กีต้าร์สเกล

42,764
-1

Published on

5 Comments
24 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
42,764
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1,187
Comments
5
Likes
24
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กีต้าร์สเกล

 1. 1. Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 2. 2. ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้ Scale และ Mode Scale ่ี ั้ ้ี ื ่ื ่ ี ื ั ี ทฤษฎพนฐานทจําเป็นมากในขนแรกนคอเรองของการไลเสยงหรอบนไดเสยงหรอ scale น่ั นเอง ี ้ื ืโดยการนําตวโน๊ตตาง ๆ มาไลเรยงกนไป และสเกลพนฐานทเราควรรู ้จักคอ ั ่ ่ ี ั ้ื ่ี ื ่ึ ี ั ่ึ ่ื ึ่ 1. Diatonic Scale ซงเป็นการเรยงโน๊ตจากตวหนงตามชอไปจนครบ 8 ตัวซงก็คอตัวเดียวกับตัวที่ ื ่ ื ี ่ ่ึ ่ึ1 น่ันเองแตสงกวา 1 octave หรอเรยกวาค่ ู 8 ซงเป็นสเกลมาตรฐานซงสามารถแบงได ้เป็นสเกลเมเจอร ์ ่ ู ่ ่ึ ่ ่ ่ ่ ู่ ่ ั ่ึ ีและไมเนอร ์ เป็นต ้น ซงจะมความหางของโน๊ตไมสมําเสมอ เชนบางคหางกนครงเสยง บางคหางกน 1 เสยง ี ู่ ่ ั ีเป็นต ้น ลองดตวอยาง ของ C เมเจอรสเกลและ A ไมเนอรสเกลนะครับ ู ั ่ ์ ์ ี ่ี ี ่ ี 2. Whole Tone Scale เป็นสเกลหรอบนไดเสยงทมการไลเสยงโดยให ้โน๊ตแตละตวมความหางกน ื ั ่ ั ี ่ ั1 เส ียงเต็ม ดงนันจงจําเป็นต ้องมการนําเครองหมายชารป และแฟล็ทมาใชในการบงคบให ้โน๊ตมความหาง 1 ั ้ ึ ี ่ื ์ ้ ั ั ี ่ ี ี ์ ื ุ ่ ้ิ ่ ่เสยงเต็ม ถ ้าเทยบบนคอกตารคอคณไลสเกลโดยกดนวข ้ามชองเว ้นชองไปเรอย ๆ (เนองจากครงเสยง=1 ี ่ื ่ื ่ึ ี ่ ่ ีชองเฟร็ต และ 2 ชองเฟร็ต=1เสยงเต็ม) ลองดู C โฮลโทนสเกล นะครับ ่ ่ ่ ี 3. Cromatic Scale คล ้าย กับ whole tone scale แตชวงหางของเสยงของโน๊ตแตละตวจะเป็น ่ ั ่ึ ี ั ้ ึ ี ้ ่ื ์ ุ ่ครงเสยงแทน ดงนันจงจําเป็นต ้องมการใชเครองหมายชารปและแฟล็ทในการควบคมโน๊ตเชน กัน หรือคือ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 3. 3. ่ ่ ่ึ ีการไล่สเกลบนคอกีตาร์โดยการกดไล่ในทุก ๆ ชองเฟร็ต ( 1 ชองเฟร็ต=ครงเสยง) ข ้างล่างนีเป็ นตัวอย่าง ้ของ C โครมาติคสเกล Mode ่ ่ ั ผมจะอธบายแบบงาย ๆ เลยนะครับจะได ้ไมสบสน "โหมด" ในทางดนตรก็คอการเรยงลําดบของ ิ ี ื ี ัโน๊ตในสเกลไดอะโทนคใหม่ หรอพดอกทคอ สเกลเดมแตเปลยนโน๊ตทขนต ้นใหมเชนนําโน๊ตตวท ่ี 2 ของ ิ ื ู ี ี ื ิ ่ ่ี ่ี ้ึ ่ ่ ัสเกลมาเป็นตวขนต ้นจากนันก็ไลตอไปเป็น 3, 4, 5, 6, 7, 1และจบที่ 2 (ครบ 8 ตัวหรือ 1 octave) นี่คอ ั ้ึ ้ ่ ่ ื ่ ่ ่โหมดที่ 2 ต่อไปนํ าโน๊ตตัวที่ 3 มาขนต ้น แล ้วไลใหมเชนเดมเป็น ขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี 3 และตามด ้วย 4, 5, 6, ้ึ ิ ้ึ ั7, 1, 2 และจบที่ 3 (ครบ 1 octave) ดังนันเราจะพบว่าเราสามารถสร ้างโหมดได ้ 7 โหมด ต่อไปเรามาดูชอ ้ ่ืของแตละโหมดดู ผมจะใช ้ C เมเจอรสเกลเป็นตวอธบายนะครับเพราะเป็นสเกลพนฐานทงายทสดและไมม ี ่ ์ ั ิ ้ื ่ี ่ ่ี ุ ่ ึเครืองหมายชาร์ปหรือแฟล็ท (ศกษารายละเอยดเรองสเกลเมเจอรได ้ในเรอง major scale และ mode ่ ี ่ื ์ ่ื ล ักษณะของ Mode ต่าง ๆ รายละเอียดของ Mode ต่าง ๆ โหมดท ่ี 1 เรยกวา "ไอโอเนียน" ก็คอ ี ่ ื เมเจอรสเกลน่ั นเอง คอ เรมและจบลงด ้วย ์ ื ่ิ โน๊ตตวแรกของสเกล การใชก็จะ ั ้ เหมอนกบเมเจอรสเกล ื ั ์ โหมดท ่ี 2 เรยกวา "โดเรียน" ได ้จากการ ี ่ เรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 2 ของสเกล ่ิ ั เมเจอร ์ ก็คอ D ในสเกล C เมเจอร ์ ื โหมดท ่ี 3 เรยกวา "ฟริเจียน" ได ้จาก ี ่ การเรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 3 ของ ่ิ ั สเกลเมเจอร ์ ก็คอ E ในสเกล C เมเจอร ์ ื Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 4. 