Attach 44

197 views
155 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Attach 44

  1. 1. ~ 1 ~ ÃͺÃÑéÇ Ã.Ç. เอกสารการนิเทศภายใน โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อการแกปญหา พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ และสรางขวัญกําลังใจ ฉบับที่ 9 ปที่ 2 ประจําวันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คนเราเลือกเกิดไมได แตเลือกที่จะเปนได บทเรียนที่ควรศึกษา จากชีวิตอดีตเด็กเรรอน "ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ" ประมาณ 3 ปที่แลว เพื่อนๆ แนะนําใหผมเลน face book ตอนแรกเขาใจวา face book เปนเรื่องของเด็กๆ พอเลนไปเลนมา ถึงรูวามันมีประโยชน (แตถาใชไมเปนก็มีโทษมหาศาลเหมือนกัน) เมื่อไมนานที่ผานมา เพื่อนสมัย เรียนปริญญาตรีดวยกันเมื่อ 34 ป กอนซึ่งติดตอกันทาง face bookได post เรื่องราวชีวิตของอดีตเด็กเรรอนคนหนึ่ง ที่ออกอากาศใน รายการเจาะใจ ทาง ททบ.5 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 มาใหอาน ผมอานเรื่องราวดังกลาวอยางไดอารมณ อานจบเห็นวาดีมีประโยชนจึง share ใหเพื่อน ๆ ใน face book ซึ่ง มีตั้งแตเด็กๆ ที่เปนลูกศิษย นองๆ เพื่อนรวมงาน เพื่อนสมัยเรียน เพื่อนรุนพี่ ตลอดจนครูอาจารยที่เคยสอนผมมา ได อานและบอกเลาตอๆ กันไป วันนี้จึงขอนํามาถายทอดใหทานที่ไมไดเปนเพื่อนทาง face book ไดอาน แลวอาจจะ สําเนาเผยแพรใหลูกศิษยของพวกเราไดอานตอ จากเด็กเรรอนที่อาศัยอยูกับแมที่ประกอบอาชีพเก็บขยะขาย ใครจะไปคิดวา ในวันหนึ่งเขาจะสามารถควา ปริญญามาใหแมไดชื่นชมสมใจ มิหนําซ้ํายังเปนปริญญาเอกที่ทําใหเด็กชายคนนี้ ภูมิใจอยางที่สุดในฐานะ ด็อกเตอร เรื่องราวของ ..."ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ" อาจารยภาควิชาวิศวอุตสาหการ ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี... เหมือนกับนิยายเรื่องหนึ่งที่เริ่มตน มาดวยความยากลําบาก แตเพราะความ พยายามและตั้งใจ ทําใหเขาประสบความสําเร็จในตอนทาย โดยอาจารย เลาใหฟงวา ครอบครัวของเขาเปนชาวชุมพร เขาจําความไดตั้งแตอายุ 3 ขวบ วามีพี่นองทั้งหมด 5 คน เขาเปนลูกคนที่ 4 คุณพอทํางานเปนคนขับรถทัวร สวนคุณ แมเปนแมบาน ชีวิตในชวงนั้นมีความสุขมาก แตหลังจากนั้นได 2 ป พอกับแมก็มีปญหาทะเลาะกัน เขาเห็นพอใชคอน ทุบรูปภาพของตัวเองพรอมกับประกาศวา "ตอจากนี้จะไมมีพออยูในบานแลว" กอนที่พอจะพานองสาวคนเล็กไปดวย และไมกลับมาที่บานอีกเลย หลังจากคุณพอและคุณแมของอาจารยแยกทางกัน คุณแมซึ่งตองเลี้ยงดูลูก ๆ อีก 4 คน ไมมีเงินพอจะเชา บานอยูตอ จึงไดไปเชาโกดังเกา ๆ อยู ในราคาเดือนละ 350 บาท พรอมกับออกไปทํางานเปนเด็กเสิรฟที่ตางจังหวัด เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว และสงเงินกลับมาใหลูก ๆ เดือนละ 500 บาท เทากับวาในแตละเดือน 4 พี่นองจะมีเงิน เหลือใชเพียงแค 150 บาทเทานั้น หลังจากทนความลําบากไดเพียงไมกี่เดือน พี่สาวคนโต และพี่ชายของอาจารยก็ตัดสินใจหนีออกจากโกดัง ไปใชชีวิตเอาดาบหนา เหลือเพียงเขากับพี่สาวอีกคนที่ตองดิ้นรนใชชีวิตตอไป แมกระทั่งบากหนาไปขอขาวขางบานกิน
