Your SlideShare is downloading. ×
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555

393

Published on

กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555

กำหนดการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
393
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. กำำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำ คณิตศำสตร์ รหัส วิชำ ว 31102 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555 ลำำ ดับ ที่ ชื่อ หน่วย กำร เรียนรู้ มำตรฐำนกำร เรียนรู้/ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ เวลำ (ชั่วโ มง) นำ้ำ หนัก คะแ นน 1 อะตอม และ ตำรำง ธำตุ ว 3.1 ม. 4-6/1 ว 3.1 ม. 4-6/2 ว 3.1 ม. 4-6/3 1.1 แบบจำำลอง อะตอมแบบต่ำง ๆ 1.2 ตำรำงธำตุ (10) 5 5 (21) 11 10 2 สำรและ สมบัติ ของสำร ว 3.1 ม. 4-6/5 2.1 สมบัติของ สำรประกอบ (8) 8 (8) 8 3 พันธะ เคมี ว 3.1 ม. 4-6/4 3.1 พันธะไอออ นิก 3.2 พันธะโคเว เลนต์ 3.3 พันธะโลหะ (6) 2 2 2 (8) 3 3 2 3 ปฏิกิริยำ เคมี ว 3.2 ม. 4-6/1 ว 3.2 ม. 4-6/2 4.1 ควำมหมำย ของอัตรำกำรเกิด ปฏิกิริยำเคมี 4.2 แนวคิดเกี่ยว กับกำรเกิด ปฏิกิริยำเคมี 4.3 พลังงำนกับ กำรดำำเนินไปของ ปฏิกิริยำ 4.4 ปัจจัยที่มีผล (10) 2 3 3 2 (14) 3 4 4 3
 • 2. ต่ออัตรำกำรเกิด ปฏิกิริยำเคมี ลงชื่อ.....................................ครูผู้สอน ลงชื่อ.....................................หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (นำงสำวสุพัตรำ บุญส่ง) (นำ แสวง ธรรมสัตย์) ลงชื่อ.....................................งำนพัฒนำส่งเสริมวิชำกำร ลงชื่อ....................................หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำร (นำยสมศักดิ์ บุญลำ) (นำง ประจบ รัตนศรี) ควำมคิดเห็นของรองผู้อำำนวยกำรโรงเรียน ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ........................... ลงชื่อ..............................................รองผู้อำำนวยกำรโรงเรียน (นำยวีรพันธ์ พรมสำศิลป์) ควำมคิดเห็นของผู้อำำนวยกำรโรงเรียน ......................................................................................... .........................................................................................
 • 3. ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ........................... ลงชื่อ..............................................ผู้อำำนวยกำรโรงเรียน มำตรฐำน / ตัวชี้วัด / ผลกำรเรียนรู้ วิชำเคมีพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 4 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555 มำตรฐ ำน ตัวชี้วัด นำ้ำหนักคะแนน ก่อ น กล ำง หลั ง ปล ำย รว ม ว 3.1 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยโครง สร้ำงอะตอม และสัญลักษณ์ นิวเคลียร์ของธำตุ 6 4 - - 10 2. 2. วิเครำะห์และอธิบำยกำรจัดเรียง อิเล็กตรอน 3. ในอะตอมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง อิเล็กตรอน 4. ในระดับพลังงำนนอกสุดกับสมบัติ ของธำตุและกำรเกิดปฏิกิริยำ 5 5 - - 10 3. อธิบำยกำรจัดเรียงธำตุและ ทำำนำยแนวโน้มสมบัติของธำตุใน ตำรำงธำตุุ 5 3 - - 8 4. วิเครำะห์และอธิบำยกำรเกิด พันธะเคมีในโครงผลึกและใน โมเลกุลของสำร 5 3 - - 8 ว 3.2 5.ศึกษำ วิเครำะห์ เกี่ยวกับกำร เกิดปฏิกิริยำเคมี ปัจจัยทีมีผลต่อ อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ปฏิกิริยำเคมีในชีวิตประจำำวัน 9 5 - - 14 6. สืบค้นข้อมูลและอธิบำยกำร เกิด ปิโตรเลียม กระบวนกำร - - 5 3 8
 • 4. แยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่น ลำาดับส่วนนำ้ามันดิบ 5. 7. สืบค้นข้อมูลและอภิปราย การนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ แยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่น ลำาดับส่วน นำ้ามันดิบไปใช้ ประโยชน์ รวมทั้งผลของ ผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง แวดล้อม - - 4 2 6 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 3.2 8. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิ เมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ - - 5 3 8 9. อภิปรายการนำาพอลิเมอร์ไป ใช้ ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจาก การผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม - - 3 3 6 10. ทดลองและอธิบายองค์ ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของคาร์โบไฮเดรต - - 4 3 7 11. ทดลองและอธิบายองค์ ประกอบ ประโยชน์ และ ปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและ นำ้ามัน - - 4 3 7 12. ทดลองและอธิบายองค์ ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยา บางชนิดของโปรตีน และกรดนิว - - 5 3 8
 • 5. คลีอิก รวม 30 20 30 20 10 0 มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว 33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 6.1 1. สืบค้นและอธิบายหลักการใน การแบ่งโครงสร้างโลก 5 3 - - 8 2. ทดลองเลียนแบบและอธิบาย กระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง ธรณีภาคของโลก 6 4 - - 10 3. ทดลองเลียนแบบ และ 4 4 - - 8