4. โหมดท ่ี 4 เรยกวา "ลิเดียน" ได ้จากการ ี ่ เรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 4 ของสเกล ่ิ ั เมเจอร ์ ก็คอ F ในสเกล C เมเจอร ์ ื โหมดท ่ี 5 เรยกวา "มิกโซลิเดียน" ได ้ ี ่ จากการเริมและจบลงด ้วยโน๊ตตัวที่ 5 ของ ่ สเกลเมเจอร ์ ก็คอ G ในสเกล C เมเจอร ์ ื โหมดท ่ี 6 เรยกวา "เอโอเลียน" ได ้จาก ี ่ การเรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 6 ของ ่ิ ั สเกลเมเจอร ์ ก็คอ A ในสเกล C เมเจอร ์ ื โหมดท ่ี 7 เรยกวา "โลเครียน" ได ้จาก ี ่ การเรมและจบลงด ้วยโน๊ตตวท ่ี 6 ของ ่ิ ั สเกลเมเจอร ์ ก็คอ B ในสเกล C เมเจอร ์ ื ตอนนีคณคงจะรู ้จักกับ Mode มากขนแล ้วนะครับ แล ้วตอไปคณจะเข ้าใจมนมากขนระหวาง ้ ุ ้ึ ่ ุ ั ้ึ ่ ัความสมพันธ์ของ Mode และ Scale เอาละครับตอไปเราไปดรายละเอยดในเรองของเมเจอรสเกลและสเกล ่ ่ ู ี ่ื ์อื่น ๆ รวมทังโหมดของสเกลตาง ๆ เหลานันกนเลย ้ ่ ่ ้ ั 4. Major Scale และ Mode ่ี ํ ั ่ ่ื ี ิ ่ Major Scale เป็นสเกลพนฐานทสาคญและเป็นแมแบบของสเกลอน ๆ อกหลายชนดเชน ไมเนอร ์ ้ื ิ ่ึเพนตาโทนค เป็นต ้น ซงล ้วนแตสร ้างมาจากสเกลเมเจอร ์ ่ ี ่ ี สเกลเมเจอร์เกิดจากการเลียนการออกเสยงตามธรรมชาติของมนุษย์ ดงนันจะเห็นวาการไลเสยงใน ั ้ ่ ์ ิ ึ ี ี ั ี ่ี ัสเกลเมเจอรจะเป็นธรรมชาตมากในความรู ้สก เวลาเราออกเสยง มลกษณะเสยงทชดเจน มนคง แตมความ ่ั ่ ีสดใส เบกบานแฝงอยู่ จงถอวาเป็นสเกลพนฐานของดนตร ี ตอมาเรามารู ้จักโครงสร ้างของสเกลเมเจอรกน ิ ึ ื ่ ้ื ่ ์ ัเลยนะครับ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 5. 5. ผมจะใช ้ C เมเจอรสเกลในการอธบายนะครับ โดยการไลเป็น Diatonic scale คือเริมที่ C และจบที่ ์ ิ ่ ่ ่ึ ่ ีC ในอก octave หนงการไลเสยงของ C ลองมาดโครงสร ้างของ C เมเจอรสเกลดู ี ู ์ดงนันจะสรปงาย ๆ ได ้ดงตารางน้ี ั ้ ุ ่ ั ลําด ับขนของโน๊ต ั้ ื่ ชอของแต่ละ ี ั ู่ ี ความห่างของเสยง ข้นคเสยง(Interval) ในสเกล ลําด ับขน ั้ 1st Tonic - ขันคู่ 1 (enharmonic) ้ 2nd Supertonic 1 เสียง ขันคู่ 2 ้ 3rd Mediant 1 เสียง ขันคู่ 3 ้ 4th Subdominant 1/2 เสียง ขันคู่ 4 ้ 5th Dominant 1 เสียง ขันคู่ 5 ้ 6th Submediant 1 เสียง ขันคู่ 6 ้ 7th Leading Note 1 เสียง ขันคู่ 7 ้ 8th Tonic 1/2 เสียง ขันคู่ 8 (octave) ้ ึ่ ั ่ ่ ุ ่ ่ ี ซงข ้อควรสงเกตทีสําคัญทีสดคือระยะหางระหวางเสยงของโนตคระหวางต ัวท ่ี 3 ก ับ 4 และคู่ ๊ ู่ ่ ่ ี ่ ู ่ ่ื ีระหวางต ัวท ่ี 7 ก ับ 8 มีคาเปนครึงเสยง ในขณะทีคอน ๆ จะเต็มเสยงทงหมด และนคอโครงสร ้างหลก ่ ่ ็ ้ั ่ี ื ั ่ื ่ ์ ู ่ึของสเกลเมเจอร ์ คราวนถ ้าเป็นสเกลอน ๆ บ ้างละ เราลองมาดู สเกล D เมเจอรดบ ้าง ซงโน๊ตราก(root) หรอ ้ี ืTonic จะต ้องเป็น D แล ้วจะเป็นอยางไรเราลองมาจัดสเกลดโดยเลยนแบบ C เมเจอรดนะครับ จะได ้วา ่ ู ี ์ ู ่ลํา ด ับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ที่ โนต๊ D E F G A B C D ระยะห่างของ ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี เสยง ่ ั ์ ื ่ ี แตจากหลกของเมเจอรสเกลคอระยะหางของเสยงระหวางโน๊ตตวท ่ี 3 กับ 4 และ 7 กับ 8 ต ้องมีคา ่ ั ่ ี ี ่ ี ่ ่ ่ ่ึ ีเป็น 1/2 เสยง ในขณะทคอน ๆ มระยะหางเป็น 1 เสยง แตจากตารางข ้างบนจะเห็นวาระยะหางครงเสยงไป ่ี ู่ ่ื ่ ่ึอยูระหว่างโน๊ตคูท ี่ 2 กับ 3 และ 6 กับ 7 ซงไมตรงกบข ้อกําหนดของสเกลเมเจอร ์ ่ ่ ั ้ี ั ั ่ ี ั ั ่ึ คราวนเราจะทํายงไงให ้โน๊ตดงกลาวเรยงกนตามหลกของสเกลเมเจอร ์ ซงเราจะต ้องบงคบให ้โน๊ต ั ั ีตัวที่ 3 กับ 4 และ 7 กับ 8 มีระยะห่าง 1/2 เสยง คณลองย ้อนไปถงเรองของ Accidental คือเครืองหมาย ุ ึ ่ื ่ ์ ่ึ ื ่ิ ีชารป, แฟล็ท และ เนเจอรัล ซงสามารถลดหรอเพมเสยงให ้สงขหรอตําลงได ้ ู ้ึ ื ่ เอาล่ะครับคราวนีเรามาดูวาเราจะทํายังไงดีให ้ได ้สเกล D เมเจอร์ทถกต ้องโดยอาศัยเครืองหมาย ้ ่ ี่ ู ่ชารปและแฟล็ท ์ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 6. 6. ่ ่ื 1. ลองใสเครองหมายชารป;# ทีโน๊ตตัวที่ 3 คือ F เราจะได ้ F# และมผลให ้โน๊ตตวท ่ี 2 (E) ์ ่ ี ั ี ี ่ึและตัวที่ 3 (F#) หางกน 1 เสยงเต็ม และโน๊ตตวท ่ี 3 (F#) และ 4 (G) ห่างกัน 1/2 เสยง ซงเป็นไปตามกฎ ่ ั ัของของสเกลเมเจอร ์ ่ ่ื 2. ตอไปลองใสเครองหมายชารป;# ทีโน๊ตตัวที่ 7 คือ C เราจะได ้ C# และมผลให ้โน๊ตตวท ่ี 6 ่ ์ ่ ี ั ี ี ่ึ(B) และตัวที่ 7 (C#) หางกน 1 เสยงเต็ม และโน๊ตตวท ่ี 7 (C#) และ 8 (D) ห่างกัน 1/2 เสยง ซงเป็นไป ่ ั ัตามกฎของของสเกลเมเจอร์ 3. ตรวจสอบระยะหางโน๊ตแตละตวนันเป็นไปตามกฎของของสเกลเมเจอรแล ้วดงนันเราจะได ้ D ่ ่ ั ้ ์ ั ้เมเจอรสเกลคอ ์ ืลํา ด ับ 1 2 3* 4 5 6 7* 8 ที่ โนต๊ D E F# G A B C# D ระยะห่างของ ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1 ี เสยง 1/2 ี เสยง ี เสยง สรุปว่าเราสามารถสร ้าง D เมเจอรสเกลได ้โดยการเรยงโน๊ตเรมจาก D เป็นตวแรกและจบท ่ี D โดย ์ ี ่ิ ัทีมการบังคับตัวโน๊ตด ้วยเครืองหมาย # 2 ตัวคือโน๊ตตัวที่ 3 (F#) และตัวที่ 7 (C#) จงทําให ้เป็นไปตามฎ ่ ี ่ ึของของสเกลเมเจอร ์ และการบงคบนเป็นการบงคบถาวร ดงนันในการเขยนสเกลบนบรรทัด 5 เสนจงเขยน ั ั ้ี ั ั ั ้ ี ้ ึ ี ่ื ้ ั ั ้ ่ึ ี ี ้ ่เครองหมาย # บนเสนท ่ี 5 บงคบให ้โน๊ตบนเสนท ่ี 5 ซงมเสยง F กลายเป็น F# ทังหมด เชนเดยวกบการ ี ั ี ่ ้ ่ึ ี ีกําหนด # ท่ชองท่ ี 3 ของบรรทัด 5 เสน ซงมเสยง C ให ้กลายเป็น C# ทังหมด ดงนันเราจะได ้ D เมเจอร ์ ้ ั ้สเกลทีสมบูรณ์ดังนี้ ่ ต่อไปลองมาดู F เมเจอรสเกลดบ ้างนะครับ ด ้วยวธเดยวกบการสร ้างสเกล D เมเจอร ์ เรามาเรียง ์ ู ิ ี ี ัโน๊ตในสเกลกอนได ้วา ่ ่ลํา ด ับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ที่ โนต๊ F G A B C D E F ระยะห่างของ ี 1 เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง 1 ี เสยง 1/2 ี เสยง ี เสยง ่ ั ์ ื ่ ี แตจากหลกของเมเจอรสเกลคอระยะหางของเสยงระหวางโน๊ตตวท ่ี 3 กับ 4 และ 7 กับ 8 ต ้องมีคา ่ ั ่ ี ี ่ ีเป็น 1/2 เสยง ในขณะทคอน ๆ มระยะหางเป็น 1 เสยง แตจากตารางข ้างบนจะเห็นวาระยะหางครงเสยงไป ่ี ู่ ่ื ่ ่ ่ ่ึ ี ่ ่ึ ู่ ่ ั ่ ู่ ั ้อยูระหว่างโน๊ตคูท ี่ 4 กับ 5 และ 7 กับ 8 ซงคแรกไมตรงกบข ้อกําหนดของสเกลเมเจอร ์ แตคหลงใชได ้แล ้ว ่ ี่ ี ต่อไปเรามาดูทโน๊ตตัวที่ 4 (B) ถ ้าเราลดมันลงมา 1/2 เสยงได ้จะทําให ้มนหางจากโน๊ตตวท ่ี 3 (A) ั ่ ั ี ี1/2 เสยงและหางจากโน๊ตตวท ่ี 5 (C) เท่ากับ 1 เสยงพอด ี ดงนันเราจงเลอกให ้ตดแฟล็ททโน๊ตตวท ่ี 4 หรอ ่ ั ั ้ ึ ื ิ ่ี ั ืB จากนันเราลองเขยนใหมได ้ ้ ี ่ลํา ด ับ 1 2 3 4* 5 6 7 8 ที่ โนต๊ F G A Bb C D E F Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 7. 7. ระยะห่างของ ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1 ี เสยง 1/2 ี เสยง ี เสยง ่ ั ่ึ ลองตรวจสอบระยะหางของโน๊ตแตละตว ซงก็ตรงตามกําหนดของเมเจอรสเกลแล ้ว ดงนันเราจะ ่ ์ ั ้ ่ ่ ์ ิ ่ี ้ ี ้พบวาในการไลสเกล F เมเจอรจะต ้องตดแฟล็ททโน๊ต B เสมอ จากนันเราลองมาเขยนบนบรรทัด 5 เสนได ้วา ่ ด ้วยหลกการเดยวกนนคณสามารถสร ้างสเกลอน ๆ ได ้ทังทางชารป (#) และทางแฟล็ท (b) แตผม ั ี ั ้ี ุ ่ื ้ ์ ่จะไมแสดงให ้ดทังหมดนะครับ คงจะสรปให ้ดก็พอเพราะหลกการเดยวกนหมด สรปเรองของการตังสเกล ่ ู ้ ุ ู ั ี ั ุ ่ื ้ ี ่ึหรือบันไดเสยงนอกเหนือจาก C เมเจอรสเกลซงไมต ้องมการบงคบด ้วยชารปหรอแฟล็ทจะแบงเป็น 2 พวก ์ ่ ี ั ั ์ ื ่คือ ้ ี ิ ้ ั 1. การตังสเกลทางชาร์ป ; # ท่นยมใชกนจะม ี 7 สเกลดงน้ี ั จํานวนชาร์ป ื่ ชอสเกล Key Signature โนตท่ตดชารป ๊ ี ิ ์ ;# 1 ชาร์ป G เมเจอร์สเกล F 2 ชาร์ป D เมเจอร์สเกล F, C 3 ชาร์ป A เมเจอร์สเกล F, C, G 4 ชาร์ป E เมเจอร์สเกล F, C, G, D 5 ชาร์ป B เมเจอร์สเกล F, C, G, D, A 6 ชาร์ป F# เมเจอร์สเกล F, C, G, D, A, E 7 ชาร์ป C# เมเจอร์สเกล F, C, G, D, A, E, B ้ ี ิ ้ ั 2. การตังสเกลทางแฟล็ท ; b ท่นยมใชกนจะม ี 6 สเกลดงน้ี ั จํานวน ื่ ชอสเกล Key Signature โน๊ตทีตดแฟล็ท ่ ิ แฟล็ท ; b 1 แฟลท ็ F เมเจอร์สเกล B 2 แฟลท ็ Bb เมเจอร์สเกล B, E Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 8. 8. 3 แฟลท ็ Eb เมเจอร์สเกล B, E, A 4 แฟลท ็ Ab เมเจอร์สเกล B, E, A, D 5 แฟลท ็ Db เมเจอร์สเกล B, E, A, D, G 6 แฟลท ็ Gb เมเจอร์สเกล B, E, A, D, G, C 7 แฟลท ็ Cb เมเจอร์สเกล B, E, A, D, G, C, F ัข ้อสงเกต : การตังสเกลเมเจอร ์ มทังหมด 12 key ้ ี ้ 1. C เมเจอรสเกล เป็นสเกลมาตรฐานซงไมต ้องใช ้ # หรอ b กําหนดใน Key Signature เป็นสเกล ์ ่ึ ่ ื ่ี ่ื ่ ีทกําหนดมาเพอเป็นมาตรฐานในการไลเสยง ้ ้ ่ ่ี ี 2. Key C# ตังสเกลทาง # และ Db ตังสเกลทาง b แตเป็น key ทเป็นเสยงเดยวกน ี ั ์ ้ 3. Key D เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ่ ้ ่ 4. Key Eb ตังสเกลทาง b เทานัน สวน Key D# ตังสเกลทาง # ไมได ้ ้ ้ ่ ์ ้ 5. Key E เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ์ ้ 6. Key F เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง b เทานัน ่ ้ ื ่ ี 7. Key F# และ Gb ตังสเกลทาง # หรอ b ก็ได ้ แตเป็นเสยงเดยวกน ้ ี ั ์ ้ 8. Key G เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ่ ้ ่ 9. Key Ab ตังสเกลทาง b เทานัน สวน Key G# ตังสเกลทาง # ไมได ้ ้ ้ ่ ์ ้ 10. Key A เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ่ ้ ่ 11. Key Bb ตังสเกลทาง b เทานัน สวน Key A# ตังสเกลทาง # ไมได ้ ้ ้ ่ ์ ้ 12. Key B เมเจอรสเกล ใชสเกลทาง # เทานัน ่ ้ ต่อไปผมจะได ้กล่าวถึง Mode ตาง ๆ ในสเกลเมเจอร ์ จากในหวข ้อเรอง Mode คุณได ้รู ้ถึง Mode ่ ั ่ื ่ ์ ่ึ ้ตาง ๆ ของสเกล C เมเจอรแล ้ว ซงใชโน๊ตชดเดยวกนทังหมดแตจัดเรยงตางกน ต่อไปเรามาดูท่ี D dorian ุ ี ั ้ ่ ี ่ ัmode หรอ mode ท่ ี 2 ของสเกล C เมเจอร ์ ลองมาเทยบกบ D เมเจอรสเกลดู ื ี ั ์สําหรับ D dorian mode จะมีการไล่สเกลดังนี้ลํา ด ับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ที่ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 9. 9. โนต ๊ D E F G A B C Dระยะห่างของ ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี เสยงและสําหรับ D major จะมีการไล่สเกลดังนี้ลํา ด ับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ที่ โนต๊ D E F# G A B C# D ระยะห่างของ ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1/2 ี เสยง ี 1 เสยง ี 1 เสยง 1 ี เสยง 1/2 ี เสยง ี เสยง เมอเปรยบเทยบกนระหวางสเกลและโหมดแล ้ว จะเห็นวาเพอทจะแปลงจากสเกล D major ไปเป็น D ่ื ี ี ั ่ ่ ่ื ่ี ้ ุ ีdorian mode นันคณจะต ้องลดเสยงของโน๊ตตวท ่ี 3 (F#) และโน๊ตตวท ่ี 7 (C#) ของ D major สเกลลง ั ั ี ั ึ่1/2 เสยง ทําให ้โน๊ตตวท ่ี 3 เป็ น F และตัวที่ 7 เป็น C ซงจะตรงกับ D dorian mode ดงนันเราจะเห็นวา ั ้ ่สามารถแปลงจาก major สเกลเป็น dorian mode โดยการติดแฟล็ททีโน๊ตตัวที่ 3 และ 7 ของเมเจอรสเกล ่ ์น่ันเองจงสรปเป็นสตรได ้วา ึ ุ ู ่dorian mode : 1 2 b3 4 5 6 b7 8 ่ เมอเทยบกบเมเจอรสเกล เชน A dorian mode ่ื ี ั ์จะประกอบด ้วยโน๊ตลําด ับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8A mojor scale A B C# D E F# G# A สูตรแปลง 1 2 b3 4 5 6 b7 8A dorian mode A B C D E F# G A ่ ่ ั และด ้วยหลักการเดียวกันนีคณจะสามารถหาโหมดอืน ๆ ของสเกลได ้เชนกน ดงนันจงสามารถสรป ้ ุ ั ้ ึ ุสตรของโหมดแตละโหมดได ้ดงน้ี ู ่ ั Mode ช่ อ Mode ื สตรแปลงจาก Major สเกล ู Mode 1 Ionian (major scale) 1 2 3 4 5 6 7 8 Mode 2 Dorian 1 2 b3 4 5 6 b7 8 Mode 3 Phrygian 1 b2 b3 4 5 b6 b7 8 Mode 4 Lydian 1 2 3 #4 5 6 7 8 Mode 5 Mixolydian 1 2 3 4 5 6 b7 8 Mode 6 Aeolian (natural minor) 1 2 b3 4 5 b6 b7 8 Mode 7 Locrian 1 b2 b3 4 b5 b6 b7 8 ั ู ต่อไปเรามาดู mode ตาง ๆ ของ C นะครับโดยอาศยสตรแปลงจากตารางข ้างบนน้ี ่ Mode ต่าง ๆ ของ C Notation & Tablature Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 10. 10. C Ionian Mode (หรอ C Major Scale) ื C Dorian Mode (หรอ Bb เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 2)C Phrygian Mode (หรอ Ab เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 3)C Lydian Mode (หรอ G เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี 4) ื ์ ้ึ ัC Mixolydian Mode (หรอ F เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 5) C Aeolian Mode (หรอ Eb เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 6)C Locrian Mode (หรอ Db เมเจอรขนด ้วยโน๊ตตวท ่ี ื ์ ้ึ ั 7) ้ ่ื ่ ่ึ ทังหมดนันเป็นเรอง major scale และ mode ตาง ๆ ของ major scale ซงคงทําให ้เพอน ๆ รู ้จัก ้ ่ืกบมนมากขน แตจรง ๆ แล ้วในเรองของ mode นันอาจจะไกลตวไปนดนงสําหรับในการเลนกตารแบบเพอ ั ั ้ึ ่ ิ ่ื ้ ั ิ ึ ่ ี ์ ่ื ี ื ่ ่ ่ ีสนุกสนาน ไมได ้เลนอาชพหรอแตงเพลง อยางไรก็ตามก็ไมเสยหายทจะรู ้เอาไว ้บ ้างเผอในอนาคตเราอาจจะ ่ ่ ่ี ่ื ึต ้องการศกษาสงขนหรอ อยากลองแตงเพลงเองดก็อาจจะได ้นําเจ ้าวตถดบตาง ๆ เหลานมาใชก็ได ้ ซง ู ้ึ ื ่ ู ั ุ ิ ่ ่ ้ี ้ ่ึmode แต่ละ mode จะให ้ส ี ําเนยงทมเอกลกษณตาง ๆ กนไปแล ้วแตคณจะนํามาใช ้ ่ี ี ั ์ ่ ั ่ ุ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 11. 11. ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้5. Minor Scale และ Mode หัวข ้อทีแล ้วเราได ้รู ้จักกับเมเจอร์สเกลกันไปแล ้วต่อไปเรามารู ้จักกับสเกล ทีสําคัญอีกตัวนึงคือไม ่ ่ ์ ่ึเนอรสเกลซงสามารถแบงได ้อก 3 สเกล ได ้แก่ ่ ี - Natural Minor Scale หรอ Relative Minor ื - Harmonic Minor Scale - Melodic Minor Scale ทัง 3 แบบนันมโครงสร ้างอยางไร แตกตางกนอยางไรเดยวเราจะมารู ้จักกบมนครับ ้ ้ ี ่ ่ ั ่ ๋ี ั ั 5.1 Natural Minor Scale หรือ Relative Minor ั Natural Minor Scale มีความสมพันธ์กบ Major Scale ดงทได ้พดไว ้ในตอนต ้นแล ้วน่ั นคอ ถ ้านํ า ั ั ่ี ู ื ้ึ ั ี ั ่ื ั ่โน๊ตลําดับที่ 6 ของ สเกลเมเจอรมาขนเป็นตวแรกแล ้วเรยงตวอนตามก็จะได ้เป็นสเกลไมเนอร ์ ดงเชนสเกล ์C เมเจอร ์ เมอนําโน๊ตลําดบท ่ี 6 คือ A มาเป็นตวแรกของสเกลแล ้วเรยงตวอนตามสเกลเมอเจอร ์ เราก็จะได ้ ่ื ั ั ี ั ่ืสเกล A ไมเนอร ์ (หรอ C Aeolian Mode น่ันเอง) ื C major C D E F G A B scale A minor A B C D E F G scaleหรอถ ้าเป็น A เมเจอรสเกล นําโน๊ตลําดบท ่ี 6 ของสเกลมาเป็นตวขนต ้นคอ F# (สเกล A เมเจอร ์ ตด # 3 ื ์ ั ั ้ึ ื ิตัวคือ C# , G# และ F#) จากนันเรยงโน๊ตตวอนตามสเกล ก็จะได ้สเกล F# ไมเนอร ์ ( A Aeolian Mode) ้ ี ั ่ื Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 12. 12. A major A B C# D E F# G# scale F# minor F# G# A B C# D E scale ัด ้วยความสมพันธระหวาง สเกลเมเจอรและสเกลเนเจอรัล ไมเนอรดงกลาวน้ี บางครังเราจงเรยกสเกลเน ์ ่ ์ ์ ั ่ ้ ึ ีเจอรัล ไมเนอร ์ วา รีเลทีพ ไมเนอร์ (Relative Minor) หรือพูดอีกนั ยหนึงว่าทุกเมเจอร์สเกลจะมี ไมเนอร ์ ่ ่ ่ี ั ู่ ่ึ ุ ี ั ่ ่ิ ์ ่ึสเกลทสมพันธกนอยซงประกอบด ้วยโน๊ตชดเดยวกนแตเรมท ่ี โน๊ตตัวที่ 6 ของเมเจอรสเกล ซงก็คอโหมดท ่ี ์ ั ื6 (Aeolian Mode) ของเมเจอรสเกลน่ันเอง เอาละครับคราวนเราลองมาดโครงสร ้างของเนเจอรัล ไมเนอร ์ ์ ่ ้ี ูสเกลอยางเป็นทางการนะครับ ่สตรโน๊ตในสเกลของ Natural Minor Scale (Relative Minor) ต่าง ๆ ู สเกล สูตร/โน๊ตในสเกล รีเลทีพไม เมเจอร์ 1 2 b3 4 5 b6 b7 8 เนอร์ C A A B C D E F G A D B B C# D E F# G A B E C# C# D# E F# G# A B C# F D D E F G A Bb C D G E E F# G A B C D E A F# F# G# A B C# D E F# B G# G# A# B C# D# E F# G# Mode ต่าง ๆ ของ Natural Minor ScaleMode สูตรโครงสร้างสเกล ต ัวอย่างระบบโน๊ตMode 1(Aeolia 1 2 b3 4 5 b6 b7 nMode) 1 b2 b3 4 b5 b6 bMode 2 7Mode 3 1 2 3 4 5 6 7 Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 13. 13. Mode 4 1 2 b3 4 5 6 b7Mode 5 1 b2 b3 4 5 b6 b7Mode 6 1 2 3 #4 5 6 7Mode 7 1 2 3 4 5 6 b7 ั ั ิ ึ ่ ั ี ั คราวนเรามาลองสงเกตกนนดนงวา สเกล natural minor มนมความสมพันธกนอยกบสเกลเมเจอร ์ ้ี ์ ั ู่ ั ัดงนัน mode ต่าง ๆ ของสเกล natural minor ก็น่าจะมีความสมพันธ์กบ mode ตาง ๆ ของสเกลเมเจอรด ้วย ั ้ ั ่ ์ ่ใชไหมครับ (สเกล natural minor คือ mode ท่ ี 6 หรอ aeolian mode ของสเกลเมเจอร) ผมจะสรุป ื ์ ัความสมพันธ์เป็ นตารางง่าย ๆ นะครับ Natural Minor เทียบเท่าก ับ Mode ใน Major Scale Mode 1 Aeolian Mode Mode 2 Locrian Mode Mode 3 Ionian Mode Mode 4 Dorian Mode Mode 5 Phrygian Mode Mode 6 Lydian Mode Mode 7 Mixolydian Mode ่ึ ซงแตละ mode ผมคงจะไมพดรายละเอยดแล ้วนะครับ ยังไงก็ลองกลับไปดูเรือง Mode ได ้ครับ เรา ่ ่ ู ี ่สามารถจัดโน๊ตของแต่ละโหมดลงบนฟิ งเกอร์บอร์ดได ้ดังนีครับ ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 14. 14. 5.2 Harmonic Minor Scale สเกล ฮารโมนค ไมเนอร ์ เป็นอกสเกลทมความสําคญไมแพ ้กน ซงอาศยโคร ้งสร ้างเดมของสเกล ์ ิ ี ่ี ี ั ่ ั ่ึ ั ิ ่ ่ึเนเจอรัลไมเนอรทกอยาง ซงสร ้างได ้โดยการเตมแฟล็ท(b)เข ้าไปทีโน๊ตตัวที่ 3 และ 6 ของเมเจอรสเกล ์ ุ ิ ่ ์ ื ่ ่ ์ ่ ่ึหรอวาใสชารป(#) ทีโน๊ตตัวที่ 7 ของ natural minor scale นะครับ ซงเป็นการแก ้ลําดบท ่ี 5 ของเนเจอรัล ัไมเนอรสเกลจากเส ์ ียงไมเนอรให ้เป็นโดมแนนเซเวนหรอเมเจอรไทรแอด ดงนันจะได ้สเกลฮารโมนคไมเนอร ์ ์ ิ ่ ื ์ ั ้ ์ ิดังนี้ คราวนลองมาดโหมดตาง ๆ ของฮารโมนคไมเนอรสเกลกนดบ ้างนะครับ องจาก C เมเจอรสเกล ้ี ู ่ ์ ิ ์ ั ู ิ ์ ่ึ ั ั ี ั ่ื ่ ันะครับ ซงก็อาศยหลกการเดยวกบการสร ้างโหมดในสเกลอน ๆ เชนกน ได ้แก่ Mode สูตรโครงสร ้างสเกล ตัวอย่างระบบโน๊ต Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 15. 