แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๔

44,457 views
43,972 views

Published on

Published in: Education
31 Comments
94 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
44,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
1,722
Comments
31
Likes
94
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๔

 1. 1. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่องโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒คานาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน เล่มที่ ๔ จัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ใช้สาหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่นาไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้นจากง่ายไปหายาก นักเรียนที่ยังมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาได้ทุกระดับชั้นตามพื้นฐานการอ่านและการเขียนของแต่ละคน เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสม โดยครูเป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะนา อ่านให้ฟังยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนสาหรับนักเรียน ช่วยเหลือในการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกสาหรับนักเรียนขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทางานทุกท่าน ที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ จนทาให้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความสมบูรณ์ โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนได้อย่างเหมาะสม(นายพีระยศ บุญเพ็ง)ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 3. 3. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๓แบบฝึกที่ ๑ แม่ ก กา พาสนุก๑. คาชี้แงง ฝึกอ่าน บทร้อยกรอง คาที่อยู่ในมาตรา แม่ ก กาแม่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่า หมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนา กะปูม้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดา อยู่ในน้ากะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเล ปลาขี้เหร่ไม่สู้ดี๒ คาชี้แงง นาคาที่กาหนดให้ ไปแต่งประโยค๑. แม่ไก่ :.............................................................................๒. ตะกร้า :...............................................................................๓. จระเข้ :..............................................................................๔. ปลาทู :...............................................................................๕. ปูทะเล :.............................................................................
 4. 4. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๔แบบฝึกที่ ๒ ฝึกอ่านฝึกร้องทานองเพลง แม่กง๑. คาชี้แงง ฝึกอ่านเนื้อเพลง มาตราแม่ กง และฝึกร้องเพลงพร้อมใส่ทานองเพลงมาตราแม่กงลุงคงจ้องมองสองข้างน้องนางนั่งย่องจ้องมองลุงคงลงนั่งยองยองน้องนางทั้งสองมองจ้องลุงคง๒. คาชี้แงง แยกคาที่สะกดด้วยแม่กง จากเนื้อเพลงข้างบนเช่น ลุงคง --------------- ------------------- -------------------------------- --------------- ------------------- -------------------------------- ---------------- ------------------- -------------------
 5. 5. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๕แบบฝึกที่ ๓ มารู้งัก มาตรา แม่กน กันเถอะ๑. คาชี้แงง ฝึกอ่านคาที่มี น ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือน น สะกดน เรือนชาน ปั่นปืน แกนคาน สานฝันญ ขวัญ สรรเสริญ เผอิญ อัญเชิญ กัญญาณ กรรณ ครุภัณฑ์ จัณฑาล ชุณหปักษ์ร บริวาร เขมร รามเกียรติ์ จันทร อาภรณ์ล จุลสาร สายชล ผลพวง เล่นกลฬ ทมิฬ นิลกาฬ ปลาวาฬ ประพาฬ๒. คาชี้แงง เติมตัวสะกด ที่ขาดหายไปให้ถูกต้องสร.....เสริ....... เผอิ....... อาภ......ณ์ปลาวา........ เล่......ก...... จุ......สา.......บริวา.......... เขม........... สา........ฝั......
 6. 6. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๖แบบฝึกที่ ๔ แยกคาตามมาตราตัวสะกดคาชี้แงง ฝึกอ่าน บทร้อยกรอง แล้วหาคาที่มีตัวสะกดตามมาตราที่กาหนดให้กิจเอ๋ยกิจวัตร ต่างถนัดทาไปในหน้าที่ตื่นเช้างานคอยอยู่เรารู้ดี ขมันขมีไม่คร้านงานก็แล้วขืนทิ้งไว้เป็นดินพอกหางหมู กว่าจะรู้งานประดังคั่งเป็นแถวงานทั้งหลายง่ายยากหากรู้แนว ทาเสร็จไวใจแผ้วชื่นบานเอยแม่ เกย แม่ เกอว................................. .......................................................................... ......................................................... ...................แม่กด......................................................................................................