 • 6. อธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดิน ไหว ภูเขาไฟระเบิด 4. สืบค้นและอธิบายความสำาคัญ ของปรากฏ การณ์ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผล ต่อสิ่งมี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 4 3 - - 7 5. สำารวจ วิเคราะห์และอธิบา ยการลำาดับชั้นหิน จากการวางตัว ของชั้นหิน ซากดึกดำาบรรพ์ และ โครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่อ อธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ 7 3 - - 10 6. 6. สืบค้น วิเคราะห์ และอธิบาย ประโยชน์ของข้อมูลทาง ธรณีวิทยา 4 3 - - 7 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 7.1 7. สืบค้นและอธิบายการเกิดและ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ - - 8 5 13 8. สืบค้นและอธิบายธรรมชาติ และวัฒนาการของดาวฤกษ์์ - - 6 4 10 ว 7.2 1. สืบค้นและอธิบายการส่งและ คำานวณความเร็วในการโคจรของ ดาวเทียมรอบโลก - - 4 3 7
 • 7. 2. สืบค้นและอธิบาย ประโยชนของดาวเทียมใน ด้านตาง ๆ - - 7 4 11 3. สืบค้นและอธิบายการสงและ สํารวจอวกาศโดยใช้ยานอวกาศ และสถานีอวกาศ - - 5 4 9 30 20 30 20 10 0 มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 2 รหัสวิชา ว 32222 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นํ้าหนักคะแนน กอ กล หลั ปล รว
 • 8. น าง ง าย ม ว 3.2 1. อธิบายความหมายของมวล อะตอม คํานวณหามวลอะตอม ของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ย 2 2 - - 4 7. 2. อธิบายความหมายของโมเลกุล คํานวณหามวล 8. โมเลกุลของสารและมวลของสาร 1 โมเลกุล 3 2 - - 5 3. อธิบายความสัมพันธระหวาง ปริมาณตางๆของสารได้แก จํา นวนโมล จํานวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP 5 3 - - 8 4. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้ มีความเข้มข้นหรือปริมาตรที่ ต้องการ และคํานวณหาความ เข้มข้นของสารละลายในหนวย ตางๆ 5 4 - - 9 5. คํานวณหามวลสูตร มวลเป็น ร้อยละของธาตุองคประกอบจาก สูตรที่กําหนดให้ 5 2 - - 7 6. คํานวณหาความสัมพันธ ระหวางปริมาณสารในสมการเคมี 4 3 - - 7 7. คํานวณหาปริมาตรแก๊สใน สมการเคมี 4 3 - - 7 8. คํานวณหาผลได้ร้อยละของ สารจากการทดลองที่กําหนดให้ 2 1 - - 3
 • 9. มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นํ้าหนักคะแนน กอ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 3.2 9. เปรียบเทียบการจัดเรียง อนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส - - 4 2 6 10. อธิบายสมบัติบางประการ ของของแข็ง - - 5 4 9 11. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของของแข็ง - - 5 3 8 12. อธิบายสมบัติของของเหลว - - 5 2 7 13. ใช้ทฤษฎีจลนอธิบายสมบัติ บางประการของแก๊ส - - 6 4 10 14. ศึกษา วิเคราะห อธิบาย สมบัติตางๆของสารทั้ง 3 สถานะ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับของแข็ง ของเหลว และก๊าซ - - 5 5 10 รวม 30 20 30 20 10 0
 • 10. มาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา ว 32224 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 3.2 1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ ปฏิกิริยารีดอกซ์ ประโยชน์ของ ปฏิกิริยารีดอกซ์ 3 2 - - 5 9. 2. ดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลข ออกซิเดชันและโดยใช้ครึ่ง ปฏิกิริยา 8 7 - - 15 3. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับ เซลล์ไฟฟ้าเคมี เซลล์กัลป์วานิก ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ ศักย์ไฟฟ้า มาตรฐานของครึ่งเซลล์ แผนภาพของเซลล์ไฟฟ้า เซลล์อิ เล็กโทรไลต์ 9 6 - - 15 4. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับหลัก การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า พร้อมทั้ง เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา 5 3 - - 8 5. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับวิธี ป้องกันการกร่อนของโลหะโดยวิธี อะโนไดซ์ การรมดำา วิธีแคโท ดิกการเคลือบผิวด้วยพลาสติก สีหรือนำ้ามัน การชุบโลหะ 5 2 - - 7 6. อธิบายหลักการถลุงแร่หรือ การสกัดแร่ทองแดง สังกะสีและแคดเมี่ยม ดีบุก โคลัมไบต์แทนทาลัม ทังสเตน พลวง และเซอร์คอน - - 8 7 15
 • 11. พร้อมแสดงสมการแสดงปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้น มาตรฐ าน ตัวชี้วัด นำ้าหนักคะแนน ก่อ น กล าง หลั ง ปล าย รว ม ว 3.2 7. อธิบายประโยชน์ ขั้นตอน ของการทำาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ การผลิตแก้ว ปูนซเมนต์ - - 6 4 10 8. ศึกษา วิเคราะห์ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากโซเดียม คลอไรด์ การผลิตโซเดียมคลอ ไรด์ การผลิตโซเดียมไฮดรอก ไซด์และก๊าซคลอรีน - - 7 3 10 9. อธิบายกระบวนการผลิตปุ๋ย ไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยโพ แทส และปุ๋ยผสม - - 6 4 10 10. อธิบายผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ - - 3 2 5 รวม 30 20 30 20 10 0

×