100ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพ                เรื่องเดน         สำหรับ      ประชาชน     ...
100 เรื่องเดน                                             คำนำความรูเพื่อส...
กิตติกรรมประกาศ                                   สารบัญ     หนั ง สือเลมนี้เกิดขึ...
กลามทองที่เซ็กซี่                       31  ขวดน้ำเพิ่มพลัง กระชับกลามเนื้อ           ...
แนวทางการรับประทานอาหารสำหรับสตรีสูงวัยวิธีปองกันไมใหเผลอกินเยอะโดยไมรูตัว                      ...
รศ.นพ.ศุภศิลป สุนทราภากลาวอีกวารางกายของมนุษยจำเปนตองไดรับวิตามินดี 400 – 800 ยูนิตตอวัน การ เพิ่มวิตามินดีใหกับ...
มิเตอร (Peak flow meter) แทนได สมัยกอนเชื่อวาโรคปอดอุดกั้น              มาหารดวยสวนสูง (เมตร) ยกกำลังส...
2. ออกกำลังกาย – มีพื้นที่และกิจกรรมออกกำลังกาย เชน การเตนลีลาศและแอโรบิค และมีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ     ...
ซึ่งเปนขอเสนอที่อาจกออันตรายได ตองคอยๆ เริ่มครับโดยเฉพาะเด็กอวนมากๆ ที่มีพฤติกรรมเขาขายกินๆ นั่งๆ นอนๆ ไมควรอยา...
กระเปานักเรียนที่แสนหนักดังหินกอนใหญอยูไดทุกวันๆ ทั้งที่กรวา                            ...
หรือไมมีใครเดินมาใกลรถ จากนั้นจึงคอยๆ เปดประตูและกาวลงไปบน                  เปนแม ที่หวงใยลูกของ...
และนี่ก็คงกลุมหนักขึ้นถาเงยหนาขึ้นไปพบเครื่องเลนทั้งหลายที่เกา               หรือราวระเบียงที่มีชองวา...
คำตอบของเขาคงเปนอีกปจจัยใหเราใชในการตัดสินใจไดสวนหนึ่งเหตุ ที่ เ ราหวั ง ให เ นิ ร ส เซอรี่ เ ข ม งวดในเรื่ อ งของ...
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
In side-100 story-001-248[1][19]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

In side-100 story-001-248[1][19]

1,192 views
1,129 views

Published on

เรื่องดีๆ ที่ต้องเผยแพร่

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,192
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

In side-100 story-001-248[1][19]

 1. 1. 100ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพ เรื่องเดน สำหรับ ประชาชน ไดรับการสนับสนุนโดย กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 2. 2. 100 เรื่องเดน คำนำความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน “ไม มี ใ ครอยากป ว ยหรอก จริ ง มั้ ย หมอ” เมื่อไมกี่วันกอนISBN : XXXXX ระหวางที่นั่งคุยกับผูปวยทานหนึ่งอยูก็เผลอพยักหนาเห็นดวยกับคำพูดพิมพครั้งที่ 1 : มกราคม 2553 นี้ ไ ปโดยอั ต โนมั ติ ค ะ แต ก าร “ไม ป ว ย” ของคุ ณ ลุ ง ท า นนี้ ห มายถึ งจำนวนที่พิมพ : 1,000 เลม “มาตรวจกับหมอดีๆ ในโรงพยาบาลดีๆ ไดยาดีๆ ไปกิน” ซึ่งเรียกวาการพิมพที่ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปทุมธานี “ไมปวย” ก็อาจจะไมถูกนัก นาจะเรียกวา “หายปวย” มากกวา การ “ไมปวย” นาจะใกลเคียงกับการทำใหสุขภาพที่ดีอยูแลวของตนเอง ดียิ่งขึ้นไปอีก ลดปจจัยเสี่ยงที่จะทำใหสุขภาพแยลง เสริมสรางสุขภาพ ทั้งกายและใจดวยการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการใชชีวิตเพื่อใหดีตอ สุขภาพมากขึ้น เชน รับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ ออกกำลังกาย พักผอนกายและใจอยางเพียงพอเหมาะสม และหลีกเลี่ยงปจจัยที่ทำให สุขภาพแยลง เชน เหลาบุหรี่หรือกระทั่งความเครียด สิ่งเหลานี้เปนคา นิยมใหมซึ่งตองใชเวลาปลูกฝงอีกพอสมควร โชคดีอยางหนึ่งที่มนุษยสวนใหญมีสัญชาตญาณในการปกปองตัวเอง คะ ไมมีใครอยากเจ็บปวยแนนอน ดังนั้นหลายคนไม ดู แ ลสุข ภาพ ไมใชเพราะไมอยากทำ แตอาจเปนปญหาพื้นฐานที่ความ “ไมรู”จัดพิมพและเผยแพรโดย : โครงการแผนงานเครือขายโรงเรียนแพทยดานการ คือไมรูวาควรทำอยางไรจึงจะถูกตอง หนังสือเลมนี้จึงอาจชวยจุดประจัดการความรูและฐานขอมูลความรูการสรางเสริมสุขภาพ กายเล็กๆ ใหหลายทานที่อยากเริ่มดูแลสุขภาพไดมีแนวทางในการภายใตการดำเนินงานของ กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย ปฏิบัติตัวอยางถูกวิธี โดยเริ่มตนจากปญหาที่พบไดบอยในชีวิตประจำที่อยู อาคารเรียนรวมชั้น 8 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงหม 50200 วันทั้งที่บานและที่ทำงาน ถาทำแลวเห็นวาดีก็อยาลืมบอกตอใหคนรอบโทรศัพท : 053-946304 ตัวไดมีสุขภาพดีอยางยั่งยืนตอไปนะคะเว็บไซต : http://203.131.209.142/newkm/Email : athammap@mail.med.cmu.ac.th,mshpp@mail,cmu.ac.th ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงวินิทรา นวลละอองสนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรณาธิการ (มีผักผลไมในอาหารทุกมื้อแลว)