15. Mode 1(Harmoni 1 2 b3 4 5 b6 7 c Minor Scale)Mode 2 1 b2 b3 4 b5 6 b7Mode 3 1 2 3 4 #5 6 7Mode 4 1 2 b3 #4 5 6 b7Mode 5 1 b2 3 4 5 b6 b7Mode 6 1 #2 3 #4 5 6 7 1 b2 b3 b4 b5 b6Mode 7 bb7 หรือสามารถจัดรูปการวางนิวบนคอกีตาร์ได ้ในแต่ละโหมดดังนี้ ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 16. 16. 5.3 Melodic Minor Scale เมโลดกไมเนอรก็เป็นสเกลไมเนอรอกแบบหนงทถกคดค ้นในเพลงของทางยโรปในยคต ้น ๆ เพอ ิ ์ ์ ี ่ึ ่ี ู ิ ุ ุ ่ืแก ้ปั ญหาความไมสละสลวยของขันคู่ augmented 2nd ของโน๊ตตัวที่ 6 และ 7 ในสเกลฮารโมนคไมเนอร ์ ้ ์ ิ ่ ่ ่ื ี ั ี ่ึ ี ่ึด ้วยการใสเครืองหมาย # เพอยกเสยงโน๊ตตวท ่ี 6 มาอกครงเสยง ซงก ้สามารถแก ้ปัญหาดงกลาวได ้ ขอ ้ ั ่ ัสงเกตอยางนงในการไลสเกลเมดลดกไมเนอรคอมกจะไลขนด ้วยเมโลดกไมเนอรแตขาไลลงมกจะใชเน ่ ึ ่ ิ ์ ื ั ่ ้ึ ิ ื ่ ่ ั ้เจอรัลไมเนอร์ธรรมดา รปของสเกลเป็นดงนครับ ู ั ้ี เชนเดยวกบสเกลอน ๆ เราสามารถจัดโหมดตาง ๆ ของเมโลดกไมเนอรสเกลได ้เชนกน(สําหรับ ่ ี ั ่ื ่ ิ ์ ่ ั ้ึ ่ ี ่ื ีขาขนนะครับ) และแตละโหมดจะมชอเรยกเฉพาะด ้วยครับ ดงน้ี ั Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 17. 17. ่Mode ชือของโหมด สตรโครงสรางสเกล ู ้ ต ัวอยางระบบโนต ่ ๊ MelodicMod Minor 1 2 b3 4 5 6 7e1 ScaleMod Dorian b2 1 b2 b3 4 5 6 b7e2 Scale LydianMod Augmente 1 2 3 #4 #5 6 7e3 d Scale Lydian b7Mod Scale 1 2 3 #4 5 6 b7e4 (Overtone)Mod Mixolydian 1 2 3 4 5 b6 b7e 5 b6 ScaleMod Locrian #2 1 2 b3 4 b5 b6 b7e6 Scale SuperMod 1 b2 b3 b4 b5 b6 b Locriane7 7 Scale หรือสามารถจัดรูปการวางนิวบนคอกีตาร์ได ้ในแต่ละโหมดดังนี้ ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 18. 18. ครับสําหรับเรองสเกลไมเนอรและโหมดคงจะหมดแคนนะครับ ในสวนตอไปเราคงไปศกษาใน ่ื ์ ่ ้ี ่ ่ ึสเกลอื่น ๆ กนบ ้างนะครับได ้แก่ Diminished Scale, Augmented Scale, Pentatonic Scale, Blue ัScale และ scale ประเภทอน ๆ ทน่าสนใจครับ ่ื ่ี ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 19. 19. 6. Diminished Scale ่ ี ้ ั ่ ้ี ื ี ่ สเกลชนิดนีเป็ นอีกสเกลทีมการใชการมาก ลกษณะเดนของสเกลนคอจะมชวงหางของเสยงแตละ ้ ่ ี ่ ี ่ โน๊ตเทากบ 2 1/2 เสยง คอ 1 tone (เท่ากับ 2 semitone) + 1 semitone หรือเท่ากับ 3 ชองเฟร็ต ทําให ้ ่ ั ื บางทก็เรยกสเกลน้วา 2+1 สเกล หรอ whole-half สเกล ี ี ี ่ ื ี และด ้วยการทีโน๊ตแต่ละตัวห่างกัน 2 เสยงครงนทําให ้แพทเทนของสเกลนสามารถจําได ้งาย และ ่ ่ึ ้ี ิ ้ี ่ ้ิ ่ ิ ิ ิ ้ี ี ้ ี ิ วางนวได ้งาย ดมนชสเกลนมการใชมานานแล ้วในดนตรคลาสสก โดยเฉพาะอยางยงเพลงแจส และปัจจบน ่ ่ิ ๊ ุ ั เป็นเครองมอสําคญอกชนหนงของนักกตาร ์ การวางนวไลสเกลจะซ้ําแบบเดมในทก ๆ 3 เฟร๊ตทีเลือนขึนไป ่ื ื ั ี ้ิ ่ึ ี ้ิ ่ ิ ุ ่ ่ ้ ้ รูปแบบของสเกลนีบนบรรทัด 5 เสนได ้แก่ (C diminished scale) ้ เนองจากการทโน๊ตในสเกลหางกน 3 semitone ดังนั นเราสามารถจัดคอร์ด diminished ได ้ ่ื ่ี ่ ั ้ ทังหมด 12 คอร์ด โดยทีมรปแบบการจับคอร์ดต่างกันเพียง 3 แบบ คอในการจับคอรดครังเดยวสามารถ ้ ่ ี ู ื ์ ้ ี เป็นได ้ถง 4 คอร์ด ดังนีครับ ึ ้รูปแบบที่ 1 C diminished = Eb diminished = F# diminished = A diminishedรูปแบบที่ 2 C# diminished = E diminished = G diminished = Bb diminishedรูปแบบที่ 3 D diminished = F diminished = Ab diminished = B diminished คราวนเป็นตวอยางการวางสเกลดมนชลงบนฟิงเกอรบอรดนะครับ ้ี ั ่ ิ ิ ิ ์ ์ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 20. 20. 7. Augmented Scale ั เป็นสเกลทมกจะสบสนกบ whole tone สเกลอยบอย ๆ นะครับ โครงสร ้างของสเกลนคล ้าย ๆ กบ ่ี ั ั ู่ ่ ้ี ัdiminised สเกล คือสร ้างจากขันคู่ (interval) ทมระยะหางเทา ๆ กน และเหมอนกบ whole tone สเกล คอ ้ ่ี ี ่ ่ ั ื ั ืtonic, major 3rd และ aumented 5th (ไว ้ดรายละเอยดในเรอง Interval อีกทีครับ) และเนองจากลกษณะ ู ี ่ื ่ื ัของโครงสร ้างสเกลจรงทําให ้มสเกลทตางกนเพยง 4 สเกล คล ้ายกับ diminished สเกล โดยทีการวางนิวจะ ิ ี ่ี ่ ั ี ่ ้กลบมาเหมอนเดมเมอเลอนขนไปทก ๆ 4 เฟร็ต ั ื ิ ่ื ่ื ้ึ ุ ้ ้ ์่ สเกลนีมักใชประกอบการโซโล อิมโพรไวสรวมกับคอร์ด augmented ลองมาดแพทเทนของ ู ิaugmented สเกลครับ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 21. 