แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๓

27,438 views
27,030 views

Published on

Published in: Education
14 Comments
75 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
27,438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
1,267
Comments
14
Likes
75
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๓

 1. 1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่องโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒คานาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องสาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน เล่มที่ ๓ จัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ใช้สาหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่นาไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้นจากง่ายไปหายาก นักเรียนที่ยังมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาได้ทุกระดับชั้นตามพื้นฐานการอ่านและการเขียนของแต่ละคน เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสม โดยครูเป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะนา อ่านให้ฟัง ยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนสาหรับนักเรียน ช่วยเหลือในการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกสาหรับนักเรียนขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทางานทุกท่าน ที่เสียสละ แรงกาย แรงใจ จนทาให้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความสมบูรณ์โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนได้อย่างเหมาะสม(นายพีระยศ บุญเพ็ง)ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 3. 3. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๑ เรื่อง สระอัวจุดประสงค์ นักเรียนอ่านและเขียนคาที่ประสมด้วยสระอัวได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและเขียนคาที่มีสระอัวคาที่ประสม สระอัว เมื่อมีตัวสะกด สระอัว จะลดรูปเป็น วตัวอย่าง ก + อัว + น อ่านว่า กอ อัว นอ = กวน๑. จ + อัว + น อ่านว่า จอ + อัว + นอ ........................๒. ช + อัว+ น อ่านว่า ชอ + อัว + นอ .......................๓. ส + อัว + น อ่านว่า สอ + อัว + นอ .........................๔. ล + อัว + ด อ่านว่า ลอ + อัว + ดอ .........................๕. ร + อัว + ย อ่านว่า รอ + อัว + ยอ .........................๖. ส + อัว + ย อ่านว่า สอ + อัว + ยอ ..........................๗. พ + อัว + ง อ่านว่า พอ + อัว + งอ ...........................๘. ม + อัว + ย อ่านว่า มอ + อัว + ยอ .........................๙. น + อัว + ม อ่านว่า นอ + อัว + มอ ...........................๑๐. ช + อัว + ด อ่านว่า ชอ + อัว + ดอ ..........................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 4. 4. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๒ เรื่อง สระเออจุดประสงค์ นักเรียนอ่านและเขียนคาที่กาหนดให้ได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านและเขียนคาที่กาหนดให้ในกรอบตัวอย่าง. ช + เ-อ + ย อ่านว่า ชอ + เออ + ย = เชย๑. ฉ + เ-อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๒. ผ + เ-อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๓. ง + เ- อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๔. ค + เ-อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๕. ต + เ- อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๖. น + เ-อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๗. ช + เ-อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๘. ข + เ-อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๙. ก + เ-อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________๑๐. ล + เ- อ + ย อ่านว่า ............................. = ____________นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 5. 5. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๕แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๓ เรื่อง การใช้ ไ และ ใจุดประสงค์ นักเรียนสามารถเลือกใช้ ไ และ ใ ได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนนา ไ หรือ ใ เติมในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๑๔-๑๖ ดีมาก๑๑-๑๓ ดี๘-๑๐ พอใช้๐-๗ ปรับปรุงสวัสดีเพื่อน ๆ วันนี้เรามาเล่นเกมแมวกินปลากับจุก กันเถอะครับ วิธีเล่นง่าย ๆ มีปลาอยู่สองตัว ตัวที่ ๑ ชื่อสระไอ ตัวที่ ๒ ชื่อสระใอเลือกว่าปลาตัวใดที่ต้องถูกแมวกินมากที่สุดเริ่มเลยนะครับ...ไใหัว__ชเท้า __คลคลาครร __ล หลง__ หลภูว__ นย __ คร่ครวญ__ส่ __คล้ __ ฝ่ฝันไม่__ยดี เยื่อ __ ยจัญ ___ร ผ่อง ___ สหยาก __ ย่ สะ __ ภ้ละห้อย __ ห้ ลา __ย
