อาเซียน (ASEAN)   สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต! ( Association of South EastAsia Nations)    จุดเริ่มตน นับ...
ตึกสํานักงานเลขานุการอาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย   ปฏิญญากรุงเทพฯ ได!ระบุวัตถุประสงค,สําคัญ 7 ประการ ของการจัดตั้งอาเซ...
- ลาวและพม"า เขาเปWนสมาชิกพรอมกันลําดับที่ 8 และ 9 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2540   - กัมพูชา เขาเปWนสมาชิกล"าสุดเมื่อวันที่ ...
5. การส"งเสริมความร"วมมือระหว"างกันรวมทั้งมีมาตราเกี่ยวกับแนวทางการยุติขอพิพาทโดยสันติวิธีโดยอาศัยกลไกคณะอัครมนตรี (High C...
กําเนิดอาเซียน   อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East AsianNations หรือ ASEA...
โครงสร!างและกลไกการดําเนินงาน   นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปWนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี...
อาเซียนในป?จจุบัน    ผูนําอาเซียนไดลงนามปฏิญญาว"าดวยความร"วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEANConcord LL หรื...
การจัดทําร"างแผนงานการจัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural CommunityBlueprint)กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Chart...
ความร"วมมือของอาเซียนตอบสนองต"อผลประโยชน<ของประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะการแกไขปaญหาทาทายต"างๆ เช"น ความมั่นคงดานอาหาร พลังงา...
ความรวมมือด!านสังคมและความรวมมือเฉพาะด!าน    เปWนความร"วมมือในดานอื่นที่มิใช"ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวยควา...
เส้ นทางแสดงเวลาพัฒนาการของอาเซียน 5 ประเทศผูก่อตังร่ วมลงนามในปฏิญญา คือ อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ แล...
ธงของชาติอาเซียน 10 ประเทศธงชาติประเทศไทย   เรียกกันอีกอย"างว"า ธงไตรรงค< ไตร แปลว"า สาม รงค< แปลว"า สี เหตุที่เรียกชื่...
ธงชาติประเทศลาว    ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว"า ธงดวงเดือน        เปWนหนึ่งในธงของประเทศที่ปกครองดวยรัฐบาลคอมมิว...
ธงชาติประเทศมาเลเซีย      ประเทศมาเลเซีย เปWนประเทศเพื่อนบานมีพรมกแดนติดกับประเทศไทยทางใต ตั้งอยู"บนคาบสมุทรมลายู สม...
ธงชาติประเทศสิงคโปร,    ประเทศสิงคโปร< เปWนเกาะเล็กๆ ปลายแหลมมลายู เปWนประเทศที่มีความเจริญกาวหนามากที่สุดในเอเชียตะวัน...
ธงชาติประเทศฟJลิปปJนส,    เปWนประเทศที่ประกอบดวยเกาะจํานวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู"ในมหาสมุทรแปซิฟ:ก เคยเปWนอาณานิคมของสเปน...
ธงชาติประเทศเวียดนาม   มีชื่อที่เรียกโดยทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว"า "ธงแดงดาวเหลือง เปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผาพื้นสีแดง กวาง 2 ส"ว...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Asean

381

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
381
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Asean"

 1. 1. อาเซียน (ASEAN) สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต! ( Association of South EastAsia Nations) จุดเริ่มตน นับตั้งแต"เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟ:ลิปป:นส<ไดร"วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) ขึ้นเพื่อการร"วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต"ดําเนินการไดเพียง 2 ปF ก็ตองหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว"างอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื่อทั้งสองฟKLนฟูสัมพันธภาพระหว"างกัน จึงไดมีการแสวงหาลู"ทางจัดตั้งองค<การความร"วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต" และ ถนัด คอมันตร์รัฐมนตรีว"าการกระทรวงการต"างประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม"ปฏิญญากรุงเทพ " ที่พระราชวังสราญรมย< เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว"าการกระทรวงการต"างประเทศของประเทศสมาชิกก"อตั้ง 5 ประเทศ ไดแก" อินโดนีเซีย, ฟ:ลิปป:นส<, มาเลเซีย,สิงคโปร< และ ไทย ต"อมาในปF พ.ศ.2527 ประเทศบรูไนดารุซาลามไดเขาร"วมเปWนสมาชิกเปWนเทศที่หกความประสงค<ของการจัดตั้งกลุ"มอาเซียนขึ้นมาเกิดจากความตองการสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อที่ผูปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ"งความสนใจไปที่การสรางประเทศ ความกังวลต"อการแพร"ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต< ร"วมกัน ความศรัทธาหรือความเชื่อถือต"อมหาอํานาจภายนอกที่เสื่อมถอยลงในช"วงพุทธทศวรรษ2500 รวมไปถึงความตองการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้งกลุ"มอาเซียนมีวัตถุประสงค<แตกต"างจากสหภาพยุโรป เพราะกลุ"มอาเซียนถูกสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนความเปWนชาตินิยม ผูนําอาเซียน 10 ประเทศ