21. ต่อไปเราจะได ้ไปรู ้จักสเกลทีมประโยชน์มากอีกชุดนึงคือ เพนตาโทนค ไมเนอรเพนตาโทนค ่ ี ิ ์ ิ ู ์และบลสสเกล ครับ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 22. 22. ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้8. Pentatonic Scale And Mode สเกลนเป็นทนยมมากในเพลงคนทร ี และเพลงร็อคแอนโรลตังแตยค 50s แม ้กระท่ังปัจจบนก็ยงใช ้ ้ี ่ี ิ ั ้ ่ ุ ุ ั ั ่ ่ ่ี ่ึกนอยางแพรหลายโดยเฉพาะในเพลงแนวเฮฟวเมทัล ซงสเกล pentatonic นันประกอบด ้วยโน๊ตในสเกล ั ้ ี ่ ่ ีเพยง 5 ตัว (penta แปลวา 5 tonic แปลวาเสยง) โดยการตัดโน๊ตตัวที่ 4 และ 7 ในสเกลเมอเจอร ์ ลองเปรยบเมเจอรสเกลและเพนตาโทนคสเกลดครับ ี ์ ิ ู นอกจากนีเราสมารถจัด เพนตาโทนค สเกล ในรปโหมดตาง ๆ ได ้ 5 โหมดนะครับ ได ้แก่ ้ ิ ู ่ Mode 1 1 2 3 5 6 Mode 2 1 2 4 5 b7 Mode 3 1 b3 4 #5 b7 Mode 4 1 2 4 5 6 Mode 5 1 b3 4 5 b7 หรอจัดเป็นแพทเทรนได ้ดงนครับ ื ิ ์ ั ้ี Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 23. 23. 9. Minor Pentatonic Scale And Mode เป็นอกเพนตาโทนคสเกลอกแบบทนยมใชกนมาก ทังในเพลงป๊อป ร็อค หรอเพลงบลส ์ ดงนันอาจ ี ิ ี ่ี ิ ้ ั ้ ื ู ั ้เป็นสเกลทนักกตารบางคนจะรู ้จักกอนเมเจอรสเกลด ้วยซ้ํา โครงสร ้างของสเกลนก็เชนเดยวกบเพนตาโทนิ ่ี ี ์ ่ ์ ้ี ่ ี ั ั ่ ั ่ี ีคคือมี 5 โน๊ตเหมอนกนตางกนทเสยงของโน๊ตโครงสร ้างของ ไมเนอรเพนตาโทนคสเกลได ้แก่ ื ์ ิ ่ เชนเดยวกนเราสามารถจัดโหมดตาง ๆ ของไมเนอรเพนตาโทนค ได ้ 5 รปแบบ ได ้แก่ ี ั ่ ์ ิ ู Mode 1 1 b3 4 5 b7 Mode 2 1 2 3 5 6 Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 24. 24. 1 2 4 5 b7 Mode 3 Mode 4 1 b3 4 #5 b7 Mode 5 1 2 4 5 6และจัดเป็นแพทเทรนได ้ดงน้ี ิ ์ ั Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 25. 25. 10. Blue Scale And Mode blue สเกลได ้จากไมเนอรเพนตาโทนคสเกลโดยเพมโน็ต b5 ของสเกลเมเจอรเข ้าไป ซงโน๊ตทใส ่ ์ ิ ่ิ ์ ่ึ ่ี ่ ื ื ่ ่ึ ้ ่เพมลงไปนเรยกวา blue note หรอ passing note หรอโน๊ตผาน ซงจะใชชวยเสรมให ้สเกลมเสยงทแตกตาง ่ิ ้ี ี ิ ี ี ่ี ่ออกไปจากไมเนอร์เพนตาโทนิค ซ ่งมกจะไมใชโน๊ตตวนเป็นตวจบในเพลง เพยงแตใชเป็นตวเชอมระหวาง ึ ั ่ ้ ั ้ี ั ี ่ ่ ั ่ื ่โน๊ตในการเลนเทานัน สเกลนมประโยชนอยางมากมกใชในเพลงร็อคหรอบลส ์ โครงสร ้างของบลสสเกลคอ ่ ่ ้ ้ี ี ์ ่ ั ้ ื ู ู ์ ื ู ์ ่ึ คราวนีมาดูโหมดต่าง ๆ ของบลสสเกลบ ้างนะครับ ซงประกอบด ้วย 5 โหมด ได ้แก่ ้ Mode 1 1 b3 4 5 b7 Mode 2 1 2 3 5 6 Mode 3 1 2 4 5 b7 Mode 4 1 b3 4 #5 b7 Mode 5 1 2 4 5 6 หรอจัดเป็นแพทเทรนได ้ดงนนะครับ ื ิ ์ ั ้ี Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 26. 26. คราวนีเพือน ๆ ก็ได ้รู ้จักสเกลเพมอก 3 สเกลในสวนนซงมความสําคญทัง 3 สเกลเลยนะครับ ้ ่ ่ิ ี ่ ้ี ่ึ ี ั ้ ่ี ั ู ์ ื ึโดยเฉพาะผู ้ทสนใจเพลงแนวคนทร ี บลสหรอร็อค น่าจะศกษาสเกลเหลานให ้มาก ๆ ครับ ่ ้ี สเกลหลัก ๆ ทสําคญ ๆ คงจะหมดแคนซงผมก็ได ้พยายามแนะนํารายละเอยดของสเกลตาง ๆ ่ี ั ่ ้ี ่ึ ี ่พอสมควร แตก็คงไมลงลกมากเพราะถ ้าให ้ผมลงลกมากกวานคงต ้องให ้ผมไปเรยนกอนครับ ก็เอาแคพอรู ้จัก ่ ่ ึ ึ ่ ้ี ี ่ ่ ื ่ ิ ื ี ี ่ิ ี ่คร่าว ๆ นะครับ ถ ้าใครสนใจก็อาจไปหาหนังสออานเพมเตมหรอถ ้ามโอกาสไปเรยนได ้เลยก็ยงดครับ ในสวน ่ิ ่ื ่ื ั ื ุ ์ ้ตอไปผมคงจะแนะนําเรองสเกลประเภทอน ๆ บ ้างนะครับไว ้ประดบความรู ้หรออาจจะเอามาประยกตใชเองก็ ่ได ้ครับ ี ี ้ื ้ ํ ทฤษฎดนตรเบองตนสาหร ับกตารวาดวย Scale และ Mode ี ์ ่ ้ ื 11. สเกลอืน ๆ (ขอขอบคุณข ้อมูลจากหนั งสอ Monster Scales And Modes) ่ ่ื ่ี ้ี ั ื ่ึ สเกลอน ๆ ทผมนํามาแนะนํานผมได ้คดมาจากหนังสอ Monster Scales And Mode ซงได ้รวบรวม ่ื ่ ึ ่เรองของสเกลและ โหมดตาง ๆ ไว ้มากมายและน่าศกษา สวนนผมจะได ้เสนอสเกลแบบแปลก ๆ อน ๆ ซง ้ี ่ื ่ึ ่ ่ึ ่ื ึเป็นผลจากวฒนธรรมความเป็นอยของสวนตาง ๆ ของโลกเรา ซงเพอน ๆ ก็สามารถนําไปศกษาได ้ และ ั ู่ ่ ั ้ ั ่อาจจะนําไปดดแปลงใชกบทอนโซโลของตวเองก็ได ้ ั ้ ้ี ู่ ี ี สเกลทังหมดนอยในคย ์ A นะครับ วงกลมสแดงคอโน๊ตตว root ของสเกลครับ ไปดกนเลยครับวาม ี ื ั ู ั ่สเกลอะไรกันบ ้าง 1. เอกลิเมติก สเกล Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 27. 