  2. 2. ~ 2 ~ แตทําอยางนี้อยูเพียงแค 2 เดือน ในที่สุด พี่สาวคนสุดทายที่เหลืออยูก็หายออกจากบานไปอีก ทิ้งอาจารยในวัย 6 ขวบ ใหอยูที่โกดังเพียงคนเดียว ซึ่งอาจารยบอกวา ชวงนั้นเปนชีวิตที่มีอิสระมาก เขาเอาแตนอนทั้งวัน จนหิวถึงไดลุกไปที่ บขส. เพื่อหาขาวที่คนกินเหลือประทังความหิว ซึ่งเขาก็ถูกแมคาไลอยูบอยๆ จนชิน อาจารย เลาตอวา ในวัยเด็กเขายังเคยไปเดินเรรอนขอเงินจากผูโดยสารตามทารถ ถาไดเงินก็จะนําไปซื้อ ขาวกิน บายๆ ก็ไปเลนเกมกับเพื่อนตามประสาเด็กๆ พอตกเย็นก็กลับไปนอนที่โกดัง แตอยูไปสักพัก โกดังก็ถูกตัดน้ํา ตัดไฟ เพราะไมมีใครไปจายคาน้ํา คาไฟ แตอาจารยก็ยังคงอยูในโกดังแหงนั้น ไมไดอาบน้ํา แปรงฟน และไมกลาไป เรียน เพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงชุดนักเรียนเพียงชุดเดียว ซึ่งสภาพก็ดูมอมแมม ทําใหเพื่อนๆ ไมมีใครกลาคุยดวย แต เขาจะเลือกไปโรงเรียนเฉพาะในวันที่โรงเรียนแจกนมถั่วเหลืองเทานั้น เพราะชวยคลายความหิวใหตัวเองได ตลอดชีวิตในชวงวัยเด็ก อาจารยกุลชาติตองตอสูกับชีวิตมาตลอด ทั้งไปขอขาวกินตามวัด หรือตามงาน เทศกาลตางๆ แมกระทั่งเปนเด็กเก็บกระทง เด็กรับใชวิ่งซื้อของ เรียกวาทําทุกอยางไมตางจากเด็กจรจัดทั่วไป แตถึง ชีวิตจะลําบาก ถูกตํารวจจับก็หลายครั้ง เขาก็ไมคิดยายไปอยูกับเพื่อนเหมือนกับพี่ชายพี่สาวที่หนีไปกอนหนานี้ เหตุผล เดียวก็คือ เขาตองการรอแม เพราะกลัววันใดที่แมกลับมาแลว จะไมเจอลูกๆ เหลืออยูเลยแมแตคนเดียว และหลังจาก ใชชีวิตเพียงลําพังมา 2 ป ในที่สุด "แม" ก็กลับมาจริงๆ และบอกวาจะไมทิ้งลูกไปอีกแลว อาจารยบอกวา นี่คือ ชวงเวลาที่เขามีความสุขที่สุด แมจะถูกแมตีบอย ๆ เพราะติดนิสัยไมยอมตื่นไปโรงเรียน แตเขาก็เขาใจวา แมหวังดี เพราะอยากใหเขามีความรู ขณะเดียวกัน เขากับแมก็ชวยกันเก็บขยะขายของหาเงินเลี้ยงชีพไปพรอมๆ กัน และแมก็ พร่ําสอนใหเขาเลิกเปนขโมย เมื่อถามจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทําใหเขาขวนขวายเรียนหนังสือคืออะไร? ดร.กุลชาติ บอกวา เพราะวันหนึ่ง สวมที่บานเต็ม ราดเทาไหรก็ไมลง แมของเขาตัดสินใจใชคอนทุบบอเกรอะดวยตัวเอง และใชกระปองสีตักสิ่งปฏิกูลยก ไปทิ้งทีละถัง ๆ ตลอดทั้งคืน "ผมมองเห็นแมทําแบบนั้นทั้งคืน ผมคิดในใจวาทานยอมทําขนาดนี้เพื่อลูก แมแคอยากใหผมไปเรียน ตีผม ทุกวันเพื่อใหผมไปเรียน ทําไมผมถึงไมยอมไป เทียบแลวแมลําบากกวาเรามาก ก็เลยตั้งเปาจะไปเรียนใหได" อาจารย กุลชาติ บอก หลังจากนั้น ดร.กุลชาติ ก็ปฏิวัติตัวเองใหม ตื่นแตเชา ออกไปชวยแมเก็บขยะตั้งแตตี 4 เสร็จสรรพ 7 โมงเชาก็ไปเขาหองเรียน เพื่อตั้งใจเรียนหนังสือ กระทั่งวันหนึ่งความพยายามของเขาก็ประสบความสําเร็จ เมื่อ สามารถสอบไดเปนที่ 5 ของหอง จากเดิมที่เคยไดที่โหล และยังไดรับทุนเด็กเรียนดีมาชวยเหลือ ในตอนนั้น ดร.กุล- ชาติ ตั้งใจจะเรียนสายอาชีพ เพื่อจะเปนชางเชื่อม จะไดหาเงินมาเลี้ยงดูแม ขณะเดียวกัน นอกจากรายการจะไดเชิญ ดร.กุลชาติ มารวมพูดคุยแลว ยังไดเชิญคุณแมของอาจารยมา เลาถึงชวงชีวิตที่ผานมาดวย โดยคุณแมบุษรี จุลเพ็ญ เลาวา ที่เนนย้ําใหลูกชายตองเรียนหนังสือ เพราะถูกคนรอบขาง สบประมาทวา เธอไมเอาลูกแลว ทําใหลูกเปนเด็กจรจัด เธอจึงตั้งใจจะเลี้ยงลูกใหไดดี เพื่อลบคําสบประมาทดังกลาว และสิ่งที่จะทําใหลูกไดดีไดก็คือการเรียนหนังสือ คุณแมบอกอีกวา คนสวนใหญมองวา พวกเขาเปนคนขี้ขโมย ไมนาคบหา ซึ่งเธอก็ไดสอนลูกไปวา ไมตอง อายที่คนมองแบบนั้น แตเราตองอยูใหได เพื่อพิสูจนใหพวกเขาเห็นวา เราไมไดเปนแบบนั้น ลูกแคเปนเด็กหลงทาง ไปชั่วขณะเทานั้น แตทวา หลังจากอาจารยกุลชาติเรียนจบชั้น ปวช. ก็มาพบวา คุณแมปวยเปนมะเร็งปากมดลูกตองมารักษา ตัวที่กรุงเทพมหานคร เหตุการณนั้นทําใหเขาตัดสินใจศึกษาระดับชั้น ปวส. ตอ โดยคิดวา หากเรียนจบแคชั้น ปวช. คง ไดเงินเดือนไมเทาไหร แตหากเรียนตอนาจะไดเงินเดือนมากขึ้น เขาจึงตัดสินใจไปเรียนตอ ปวส. ที่สงขลา โดยขอให แมชวยสงเสียใหเดือนละ 2,000 บาท แตเมื่อวันหนึ่ง เขารูวาแมสงเงินใหไมไหวแลว เขาจึงตัดสินใจไปทํางานกะ กลางคืนที่รานเซเวนอีเลฟเวน เพื่อสงเสียตัวเอง ในที่สุด อาจารยกุลชาติก็เรียนจบ ปวส. แตมีความคิดจะเรียนตออีก 2 ป เพื่อเอาวุฒิปริญญาตรีดาน วิศวกรรม คุณแมจึงตัดสินใจไปกูเงินหมื่นมาจายคาเทอมใหอาจารยไดเรียนวิศวกรรมสมใจ กระทั่งวันหนึ่ง อาจารย
  3. 3. ~ 3 ~ ตัดสินใจเลือกรับทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อจะไดเรียนตอ แตตองแลกกับการใชทุนดวย การเปนอาจารยสอนใน มหาวิทยาลัยที่ตอนนั้นได เงินเดือนราว ๆ 6 พันกวาบาท ตางจากอาชีพวิศวกรที่จะไดเงินเดือนสูงถึง 15,000 บาท แตอาจารยก็ยินยอม เพื่อจะไดมีโอกาสไดเรียนหนังสือใหสูงขึ้น หลังจากเรียนจบปริญญาตรี อาจารยบอกวา เปนความภูมิใจที่สุด เพราะทําใหแมไดเห็นภาพเขารับปริญญา จนได ขณะที่เด็ก ๆ รุนเดียวกันในละแวกบานไมมีใครไดรับปริญญาเลย หลังจากนั้น เขาก็ทํางานเปนอาจารยสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี แตเพราะตัวเองก็จบชั้นปริญญาตรีเชนกัน ทําใหวิชาพื้นฐานที่สอนชนกัน จึงตัดสินใจเรียน ตอเพื่อใหมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี เขาจึงยื่นขอทุนเรียนปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบปริญญาโทแลว ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการจะเปดหลักสูตรปริญญาโทอีก