ประวัติวิทยากร
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ประวัติวิทยากร

on

 • 1,805 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,805
Views on SlideShare
1,805
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ประวัติวิทยากร ประวัติวิทยากร Document Transcript

  • ประวัติส่วนตัว นายภาณุพงศ์ ศิริ ปลัดอำาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบติการ) ั สังกัดที่ทำาการปกครองอำาเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เกิด : 20 สิงหาคม 2528 ปัจจุบัน อายุ 27 ปี ภูมลำาเนา : อำาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ิประวัติการศึกษามัธยมต้น – มัธยมปลาย: โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชาจ.ชลบุรีปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.11ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รางวัลผลการเรียนดีเด่น) คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เกรดเฉลี่ย 3.66ปริญญาเอก : กำาลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์)ประวัติการทำางานปี 2550: ฝึกงาน ณ Snow Mountain Ranch, YMCA of theRockies รัฐ Coloradoประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมWORK & TRAVEL
  • ปี 2551 : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทโอสถสภา จำากัดปี 2552 : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์สำานักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยปี 2553 : ปลัดอำาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัดที่ทำาการปกครองอำาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2554 : เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สังกัดที่ทำาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2555 : ปลัดอำาเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัดที่ทำาการปกครองอำาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประวัติด้านการเป็นผู้นำาปี 2546 : ประธานนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา : รองประธานสี การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา : ประธานชมรม “สร้างสรรค์สังคม”ปี 2547 : คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการเมืองการ ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามปี 2551 : ประธานนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติปีการศึกษา 51 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) : คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)ปี 2555 : หัวหน้ากลุ่มวิชาการ คณะกรรมการรุ่นนักเรียนปลัดอำาเภอ รุ่นที่ 191
  • ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนาปี 2554 อบรมค่ายนักเขียนกรมการปกครอง รุ่น 2 ณ วังยาวรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายกปี 2554 อบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดกองอาสารักษาดินแดน(ผบ.มว.อส.) รุ่น 37 ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ปี 2554 อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ของกรมการปกครอง รุ่นที่ 5 (Dopa Young Talent)ปี 2555 อบรมหลักสูตร “ปลัดอำาเภอ” รุ่นที่ 191 ณ โรงเรียนปลัดอำาเภอ วิทยาลัยการปกครองคติในการทำางาน “อย่าอายที่จะเป็นคนจนแต่จงอายที่จะเป็นคนเลว”