 6. 6. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๖แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔ เรื่อง คาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงจุดประสงค์ เขียนคาอ่านได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาอ่านจากคาศัพท์ที่กาหนดให้๑. พระองค์ อ่านว่า............................................๒.พระสงฆ์ อ่านว่า............................................๓.แตงไทย อ่านว่า...........................................๔.ตาราง อ่านว่า...........................................๕.รถแข่ง อ่านว่า...........................................๖. ปิงปอง อ่านว่า...........................................๗.เมืองไทย อ่านว่า...........................................๘.ส่องแสง อ่านว่า..........................................๙. ข้างเคียง อ่านว่า.........................................๑๐. ลาพัง อ่านว่า.........................................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 7. 7. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๗แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๕ เรื่อง มาตราแม่กงจุดประสงค์ นักเรียนสามารถแยกส่วนประกอบของคาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนกระจายคาต่อไปนี้ลงในตารางให้ถูกต้องคา พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์เก้งจองจ้องด้วงบ่งป้องโป้งพวงเฉียงเด้งนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 8. 8. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๘แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๖ เรื่อง การเขียนคาในมาตราแม่ กงจุดประสงค์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความหมายของคาคาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ มาเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์๑. มะละกอสุกสี.............น่ารับประทาน๒. ยังไม่ทัน..............เส้นชัยเขาก็ล้มเสียก่อน๓. ผู้นาที่ดีต้อง.........และมีจริยธรรม๔. วัตถุมงคลนี้ต้อง.........ก่อน ไม่เช่นนั้นอาจจะหมด๕. พูดจาวกไปวนมาเหมือนพายเรือใน..............๖. เรื่องนี้............ใย ถึงนักการเมืองหลายคน๗. มีแต่คน...........เท่านั้น ที่จะทดสอบผ่านครั้งนี้๘. คุณแม่.............ขนมตาลที่ทาไว้ให้คนข้างบ้านด้วย๙. ฉันชอบกินส้ม..............และร้อง..............ไทย๑๐. สงสัยมีอุบัติเหตุเพราะมีคน....................กันมากมายถึง เก่ง อ่าง โยง มุง เหลืองจอง แบ่ง เพลง เช้ง หม้อแกงนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 9. 9. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๙แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๗ เรื่อง มาตราแม่ กงจุดประสงค์ อ่านและเขียนคาที่สะกดด้วยมาตราแม่ กง ได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาให้ตรงกับรูปภาพแล้วระบายสีให้สวยงามนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 10. 10. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๐แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๘ เรื่อง คาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กนจุดประสงค์ นักเรียนเติมคาในประโยคได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์โคน โกสน คะแนน ข่วน ป้อนผ่อน ดินร่วน ต้นเทียน จาเป็น เตือน๑. พืชจะเจริญเติบโตได้ดีใน........................๒. ดอกแก้วนั่งอ่านหนังสือที่...........ต้นไม้๓. ................เป็นไม้ประดับที่มีใบและสีสวยงาม๔. แม่...........ให้มะลิอ่านหนังสือทุกวัน๕. นกคาบเหยื่อมา.............ลูก๖. วันเข้าพรรษาเราช่วยกันประดับ.................อย่างสวยงาม๗. แม่ชอบซื้อของเงิน....................๘. อาหารเป็นสิ่ง................ต่อร่างกาย๙. แมว...............ที่แขนของฉัน๑๐. อ้อยสอบภาษาไทยได้...........ดีนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 11. 11. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๑แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๙ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กนจุดประสงค์ นักเรียนเลือกใช้คาได้ถูกต้องตามความหมายคาชี้แจง เลือกคาในวงเล็บเติบในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความข้างเคียง๑. วันเกิดปีนี้..................ได้รับของ......................จากชาวบ้าน ( กานัน, กานัล )๒. คุณพ่อถือ.....................ไปว่าความที่......................( ศาล, เอกสาร )๓. คุณ..................ชอบอ่านหนังสือ.....................( วรรณคดี, วันดี )๔. นิดทา...................ไปเที่ยว.....................( โครงการ, เมืองกาญจน์ )๕. ฉันเก็บ.....................ไปบูชาพระในวัน..................( วันพุธ, ดอกพุด )๖. ..................นี้ต้องให้ผู้ที่เป็น....................มาทาความสะอาด( เวร, บริเวณ )๗. นักเรียนนั่งฟัง..................ของ.....................( เจ้าอาวาส, โอวาท )๘. ทุกคนมีความ....................กันดีและ......................กันมาก( สัมพันธ์, ผูกพันธ์ )๙. เมื่อ...................นี้ พ่อพาไปชม.....................( ปลาวาฬ, วาน )๑๐. เมื่อเสร็จ..................งาน นิดเดินทางไป.....................( กาฬสินธุ์, การ )นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 12. 12. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๒แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๑๐ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กนจุดประสงค์ นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาที่มีตัวสะกดในมาตรแม่ กน๑. ประมุข ลาธาร ศัตรู๒. อนุญาต พรรษา บันทึก๓. มะเร็ง แกลบ เกวียน๔. เหรียญ สนิท สงคราม๕. วิหค หย่อน หยักนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๕ ดีมาก๓-๔ ดี๒ พอใช้๐-๑ ปรับปรุง