 7. 7. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๗แบบฝึกที่ ๕ มาตรา แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กมคาชี้แงง ฝึกอ่าน คาที่สะกดด้วย มาตราแม่ กก แม่กด แม่กบ แม่กมแล้วแยกคา เขียนลงในตาราง ตามมาตราตัวสะกดให้ถูกต้องยักยอก ชม เสด็จ สุภาพ เลข ปราชญ์สมัคร ก๊าซ คาถาม ประมุข อิฐ จืดชืดครุฑ เมฆ วุฒิ มูมมาม พิพัฒน์ รูปภาพโลภ ทาตาม กรกฎ ธาตุ ศพ ภาคเติบใหญ่ วิวาท ยีราฟ พยาธิ อากาศ กระดาษบาป ซ่อมแซม เกษตร ประทับ โรค นักรบมาตราแม่กก มาตราแม่กม มาตรา แม่กด มาตราแม่กบ
 8. 8. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๘แบบฝึกที่ ๖ ค้นหามาตราตัวสะกด ๘ มาตรา๑. คาชี้แงง ฝึกอ่าน บทร้อยแก้ว เรื่อง น่ารู้จากป่าชายเลนป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง คือ กลุ่มสังคมพืช ซึ่งอยู่ในเขตน้าทะเลขึ้นสูงสุด บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า หรืออ่าว หรือหมายถึง สังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด หลายตระกูล และเป็นพวกที่มีใบสีเขียวตลอดปี ซึ่งมีลักษณะ ทางสรีรวิทยา และความต้องการสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย พันธุ์ไม้สกุลโกงกาง และไม้ตระกูลอื่นประสมอยู่บ้างป่าชายเลนในประเทศไทย ขึ้นอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ภาคกลางละภาคใต้ รวม ๒๓ จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น๑,๐๔๗,๓๙๐ ไร่ จากการสารวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 9. 9. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๙๒. คาชี้แงง ให้หาคามาตราตัวสะกด ทั้ง ๘ มาตรา จากเรื่อง“ น่ารู้งากป่าชายเลน ” นาไปเขียนลงในตารางให้ตรงตามมาตราแม่กก แม่กง แม่กด แม่กบ แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว
 10. 10. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๐แบบฝึกที่ ๗ อ่านคาอักษรนาหลากหลาย๑. คาชี้แงง ฝึกอ่านคาที่มีอักษรนาหยุด หยาบ ไหว้ ไหล่ หลักแหล่ง หลุด หนุ่มจังหวัด เย้าแหย่ เหน็ดเหนื่อย กาหนด หลบหลีกสาหรับ อย่า อยู่ อย่าง อยาก ขยา ขยัน ขยับไฉน ฉนวน ฉลาม ฉลาด เฉลียว ตลาด ตลิ่งตลอด สมัย สมุน สนุกสนาน สนิทสนมสนาม โสน สมุทรกนก จมูก๒. คาชี้แงง เขียนคาอ่านจากคาที่กาหนดให้ตลาด อ่านว่า ...................................จมูก อ่านว่า ...................................สนาม อ่านว่า ...................................ไฉน อ่านว่า ...................................ฉลาม อ่านว่า ...................................ขยับ อ่านว่า ...................................โสน อ่านว่า ...................................สมุทร อ่านว่า ...................................
 11. 11. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๑แบบฝึกที่ ๘ สนุกกับอักษรนาคาชี้แงง เขียนคาอ่าน จากคาอ่านต่อไปนี้๑. สะ – หมุด เขียน...........................................๒. ขะ – เม่น เขียน..........................................๓. ถะ – หวิน เขียน..........................................๔. ฉะ – หลวย เขียน..........................................๕. สะ - ไหม เขียน..........................................๖. สะ–หนับ สะ–หนุน เขียน................................๗. ตะ – หลอด เขียน..........................................๘. อะ – หร่าม เขียน..........................................๙. ฉะ – หลาด เขียน..........................................๑๐. ขะ – หยัน เขียน..........................................
