Jul sep2013 01
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
335
On Slideshare
335
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Smart Investing + เรื่อง ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) @ ECON โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ่ Q: โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งด้วยระบบรางและทางเรือ ราว 2 (ภายใน 30 วัน) เพือออกเป็น พ.ร.บ. โดยคาดว่า 2 ล้านล้านบาท คืออะไร และ 3 เท่า ตามล�ำดับ โครงการจึงเน้นการลงทุน โครงการจะเริ่มเบิกจ่ายอย่างจริงจังเร็วที่สุด ้ ่ ่ ่ A : โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน ในโครงสร้างพืนฐานโดยเฉพาะระบบราง เพือ ในช่วงครึงปีหลังปี 2557 (รูปที่ 1) เนืองจาก 2 ล้านล้านบาท ทีมกรอบระยะเวลาลงทุน 7 ปี ลดต้นทุนค่าขนส่งโดยรวมของประเทศลง ่ี บางโครงการยังไม่ผาน EIA และ EHIA (การ ่ (2557-2563) เป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคมของ Q: ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดท�ำ สุขภาพ) รวมถึงโครงการที่ยังไม่ได้ศึกษา ้ ประเทศ เชือมต่อเส้นทางการเดินทางและขนส่ง โครงการเป็นอย่างไร ่ ความเป็นไปได้ แม้รัฐคาดว่าการเสนอให้ ้ ระหว่างภูมภาคและประเทศใกล้เคียง ด้วยการ A : โครงการผ่านสภาผูแทนราษฎร ในวาระ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ิ ่ ขยายและพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง และ ที่ 1 เมือวันที่ 28 มี.ค. 2556 ส่วนการพิจารณา EIA จะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของเอกชน ่ รถไฟรางคูเ่ ป็นหลัก รวมถึงการลงทุนทางถนน อีก 2 วาระ จะอยูในช่วงวันที่ 1 ส.ค. - 28 พ.ย. (ประมาณ 105 วัน) แต่กอาจเร็วหรือช้ากว่านี้ ็ 2556 ภายหลังจากผ่านสภาผู้แทนฯ แล้ว ท�ำให้โครงการมีความไม่แน่นอนของกรอบ และท่าเรือน�ำลึก ้ โครงการจะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาให้รับรอง ระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ Q: ท�ำไมถึงต้องมีโครงการนี้ A : จากรายงาน Global Competitiveness Report (2555) โดย World Economic Forum ระบุวา คุณภาพโครงสร้างพืนฐานของประเทศไทย ่ ้ อยู่ในล�ำดับที่ 47 ซึ่งต�่ำกว่าหลายประเทศใน เอเชียตะวันออก โดยเฉพาะระบบรางรถไฟ อยู่ในล�ำดับที่ 63 ต�่ำกว่าระบบคมนาคมอื่น ของไทย สื บ เนื่ อ งมาจากตั้ ง แต่ ห ลั ง วิ ก ฤติ การเงินปี 2540 เป็นต้นมา ไทยแทบไม่ได้มี การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เลย ขณะทีประเทศอืนในภูมภาคมีการขยายตัวของ ่ ่ ิ การลงทุนอย่างต่อเนือง ่ จากข้ อ มู ล โดยส� ำ นั ก งานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร ระบุวา ประเทศไทย ่ ใช้ระบบขนส่งทางถนนเป็นหลัก (95.8 % ของ ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดในปี 2553) แม้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางถนนจะสูงกว่า 54 TRUST Magazine
 • 2. รูปที่ 1 : โครงการน่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 (หลังสภาอนุมัติ และการประมูลเสร็จสิ้น) 19 มีนาคม อนุมัติผ่านร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้าน 28 มีนาคม ผ่านสภาผูแทนราษฎรวาระแรก ้ 29 มีนาคม - 29 เมษายน พิจารณาโดยคณะกรรมการ ทีจดตังขึนภายใน 30 วัน ่ั ้ ้ 2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 1 สิงหาคม - 28 พฤศจิกายน เข้าสภาผูแทนฯ วาระที่ 2 และ 3 ้ และวุฒสภาอีก 3 วาระ ิ ก.ค. ต้นปี เริ่มเปิดประมูล ส.ค. ก.ย. ครึ่งหลัง เริมการเบิกจ่าย ่ 2557 ที่มา : สำ�นักข่าวท้องถิ่น, TISCO Economic Strategy Unit (ESU) 55 TRUST Magazine ต.ค. พ.ย. ธันวาคม ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ธ.ค.