 3. 3. กิตติกรรมประกาศ สารบัญ หนั ง สือเลมนี้เกิดขึ้นจากการจุดประกายความคิดเรื่อง “สุ ข คำนำ iภาวะยั่งยืน” และความพยายามในการสรางคานิยมใหมในเรื่อง “การ กิตติกรรมประกาศ iiสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ” ของ สำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า ง สารบัญ iiiเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสมาชิกโครงการแผนงานเครือขายโรงเรียน ตากแดดวันละ 30 นาทีชวยปองกันและลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน 1แพทยดานการจัดการความรูและฐานขอมูลความรูการสรางเสริมสุข นักสูบควรตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อคนหาปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะตน 3ภาพ ซึ่งดำเนินการโดยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยทุก น้ำหนักตัวมีผลตอโรคขอเขาเสื่อม 4ทานรวมกันตกตะกอนความคิดวาทำอยางไรองคความรูเรื่องการสราง “6อ” แนวทางมหาวิทยาลัยสรางสุข 5เสริมสุขภาพที่อยูในคณะแพทยศาสตรทุกแหงในประเทศไทยจะเผย ทำอยางไรไมใหลูกตัวอวนของเราบาดเจ็บ 6 เปดเทอมใหม เด็กไทยไหลทรุดหลังงอ 7แพรและเปนประโยชนกับประชาชนทั่วไปบาง สอนลูกนอยใหเดินถนนอยางปลอดภัย 8ขอขอบคุณโรงเรียนแพทยทุกแหงในกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง เลือกเนิรสเซอรี่ทั้งทีควรเนนที่ “คุณภาพ” 10ประเทศไทย (กสพท.) ที่เสนอบทความสรางเสริมสุขภาพซึ่งเขียนโดย รถหัดเดิน...เมื่อไหรจะเลิกใช? 14อาจารยแพทยและบุคลากรที่ทรงคุณคาในคณะแพทยศาสตรหลาย จำเปนไหมที่เด็กยุคใหมตองวายน้ำเปน 16ทาน และสงมาเพื่อใหจัดทำเปนฐานขอมูลความรูสำหรับเผยแพรให วิธีสอนลูกใหใชสนามเด็กเลนอยางปลอดภัย 19ประชาชนทั่วไปไดมีแนวทางดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ถือเปนกาว วิธีสรางภูมิตานทานใหวัยรุน 22ใหญ อี ก หนึ่ ง ก า วที่ ร ะบบสุ ข ภาพไทยให ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นา ความรุนแรงในครอบครัวบรรเทาไดจากทุกคนในชุมชน 23ขบวนการสรางเสริมสุขภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการตั้งรับเพื่อรักษาผู วิธีลดความเสี่ยงในการนอนโรงพยาบาลของผูสูงอายุ 24ปวยเพียงอยางเดียว ออกกำลังกายแคไหนจึงจะดีตอสุขภาพ 25 อยากกลามเนื้อแข็งแรงควรออกกำลังกายแบบไหนดี 26 ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยวรรษา เปาอินทร ออกกำลังกายเพื่อหัวใจแข็งแรง 27 ผูบริหารจัดการโครงการ ทำอยางไรจึงจะเดินออกกำลังกายมากขึ้น 28 ออกกำลังกายโดยการวิ่งเหยาะกันดีกวา 29 ออกกำลังกายแบบใดใหผลดีตอสุขสมรรถนะ 30
 4. 4. กลามทองที่เซ็กซี่ 31 ขวดน้ำเพิ่มพลัง กระชับกลามเนื้อ 76ปองกันผิวเสียจากแสงแดดขณะออกกำลังกายอยางไรดี 33 โรคภัยจากการอยูในอาคาร (Sick Building Syndrome) 78กอนแอโรบิกสตองคำนึงถึงอะไรบาง 34 ปวดไหลแกไขได 80วิ่งเพื่อสุขภาพกาย อิ่มใจ และไดบุญ 36 สุขนิสัยในการนอนเพื่อการหลับที่เปนสุข 82ชวยชุมชนพนภัยบุหรี่ 37 ความเครียดในชีวิตประจำวัน 83AF ภารกิจพิชิตอวนกำจัดพุง 38 วิธคลายเครียดและหลีกเลี่ยงความเครียด ี 85 6 วิธรักษารูปรางใหผอมเพรียวชวงปดเทอม ี 87“สุขภาวนา” สุขภาพจิตดีเริ่มที่ความสงบ 40 อาหาร 8 ชนิดเพื่อการนอนหลับอยางเปนสุข 917 อาการแสดงของความเครียดที่ควรตระหนัก 41 เดินอยางไรใหสงางามและถูกสุขลักษณะ 939 วิธีพิชิตความเครียด 42 อาหารเพิ่มพลังงาน ลดคลอเรสเตอรอล 96กินเปนจริงหรือ 44 มากินอาหารเชากันเถอะ 98ความเชื่อเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 46 ทำอยางไรใหคนใกลตัวเลิกบุหรี่สำเร็จ 100“ตรวจสุขภาพประจำป” จำเปนหรือไม 47 ความเชื่อที่ผิด 5 ประการเกี่ยวกับการกิน 105อาหารการกินสำหรับหญิงวัยทอง 49 คลายเครียดงายๆ ใน 2-3 นาที 107ครอบครัวสรางเสริมสุขภาพ 50 มองโลกในแงดีดวยวิธีงายๆ 109ดูแลใบหูใหถูกวิธีกันดีกวา 52 อาหารวางสรางสรรค 7 ชนิดเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี 110การสรางเสริมสุขอนามัยของจมูกและไซนัส 53 เทคนิค 3 ประการเพื่อความสัมพันธอันดีในครอบครัว 113คอมพิวเตอรกับสายตา 56 วิธีสรางเสริมสุขภาพสำหรับคนทำงานออฟฟส 114กินอะไรจึงจะบำรุงสายตา? 58 เปลี่ยนหองทำงานใหดีตอสุขภาพ 117เครื่องดื่มเสริมสุขภาพแฝงน้ำตาลตัวราย 61 ปรับมื้ออาหารอยางไรใหหลับสบาย 118การดูแลเทาผูสงอายุ ู 62 4 วิธีงายๆ ปองกันโรคภัยเบียดเบียน 119 คุยกับลูกเรื่องเซ็กส 120ปวดหลัง ปองกันไดไมยาก 64 พื้นที่สีเขียวทำใหสุขภาพดีได 124หลักการสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคนิ่วไตและการเกิดนิ่วซ้ำ 68 8 วายรายที่ทำใหเราแกกอนวัย 125เลือกกินไขมันใหเกิดประโยชนกันดีกวา 71 4 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพความจำ 127ไขมันแปลงสภาพ อันตรายที่แฝงเรน 72 ควบคุมน้ำหนักดวยวิธีรักษาสมดุลของรางกาย 129การขึ้น-ลงบันได: ประโยชนที่ถูกมองขาม 73 ไมสูบบุหรี่ในที่สาธาณะมีผลดีตอหัวใจของคนรอบขาง 131การปองกันการหกลมในผูสูงอายุ 75 อาหารบำรุงดวงตา 132