 2. 2. ตึกสํานักงานเลขานุการอาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย ปฏิญญากรุงเทพฯ ได!ระบุวัตถุประสงค,สําคัญ 7 ประการ ของการจัดตั้งอาเซียน ได!แก1. ส"งเสริมความร"วมมือและความช"วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร< และการบริหาร2. ส"งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส"วนภูมิภาค3. เสริมสรางความเจริญรุ"งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค4. ส"งเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปWนอยู"และคุณภาพชีวิตที่ดี5. ใหความช"วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝกอบรมและการวิจัย และส"งเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจนปรับปรุงการขนส"งและการคมนาคม7. เสริมสรางความร"วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค<การความร"วมมือแห"งภูมิภาคอื่นๆ และองค<การระหว"างประเทศ จนเปWนที่ประจักษ<แก"นานาประเทศ และนําไปสู"การขยายสมาชิกภาพ โดยการเข!ารวมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต! - บรูไนดารุสซาลามเขาเปWนสมาชิกลําดับที่ 6 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2527 - เวียตนาม เขาเปWนสมาชิกลําดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2538
 3. 3. - ลาวและพม"า เขาเปWนสมาชิกพรอมกันลําดับที่ 8 และ 9 เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2540 - กัมพูชา เขาเปWนสมาชิกล"าสุดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2542 ขณะนี้ อาเซียน จึงมีสมาชิกรวม ในปaจจุบัน อาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ในปaจจุบัน อาเซียน ประกอบดวยประชากรประมาณ 567 ลานคน มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ลานตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ<มวลรวมประชาชาติประมาณ 1.1 พันลานดอลลาร<สหรัฐ และรายไดโดยรวมจากการคาประมาณ 1.4 ลานดอลลาร<สหรัฐ (สถิติในปF 2550) .สัญลักษณ,อาเซียน คือ ต!นข!าวสีเหลือง 10 ต!นมัดรวมกันไว! หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปWนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ<ของอาเซียน เปWนสีที่สําคัญของธงชาติของแต"ละประเทศสมาชิกอาเซียน สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ"งเรืองสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต! สนธิสัญญา Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) หรือสนธิสัญญาไมตรีและความร"วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดทําขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (อินโดนีเซียฟ:ลิปป:นส< มาเลเซีย สิงค<โปร< และไทย) เมื่อปF 2519 เพื่อกําหนดหลักการดําเนินความสัมพันธ<ในภูมิภาคหลักการสําคัญของสนธิสัญญาฯ ไดแก" 1. การเคารพในอํานาจอธิปไตย ความเท"าเทียมกันบูรณภาพแห"งดินแดน 2. การไม"แทรกแซง กิจการภายใน 3. การแกไขปaญหาโดยสันติวิธี 4. การไม"ใชหรือขู"ว"าจะใชกําลัง
 4. 4. 5. การส"งเสริมความร"วมมือระหว"างกันรวมทั้งมีมาตราเกี่ยวกับแนวทางการยุติขอพิพาทโดยสันติวิธีโดยอาศัยกลไกคณะอัครมนตรี (High Council) เพื่อเปWนการเสริมสรางความมั่นใจในภูมิภาค ปaจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดเปWนภาคีในสนธิสัญญาดังกล"าวและไดเชิญชวนใหประเทศนอกภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศคู"เจรจาของอาเซียนและประเทศที่เขาร"วมการประชุมอาเซียนว"าดวยการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟ:ก (ASEAN RegionalForum) ภาคยานุวัติ TAC ทั้งนี้ การภาคยานุวัติ TAC ของประเทศนอกอาเซียนจะช"วยเสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจและส"งเสริมมาตรการการดําเนินความสัมพันธ<ระหว"างอาเซียนกับประเทศนั้นๆ ได - ปาปaวนิวกินี ไดภาคยานุวัติสนธิสัญญา TAC เมื่อปF 2533 - จีนและอินเดียไดภาคยานุวัติ TAC ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน และอาเซียน-อินเดีย ตามลําดับเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2546 ที่เกาะบาหลี - ญี่ปุrน ไดลงนามใน Declaration on Accession to the Treaty of Amity and Cooperation inSoutheast Asia by Japan ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุrน สมัยพิเศษ ระหว"างวันที่ 11-12 ธ.