บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

23,313 views
22,833 views

Published on

Published in: Education

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 1. 1. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 1บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 2บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. 3. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 3บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่คำที่คำที่คำ๑ เกวียน ๒๖ กร ๕๑ กะโหลก ๗๖ ขวัญ๒ เกษตรกรรม ๒๗ กรรม ๕๒ กะพริบ ๗๗ ขวาก๓ เกี้ยวพาราสี ๒๘ กระเซ้าเย้าแหย่ ๕๓ กะหล่าดาว ๗๘ ขัดเขมร๔ เขม้น ๒๙ กระแต ๕๔ กะหล่าปม ๗๙ ขายผ้าเอาหน้ารอด๕ เข้าสุหนัต ๓๐ กระดังงา ๕๕ กัมปนาท ๘๐ ข้าวปุ้น๖ เค้ก ๓๑ กระดาษสา ๕๖ กัลป์ ๘๑ คณิตศาสตร์๗ เคร่งเครียด ๓๒ กระตั้ว ๕๗ กัลปาฯ ๘๒ คทาธร๘ เคร่งขรึม ๓๓ กระต่ายตืนตูม ๕๘ กัลยา ๘๓ คนทีไม่มีจุดมุ่งหมายใดในชีวิต เปรียบเสมือนเรือไม่มีหางเสือ๙ เคราะห์ดี ๓๔ กระบาล ๕๙ ก้านธูป ๘๔ คมนาคม๑๐ เคราะห์หามยามร้าย ๓๕ กระบี ๖๐ การเวก ๘๕ ครรชิต๑๑ เครืองเซ่น ๓๖ กระบือ ๖๑ การ์ตูน ๘๖ ครรภ์๑๒ เครืองถม ๓๗ กระออม ๖๒ กาลเทศะ ๘๗ ครรลอง๑๓ เครืองสังเวย ๓๘ กราฟ ๖๓ กาฬสินธุ์ ๘๘ ครันคราม๑๔ เคหา ๓๙ กรีธาทัพ ๖๔ ก่ายาน ๘๙ ครันคร้าม๑๕ เคอร์เซอร์ ๔๐ กรุงรัตนโกสินทร์ ๖๕ กิจกรรม ๙๐ คราวเคราะห์๑๖ แกลดิโอลัส ๔๑ กรุ้มกริม ๖๖ กุณฑล ๙๑ คร่าครวญ๑๗ แครอท ๔๒ กลอนกานท์ ๖๗ กุหลาบ ๙๒ ครื้นเครง๑๘ โกฏิ ๔๓ กลอุบาย ๖๘ ขนบธรรมเนียม๙๓ คละเคล้า๑๙ โฆษณา ๔๔ กลัวให้ถูกท่า กล้าให้ถูกที ดีให้ถูกทาง๖๙ ขนัด ๙๔ คลิก๒๐ ไกรสร ๔๕ กล่าวหา ๗๐ ขยับ ๙๕ ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ๒๑ กงเกวียนก่าเกวียน ๔๖ ก๋วยเตี๋ยว ๗๑ ขยาย ๙๖ ความดีงามไม่มีในคนพาล๒๒ กฎจราจร ๔๗ ก๋วยสลาก ๗๒ ขยิบตา ๙๗ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย๒๓ กฐิน ๔๘ กวัดแกว่ง ๗๓ ขยุกขยิก ๙๘ คอนเสิร์ต๒๔ กตัญญู ๔๙ กษัตริย์ ๗๔ ขรัว ๙๙ คอฝิ่น๒๕ กนก ๕๐ กอปร ๗๕ ขวนขวาย ๑๐๐ คอมพิวเตอร์