 5. 5. แนวทางการรับประทานอาหารสำหรับสตรีสูงวัยวิธีปองกันไมใหเผลอกินเยอะโดยไมรูตัว 134 135 001 00อาหารวางเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก 136 ตากแดด วันละ 30 นาที9 วิธีการดูแลเมื่อลูกเกิดความเครียด 139ทำอยางไรเมื่อลูกโดนแกลงที่โรงเรียน 142 ชวยปองกันและลดความเสียงโรคกระดูกพรุน ่วิธีแนะนำใหลูกรับมือกับความกังวล 147 ที่มา : หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2552 หนา 10เตรียมลูกอยางไรไมใหอิจฉานอง 151วิธีพาลูกเขานอนที่พอแมควรทราบ 154 การเพิ่มวิตามินดีใหกับรางกายสามารถทำไดโดยการรับประทานวิธีฝกใหเด็กเล็กรูจักควบคุมตนเอง 155 น้ำมันตับปลา เนื้อปลา และวิตามินดีแบบเม็ด หรือการสรางวิตามินวิธีฝกใหเด็กวัยเรียนรูจักควบคุมตนเอง 157 ดวยตัวเองโดยรับแสงแดดผานทางผิวหนังทำอยางไรเมื่อลูกนอยคุมตัวเองไมอยู 158 รศ.นพ.ศุภศิลป สุนทราภา อาจารยภาควิชาออรโธปดิกส คณะ5 วิธีชวยใหกินผักผลไมไดมากขึ้น 160เรื่องที่พอแมควรรูเกี่ยวกับบุหรี่และวัยรุน 161 แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนกลาวถึงผลการวิจัยเรื่องความชุกเหตุผลดีๆ 5 ประการที่สาวๆ ควรเลนกีฬา 165 ของภาวะขาด วิตามินดีในบุรษสูงอายุทอาศัยอยูในเขตเมือง จ.ขอนแกน ุ ี่ ลูกๆ จะรับมือกับพอแมที่ติดเหลาไดอยางไร 166 ซึ่งไดรับทุนการวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพวิธีสรางบานรักการอานสำหรับลูก 169 (สสส.) พบวาประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองมีภาวะขาดวิตามินดีเปนเลือกหนังสือเปนของขวัญกันเถอะ 171 จำนวนมาก โดยผูสงอายุ 60 ปข้นไปขาดแคลนวิตามินดี 65% กลุมคน ู ึสุขนิสัยในการดูโทรทัศนสำหรับเด็ก 173 วัยทอง 60% และกลุมสตรีที่หมดประจำเดือนมีมากถึง 80% ซึ่งสงผลสุขนิสัยในการเลนวิดีโอเกมและใชอินเตอรเน็ตสำหรับเด็ก 175 ทำใหกลุมคนดังกลาวเกิดความเสี่ยงเปนโรคกระดูกพรุนไดในอนาคตอโรมาเธราปลดความเครียดในหองทำงาน 1775 วิธีวางแผนและจัดระเบียบในหองทำงาน 178 ทั้งนี้วิตามินดีเปนวิตามินที่มีความจำเปนตอรางกายมนุษย _วิธีสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน 180 โดยจะไปชวยยับยั้งการหลั่งฮอรโมนพาราไทรอยด (Parathyroid) ซึ่งเทคนิคการแบงเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 181 เปนฮอรโมนอันตรายที่จะไปสลายแคลเซียมออกจากกระดูก นอกจากนี้6 วิธีคลายเครียดในที่ทำงาน 182 แลววิตามินดียังชวยสรางสารออสธีโอเคลซิน (osteocalcin) ชวยดึงเทคนิคแกงวงตอนบาย 183 แคลเซียมเขามาในกระดูกและชวยสรางกลามเนื้อใหแข็งแรง เปนการอาหาร 8 ชนิดที่ควรเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ยืนยาวขึ้น 184 ปองกันโรคกระดูกพรุนไดทางหนึ่ง อีกทั้งชวยลดความเสี่ยงการหกลม ของผูสูงวัยไดดวย ไดรับการสนับสนุนโดย 9 กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 6. 6. รศ.นพ.ศุภศิลป สุนทราภากลาวอีกวารางกายของมนุษยจำเปนตองไดรับวิตามินดี 400 – 800 ยูนิตตอวัน การ เพิ่มวิตามินดีใหกับ 002 00รางกายนั้นสามารถทำไดโดยการรับประทานน้ำมันตับปลา เนื้อ นักสูบควรตรวจสมรรถภาพปอดปลาและวิตามินดีแบบเม็ด หรือการสรางวิตามินดวยตัวเองซึ่ง เพือคนหาปอดอุดกันเรือรังระยะตน ่ ้ ้เปนวิธีที่งายและประหยัดที่สุด นั่นคือการเปดรับแสงแดดผาน ที่มา : ศรีนครินทรรายวัน, วันถุงลมโปงพองโลก, 16 พ.ย.2552ทางผิวหนัง ซึ่งแสงแดดมีคุณสมบัติในการสรางวิตามินใหกับรางกายเชน การออกกำลังกายกลางแจง การเดินตากแดด เปนตน สำหรับชวง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เปนโรคที่มีการอุดกั้นทางเดินเวลาที่เหมาะสมคือตั้งแต 08.00 - 10.00 น. และ 15.00 - 17.00 น. ซึ่ง หายใจที่ไมสามารถรักษาใหกลับมาเปนปกติได เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่เปนชวงเวลาที่แสงแดดไมแรงและไมเปนอันตรายตอผิวหนังมากเกินไป หรือสูดเอามลพิษเขาไปในปอด ดังนั้น คนที่สูบบุหรี่หรือสัมผัสมลเวลาเพียง 30 นาทีที่ผิวหนังเปดรับแสงแดดเขาสูรางกายสามารถสราง พิษมากๆ ควรไดรับการตรวจสมรรถภาพปอดทุกคน เพื่อคนหาโรควิตามินดีใหกับรางกายไดถึง 200 ยูนิต