 12. 12. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๒แบบฝึกที่ ๙ อักษรนา เติมคาคาชี้แงง นาอักษรนาที่กาหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์สนุกสนาน สมุด ขยะ ขยัน ขยับสมุทร ตลาด ตลิ่ง ขนม สบู่๑. เด็ก ๆ กาลังเล่นฟุตบอลอย่าง................................๒. พี่แดงไปซื้อ..................ที่.................................๓. ฉันจดบันทึกประจาวันลงใน....................บันทึกของฉัน๔. คุณครูให้นักเรียนเก็บ..............ไปทิ้งที่เตาเผา๕. วิไลเป็นเด็ก.................เรียนหนังสือ๖. นายสมัยลง...................ผู้แทนราษฎร๗. น้องขอเงินแม่ไปซื้อ................ทุกวัน๘. พี่ชายนั่งตกปลาที่ริม.....................๙. ทะเลและมหา................กว้างใหญ่ไพศาลมาก๑๐.คุณมะลิกรุณา..............ให้คุณละอองนั่งด้วยค่ะ
 13. 13. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๓แบบฝึกที่ ๑๐ บทร้อยกรองกล่อมเด็ก๑. คาชี้แงง ฝึกอ่านบทร้อยกรองเป็นกลุ่มและรายบุคคลเจ้านกกาเหว่าเอย ไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรัก คิดว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อ ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนถนอมไว้ในรังนอน ซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคลอแค ท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกิน ที่ปากน้าพระคงคาตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย ปากก็ไซ้หาปลากินกุ้งแลกินกั้ง กินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผมา จับที่ต้นหว้าโพธิ์ทองยังมีนายพราน เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นส่อง ย่องเอาแม่กาดาตัวหนึ่งว่าจะต้ม อีกตัวหนึ่งว่าจะยากินนางแม่กาดา ค่าวันนี้อุแม่นาง
 14. 14. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๔๒. คาชี้แงง นาคาที่อ่านแบบอักษรนา จากบทร้อยกรองในข้อ ๑เขียนลงในกรอบ ข้างล่างนี้
 15. 15. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๕แบบฝึกที่ ๑๑ อ่านคารู้ความหมาย สัมผัสกาพย์ยานี๑. คาชี้แงง เขียนคาอ่านและบอกความหมายให้ถูกต้องพฤษภ อ่านว่า ............................ หมายถึง....................กาสร อ่านว่า.............................. หมายถึง....................กุญชร อ่านว่า............................... หมายถึง....................โททนต์ อ่านว่า.............................. หมายถึง.......................เสน่ง อ่านว่า............................... หมายถึง.......................นรชาติ อ่านว่า............................. หมายถึง........................อินทรีย์ อ่านว่า.............................หมายถึง.......................๒. คาชี้แงง ฝึกอ่านกาพย์ยานี ๑๑พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลงโททนต์เสน่งคง สาคัญหมายในกายมีนรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
 16. 16. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๖แบบฝึกที่ ๑๒ คาสัมผัสในกลอนสักวา๑. คาชี้แงง ฝึกอ่านกลอนสักวา และอ่านเป็นทานองเสนาะน้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่าสักวาอยู่ร่วมกันสมานสมัคร ต้องรู้จักเกรงใจไม่หักหาญรู้พึ่งพาอาศัยบอกไหว้วาน รู้จักการโอบเอื้อช่วยเหลือกันเปรียบดั่งน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ต่างพึ่งพาอาศัยสร้างทางสุขสันต์เกิดเป็นคนอยู่กับคนบนโลกนั้น ควรแบ่งปันน้าใจให้กันเอย๒. คาชี้แงง โยงคาสัมผัส จากกลอนสักวาสมัคร ปันไหว้วาน พาป่า รู้จักนั้น การ
 17. 17. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๗แบบฝึกที่ ๑๓ หรรษาคาคล้องงองคาชี้แงง ฝึกอ่านคาคล้องจอง ๒ พยางค์ และเติมคาคล้องจองตั้งมั่น ป้องกัน แบ่งปัน ทุกวัน ................... ..................ขันแข็ง มีแรง ยุทธ์แย้ง สีแสง .................... .................เที่ยวไป เมืองไทย ข้อใหญ่ เหลวไหล ............... ...............มุมเมือง ฟูเฟื่อง รุ่งเรือง กระเดื่อง ................ .................นิยม ชื่นชม สวยสม บรรทม .................. ....................ผดุง บารุง พยุง สายรุ้ง ................ ......................โลกา ศาสนา วัฒนา แก้วตา ................ .................