ค. 2546ณ กรุงโตเกียว เพื่อเปWนการแสดงเจตนารมณ<ที่จะภาคยานุวัติ TAC ทันทีที่เสร็จสิ้นกระบวนการภายในและไดรับการอนุมัติจากสภา และล"าสุด ญี่ปุrนไดลงนามภาคยานุวัติสารของสนธิสัญญาฯ แลว ในช"วงการประชุมรัฐมนตรีต"างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระหว"างวันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 2547ณ กรุงจาการ<ตา - ปากีสถาน ไดภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ในช"วงการประชุมรัฐมนตรีต"างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2547 ณ กรุงจาการ<ตา - รัสเซีย และเกาหลีใต ไดภาคยานุวัติในช"วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อเดือน พ.ย. 2547ณ เวียงจันทน< - นิวซีแลนด< ไดตัดสินใจในหลักการที่จะภาคยานุวัติสนธิสัญญา TAC ในช"วงการประชุมรัฐมนตรีต"างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 38 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระหว"าง 25-29 ก.ค. 2548 ณ เวียงจันทน<
 5. 5. กําเนิดอาเซียน อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก"อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม2510 โดยสมาชิกผูก"อตั้งมี 5 ประเทศ ไดแก" อินโดนิเซีย ฟ:ลิปป:นส< สิงคโปร< และไทย ซึ่งผูแทนทั้ง 5 ประเทศประกอบดวย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต"างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห"งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส(รัฐมนตรีต"างประเทศฟ:ลิปป:นส<) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต"างประเทศสิงค<โปร< และพันเอก (พิเศษ)ถนัด คอมันตร< (รัฐมนตรีต"างประเทศไทย) ในเวลาต"อมาไดมีประเทศต"างๆ เขาเปWนสมาชิกเพิ่มเติม ไดแก" บรูไนดารุสซาลาม (เปWนสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538) ลาว พม"า (วันที่ 23 ก.ค. 2540)และ กัมพูชา (วันที่ 30 เม.ย. 2542) ตามลําดับ จากการรับกัมพูชาเขาเปWนสมาชิก ทําใหอาเซียนมีสมาชิกครบ10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใตวัตถุประสงค,หลักของการกอตั้งอาเซียน เพื่อส"งเสริมความร"วมมือและความช"วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหารส"งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส"งเสริมความร"วมมือระหว"างอาเซียนกับต"างประเทศและองค<กรระหว"างประเทศ สัญลักษณ<ของอาเซียน คือ รูปรวงขาว สีเหลืองบนพื้นสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาวและสีน้ําเงิน รวงขาว 10 ตน หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ"งเรือง สีแดงหมายถึง ความกลาหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 6. 6. โครงสร!างและกลไกการดําเนินงาน นโยบายการดําเนินงานของอาเซียนจะเปWนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอดเปWนการประชุมในระดับสูงสุดเพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเปWนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดร"วมกันประกาศเปyาหมายและแผนงานของาเซียนในระยะยาว โดยการจัดทําเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณ<ร"วม (JointDeclaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) เช"น HanoiDeclaration, Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เปWนตน ส"วนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสจะเปWนการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวม และนโยบายเฉพาะดาน โดยหารือในรายละเอียดมากขึ้นหนวยงานที่ทําหน!าที่ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานของอาเซียน 1. สํานักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat ที่กรุงจาการ<ตา ประเทศอินโดนีเซีย เปWนศูนย<กลางในการติดต"อระหว"างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เปWนหัวหนาสํานักงาน ผูดํารงตําแหน"งคนปaจจุบันคนไทย คือ ดร. สุรินทร< พิศสุวรรณ ซึ่งมีวาระดํารงตําแหน"ง 5 ปF(ค.