คู่มือOpen office

633 views

Published on

คู่มือOpen office แบบละเอียด

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
633
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือOpen office

 1. 1. â»Ãá¡ÃÁÊӹѡ§Ò¹ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ㪌§Ò¹ OpenOfficeWriter : ÊÌҧ¤Ù‹Á×Í/àÍ¡ÊÒÃ/ÃÒ§ҹCalc : ¨Ñ´à¡çº/¤Ó¹Ç³µÒÃÒ§¢ŒÍÁÙÅImpress : Í͡Ẻ/¹ÓàʹÍÊäÅ´•Ò¹ §Draw : ÇÒ´ÃÙ»áÅÐá¼¹ÀÙÁÔBase : Í͡ẺáÅШѴ¡Òðҹ¢ŒÍÁÙÅMath : à¢Õ¹ÊÁ¡Òä³ÔµÈÒʵÕ
 2. 2. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PART 1 : ·π–πÌ“‚ª√·°√¡ Ì“π—°ß“π OpenOffice∫∑∑’Ë 1 ·π–πÌ“ OpenOffice 1 º≈‘μ¿—≥±è„π™ÿ¥ OpenOffice 2 °“√μ‘¥μ—Èß OpenOffice 5 ⌫ ⌫∫∑∑’Ë 2 √Ÿ®°¿“æ√«¡¢Õß OpenOffice å— 17 ‡¡πŸ§Ì“ —Ëß„π‚ª√·°√¡ OpenOffice 19 ⌫ ¢Õ§«“¡™ã«¬‡À≈◊Õ„π OpenOffice 23 ‡ª≈’ˬπ·∂∫‡¡πŸ®“°Õ—ß°ƒ…‡ªöπ‰∑¬ 24 PART 2 : OpenOffice Writer  √å“ßß“π‡Õ° “√∫∑∑’Ë 3 √Ÿ®°‚ª√·°√¡ OpenOffice Writer å— 27 ‚ª√·°√¡ Writer ∑Ì“Õ–‰√‰¥å∫å“ß 27 °“√‡¢å“ Ÿ‚ª√·°√¡ Writer 28  ã«πª√–°Õ∫¢ÕßÀπå“μã“߇հ “√ 29 √Ÿå®—°μ—«™’ȇ¡“ è 30 «‘∏’°“√‡≈◊ËÕπ®ÿ¥·∑√°¢åÕ§«“¡ 30 ⌫ °“√‡≈◊Õ°μ—«Õ—°…√À√◊Õ¢åÕ§«“¡∫“ß ã«π 33 °“√≈∫¢åÕ§«“¡ 35 °“√ √å“߇հ “√„À¡ã 35 °“√‡ªÅ¥‡Õ° “√∑’Ë∫—π∑÷°‰«å°≈—∫¡“„™åß“π 36 ‡¡◊ËÕ‡√“‡ªÅ¥‡Õ° “√À≈“¬©∫—∫æ√åÕ¡Ê °—π 37 °“√‡√’¬°¥Ÿ‡Õ° “√„πÀπå“Õ◊ËπÊ 37 °“√∫—π∑÷°‡Õ° “√ 38 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 3. 3. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ °“√∫—π∑÷°‡Õ° “√‡ªöπ‰ø≈è Microsoft Word 39 °“√ªÅ¥‡Õ° “√ 40 °“√ÕÕ°®“°‚ª√·°√¡ 40∫∑∑’Ë 4 ‡√‘¡μåπ°“√ √å“߇հ “√ Ë 41 °“√„™å¡ÿ¡¡Õßμã“ßÊ „π Writer 41 ¬ãÕ/¢¬“¬‡Õ° “√∑’Ë· ¥ß∫π®Õ¿“æ 43 °“√®—¥¢åÕ§«“¡„ÀåÕ¬Ÿã°÷Ëß°≈“ß ™‘¥´å“¬ À√◊Õ™‘¥¢«“„π‡Õ° “√ 44 °“√μ—Èß°—ÈπÀπå“·≈–°—ÈπÀ≈—ß 44 °“√°Ì“Àπ¥μÌ“·Àπãß·∑Á∫À¬ÿ¥ 46 ⌫ ª√—∫·μãß°“√®—¥«“ߢåÕ§«“¡„π¬ãÕÀπå“ 48 ·∫ãߢåÕ§«“¡„π‡Õ° “√‡ªöπÀ≈“¬§Õ≈—¡πè 51 ¬°‡≈‘°°“√·∫ãߢåÕ§«“¡À≈“¬§Õ≈—¡πè 52 °“√· ¥ß‡≈¢≈Ì“¥—∫·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ Bullet Àπå“¢åÕ§«“¡ 52 ‡ª≈’ˬπ«‘∏’· ¥ß‡≈¢≈Ì“¥—∫ ·≈–Àπå“μ“¢Õß Bullet 54 °“√„™å§Ì“ —Ëß Undo ·≈– Redo 56 °“√¬å“¬¢åÕ§«“¡ 57 °“√§—¥≈Õ°¢åÕ§«“¡ 59∫∑∑’Ë 5 °“√μ°·μã߇հ “√ 61 §«“¡√Ÿå‡√◊ËÕßøÕπμè 61 °“√‡≈◊Õ°øÕπμè∑Ë’„™å 62 °“√‡ª≈’ˬπ¢π“¥øÕπμè 62 °Ì“Àπ¥¢åÕ§«“¡∑’Ë· ¥ß‡ªöπμ—«Àπ“ μ—«‡Õ’¬ß ·≈–¢’¥‡ åπ„μå 63 °“√°Ì“Àπ¥√–¬–Àã“ß√–À«ã“ßμ—«Õ—°…√„π¢åÕ§«“¡ 65 ‡æ‘Ë¡™’«‘μ™’«“„Àå°—∫μ—«Õ—°…√¥å«¬‡ÕÁø‡ø§μè摇»… 66 μ°·μãߢåÕ§«“¡¥å«¬ ’ 67∫∑∑’Ë 6 °“√·∑√°√Ÿª¿“æ √Ÿª«“¥ ·ºπ¿Ÿ¡‘ ·≈– ¡°“√§≥‘μ»“ μ√è 69 °“√·∑√°¿“æ≈ß∫π‡Õ° “√ 69 ⌫ ®—¥«“ߢåÕ§«“¡„Àå≈åÕ¡¿“æ„π‡Õ° “√ 72 «“¥√Ÿª≈ß„π‡Õ° “√ 73 °“√«“¥√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡ ·≈–√Ÿª«ß°≈¡/«ß√’ 74 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 4. 4. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ·ºπ¿Ÿ¡‘ 74 ‡√‘Ë¡ √å“ß·ºπ¿Ÿ¡‘ 75 °“√·°å‰¢¢åÕ¡Ÿ≈„π·ºπ¿Ÿ¡‘∑’Ë √å“ß 77 °“√‡ª≈’ˬπ™π‘¥·ºπ¿Ÿ¡‘ 77 °“√μ°·μãß·ºπ¿Ÿ¡‘ 78 °“√‡¢’¬π ¡°“√§≥‘μ»“ μ√è 79∫∑∑’Ë 7 °“√„™åß“πμ“√“ß 83 √Ÿå®—°°—∫ ã«πª√–°Õ∫¢Õßμ“√“ß 83 ‡√‘Ë¡μåπ √å“ßμ“√“ß 84 °“√°√Õ°¢åÕ¡Ÿ≈·≈–°“√‡≈◊ËÕπ‡§Õ√致Õ√è 84 °“√‡≈◊Õ°‡´≈≈è ·∂« À√◊Õ§Õ≈—¡πè 85 ⌦ ‡æ‘Ë¡·∂«·≈–§Õ≈—¡πè 86 °“√≈∫·∂«À√◊Õ≈∫§Õ≈—¡πè 87 °“√ª√—∫¢π“¥¢Õßμ“√“ß 88 °“√º “π‡´≈≈è·≈–°“√·¬°‡´≈≈è 89 ª√—∫¢åÕ¡Ÿ≈„À噑¥¥å“π∫π °÷Ëß°≈“ß À√◊Õ¥å“π≈ã“ß™ãÕßμ“√“ß 90 °“√®—¥·π«°“√«“ߢÕߢåÕ§«“¡„πμ“√“ß 90 „ ã ’ —π≈ß„πμ“√“ß 91 °“√§Ì“π«≥§ã“„πμ“√“ß 92 °“√‡√’¬ß≈Ì“¥—∫¢åÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß 93 °“√μ°·μãߥ嫬 AutoFormat 94∫∑∑’Ë 8 ®—¥°“√‡Õ° “√Õ¬ã“ß¡◊ÕÕ“™’æ 95 °“√§åπÀ“·≈–·∑π∑’Ë¢åÕ§«“¡„π‡Õ° “√ 95 °“√§åπÀ“ ‘Ëßμã“ßÊ ¥å«¬ªÿÜ¡ Navigation 97 μ√«® Õ∫°“√ –°¥§Ì“¥å«¬ Spellcheck 99 ·°å‰¢¢åÕ§«“¡‡¡◊ËÕæ‘¡æ躑¥¥å«¬ AutoCorrect 100 °“√°√Õ°¢åÕ§«“¡‚¥¬Õ—μ‚π¡—μ‘ 101 π—∫®Ì“π«π§Ì“„π‡Õ° “√ 102∫∑∑’Ë 9 °“√ √å“ß®¥À¡“¬ 103 °“√ √å“ß®¥À¡“¬ 103 °“√æ‘¡æè´Õß®¥À¡“¬ 106 „∫ª–Àπå“·ø°´è 107∫∑∑’Ë 10 °“√®—¥∑Ì“‡Õ° “√∑’´∫´åÕπ Ë— 109 °“√„ ã¢åÕ§«“¡„πÀ—«°√–¥“… ·≈–∑哬°√–¥“… 109 °“√„ ã≈Ì“¥—∫‡≈¢Àπå“ 110 °“√∑Ì“¥—™π’ 111 °“√®—¥∑Ì“ “√∫—≠ 113 °“√„ ã‡™‘ßÕ√√∂ 114 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 5. 5. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ °“√°Ì“Àπ¥ Bookmark 114 °“√Õå“ßՑ߉¢«å (Cross reference) 116 °“√°Ì“Àπ¥·≈–°“√¬°‡≈‘°°“√¢÷ÈπÀπå“„À¡ã (Manual Break) 117 °“√°Ì“Àπ¥·≈–°“√¬°‡≈‘°°“√·∫ãß ã«π (Section) 118 °“√„ ã —≠≈—°…≥è摇»…Õ◊Ëπ Ê 119∫∑∑’Ë 11 °“√æ‘¡æèß“π 121 μ√«® Õ∫‡Õ° “√°ãÕπæ‘¡æè¥å«¬ Print Preview 121 °“√æ‘¡æè‡Õ° “√ 123 °Ì“Àπ¥√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫°“√æ‘¡æè 124 °“√∫—π∑÷°‡Õ° “√‡ªöπ PDF 126 PART 3 : OpenOffice Calc  √å“ßμ“√“ßß“π∫∑∑’Ë 12 √Ÿ®°°—∫‚ª√·°√¡ Calc å— 129 Calc ∑Ì“Õ–‰√‰¥å∫å“ß 129 ‡¢å“„™åß“π‚ª√·°√¡ Calc 131  ã«πª√–°Õ∫¢Õß‚ª√·°√¡ Calc 131 ‡¢å“„®√Ÿª·∫∫°“√®—¥‡°Á∫¢åÕ¡Ÿ≈„π Calc 132 ™ãÕßμ“√“ßÀ√◊Õ‡´≈≈è„π Calc 133 ⌫ ‡√‘Ë¡ªáÕπ¢åÕ¡Ÿ≈„π‡´≈≈è 136 ⌫ ∫—π∑÷°‰ø≈è¢åÕ¡Ÿ≈ 140 ‡√’¬°¢åÕ¡Ÿ≈∑’Ë∫—π∑÷°‰«å°≈—∫¡“„™åß“π 140 ÕÕ°®“°‚ª√·°√¡ Calc 141∫∑∑’Ë 13 °“√∑Ì“ß“π°—∫·ºãπß“π 143 ‡√◊ËÕߢÕß·∂∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π Calc 143 °“√‡≈◊Õ°‡´≈≈èÀ√◊Õ°≈ÿ㡇´≈≈è 145 ⌦ ⌫ ⌫ μ—Èß™◊ËÕ‡´≈≈èÀ√◊Õ°≈ÿ㡇´≈≈è∑’ËμåÕß„™å∫ãÕ¬ 147 ⌫ ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 6. 6. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ °“√¬å“¬¢åÕ¡Ÿ≈„π‡´≈≈è 149 °“√§—¥≈Õ°¢åÕ¡Ÿ≈„π‡´≈≈è 151 °“√·∑√°¢åÕ¡Ÿ≈ 153 °“√≈∫¢åÕ¡Ÿ≈„π‡´≈≈è 156 ⌫ ª√—∫§«“¡°«å“ߧÕ≈—¡πè·≈–§«“¡ Ÿß¢Õß·∂« 158 °“√„™å§Ì“ —Ëß Undo ‡æ◊ËÕ¬°‡≈‘°¢åÕº‘¥æ≈“¥ 162∫∑∑’Ë 14 ‡√◊ÕߢÕß ¡ÿ¥ß“π ·≈–·ºãπß“π Ë 165 ‡≈◊Õ°„™å·ºãπß“π∑’ËμåÕß°“√ 166 μ—Èß™◊ËÕ·ºãπß“π 167 ≈∫™’μß“π∑’ˉ¡ãμåÕß°“√ 168 ·∑√°·ºãπß“π‡æ‘Ë¡ 169  ≈—∫μÌ“·Àπãß·ºãπß“π 170 ·∫ãßÀπå“®Õ ‡æ◊ËÕ¥Ÿ¢åÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’ª√‘¡“≥¡“° 171 °“√μ√÷ß·∂«À√◊Õ§Õ≈—¡πè 174 ¬ãÕ/¢¬“¬ ·ºãπß“π 176 ¥Ÿ¢åÕ¡Ÿ≈„π·ºãπß“π·∫∫‡μÁ¡®Õ 177 ‡ªÅ¥¥ŸÀ≈“¬ ¡ÿ¥ß“π∫πÀπå“®Õ„π‡«≈“‡¥’¬«°—π 177 °“√§—¥≈Õ°/°“√¬å“¬·ºãπß“π¢å“¡ ¡ÿ¥ß“π 179∫∑∑’Ë 15 °“√μ°·μãß·ºãπß“π 181 °Ì“Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√· ¥ß¢åÕ¡Ÿ≈ 181 ⌫ °Ì“Àπ¥√Ÿª·∫∫·≈–¢π“¥¢åÕ¡Ÿ≈∑’Ë· ¥ß„πμ“√“ß 186 °Ì“Àπ¥¢åÕ¡Ÿ≈„Àå· ¥ß‡ªöπμ—«Àπ“ μ—«‡Õπ ·≈–¢’¥‡ åπ„μå 187 °Ì“Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√· ¥ß¢åÕ¡Ÿ≈μ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢ 189 ⌫ ®—¥μÌ“·ÀπãߢåÕ¡Ÿ≈„π·μã≈–‡´≈≈è 193 °“√«“ß·π«μ—«¢åÕ¡Ÿ≈„π‡´≈≈è 194 · ¥ß¢åÕ¡Ÿ≈„Àå§√∫„π‡´≈≈è 196 ®—¥«“ߢåÕ¡Ÿ≈„ÀåÕ¬Ÿã°÷Ëß°≈“ß·∂«‡æ◊ËÕ„™å‡ªöπÀ—«‡√◊ËÕß 200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 7. 7. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ μ°·μãߢåÕ¡Ÿ≈‚¥¬°“√„™å ’ 201 °“√¢’¥‡ åπμ“√“ß 204 ¬°‡≈‘°‡ åπª√–∑’Ë Calc ¢’¥√–À«ã“߇´≈≈è 205 °“√„™å AutoFormat μ°·μãßμ“√“ß‚¥¬Õ—μ‚π¡—μ‘ 206∫∑∑’Ë 16 °“√„™å μ√§Ì“π«≥ Ÿ 209 ‡¢å“„®°“√„™å Ÿμ√§Ì“π«≥ 209 ªáÕπ Ÿμ√§Ì“π«≥ 210 ∑Ì“‰¡μåÕß„™å Ÿμ√ 211 °“√·°å‰¢ Ÿμ√§Ì“π«≥ 212 °“√¬å“¬·≈–§—¥≈Õ° Ÿμ√ 214 ⌦ °“√Õå“ßՑ߇´≈≈è„π Ÿμ√§Ì“π«≥‚¥¬„™å™◊ËÕÀ—«§Õ≈—¡πè 216 ⌫ §—¥≈Õ° Ÿμ√Õ¬ã“ß√«¥‡√Á«¥å«¬ AutoFill 218 °“√„™å Ÿμ√°—∫¢åÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬Ÿãμã“ß·ºãπß“π·≈– ¡ÿ¥ß“π 218 ⌫ ⌫ ⌫ „™å‡¡“ èÕå“ßՑ߇´≈≈è¢å“¡·ºãπß“π À√◊Õ ¡ÿ¥ß“π 220 °Ì“Àπ¥™◊ËÕ°≈ÿ㡇´≈≈è·≈–πÌ“¡“„™å„π Ÿμ√ 222∫∑∑’Ë 17 øòß°è™π°“√§Ì“π«≥ —Ë 223 ·π–πÌ“ ã«πª√–°Õ∫¢Õßøòß°è™—Ëπ 224 °“√‡¢’¬πøòß°è™—Ëπ 224 °“√„™åøòß°è™Ë—ππÌ“√ãÕßÕ—μ‚π¡—μ‘ √å“ßøòß°è™—Ëπ∑’ËμåÕß°“√ 226 ·π–πÌ“øòß°è™—Ëπ∑’Ë Ì“§—≠ 230 °“√·°å‰¢øòß°è™Ë—π 232 ⌫ ⌫ ⌫ °“√„™å Autosum 235 ¢Õ¥Ÿº≈≈—æ∏è°“√§Ì“π«≥∫πÀπ哮ե嫬 Auto Calculate 236 ¢åÕº‘¥æ≈“¥∑’ˇ°‘¥®“°°“√‡¢’¬π Ÿμ√·≈–øòß°è™—Ëπº‘¥ 238∫∑∑’Ë 18 °“√ √å“ß·ºπ¿Ÿ¡·∫∫μã“ßÊ ‘ 239  ã«πª√–°Õ∫¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘ 239  √å“ß·ºπ¿Ÿ¡‘¥å«¬ AutoFormat Chart 240 ‡§≈◊ËÕπ¬å“¬ ‡ª≈’ˬπ¢π“¥ ·≈–≈∫√Ÿª·ºπ¿Ÿ¡‘ 243 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 8. 8. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ °“√·°å‰¢·≈–ª√—∫·μãß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘ 245 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ °“√ª√—∫·μãß√“¬≈–‡Õ’¬¥μã“ßÊ ¢Õß·ºπ¿Ÿ¡‘ 252 ⌫ · ¥ßμ“√“ߢåÕ¡Ÿ≈„π·ºπ¿Ÿ¡‘ 259 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ‡∑§π‘§‡°’ˬ«°—∫·ºπ¿Ÿ¡‘‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ 265∫∑∑’Ë 19 μ°·μãß Calc ¥å«¬¿“æ 269 °“√„™å¿“æª√–°Õ∫¢åÕ¡Ÿ≈ 269 ª√—∫·μãß¿“æ∑’Ë· ¥ß‚¥¬„™å·∂∫«—μ∂ÿ¢Õß¿“æ 271 ⌫ ⌫  √å“ß√Ÿª¥å«¬μ—«‡√“‡Õß 273 ⌫∫∑∑’Ë 20 °“√æ‘¡æèß“π 277 μ√«® Õ∫ß“π°ãÕπæ‘¡æè 277 °“√æ‘¡æèß“π 279 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 9. 9. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ °Ì“Àπ¥√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’ˬ«°—∫°“√æ‘¡æè 281∫∑∑’Ë 21 °“√∫√‘À“√¢åÕ¡Ÿ≈∑’¡ª√‘¡“≥¡“° Ë’ 285 √Ÿå®—°°—∫»—æ∑è∑’Ë„™å°—πÀπãÕ¬ 285 ‡√’¬ß≈Ì“¥—∫¢åÕ¡Ÿ≈ 286 °√ÕߢåÕ¡Ÿ≈Õ—μ‚π¡—μ‘ ‡æ◊ËÕ§—¥‡≈◊Õ°¢åÕ¡Ÿ≈ 288 °Ì“Àπ¥À≈“¬‡ß◊ËÕπ‰¢æ√åÕ¡°—π 289 ®∫°“√„™å AutoFilter 290 PART 4 : OpenOffice Impress  √å“ßß“ππÌ“‡ πÕ∫∑∑’Ë 22 √Ÿ®°°—∫‚ª√·°√¡ Impress å— 291 ‚ª√·°√¡ Impress ∑Ì“Õ–‰√‰¥å∫å“ß 292 ·π«∑“߇μ√’¬¡°“√πÌ“‡ πÕß“πæ√’‡´π‡μ™—Ëπ 292 ‡¢å“ Ÿã‚ª√·°√¡ Impress 294 ‡¢å“„® ã«πª√–°Õ∫μã“ßÊ ¢Õß‚ª√·°√¡ Impress 295 °“√ √å“ßß“πæ√’‡´π‡μ™—Ëπ™‘Èπ„À¡ã 296 °“√· ¥ßß“πæ√’‡´π‡μ™—Ëπ 299 ∫—π∑÷°ß“πæ√’‡´π‡μ™—Ëπ∑’Ë √å“ß 300 ÕÕ°®“°‚ª√·°√¡ Impress 301∫∑∑’Ë 23 ≈ß¡◊Õ √å“ßß“πæ√’‡´π‡μ™—π Ë 303 ¡ÿ¡¡Õß„π‚ª√·°√¡ Impress 303 ‡√’¬°¢åÕ¡Ÿ≈∑’Ë∫—π∑÷°‰«å°≈—∫¡“„™åß“π 307 æ◊Èπ∞“π°“√ √å“ß ‰≈¥èæ√’‡´π‡μ™—Ëπ 308 ·∑√° ‰≈¥è·ºãπ„À¡ã 311 ‡§≈◊ËÕπ¬å“¬ ‰≈¥è‰ª„πμÌ“·Àπãß∑’ËμåÕß°“√ 312 °“√≈∫ ‰≈¥è 313 °“√·∑√° ‰≈¥è¥å«¬°“√§—¥≈Õ° ‰≈¥è 314 °“√®—¥‡√’¬ß¢åÕ§«“¡„π¡ÿ¡¡Õ߇§å“√ã“ß 314 °Ì“Àπ¥™◊ËÕ‡√◊ËÕߢÕß ‰≈¥è 316 °“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ≈Ì“¥—∫ ‰≈¥è/À—«¢åÕ 317 °“√≈∫ ‰≈¥è/À—«¢åÕ 318 · ¥ßÀ√◊Õ´ãÕπÀ—«¢åÕ„π ‰≈¥è 319 °“√„™å§Ì“ —Ëß Undo ‡æ◊ËÕ¬°‡≈‘°¢åÕº‘¥æ≈“¥ 320 °“√¬ãÕ/¢¬“¬¡ÿ¡¡Õß 322 ‡ åπ∫Õ°·π« 323 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 10. 10. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○∫∑∑’Ë 24 °“√∑Ì“ß“π°—∫¢åÕ§«“¡ 325 °“√„ ã¢åÕ§«“¡≈ß„π ‰≈¥è 325 °“√‡≈◊Õ°¢åÕ§«“¡·≈–°“√∑Ì“ß“π°—∫°≈ãÕߢåÕ§«“¡ 328 °“√¬å“¬μÌ“·Àπãß°≈ãÕߢåÕ§«“¡ 328 À¡ÿπ°≈ãÕߢåÕ§«“¡ 329 °“√·°å‰¢¢åÕ§«“¡ 330 °Ì“Àπ¥√Ÿª·∫∫·≈–¢π“¥μ—«Õ—°…√„Àå°—∫¢åÕ§«“¡„π ‰≈¥è 331 °Ì“Àπ¥¢åÕ§«“¡‡ªöπμ—«Àπ“ μ—«‡Õπ·≈–¢’¥‡ åπ„μå 332 ®—¥¢åÕ§«“¡„ÀåÕ¬Ÿã°÷Ëß°≈“ß ™‘¥´å“¬À√◊Õ™‘¥¢«“ 334 μ°·μãߢåÕ§«“¡‚¥¬°“√„™å ’ 335 „ ãμ—«‡≈¢· ¥ß≈Ì“¥—∫À—«¢åÕÀ√◊Õ —≠≈—°…≥è· ¥ßÀ—«¢åÕ (Bullets) 336 ·∑√°Õ—°…√»‘≈ªä 338∫∑∑’Ë 25 °“√μ°·μãßæ◊πÀ≈—ߢÕß ‰≈¥è È 339 °“√‡ª≈’ˬπæ◊ÈπÀ≈—ß ‰≈¥è 339 °“√‡ª≈’ˬπæ◊ÈπÀ≈—߇©æ“–™‘Èπß“π 340 °“√‰≈ã‚∑π ’„πæ◊ÈπÀ≈—ß 341 °“√°Ì“Àπ¥ ’·∫∫·√‡ß“„Àå°—∫æ◊ÈπÀ≈—ß 341 °“√°Ì“Àπ¥æ◊ÈπÀ≈—߇ªöπ·∫∫∫‘∑·¡Áª 344 ‡ª≈’ˬπæ◊ÈπÀ≈—ß ‰≈¥è∑—Èß·ºãπ 345∫∑∑’Ë 26 °“√μ°·μãß¿“æ„π ‰≈¥è 347 ß“πæ√’‡´π‡μ™—Ëπ°—∫¿“æ 347 °“√·∑√°¿“æ≈ß„π ‰≈¥è 348 °“√ª√—∫·μãß¿“æ 349 ⌫∫∑∑’Ë 27 °“√„ ã√Ÿª«“¥„π ‰≈¥è 357 √Ÿå®—°°—∫·∂∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ«“¥√Ÿª 357 °“√«“¥‡ åπ·≈–≈Ÿ°»√ 358 ⌫⌫ ⌫ ⌫ °“√®—¥°“√°—∫«—μ∂ÿ 367 ⌫ ⌫ ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 11. 11. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ «‘∏’°“√‡≈◊Õ°«—μ∂ÿ 369 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ °“√ª√—∫¢π“¥«—μ∂ÿ 371 °“√À¡ÿπ«—μ∂ÿ 372 °“√®—¥°≈ÿã¡·≈–°“√®—¥‡√’¬ß«—μ∂ÿ 373 ⌫ ⌫ ⌫∫∑∑’Ë 28 μ“√“ß·≈–°√“ø 377 °√“ø°—∫ß“πæ√’‡´π‡μ™—Ëπ 377 ⌫ ⌫ °“√μ°·μãßμ“√“ߢåÕ¡Ÿ≈ 386 °“√‡æ‘Ë¡·≈–≈∫·∂« 386 ⌫ ⌫ °“√μ°·μãß°√“ø 392 ⌫ ⌫∫∑∑’Ë 29  √å“߇∑§π‘§„Àå°—∫ ‰≈¥è 397 ‡æ‘Ë¡≈Ÿ°‡≈ãπ„π°“√πÌ“‡ πÕ„π ‰≈¥è 397 ⌫ ‡∑§π‘§°“√‡ª≈’ˬπ·ºãπ ‰≈¥è 402∫∑∑’Ë 30 °“√· ¥ß ‰≈¥è 405 °“√ √å“ß √ÿª¿“æπ‘Ëß 405 °“√ √å“ß∫—π∑÷°¬ãÕ 406  √å“߇հ “√ª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬ 407 ß“πæ√’‡´π‡μ™—Ëπ°—∫°“√æ‘¡æè 409 °“√μ—È߇«≈“„π°“√∫√√¬“¬ ‰≈¥è 410 °“√πÌ“‡ πÕß“πæ√’‡´π‡μ™—Ëπ 412 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 12. 12. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ °“√ Export ß“π‡ªöπ‰ø≈è Flash 417 PART 5 : OpenOffice Draw «“¥√Ÿª·≈–·ºπ¿Ÿ¡‘∫∑∑’Ë 31 ‡√‘¡μåπ°“√„™åß“π OpenOffice Draw Ë 419 ‡¢å“ Ÿã‚ª√·°√¡ Draw 419 √Ÿå®—° ã«πª√–°Õ∫‚ª√·°√¡ Draw 420 ⌫ Àπå“μã“ß°Ì“Àπ¥√Ÿª·∫∫«—μ∂ÿ°√“øøÅ° 423 °Ì“Àπ¥Àπ哇հ “√°“√∑Ì“ß“π 423∫∑∑’Ë 32 °“√«“¥ ·≈–√–∫“¬ ’ 425 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«“¥‡ åπ 426 ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«“¥ ’ˇÀ≈’ˬ¡·≈–√Ÿª∑√ßÕ‘ √– 427 «“¥√Ÿª “¡¡‘μ‘ 429 ⌫ μ°·μã߇ åπ°√Õ∫¢Õß«—μ∂ÿ 431 °“√‡μ‘¡ ’æ◊Èπ¥å“π„π«—μ∂ÿ 431 „™å‡ åπ‰°¥è™ã«¬„π°“√«“¥¿“æ 433 °“√¬ãÕ/¢¬“¬¿“æ 434 °“√·∑√°‰ø≈è¿“æ°√“øøÅ° 435 °“√ª√—∫·μãß¿“æ 436 °“√„ ãæ◊ÈπÀ≈—ß·ºãπ™‘Èπß“π 437 ª√—∫·μãß¿“æ·∫∫‚ª√ãß· ß 439 °“√∫—π∑÷°™‘Èπß“π 440 ÕÕ°®“°‚ª√·°√¡ 441∫∑∑’Ë 33 °“√®—¥°“√√Ÿª«“¥ 443 °“√‡≈◊Õ°«—μ∂ÿ 443 ‡≈◊Õ°À≈“¬«—μ∂ÿ∑’ËÕ¬Ÿãμ‘¥°—π 444 °“√§—¥≈Õ°«—μ∂ÿ 444 °“√À¡ÿπ¥—¥·ª≈ß«—μ∂ÿ 444 °“√√«¡°≈ÿã¡·≈–·¬°«—μ∂ÿ 448 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 13. 13. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ®—¥‡√’¬ß«—μ∂ÿ 449 ®—¥μÌ“·Àπãß«—μ∂ÿ 451∫∑∑’Ë 34 °“√ √å“ߢåÕ§«“¡ 453 √Ÿå®—°°—∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ Ì“À√—∫ √å“ߢåÕ§«“¡ 453 °“√ √å“ߢåÕ§«“¡≈ß„π™‘Èπß“π 454  √å“ߢåÕ§«“¡·∫∫æÕ¥’°√Õ∫ 454 °Ì“Àπ¥√Ÿª·∫∫·≈–¢π“¥μ—«Õ—°…√ 455 °Ì“Àπ¥¢åÕ§«“¡‡ªöπμ—«Àπ“ μ—«‡Õ’¬ß ·≈–¢’¥‡ åπ„μå 456 μ°·μãߢåÕ§«“¡‚¥¬°“√„™å ’ 457 °“√„ ãæ◊ÈπÀ≈—ߢåÕ§«“¡ 458 ⌫ ⌫ ®—¥¢åÕ§«“¡Õ¬Ÿã°÷Ëß°≈“ß ™‘¥´å㓬 ·≈–™‘¥¢«“ 460 „ ã —≠≈—°…≥è· ¥ßÀ—«¢åÕ¬ãÕ¬ 461 °“√ÕÕ°·∫∫μ—«Õ—°…√ 463∫∑∑’Ë 35 °“√ √å“ßμ—«‡™◊Õ¡μãÕ Ë 467 √Ÿå®—°°—∫‡§√◊ËÕß¡◊Õ Ì“À√—∫ √å“ßμ—«‡™◊ËÕ¡μãÕ 467  √å“ßμ—«‡™◊ËÕ¡μãÕ 468 √Ÿå®—°°—∫‡ åπÀ—«≈Ÿ°»√ 469  √å“ß≈Ÿ°»√‡ªöπμ—«‡™◊ËÕ¡μãÕ 469∫∑∑’Ë 36 °“√ √å“ß°√“ø 471  ã«πª√–°Õ∫¢Õß°√“ø 472 ‡√‘Ë¡μåπ„π°“√ √å“ß°√“ø 472 ‡ª≈’ˬπ™π‘¥¢Õß°√“ø 474 °“√μ°·μãß°√“ø 475 °“√·°å‰¢™◊ËÕ°√“ø 477 ª√—∫·μãß™◊ËÕ°√“ø 477∫∑∑’Ë 37 °“√æ‘¡æèß“π·≈– √å“߇«Á∫ 479 °“√æ‘¡æèß“π 479 °“√ √å“߇«Á∫‡æ® 480 °“√„ ã‚≈‚°å∫√‘…—∑ 481 ®—¥Àπ哇«Á∫„ÀåπÌ“‡ πÕÕ¬ã“߇ªöπ√–‡∫’¬∫¥å«¬μ“√“ß 482 °“√®—¥· ¥ß¢åÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß 482 ∫—π∑÷°‰ø≈臫Á∫‡æ® 485 °“√‡ªÅ¥‰ø≈臫Á∫‡æ® 486 °“√ √å“߉Œ‡ªÕ√è≈‘ߧè 487 ⌫ ⌫ ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 14. 14. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ PART 6 : OpenOffice Base  √å“ß∞“π¢åÕ¡Ÿ≈Õ¬ã“ßß㓬∫∑∑’Ë 38 §«“¡‡¢å“„®æ◊π∞“π‡√◊Õß∞“π¢åÕ¡Ÿ≈ È Ë 493 √Ÿå®—°°—∫∞“π¢åÕ¡Ÿ≈ 493 ‡¢å“„®√–∫∫∞“π¢åÕ¡Ÿ≈‡™‘ß —¡æ—π∏è 494 ⌫ ⌫ °“√ÕÕ°·∫∫√–∫∫∞“π¢åÕ¡Ÿ≈ 498 ·π–πÌ“‚ª√·°√¡ OpenOffice Base 499∫∑∑’Ë 39 °“√ÕÕ°·∫∫·≈– √å“ß∞“π¢åÕ¡Ÿ≈ 503 °“√ √å“ßμ“√“ß·≈–øÅ≈¥è 503 °“√°Ì“Àπ¥§ÿ≥ ¡∫—μ‘æ◊Èπ∞“π¢ÕßøÅ≈¥è 505 °“√„ ã¢åÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß 508 °“√∑Ì“ß“π°—∫‡√§Õ√襢åÕ¡Ÿ≈ 509∫∑∑’Ë 40 °“√®—¥°“√∞“π¢åÕ¡Ÿ≈ 511 °“√‡√’¬ß¢åÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß 511 °“√§åπÀ“¢åÕ¡Ÿ≈„πμ“√“ß 512 PART 7 : OpenOffice Math ‡¢’¬π Ÿμ√§Ì“π«≥∫∑∑’Ë 41 ·π–πÌ“ OpenOffice Math 515 ‡ªÅ¥‡§√◊ËÕß¡◊Õ OpenOffice Math 515 √Ÿå®—°‡§√◊ËÕß¡◊Õ Selection 517∫∑∑’Ë 42  √å“ß Ÿμ√§≥‘μ»“ μ√è 521 ‡≈◊Õ° Ÿμ√/ —≠≈—°…≥è∑’ËμåÕß°“√ 521 °“√∑Ì“ß“π°—∫ Ÿμ√§≥‘μ»“ μ√è∫π‡Õ° “√ 524 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 15. 15. Part 1á¹Ð¹Óâ»Ãá¡ÃÁÊӹѡ§Ò¹OpenOffice
 16. 16. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫
 17. 17. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌧ ⌫ ⌧ ⌫
 18. 18. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫
 19. 19. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫
 20. 20. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌧ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌦
 21. 21. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌧ ⌫ ⌧ ⌧ ⌦ ⌧ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌦ ⌫ ⌧ ⌦ ⌧ ⌧ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦
 22. 22. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫⌫
 23. 23. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ☺ ⌧ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 24. 24. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ☺ ⌧ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫
 25. 25. ⌫⌫⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 26. 26. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌧ ⌫
 27. 27. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫Note ⌫ ⌫⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫
 28. 28. ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫
 29. 29. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 30. 30. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Note ☺ ☺ ⌦ ☺ ☺ ⌫ ☺ ☺ ⌦
 31. 31. ⌫ ⌫ ☺ ☺○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 32. 32. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫
 33. 33. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫Note ⌫ ⌦ ⌫ ⌫
 34. 34. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦
 35. 35. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫
 36. 36. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫
 37. 37. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌧ ⌫
 38. 38. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 39. 39. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫
 40. 40. ⌫ ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫
 41. 41. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌦⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫
 42. 42. Part 2OpenOffice WriterÊÌҧ§Ò¹àÍ¡ÊÒÃ
 43. 43. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 44. 44. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫
 45. 45. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌦ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫
 46. 46. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Note ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 47. 47. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫
 48. 48. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 49. 49. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ Warning ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 50. 50. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌦ ⌫⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 51. 51. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌧ ⌧ ⌫
 52. 52. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Note ⌫ ⌫ ⌧ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌧ ⌫ ⌫
 53. 53. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫
 54. 54. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌧ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫⌫ ⌧ ⌦
 55. 55. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌧ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫Note ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦
 56. 56. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌧ ⌫Note ⌫⌫ ⌫ ⌦ ⌦ ⌦ ⌫ ⌧ ⌦ ⌫
 57. 57. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 58. 58. ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 59. 59. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 60. 60. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫Note ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 61. 61. ⌦ ⌫ ⌫ ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫
 62. 62. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫Note ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 63. 63. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 64. 64. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦⌫ ⌫ ⌦
 65. 65. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦
 66. 66. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌧ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 67. 67. ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 68. 68. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫
 69. 69. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 70. 70. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫
 71. 71. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫Tip ⌫ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌦ ⌫
 72. 72. ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 73. 73. ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌦ ⌫ ⌫

×