 18. 18. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๘แบบฝึกที่ ๑๔ สานวนชวนสนุกคาชี้แงง นาคาที่กาหนดให้เติมคาในช่องว่างให้เหมาะสม แล้วฝึกอ่านจมูก ดัดง่าย ตีนงู คนดี ภูเขาเท้าราน้า ใครยาว เรือ ลางเนื้อ คดกิน๑. มือ.................สาวได้สาวเอา๒. มือไม่พายเอา.........................๓. ไม้อ่อน.................ไม้แก่ดัดยาก๔. ยก.................ออกจากอก๕. ยืม................คนอื่นหายใจ๖. ..................ชอบลางยา๗. ซื่อกินไม่หมด ............. ไม่นาน๘. ไก่เห็น.................. งูเห็นนมไก่๙. ชักใบให้..............เสีย๑๐. คบ...............เป็นศรีแก่ตัว
 19. 19. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๑๙แบบฝึกที่ ๑๕ กริยาปริศนาคาชี้แงง เลือกคากริยาที่ตรงกับภาพ เขียนลงข้างล่างภาพแล้วนาไปแต่งประโยคร้องเพลง ฟ้อนรา ไหว้พระ วิ่งถ่ายภาพ นอนหลับ ตรวจคนไข้ เขียนหนังสือ…………………………...................... …………………………...................... …………………………...................... ………………………….....................…………………………...................... …………………………...................... …………………………...................... ………………………….....................๑........................................................................................................................๒.......................................................................................................................๓.......................................................................................................................๔.......................................................................................................................๕.......................................................................................................................๖.......................................................................................................................๗.......................................................................................................................๘.......................................................................................................................
 20. 20. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๐แบบฝึกที่ ๑๖ งัดคานามเข้ากลุ่มคาชี้แงง ฝึกอ่านคานาม แล้วจัดกลุ่มตามหัวข้อในตารางที่กาหนดไทย เลขานุการ สิงโต เหนือ ฟุตบอล ตะวันตกช่างไม้ ใต้ ร้านขายผัก ห้องน้า รถประจาทางร้านขายยา ห้องครัว ที่ ๒ ที่ ๖ หัวหอม มะเขือเทศที่ ๔ เทนนิส แมว ลิง ที่ ๓ ตะวันออกญี่ปุ่น รถบรรทุก๑. ประเทศ.......................................๒. ทิศ...............................................๓. อาชีพ............................................๔. ห้อง...............................................๕. ตัวเลข...........................................๖. ร้านค้า.....................................๗. ผัก..........................................๘. กีฬา .......................................๙. สัตว์.......................................๑๐. ยานพาหนะ.........................
 21. 21. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๑แบบฝึกที่ ๑๗ เติมคาดูดีดีคาชี้แงง เลือกคาหรือข้อความ เติมในช่องว่างของคาประพันธ์ให้ได้ใจความและสัมผัสถูกต้อง แล้วฝึกอ่านให้คล่อง๑. ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ งาม..............ไพเราะ..............แสนใช้สื่อสารไปทั่วทั้ง.................. แม้นแว่นแค้น........................ก็ใช้กัน( เสนาะ ใกล้ไกล ดินแดน พิลาส สะอาด )๒. เมื่อยามโกรธโปรดมองส่อง............... จะตื่นตก............เห็นใบหน้าช่างปั้นยาก..................และลูกตา ดัง..................ราศีไม่มีเลย( ยักษา กระจก ปากจมูก ใจเต้น นักหนา )๓. ร้อยมะลิร้อยใจมาไหว้......... ....... ด้วยตระหนัก.................ที่แม่ให้ร้อยลานา..........................อบอุ่นใจ ..............ความลึก..........แห่งใจจริง( คาแว่วหวาน รักแท้ แม่ บูชา ราลึกคุณ ใส )๔. เขาเคลียนิ้วเนิบนุ่มเสียง............. เหมือนหวนหา..............น่าใจหายเจ้าขมิ้น..................นอน...............จะ.................หนาวน้าค้างที่กลางดง( ทุ้มแผ่ว โหยให้ เหลืองอ่อน เหนื่อยหน่าย เดียวดาย ทุ้มพร่า )๕. ป่าเคยปก..........เคยอยู่หนู........ มีร่มไม้.................มี...............สัตว์ฟ้าสีเทาเขา..................ท่องเที่ยว.............มีสมบัติมี.................เลี้ยงผู้คน( อาศัย รก เหล่า สีเขียว เสบียง นก ทัศน์ ร่มเงา )
