4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ

on

 • 4,928 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,928
Views on SlideShare
2,760
Embed Views
2,168

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

5 Embeds 2,168

http://gadrw.wordpress.com 2160
http://webcache.googleusercontent.com 3
http://ge.baidu.com 3
https://www.google.co.th 1
http://www.google.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ Document Transcript

 • 1. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๑๒ การขับเคลื่อนโรงเรีย นสูประชาคมอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทย ใหเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมภาค (Education Hub) โดยมอบหมายใหสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ิดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN เพื่อเตรียมเยาวชนใหมีความพรอมในการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารและอยูรวมกันไดบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน โดยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกภูมิภาค จํานวน๕๔ โรง แบงเปนโรงเรียน ๒ รูปแบบ ไดแก ๑) โรงเรียน Sister school จํานวน ๓๐ โรง เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก ๑ ภาษาพหุวัฒนธรรม และ ๒) โรงเรียน Buffer School จํานวน ๒๔ โรง เปนโรงเรียนทีจัดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาคม ่อาเซียน เนนการเรียนการสอนภาษาของประเทศอาเซียน ๑ ภาษา (ภาษาของประเทศที่มชายแดนติดที่ตั้ง ีของโรงเรียน เชน ลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย) พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยี และพัฒนาใหเปนศูนยกลางอาเซียนศึกษาที่มีความพรอมและศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจและความตระหนัก รวมทั้งจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และแหลงการเรียนรูเ กี่ยวกับประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบดวยเสาหลัก ๓ เสา ไดแก  เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political and SecurityCommunity)  เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community)  เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) เพื่อเตรียมคนสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในโครงการเปนตนแบบในการขยายผลใหโรงเรียนทุกโรงทั่วประเทศ ขับเคลือนพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ่สรางความรูความเขาใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกผูเรียน ผูปกครองและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน ๒๒๕ โรง เขตพื้นที่มีความพรอมในการเตรียมบุคลากรและโรงเรียน ในเขตพืนที่สู ้ประชาคมอาเซียน
 • 2. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๑๓ ทั้งนี้ ยังมีหนวยงานอื่น ๆ ไดดําเนินโครงการสูประชาคมอาเซียน เชน สถาบันสังคม ดําเนินโครงการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน : ASEAN Focus School เพื่อพัฒนาศูนยอาเซียนศึกษาและจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการ จํานงวน ๑๔ โรงเรียน และสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดําเนินโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจักดารการศึกษา ิในระดับมัธยมศึกษาใหมีความเปนเลิศสูสากล และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ และพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาขันพื้นฐาน นานาชาติ โดยมี ้โรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน ๑๔ โรง นอกจากนี้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ไดประสานความรวมมือกับศูนย SEAMOLECดําเนินโครงการโรงเรียนคูพัฒนา ระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อสรางความรวมมือดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานการเรียนรูรวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูวัฒนธรรม และคานิยมระหวางกัน ดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน ๒๓ โรง เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ และมีคานิยมที่ดเี กี่ยวกับประเด็นสําคัญของอาเซียน ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ สอดคลองกับกรอบความรวมมือ และกระชับความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศในภูมภาคเอเชีย ที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว ิ
 • 3. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๑๔ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทิศทางการดําเนินงาน ป ๒๕๕๔ ดังนี้วิสัยทัศน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ใหเปนผูนําหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในปการศึกษา ๒๕๕๖พันธกิจ พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน ุการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพระดับสากล กลยุทธ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถทาเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู ๒. ปลูกฝงคุณธรรม สํานึกในความเปนชาติไทย และวิถชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ีพอเพียง ๓. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ
 • 4. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๑๕ ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ๖. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจุดเนน ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุมวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๔ (Student Achievment) ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ทุกคนอานออกเขียนได คิดเลขเปน (Literacy  Numeracy) ๓. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ (EQ : Emotion Quotien) ๔. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูความเปนหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Excellence) ๕. สรางทางเลือกในการเรียนรูที่เนนใหประชากรวันเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) ๖. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ (Sufficiency Economy) ๗. นักเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ (Southern Border Province) ๘. นักเรียน ครูและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเชียน (ASEANCommunity) ๙. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ขมแข็ง และผานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) ๑๐. สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขต ่พื้นที่การศึกษา (Efficient Service Areas)