 13. 13. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๓แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๑๑ เรื่อง การสะกดคาแม่ กนจุดประสงค์ นักเรียนสามารถอ่านคาเขียนคาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงและขีดเส้นใต้คาที่สะกดด้วย แม่กน แล้วนาไปคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้สวยงาม ( นับเสียงซ้า )ต้นตระกูลไทย ใจท่านเหี้ยมหาญรักษาดินแดนไทย ไว้ให้ลูกหลานสู้จนสูญเสีย แม้ชีวิตท่านเพื่อถนอมบ้าน เมืองไว้ให้เราลุกขึ้นเถิด พี่น้องไทยอย่าให้ชีวิตสูญเปล่า รักชาติยิ่งชีพของเราเหมือนดังพงศ์เผ่า ต้นตระกูลไทย.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เพลงต้นตระกูลไทย (เฉพาะสร้อย)
 14. 14. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๔แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๑๒ เรื่อง การอ่านการเขียนคาในมาตราแม่ กนจุดประสงค์ เขียนคาจากคาอ่านได้คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาจากคาอ่านต่อไปนี้๑. กะ - ตัน - ยู = เขียนเป็น๒. หุ่น - ยน = เขียนเป็น๓. จะ - เริน = เขียนเป็น๔. กัน - ดาน = เขียนเป็น๕. อัง - คาน = เขียนเป็น๖. ผน - ผะ - หลิด= เขียนเป็น๗. วอน - เล่ - บอน = เขียนเป็น๘. บุน - คุน = เขียนเป็น๙. ปลา - วาน = เขียนเป็น๑๐. ทา - เวน = เขียนเป็นนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 15. 15. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๕แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๑๓ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กนจุดประสงค์ อ่านออกเสียงคาที่สะกดด้วยมาตราแม่ กนได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาอ่านของคาต่อไปนี้๑. กันดาร อ่านว่า ……………………………….….…..๒. จราจร อ่านว่า ……………………………………..๓. บาเพ็ญ อ่านว่า ……………………………….……..๔. กตัญญู อ่านว่า ………………………………..……..๕. เจริญ อ่านว่า ………………………..…..………..๖. ทาเวร อ่านว่า ……………………….……………..๗. บุญคุณ อ่านว่า ……………………………….……..๘. บริเวณ อ่านว่า .......………………………….….…..๙. ปลาวาฬ อ่านว่า …..…………………………………..๑๐. หารสั้น อ่านว่า …..…………………………………..นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 16. 16. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๖แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๑๔ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กนจุดประสงค์ นักเรียนสามารถจับคู่คาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่คาให้ถูกต้องระหว่างตัวเลขกับตัวอักษร แล้วนาไปเขียนใหม่ให้ถูกต้องตัวอย่าง ราง ๑. ก. คูณ = รางวัลการ ๒. ข. วัล = การคูณภาร ๑. ก. กูล =............................ตระ ๒. ข. ชาญ =.............................พเน ๓. ค. เสริญ =.............................สรร ๔. ง. โรง =.............................เชี่ยว ๕. จ. จร =..............................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๕ ดีมาก๓-๔ ดี๒ พอใช้๐-๑ ปรับปรุง
 17. 17. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๗แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๑๕ เรื่อง คาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กมจุดประสงค์ นักเรียนบอกคาในมาตราแม่ กมได้คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองแล้วขีดเส้นใต้คาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กมมาตราแม่กม ชวนชมพนมมืออารมณ์อย่าถือ ขนมส้มเช้งส่งเสริมความดี มีคนว่าเก่งหนูจงรีบเร่ง ส่งเสริมคุณธรรมเด็กชั้นประถม หน้าตาคมขาความรู้เลิศล้า จิตใจงดงามแผ่นดินชุ่มชื้น แตกตื่นติดตามกล้วยหอมคานาม ล้วนคาแม่กม
 18. 18. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๘แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๑๖ เรื่อง คาที่สะกดด้วยแม่ กมจุดประสงค์ เพื่อสามารถใช้คาแต่งประโยคได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้เติมประโยคให้เหมาะสมชม ชวนชม ภูมิใจ นิยมอมยิ้ม ชิม กลุ่ม ประชุมนม รสขม หอม ออม กลม๑. เด็ก ๆ ชอบรับประทาน.......................๒. ดอกมะลิมีกลิ่น..................น่าดอมดม๓. ฉัน...............เงินวันละ ๑ บาท๔. ใบขี้เหล็กมี..................แต่แม่ชอบนามาแกง๕. คุณครูกาลัง.................อย่าส่งเสียงดัง๖. มะนาวและ................มีรสเปรี้ยว๗. เด็ก ๆ ควรดื่ม...........ก่อนนอน๘. เขา.............ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นแห่งปี๙. นักเรียนกาลังแบ่ง.............ทารายงานวิชาภาษาไทย๑๐.......................เป็นดอกไม้ที่ฉันชอบนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 19. 19. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๑๙แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๑๗ เรื่อง มาตราตัวสะกดจุดประสงค์ บอกคาที่สะกดด้วยมาตราแม่ กมและแม่กนได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาในกรอบข้างล่างที่มีมาตราตัวสะกดแม่ กมและแม่กน เติมในช่องว่างนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุงมาตราตัวสะกดแม่กนแม่กมสีคราม ดินร่วน จาเป็น เหลี่ยม ต้นเทียนบริการ ตุ้มหู วันจันทร์ อารมณ์ พนมมือ
