้างท่า รือชุม ร ก่อสร้างสถานขนส่งสินค้าทางลาน้า ื่อการประหยัด ลังงานท่ จ.อ่างทอง ก่อสร้างท่า ทยบ รือน้าลึกปากบารา จ.สตูล ระยะท่ 1 • • • 44
 45. 45. แผนการดาเนินโครงการภายใต้ ร่าง พ.ร.บ.ให้อานาจกระทรวงการคลัง ประกวดราคา ป 2560 1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง ื้นฐาน ของ รฟท. 2. โครงการก่อสร้างทางหล งชนบท 3. โครงการ ัฒนาโครงสร้าง ื้นฐาน และสิ่งอาน ยค ามสะด ก • โครงการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะ าน และติดตั้งรั้ • โครงการก่อสร้างสะ านข้ามแม่น้า จ้า ระยา จ. ระนครศรอยุธยา โครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุ รรณภูมิ 1 โครงการ • • โครงการศูนย์ ปล่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า ชยงของ จ. ชยงราย ระยะท่ 2 45
 46. 46. แผนการดาเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลา 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 (เดือน) 1 ดาเนินการสารวจและออกแบบ 14 2 กก.วล พิจารณาเห็นชอบ EIA 3 3 ขออนุมัติโครงการ 3 4 เวนคืนทีดินและรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง ่ ้ 12 5 จัดจ้างทีปรึกษาเพื่อประกวดราคา ่ 3 6 ดาเนินการประกวดราคาและคัดเลือกงานระบบรถไฟ 4 7 ดาเนินการประกวดราคางานโยธา 4 8 งานก่อนสร้างและติดตั้งงานระบบรถไฟ 48 9 เปิดให้บริการ 46
 47. 47. เปาหมายหลักของแผนการลงทุน 1) ต้นทุนโลจิสติกส์ตอ GDP ลดลงจากปัจจุบันไม่น้อยก า 2% (ปัจจุบัน 15.2%) ่ ่ 2) สัดส่ นผู้ ดินทางระห ่างจังห ัดโดยรถยนต์ส่ นบุคคล ลดลงจาก 59% หลือ 40% 3) ค าม ร็ ฉล่ยของรถไฟขนส่งสินค้า ิ่มขึ้นจาก 39 กม./ชม. ป็น 60 กม./ชม. และขบ นรถ โดยสาร ิ่มขึ้นจาก 60 กม./ชม. ป็น 100 กม./ชม. 4) สัดส่ นการขนส่งสินค้าทางราง ิ่มขึ้นจาก 2.5% ป็น 5% 5) สัดส่ นการขนส่งสินค้าทางน้า ิ่มขึ้นจาก 12% ป็น 18% 6) ค ามสูญ สยจากน้ามัน ชื้อ ลิง ลดลงไม่น้อยก ่า 100,000 ล้านบาท/ปี 7) สัดส่ นการ ดินทางรถไฟฟ้า มขึ้นจาก 5% ป็น 30% ิ่ 8) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน ข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนท่สาคัญ ิ่มขึ้น 5% 9) ปริมาณผู้โดยสารทางรถไฟ ิ่มขึ้นจาก 45 ล้านคน ท่ย /ปี ป็น 75 ล้าน ท่ย /ปี 10) ลดระยะ ลาการ ดินทางจาก กทม. ไปยัง มืองภูมิภาค ด้ ยรถไฟค าม ร็ สูงภายในรัศม 300 กม. รอบกรุง ท มหานคร ในระยะ ลาไม่ กิน 90 นาท จาก ดิมท่ใช้ระยะ ลา ฉล่ยประมาณ 3 ชั่ โมง 47
 48. 48. ลดความสูญเสียจากการใช้น้ามันเชือเพลิงไม่ต่ากว่า 100,000 ล้านบาท/ป ้ 19,000 3,351 ทางหลวงชนบท Motorway รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟา 38,554 22,381 หน่วย: ล้านบาท Source: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 15,280 48
 49. 49. ทาไมถึงให้ความสาคัญกับการลงทุนใน ระบบราง 49
 50. 50. สัดส่วนการขนส่งสินค้าตามรูปแบบขนส่ง ป 2555 2% 0.02% 12% ทางถนน ทางน้า ทางรถไฟ ทางอากาศ 86% Source: สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 50
 51. 51. กรณีศึกษาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามรูปแบบขนส่งโดยเครือ CP 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเปรียบเทียบการขนส่งทางรถ 100 33 23 Road Rail Source: C.P. International Business Trading Group and Crop Integration Business (Maize) Inland waterway 51