 • 5. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๑๖ มาตรฐานการศึกษาของชาติ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบติ ่ ั ในการจัดการศึกษาดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ --------------------------------------------------- อุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัตแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไข ิเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และนโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภาตางมีอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาเพื่อใหพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาคือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรมคุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกทีดีของสังคมตั้งแต วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถ เพื่อการทํางาน ่
 • 6. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๑๗ที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเ รียนและสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ไว ๓ มาตรฐานและ ๑๑ ตัวบงชี้ ไดแก มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุขตัวบงชี้ ๑.๑ กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ ๑.๑.๑ คนไทยมีสุขภาพและจิตที่ดี มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญา เจริญเติบโตอยางสมบูรณตามเกณฑการพัฒนาในแตละชวงวัย ๑.๒ ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและการพัฒนาสังคม ๑.๒.๑ คนไทยไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง ๑.๒.๒ คนไทยมีงานทําและนําความรูไปใชในการสรางงานและสรางประโยชนใหสังคม ๑.๓ ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว ๑.๓.๑ คนไทยสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รักการเรียนรู รูทันโลก รวมทั้งมีความสามารถในการใชแหลงความรูและสื่อตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ๑.๓.๒ คนไทยสามารถปรับตัวได มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ๑.๔ ทักษะทางสังคม ๑.๔.๑ คนไทยเขาใจแลเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและสังคม มีทักษะและความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข ๑.๔.๒ คนไทยมีความรับผิดชอบ เขาใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สามารถแกปญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวธี ิ ๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ๑.๕.๑ คนไทยดําเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ๑.๕.๒ คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตสํานึกในเกียรติภูมิของความเปนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผนดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เปนสมาชิกที่ดี เปนอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
 • 7. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๑๘ จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานตัวบงชี้ ๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ๒.๑.๑ มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุมผูเรียนทุกระบบสอดคลองตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ๒.๑.๒ ผูเรียนมีโอกาส/สามารถเขาถึงหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดไวอยางทั่วถึง ๒.๑.๓ องคกรที่ใหบริการทางการศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่ มีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย ๒.๑.๔ มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู สื่อเพื่อการเรียนรูและการใหบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบทีเ่ อื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม ๒.๒ มีการพัฒนาผูบริหาร ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ ๒.๒.๑ ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพือสรางความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ่ ๒.๒.๒ ผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการทํางาน และผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความรับผิดทางวินัยลดลง ๒.๒.๓ มีแนวโนมในการรวมตัวจัดตั้งองคกรอิสระเพื่อสรางเกณฑมาตรฐานเฉพาะกลุมและติดตามการดําเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองคความรูที่หลากหลาย ๒.๓ มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน ๒.๓.๑ องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียน ๒.๓.๒ ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของทุกกลุมมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา ๒.๓.๓ มีการกําหนดระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได ่ มาตรฐานที่ ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็งตัวบงชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
 • 8. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๑๙ ๓.๑.๑ สถานศึกษารวมมือกับบุคลากรและองคกรในชุมชนที่เกี่ยวของทุกฝาย ทุกระดับรวมจัดปจจัยและกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน และใหบริการทางวิชาการทีเ่ ปนประโยชนแกการพัฒนาคนในชุมชน เพือใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา และคนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิต ่ ๓.๑.๒ ชุนชนซึ่งเปนที่ตั้งขององคกรที่ใหบริการทางการศึกษา มีสถานภาพเปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู มีความปลอดภัย ลดความขัดแยง มีสันติสุข และมีการพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง ๓.๒ การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู ๓.๒.๑ ศึกษาวิจัย สํารวจ จัดหา และจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ๓.๒.๒ ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ภูมิปญญาและอื่น ๆ ) และความรวมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสรางกลไกการเรียนรูทุกประเภท เพื่อใหคนไทยสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูและสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดจริง  ๓.๒.๓ ศึกษาวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและการพัฒนาประเทศ ๓.๓ การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม ๓.๓.๑ ครอบครัว ชุมชน องคกรทุกระดับ และองคกรที่จัดการศึกษามีการสรางและใชความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจนกลายเปนวัฒนธรรมแหงการเรียนรู มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( มาตรฐาน สมศ.) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ( สมศ. ๑ )ตัวบงชี้๑.๑ มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบืองตนของศาสนาที่ตนนับถือ ้๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต๑.๓ มีความกตัญูกตเวที๑.๔ มีความเมตตากรุณา เอือเฟอเผื่อแผ และเสียสละเพื่อสวนรวม ้๑.๕ ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของสวนตน และสวนรวมอยางคุมคา๑.๖ ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดํารงไวซึ่งความเปนไทยมาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีจิตสํานึก ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ( สมศ. ๑ )ตัวบงชี้๒.๑ รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