 20. 20. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๐แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๑๘ เรื่อง มาตราแม่ กมจุดประสงค์ นักเรียนสามารถเขียนสะกดคาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาที่สะกดด้วย ม ให้ถูกต้อง๑. .............เชย ๖. พัด................๒. รวบ......... ๗. เหมาะ...........๓. ยิ้ม............. ๘. สวย.............๔. ..............ไฟ ๙. อด.............๕. กลิ่น.......... ๑๐. นอบ............นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมิน หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 21. 21. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๑แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๑๙ เรื่อง มาตราแม่ กมจุดประสงค์ นักเรียนสามารถแยกส่วนประกอบของคาที่กาหนดให้ได้คาชี้แจง ให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคาที่สะกดด้วยมาตราแม่ กมได้ที่ คา พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ตัวอย่าง กลุ้ม กล อุ ม โท๑ ชิม๒ ชม๓ แจ่มใส๔ ยิ้ม๕ พิม๖ ผอม๗ แหนม๘ ดื่ม๙ ย้อม๑๐ อิ่มนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมิน หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 22. 22. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๒แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๐ เรื่อง มาตราแม่ เกยจุดประสงค์ ฝึก อ่าน เขียน คาที่สะกดด้วยแม่ เกย ได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านแล้วเติมพยัญชนะให้เป็นคาที่มีความหมายใจร้า........... คุณนา............. พา...........เรือเจ้านา............ ขายหว......... ช่ว...........ด้วย ต้นกล้ว............ร่ารว.............. ปลอดภั........... ไม่ขโม............นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 23. 23. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๓แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๑ เรื่อง มาตราแม่ เกยจุดประสงค์ เพื่อให้นาคาที่สะกดในแม่ เกย แต่งประโยคได้คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาต่อไปนี้ เขียนเป็นเรื่องราวสั้นๆคุณนาย ขนมกล้วย ต้นกล้วยหวาย ลูกเดือยเรื่อง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 24. 24. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๔แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๒ เรื่อง มาตราแม่ เกอวจุดประสงค์ นักเรียนแยกส่วนประกอบของคาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนกระจายคาต่อไปนี้ลงในตารางให้ถูกต้องคา พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์เกี้ยวเหลวข้าววิวก้าวแถวปลิวเหวเรียวเลว....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 25. 25. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๕แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๓ เรื่อง การเขียนคาในมาตราแม่ เกอวจุดประสงค์ นักเรียนอ่านบทร้อยกรองและเติมพยัญชนะให้เป็นคาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมพยัญชนะในช่องว่างให้มีความหมายสมบูรณ์นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุงแม่จ๋าหนูจิ๋ว นั้นหิ....ข้า....แล้วเสียงลมพัดแผ่.... ดอกแก้....ก็มาแม่ทาไข่ดา.... น้องสา....คอยท่าลมหนา....พัดมา เกี่ย....ข้าวเป็นแถ....พ่อแม่ดีใจ ได้ชีอิ๊…..แล้วคุยกันดังแจ้.... พูดเรื่องรา....ดี
 26. 26. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๖แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๔ เรื่อง คาที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กกจุดประสงค์ อ่านและเขียนคาได้ถูกต้องตอนที่ ๑ คาชี้แจง ให้นักเรียนนาพยัญชนะ ก ข ค ฆ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตอนที่ ๒ คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาที่เขียนถูกต้องเติมลงในช่องว่าง๑. ยุงลายกัดทาให้เป็น...............ไข้เลือดออก ( โลก, โรค )๒. วันหยุดภราดรไปเที่ยวสวน..........( สนุก, สนุข )๓. นาตาลี..............ได้เงินจากแม่ ๑๐ บาท ( โชคดี , โชกดี )๔. ............ลอยอยู่บนท้องฟ้า ( เมข, เมฆ )๕. เด็ก ๆ ชอบเล่น..........เก็บ ในห้องเรียน ( หมาก, หมาค )นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๑๗-๒๐ ดีมาก๑๔-๑๖ ดี๑๐-๑๓ พอใช้๐-๙ ปรับปรุงก ข ค ฆความสุ.... วิห.... ประมุ.... บริจา.... ปลาหมึ....ข้าศึ.... สุ....ภาพ ห่อหม.... ปลั๊....ไฟ สุนั....กระบอ.... ออ....กาลัง ตะโพ.... ความทุ....ข์ เม....หมอ....