ศ. 2008-2012) 2. สํานักงานอาเซียนแห"งชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เปWนหน"วยงานระดับกรมในกระทรวงการต"างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน มีหนาที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้นและติดตามผลการดําเนินงาน สําหรับประเทศไทยหน"วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต"างประเทศป> อาเซียน อาเซียนไดขยายตัวทั้งในลักษณะจํานวนสมาชิกและขอบเขตความร"วมมือโดยความร"วมมือในแต"ละสาขาไดมีพัฒนาการในทางที่ใกลชิดและลงรายละเอียดมากขึ้นตามลําดับ ไทยซึ่งเปWนหนึ่งใน 5 ประเทศผูก"อตั้งไดมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหอาเซียนเริ่มนโยบายหรือมาตรการอันเปWนประโยชน<ต"อภูมิภาคและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของอาเซียนโดยรวมมาโดยตลอดทั้งในดาน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมนอกจากนี้ ไทยยังไดริเริ่มใหอาเซียนรับรองเอกสารวิสัยทัศน<อาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ซึ่งเปWนเอกสารที่กําหนดทิศทางและเปyาหมายการดําเนินงานในทุกดานโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ คือ HanoiPlan of Action ต"อมา อาเซียนไดจัดทําแผนปฏิบัติงานต"อเนื่องจาก Hanoi Plan of Action ซึ่งหมดอายุ คือ แผนปฏิบัติการเวียงจันทน< (Vientiane Action Programme-VAP) ซึ่งเปWนแผนงาน 6 ปF (ปF2547-2553) โดยครอบคลุมกิจกรรมดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 7. 7. อาเซียนในป?จจุบัน ผูนําอาเซียนไดลงนามปฏิญญาว"าดวยความร"วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEANConcord LL หรือ Bali Concord LL) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN CommunityภายในปF 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร"วมมืออย"างรอบดาน โดยในดานการเมืองใหจัดตั้ง “ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political Security Community (APSC)ดานเศรษฐกิจใหจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN Economic Community (AEC) และดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-CulturalCommunity (ASCC) ต"อมา ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหเร"งรัดการเปWนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกว"าเดิมอีก5 ปF คือ เปWนประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ<ในปF 2558 - การเปWนประชาคมการเมืองความมั่นคง ปaจจุบันอาเซียนอยู"ระหว"างการเจรจาเพื่อจัดทําร"างแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community Blueprint) โดยมีเปyาหมายเพื่อ ก) สรางประชาคมอาเซียนใหมีค"านิยมร"วมกัน ข) ใหอาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุมคามดานความมั่นคงในรูปแบบใหม" และ ค) เสริมสรางใหอาเซียนมีปฏิสัมพันธ<ที่หนักแน"นและสรางสรรค<กับประชาคมโลกโดยมีอาเซียนเปWนผูนําในภูมิภาค - การเปWนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในช"วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร< ปF2550 ผูนําอาเซียนไดลงนามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN EconomicCommunity Blueprint) เพื่อใหอาเซียนมีความสามารถแข"งขันกับภูมิภาคอื่นไดเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน<และแนวโนมการจัดทําขอตกลงการรวมกลุ"มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต"าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการแข"งขันเพื่อดึงเงินลงทุนโดยตรงซึ่งมีแนวโนมที่จะถ"ายโอนไปสู"ประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียนเหล"านี้เปWนปaจจัยสําคัญที่ทําใหอาเซียนตองเร"งรัดการรวมกลุ"มภายในเพื่อมุ"งไปสู"การเปWนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเปyาหมายใหอาเซียนเปWน ตลาดเดียวและฐานการผลิตร"วมกัน การสรางขีดความสามารถในการแข"งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจอย"างเสมอภาค และการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจ - การเปWนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อใหอาเซียนมีสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคงประชากรอาเซียนมีสภาพความเปWนอยู"ที่ดีและมีระดับการพัฒนาในทุกดาน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส"งเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอย"างยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณ<ทางวัฒนธรรมของอาเซียนโดยไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานสังคม (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) เพื่อรองรับการเปWนประชาคมซึ่งเนนใน 4 ดาน ไดแก" (1) การสรางประชาคมแห"งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แกไขผลกระทบต"อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส"งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอย"างถูกตอง (4) ส"งเสริมความเขาใจระหว"างประชาชนในระดับรากหญา การเรียนรูประวัติศาสตร<และวัฒนธรรมรวมทั้งรับรูข"าวสารซึ่งจะเปWนรากฐานที่จะนําไปสู"การเปWนประชาคมอาเซียน และขณะนี้ อาเซียนอยู"ระหว"าง