 • 9. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๐๒.๒ เขารวมหรือมีสวนรวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ( สมศ. ๗ )ตัวบงชี้๓.๑ มีทักษะในการจัดการและทํางานใหสําเร็จ๓.๒ เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน๓.๓ ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง๓.๔ ทํางานรวมกับผูอื่นได๓.๕ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจมาตรฐานที่ ๔ ผูเ รียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ( สมศ. ๔ )ตัวบงชี้๔.๑ สามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบและมีการคิดแบบองครวม๔.๒ สามารถคาดการณ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการตัดสินใจได๔.๓ ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแกปญหาอยางมีสติ๔.๔ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองโลกในแงดี และมีจิตนาการมาตรฐานที่ ๕ ผูเ รียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ( สมศ. ๕ )ตัวบงชี้๕.๑ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ๕.๒ มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ๕.๓ สามารถสื่อความคิดผานการพูด เขียน หรือนําเสนอดวยวิธีตางๆ๕.๔ สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ๕.๕ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูมาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง( สมศ. ๖ )ตัวบงชี้๖.๑ มีนสัยรักการอาน การเขียน และการฟง รูจักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล ิ๖.๒ สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลงความรูและสื่อตางๆ ได ทั้งในและนอกสถานศึกษา๖.๓ มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรูรวมกับผูอื่นได สนุกกับการเรียนรูและชอบมาโรงเรียน มาตรฐานที่ ๗ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีดี (สมศ. ๒ ) ่
 • 10. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๑ตัวบงชี้๗.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลังกายสม่ําเสมอ๗.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๗.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ๗.๔ มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และใหเกียรติผูอื่น๗.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอน ื่มาตรฐานที่ ๘ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ( สมศ. ๓ )ตัวบงชี้๘.๑ ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานศิลปะ๘.๒ ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป๘.๓ ชื่นชม รวมกิจกรรม และมีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ มาตรฐานดานการเรียนการสอนมาตรฐานที่ ๙ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับชุมชนไดดี และมีครูพอเพียง ( สมศ. ๘ )ตัวบงชี้๙.๑ มีคุณธรรมจริยธรรม และปฎิบติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ั๙.๒ มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน๙.๓ มีความมุงมั่นและอุทศจนในการสอนและพัฒนาผูเรียน ิ๙.๔ มีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ รับฟงความคิดเห็นใจกวาง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง๙.๕ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาขึ้นไป๙.๖ สอนตรงตามวิชาเอก-โท หรือ ตรงตามความถนัด๙.๗ มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุน)มาตรฐานที่ ๑๐ ครู มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ( สมศ. ๙ )ตัวบงชี้๑๐.๑ มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๐.๒ มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล๑๐.๓ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ๑๐.๔ มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
 • 11. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๒๑๐.๕ มีการประเมินผลการเรียนการสอนทีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผเู รียนและอิงพัฒนาการ ่ของผูเรียน๑๐.๖ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ๑๐.๗ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน  มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๑๑ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา และมีความสามารถ ในการบริหารจัดการศึกษา( สมศ. ๑๐ )ตัวบงชี้๑๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ๑๑.๒ มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน และเปนผูนําทางวิชาการ๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ๑๑.๔ มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครอบวงจร ( สมศ. ๑๑ )ตัวบงชี้๑๒.๑ มีการจัดองคกร โครงสรางและระบบการบริหารงานที่มีความคลองตัวสูงและปรับเปลี่ยนไดเหมาะสมตามสถานการณ๑๒.๒ มีการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบครอบคลุมและทันตอการใชงาน๑๒.๓ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนือง่๑๒.๔ มีการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง๑๒.๕ ผูรับบริหารและผูเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียนมาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ( สมศ. ๑๑ )ตัวบงชี้๑๓.๑ มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยุทธ และใชหลักการมีสวนรวม๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถวงดุลมาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
