สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

671 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

  1. 1. สิงแวดล้อมและ ่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทำาของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ นำ้าห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสำาคัญยิ่งที่ ่ทำาให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทำาลาย ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก. ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่นำามาใช้ได้ 2ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่1) ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลยเช่น พลังงาน จากดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการเปลียนแปลงไม่รู้จักหมด ่ 2) ประเภททีมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากถูกใช้ในทางที่ผิด ่เช่น ทีดิน นำ้า ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิด ่ปัญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซำ้า ๆ ซาก ๆ ในที่เดิม ย่อมทำาให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน 2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ได้แก่1) ประเภททีใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ ่ได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดินนำ้าเสียจากโรงงาน นำ้าในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอันงดงามฯลฯ ซึ่งอาจทำาให้เกิดขึ้นใหม่ได้2) ประเภททีไม่อาจทำาให้มใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชาติของ ่ ีดิน พร สวรรค์ของมนุษย์ สติปัญญา เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ชาติ ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก สัตว์นำ้า ฯลฯ3) ประเภททีไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถ ่นำามายุบให้ กลับเป็นวัตถุเช่นเดิม แล้วนำากลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองคำา ฯลฯ4) ประเภททีใช้แล้วหมดสิ้นไปนำากลับมาใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิน ่นำ้ามันก๊าซ อโลหะส่วนใหญ่ ฯลฯ ถูกนำามาใช้เพียงครั้งเดียวก็เผาไหม้หมดไป ไม่สามารถนำามาใช้ใหม่ได้
  2. 2. ข. สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ที่อยูรอบ ๆ ตัว ทังสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชวิต ่ ้ ีซึ่งเกิดจาก การกระทำาของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ2. สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างกำาหนดขึ้น สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จำาแนกได้ 2 ชนิด คือ1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อากาศ ดิน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ ภูมิอากาศ ทัศนียภาพต่าง ๆ ภูเขา ห้วยหนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ ได้แก่ พืชพันธุ์ธรรมชาติต่าง ๆ สัตว์ปา ป่าไม้ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทีอยู่รอบตัวเราและ ่ ่มวลมนุษย์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างขึ้น ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางสังคมทีมนุษย์เสริมสร้างขึ้น ่โดยใช้กลวิธีสมัยใหม่ ตามความเหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจการเมือง ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น เครื่องจักร เครื่องยนต์รถยนต์ พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ ฝนเทียม เขื่อน บ้านเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุท อื่น ๆ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยค่านิยม และสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ1) มนุษย์2) ธรรมชาติแวดล้อม มนุษย์ เป็นตัวการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง มากกว่าสิ่ง อื่น เช่น ชอบจับปลาในฤดูวางไข่ ใช้เครื่องมือถี่เกินไปทำาให้ปลาเล็ก ๆ ติดมาด้วย ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า เพื่อนำามาสร้างที่อยู่อาศัย ส่งเป็นสินค้า หรือเพื่อใช้พื้นที่เพาะปลูกปล่อยของเสียจากโรงงานและไอเสียจากรถยนต์ทำาให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (นำ้าเน่า อากาศเสีย) ธรรมชาติแวดล้อม ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เช่น แม่นำ้าที่พัดพาตะกอนไปทับถมบริเวณนำ้าท่วม และปากแม่นำ้าต้องใช้เวลานานจึงจะมีตะกอนมาก การกัดเซาะพังทลายของดินก็เช่นเดียวกันส่วนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจากแรงภายในโลก เช่นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อื่น ๆ ได้แก่ อุทกภัยและวาตภัย ไฟป่า เป็นต้น ซึ่งภัยธรรมชาติดังกล่าวจะไม่เกิดบ่อยครั้งนัก
  3. 3. สรุป มนุษย์เป็นตัวการสร้าง และทำาลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าธรรมชาติ ความสำาคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญ ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ปาและปลา นำ้า ดิน ่อากาศ แร่ธาตุ มนุษย์และทุ่งหญ้า วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ1. ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู เราใช้กระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหน้าปีละหลายล้านฟุต ซึงหมายถึง การโค่นต้นไม้ลงจำานวนมหาศาล ่ช่วยกันลดการใช้กระดาษทิชชูด้วยการวางผ้ามือไว้ใกล้อ่างล้างมือ แล้วใช้ผ้าเช็ดโต๊ะแทนการใช้กระดาษทิชชูเช็ด2. ใช้ถุงพลาสติกซำ้าหลาย ๆ ครั้ง ประหยัดถุงพลาสติกได้โดยการใช้ซำ้าหลาย ๆ ครั้ง หากถุงพลาสติกสกปรก ก็ให้ทำาความสะอาดแล้วแขวนไว้ให้แห้ง เพื่อส่งกลับเข้าโรงงานสำาหรับผลิตใหม่3. แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น โปรดหลีกเลี่ยงการทิ้งเศษกระดาษลงในถังกับขยะอื่น ๆ เพราะจะทำาให้กระดาษเปรอะเปื้อนไขมัน และเศษอาหารจะทำาให้เศษกระดาษนั้นนำาไปผลิตใหม่อีกไม่ได้4. กระดาษทีนำาไปรีไซเคิลไม่ได้ กระดาษทีไม่สามารถนำาไปเข้า ่ ่กระบวนการผลิตใหม่เป็นกระดาษใช้ได้อีก ได้แก่ กระดาษที่เคลือบด้วยขี้ผึ้ง กระดาษที่เข้าเล่มด้วยกรรมวิธีการละลายโดยใช้ความร้อน เช่น สมุดโทรศัพท์ นิตยสารต่าง ๆ ตลอดจนกระดาษที่ถูกเปรอะเปื้อนด้วยการชนิดที่ไม่ละลายนำ้า5. หนังสือพิมพ์สามารถแก้ไขปัญหา ขยะกระดาษ แหล่งสร้างขยะกระดาษที่สำาคัญก็คือหนังสือพิมพ์ หน้าที่เป็นขยะกระดาษโดย ผู้อ่านไม่ได้อ่าน ก็คือหน้าโฆษณาธุรกิจ ซึ่งมีอยู่ฉบับละหลาย ๆ หน้า ซึ่งแม้วาเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับหนังสือพิมพ์ แต่ ควร ่คำานึงว่า นั่นคือ การทำาลายกระดาษสะอาด และสร้างขยะกระดาษให้เกิดขึ้นจำานวนมหาศาลในแต่ละวัน6. เศษหญ้ามีประโยชน์ เศษหญ้าทีถูกทิ้งอยูบนสนามนั้น ่ ่สามารถให้ประโยชน์ต่อสนามหญ้าได้มาก เพราะในเศษหญ้านั้นมีธาตุอาหาร ทีมีคุณค่าเทียบเท่ากับปุ๋ย ทีใช้ใส่หญ้าทีเดียว ่ ่
  4. 4. 7. วิธีตัดกิ่งไม้ วิธีการตัดกิ่งก้านของต้นไม้ ไม้พุ่มใบไม้ ควรตัดให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย เพื่อช่วยลดเศษขยะให้กับสวนได้ และทั้งยังช่วยให้เกิดการเน่าเปื่อยขึ้นกับเศษใบไม้นั้นเร็วขึ้นด้วย

×