ดังนั้นจึงตองหา บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาโท เพื่อมาสอนนักศึกษา อาจารยกุลชาติจึงตัดสินใจรับทุนไปเรียนตอปริญญา เอกที่ประเทศญี่ปุน แตก็เจอปญหาใหญ เพราะเขาไมรูภาษาญี่ปุนเลย แตสุดทายอาจารยก็พยายามขวนขวายจนควา ปริญญาเอกมาไดสําเร็จ ทั้งนี้ อาจารยตั้งใจไววาจะพาแมมางานรับปริญญาที่ญี่ปุนใหได เขาจึงเจียดเงินทุนการศึกษาเก็บไวเปนคาตั๋ว เครื่องบิน และคาอื่น ๆ เพื่อใหแมเดินทางมาเห็นความสําเร็จของเขา พรอมกับพาครอบครัวไปเที่ยวดวยกัน "วันรับปริญญา ตอนที่ออกมาจากหอประชุม พอเปดประตูปุบ ผมเห็นแมยืนหนาประตู ความรูสึกแรกที่ อยากเขาไปทําก็คือ อยากเขาไปกราบเทาแมมาก ที่ผมมาถึงตรงนี้ได ถาไมมีแมวันนั้นที่คอยเคี่ยวเข็ญเรามาขนาดนี้ ผมคงมาไมถึงวันนี้ได ผมเห็นแมปุบ ผมกมลงกราบเลย คนญี่ปุนงงกันหมดวาเกิดอะไรขึ้น สวนแมผมก็รองไหดวยความ ซาบซึ้ง" ดร.กุลชาติ เลาวินาทีแหงความประทับใจ ขณะที่คุณแมก็บอกวา ในวันนั้น น้ําตาที่ไหลออกมาเปนน้ําตาของ ความดีใจที่รอมานานหลายป และเธอก็สอนลูกเสมอวา คนเราเลือกเกิดไมได แตเลือกที่จะเปนได คําสอนของคุณแมที่จดจําอยูในใจเสมอมา ทําใหในวันนี้ ดร.กุลชาติ สามารถพิสูจนตัวเองใหเห็นแลววา "คนเราเลือกเกิดไมได แตเลือกที่จะเปนได" นี่ไมใชคําพูดที่เกินความจริงเลยแมแตนอย เพราะจากตนทุนชีวิตติดลบที่ ตองเกิดมากลายเปนเด็กเรรอน ขออาหารคนอื่นกินประทังหิวไปวัน ๆ แตมาถึงวันหนึ่ง เขาตัดสินใจเลือกเดินใน เสนทางที่จะเปนคนดี และใฝเรียน ทําให ณ วันนี้ เด็กชายเรรอนคนนั้นไดกลายมาเปน "ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ" "มีคนถามผมเยอะวาชีวิตที่ผานมา ผมไดแงคิดอะไรบาง อะไรมันสอนผมบาง ผมก็พยายามคิดหาคําตอบ ใหกับตัวเองเหมือนกันวาอะไรที่ผมตางจากคนอื่น ผมมองวา มันก็คือคําพูดที่ทุกคนเคยไดยินกันมาเสมอวา ความ ลําบากสอนใหคุณอดทน ความลําบากสอนใหคุณพยายาม สอนใหคุณมีเปาหมายในชีวิต ถาไมลําบากก็ไมเจอสิ่งนั้น ผมถือวาผมโชคดีที่เกิดมาจน ผมขาดโอกาสจากความจน เราตองสรางโอกาสใหกับตัวเอง ทําตัวเองใหพรอม ทําขึ้นมา เองกับมือแลวมันจะมีความภาคภูมิใจมากกวา" ...นี่คือเรื่องจริงที่ยิ่งกวานิยายจากชีวิตของ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รอบรั้ว ร.ว. ฉบับประจําสัปดาหนี้ ไดคัดลอกมาลวนๆ (เรียบเรียงขอมูลโดยกระปุกดอทคอม http://hilight.kapook.com/view/76161) เนื้อหาอาจจะยาวไปหนอย แตเพื่อไมใหเสียอรรถรส จึงไมอยากตัด หรือดัดแปลง ขอฝากคุณครูทุกทานไดนําไปสอนเด็กๆ ซึ่งกําลังอยูในวัยเรียน เพื่อใหเกิดพลังและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ในการที่จะศึกษาเลาเรียนเพื่อชีวิตที่ประสบความสําเร็จในอนาคต ดร.ปรีดา ลํามะนา ผูอํานวยการโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย

×