 22. 22. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๒แบบฝึกที่ ๑๘ อุปมาอุปไมยใช้ความเปรียบคาชี้แงง เลือกคาที่กาหนดให้ เติมคาอุปมาอุปไมยให้เหมาะสมแล้วฝึกอ่านให้คล่องเต่าคลาน เป่าสาก ตาแย ถ่าน ลูกตาลึง เสือ แตงร่มใบ ลิ้นห้อยบอระเพ็ด เหล็กเพชร ไก่เขี่ย ต้นตาล เข้าถ้า ไก่ตาแตกเขาวงกต มด๑) แก้มแดงเหมือน...................... ๙) ใจแข็งเป็น..............................๒) ขมเหมือน ............................. ๑๐) ช้าเหมือน..............................๓) คันเหมือน.............................. ๑๑) มืดเหมือน.............................๔) งงเป็น.................................... ๑๒) ลายมือยุ่งเหมือน...................๕) ดาเหมือน............................... ๑๓) วกวนเหมือน........................๖) ดุเหมือน................................. ๑๔) สูงเป็น..................................๗) เงียบเหมือน........................... ๑๕) ผิวขาวราวกับ.......................๘) จมูกไวเหมือน........................ ๑๖) เหนื่อยจน.............................
 23. 23. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๓แบบฝึกที่ ๑๙ คาที่มี ร. ควบกล้า๑. อ่านออกเสียงคาที่มี ร. ควบกล้ากรอบแกรบ กรุบกรับ ครอบครองปรับปรุง พรวดพราด พร้อมเพรียงกราบพระ ครึกครื้น ตรากตราครอบครัว ครั้งคราว กรี๊ดกร๊าดกริ้วโกรธ กราบกราน พริ้งเพราะขรุขระ ปราบปราม กรุ้มกริ่ม๒. เรียงคาให้ถูกต้อง๑. ร ง ค อ แ ง ค ร = .................................................๒. ไ ว ก แ ง ว่ ก = .................................................๓. แ ง ก น ว่ ข แ = ..................................................๔. ก ไ เ ล่ ย ลี่ ก = ..................................................๕. ก รึ ป า ษ = .................................................
 24. 24. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๔แบบฝึกที่ ๒๐คาที่มีตัว ล ควบกล้า๑. อ่านคาที่มีตัว ล ควบกล้ากลมเกลียว คลาคล่า ขลุกขลักเปลี่ยนแปลง กล้วยไม้ เผลอไผลปลอดภัย คล่องแคล่ว กล้อนผมมวยปล้า โคลงเคลง ปล่อยปละโพล้เพล้ ผลีผลาม ปลาบปลื้มฉับพลัน กลับบ้าน ผลุบโผล่พลับเพลา ผลุดขึ้น เพลิดเพลินคลื่นไส้ พูดพล่อย พลิกแพลงปลอดโปร่ง ขี้ขลาด คลอเคลีย
 25. 25. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๕แบบฝึกที่ ๒๑ เรื่อง คาที่มี ว ควบกล้าเพลง ว. ควบกล้าควายไล่ขวิดข้างขวาคว้าขวานมาไล่ขว้างควายไปควายขวางวิ่งวนขวักไขว่ ( ซ้า )กวัดแกว่งขวานไล่ล้มคว่าขวางควายเอ้อ เออ เออ เอิง เอยคาที่มี ว ควบกล้างากเพลงมีคาใดบ้าง
 26. 26. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๖แบบฝึกที่ ๒๒ เรื่อง คาควบกล้า๑. อ่านบทกลอนต่อไปนี้ใครเป่าขลุ่ยพริ้งเพราะเสนาะหู ขรัวตาออกไปดูด้วยสงสัยเห็นเด็กเตะตะกร้ออยู่ไกลไกล ร้องเรียกให้มาพร้อมพรักพลางกวักมือเรียกสามครั้งสามคราไม่มาพบ ทาเสียงกลบหูไว้แกล้งไขสือขรัวตาคว้าครุน้าทายักยือ เด็กวิ่งปรื๋อตัวปลิวมาเร็วพลันหลวงตาว่าพรุ่งนี้ตรุษสงกรานต์ ทาบุญทานปล่อยนกปลาอย่าผลุนผลันสรงน้าพระก่อกองทรายได้บุญครัน ถือเป็นวันปีใหม่แบบไทยไทยให้เง้าเปียเง้างุกปลุกเง้าแกละ นัดแนะคนเป่าขลุ่ยอย่าเผลอไผลช่วยกวาดเก็บลานวัดไม้ผลัดใบ ให้สะอาดสดใสทั่วไปเอยจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาไทย เล่ม ๑๒. ให้นักเรียนเขียนคาควบกล้า งากบทกลอนคาที่มีตัว ร. ควบกล้า คาที่มีตัว ล. ควบกล้า คาที่มีตัว ว. ควบกล้า................................................ ................................................ ............................................................................................ ................................................. ........................................................................................... ................................................. ………………………............………………………............... …………………………........... ………………………............…………………………............. …………………………........... ……………………….............