 • 12. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๓( สมศ. ๑๒, ๑๓ )ตัวบงชี้๑๔.๑ มีหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น๑๔.๒ มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลายหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ๑๔.๓ มีการนสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเ รียน๑๔.๔ มีการสงเสริมและพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนรู และสื่ออุปกรณการเรียนทีเ่ อื้อตอการเรียนรู๑๔.๕ มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของผูเรียน๑๔.๖ มีระบบการนิเทศการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ๑๔.๗ มีการนําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถินมาใชในการเรียนการสอน ่มาตรฐานที่ ๑๕ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ( สมศ. ๑๒ )ตัวบงชี้๑๕.๑ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง๑๕.๒ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสรางสรรคของผูเรียน๑๕.๓ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ๑๕.๔ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม๑๕.๕ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/นันทนาการ๑๕.๖ มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาไทย๑๕.๗ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตยมาตรฐานที่ ๑๖ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ( สมศ. ๑๒ )ตัวบงชี้๑๖.๑ มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม๑๖.๒ มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน๑๖.๓ มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบทีเ่ อื้อตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม๑๖.๔ มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียงและอยูในสภาพใชการไดดี๑๖.๕ มีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
 • 13. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๔ มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูมาตรฐานที่ ๑๗ สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น (สมศ. ๑๔ )ตัวบงชี้๑๗.๑ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกับแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น๑๗.๒ สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญา และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑๘ สถานศึกษามีการรวมมือระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา วิถีการเรียนรูในชุมชน ( สมศ. ๑๔ )ตัวบงชี้๑๘.๑ เปนแหลงวิทยาการในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน *****************************หมายเหตุ กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให ทุกโรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพ ๑๘ มาตรฐาน๘๕ ตัวบงชี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. ) ตรวจสอบ ๑๔ มาตรฐาน๖๐ ตัวบงชี้ ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ กรอบแนวคิด ( Conceptual Framework) ภายใตสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บนพืนฐานบริบทของโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ ้มีเกียรติภูมิ มีศกดิ์ศรี และมีการสะสมทุนทางสังคม และทุนทางปญญามาอยางตอเนื่องยาวนานถึง ๑๐๑ ป ัในวันนี้ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิด ในการบริหารโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย๑๐ ประการ ( ๑๐ F) ดังตอไปนี้ ๑. Fact : ขอเท็จจริง บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) โดยการสํารวจขอมูล
 • 14. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๕ปญหาและความตองการจําเปน จากผูมสวนไดสวนเสียใหรอบดาน แลวนํามาสังเคราะห และวิเคราะห เพื่อ ีเปนฐานขอมูล ( Database) สําหรับการบริหางานบนขอเท็จจริง มุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการทางการศึกษาของโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒. Foreseeing : มองการณไกล บริหารงานโดยมุงอนาคต (Towards the future) เพื่อนําโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย กาวสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และ มาตรฐานสากล (World – Class Standard) ในป พ.ศ.๒๕๕๘ ๓. Forward : กาวไปขางหนา บริหารงานเชิงรุก (Proactive) กาวไปขางหนา ดวยการทบทวนวิสัยทัศน (Vision)พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Objective) ของโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย นําเทคนิคการบริหารยุคใหมเขามาบริหารงานโดยใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง บนหลักการ “ เปลี่ยนแปลง + ดีขึ้น = พัฒนา ” หรือ “Change + Better = Development ” ๔. Firm : มุงมั่น อยางตอเนื่อง บริหารงานอยางเปนระบบ (System Approach) ดวยความมุงมั่น กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา(Strategy) โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเกิดความตอเนื่อง มีเสถียรภาพ มุงมั่นพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตรโดยใชวงจรคุณภาพ PDCA (Plan – Do – Check- Adjust) เพื่อใหเกิดคุณภาพขึ้นในโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยพรอมกันทุกดาน (Total Quality) ๕. Fast : รวดเร็ว บริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อยางรวดเร็ว แบบกาวกระโดด(Frog jump) เพื่อใหเกิดผลงานที่ดีทสุด (Best Practice) โดยสงเสริมใหทุกฝาย ทุกกลุม ทุกงานในโรงเรียน ี่บริหารเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใชเทคนิควิธี Benchmarking ใน ๔ ขั้นตอน คือ (๑) Where are we now? (ปจจุบันเราอยูที่ตําแหนงไหน ?) (๒) Who is the best? (งานดานนี้ใครคือผูที่เกงที่สุด ?) (๓) How do they do it? (ผูที่เกงทีสุด เขาทําอยางไร ?) ่ (๔) How can we do it better? (เราจะทําอยางไรใหดกวาเขา ?) ี ๖. Function : มอบหมาย กระตุน เรงรัด สรางขวัญกําลังใจใหปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่เพื่อใหเกิดผลงาน บริหารแบบมุงเนนผลงาน (Performance Based Management) พิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสรางการบริหารโรงเรียนใหครอบคลุมภารกิจ ทันสมัย คลองตัว รองรับการ กระจายอํานาจเปดโอกาส สงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมรับผิดชอบงานใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สนับสนุนซึ่งกันและกันใหทุกคนไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ ทุมเท อุทิศตน เพื่อให
 • 15. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๖เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบทีตรวจสอบได หลักความคุมคา ่และหลักความโปรงใส ๗. First : สรางความเปนเลิศ บริหารโดยมุงสูความเปนเลิศ (Excellence) สรางความสําเร็จในงานทุกงานเพื่อความเปนโรงเรียนผูนําในทุกดาน ใหเหมาะสมกับการเปนโรงเรียนอันดับ ๑ ของจังหวัด และพัฒนาโรงเรียนมุงสูอันดับ ๑ ใน ๕ ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปจจุบันอยูอันดับ 7) และอันดับ ๑ ใน ๓๐ของโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย (ปจจุบันอยูในอันดับ ๕๒) ๘. Family : ความเปนครอบครัวเดียวกัน บริหารบุคลากรเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน ใหเกิดความรัก ความผูกพัน เอืออาทร ลดความ ้ขัดแยง รักษาความสามัคคี มีมิตรไมตรี ถอยทีถอยอาศัย เนนการทํางานเปนทีมโดยยึดหลัก No one isperfect but the team can be. สรางความสัมพันธที่ดีในการทํางาน รวมกันแกปญหาหรือหาทางออกดวยการใชสติและปญญา ดวยความเปนเหตุเปนผล เพื่อโรงเรียนและความสําเร็จรวมกัน ๙. Fineness : ความสงบสุข ความสะอาด ความสะดวกสบาย บริหารใหรอยเอ็ดวิทยาลัยเปนโรงเรียนแหงความสุข หรือ Happy Workplace