 8. 8. การจัดทําร"างแผนงานการจัดตั้งประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural CommunityBlueprint)กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กฎบัตรอาเซียนจัดทําขึ้นเพื่อรับรองการเปWนประชาคมอาเซียนภายในปF 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงไว โดยตองการใหอาเซียนเปWนองค<การระหว"างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะทางกฎหมายเปWนนิติบุคคล และสรางประโยชน<แก"ประชาชนอย"างแทจริง นอกจากนี้ ในกฎบัตรอาเซียนยังไดระบุประเด็นใหม"ที่แสดงความกาวหนาของอาเซียน อาทิ การมีเพลงประจําอาเซียน (ASEAN Anthem) การจัดตั้งองค<กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และการจัดตั้งกลไกสําหรับการระงับขอพิพาท เปWนตนการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทย ไทยเขารับตําแหน"งประธานอาเซียนหลังการประชุมรัฐมนตรีต"างประเทศอาเซียนครั้งที่ 41 ในเดือนกรกฎาคม 2551 ที่สิงคโปร<จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ในช"วงการเปWนประธาน ไทยมีภารกิจในการเปWนเจาภาพจัดประชุมระดับประเทศ รวมทั้งดําเนินกิจกรรมต"าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ<เกี่ยวกับอาเซียน นอกจากนี้ยังจะเปWนโอกาสใหไทยผลักดันประเด็นที่จะช"วยสนับสนุนผลประโยชน<ของไทยในกรอบอาเซียน ไดแก" การปฏิบัติตามขอผูกพันภายใตกฎบัตรอาเซียน การทําใหอาเซียนเปWนประชาคมที่ใหประโยชน<แก"ประชาชนโดยการส"งเสริมการตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนในหมู"ประชาชน รวมทั้งการเสริมสรางการพัฒนาและการมั่นคงของมนุษย<สําหรับประชาชนในภูมิภาคการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน โอกาสที่ประเทศไทยดํารงตําแหน"งประธานอาเซียน ระยะเวลา 1 ปF ครึ่ง ระหว"างเดือน กรกฏาคม2551 – ธันวาคม 2552 ประเทศไทยจะเปWนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 1 ครั้งในปFนี้ และอีก 2ครั้งในปF 2552 โดยจะเนนเปyาหมายการดําเนินการ 3 เรื่อง (3 R) ไดแก" - การอนุวัติขอผูกพันภายใตกฎบัตรอาเซียน (Realising the Commitments under the ASEANCharter) โดยเฉพาะในเรื่องการยกร"างขอบเขตอํานาจหนาที่ขององค<กรต"างๆที่จะจัดขึ้น ไดแก" กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ<ตา และคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เปWนตน - การฟKLนฟูอาเซียนใหเปWนประชาคมที่มีประชาชนเปWนศูนย<กลาง (Revitalizing ASEAN as a people-centered Community) ซึ่งรวมถึงการเสริมสรางความตระหนักรับรูเกี่ยวกับอาเซียนในหมู"ประชาชน การส"งเสริมการมีส"วนร"วมของประชาชนและภาคประชาสังคมในการสรางประชาคมอาเซียน - การเสริมสรางการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย<สําหรับประชาชนทุกคนในภูมิภาค (Reinforcinghuman development and security for all the peoples of the region) โดยส"งเสริมใหการดําเนิน
 9. 9. ความร"วมมือของอาเซียนตอบสนองต"อผลประโยชน<ของประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะการแกไขปaญหาทาทายต"างๆ เช"น ความมั่นคงดานอาหาร พลังงาน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปWนตนความรวมมือด!านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนมีความร"วมมือเพื่อธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เช"น การจัดทําปฏิญญากําหนดใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปWนเขตแห"งสันติภาพ เสรีภาพ และความเปWนกลาง หรือ Zone ofPeace,Freedom and Neutrality (ZOPFAN) ในปF 2514 การจัดทําสนธิสัญญาไมตรี และความร"วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ Treaty of Amity and Cooperation (TAC) ในปF 2519 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร<ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANWFZ) และการริเริ่มการประชุมอาเซียนว"าดวยความร"วมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ:ก หรือ ASEAN Regional Forum(ARF) เพื่อเสริมสรางความไววางใจกันระหว"างประเทศในเอเชียแปซิฟ:กซึ่งไทยไดเปWนเจาภาพจัดการประชุมครั้งแรกในปF 2537 ไทยไดเสนอแนวคิดเรื่อง ASEAN Troika ในช"วงที่ไทยเปWนประธานอาเซียน ปF 2542 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย"างไม"เปWนทางการ ASEAN Troika ประกอบดวยรัฐมนตรีต"างประเทศของประเทศที่เปWนประธานอาเซียน ประเทศที่เปWนประธานอาเซียน ประเทศที่เปWนประธานก"อนหนานั้น และประเทศที่จะเปWนประธานต"อไป เพื่อเปWนกลไกในการหารือแกไขสถานการณ<ที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคโดยไม"กาวก"ายกิจการภายในของประเทศสมาชิกดังเช"นต"อมา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ไดเกิดเหตุการณ<ก"อการรายขึ้นในสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง ASEAN Troika กลายเปWนกลไกรับมือกับสถานการณ<ฉุกเฉินที่อาจกระทบต"อประเทศสมาชิกและภูมิภาคทําใหการจัดตั้ง ASEAN Troika ของไทยช"วยปรับปรุงการทํางานของอาเซียนใหคล"องตัวมากขึ้นเพื่อใหอาเซียนไดร"วมหารือและประสานความร"วมมือที่เปWนรูปธรรมและทันต"อเหตุการณ<ความรวมมือด!