 27. 27. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๗แบบฝึกที่ ๒๓ บทกลอนสอนคาควบกล้า๑. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงในตรอกตอกตะปู ตะแคงดูอย่างแคลงใงขวางกันกลั้นหายใง พรวดพราดไปผิดพลาดง่ายคาดคั้นอย่าให้คลาด เก็บผักกาดลูกกวาดขายกระปรี้กระเปร่าหมาย งะผ่อนคลายระคายตัวอาพรางไปพลางก่อน ไม่สึกกร่อนเหมือนกล้อนหัวร่างกายกลับกลายทั่ว ไม่ต้องกลัวงะเสียเปล่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผล ต้องช่วยตนทุกครั้งคราวตรวงตราขวนขวายสาว ทุกเรื่องราวต้องตั้งเตรียม๒. ให้นักเรียนเลือกคาควบกล้างากบทกลอนมาเขียนลงในตารางลาดับคาควบกล้าร ควบกล้า ล ควบกล้า ว ควบกล้า
 28. 28. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๘แบบฝึกที่ ๒๔ เรื่อง คาควบกล้า๑. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงปราดเปรื่องปรีชา ค้นคว้าผลุนผลันร้อยกรองทันควัน เคว้งคว้างรังควานเคร่งขรึมหันขวับ กรากงับปลดขวานขวักไขว่คลุกคลาน ปลดปล่อยพลอยเพลินทรวดทรงทรุดโทรม กองทรายทรามเดินทรวงไทรทรัพย์เกิน แทรกซ้อนวอนมัทรี๒. ให้นักเรียนเลือกคาที่เป็นควบกล้าแท้และคาควบกล้าไม่แท้ลงในตารางให้ถูกต้องคาควบกล้าแท้ คาควบกล้าไม่แท้
 29. 29. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๒๙แบบฝึกที่ ๒๕ เรื่อง อ่านคาควบกล้าไม่แท้งริง ไซร้ สร้าง เสริมทรวดทรง ทราบ ทราย ทรามทรุดโทรม แทรก ทรัพย์ อินทรีต้นไทร พุทรา สร้อย แสร้งประเสริฐ สระน้า เศร้าโศก ศรีรูปทรง ศรัทธา เศรษฐี อินทรีย์อ่านน้อยรู้น้อย อ่านบ่อยรู้มากง้า๑. สร้อยคอ ทาด้วยทองคา เน้นทรัพย์สินที่มีค่า๒. เขาเป็นมะเร็งที่ทรวงอก ร่างกายงึงดูทรุดโทรม๓. กระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ดูและเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหนทาง และการสื่อสารต่างๆ ในประเทศ๔. คนไทยต่างสรรเสริญและศรัทธาพระมหากษัตริย์อย่างแท้งริง๕. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
 30. 30. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๓๐แบบฝึกที่ ๒๖ เรื่อง คาควบกล้าไม่แท้อ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้คาที่เป็นคาควบกล้าไม่แท้ขณะที่พ่อกาลังคุมช่างก่อสร้างให้สร้างบ้านและสระน้า ฝ้ายรู้สึกเบื่อที่ต้องนั่งอยู่เฉย ๆ งึงขออนุญาตพ่อไปเล่นกับเด็ก ๆ ในซอยตรงข้าม อันที่งริงแล้วฝ้ายอยากนั่งอ่านหนังสือมากกว่า แต่เผอิญไม่ได้พกหนังสือมาด้วย ฝ้ายงึงงะไปเล่นแทน“ ลูกงะไปเล่นก็ได้แต่อย่าไปเล่นไกลนักล่ะ แล้วก็ระวังสร้อยคอด้วย อย่าให้หล่นหาย ” พ่ออนุญาตพร้อมกับเตือนฝ้าย“ ง้ะ ” ฝ้ายรับคา“ เมื่อฝ้ายไปขอเล่นในกลุ่มเด็ก ๆ เด็ก ๆ ก็บอกว่ากาลังท่องกลอนกันอยู่ ฝ้ายงึงท่องกลอนกับเพื่อน ๆ ด้วยคากลอนสอนตัว ทร สองตัวนี้หนอ ออกเสียง ซ เอยทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรีมัทรี อินทรีย์มี เทริด นนทรี พุทราเพราทรวงไทรทรัพย์แทรกวัด โทมนัสฉะเชิงเทราตัว “ทร” เหล่านี้เรา ออกสาเนียงเป็นเสียง ซ๓๐