 52. 52. กรณีศึกษาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ตามรูปแบบขนส่งโดยเครือ CP 120.000 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (กรัม/ตัน-กม) 107.375 100.000 80.000 60.000 40.000 10.250 13.375 Inland towing 20.000 Railroad 0.000 Source: C.P. International Business Trading Group and Crop Integration Business (Maize) Truck 52
 53. 53. ราคาน้ามันดิบ และแนวโน้มความผันผวนราคาในอนาคต average spot price of Brent crude oil in three cases, 1990-2040 (2011 dollars per barrel) $ 108.73 @ 16/07/13 2013 Source : U.S. Energy Information Administration 53
 54. 54. สถิติผู้โดยสารและสินค้าของการรถไฟฯ ป 2533-2555 ล้านคน จานวนผู้โดยสาร ป 2533 - 2555 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 16.000 14.000 12.000 ล้านตัน 10.000 8.000 85 87 88 88 87 72 68 65 61 55 61 56 56 54 51 50 49 45 47 47 45 46 41 ปริมาณการขนส่งสินค้า ป 2533 - 2555 14 14 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 8 8 6.000 4.000 2.000 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 54
 55. 55. 55
 56. 56. ขบวนรถด่วนกรุงเทพ-เชียงใหม่ ตกรางที่เด่นชัย วันที่ 17 ก.ค. 56 ผู้บาดเจ็บ 30 คน Source: http://www.chiangraitimes.com/news/17809.html 56
 57. 57. แนวคิดในการพัฒนารถไฟ รถไฟฟาความเร็วสูง ราง ค าม ร็ สูงสุด รถไฟทางคู่ (มิเตอร์เกจ) รางแบบแสตนดาร์ด กจ ค ามก ้าง รางแบบมิ ตอร์ กจ ค ามก ้าง 1.00 1.435 มตร ต้องก่อสร้างทางใหม่ มตร ใช้ระบบรางเดิมได้ 250-400 กม.ต่อ ชม. ผู้โดยสารท่ต้องการค าม ร็ ลูกค้า ป้าหมาย สินค้าท่มมูลค่าสูง หรือ น่า สยง่าย 120-160 กม.ต่อ ชม. ผู้โดยสารท่ไม่ต้องการค าม ร็ รถไฟชาน มือง สินค้าท่มน้าหนักสูง และ ไม่ต้องการค าม ร็
 58. 58. แผนพัฒนารถไฟความเร็วสูง สาย แนวเส้นทาง ระยะแรก หนือ กรุง ท - ชยงใหม่ กรุงเทพ-เชียงใหม่ อสาน กรุง ท -หนองคาย กรุงเทพ-โคราช ตะ ันออก กรุง ท -ระยอง กรุงเทพ-ระยอง ใต้ กรุง ท -ปาดัง บซาร์ กรุงเทพ-หัวหิน 58
 59. 59. รถไฟความเร็วสูง มาเลเซีย-สิงคโปร์ Wednesday February 20, 2013 Malaysia-Singapore high-speed rail link SINGAPORE: Malaysia and Singapore have agreed to build a high-speed rail link between the city state and Kuala. Both Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak and his counterpart Lee Hsien Loong described the speed-link project as a “game changer” .“This project will change the way we do business, look at each other and interact,” said Najib. “We hope to meet the 2020 deadline for the project,” he told a joint press conference after the annual leaders retreat here. 59
 60. 60. รถไฟความเร็วสูง ไม่ใช่แค่รถไฟ แต่คือ อนาคต 60
 61. 61. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน HSR Nangang Station HSR Banciao Station HSR Sijhih Depot HSR Taipei Station HSR Lioujia Depot HSR Taoyuan Station HSR Hsinchu Station HSR Wurih Depot HSR Miaoli Station HSR Taichung Station HSR Changhua Station HSR Taibao Depot HSR Yunlin Station HSR Chiayi Station HSR Yanchao Main Workshop HSR Tainan Station HSR Zuoying Station HSR Zuoying Depot • The total length of the High Speed Rail is 345 km from Taipei to Kaohsiung and passes through 14 cities and 77 towns. • 8 stations to be constructed under the initial phase of the Project • 4 stations planned for later phases of the project • Main Workshop: Yanchao (near Kaohsiung) • 3 Stabling Yard : Sijhih, Wurih, Zuoying • 4 infrastructure Maintenance Bases: Sijhih, Lioujia, Wurih, Taibao, Zuoying • Maintenance Center: Zuoying Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao
 62. 62. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เปลี่ยนวิถีชีวิต Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 62
 63. 63. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมสัมพันธ์ Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 63
 64. 64. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมต่อสังคม Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 64
 65. 65. รถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน เชื่อมต่อสังคม Source : Lesson learned in the construction of the Taiwan High Speed Rail, TC Kao 65
 66. 66. รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนใช้รถไฟและทางด่วนกระจายความเจริญ ก่อนเปดให้บริการ Shinkansen พ.ศ. 2507 หลังเปดให้บริการ Shinkansen พ.ศ. 2547 66
 67. 67. รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากบริการรถไฟ 33% 42.5% 67% 57.5% รายได้อื่นๆ รายได้ค่าโดยสาร JR East รายได้รวม 30.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ JR Kyushu รายได้รวม 3.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ 67
 68. 68. รถไฟความเร็วสูง: ญี่ปุนสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือจากบริการรถไฟ ภาพร้านค้า Kiosk ในสถานี ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ พันเหรียญสหรัฐ/ตร.ม. 68
 69. 69. การเชื่อมต่อนามาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจจริงหรือ? 69
 70. 70. ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่ส่งผลต่อ GPP เชียงใหม่ และลาปาง ป 2538-2552 อัตราขยายตั ฉล่ยต่อปี (CAGR) 2543-2546 *GPP ชยงใหม่ 25,000 GPP current (Hotels and Transport) 20,000 3.7% 11.6% *GPP ลาปาง GPP (ล้านบาท) 2546-2549 0.8% 3.6% *GPP ประ ทศ 4.1% 8.1% GPP current (Hotels and Transport) 15,000 10,000 5,000 - *GPP เป็ นค่า GPP ในหมวด Hotels และ Transport *สายการบินต้นทุนต่าเริมดาเนินการ ธ.ค.2546 ่
 71. 71. ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศที่ส่งผลต่อ GPP เชียงใหม่ และลาปาง ป 2538-2552 อัตราขยายตั ฉล่ยต่อปี (CAGR) 2543-2546 2546-2549 GPP (ล้านบาท) *GPP ชยงใหม่ 3.7% 11.6% *GPP ลาปาง 0.8% 3.6% 25,000 *GPP ประ ทศ 4.1% 8.1% GPP current (Hotels and Transport) ผู้โดยสาร (คน) 3,500,000 3,000,000 GPP current (Hotels and Transport) 20,000 2,500,000 15,000 2,000,000 1,500,000 10,000 1,000,000 5,000 500,000 - *GPP เป็ นค่า GPP ในหมวด Hotels และ Transport - *สายการบินต้นทุนต่าเริมดาเนินการ ธ.ค.2546 ่
 72. 72. รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ศรษฐกิจในชุมชนขยายตั ิ่มขึ้น นื่องจากผลการ ชื่อมต่อจากรถไฟค าม ร็ สูง Travel is more convenient OTOP owners earn more revenues Higher sales of local products Higher demand of employment * ตาแหน่งสถานีเป็ น เพียงข้ อมูลเบื ้องต้ น Senior citizen can work at home to support OTOP owners Farmers in the province and surrounding areas can sell more bananas 72