านเศรษฐกิจ อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ฯพณฯ อานันท< ปaนยารชุน ไดเสนอใหจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน หรือASEAN Free Trade Area (AFTA) ในปF 2535 เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว"างกัน อันจะช"วยส"งเสริมการคาภายในอาเซียนใหมีปริมาณเพิ่มขึ้น ลดตนทุนการผลิตสินคาและดึงดูดการลงทุนจากต"างประเทศ ต"อมาอาเซียนไดขยายความร"วมมือดานเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อใหการรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบูรณ<แบบและมีทิศทางชัดเจน โดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน หรือ ASEAN Investment Area (AIA) ในปF 2541 เพื่อส"งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ส"งเสริมการเป:ดการคาเสรี การท"องเที่ยว การเงิน การเกษตร และสนับสนุนการเชื่อมโยงดานคมนาคมขนส"งโดยไทยไดเสนอใหจัดทําความตกลงว"าดวยการอํานวยความสะดวกในการขนส"งสินคาผ"านแดนและขามแดน นโยบายของไทยต"อความร"วมมือดานเศรษฐกิจ คือผลักดันใหอาเซียนมุ"งปรับโครงสรางดานเศรษฐกิจใหมีความโปร"งใส มีประสิทธิภาพ สามารถแข"งขันกับนานาประเทศ
 10. 10. ความรวมมือด!านสังคมและความรวมมือเฉพาะด!าน เปWนความร"วมมือในดานอื่นที่มิใช"ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวยความร"วมมือดานต"างๆ ไดแก" แรงงาน วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาธารณสุข วัฒนธรรมและสารสนเทศ การศึกษาการขจัดความยากจน การพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน การพัฒนาชนบท การพัฒนาและส"งเสริมสวัสดิการสังคม การจัดการดานสิ่งแวดลอม และการจัดการดานภัยพิบัติ เปWนตน ไทยเล็งเห็นความสําคัญของความร"วมมือดานสังคมเพื่อสันติสุขในภูมิภาค จึงสนับสนุนใหอาเซียนกระชับความร"วมมือในการแกไขปaญหาอาชญากรรมขามชาติ เช"น การคายาเสพติด การคามนุษย< การก"อการราย การคาอาวุธ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร< เปWนตน รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย<เพื่อเปWนกลไก ลดช"องว"างระหว"างประเทศสมาชิกเก"าและใหม"ของอาเซียนซึ่งจะมีส"วนช"วยสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน ไทยมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหเกิดเครือข"ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN UniversityNetwork (AUN) เพื่อเปWนแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย<ของภูมิภาค ขณะเดียวกัน ไดเสนอใหตั้ง“มูลนิธิอาเซียน” หรือ ASEAN Foundation เพื่อส"งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการตลอดจนการมีส"วนร"วมของประชาชนเพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งยังไดสนับสนุนการจัดทําโครงข"ายรองรับทางสังคม หรือ Social safety nets เพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปF 2544 ไทยผลักดันใหอาเซียนมีมติรับรองการจัดใหมีปFแห"งการปลูกจิตสํานึกในการต"อตานยาเสพติดในอาเซียน ระหว"างปF 2545-2546 และสนับสนุนใหมีประชุมยอดอาเซียน ครั้งที่ 7 รับรองปฏิญญาว"าดวยเชื้อHIV เนื่องจากไทยสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากในการแกไขปaญหาเสพติดปaญหาโรคเอดส<และจําเปWนตองไดรับความร"วมมือระดับภูมิภาคความรวมมือกับประเทศภายนอกอาเซียน ไทยมีบทบาทสนับสนุนใหอาเซียนมีความร"วมมือกับประเทศนอกอาเซียน เพื่อเสริมสรางการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นดังปรากฏในรูปของความร"วมมืออาเซียน+3 (ASEAN plus 3) ซึ่งประกอบประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร"วมกับญี่ปุrน จีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งไดทําการสถาปนาความสัมพันธ<ในลักษณะของประเทศคู"เจรจา ( ASEAN plus 1) กับอีก 9 ประเทศ ไดแก" ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด<สหรัฐอเมริกา ญี่ปุrน จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และรัสเซีย และมีความร"วมมือกับหนึ่งกลุ"มประเทศ ไดแก"สหภาพยุโรป นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความร"วมมือกับองค<การระหว"างประเทศ คือ โครงการเพื่อการพัฒนาแห"งสหประชาชาติ (UNDP) มีความสัมพันธ<เฉพาะดาน (sectoral dialogue) กับปากีสถาน และมีสถานะเปWนผูสังเกตการณ<ขององค<การสหประชาชาติดวย
 11. 11. เส้ นทางแสดงเวลาพัฒนาการของอาเซียน 5 ประเทศผูก่อตังร่ วมลงนามในปฏิญญา คือ อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย ้ เมื(อวันที( 8 สิ งหาคม พ.ศ.2510 บรู ไนดารุ สซาลาม เข้าร่ วมในปี พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่ วมในปี พ.ศ. 2538ผูนาอาเซี ยนเห็นพ้องที(จะตังประชาคมอาเซี ยน ้ ํซึ( งประกอบด้วยประชาคมการเมืองและความมันคง ( สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวอาเซี ยน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และประชาคม และสหภาพพม่า เข้าร่ วมในปี พ.ศ. 2540 สังคมวัฒนธรรมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2546พ.ศ.2551 ได้ประกาศใช้กฎบัตรอาเซี ยน พ.ศ. 2550 ผูนาอาเซี ยน ้ ํเพื(อการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยนใน ลงนามในกฎบัตรอาเซี ยน ราชอาณาจักรกัมพูชาปี พ.ศ. 2558 เพื(อเพิ(มประสิ ทธิ ภาพใน เข้าร่ วมในปี พ.ศ.2542 การดําเนินงานและรวมตัว เป็ นประชาคมอาเซี ยน ภายในปี พ.ศ. 2558
 12. 12. ธงของชาติอาเซียน 10 ประเทศธงชาติประเทศไทย เรียกกันอีกอย"างว"า ธงไตรรงค< ไตร แปลว"า สาม รงค< แปลว"า สี เหตุที่เรียกชื่อว"าธงไตรรงค<เพราะสีที่ประกอบเขาเปWนธงชาติมี 3 สี คือ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน (สีขาบ) เปWนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 6 ส"วน ยาว9 ส"วน ดานกวางแบ"งเปWน 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเปWนแถบสีน้ําเงินแก"กวาง 2 ส"วน ต"อจากแถบสีน้ําเงินแก"ออกไปทั้ง 2 ขางเปWนแถบสีขาวกวางขางละ 1 ส"วน ต"อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง 2 ขางเปWนแถบสีแดงกวางขางละ 1 ส"วน
 13. 13. ธงชาติประเทศลาว ธงนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาวว"า ธงดวงเดือน เปWนหนึ่งในธงของประเทศที่ปกครองดวยรัฐบาลคอมมิวนิสต< ที่ไม"มีสัญลักษณ<รูปคอนเคียวของขบวนการคอมมิวนิสต<สากล ซึ่งมีอยู"นอยมาก เปWนธงพื้นสีคราม แถบแดง และวงเดือนสีขาวอยู"กึ่งกลางของธงชาติ ความกวางของธงเท"ากับสองส"วนสามของความยาว, ความกวางขอบแถบสีแดงแต"ละขางเท"ากับกึ่งหนึ่งของแถบสีคราม และวงเดือนสีขาวกวางเท"ากับสี่ส"วนหาของความกวางแถบสีครามธงชาติประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา เปWนประเทศเพื่อนบานของไทยทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผืนธงแบ"งตามแนวยาวเปWน 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเปWนพื้นสีแดง กวาง 2 ส"วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู"ตรงกลาง ริ้วที่อยู"ดานนอกทั้งสองดานนั้นกวางริ้วละ 1 ส"วน พื้นสีน้ําเงิน ความหมายของสัญลักษณ<ในธงนั้นสะทอนถึง 3สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคําขวัญประจําชาติว"า "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย<" โดยพื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหงาจากศาสนาพราหมณ<-ฮินดู และไดเปลี่ยนแปลงมาเปWนพระพุทธศาสนาในปaจจุบัน ส"วนสี น้ําเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย<
 14. 14. ธงชาติประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย เปWนประเทศเพื่อนบานมีพรมกแดนติดกับประเทศไทยทางใต ตั้งอยู"บนคาบสมุทรมลายู สมัยก"อนเคนตกเปWนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ธงชาติมาเลเซีย เรียกชื่ออีกอย"างหนึ่งว"า "JalurGemilang" (แปลว"า ธงริ้วแห"งความรุ"งเรือง แปลว" ง) ลักษณะเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 1 ส"วน ยาว 2 ส"วน พื้นสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต"ละแถบมีความกวางเท"ากัน ที่มุมธงดานคันธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสีน้ําเงินกวาง 8 ใน 14 ส"วนของผืนธงดานกวาง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงดานยาว ภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร<เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มีชื่อว"า "BintangPersekutuan" หรือ "ดาราแห"งสหพันธ<" ดาราแห" แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 แถบ หมายถึงรัฐในสหพันธ<รัฐมาเลเซียทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร< รัศมีดาวทั้ง 