27. โครงสราง ้ A Bb C# Eb F G G# A สูตร 1 b2 3 b5 b6 b7 7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ สเกลน้ี เลนกบคอรดไมเนอร ์ หรอ พาวเวอรคอรด แตให ้เรมต ้นเลนสเกลตําลงมาครงขนจากตวโน๊ต ่ ั ์ ื ่ ์ ์ ่ ่ิ ่ ่ ่ึ ั ้ ัรากฐานของคอร์ด 2. ฮราโจช ิ สเกล (ญีปุน) ิ ่ ่ โครงสราง ้ A B C E F A สูตร 1 2 b3 5 b6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ่ ี ื่ ใชเล่นกับคอร์ดไมเน่อร์ หรือพาวเว่อร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน 3. คูเมอร์ สเกล (ญีปุน) ่ ่ โครงสราง ้ A B C E F# A สูตร 1 2 b3 5 6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ่ ี ื่ ใชเล่นกับคอร์ดไมเน่อร์ หรือพาวเว่อร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 28. 28. 4. โอเรียนท ัล สเกล โครงสราง ้ A Bb C# D Eb F# G A สูตร 1 b2 3 4 b5 6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ่ ั ่ ี ื่ ั ใชเลนกบ Dominant 7th คอร์ด หรือพาวเว่อร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน โปรดสงเกตว่าโน๊ต b5 ทําให ้สเกลนีผดแปลกออกไป ้ ิ 5. พีลอค เสกล โครงสราง ้ A Bb C E F A สูตร 1 b2 b3 5 b6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ่ ี ื่ ใชเล่นกับคอร์ดไมเน่อร์ หรือพาวเว่อร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน 6. โคคิน โจช ิ สเกล (ญีปุน) ่ ่ โครงสราง ้ A Bb D E G A สูตร 1 b2 4 5 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 29. 29. ่ ่ ี ื่ ใชเล่นกับพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน 7. พียงโจะ สเกล โครงสราง ้ A B D E F# G A สูตร 1 2 4 5 6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ่ ี ื่ ใชเล่นกับพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน 8. อิวาโตะ สเกล (ญีปุน) ่ ่ โครงสราง ้ A Bb D Eb G A สูตร 1 b2 4 b5 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ ้ ้ี ่ื ่ ี ี เล่นกับโน๊ตเบสตัวเดียวทีมเชอเดียวกัน ทังนเนองจากไมมโทนเสยงคอรดใดทสามารถสร ้างคอรด ่ ์ ่ี ์ขึนมาจากตัวโน๊ตฐานรากนีได ้ ้ ้ 9. สเกลของ จีน โครงสราง ้ A C# D# E G# A สูตร 1 3 #4 5 7 8 โครงสราง ้ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 30. 30. ผ ังการ วางนว ้ิ ้ ี่ ี ื่ ใชเล่นกับคอร์ดเมเจอร์ทมชอเดียวกัน10. สเกลของ ญีปน ่ ุ่ โครงสราง ้ A Bb D E F A สูตร 1 b2 4 5 b6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ่ ี ื่ ใชเล่นกับพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน11. สเกลของ อียปต์ ิ โครงสราง ้ A B D E G A สูตร 1 2 4 5 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ่ ี ื่ ใชเล่นกับพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน12. สเครียบิน สเกล โครงสราง ้ A Bb C# E F# A Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 31. 31. สูตร 1 b2 3 5 6 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดเมเจอร์ หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน13. ฮงกาเรียนยิปซ ี สเกล ั โครงสราง ้ A B C D# E F G A สูตร 1 2 b3 #4 5 b6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดไมเนอร์, ไมเนอร ์ 7 หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน ั14. ฮงกาเรียนเมเจอร์ สเกล โครงสราง ้ A C C# D# E F G A สูตร 1 b3 3 #4 5 b6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดเมเจอร์หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน15. โรมาเนีย สเกล Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net
 32. 32. โครงสราง ้ A B C D# E F# G A สูตร 1 2 b3 #4 5 6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดไมเนอร์, ไมเนอร ์ 7 หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน ี16. เปอร์เซย สเกล โครงสราง ้ A Bb C# D E F G# A สูตร 1 b2 3 4 5 b6 7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดเมเจอร์หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน ิ17. ฮนดูสแตน สเกล โครงสราง ้ A B C# D E F G A สูตร 1 2 3 4 5 b6 b7 8 โครงสราง ้ ผ ังการ วางนว ้ิ ่ ี ื่ เล่นกับคอร์ดเมเจอร์หรือพาวเวอร์คอร์ดทีมชอเดียวกัน18. นโอโปลแทนไมเนอร ์ สเกล ี ิ Guitar มือใหม่ : กีตาร์สเกล By www.kruood.net

×