 73. 73. รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รถไฟค าม ร็ สูงสามารถสร้างผลประโยชน์ใน งก ้างและหลากหลายด้าน / / / / / / OTOP / / / Mode GDP / / / OTOP / / 1 3 * ตาแหน่งสถานีเป็ น เพียงข้ อมูลเบื ้องต้ น 2 / 73
 74. 74. รถไฟความเร็วสูงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รถไฟค าม ร็ สูงสามารถสร้างผลประโยชน์ใน งก ้างและหลากหลายด้าน / ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุ ก่อสร้าง / / / ธุรกิจและแรงงานใน ท้องถิ่น / / OTOP / / ธุรกิจขนส่งสินค้าและ พัสดุแบบ premium GDP นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป / Mode / / / OTOP / ธุรกิจและแรงงานใน ท้องถิ่น / 1 3 * ตาแหน่งสถานีเป็ น เพียงข้ อมูลเบื ้องต้ น การพัฒนาเมืองใหม่ 2 / 74
 75. 75. รถไฟฟาความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ ผังเมือง CBD Linkage TOD บึง บอระเ พ็ด 75
 76. 76. รถไฟฟาความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ 76
 77. 77. รถไฟฟาความเร็วสูง: การพัฒนาเมืองใหม่ TOD Station 77
 78. 78. รถไฟฟาความเร็วสูง: ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนลาตะคอง) 78
 79. 79. รถไฟฟาความเร็วสูง: สารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 79
 80. 80. รถไฟฟาความเร็วสูง : สารวจเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ 80
 81. 81. สถานีกลาง บางซื่อ 81
 82. 82. การก่อสร้างสถานีกลาง บางซื่อ 82
 83. 83. เปดให้บริการ 5 โครงการ (80 กม.) หมอชิต-อ่อนนุช สนามกีฬาฯ-สะพานตากสิน 24 กม. บางซื่อ-หัวลาโพง 20.8 กม. Airport Rail Link 28 กม. สะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่: 2.2 กม. อ่อนนุช-แบริ่ง 5.25 กม. 0 2 5 10 กม. Km. 83
 84. 84. ระหว่างก่อสร้าง 6 โครงการ (100 กม.) 2 บางซื่อ-ตลิ่งชัน (15 กม.) 53 % 2558 บางซื่อ-ท่าพระ-บางแค (27 กม.) 27 % 2559 วงเวียนใหญ่-บางหว้า (5.3 กม.) n/a 2555 แบริ่ง-สมุทรปราการ (12.8 กม.) 5% 2560 บางซื่อ-รังสิต (26.3 กม.) 3 2555 บางใหญ่-บางซื่อ (23 กม.) 1 100% เริ่ม 2558 4 5 0 2 5 10 กม. Km. 84
 85. 85. 1 มธ.รังสิต-หัวลาโพง (42.8 กม.) 7 บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ (42.8 กม.) 2 4 ลาลูกกา-บางปู (60 กม.) ศาลายา-หัวหมาก (54 กม.) 9 10 6 บางซื่อ- ท่าพระ- บางแค (47 กม.) 5 สนามกีฬาฯ-บางหว้า (14.5 กม.) 0 2 5 8 แคราย-มีนบุรี (36 กม.) ลาดพร้าว-สาโรง (30.4 กม.) จรัญสนิทวงศ์-ราชดาเนิน -ศูนย์ วัฒนธรรม-มีนบุรี (32.5 กม.) 3 กม. รถไฟฟา 10 เส้นทาง (ภายใน พ.ศ. 2562) ระยะทาง รวม 410 กม. Airport Link (50.3 กม.) 10 Km. 85
 86. 86. แผนที่หลักแสดงการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ขนส่งมวลชนโหมดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ทางเดิน จักรยาน ริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา จุด ชื่อมต่อรถไฟฟ้า- รือ-รถ มล์ 86
 87. 87. เราได้ใช้เวลาที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่าสูงสุดหรือไม่ 87