14 แฉกหมายถึงความเปWนเอกภาพในหมู"รัฐดังกล"าวทั้งหมด พระจันทร<เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามอันเปWนศาสนาประจําชาติ สีเหลืองในพระจันทร<เสี้ยวและดาราแห"งสหพันธ<คือสีแห"งยัง เหลืดี เปอร<ตวน อากง ผูเปWนประมุขแห"งสหพันธรัฐ ส"วนสีน้ําเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาราม "บรูไนดารุสซาลาม" (แปลว"า นครแห"งสันติสุข) แปลว" เปWนประเทศที่มีอาณาเขตติดกับมาเลเซีย เคยตกเปWนอาณานิคมของอังกฤษ เช"นเดียวกับมาเลเซีย นับถือศาสนาอิสลาม เปWนประเทศที่ร่ํารวยมั่งคั่งจากทรัพยากรน้ํามัน ลักษณะของธงชาตินั้นเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผาพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดําวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนดานคันธงไปยังมุมล"างดานปลายธง โดยสีขาวอยู"บน สีดําอยู"ล"าง กลางธงนั้นมี คัภาพตราแผ"นดินของบรูไน
 15. 15. ธงชาติประเทศสิงคโปร, ประเทศสิงคโปร< เปWนเกาะเล็กๆ ปลายแหลมมลายู เปWนประเทศที่มีความเจริญกาวหนามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 2 ส"วน ยาว 3 ส"วน ประกอบดวยแถบสองสีแบ"งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู"ดานบน แถบสีขาวอยู"ดานล"าง ที่มุมธงบนดานคันธงมีรูปพระจันทร<เสี้ยว ถัดจากรูปดังกล"าวมีรูปดาวหาแฉก 5ดวง เรียงเปWนรูปหาเหลี่ยมดานเท"า รูปเหล"านี้เปWนสีขาว สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาคของมนุษย<โดยทั่วหนา สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร"หลายและคงอยู"ตลอดกาล รูปพระจันทร<เสี้ยว ซึ่งเปWนจันทร<เสี้ยวขางขึ้น หมายถึงความเปWนชาติใหม"ที่ถือกําเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ไดแก" ปร ปไตย สันติภาพ ประชาธิความกาวหนา ความยุติธรรม และความเสมอภาคธงชาติประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย เปWนประเทศหมู"เกาะ ตั้งอยู"ในแนวรอยแยกของเปลือกโลก จึงทําใหเกิดแผ"นดินไหว และภูเขาไฟระเบิดบ"อยครั้ง เคยตกเปWนอาณานิคมของประเทสเนเธอร<แลนด< กีฬาที่ชาวอินโดเก"ง เนเธอร<มากระดับโลก คือ แบดมินตันธงชาติอินโดนีเซีย รูจักกันทั่วไปในชื่อ "Sang Merah Putih" ((ในภาษาชวา Sangแปลว"า ธงแดงขาว ) พื้นธงแบ"งเปWนสองส"วนตามแนวนอน ครึ่งบนสีแดง หมายถึงความกลาหาญและอิสรภาพ ครึ่งล"างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม
 16. 16. ธงชาติประเทศฟJลิปปJนส, เปWนประเทศที่ประกอบดวยเกาะจํานวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู"ในมหาสมุทรแปซิฟ:ก เคยเปWนอาณานิคมของสเปนและสหรัฐอเมริกา เปWนประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่นับถือศาสนาคริสต< มีลักษณะเปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 1 ส"วน ยาว 2 ส"วน ตอนตนธงเปWนรูปสามเหลี่ยมสีขาว ภายในมีรูปดวงอาทิตย<รัศมี 8 แฉก ลอมดวยดาวหาแฉก 3 ดวง ตามมุมของรูปสามเหลี่ยม รูปเหล"านี้เปWนสีทอง ส"วนทีเหลือของธงนั้นเปWนแถบแบ"งครึ่งตามดานยาวของธง ครึ่งบนพื้นสีน้ําเงิน ครึ่งล"างพื้นสีแดง หากแถบทั้งสองสีนี้สลับตําแหน"งกัน คือ แถบสีแดงอยู"บน แถบสีน้ําเงินอยู"ตอนล"าง แสดงว"าประเทศฟ:ลิปป:นส<อยู"ในภาวะสงครามรูปร"างหนาตาของชาวฟ:ลิปป:นส<จะคลายคลิงกับคนไทยมากที่สุดในบรรดาชาติอาเซียนดวยกันธงชาติประเทศพมา ประเทศพม"ามีพรมแดนติดกับไทยทางทิศเหนือ ตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต ธงชาติพม"า ที่ใชอยู"ในปaจจุบันเปWนธงสี่เหลื่ยมผืนผาพื้นสีแดง ที่มุมบนดานตนธงเปWนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาสีน้ําเงินขนาดเล็ก ภายในมีรูปช"อรวงขาวอยู"หนาฟaนเฟKอง ลอมรอบดวยดาวหาแฉก 14 ดวงเปWนวงกลม รูปเหล"านี้เปWนสีขาว ความหมายของสัญลักษณ<ในธงชาติแบบปaจจุบันมีดังนี้ รูปฟaนเฟKองและรวงขาว เปWนสัญลักษณ<ในเชิงสังคมนิยม หมายถึง ชาวนาและกรรมกร ดาวหาแฉก 14 ดวง หมายถึง เขตการปกครองทั้ง 14 เขตของพม"า (7 รัฐ 7 เขต) สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความอุดมสมบูรณ<
 17. 17. ธงชาติประเทศเวียดนาม มีชื่อที่เรียกโดยทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว"า "ธงแดงดาวเหลือง เปWนธงสี่เหลี่ยมผืนผาพื้นสีแดง กวาง 2 ส"วน ยาว3 ส"วน ตรงกลางมีรูปดาวหาแฉกสีเหลืองทอง สีแดงนั้นหมายถึงการต"อสูเพื่อกูเอกราชของชาวเวียดนาม สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม ส"วนดาวหาแฉกนั้น เปWนที่เขาใจกันทั่วไปว"าหมายถึงชนชั้นต"างๆ ในสังคมเวียดนาม คือ นักปราชญ< ชาวนา ช"างฝFมือ พ"อคา และทหาร

×