 27. 27. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๗แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๕ เรื่อง มาตราแม่กกจุดประสงค์ นักเรียนสามารถแยกส่วนประกอบของคาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนกระจายคาต่อไปนี้ลงในตารางให้ถูกต้องคา พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์เลขเผือกผักลวกโลกปลั๊กกากฉกฉีกหยักนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 28. 28. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๘แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๖ เรื่อง ปริศนาแม่กกจุดประสงค์ นักเรียนอ่านและเขียนคาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาในกรอบมาใส่ท้ายคากลอนปริศนาให้ถูกต้องดอกไม้ ปาก โลก บริจาค กระบอกเผือก ฝัก ข้าศึก โจ๊ก เลขคณิตอะไรเอ่ย ?๑. มีเกสรแซมกลิ่นหอมสวยดี ทายว่า..................๒. ใช้กิน ใช้พูดเอื้อนเอ่ยวจี ทายว่า.................๓. หัวอยู่ใต้ดินคนกินแล้วอิ่ม ทายว่า................๔. เด็กนับ หนึ่ง สอง ลองคิดให้ดี ทายว่า................๕. กลม ๆ กว้างใหญ่เราได้อาศัย ทายว่า...............๖. ใส่ชามร้อน ๆ อาหารอ่อนตอนเช้าชอบกิน ทายว่า............๗. ข้าวโพดเต็มต้นคนเรียกเป็นอะไร ทายว่า.................๘. ให้เป็นเงินทองข้าวของก็มี คิดดูให้ดีเรียกว่าอะไร..........๙. ไม้ไผ่กลม ๆ ตัดลงเป็นท่อน ช่วยฉันคิดก่อนเรียกทรงอะไร.........๑๐. เห็นหน้าต้องสู้ ศัตรูของไทย เรียกว่าอะไรให้ลองทายดู..........นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 29. 29. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๒๙แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๗ เรื่อง คาที่สะกดด้วยมาตราแม่กดจุดประสงค์ ๑. จาแนกคาที่สะกดด้วยแม่ กดและบอกคาอ่านได้คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วเลือกคาที่มีมาตราตัวสะกดแม่กด พร้อมเขียนคาอ่านของคาลงในตารางตารวจตรวจจับคนพูดปดชอบขับรถประหลาดขาดสติประพฤติตนประมาทขาดสมาธิใช้สิทธิในทางผิดชีวิตวายที่ คา คาอ่านตัวอย่าง อนุญาต อะ – นุ - ยาด๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๐นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 30. 30. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๐แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๒๘ เรื่องคาที่สะกดด้วยแม่ กดจุดประสงค์ เพื่อสามารถใช้คาแต่งประโยคได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้เติมประโยคให้เหมาะสมลงโทษ ตารวจ บาสเกตบอล ตักบาตร ราชสีห์พิษ รถบัส ถาด ความสามารถ ซื่อสัตย์๑. คุณครู.....................ลูกศิษย์ที่ไม่ทาการบ้านคณิตศาสตร์๒ .......................ตรวจรถมอเตอร์ไซที่มีควันดา๓. คุณแม่.......................ทุกวันอาทิตย์๔. นิดหน่อยชอบวาดรูป........................เจ้าแห่งป่าใหญ่๕. เขาชอบเล่น...........................มากกว่าฟุตบอล๖. น้องนั่ง................ไปเที่ยวสวนสัตว์๗. แม่ถือ..................ขนมไปขายที่ตลาด๘. เขามี.............ในการเล่นกีฬา๙. พ่อค้าต้อง.............ต่ออาชีพ๑๐. อาหารหมักดองอาจจะมี...............ต่อร่างกายนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 31. 31. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๑แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๒๙ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กดจุดประสงค์ นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกอักษรที่ปรากฏในผลไม้ เติมในช่องว่างให้ถูกต้องโอกา...... อาวุ.... มารยา.....สามา...... สาหั... สาเห.......บริษั...... ประมา..... ผลิ......นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๘-๙ ดีมาก๖-๗ ดี๔-๕ พอใช้๐-๓ ปรับปรุงจ รถ ษ ช ส ท ธด ต ศ ตร ติ ตุ
 32. 32. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๒.แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๓๐ เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กดจุดประสงค์ นักเรียนสามารถเขียนคาอ่านได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาอ่านจากคาที่กาหนดให้แล้วระบายสีให้สวยงามตัวอย่าง โทรศัพท์ อ่านว่า โท – ระ – สับพระองค์ ราชสาส์นอ่านว่า อ่านว่า................................... ...................................ราชสีห์ นาฏศิลป์อ่านว่า อ่านว่า................................... ...................................ซื่อสัตย์ ขยายพันธุ์อ่านว่า อ่านว่า................................... ...................................ดวงจันทร์ หุ่นยนต์อ่านว่า อ่านว่า................................... ...................................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 33. 33. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๓แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๓๑ เรื่อง การอ่านการเขียนคาในมาตราแม่ กบจุดประสงค์ นักเรียนแยกส่วนประกอบของคาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนกระจายคาต่อไปนี้ลงในตารางให้ถูกต้องคา พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด รูปวรรณยุกต์บาปภาพรูปลาภธูปขอบแสบหอบเงียบควบนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 34. 34. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๔แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๓๒ เรื่อง การเขียนคาในมาตราแม่ กบจุดประสงค์ เขียนคาจากคาอ่านได้คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาจากคาอ่านต่อไปนี้๑. เคา - รบ = เขียนเป็น๒. บาบ = เขียนเป็น๓. รูบ - พาบ = เขียนเป็น๔. โชก - ลาบ = เขียนเป็น๕. กรุง - เทบ = เขียนเป็น๖. ทูบ - เทียน = เขียนเป็น๗. สุ - พาบ = เขียนเป็น๘. สะ - พาบ = เขียนเป็น๙. สาบ – แช่ง = เขียนเป็น๑๐. พาบ – พด = เขียนเป็นนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 35. 35. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๕แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๓๓ เรื่อง การสะกดคาไม่ตรงมาตราจุดประสงค์ นักเรียนสามารถเขียนสะกดคาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาพยัญชนะมาตราแม่ กบ แม่กนในช่องว่างนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุงเติมตัวสะกดลงในกล่องของขวัญนะคะสั__คับ ปราร___สั__ระยุทธ์ มหรส___แม่กบสั__ฐานอนาจา__ไกรส __บั__ชรอาสั__นงครา__สั__จรกันดา__แม่กน
 36. 36. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๖แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๓๔ เรื่อง มาตราตัวสะกดจุดประสงค์การเรียนรู้ จาแนกคาตามมาตรตัวสะกดได้คาชี้แจง อ่านคาที่กาหนดให้ แล้วเขียนลงในตารางคาในมาตราแม่ กบ คาในมาตราแม่ เกอว....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุงต้นข้าว เคารพ โชคลาภ ฤดูหนาวสภาพ ทาบาป เกลียว รูปภาพประเดี๋ยว หาว เสือดาว ธูป รถสองแถวดินเหนียว กรุงเทพ
 37. 37. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๗แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๓๕ เรื่อง การันต์จุดประสงค์ นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตัวการันต์ได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกตัวการันต์ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องต์ ย์ ร์ พ์ ค์ ฆ์ท์ น์ ข์ ธ์ ณ์ ตร์รถทัว...... สวดมน....หนังสือพิม..... เหตุการ.......พระสง..... น้ามน.....ภาพยน.... โทรศัพ....วันศุก..... โทรทัศ....นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุงเติมตัวไหนดีล่ะเพื่อน ๆ
 38. 38. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๘แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๓๖ เรื่อง การสะกดคาจุดประสงค์ นักเรียนสามารถเขียนสะกดคาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาตามความหมายและเสียงอ่านให้ถูกต้องที่ ความหมาย คาอ่าน คาศัพท์๑ ลาบาก แห้งแล้ง ฝืดเคือง กัน – ดาน๒ คิดถึง ถะ – หวิน๓ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ทะ- นา- คาน๔ ทาให้เต็มบริบูรณ์ เพิ่มพูน ประพฤติ บา – เพ็น๕ ปฏิบัติรับใช้ ให้ความสะดวกต่าง ๆ บอ – ริ – กาน๖ รู้อุปการะที่ท่านทาให้ รู้คุณท่าน กะ – ตัน – ยู๗ การเคลื่อนไปมาตามเส้นทางของยวดยาน คนหรือสัตว์ เรียกผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจราจร เช่นตารวจจราจรจะ – รา – จอน๘ หน่วยวัดปริมาตรของอังกฤษและหน่วยวัดปริมาตรของสหรัฐอเมริกาแกน – ลอน๙ เทศกาลขึ้นปีใหม่อย่างเก่าของไทยตรงกับวันที่๑๓ – ๑๕ เมษายนสง – กราน๑๐ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วย เครื่องประกอบ อุบ – ปะ - กอนนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 39. 39. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๓๙แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๓๗ เรื่อง การสะกดคาจุดประสงค์ นักเรียนสามารถเขียนสะกดคาได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาอ่านของคาที่กาหนดให้ถูกต้องที่ คาอ่าน คาศัพท์๑ กา – ตูน๒ เท – พา – รัก๓ สม – บูน๔ อา – จาน๕ บอ – ริ – สุด๖ ดวง – จัน๗ มะ – ม่วง – หิม – มะ – พาน๘ พระ – สง๙ ยัก๑๐ โท – ระ - ทัดนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 40. 40. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๐แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๓๘ เรื่อง คาที่มี ห นาจุดประสงค์ นักเรียนขีดเส้นใต้คาที่มี ห นา ได้ถูกต้องคาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ ห นา ขีดเส้นใต้คาที่มี ห นาแล้วคัดลงในบรรทัด....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ให้ หนึ่ง หาย หมายหาว หิว หน่อย หนูใหม่ หอน ห้อย เหงาเหา เหว หว้า หน้าหนาว ห้วย หอม เหนื่อยน้อง หน่าย หัด หวาย