เลยทีเดียว ในระยะเริมตนซึงทำใหผลการรักษาดีขนกวาคนพบในระยะทายแลว ่ ่ ึ้ อยางไรก็ตามจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองทำให สุขภาพแยลง ซึ่งจะเห็นไดวาผูที่อาศัยอยูในเมืองซึ่งอยูแต COPD (ซีโอพีดี) หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเปนโรคที่มีการอุดกั้นในบาน อยูแตที่ทำงานในรมไมถูกแสงแดดจะขาดวิตามินดีมากกวาผูที่ ทางเดินหายใจซึ่งไมสามารถ รักษาใหกลับมาเปนปกติได เกิดขึ้นจากอาศัยอยูใน ชนบทที่ตองออกไปทำงานนอกบาน โดนแดดตามไรนา การสูบบุหรี่หรือสูดเอามลพิษเขาไปในปอดแลวทำใหเกิดการอักเสบ ขึ้นทำใหรางกายไดรับแสงแดดไปชวยสรางวิตามินดีไดมากกวาผูที่อาศัย ในหลอดลมและเนื้อปอดจนกระทั่งเนื้อปอดถูกทำลายและความยืดอยูใน เขตเมือง หยุนของปอดลด ลง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะเริ่มแรกมักไมมีอาการ “ผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองที่มีโอกาสถูกแดดนอย จะตองหมั่นให ชัดเจน แตหลังจากสูบบุหรี่มาไดระยะหนึ่งจะเริ่มมีอาการไอเรื้อรังและร า งกายได รั บ แสงแดดบ อ ยๆ ต อ งออกกำลั ง กายกลางแจ ง เดิ น ถู ก มักไอชวง เชา มีเสมหะ เมื่อเปนมากขึ้นจะเหนื่อยงาย แนนหนาอกแสงแดดบางตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพราะการถูกแสงแดดนานๆ จะ หายใจลำบาก บางครั้งหายใจมีเสียงวี้ดเปนครั้งคราวซึ่งอันตรายมากชวยสรางวิตามินดีไดมาก และไมตองกลัววาการที่วิตามินดีสะสมใน หากตรวจพบชาเกินไป ดังนั้นแมเพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ไมนานและยังมีอาการรางกายในปริมาณมากจะเปนอันตราย เพราะรางกายมีกระบวนการ ไมมากจึงควรตรวจสมรรถภาพ ปอดไวเสียแตเนิ่นๆ กอนที่อาการจะเลวปกปองและควบคุมดวยตนเอง โดยรางกายจะคอยๆ นำวิตามินดีที่ รายลงจนกระทั่งปอดไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมไดสะสมออกมาใช และบางสวนจะถูกแปลงใหเปนวิตามินดีที่ไมมีผลกระทบตอรางกายแตอยางใด” รศ.นพ.ศุภศิลปกลาวในที่สุด การตรวจสมรรถภาพปอดทำไดงายๆ โดยใชเครื่องสไปโรมิเตอร (Spirometer) แตหากไมมีเครื่อง สไปโรมิเตอรก็อาจจะใชเครื่องฟคโฟร 10 100 เรื่องเดน ไดรับการสนับสนุนโดย 11 ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 7. 7. มิเตอร (Peak flow meter) แทนได สมัยกอนเชื่อวาโรคปอดอุดกั้น มาหารดวยสวนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง เชน น้ำหนัก 50 กิโลกกรัม สูงเรื้อรังไมมีวิธีการรักษาแตปจจุบันสามารถ ปองกันและรักษาไดแลว 150 เซนติเมตร คาดัชนีมวลกายเทากับ 50/(1.5)(1.5)โดยเปาหมายของการรักษาคือคงสมรรถภาพการทำงานของปอดไวให สวนปจจัยอื่นๆ ไดแก การสูบบุหรี่, อายุ, ลักษณะอาชีพ, ประวัติเสื่อมลงชาที่สุด , บรรเทาอาการของโรคใหลดนอยลงปองกันการกำเริบ โรคขอเขาเสื่อมในครอบครัว, การมีประจำเดือน, และการไดรับฮอรโมนของโรค, และทำใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น สวนการรักษาปอดอุด ทดแทนไมพบวามีความสัมพันธทางสถิติกับการเกิดโรคขอ เขาเสื่อมในกั้นเรื้อรังทำไดโดยการหยุดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเพื่อ ชะลอการเสื่อม สตรีอายุมากกวา 50 ปสมรรถภาพของปอด สวนยากินและยาพนชวยไดเพียงบรรเทาอาการ ดังนั้นคุณผูหญิงที่อายุ 50 ปขึ้นไปและเริ่มมีอาการปวดเขาเทานั้น ควรหันมาดูแลน้ำหนักตัวไมใหมากจนเกินไปนัก เพื่อลดความเสี่ยง ตอการเกิดโรคขอเขาเสื่อมในอนาคต 003 00 น้ำหนักตัว 004 00 มีผลตอโรคขอเขาเสือม ่ “6 อ” ที่มา : ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, แนวทางมหาวิทยาลัยสรางสุข การสูบบุหรี่กับการเกิดโรคขอเขาเสื่อมในสตรีอายุมากกวา 50 ป, 2551. ที่มา : หนวยสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร, 6 อ.มหาลัยสรางสุข, cited 4 Dec 2009. ดัชนีมวลกาย (BMI) ที่มากขึ้นพบวาเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคขอเขาเสื่อมในสตรีที่อายุ มากกวา 50 ป โดยทุกๆ คาของดัชนีมวล หนวยสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได เสนอแนวคิด “6อ”กายที่เพิ่มขึ้น 1 หนวย จะเพิ่มโอกาสการเกิดโรคขอเขาเสื่อมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาและอาจารยรวมถึงเจาหนาที่ใชชีวิตอยูในรั้ว1.13 เทา มหาวิทยาลัยอยางมีความสุขดวยหลักการงายๆ ไดแก อาหาร, ออก กำลังกาย, อารมณและสุขภาพจิต, อากาศและสิ่งแวดลอม, อุบัติเหตุ, ผลจากการวิจัยในสตรีที่อายุมากกวา 50 ปจากหมูบานแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหมเมื่อป 2551 พบวาโรคขอเขาเสื่อมมีมากถึง 39.4% และอนามัยเจริญพันธุ โดยมีรายละเอียดดังนี้และพบวาดัชนีมวลกายที่มากขึ้นเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคขอเขา 1. อาหาร - มีการตรวจวัดมาตรฐานความสะอาดของรานอาหารเสื่อม โดยดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้น 1 หนวยจะเพิ่มโอกาสเกิดโรคขอเขา ภายในมหาวิทยาลัยและจัดโครงการ รานอาหารปลอดบุหรี่ นอกจากเสื่อมถึง 1.13 เทา คาดัชนีมวลกายคำนวณโดยนำน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) นั้นยังมีกิจกรรมรณรงคลดอาหารหวานและเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีอีกดวย 12 100 เรื่องเดน ไดรับการสนับสนุนโดย 13 ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 8. 8. 2. ออกกำลังกาย – มีพื้นที่และกิจกรรมออกกำลังกาย เชน การเตนลีลาศและแอโรบิค และมีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 005 00 3. อารมณ แ ละสุ ข ภาพจิ ต – พั ฒ นาฮ็ อ ตไลน ค ลายเครี ย ด ทำอยางไรไมใหลกตัวอวน ูประเมินความเครียดของนิสิตในชั้นเรียนตางๆ และประเมินความเครียด ของเราบาดเจ็บของบุ ค ลากร นอกจากนั้ น ยั ง จั ด กิ จ กรมนั่ ง สมาธิ ค ลายเครี ย ดและ บทความโดย: นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ที่มา : นิตยสารบันทึกคุณแม No.157, August 2006.ตักบาตรดวย 4. อากาศและสิ่งแวดลอม – มีการรณรงคหามสูบบุหรี่, จัด ปองกันอยาใหอวนครับ ตรงไปตรงมา เปนการแกที่ตนเหตุสภาพแวดล อ มให ผ อ นคลาย เช น สวนหรื อ มุ ม พั ก ผ อ น, ควบคุ ม ฝุ น ตองเริ่มตั้งแตพอแมมือใหมใหรูและตระหนักปญหาเด็กอวน เลี้ยงลูกใหละออง, และรณรงคใหใชถุงผาแทนถุงพลาสติกและใชปนโตใสอาหาร ถูกวิธเสียแตเริ่มแรก ไมใหอาหารใหนมจนกลมไปหมด ีแทนการใสถุง พลาสติก รูจักการติดตามน้ำหนัก สวนสูงเพื่อบอกใหรูวาอวน หรือไม 5. อุบัติเหตุ – ใหความรูเรื่องขับขี่ปลอดภัยและปรับปายจราจร มากขึ้นนอยลงอยางไร สงเสริมใหมีการออกกำลังกายการเลนที่ไดเพิ่มเติมใหเหมาะสม เคลื่อนไหว ไมนั่งนิ่ง ออ...ตองลดทีวีลง เด็กสามปแรกไมตองดูเลยก็ได 6. อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ – ให ค วามรู เ รื่ อ งโรคติ ด ต อ ทางเพศ ครับ หรือหากดูก็ไมเกินครึ่งชั่วโมงตอวัน เด็กโต 3 - 6 ปดูไมเกินวันละสัมพันธและการคุมกำเนิด และบริการใหคำปรึกษา 1 ชั่ ว โมง อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ อย า ไปให ข นมหวาน ขนมกรุ บ กรอบ ซึ่ ง มี พลังงานสูงถาใหกินแตเล็กก็จะติดขนมจนโต การแถลงขาวของ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง เสริมสุขภาพ) ที่ระบุวา ขนมในทองตลาด 700 ตัวอยางกวา 90% แทบไมมีคุณคาอะไรเลย ในขณะที่ขนมไรสาระเหลานี้ทั้งทุมทั้ง โหมกอนเงินมหาศาลเพื่อโฆษณาถึง 1,117 ลานบาท (หนึ่งพันหนึ่ง รอยสิบเจ็ดลานบาท) ลูกๆ หลานๆ ของเราจึงตองโดนกระหน่ำดวย โฆษณาจนมจั้งคฟูดถึงชั่วโมงละหลายสิบครั้ง เด็กอวนมีความจำเปนที่ตองออกกำลังกายครับ แตไมใช ใหเด็ก อวนออกกำลังกายเยอะๆ เลนกีฬาหนักๆ เพื่อลดความอวนอยางรวดเร็ว 14 100 เรื่องเดน ไดรับการสนับสนุนโดย 15 ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 9. 9. ซึ่งเปนขอเสนอที่อาจกออันตรายได ตองคอยๆ เริ่มครับโดยเฉพาะเด็กอวนมากๆ ที่มีพฤติกรรมเขาขายกินๆ นั่งๆ นอนๆ ไมควรอยางยิ่งที่จะ 006 00ออกกำลังกายอยางหักโหมแตแรก (เชนเตนแอโรบิกแบบเร็วๆ แรงๆ) เปดเทอมใหมเนื่องจากมักมีปญหาตรงกระดูกขอตอที่ตองแบกรับน้ำหนักอันหนักอึ้ง เด็กไทยไหลทรุดหลังงออยู ตลอดเวลา กลามเนื้อไมแข็งแรง เสนเอ็นไมยืดหยุน เด็กโรคอวน บทความโดย : ประจวบ ผลิตผลการพิมพหลายรายมีปญหาหัวใจโต ปกติหัวใจก็ทำงานหนักอยูแลวเนื่องจาก ที่มา : ฝายสื่อสารสาธารณะ ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บ ในเด็ก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี http://www.csip.org/ตองออกแรงอยางหนักในการสูบฉีกโลหิต เพื่อไปหลอเลี้ยงหุนขนาดบิ๊กไซดของเด็กอวน ดังนั้นการโหมออกกำลังกายเพื่อการลด โดยสถิติแลวหากเด็ก 7-8 ขวบคนหนึ่ง ตองแบกสิ่งของที่มีน้ำน้ำหนักจึงมีอันตรายตอหัวใจได จึงควรเริ่มตนจากการออกกำลังกาย หนัก 5 ก.