 31. 31. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๓๑แบบฝึกที่ ๒๗ อ่านดีดีมีประโยชน์สมเด็งพระนางเง้าพระบรมราชินีนาถ ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นที่อาเภอบางไทร งังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องงากมีพระราชประสงค์งัดหาอาชีพในราษฎร เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอในการดารงชีวิตในปังงุบันภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ประกอบด้วย ศาลาพระมิ่งขวัญเป็นที่งาหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเป็นห้องนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เยี่ยมยอดอาคารฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นที่ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เช่น ทอผ้าไหม ประดิษฐ์หัวโขน ประดิษฐ์ตุ๊กตาชาววัง ขนมไทยและประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นต้นนอกงากนั้นยังมีสวนนก มีนกพันธุ์หายากหลายชนิดมีการงัดสภาพแวดล้อมเหมือนธรรมชาติ มีลาธาร น้าตกวังปลา เป็นที่รวมพันธุ์สัตว์น้างืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งปลาพื้นเมือง ปลาหายาก และปลาที่ใกล้สูญพันธุ์หมู่บ้านแสดงบ้านไทย และศิลปวัฒนธรรมทั้งสี่ภาคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 32. 32. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๓๒แบบฝึกที่ ๒๘ ตัวการันต์สาคัญไฉนเติมตัวการันต์ที่หายไปให้ถูกต้องอนัน__ ดาวเคราะ__ ผลิตภัณ__ทินเนอ__ อารม__ เสน่__มนุษ __ ประดิษ__ รัตนโกสิน__ประโยช__ โงท__เลข สหกร__ซื่อสัต__ สัต__ป่า ฟังเทศ__สมบูร__ พิสูง__ กษัตริ__วรรณยุก__ อภิสิท__ อรุณสวัส__สงเคราะ__ สวดมน__ สวรร__รามเกียร__ ประสง__ ไตรยาง__สายสิญง__ พระขรร__ เหตุการ__แสตม__ สัมภาษ__ ราชสี__พระสง__ สังฆภัณ__ วิงาร__หนังสือพิม__ โทรทัศ__ ลูกศิษ__โทรศัพ__ งานรร__ กา__ตูนงุลินทรี__ ซีเมน__ นักขัตฤก__ชอ__ก กอ__ฟ ฟิ__มพระราชสาส__ กุมภาพัน__ ราชวง__
 33. 33. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๓๓แบบฝึกที่ ๒๙ ตัวการันต์ชวนสงสัยหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไม้ทัณฑฆาตให้นักเรียนเลือกตัวการันต์ไปเติมท้ายคาให้ถูกต้อง๑. ห์ ส์ อุตส่า______๒. ฑ์ ศ์ กฎเกณ_____๓. ณ์ น์ โทรทัศ_____๔. ส์ ห์ สัปดา______๕. ต์ ค์ รถยน______๖. ธิ์ ธฺ ต้นโพ______๗. ร์ ทร์ ดวงงัน_____๘. ส์ ค์ สังสรร_____๙. พ์ บ์ ดึกดาบรร__๑๐. ต์ ตร์ ภาพยน__๓๓๓๒