 88. 88. ครม. มอเตอร์เวย์ 2,744 กิโลเมตร 358 กิโลเมตร 13% ไม่มี 0% อนุมัต(ิ แผนระยะ 2) 7,341 ก.ม. 10 ม.ค. 2538 (รวมแผนระยะ 1+2) 5,740 ก.ม. 78% เห็นชอบแผน 22 เม.ย. 2540 4 ช่องจราจร % กรุงเทพริเริ่ม 30 ส.ค. 2537 หนองงูเห่า-ระยอง รถไฟฟาความเร็วสูง ปัจจุบันแล้วเสร็จ อนุมัติ 16 มี.ค. 2536 ทางคู่ โครงการ 705 ก.ม. 146 ก.ม. (มอเตอร์เวย์ 5 เส้นทาง) (2 เส้นทาง) 20% 10 Line MRT Master Plan รถไฟฟา 10 สาย 291 ก.ม. เห็นชอบหลักการ 7 ก.ย. 2547 ระยะ 1(7 เส้นทาง) 80 ก.ม. (กาลังก่อสร้าง 109 ก.ม.) 27% 88
 89. 89. ท่าเรือแหลมฉบัง ใช้เวลา 30 ป ตั้งแต่จ้างศึกษาครั้งแรก จนเปดดาเนินการ รัฐบาลว่าจ้างบริษัทศึกษา ความเป็นไปได้โครงการ โดย สรุปพื้นที่บริเวณแหลมฉบัง เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็น ท่าเรือแห่งใหม่ 2504 มีการก่อสร้างท่าเรือ สัตหีบเพื่อประโยชน์ ทางการทหารของ สหรัฐฯ 2509-2512 2526 ครม.ได้มีมติให้กระทรวง คมนาคม เจรจาขอรับเงินกู้ จากรัฐบาลญี่ปุน เพื่อใช้ สารวจออกแบบ ควบคุม และ ก่อสร้างโครงการ และให้ กระทรวงการคลังหาแหล่งเงิน บาทสมทบ ท่าเรือสัตหีบ โอนเป็น กรรมสิทธิ์ของ ประเทศไทย 2515 2527-2529 การท่าเรือแห่งประเทศ ไทย ว่าจ้างกลุ่มบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียด ทางวิศวกรรม ครม. เห็นชอบในหลักการให้สร้าง ท่าเรือพาณิชย์ที่แหลมฉบัง แต่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน จึง มีมติให้ใช้ท่าเรือสัตหีบเพื่อบรรเทา ความคับคั่งของท่าเรือกรุงเทพไป ก่อน 2516 2530-2534 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาการ ก่อสร้าง วันที่ 2 ตุลาคม 2530 กาหนดระยะเวลา ก่อสร้าง 48 เดือน และเริ่ม ลงมือก่อสร้างในเดือน ธันวาคม 2530 รัฐบาลได้ตรา พ.ร.บ. เวนคืนที่ดินประมาณ 6 340 ไร่ เพื่อใช้ในการ ก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ ที่แหลมฉบัง 2521 2534 ท่าเรือแหลมฉบัง ก่อสร้างโครงการ ขั้นที่ 1 แล้วเสร็จและเปด ดาเนินการท่าเทียบเรือท่าแรกคือท่า B1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2534 89
 90. 90. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เวลากว่า 45 ป ตั้งแต่จ้างศึกษาครั้งแรก จนเปดดาเนินการ รัฐบาลว่าจ้างบริษัทศึกษาความ เป็นไปได้โครงการ ต่อมา กระทรวงคมนาคมเห็นว่าบริเวณ หนองงูเห่าเหมาะสมเป็นที่ตง ั้ ของท่าอากาศยานแห่งใหม่ 2503-2504 2539 กรมการบินพาณิชย์ได้จัดซื้อ เวนคืนที่สาธารณประโยชน์ บริเวณหนองงูเห่า เพื่อ ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ พื้นที่ประมาณ 20 000 ไร่ 2506-2516 2540-2544 บทม. ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รับผิดชอบการ ก่อสร้าง การดาเนินงานเป็นเพียง การปรับปรุงพื้นที่ โครงการ ท่าอากาศยานกรุงเทพ แห่งที่ 2 รัฐบาลได้พิจารณา ทบทวนสถานที่ ก่อสร้างสนามบิน พาณิชย์แห่งใหม่ 2517-2534 2545 ครม. มอบให้ การท่าฯ เป็นผู้ก่อสร้างโครงการ และภายหลังเห็นชอบ ให้จัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อ รับผิดชอบ 2534-2538 2548 เริ่มการก่อสร้างโครงการ ยุบ บทม. รวม กับ ทอท. การท่าฯ ว่าจ้างกลุ่ม บริษัท MJTA ออกแบบอาคาร ผู้โดยสารและอาคาร เทียบอากาศยาน 2538 2549 29 ก.ย. 2549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปดให้บริการเชิงพาณิชย์ เต็มรูปแบบอย่างเป็น ทางการ 90
 91. 91. รถไฟฟาความเร็วสูง ไทย เริ่มศึกษาโครงการ ครั้งแรก ป 2537 รัฐบาลญี่ปุนริเริ่มโครงการ จริงจังในช่วง 2493-2497 ญี่ปุนเปดเดินรถสายแรก รองรับโอลิมปคส์ ป 2507 จีนเปดเดินรถ สายแรกป 2546 เกาหลีเปดเดินรถ ป 2547 ไต้หวันเปดเดินรถ ป 2550 91
 92. 92. อะไร คือ มูลค่าของเวลาที่เสียไป  ต้นทุนโครงการท่สูงขึ้น  สูญ สยโอกาส ในการสร้างมูลค่า ิ่มทาง ศรษฐกิจ 92