พัฒนาอาคารสถานที่ใหสะอาด รมรื่น สดชื่น สวยงาม ดวยการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีทั้งบรรยากาศดานกายภาพ บรรยากาศดานวิชาการ และบรรยากาศดานการบริหารจัดการ เพื่อใหนกเรียน ครู และบุคลากรทุก ัคนดํารงชีวิตอยูในโรงเรียนอยางมีความสุข สนุกและมีพลังในการศึกษาเลาเรียน และการปฏิบัติงาน ๑๐. For our students : ยึดนักเรียนเปนสําคัญ บริหารโดยยึดหลัก “นักเรียนตองมากอน” (Students come first) นักเรียน คือ ลูกคา นักเรียนคือบุคคลสําคัญ ใหความรัก ความเมตตานักเรียนเสมอลูกหลาน ปลูกฝงและบมเพาะอุดมการณของโรงเรียน“ เรียนดี สามัคคี กีฬาเกง เครงวินัย ” อยางเขมงวด ใหความสําคัญนักเรียนเปนรายบุคคลโดยครูทุกคนตองใหความสําคัญกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง วิสัยทัศน ( Vision) รอยเอ็ดวิทยาลัยเปนโรงเรียนคุณภาพชั้นนําเปนอันดับ ๑ ใน ๕ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเปนอันดับ ๑ ใน ๓๐ ของประเทศ เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และมาตรฐานสากล (World – class Standard) ในป ๒๕๕๘ พันธกิจ ( Mission) ๑. ดานคุณภาพนักเรียน อบรม สั่งสอน ปลูกฝง นักเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ ยกระดับ
 • 16. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๗ขีดความสามารถใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน เพื่อมุงสูความเปนมาตรฐานสากล ๒. ดานกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ พัฒนา สนับสนุน สงเสริม กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการใหมีคณภาพ ุเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๓. ดานปจจัยสนับสนุน สรางเครือขายความรวมมือ ระดมสรรพกําลัง และทรัพยากร จากทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทุกดานใหมีความพรอม เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เปาประสงค ( Goal) ดานคุณภาพนักเรียน ๑. นักเรียนมีความรู สูงกวามาตรฐานระดับชาติ สามารถแขงขันไดในระดับอาเซียน และกาวสูมาตรฐานสากล ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ มีจิตวิญาณของความเปนประชากรอาเซียน (ASEAN People) และมีคุณลักษณะของความเปนพลโลก (World Citizen) ๓. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา สามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยูในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกไดอยางมีความสุขดานกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ๔. โรงเรียนมีการพัฒนา หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๕. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากลดานปจจัยสนับสนุน ๖. โรงเรียนมีครูจํานวนเพียงพอ สอนตรงตามสาขาวิชา มีความรู ความสามารถ จรรยาบรรณวิชาชีพเหมาะสมกับความเปนครูมืออาชีพและเปนครูยุคใหม ๗. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ สําหรับการพัฒนาคุณภาพเพื่อสรางความเปนเลิศและเปนโรงเรียนคุณภาพชั้นนําของประเทศ ใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียนและยกระดับสูมาตรฐานสากล ๘. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ๙. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
 • 17. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๘ที่สะอาด รมรื่น สดชื่น สวยงาม ๑๐.โรงเรียนมีเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ เพือระดมสรรพกําลัง จาก ่องคกรตาง ๆ ทุกภาคสวนเพื่อรวมกันสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรการพัฒนา ( Strategies) เพื่อใหการบริหารโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยเปนไปอยางมีระบบ เกิดความตอเนื่องและมีความชัดเจน จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยในชวงระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๘) ดังตอไปนี้ดานคุณภาพนักเรียน ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพนักเรียน สูความเปนสากลมีมาตรการ ดังนี้ ๑.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (คะแนนการสอบ O-NET)ระดับ ม.๓ และ ม.๖ ใหมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา รอยละ ๕๐ และใหสูงกวาระดับชาติอยางนอย รอยละ ๕ทุกกลุมสาระการเรียนรู ๑.๒ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและพัฒนาความเปนเลิศ (Excellence ) ในทุกกลุมสาระการเรียนรู และเนนดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานเทคโนโลยี และดานภาษา ๑.๓ พัฒนานักเรียนใหมศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) ตามมาตรฐานสากล ี ๑.๔ พัฒนานักเรียนใหเปนคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองรักการอาน รักการศึกษาคนควา และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง  ๑.๕ พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีความรูและทักษะพื้นฐานในการใชภาษาตางประเทศที่ ๒ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลี (อาเซียน + ๓) ๑.๖ พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู ๑.๗ พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการคิดและการปฏิบติ มีความสามารถในการแกปญหา มี ัความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถคิดคน ออกแบบพัฒนาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ๑.๘ พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการวางแผน การจัดการ การทํางานเปนทีม และเห็นชองทางสรางงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) ยุทธศาสตรที่ ๒ การปลูกฝงสรางเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนเพื่อสรางจิตสํานึกความเปนคนไทย ความเปนประชากรอาเซียน และความเปนพลโลกมีมาตรการ ดังนี้
 • 18. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๒๙ ๒.๑ กวดขัน ปลูกฝง สรางเสริมระเบียบวินัยเพื่อใหนกเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยูใน ัระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและกฎกติกาของสังคม มีจิตสํานึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย ๒.๒ ปลูกฝง สรางเสริมใหนักเรียนมีคณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ุและมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนด ้ ๒.๓ พัฒนานักเรียนใหเปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียนและ มีจิตวิญาณของความเปนประชากรอาเซียน (ASEAN People) ๒.๔ พัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะการดํารงชีวิตและมีจิตสํานึกของความเปนพลโลก (World Citizen) ๒.๕ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนานักเรียนดานสุขภาพและสุนทรียภาพ ดวยดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม มีมาตรการ ดังนี้ ๓.๑ สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหออกกําลังกายและเลนกีฬา เพื่อใหมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย ๓.๒ พัฒนานักเรียนใหมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณศิลปและนันทนาการ ๓.๓ พัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเขากับสังคม และวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ๓.๔ ปองกัน แกไขปญหาและสรางภูมิคุมกันการใชสิ่งเสพติด และอบายมุขทุกประเภทดานกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการบริหารจัดการ ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีมาตรการ ดังนี้ ๔.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาเซียนศึกษา (ASEAN Curriculum) และหลักสูตรที่เทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum ) เพื่อตอบสนองตอความถนัด ความสนใจ และตามความตองการของนักเรียนและชุมชน ๔.๒ พัฒนาการเรียนการสอนที่เนนความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล และสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ๔.๓ สงเสริม สนับสนุนใหกลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนใชหนังสือ ตําราเรียน สื่อที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 • 19. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๐ ๔.๔ พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณใหครูจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล ๔.๕ พัฒนาการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย รายงานความกาวหนาเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน และปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียน การสอนของครู ๔.๖ สงเสริม สนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย เพื่อแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการที่มุงสูความเปนเลิศและความเปนสากลมีมาตรการ ดังนี้ ๕.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ตามแนวทางการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคสวนในการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ๕.๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพใหมีความเขมแข็ง จนสรางวัฒนธรรมคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน ๕.๓ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหครบถวน ทันสมัย เปนปจจุบัน เพียงพอและสะดวกตอการเรียกใชประโยชน ๕.๔ พัฒนาระบบการวางแผน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ๕.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใชเทคนิคการบริหารยุคใหมเพือพัฒนา ใหได ่คุณภาพและนําโรงเรียนสูมาตรฐานสากล ๕.๖ สงเสริม พัฒนามาตรฐานโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ๕.๗ บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพที่ไดรับการรับรองจากองคกรมาตรฐานสากลระดับโลก มีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management) และการสรางนวัตกรรมเผยแพร ทั้งในและตางประเทศ นําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียนดานปจจัยสนับสนุน ยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนาผูบริหารและครูใหเปนมืออาชีพ มีความเปนผูนําทางวิชาการ เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล มีมาตรการ ดังนี้ ๖.๑ พัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหมีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ มีความเปนผูนําทางวิชาการ
 • 20. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๑(Academic Leadership) ๖.๒ พัฒนาและสงเสริมผูบริหารโรงเรียนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ สามารถใชภาษาตางประเทศในการสือสาร มีประสบการณอบรม ศึกษาดูงาน ่แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการทั้งในประเทศและตางประเทศ มีวสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล ิ ๖.๓ สรรหา และจูงใจครูเกง ครูดี ทั้งครูชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่มีจิตวิญญาณความเปนครูเขามาปฏิบัติหนาทีสอนใหมีจํานวนเพียงพอ และสอนตรงตามสาขาวิชา ่ ๖.๔ สงเสริม พัฒนาครู ใหมีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรูความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพะทางดานวิชาการ และทักษะความสามารถดานจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับการเปนครูยุคใหม ๖.๕ พัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพและสรางขวัญกําลังใจ เพือจูงใจใหครูเสียสละและทุมเท ่การปฏิบัติหนาที่ ๖.๖ พัฒนาครูใหสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร ใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และ มาตรฐานสากล ๖.๗ เรงรัด พัฒนาและสงเสริมครูใหผลิตและนําผลงานการวิจัยสื่อ นวัตกรรม โครงงานหนังสือ บทความ มาพัฒนาการเรียนการสอนอยางหลากหลายและตอเนื่อง ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการใชงบประมาณ และการระดมทรัพยากรมีมาตรการ ดังนี้ ๗.๑ จัดหางบประมาณใหเพียงพอ สําหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนไดอยางคลองตัวตามสภาพความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศสําหรับการเปนโรงเรียน คุณภาพชั้นนําของประเทศ ๗.๒ ระดมทรัพยากรจากหนวยงานองคกรภาครัฐ เอกชนและทุกภาคสวน เพื่อเอื้อตอการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ ใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน และยกระดับสูมาตรฐานสากล  ๗.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ สินทรัพยอยางโปรงใสตรวจสอบไดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบควบคุมภายใน และ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ๗.๔ พัฒนาการใชจายงบประมาณโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • 21. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๒ ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาดานสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)และแหลงเรียนรูยุคใหม มีมาตรการ ดังนี้ ๘.๑ พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดลอมทางวิชาการ และพัฒนาหองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย(Electronic Multi - Media Classroom) หองทดลอง หองปฏิบัติการและมีอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหเอื้อตอการเรียนรู ๘.๒ สงเสริมการใชแหลงเรียนรู และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน สามารถเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อการเรียนรูและสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว สามารถศึกษาหาความรูไดทุกที่ ทุกเวลา ๘.๓ โรงเรียนมีหองสมุด ศูนยวิทยบริการ (Resource Center) สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬาและแหลงเรียนรูอื่น ๆ อยางหลากหลาย เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใชบริการ สงเสริมการอาน การเรียนรู และการคนควา ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาดานอาคารสถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู มีมาตรการ ดังนี้ ๙.