 • 3. Q: รายละเอียดโครงการเป็นอย่างไร A : รัฐบาลได้ก�ำหนดงบลงทุนโครงการไว้ ทังหมด 2 ล้านล้านบาท และอาศัยเงินทุนจาก ้ การกู้ภายในประเทศทั้งหมด โดยลงทุนใน ระบบราง (รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และ Mass Transit System) เป็นสัดส่วนหลักกว่า 80% ของงบลงทุนทังหมด หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.6 ้ ล้านล้านบาท รองลงมาเป็นการลงทุนในระบบ คมนาคมทางถนน และทางน�ำ ้ ตารางที่ 1 : โครงการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระบบราง ภูมิภาค ทางราง (~1.6 ล้านล้านบาท) ทางถนน (~2.4 แสนล้านบาท) กรุงเทพฯ และปริมณฑล รถไฟฟ้า 10 เส้นทาง 454.9 กม. ทางน้ำ� (~3 หมื่นล้านบาท) ทางหลวงชนบท ทางหลวงพิเศษเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ ตะวันออก เฉียงเหนือ ทางหลวงเชือมต่อประเทศเพือนบ้าน (176 กม.) ่ ่ ระหว่างภาค และระหว่างเมือง (196 กม.) รถไฟรางคู่ 1,015 กม. รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ- ถนน 4 ช่องทาง (776 กม.)   นครราชสีมา) 256 กม. สะพานและอุโมงค์ข้ามทางรถไฟ สถานีขนส่งสินค้า กลางและ ตะวันตก รถไฟรางคู่ 468 กม. รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-หัวหิน) 225 กม. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (98 กม.) ทางหลวงระหว่างภาค และทางหลวงชนบท รถไฟรางคู่ 611 กม. รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่) 745 กม. ทางหลวงเชือมต่อประเทศเพือนบ้าน (128.4 กม.) ่ ่ ถนน 4 ช่องทาง (579 กม.) ทางหลวงระหว่างภาค และทางหลวงชนบท สถานีขนส่งสินค้า   ทางหลวงเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน ถนน 4 ช่องทาง (123 กม.) ทางหลวงระหว่างภาค และทางหลวงชนบท สถานีขนส่งสินค้า ท่าเรือ จ.ชุมพร ท่าเรือน�ำลึก (จ.สตูลและสงขลา) ้ เหนือ ใต้ ตะวันออก รถไฟรางคู่ 763 กม. รถไฟความเร็วสูง 221 กม. (ส่วนต่อขยายจาก Airport Rail Link) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (32 กม.) ถนน 4 ช่องทาง (280 กม.) ทางหลวงระหว่างภาค และทางหลวงชนบท สถานีขนส่งสินค้า ที่มา : กระทรวงคมนาคม, TISCO Economic Strategy Unit (ESU) 56 TRUST Magazine เขือนป้องกันตลิงพัง แม่นำป่าสัก ่ ่ �้ ท่าเรือล�ำน�ำเพือประหยัดพลังงาน ้ ่ (จ.อ่างทอง)  
 • 4. โดยระบบรถไฟรางคูมแผนสร้างเส้นทางไป รูปที่ 2 : โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ ในปี 2557 ่ี ยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก ภาคเหนือ และ ภาคใต้ ส่วนรถไฟ แผนเบิกจ่ายงบลงทุนพืนฐาน 2 ล้านล้านบาท (ล้านบาท) ้ ความเร็วสูงจะก่อสร้างเส้นทาง ระหว่างกรุงเทพนครราชสีมา, กรุงเทพ-หัวหิน และกรุงเทพเชียงใหม่ ผ่านทั้งหมด 21 จังหวัด รวมถึง 382,490 321,080 322,700 320,418 เส้นทางต่อขยายจาก Airport Rail Link ไปยัง ภาคตะวันออก (พัทยาและระยอง) ขณะทีใน 209,204 ่ 230,666 กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีการก่อสร้างระบบ รถไฟฟ้า (Mass Transit System) 10 เส้นทาง (ตารางที่ 1) นอกจากระบบคมนาคมทางรางแล้ว ยังมีการลงทุนระบบทางถนน เชือมต่อในระดับ ่ 2557* 2558 2559 2560 2561 2562 จังหวัด ภูมภาค และประเทศใกล้เคียง รวมถึง ิ การลงทุนอีกราว 1.5% ในระบบขนส่งทางเรือ Q: โครงการนี้ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจไทยอย่างไร A : จากแผนเบิกจ่ายโครงการลงทุนพัฒนา และขยายระบบขนส่งคมนาคมในช่วง 7 ปี ข้างหน้า (รูปที่ 2) ศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจและ กลยุทธ์ (TISCO ESU) คาดว่าจะทำ�ให้อัตรา การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ขยายตัว อย่างน้อยปีละ 5% ตลอดระยะเวลาการลงทุน ของโครงการ (จากสมมติฐานอัตราเบิกจ่ายเงิน ลงทุนที่ 60%) และส่งผลให้ดลบัญชีเดินสะพัด ุ ขาดดุลเพิมขึน 0.5% ต่อ GDP ทุกปี ่ ้ 213,442 2563 หมายเหตุ : *นับรวมงบเบิกจ่ายของปีแรกและปีที่สองรวมกัน ทีมา : สำ�นักงานบริหารหนีสาธารณะ (PDMO), สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, TISCO Economic Strategy Unit (ESU) ่ ้ ้ หากเศรษฐกิจไทยมีอัตราขยายตัวในระดับ 5% การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อ รองรับโครงการลงทุนดังกล่าวจะท�ำให้หนีสาธารณะปรับเพิมขึน แต่จะไม่กระทบ ้ ่ ้ ต่อวินยทางการคลังของภาครัฐ (ระดับหนีสาธารณะต�ำกว่า 60% ของ GDP) ั ้ ่ ขณะเดียวกันโครงการซึ่งต้องการแรงงานจ�ำนวนมากเพื่อรองรับการลงทุน อาจน�ำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือ จนอาจต้องน�ำเข้าแรงงาน จากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม รวมถึงการที่โครงการต้องอาศัยเงินทุน จ�ำนวนมาก อาจท�ำให้สภาพคล่องของประเทศลดลง แม้ประเทศไทยจะมี สภาพคล่องส่วนเกินอยูในระดับสูงก็ตาม ่