 93. 93. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ลงทุนวันนี้ หรือ อนาคต? 93
 94. 94. ภาระหน้ 2 ล้านล้าน บาท ลงทุนในวันนี้ 94
 95. 95. ต้นทุนของการไม่ทาในวันนี้ เป็นเท่าไร? ต้นทุน โครงการสูงขึ้น ภาระหน้ 2 ล้านล้าน บาท เวลาลงทุนเพิ่มขึ้น ลงทุนในวันนี้ Z ล้านบาท ค่าเสียโอกาส ทางเศรษฐกิจ Y ล้านบาท X ล้านบาท ดอกเบี้ยที่เพิ่มจาก ต้นทุนที่สูงขึ้น + ความเสี่ยงดอกเบี้ย ภาระหน้ 2 ล้านล้าน บาท ลงทุนเสร็จในอนาคต เปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนโครงการ ระหว่างการลงทุนในวันนี้ กับในอนาคต (มูลค่าเงิน เป็นมูลค่าปฐานเดียวกัน) 95
 96. 96. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท เป็น พ.ร.บ. ที่จะให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2557-2563 โดยมีกรอบวงเงิน ไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท 96
 97. 97. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท พ.ร.บ. นี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ? 97
 98. 98. มาตรา 169 ตามรัฐธรรมนูญ “การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทาได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ใน กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ หรือ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง …” 98
 99. 99. การเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการขนาดใหญ่ พ.ร.บ.หนี้สาธารณะ/ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท โครงการพัฒนา ขนาดใหญ่ งินลงทุนโครงการ เงินกู้ จ่ายคืน งินต้นและดอก บ้ย (มาตรา 168 และ 169 ของรัฐธรรมนูญ) งบประมาณ แผ่นดิน โครงการลงทุนระยะสั้น 1-3 ป รายจ่ายประจา 99
 100. 100. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ทาไม ไม่ใส่ใน พ.ร.บ. งบประมาณปกติ หลีกเลี่ยงการตรวจสอบหรือ? 100
 101. 101. ทาไมถึงดาเนินการผ่าน พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท      แผนระยะยาว หลักประกันด้านความพร้อมเงินทุนในการทาโครงการในอนาคต เป็นแนวทางที่ปฏิบัติมาต่อเนื่อง ในการกู้เงินเพื่อทาโครงการขนาดใหญ่ ไม่เป็นภาระในการจัดตั้งงบประมาณผูกพันขนาดใหญ่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีการตรวจสอบเข้มข้นกว่าการทาโครงการขนาดใหญ่ตามปกติ 101
 102. 102. พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท โกงมั้ย? 102
 103. 103. ความโปร่งใส: ระบบบริหารจัดการโครงการ ส่วน เพิ่มเติม 103
 104. 104. ความโปร่งใส: ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 104
 105. 105. ความโปร่งใส รัฐมนตรคมนาคม ร่ มมือ ภาค ครือข่ายต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ปิดช่องโกงงบลงทุน 2 ล้านล้าน บาท ร้อมดัน ป็น าระแห่งชาติ 105
 106. 106. โครงการมีความพร้อมหรือไม่ 106
 107. 107. การศึกษาความเหมาะสมโครงการ (Feasibility Study) กลุ่มโครงการ โครงการ ไม่ต้อง อยู่ระหว่าง ทาแล้ว ทั้งหมด ทา FS เตรียม FS รายชื่อโครงการที่อยู่ระหว่างจัดเตรียม FS แผนลงทุนระบบรางระยะเร่งด่วน 9 5 4 - แผนลงทุนระบบรางสายใหม่ 3 2 - 1 รถไฟทางคู่ บ้านภาชี – อ.