๑ พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ภูมิทัศน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหมีบรรยากาศรมรื่น สดชื่น สวยงาม สะอาด เปน ระเบียบ สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย ๙.๒ พัฒนาสภาพแวดลอมทางวิชาการ ทั้งในและนอกหองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อ สงเสริม สนับสนุนทางวิชาการตาง ๆ ใหมีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา นาเรียนรู ๙.๓ พัฒนาสภาพแวดลอมทางการบริหารการจัดการ เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีโดยใหบุคลากร ในโรงเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ยุทธศาสตรที่ 10 การสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขายความรวมมือ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีมาตรการ ดังนี้ ๑๐.๑ สนับสนุนใหผูปกครอง ศิษยเกา ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ เห็นความสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ๑๐.๒ สนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางเปนระบบและเกิดประสิทธิผลกับผูเรียนเปนสําคัญ ๑๐.๓ สรางภาคีเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียน ครู ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ๑๐.๔ สรางเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
 • 22. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๓ ทิศทางการพัฒนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย วิสัยทัศน (Vision ) ฝายบริการ เปนงานที่สนับสนุน สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาใหโรงเรียนมีคุณภาพชั้นนํา เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community ) และมาตรฐานสากล (World Standard ) ในป ๒๕๕๘ พันธกิจ (Mission) ๑. ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พัฒนา สรางเสริม อาคารสถานทีและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ใหเพียงพอและ ่มีบรรยากาศเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเพือมุงสูความเปนสากล ่
 • 23. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๔ ๒. ดานการใหบริการ พัฒนา สงเสริมการใหบริการดาน ประชาสัมพันธและสัมพันธชุมชน โสตทัศนศึกษาศูนยขาวเยาวชนไทย สุขภาพอนามัย โภชนาการ ปฏิคม ยานพาหนะ แหลงเรียนรูหองเรียนสีเขียววงโยธวาทิต เวรยามรักษาความปลอดภัย มูลนิธิ กิจกรรม 5 ส. น้ําดื่มตราโรงเรียน คุมครองผูบริโภคและอาคารสถานทีอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล ่ ๓. ดานปจจัยสนับสนุน สรางเครือขายความรวมมือกับบุคลากร และหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการดานบริการ ใหสอดคลองกับความตองการ อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เปาประสงค (Goal )ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ๑. โรงเรียนมีอาคารสถานทีเ่ พียงพอ นักเรียนนั่งเรียนประจํา สะอาดเปนระเบียบเรียบรอยสะดวก สบาย มีอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนครบถวน เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ๒. โรงเรียนมีสิ่งแวดลอมที่ดี มีบรรยากาศรมรื่น สวยงาม บุคลากรมาโรงเรียนอยางมีความสุข ๓. โรงเรียนมีการดูแล บํารุงรักษา อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหใชการไดดีอยูเสมอดานการใหบริการ ๔. โรงเรียนมีหนวยงานใหบริการที่ดีมีคุณภาพดังนี้ ๔.๑ กลุมงานอาคารสถานที่ ๔.๑.๑ งานอาคารสถานทีและภูมิทศน จัดและใหบริการดานอาคารสถานที่ ่ ั แกบุคลากรและหนวยงานภายนอกอยางมีคุณภาพ ๔.๑.๒ งานลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ใหบริการดานการดูแล และ บํารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งบริการอื่น ๆ แกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ ๔.๑.๓ งานยานพาหนะ ใหบริการดานยานพาหนะแกบุคลากร และหนวยงาน ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ๔.๑.๔ งานเวรยามรักษาความปลอดภัย ใหบริการดานเวรยามรักษา ความปลอดภัยภายในสถานศึกษาแกบุคลากร และทรัพยสนของทางราชการ ิ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๔.๑.๕ งานสิ่งแวดลอม และกิจกรรม ๕ ส. ใหบริการดานดูแลรักษา
 • 24. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๕ สิ่งแวดลอมตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการรักษาความสะอาดอยางตอเนื่อง๔.๒ กลุมงานสงเสริมการศึกษา ๔.๒.๑ งานโสตทัศนศึกษา ใหบริการดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอนแก บุคลากรและหนวยงานภายนอก อยางมีคุณภาพ ๔.๒.๒ งานอนามัยโรงเรียน ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกบุคลากรอยาง ทั่วถึงและมีคุณภาพ ๔.๒.๓ งานโภชนาการ และรานคา ใหบริการดานอาหารการกินแกบุคลากรที่มี คุณภาพถูกสุขอนามัย ๔.๒.๔ งานสวัสดิการน้ําดื่มโรงเรียน ใหบริการน้ําดื่มสะอาดแกบุคลากรอยางมี คุณภาพ ๔.๒.๕ งานหองเรียนสีเขียว ใหบริการแหลงเรียนรูดานการใชพลังงานอยาง ประหยัดแกบุคลากร ๔.๒.๖ งานสงเสริมและคุมครองผูบริโภค ใหบริการดานการสงเสริมและคุมครอง ผูบริโภค เพือใหบุคลากรมีความรูสามารถเลือกบริโภคสินคาอยางมีคุณภาพ ่๔.๓ กลุมงานชุมชนสัมพันธ ๔.๓.๑ งานประชาสัมพันธ ใหบริการดานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ในรูปแบบตางๆที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบแกบุคลากรและหนวยงานภายนอก อยางมีคุณภาพ ๔.๓.๒ งานชุมชนสัมพันธ ใหบริการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ แกหนวยงานและ ชุมชนอยางมีคุณภาพ ๔.๓.๓ งานปฏิคม ใหบริการดานการตอนรับดูแลบุคลากร บุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ ๔.๓.๔ งานวงโยธวาทิต ใหบริการดานวงโยธวาทิตแกหนวยงานภายใน และ ภายนอกอยางมีคุณภาพ ๔.๓.๕ งานศูนยขาวเยาวชนไทย ใหบริการดานการบันทึกภาพกิจกรรมแก บุคลากร ตลอดจนฝกฝนใหนักเรียนไดเรียนรูการทําหนาทีเ่ ปนผูสื่อขาวอยางมี คุณภาพ