 41. 41. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๑แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๓๙ เรื่อง อักษรนาจุดประสงค์ นักเรียนเลือกคาเติมลงในช่องว่างได้สมบูรณ์คาชี้แจง ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์๑. เด็กโรงเรียนนี้ใช้น้าอย่าง...............................๒. ในป่ามีสัตว์หลายชนิด เช่น เสือ กระต่าย หมี และ................๓. ขนมที่ผมชอบที่สุดคือ..............................๔. ที่วัดมีงานประจาปี เด็กๆ ชอบไปเล่น.........................๕. แม่พาฉันไปซื้อผลไม้และ......................ที่ตลาด๖. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็ก........................ชาติเจริญ๗. พออ่านนิทานจบ คุณครูก็ให้.................ข้อคิดจากเรื่อง๘. นี่เธอ อย่าไปเบียดเขานัก .....................มาหาฉันก็ได้๙. คนที่มีความขยัน อดทน ทาอะไรก็......................๑๐....................เป็นสัตว์ที่ทาให้เราเป็นโรคตาแดงนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุงฉลาด ซ่าหริ่ม ประหยัด หมาป่า แมลงหวี่ขยับ ขนม สรุป สาเร็จ ม้าหมุน
 42. 42. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๒แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔๐ เรื่อง อักษรนาจุดประสงค์ นักเรียนเขียนคาจากคาอ่านได้คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาจากคาอ่านที่กาหนดให้๑. สะ – หรุบ เขียนเป็น๒. สะ – เด็ด เขียนเป็น๓. จะ - หรวด เขียนเป็น๔. สะ – หวัน เขียนเป็น๕. สัง – ขะ – หยา เขียนเป็น๖. สะ – หมุด เขียนเป็น๗. ขะ – หยะ เขียนเป็น๘. ขะ – เหมน เขียนเป็น๙. ขะ – หนาน เขียนเป็น๑๐. กะ- เสม เขียนเป็นนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 43. 43. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๓แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔๑ เรื่อง อักษรนาจุดประสงค์ นักเรียนอ่านและเขียนคาที่มีอักษรนาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาอ่านจากคาที่กาหนดให้๑. สงบ อ่านว่า ........................................๒. ฉลอง อ่านว่า ........................................๓. ถนัด อ่านว่า .........................................๔. สรุป อ่านว่า .....................................๕. ไถล อ่านว่า ........................................๖. สว่าง อ่านว่า ..........................................๗. ขนุน อ่านว่า .........................................๘. ผลิต อ่านว่า .........................................๙. สมุด อ่านว่า ..........................................๑๐. ขยาย อ่านว่า .........................................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 44. 44. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๔แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔๒ เรื่อง อักษรนาจุดประสงค์ นักเรียนอ่านและเขียนคาที่มีอักษรนาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคาที่มี ห นา พยัญชนะต้นที่กาหนดให้๑. หม ......................... ........................ .....................๒. หน ......................... ........................ .....................๓. หล ......................... ........................ .....................๔. หว ......................... ........................ .....................๕. หง ......................... ........................ .....................๖. หย ......................... ........................ .....................๗. หญ ......................... ........................ .....................๘. หร ......................... ...................... ...................๙. หล .......................... ....................... .....................๑๐. หม ......................... ..................... ...................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 45. 45. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๕แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔๓ เรื่อง อักษรนาจุดประสงค์ จาแนกส่วนประกอบของคาที่มีอักษรนาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนจาแนกส่วนประกอบของคาต่อไปนี้ลงในตารางคา พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด๑. หญ้า๒. อยู่๓. หน้า๔. เหงือก๕. เหมา๖. หมาย๗. ใหญ่๘. หว้า๙. แหวก๑๐. หมู......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 46. 46. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๖แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔๔ เรื่อง อักษรนาจุดประสงค์ อ่านและเขียนคาที่มีอักษรนาได้คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้ โดยขีด หน้าคาที่เขียนถูกและขีด  หน้าคาที่เขียนผิด แล้วแก้ใหม่ให้เป็นคาที่ถูกต้อง.................. ๑. สุนัข ................................................................... ๒. ตัวเลก ................................................................... ๓. ความสุก ................................................................... ๔. ข้าวสุก ................................................................... ๕. ก้อนเมฆ .................................................................. ๖. กาฝาก .................................................................. ๗. ประโยก ................................................................... ๘. ยาคจน .................................................................. ๙. คางคก .................................................................. ๑๐. หลากหลาย .................................................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 47. 47. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๗แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔๕ เรื่องคาควบไม่แท้ ร เป็นตัวควบจุดประสงค์ นักเรียนอ่านคาควบกล้าได้คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนอ่านคาของคาต่อไปนี้ทรุดโทรม อ่านว่า...................................นกอีนทรี อ่านว่า...................................มัทรี อ่านว่า...................................พุทรา อ่านว่า...................................เทริด อ่านว่า...................................ทรวง อ่านว่า...................................ไทร อ่านว่า...................................แทรก อ่านว่า...................................ฉะเชิงเทรา อ่านว่า...................................ทราม อ่านว่า...................................นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุงควบไม่แท้
 48. 48. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๘แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔๖ เรื่อง คาควบกล้าจุดประสงค์ นักเรียนบอกคาควบแท้ได้คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคาต่อไปนี้แล้วเลือกคาควบไม่แท้แล้วคัดลงในช่องว่างปลูกพริก เสร็จ กล้วย สีคราม สร้อยทราย เปรี้ยว สร้าง โทรม ตรวจจริง ปลิง สรง ครก ความรู้พุทรา กรม ทรุด แทรกคาควบไม่แท้นักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง……………………………………….……………………………………….………………………………………..……………………………………….………………………………………..
 49. 49. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๔๙แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนชุดที่ ๔๗ เรื่อง คาควบกล้าจุดประสงค์ นักเรียนจาแนกคาควบกล้าได้ถูกต้องคาชี้แจง ในกระถางดอกไม้มีคาควบกล้าแท้ทั้งหมด ๑๐ คา ให้นักเรียนเลือกคาควบกล้าแท้ แล้วนาไปเขียนลงในดอกไม้ให้ครบถ้วนเกลียว กุหลาบ เปรี้ยว ความรู้ หนามกล่อง สงคราม หยอกล้อ ครอบครัว หวาดหวั่นปกครอง แปลบ พร้อมเพรียงล้าหลัง กากวม กล้วย สอดแทรกนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 50. 50. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๕๐แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๔๘ เรื่อง ไตรยางศ์จุดประสงค์ นักเรียนสามารถจาแนกคาที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่าได้คาชี้แจง ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคาที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่า๑. สูง ยก ดิน ห่าน๒. หาย บ้าน ขาด ลอย๓. นี เด็ก บัว ก้อย๔. เปื้อน หอย ตอก แค๕. ตุ๊ก ใช่ จับ แก๖. เดือน ลับ หอบ แจว๗. ข่า ดาว ยาว แถว๘. ฝูง ต่า แกว เรือ๙. ฉัน ทา เตา เผา๑๐. นก เป็ด บิน สูงนักเรียนอ่าน-เขียนได้ถูกต้อง..........คะแนนคะแนนที่ได้ระดับการประเมินสรุปผลการประเมินหมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน๙-๑๐ ดีมาก๗-๘ ดี๕-๖ พอใช้๐-๔ ปรับปรุง
 51. 51. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๓ หน้า ๕๑แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนชุดที่ ๔๙ เรื่อง ไตรยางศ์จุดประสงค์ นักเรียนจาแนกคาที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงได้คาชี้แจง ให้นักเรียนวงกลมรอบคาที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง๑. สูญเสีย เรียนรู้ ตุ๊กตา๒. ก๋วยเตี๋ยว ฝักใฝ่ มาม่า๓. สายสร้อย ท้องฟ้า จาปา๔. น่ารัก ส่วนสูง เด็กดี๕. นกน้อย ตกใจ ขนส่ง๖. ร้อยรัด ห่อผ้า ลับตา๗. เกลือแกง ใส่เสื้อ นาฬิกา๘. รถไฟ มืดค่า หัวหอม๙. เสียดสี ดอกแ฀

×