ก. ทุกวัน เด็กจะมีโอกาสไหลเอียง หลังทรุด และหมอนรองในกิจวัตรประจำวัน เชน ลดความอืดอาดดวยการชวยคุณพอคุณแม กระดูกทับเสนกวาดบาน ถูบาน ลางจาน รดน้ำตนไม ปลูกตนไม ฯลฯ หรือขยันเดินให เราจะมีคำแนะนำลูกๆ หลานๆ อยางไรในการใชเปนกเรียน? ัมากขึ้นแทนที่จะนั่งลิฟตหรือบันไดเลื่อน แลวจึงคอยๆ เพิ่มการออก 1. การจัดหนังสือใสเปใหวางเลมที่ใหญและหนักที่สุดไวดานลางกำลังกายใหมากขึ้นทีละนอย การวายน้ำ การเลนกีฬาที่ไมปะทะ เชน แลวคอยวาง เลมที่ใหญรองลงมา จากนั้นจึงคอยๆ วางเลมที่เล็กกวาแบดมินตัน ปงปอง เปนการออกกำลังกายที่ดีที่เหมาะสมครับ เรียงตอกันมา นอกจากนั้นพอแมยังควรสำรวจเสนทางเดินและกิจวัตรประจำ 2. ใสแตสิ่งจำเปนจริงๆ เทานั้น และจะตอง ”เคลียรของ” เสมอๆวันของเด็ก โดย เฉพาะเด็กที่เริ่มโตตองไปโรงเรียน พนสายตาพอแม 3. เลือกเปที่มีคุณภาพ อยาลืมพิจารณาตรงที่สายรัดเอว-สายรัดแลว เพื่อใหรูวาในแตละวันมีความเสี่ยงอะไรบาง จะตองสอนเด็ก บอก ไหลวาทำดวยวัสดุหนานิ่มใสสบายรวม ทั้งมีขนาดความกวางของสายขอควรระวัง หรือฝกเด็กเพิ่มเติมอะไรบาง หรือจะตองบอกครูใหระวัง รัดที่พอดี ไมเสนเล็กนัก และอยาลืมบอกเด็กๆดวยวาจงใชสายรัดเอวอะไรเกี่ยวกับเด็ก เชน การขามถนน การขึ้นบันได การเลนกีฬาบาง ดวยทุกครั้งเพราะมันจะชวยใหเป แนบกับตัวมากขึ้นซึ่งจะชวยใหเกิดประเภท เปนตน การกระจายน้ำหนักของเป ทำใหแบกเปไดกระชับและเบาลงอีกดวย น้ำหนักเปจะไมไปกดสะโพกและกระดูกเชิงกราน ก อ นจะจบประเด็ น อั น น า เศร า ในวั น นี้ ก็ ใ ห อ ดพู ด ถึ ง เรื่ อ งข อ ง ใจมานานแลวไมได...คือสงสัยครับ สงสัยวามันมีความจำเปนอะไร กั น หนั ก หนาที่ ต อ งให ลู ก ๆหลานๆ ของเราต อ งแบกๆ หิ้ ว ๆ 16 100 เรื่องเดน ไดรับการสนับสนุนโดย 17 ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 10. 10. กระเปานักเรียนที่แสนหนักดังหินกอนใหญอยูไดทุกวันๆ ทั้งที่กรวา ็ู 3. ยกมือขวากอนขาม - เด็กวัย 10 ปข้ึนไปควรไดรับการสอนมันอันตรายตออุบัติเหตุและตอสุขภาพของเขาอยางเปนที่สุด หรือเปน วากอนขามถนนทุกครั้งจะตองหยุดอยูที่ขอบถนน เมื่อจะขามก็ใหยกมือเพราะมีความมั่นใจเหลือเกินแลววาไมมีเด็กที่ไหนในโลกที่จะอดทน ขวาขึ้นเปนการสงสัญญาณวากำลังจะขามถนนเพื่อใหคน ที่ขับขี่รถมาและอึดเทาเด็กไทย!!! จะไดมองเห็นและรับรู จากนั้นก็มองซายและมองขวาวามีรถกำลังจะ แลนผานมาหรือไม หากไมมีก็ใหมองขวาอีกครั้งแลวจึงคอยขามถนนไป 007 00 4. ดูคันหลัง - แมรถจะแลนมาแลวจอดนิ่งเพื่อใหเราไดขามแต ก็ตองชะเงอมองดวยวาไมมี รถ (โดยเฉพาะมอเตอรไซค) วิ่งฉิวมาดาน สอนลูกนอย ขวาของรถที่จอดรออยู ใหเดินถนนอยางปลอดภัย 5. มีสติและสมาธิ - ตองไมเหมอใจลอย, ไมลวงแคะแกะเกาที่มา : ประจวบ ผลิตผลการพิมพ, เปดเทอมแลว สอนลูกอยางไร? ใหปลอดภัยในยามทีเ่ ดินถนน หรือกมลงเก็บของใดๆ ทั้งสิ้น, ไมหยุดพูดคุยกับใครกลางถนน, และไม ควรตะโกนเรียกใครขณะที่อีกฝายกำลังขามถนน ภัยจากการใชถนนเปนอีกหัวขอที่คุณ พอคุณแมจะตองเอาใจใส 6. ดูสัญญาณไฟจราจร - ควรทบทวนใหลูกใหเขาใจและจำไดและแนะนำสั่งสอนลูกๆ หลานๆ อยางจริงจังเนื่องจากคนเดินถนน (โดย ในเรื่องของไฟจราจร เชน แดงหมายถึงหยุด, เหลืองคือเตรียมตัว, และเฉพาะเด็กๆ) หากโดนรถชนโอกาสจะเสียชีวิตมากกวาคนที่ขับรถถึง เขียวหมายถึงไปได220 เทา มาดูกันดีกวาวาคุณพอคุณแมจะเริ่มสอนความปลอดภัยบนทองถนนจากที่บานได อยางไร 7. อยายืนริม - การหยุดยืนเพื่อรอจะขามถนนใหยืนบนฟุตบาท หรือเกาะกลางถนน ไมควรยืนรอบนริมฟุตบาทหรือกลางถนนทีไมมเี กาะ ่ 1. ความปลอดภัยควรใหเริ่มมีกันตั้งแตที่บาน - บานจะตองเป น “พื้ น ที่ ป ลอดภั ย ” สำหรั บ ทุ ก คนในครอบครั ว เช น ใช ค วาม 8. เดินบนฟุตบาท - ตองเดินดานบนใหหางจากถนนพอสมควรระมัดระวังเมื่อถอยรถเขาออกจากบาน หามเดินริมฟุตบาทเนื่องจากเสี่ยงตอการโดนรถเฉี่ยวชน 2. มีผูใหญใกลชิด - เด็กวัยกอน 10 ขวบยังมีพัฒนาการดาน 9. จูงเด็ก - ผูใหญตองจับและจูงมือเด็กไวเสมอเพื่อไมใหเด็กวิ่นการมองการกะระยะ, การรับรูในสิ่งที่เคลื่อนไหว, และการตัดสินใจไม ซนจนเผลอเลยออกไปนอกถนนหรือสะดุดลมลงไปกลางถนนสมบูรณจึงไมเหมาะที่จะสอนใหเด็กวัยนี้ขามถนน ดังนั้นผูใหญตองอยู 10. รอรถจอดสนิทคอยลง - ทุกครั้งกอนที่จะลงจากรถตองรอใกล ชิ ด เสมอในขณะที่ เ ด็ ก ข า มถนนพร อ มกั บ สอนว า ต อ ง ข า ม ใหรถจอดสนิทและจอดชิดฟุตบาทเสียกอน แลวจึงชะเงอมองไปที่ดานทางมาลายหรือสะพานลอย หลังรถใหแนใจวาไมมีรถ (โดยเฉพาะมอเตอรไซค) หรือจักรยานวิ่งมา 18 100 เรื่องเดน ไดรับการสนับสนุนโดย 19 ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 11. 