 • 25. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๖ ๔.๓.๖ งานมูลนิธิ ใหบริการดานหนวยงานที่ดแลเงินกองทุนตาง ๆ ใหดําเนิน ู กิจกรรมตามวัตถุประสงคของมูลนิธิอยางมีคุณภาพดานปจจัยสนับสนุน ๕. ฝายบริการ มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณตรงตามงานที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ๖. ฝายบริการ ไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานโครงการอยางเพียงพอสําหรับ ดําเนินงานตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ ๗. ฝายบริการ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากบุคลากร และหนวยงานภายนอก ทําใหการ ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหงานมีคณภาพ ุ ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategies ) เพื่อใหการบริหารงานฝายบริการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความตอเนื่องและชัดเจน จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนางานในฝายบริการ ในชวงระยะเวลา ๔ ป ( พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ )ดังตอไปนี้ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาอาคารสถานที่ใหเพียงพอ เอือตอการจัดการเรียนการสอนอยางมี ้คุณภาพเพื่อมุงสูความเปนสากล มีมาตรการดังนี้ ๑.๑ พัฒนาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่มีอยูเดิม ใหสะอาดเปนระเบียบ สวยงาม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย ๑.๒ จัดหางบประมาณ กอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาคารพลศึกษา อาคารศูนยวิทยบริการ และขยายพืนที่โรงอาหาร ้ ๑.๓ ติดตั้งเครืองปรับอากาศ ตลอดจนอุปกรณสื่อการเรียนการสอนใหครบทุกหองเรียน ่ ๑.๔ ปรับปรุงสํานักงานตาง ๆ ใหเพียงพอ เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาสิ่งแวดลอม จัดบรรยากาศใหรมรื่น สวยงามนาอยู มีมาตรการดังนี้ ๒.๑ พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ภูมิทัศน อาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน หองประกอบ แหลงเรียนรู สวนปา สถานที่พักผอน ใหมีบรรยากาศรมรื่น สดชื่น สวยงามสะอาด เปนระเบียบ สะดวกสบาย นาอยู ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย ๒.๒ พัฒนาสภาพแวดลอมทางวิชาการ ทั้งในและนอกหองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริม สนับสนุนทางวิชาการตาง ๆ ใหมีบรรยากาศที่ดีมีชีวิตชีวา นาเรียนรู
 • 26. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๗ ๒.๓ พัฒนาสภาพแวดลอมทางการบริหารการจัดการ เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดี โดยใหบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวนไดเสีย มีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ยุทธศาสตรที่ ๓ จัดใหมีการดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหใชการไดดีอยูเ สมอดังนี้ ๓.๑ จัดบุคลากรทั้งครู ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ใหการดูแลบํารุงรักษา อาคารสถานที่ใหทั่วถึง เปนระบบและตอเนื่อง ๓.๒ เสริมสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใหความเปนธรรม ใหการมีสวนรวมในการคิดการทํา และความรับผิดชอบแกบุคลากร ๓.๓ จัดใหมีวัสดุอุปกรณ เครืองมือที่ใชในการดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานทีสิ่งแวดลอม ่ ่อยางเพียงพอ และเปนระบบดานการใหบริการ ยุทธศาสตรที่ ๔ บริหารจัดการงานในฝายบริการโดยใหการสนับสนุนการบริการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง 3 กลุมงาน คือ กลุมงานอาคารสถานที่ กลุมงานสงเสริมการศึกษา และกลุมงานชุมชนสัมพันธ ดังนี้ ๔.๑ กลุมงานอาคารสถานที่ ๔.๑.๑ งานอาคารสถานทีและภูมิทัศน ใหบริการดานอาคารสถานที่แกบุคลากร ่ และหนวยงานภายนอกอยางมีคุณภาพ ๔.๑.๒ งานลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ใหบริการดานการดูแล และ บํารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งบริการอื่น ๆ แกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ ๔.๑.๓ งานยานพาหนะ ใหบริการดานยานพาหนะแกบุคลากร และหนวยงาน ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ๔.๑.๔ งานเวรยามรักษาความปลอดภัย ใหบริการดานเวรยามรักษาความ ปลอดภัยภายในสถานศึกษาแกบุคลากร และทรัพยสินของทางราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ๔.๑.๕ งานสิ่งแวดลอม และกิจกรรม 5 ส. ใหบริการดานดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนจัดกิจกรรมสงเสริมการรักษาความสะอาดอยางตอเนื่อง ๔.๒ กลุมงานสงเสริมการศึกษา ๔.๒.๑ งานโสตทัศนศึกษา ใหบริการดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอนแก บุคลากรและหนวยงานภายนอก อยางมีคุณภาพ
 • 27. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๘ ๔.๒.๒ งานอนามัยโรงเรียน ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกบุคลากรอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ ๔.๒.๓ งานโภชนาการ และรานคา ใหบริการดานอาหารการกินแกบุคลากรที่มี คุณภาพถูกสุขอนามัย ๔.๒.๔ งานสวัสดิการน้ําดื่มโรงเรียน ใหบริการน้ําดื่มสะอาดแกบุคลากรอยางมี คุณภาพ ๔.๒.๕ งานหองเรียนสีเขียว ใหบริการแหลงเรียนรูดานการใชพลังงานอยาง ประหยัดแกบุคลากร ๔.๒.๖ งานสงเสริมและคุมครองผูบริโภค ใหบริการดานการสงเสริมและ คุมครองผูบริโภค เพื่อใหบุคลากรมีความรูสามารถเลือกบริโภคสินคาอยางมี คุณภาพ ๔.๓ กลุมงานชุมชนสัมพันธ ๔.๓.๑ งานประชาสัมพันธ ใหบริการดานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใน รูปแบบตางๆที่ทันสมัย หลากหลายรูปแบบแกบุคลากรและหนวยงานภายนอก อยางมีคุณภาพ ๔.๓.๒ งานชุมชนสัมพันธ ใหบริการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ แกหนวยงานและ ชุมชนอยางมีคุณภาพ ๔.๓.๓ งานปฏิคม ใหบริการดานการตอนรับดูแลบุคลากร บุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ ๔.๓.๔ งานวงโยธวาทิต ใหบริการดานวงโยธวาทิตแกหนวยงานภายใน และ ภายนอกอยางมีคุณภาพ ๔.๓.๕ งานศูนยขาวเยาวชนไทย ใหบริการดานการบันทึกภาพกิจกรรมแก บุคลากร ตลอดจนฝกฝนใหนักเรียนไดเรียนรูการทําหนาที่เปนผูสื่อขาวอยางมี คุณภาพ ๔.๓.๖ งานมูลนิธิ ใหบริการดานหนวยงานที่ดแลเงินกองทุนตาง ๆ ใหดําเนิน ู กิจกรรมตามวัตถุประสงคของมูลนิธอยางมีคุณภาพ ิดานปจจัยสนับสนุน
 • 28. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๓๙ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ มีประสบการณตามงานที่รับผิดชอบดังนี้ ๕.๑ จัดใหบุคลากรในฝายบริการเขารับการอบรม และศึกษาดูงาน เพือใหสามารถนํา ่ความรู ประสบการณที่ไดมาพัฒนางานที่รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ ๕.๒ สรรหาบุคลากรใหเหมาะสมกับงานตามความสนใจ และความถนัดกับงานดานตาง ๆในฝายบริการมาปฏิบัติหนาที่ จะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยุทธศาสตรที่ ๖ ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ใหเพียงพอตามแผนงานโครงการ ดังนี้ ๖.๑ ขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงานงานโครงการ ในฝายบริการตามแผนงานโครงการทีเ่ สนอใหสอดคลองกับความจําเปน และความตองการของบุคลากร และสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ ๗.๑ ขอรับการสนับสนุนความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ทุกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ศิษยเกา ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สงผลถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผูอํานวยการโรงเรียน นายปรีดา ลํามะนา รองผูอํานวยการฝายบริการ นายนิติพัฒทร หลวงวังโพธิ์ หัวหนากลุมงาน หัวหนากลุมงาน หัวหนากลุมงาน
 • 29. พรรณนางานฝายบริการ โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย ๔๐