นครหลวง รถไฟทางคู่ 6 - - 6 รถไฟความเร็วสูง 4 - - 4 รถไฟชานเมืองสายสีแดง และ ARLX 5 5 - - รถไฟทางคู่ หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ รถไฟทางคู่ ชุมพร – สุราษฎร์ธานี รถไฟทางคู่ สุราษฎร์ธานี – ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ ปากน้าโพ – เด่นชัย รถไฟทางคู่ ขอนแก่น – หนองคาย รถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี รถไฟฟา MRT 8 8 - - โครงการ ระบบราง อื่นๆ 1 1 - - ทางหลวงแผ่นดิน 10 3 7 - ทางหลวงชนบท 2 1 1 - สถานีขนส่งสินค้า 2 2 - - ท่าเรือชายฝัง และท่าเรือในลาน้า 5 5 - - โครงสร้างพื้นฐานกรมศุลกากร 1 - 1 - รวม 53 29 13 11 อยู่ในระหว่างศึกษาระหว่าง สนข. และ รฟท. รถไฟความเร็วสูง Airport Link – ระยอง รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม่ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – หนองคาย รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ บูรณะทางหลวงสายหลัก ขยายทางหลวงหลวง 4 ช่องจราจร
 108. 108. โครงการรถไฟความเร็วสูง การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน 109
 109. 109. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โครงการรถไฟความเร็วสูง ผลประโยชน์ ทางตรง มูลค่าการประหยัด ลาในการ ดินทาง (VOT Saving) มูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยาน าหนะ (VOC Saving) การลดต้นทุนท่ ิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอก - ลดค่าใช้จ่ายจากอุบัติ หตุ - ลดค่าใช้จ่ายทางด้านสิ่งแ ดล้อม หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ภา ร ม Source: OTP, data as of July 2013 จาแนก ป็นรายภาค ผลิตภัณฑ์ม ลร มภาค : GRP ระดับการคาน ณ ใน ื้นท่ภายในจังห ัด ผลประโยชน์ทางอ้อม ผลิตภัณฑ์ม ลร มในประ ทศ : GDP ผลิตภัณฑ์ม ลร มจังห ัด : GPP
 110. 110. สมมติฐาน(เบื้องต้น)ในการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 1. ฐานข้อมูลแบบจาลองด้านการจราจรและขนส่ง 1.1 แบบจาลองจราจร 1.2 ค่าน้ามัน ฉล่ย 2. ข้อมูลระบบรถไฟความเร็วสูง - ค าม ร็ สูงสุดในการให้บริการ แบบจาลองด้านการจราจรและขนส่ง (National Model) ประมาณ 35 บาท/ลิตร (ราคา .ศ. 2555) 300 กม./ชม. *กรุง ท ฯ-ระยอง กาหนดอัตราค าม ร็ ตาม ARL ท่ 250 กม./ชม - อัตราค่าโดยสาร* - ชั้น VIP - ชั้น 1 - ชั้น 2 3. แผนงานโครงการในอนาคต 3.1 โครงการ ัฒนาระบบรถไฟ 3.2 โครงการ ัฒนาโครงข่ายถนน 3.3 โครงการ ัฒนาทาง ิ ศษระห ่าง มือง 3.4 แผนการ ัฒนาการ ดินทางและขนส่งทางอากาศ 200+4.5 บาท/กม. 150+3.0 บาท/กม. 100+2.0 บาท/กม. อ้างอิงตามผลการศึกษาแผนแม่บทรถไฟค าม ร็ สูง อ้างอิงตามผลการศึกษาโครงการแผนแม่บทของกรมทางหล ง และหน่ ยงานอื่นๆ ท่ ก่ย ข้อง อ้างอิงตามแผนแม่บทระยะ ร่งด่ น 5 สาย อ้างอิงจากแผนหลักการ ัฒนาระบบขนส่งและจราจร
 111. 111. คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง สายเหนือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หนองคาย 2562 คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 2564 2572 2582 16,600 - 20,100 28,900 24,000 33,900 29,400 40,900 7 741 - 11 224 18 559 22 008 26 694 36 876 40 710 สายตะวันออก กรุงเทพฯ-ระยอง 20,200 21,400 27 200 36 600 สายใต้ กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ 5 530 23 254 34 665 5 750 30 409 44 889 6 758 30 409 44 889 8 424 38 713 58 084 Source: OTP, data as of July 2013