11. หรือไมมีใครเดินมาใกลรถ จากนั้นจึงคอยๆ เปดประตูและกาวลงไปบน เปนแม ที่หวงใยลูกของตนดังแกวตาดวงใจ ผมจึงขอฝากขอพิจารณาฟุตบาท ไมลงจากรถดานขวาที่ติดกับถนนรถวิ่ง บางประการดังนี้ครับ 11. ระวังที่ลื่น - พื้นถนนที่เปยกน้ำหรือชื้นแฉะนั้นมักจะลื่นซึ่ง 1.) ใกลบานหรือใกลที่ทำงานไวเปนดี - ควรหาเนิสรเซอรี่หรือเสี่ยงตอการลื่นไถลและหก ลมของคนเดิน รถเองก็เบรคไมคอยอยูเชน เดยแครที่ใกลบานที่สุด เรียกวายิ่งแคเดินไปสงไดก็ยิ่งดี หรือในกรณีที่กัน จึงควรหลีกเลี่ยงในการขามถนนที่มีสภาพเชนนั้นหรือถาจำเปนก็ คุณพอคุณแมตองขับรถออกไปที่ทำงานทั้งคูก็อาจจะเลือกเนิรส เซอรี่ตองใชความ ระมัดระวังเปนพิเศษ ใหใกลที่ทำงานใหมากที่สุดเพื่อที่เราจะไดใชชวงเวลาเดินทางหรือ ชวง 12. อย า วอกแว ก - ถนนหลายแหงในเมืองเต็มไปดวยความ ที่รถติดๆ นั้นแหละไดใกลชิดลูกที่สุดครับ (บางบริษัทบางหนวยงานถึงอึกทึกคึกคัก ตองบอกลูกใหตั้งอยูในสติและสมาธิดีๆ อยาวอกแวกไป กับมีเดยแครไวบริการพนักงานแมลูกออนดวยครับ) กรุณาอยาเลือกที่กับสิ่งเราหรือสิ่งดึงดูดรอบตัวจนลืมมองรถที่ว่งมา ิ ไกลบานไกลที่ทำงานเลยนะครับ การที่เจาหนูตัวนอยๆ ตองหางคุณ พอคุณแมทั้งวันซ้ำยังตองถูกปลุกตั้งแตเชามืดเพื่อรีบไป เนิรสเซอรี่ที่ 008 00 ไกลบาน ไมงั้นก็ตองทนทรมานอยูบนรถเพราะจราจรติดขัดเปนชั่วโมงๆ ครับ...คงไมมีใครเปนปลื้มแนหากตองเจอกับสภาพนี้ทุกๆเชา เลือกเนิรสเซอรีทงที  ่ ั้ 2.) มีบรรยากาศที่ดี – ใหพิจารณากันตั้งแตสภาพแวดลอมร ควรเนนที่ “คุณภาพ” อบๆ พื้นที่วา ตั้งอยูใกลๆ หรืออยูในบริเวณไมพึงประสงคหรือไม เชน บทความโดย : ประจวบ ผลิตผลการพิมพ แหลงแออัดเสื่อมโทรม แหลงรวมขยะปฏิกูล ปมน้ำมัน ฯลฯ จากนั้นก็ ทีมา : ฝายสือสารสาธารณะ ศูนยวจยเพือสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บใน ่ ่ ิั ่ ภายในเนิรสเซอรี่ ดูวามีความรมรื่นเขียวขจีของตนไมใบหญาที่ ไดรับ เด็ก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี การตัดแตงที่สวยงามเรียบรอยหรือรกเรื้อจนดูเหมือนเปนที่ซอนของ ดวยภาวะเศรษฐกิจที่บีบรัดและการฝาก ลูกกับญาติผูใหญอาจ สัตวรายนานาชนิด มองขึ้นไปตามกิ่งไมก็จะตองไมมีรังผึ้งรังตอรังแตนไมได สถานรับเลี้ยงเด็ก (เดยแคร/เนิรสเซอรี่) จึงเปนทางเลือกที่หลาย หอยโตงเตงใหชวนผวา เดินเขาไปดูที่สนามเด็กเลน พื้นสนามจะตองครอบครัวอาจจำใจตองยอมรับ แตถึงอยางไรอยางนอยเราก็ยังมีสิทธิที่ หนานุม โดยปูพื้นทำดวยทราย ขี้เลื่อย หรือยางสงเคราะหหนาๆ ที่มีจะ “เลือก” สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกของเรา คุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกลดความบาดเจ็บในยามที่มีเด็กๆ พลัดตก สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด อาจจะไม ใ ช “สิ่ ง ที่ แ พงที่ สุ ด ” แต อ ยู ที่ ค วามจริ ง ใจ จากเครื่องเลน แตหากเขาใชพวกทรายอัดแหง เปนพื้นซีเมนต กอนเอาใจใสตอเด็กๆ และเขาใจอยางลูกซึ้งถึงหัวจิตหัวใจของคนเปนพอ กรวด ยางมะตอย ก็ใหพิจารณาใหหนักกวาเดิมเพราะสอแสดงวาที่นี่ เขาชางไมพิถีพิถันใน เรื่องความปลอดภัยของเด็กตัวนอยเอาซะเลย 20 100 เรื่องเดน ไดรับการสนับสนุนโดย 21 ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 12. 12. และนี่ก็คงกลุมหนักขึ้นถาเงยหนาขึ้นไปพบเครื่องเลนทั้งหลายที่เกา หรือราวระเบียงที่มีชองวางระหวางซี่ที่หางจนเด็กอาจลอดชองซอมซอสนิมเขรอะ นอตแตละตัวจะหลุดมิหลุดแหล ออกไปแลวพลัดตกลงมา หรือมุดศีรษะออกไปแลวก็ตืดแหงกอยู จากนั้นก็เขาไปภายในเนิรสเซอรี่ ขอเตือนก็คืออยาเพิ่งรีบพึงใจ อยางนั้น หรือแมแตราวเหล็กกั้นเตียงก็เคยเกิดเปนขาวสะเทือนขวัญกั บ การต อ นรั บ ที่ อ อ นโยนอ อ นหวานของเจ า หน า ที่ แ ต ใ ห ล อบ สังคมมาแลวเชน ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งแถวลาดพราวที่เกิดสังเกตปฏิกิริยาของบรรดาพี่เลี้ยงที่ พบเห็นในบริเวณนั้นวามีการ คดีเด็กทารกแคขวบครึ่ง ตองเสียชีวิตเพราะศีรษะติดคาราวเหล็กกั้นพูดจาทาทีในเชิงติดลบหรือไม เชน สงเสียงเอ็ดตะโลดุดาเด็กๆ ดัง เตียงจนตัวหอยโตงเตงอยูขาง เตียง ปลั๊กไฟที่ตั้งอยูในระดับต่ำซ้ำยังลั่น เผลอสบถถอยคำหยาบคาย จองเด็กๆ (ที่กำลังซุกซนหรือทำอะไร ไมมีตัวครอบ หรือแผนเสียบปลั๊กกันไวเลย ทั้งที่เสี่ยงตอเด็กๆ ที่มักชอบผิดพลาด) ดวยแววตาที่ดังจะกินเลือดกินเนื้อ หรือแมแตหนาบูดบึ้งทำ เอานิ้วแหยปลั๊กไฟเลน ปลั๊กไฟจึงควรตั้งไวที่สูงใหพนมือเด็กจะเอื้อมถึงอะไรปงๆ ปงๆ เหมือนเก็บกดความขุนใจอยูตลอดเวลา ซึ่งนั่นก็เพียง (สูงกวา 1.5เมตร) สังเกตและสอบถามเจาหนาที่ถึงอุปกรณดับเพลิงวาพอที่จะทำใหคุณรีบกราบลา แลวตระเวนหาแหงอื่นโดยทันที! วางอยูที่ใด วางไวกี่จุด และหากเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆ จะใชอุปกรณที่วานี้ 3.) มาตรการปลอดภัยตองชัดเจน – จริงๆ แลวเจาของกิจการ อยางไร (ยังใชกันเปนอยูหรือเปลา???) จำนวนพี่เลี้ยงที่มี อยูในเนิรสเซเนิรสเซอรี่แทบทุกแหงก็มักใหความสำคัญในเรื่องของความ ปลอดภัย อรีแหงนั้นก็มีผลตอความปลอดภัยของเด็กๆ เชนกัน โดยเฉพาะในแงเปนอันดับหนึ่งเพราะนั่นหมายถึงการดึงดูดใจลูกคาเพื่อการอยูรอด ของ ของการดูแลเด็กๆ อยางทั่วถึงและใกลชิด โดยหลักแลวตัวเลขควรจะกิจการ แตแมเขาจะคำนึงถึง แตบางครั้งทีอาจกลายเปนปลอยปละ อยูที่พี่เลี้ยง 1 คนตอเด็ก 5 คน หลายๆ ทานคงไมลืมขาว “เด็กเสียละเลยเมื่อกิจการเริ่มไดดีมีกำไร จึงเปนหนาที่ของพอแมอยางพวกเราที่ ชีวิตเพราะตกหมอขาวตม (รอนๆ) ในเนิรสเซอรี่” เหตุอันนาสลดใจเกิดควรจะตองเฝาสังเกตใหถี่ถวน อาจเพราะปญหาเด็กเล็กหกลมกระแทก ขึ้นเมื่อป 2547 ที่ศูนยเลี้ยงเด็กกอนเกณฑแถวจังหวัดยโสธร นอกจากพื้นมีโอกาสเกิดไดเสมอ เนิรสเซอรี่บางแหงจึงถึงกับใช “พื้นหองอันออน เกิดจากความประมาทของพี่เลี้ยงแลว จำนวนพี่เลี้ยงที่อยูในขณะเกิดนุม” (รวมทั้งเสาหองที่บุนวมหนานุม) มาเปนจุดโฆษณาจุดขายซึ่งนั่นก็ เหตุรายที่มีเพียง 2 คนก็คือเหตุสำคัญที่เกิดเรื่องสุดเศราสลดตามมาเป น เรื่ อ งดี แต จ ะให ดี ย่ิ ง กว า นั้ น จุ ด อื่ น ๆ ก็ ต อ งถึ ง พร อ มด ว ยความ 4.) เขมงวดเรื่องความสะอาด - ทั้งหองโถง หองน้ำ หองนอนปลอดภัยดวยเชนกัน เชน บรรดาเฟอรนิเจอรไม วาจะเปนโตะ เตียง ตู หองครัวควรสะอาดสะอาน ไมเลอะเทอะเกรอะกรัง สวนบรรดาหมอนเกาอี้ จะตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไมโยกเยกโยเยชวนใจหายใจคว่ำ ผาหม เบาะนอนตองไรคราบไคลกระดำกระดางและตองไมมีกลิ่นตุๆเหลาเฟอรนิเจอรบางลักษณะที่ไมเหมาะสมที่จะสถิตอยูในที่ๆ มี เหม็นอับ ดูเกาเก็บหรือผานการทำความสะอาดมานอยเต็มที สวนพวกเด็กๆ เดินวิ่งไปมาก็ไมควรใหมีอยูในเนิรสเซอรี่ เชน โตะที่ปูหนา เครื่องครัว หมอขาว จานชาม ถวยชอน ฯลฯ ตองยังดูดีดูใสสะอาดไมดูดวยกระจกใส ขอบกระจก รูปทรงเหลี่ยมๆ แหลมๆ ราวบันได เกาสกปรก สอบถามเจาหนาที่ถึงมาตรการดูแลความสะอาด ทาทีและ 22 100 เรื่องเดน ไดรับการสนับสนุนโดย 23 ความรูเพื่อสงเสริมสุขภาพสำหรับประชาชน กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
 13. 13. คำตอบของเขาคงเปนอีกปจจัยใหเราใชในการตัดสินใจไดสวนหนึ่งเหตุ ที่ เ ราหวั ง ให เ นิ ร ส เซอรี่ เ ข ม งวดในเรื่ อ งของความสะอาดเนื่องจากการแพรระบาดของโรคหวัดหรือโรคมือเทาปากในเด็กๆ 009 00 รถหัดเดินมักชุกโดยเฉพาะในชวงหนาฝนและหนารอน ดังนั้นเนิรสเซอรี่ท่ีเขาทาจึงตองมีหองพักหองพยาบาลที่เปนสัดสวน เพื่อแยกเด็กปวยออก เมือไหรจะเลิกใช ่จากเด็กปกติ นอกจากนั้นก็ลองสำรวจหรือสังเกตเหลาพี่เลี้ยงวา แตละ บทความโดย : ประจวบ ผลิตผลการพิมพ ทีมา : ฝายสือสารสาธารณะ ศูนยวจยเพือสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บใน ่ ่ ิั ่ทานดูเปนผูที่มีความสดชื่นสะอาดสะอานสุขภาพอนามัยดี ไมใชเอาแต เด็ก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีไอๆ จามๆ มีริ้วรอยแผลพุพองตามเนื้อตามตัวหรือสอสัญญาณใดๆ วาเปนบุคคลเขาขาย “ขี้โรค” แลวก็อยาลืมดูการปฏิบัติของคุณเธอเหลา ในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว เช น แคนาดา ออสเตรเลี ย และนั้นดวยวาไดคำนึงถึงอนามัยเพียง ใดหรือไม เชน ลางมือทุกครั้งหลัง สหรัฐอเมริกา (ในหลายๆ รั ฐ ) ล ว นแต เ ห็ น โทษภั ย ของ “รถหั ด เดิ นเปลี่ยนผาออมเด็กหรือขยันเช็ดลางอุปกรณเครื่องใช เครื่องครัวหรือของ สำหรับเด็ก” จนทางการหามขาย สวนประชาชนก็พากันเลิกซื้อเลิกใชเลนของเด็กๆ ในเนิรสเซอรี่ ความสะอาดยอมรวมถึงการดูแลเลือกเฟน กันอยางถาวรถึง10 กวาปแลว ในเมืองไทยเคยมีการวิจัยพบวาเด็กๆ 1ความปลอดภัยในเรื่องอาหารการกินที่มี คุณคา และละเวนอาหารขยะ ใน 3 คนเคยไดรับบาดเจ็บจากการใชรถหัดเดิน สาเหตุที่รถหัดเดินเปนหรือขนมกรุบกรอบทั้งหลาย ความสะอาดนี้ยอมหมายรวมถึงอากาศ ของอันตรายสำหรับเด็กเพราะถายเทดี ปลอดโปรงโลงสบาย และแนนอนหองน้ำหองสวมตองไมมี 1.) สภาพของรถหัดเดินมีฐานที่ไมกวาง - โครงสรางก็เปราะกลิ่นอันไมพึงประสงคโชยอยูเนืองๆ บาง จึงมักจะเกิดเหตุพลิกคว่ำอยูเสมอโดยเฉพาะเมื่อเด็กไถไปโดยเร็ว 5.) สงเสริมพัฒนาการและทักษะใหเด็กๆ - เนิรสเซอรี่มิใช แลวไปเจอ พื้นตางระดับ ไปสะดุดกับสิ่งของบนพื้นหรือแมแตไถไปชนเพียงที่ที่รับฝากเด็กและแคปอนขาวปอนนมแลวนั่งมองดู เด็กๆ วิ่งเลน โครมกับเสาหรือกำแพงจนไดรับบาด เจ็บ ไมวาจะที่แขนขาหรือใบหนาไปวันๆ ซึ่งนั่นยอมมิใชเนิรสเซอรี่ที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงตองมั่นใจซะกอน ตนคอ หรือที่ศีรษะ แตอุบัติเหตุลักษณะนี้ จะเปนเรื่องหนักหนวงขึ้นมาวาที่แหงนั้นมีกิจกรรมให เด็กไดเลนไดเรียนรูกันอยางสนุกสนานโดยมี ทันทีที่รถหัดเดินรวงลงมาจากที่สูง เชน ชั้นบนของบานหรือบานที่มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง ทางรางกายและจิตใจ การดูแลเอาใจ ใตถุน โดยมากก็มักจะไมมีประตูกั้นชวงหนาบันไดหรืออาจจะอุตสาหใสใหความรักความเมตตาอยางจริงใจและอบอุนยอมเปนการสร฀

×