 34. 34. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๓๔แบบฝึกที่ ๓๐ฝึกอ่านคาที่มีตัวการันต์คาที่มีการันต์ พวกเรานั้นคงสังเกตการันต์เป็นสาเหตุ ที่ทาให้เสียงหายไปลองดูตัวอย่างนี้ งะเป็นที่หายสงสัยแพทย์หมอไม่รอใคร อาทิตย์งันทร์วันอังคารอารมณ์ไม่สมปอง ความทุกข์หมองสองสถานพยากรณ์คนเมืองกาญงน์ ไม่ระรานเผ่าพันธุ์ใครนิพนธ์และประพันธ์ เข้าเขตขันธ์ที่แห่งใหม่ทั้งหมดออกเสียงท้าย ขาดตรงที่มีการันต์คาชี้แงง อ่านคาต่อไปนี้แล้วเขียนเป็นคาศัพท์ให้ถูกต้อง๑. คอม - พิว - เต้อ = .............................................๒. วิด - ทะ - ยา - สาด = ..............................................๓. สับ - ดา = ..............................................๔. มะ - หัด - สะ - จัน = ..............................................๕. อุด - สา - หะ - กา = ............................................๖. ไปร - สะ - นี = ...........................................๗. ดึก - ดา - บัน = ............................................๘. อะ - รุน - สะ - หวัด = ............................................๙. อิด - ทิ - ริด = ...........................................๑๐. ประ - ดิด = ..........................................
 35. 35. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๓๕แบบฝึกที่ ๓๑เรื่อง ทบทวนคา นามาเติม เสริมตัวการันต์๑. เรารดน้าดาหัวผู้ใหญ่ในวัน................................................๒. พ่อนา................วงไว้รอบบริเวณบ้านในวันทาบุญบ้าน๓. วัน..................และวัน....................เป็นวันหยุดราชการ๔. นักเรียนจะสวด......................หลังจากเคารพธงชาติ๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐม...............แห่งกรุง........................................................๖. สุดสาครได้ไม้เท้า.................จากพระฤาษี๗. ......................มี ๔ รูป แต่มี ๕ เสียง๘. ผู้ที่ไม่.....................ออกนามบริจาคเงินจานวน ๕๐๐ บาท๙. พระรัตนตรัย หมายถึง พระพุทธ พระธรรม และ..................๑๐.การสื่อสารที่รวดเร็ว คือ การสื่อสารทาง.................................๑๑.คุณครูให้นักเรียนหาข่าวจาก.............................มาติดให้เพื่อน ๆ อ่าน๑๒.รัฐบาลไทยได้สร้าง...............เพื่อเป็นเกียรติแก่สุนทรภู่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง๑๓.นางเงือกตั้ง..............ก่อนที่พระอภัยมณีจะจากไป๑๔.น้องชอบอ่านหนังสือ...............ส่วนพี่ชอบอ่านหนังสือนวนิยาย๑๕.......................มีหน้าที่ดูแลห้องสมุด
 36. 36. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๔ หน้า ๓๖แบบฝึกที่ ๓๒ เรื่อง ทบทวนคาตัวการันต์ให้นักเรียนอ่านคากลอนต่อไปนี้แล้วแยกคาที่มีตัวการันต์ลงในตารางให้ถูกต้องสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ประสงค์ อุโมงค์เงดีย์บนสวรรค์บริสุทธิ์พิสูงน์โทษทัณฑ์ สัมภาษณ์สัมพันธ์หลักเกณฑ์ประดิษฐ์สัญลักษณ์อานิสงส์ พระองค์สังหรณ์ทุกเข็ญผลิตภัณฑ์คาศัพท์ลายเซ็น อัศงรรย์กฎเกณฑ์งันทร์ดวงกรรมสิทธิ์กิตติศักดิ์พิณพาทย์ สัปดาห์ราชอาสน์ใหญ่หลวงอนุรักษ์พระพักตร์เปอร์เซ็นต์ลวง โชติช่วงกางเต็นท์เว้นผู้เยาว์ตัวการันต์ตัวเดียว ตัวการันต์ ๒ ตัว ตัวการันต์ที่มีสระกากับ

×