 112. 112. อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง EIRR (%) NPV (ล้านบาท) B/C Ratio (เท่า) สายเหนือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 15.81 13.38 91 430.00 53,292.15 1.55 1.17 สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หนองคาย 12.89 12.21 59 028.04 90 007.17 1.48 1.37 สายตะวันออก กรุงเทพฯ-ระยอง 16.09 52 323.31 1.56 สายใต้ กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์ 10.72 12.28 12.90 -14,564.22 8,216.43 40,001.59 0.85 1.03 1.10 Source: OTP, data as of July 2013
 113. 113. รายได้ค่าโดยสารและรายได้อื่น 15% ของค่าโดยสาร เทียบกับค่าใช้จ่ายในการ ดาเนินงานและบารุงรักษา Source: OTP, data as of July 2013
 114. 114. รฟท. พร้อมหรือไม่ในการดาเนินโครงการ 115
 115. 115. หัวรถจักร รฟท. ค าม ร้อมของหั รถจักร 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2544 2545 2546 จานวนรถจักรที่ใช้ การได้ 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 DESCRIPTION GEA จานวน 37 21 อายุ (ป) 15 แรงม้า 2,400 จานวนรถจักรที่มีใช้ งาน HITACHI ALSTHOM GE TOTAL 102 46 206 18 30 – 37 44 - 47 2,900 2,250 1,320
 116. 116. 26 ส.ค. 54 หตุน้าป่าไหลหลาก น้า ซาะหินใต้ราง ช่ งระห ่างสถานขุนตาน-ทาชมภู ทาให้หิน บริ ณใต้รางรถไฟถูกน้า ัดหายไปก ่า 100 มตร
 117. 117. รฟท. รับผิดชอบโครงการทางคู่ โดยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจนี้ โครงสร้างเดิม รองผู้ ่า ผู้ ่าฯ รองผู้ ่า รองผู้ ่า โครงสร้างใหม่ รองผู้ ่า รองผู้ ่า รองผู้ ่า รองผู้ ่า รองผู้ ่า ผู้ ่าฯ รองผู้ ่า รองผู้ ่า รองผู้ ่า COO BU ดินรถ COO BU ซ่อมบารุง COO บริหาร ทรั ย์สิน ในอนาคต BU ทั้ง 3 ส่วน อาจพัฒนาเป็นบริษัทลูก Source: การศึกษาการปรับโครงสร้างในรูปแบบหน่ ยธุรกิจการรถไฟแห่งประ ทศไทย โดย มหา ิทยา กษตรศาสตร์ รองผู้ ่า
 118. 118. โครงการรถไฟความเร็วสูง หน่วยงานไหน จะเป็นผู้ผลักดันโครงการ 119
 119. 119. ทางเลือกรูปแบบองค์กรรถไฟความเร็วสูงจากต่างประเทศ รูปแบบองค์กรบริหาร 1. องค์กรเดียว 2. แบ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กับการลงทุนและบริหารการเดินรถ การลงทุนใน Infrastructure การบารุงรักษาและ การบริหารจัดการ Infrastructure 1 2 3 4 การลงทุน ขบวนรถ 3. แบ่งการลงทุนและบริหาร โครงสร้างพื้นฐาน กับลงทุนและบริหารการเดินรถ การบริหาร เดินรถ THSRC JRTT ADIF DB Netze บ.ลูก ลงทุนและบริหาร โครงสร้างพื้นฐาน การซ่อมบารุง ขบวนรถ ไต้หวัน JRs ญี่ปุน RENFE DB ML DB AG (Holding Company) 4. Holding Company สเปน เยอรมนี บ.ลูก ลงทุนและบริหาร การเดินรถ
 120. 120. รูปแบบหน่วยงานของรถไฟความเร็วสูงในไทย รัฐบาล Regulator กากับดูแล TRTC หน่วยงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน • หาเงินทุน ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน • บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน (ทาง ระบบ ไฟฟา ระบบอาณัติสัญญาณ) • มีรายได้จากค่าใช้ราง ค่าไฟฟา คานวณจาก ต้นทุนค่าบารุงรักษา ไม่รวมเงินลงทุน • ไม่มีกาไร ต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หน่วยงานดาเนินการ ให้บริการโครงสร้าง พื้นฐาน • • • • หาเงินทุน ลงทุนขบวนรถ บริหารจัดการการเดินรถ บารุงรักษาขบวนรถ ชาระค่าใช้ราง ค่าไฟฟา ค่าบริการให้ บริษัท โครงสร้างพื้นฐาน • มีกาไร
 121. 121. เรื่องสุดท้าย 122
 122. 122. การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน Source: http://blogs.worldbank.org/category/tags/connected 123
 123. 123. Thank you
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×