 4. 4. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 4บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑๐๑ คอลัมน์ ๑๒๖ จรลี ๑๕๑ ชาญ ๑๗๖ ตลก๑๐๒ คัคนานต์ ๑๒๗ จริต ๑๕๒ ช่านาญ ๑๗๗ ตวาด๑๐๓ คาร์เนชัน ๑๒๘ จ้อกแจ้กจอแจ ๑๕๓ ชิวหา ๑๗๘ ตะกละ๑๐๔ ค่าสาป ๑๒๙ จักรยานยนต์ ๑๕๔ ชีวาลัย ๑๗๙ ตะขิดตะขวงใจ๑๐๕ คีย์บอร์ด ๑๓๐ จักษุ ๑๕๕ ชุลมุน ๑๘๐ ตักบาตรเทโว๑๐๖ คุณสมบัติ ๑๓๑ จับปลาสองมือ ๑๕๖ ชุลีกร ๑๘๑ ต่านาน๑๐๗ ฆราวาส ๑๓๒ จาบัลย์ ๑๕๗ ซอ ๑๘๒ ต่ารวจ๑๐๘ งอมแงม ๑๓๓ จินตนาการ ๑๕๘ ซาบซึ้ง ๑๘๓ ติดลูกไม้พราว๑๐๙ งานเมาลิต ๑๓๔ จิ๊ปโซฟิลล่า ๑๕๙ ซึง ๑๘๔ ติว๑๑๐ งานนักขัตฤกษ์๑๓๕ ฉกรรจ์ ๑๖๐ ซือกินไม่หมดคดกินไม่นาน๑๘๕ เต้าหู้๑๑๑ งานหัตถกรรม ๑๓๖ ฉงน ๑๖๑ ซือสัตย์ ๑๘๖ ถนน๑๑๒ เจดีย์ ๑๓๗ ฉลองพระองค์ ๑๖๒ ญาติ ๑๘๗ ถวาย๑๑๓ เจตนารมณ์ ๑๓๘ ฉัตร ๑๖๓ ดวงมาน ๑๘๘ ถึงแก่กรรม๑๑๔ เจริญ ๑๓๙ ฉันทลักษณ์ ๑๖๔ ดอกพิกุลจะร่วง ๑๘๙ ถุงพระบาท๑๑๕ เจียน ๑๔๐ ฉายฉาน ๑๖๕ ดับเบิ้ลคลิก ๑๙๐ ถุงพระหัตถ์๑๑๖ เฉไฉ ๑๔๑ ฉายา ๑๖๖ ดาวพระเคราะห์ ๑๙๑ เถลไถล๑๑๗ เชิงตะกอน ๑๔๒ ชนนี ๑๖๗ ดิเรก ๑๙๒ แถลงการณ์๑๑๘ เชิญชวน ๑๔๓ ชมรม ๑๖๘ เดียรัจฉาน ๑๙๓ แถลงข่าว๑๑๙ เชียนหมาก ๑๔๔ ชลธาร ๑๖๙ ไดโนเสาร์ ๑๙๔ แถลงไข๑๒๐ เชือน ๑๔๕ ชลนา ๑๗๐ ไดรเวอร์ ๑๙๕ ทรงศักดิ์๑๒๑ เซฟ ๑๔๖ ชลมารค ๑๗๑ ต้นยาร่วง ๑๙๖ ทรพี๑๒๒ แจ่มจรัส ๑๔๗ ช็อกโลก ๑๗๒ ตรวจตรา ๑๙๗ ทรรศน์๑๒๓ โจงกระเบน ๑๔๘ ชะรอย ๑๗๓ ตระ ๑๙๘ ทรรศนะ๑๒๔ จรรโลงใจ ๑๔๙ ชันษา ๑๗๔ ตริตรอง ๑๙๙ ทรหด๑๒๕ จรรยา ๑๕๐ ชั้นอวกาศ ๑๗๕ ตรีกูฏ ๒๐๐ ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. 5. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 5บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๒๐๑ ทรามสวาสดิ ๒๒๖ เทศกาล ๒๕๑ นัย ๒๗๖ บริสุทธิ์๒๐๒ ทวาร ๒๒๗ เทศกาลกินเจ ๒๕๒ นัยน์ตา ๒๗๗ บวงสรวง๒๐๓ ทวาราวดี ๒๒๘ เทศน์ ๒๕๓ นัยนา ๒๗๘ บวช๒๐๔ ทองกวาว ๒๒๙ เทศบาล ๒๕๔ นาฏศิลป์ ๒๗๙ บ๊วย๒๐๕ ทอประกาย ๒๓๐ เทียงธรรม ๒๕๕ น้่าอมฤต ๒๘๐ บักหุ่ง๒๐๖ ทะมึน ๒๓๑ โทมนัส ๒๕๖ นิทรา ๒๘๑ บั้งไฟ๒๐๗ ทะแม่ง ๒๓๒ โทรทัศน์ ๒๕๗ นิทาน ๒๘๒ บังเอิญ๒๐๘ ทะยาน ๒๓๓ โทรศัพท์ ๒๕๘ นิทานชาดก ๒๘๓ บัญชีงบดุล๒๐๙ ทะลาย ๒๓๔ ธรณี ๒๕๙ นิทานปรัมปรา ๒๘๔ บัณฑิต๒๑๐ ทัณฑ์ ๒๓๕ ธรรม ๒๖๐ นิมิต ๒๘๕ บัตร๒๑๑ ทัวร์ ๒๓๖ ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม๒๖๑ เนรมิต ๒๘๖ บันดาล๒๑๒ ทัศนะ ๒๓๗ ธารน้่าใจ ๒๖๒ ธาตุ ๒๘๗ บาดาล๒๑๓ ทัศนาจร ๒๓๘ ธุรกิจ ๒๖๓ นมัสการ ๒๘๘ บาตรพระ๒๑๔ ทายาท ๒๓๙ ธุลี ๒๖๔ นักขัตฤกษ์ ๒๘๙ บาทบงสุ์๒๑๕ ทินกร ๒๔๐ นกงัว ๒๖๕ บทบาท ๒๙๐ บายศรี๒๑๖ ทิวทัศน์ ๒๔๑ นครา ๒๖๖ บทมาลย์ ๒๙๑ บ่าเพ็ญ๒๑๗ ทิวา ๒๔๒ นคเรศ ๒๖๗ บรรทัด ๒๙๒ บิณฑบาต๒๑๘ ทิศ ๒๔๓ นพคุณ ๒๖๘ บรรพชน ๒๙๓ บิตุรงค์๒๑๙ ทีม ๒๔๔ นพมาศ ๒๖๙ บรรพชา ๒๙๔ บิตุเรศ๒๒๐ ทึง ๒๔๕ นภา ๒๗๐ บรรพบุรุษ ๒๙๕ บีฑา๒๒๑ ทุเรียน ๒๔๖ นมัสการ ๒๗๑ บรรยากาศ ๒๙๖ บุญผะเหวด๒๒๒ เทคโนโลยี ๒๔๗ น้อยหน่า ๒๗๒ บรรยาย ๒๙๗ บุฟเฟ่ต์๒๒๓ เทคโนโลยีชีวภาพ๒๔๘ นักขัตฤกษ์ ๒๗๓ บรรลัย ๒๙๘ บุรุษไปรษณีย์๒๒๔ เทวัญ ๒๔๙ นักษัตร ๒๗๔ บริวาร ๒๙๙ บุษบง๒๒๕ เทเวศ ๒๕๐ นันทน์ ๒๗๕ บริษัท ๓๐๐ บุหงา
 6. 6. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 6บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๓๐๑ บุหลัน ๓๒๖ ประดิดประดอย ๓๕๑ ปริศนา ๓๗๖ ผอบ๓๐๒ บูลเบอรี ๓๒๗ ประดิษฐาน ๓๕๒ ปรีชา ๓๗๗ ผ้าก่ามะหยี๓๐๓ เบญจมาศ ๓๒๘ ประทับ ๓๕๓ ปรีชาชาญ ๓๗๘ ผิวพรรณ๓๐๔ เบนซิน ๓๒๙ ประพฤติ ๓๕๔ ปศุสัตว์ ๓๗๙ ฝรัง๓๐๕ แบคทีเรีย ๓๓๐ ประเพณี ๓๕๕ ปอยหลวง ๓๘๐ พงศ์พันธุ์๓๐๖ โบราณกาล ๓๓๑ ประมาท ๓๕๖ ปะหนัน ๓๘๑ พงศาวดาร๓๐๗ โบราณคดี ๓๓๒ ประมุข ๓๕๗ ปัจจุบัน ๓๘๒ พจนานุกรม๓๐๘ โบสถ์ ๓๓๓ ประยุกต์ ๓๕๘ ปัถพี ๓๘๓ พจนารถ๓๐๙ ป.ล. ๓๓๔ ประโยชน์ ๓๕๙ ปัสสาวะ ๓๘๔ พจมาน๓๑๐ ปกเกศ ๓๓๕ ประวัติ ๓๖๐ ป่าโปร่ง ๓๘๕ พญานาค๓๑๑ ปโกฏิ ๓๓๖ ประวัติศาสตร์ ๓๖๑ ปาล์ม ๓๘๖ พยาธิ๓๑๒ ปฏิบัติ ๓๓๗ ประวิง ๓๖๒ ปีติ ๓๘๗ พรรค๓๑๓ ปฏิบัติธรรม ๓๓๘ ประสงค์ ๓๖๓ ปี่พาทย์เครืองใหญ่๓๘๘ พรรณนา๓๑๔ ปฏิภาณ ๓๓๙ ประสบการณ์ ๓๖๔ ปีศาจ ๓๘๙ พรรณไม้๓๑๕ ปฏิเสธ ๓๔๐ ประสูติ ๓๖๕ เปรมปรีดา ๓๙๐ พรรณราย๓๑๖ ปณิธาน ๓๔๑ ปรักหักพัง ๓๖๖ เปรมปรีดิ์ ๓๙๑ พรรษา๓๑๗ ปทุมา ๓๔๒ ปรัชญา ๓๖๗ เปรืองปราด ๓๙๒ พรหม๓๑๘ ประกาศ ๓๔๓ ปรากฏ ๓๖๘ เปอร์เซนต์ ๓๙๓ พระขรรค์๓๑๙ ประจ๋อประแจ๋ ๓๔๔ ปราชญ์ ๓๖๙ โปรตีน ๓๙๔ พระเขนย๓๒๐ ประจักษ์ ๓๔๕ ปรารถนา ๓๗๐ ไปรษณีย์ ๓๙๕ พระชนนี๓๒๑ ประจัญ ๓๔๖ ปรารมภ์ ๓๗๑ ผกา ๓๙๖ พระทนต์๓๒๒ ประชวร ๓๔๗ ปราศจาก ๓๗๒ ผจญภัย ๓๙๗ พระทรวง๓๒๓ ประชาสัมพันธ์ ๓๔๘ ปราศรัย ๓๗๓ ผไท ๓๙๘ พระแท่น๓๒๔ ประณต ๓๔๙ ปราสาท ๓๗๔ ผลิตภัณฑ์ ๓๙๙ พระธ่ามรงค์๓๒๕ ประณม ๓๕๐ ปริมาณ ๓๗๕ ผสมผสาน ๔๐๐ พระธิดา
 7. 7. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 7บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๔๐๑ พระนาสา ๔๒๖ พระลักษมณ์๔๕๑ พะโล้ ๔๗๖ เพลงปฏิพากย์๔๐๒ พระนาสิก ๔๒๗ พระศอ ๔๕๒ พะอืดพะอม ๔๗๗ เพาเวอร์พอยท์๔๐๓ พระเนตร ๔๒๘ พระเศียร ๔๕๓ พักตร์ ๔๗๘ เพาะพันธุ์๔๐๔ พระบรมมหาราชวัง ๔๒๙ พระสนับเพลา ๔๕๔ พัฒนา ๔๗๙ เพิงผา๔๐๕ พระบรมราชวินิจฉัย ๔๓๐ พระเสโท ๔๕๕ พันธุกรรม ๔๘๐ แพรวพราว๔๐๖ พระบรมราชโองการ ๔๓๑ พระหทัย ๔๕๖ พัลวัน ๔๘๑ โพยม๔๐๗ พระบรมราโชวาท ๔๓๒ พระหัตถ์ ๔๕๗ พาร์สเลย์ ๔๘๒ โพระดก๔๐๘ พระบาท ๔๓๓ พระอัยกา ๔๕๘ พารา ๔๘๓ ไพศาล๔๐๙ พระปฐมเจดีย์ ๔๓๔ พระอัยกี ๔๕๙ พาราไซต์ ๔๘๔ ฟรี๔๑๐ พระปราง ๔๓๕ พระอินทร์ ๔๖๐ พาสเวิร์ด ๔๘๕ ฟรีเซีย๔๑๑ พระพักตร์ ๔๓๖ พระอุระ ๔๖๑ พิฆาต ๔๘๖ ฟอนต์๔๑๒ พระพาย ๔๓๗ พระโอรส ๔๖๒ พิจารณ์ ๔๘๗ โฟลเดอร์๔๑๓ พระพาหา ๔๓๘ พระโอษฐ์ ๔๖๓ พิจารณา ๔๘๘ ไฟล์๔๑๔ พระพิฆเนศ ๔๓๙ พร่าเพรียก ๔๖๔ พิทักษ์ ๔๘๙ ภวังค์๔๑๕ พระภูษา ๔๔๐ พริ้น ๔๖๕ พิธีรีตอง ๔๙๐ ภักดี๔๑๖ พระมหากรุณาธิคุณ ๔๔๑ พฤกษา ๔๖๖ พินิจ ๔๙๑ ภัยพิบัติ๔๑๗ พระมารดา ๔๔๒ พฤติกรรม ๔๖๗ พิโรธ ๔๙๒ ภาคภูมิ๔๑๘ พระราชด่าริ ๔๔๓ พฤษภาคม ๔๖๘ พิศ ๔๙๓ ภาพยนตร์๔๑๙ พระราชทาน ๔๔๔ พลศึกษา ๔๖๙ พิเศษ ๔๙๔ ภารกิจ๔๒๐ พระราชธิดา ๔๔๕ พลับพลา ๔๗๐ พิสูจน์ ๔๙๕ ภาวะ๔๒๑ พระราชปณิธาน ๔๔๖ พลาดพลั้ง ๔๗๑ พีระมิด ๔๙๖ ภิกษุ๔๒๒ พระราชมารดา ๔๔๗ พลาสติก ๔๗๒ พุทธรักษา ๔๙๗ ภุมรี๔๒๓ พระราชวัง ๔๔๘ พลุกพล่าน ๔๗๓ พุทธศาสนิกชน ๔๙๘ ภูเก็ต๔๒๔ พระราชอุทยาน ๔๔๙ พสกนิกร ๔๗๔ พุพธทาสภิกขุ ๔๙๙ ภูผา๔๒๕ พระราชโอรส ๔๕๐ พสุธา ๔๗๕ เพชรรูจี ๕๐๐ ภูมิใจ
 8. 8. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 8บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๕๐๑ ภูมิประเทศ ๕๒๖ มารยา ๕๕๑ ร้องอึง ๕๗๖ ลอก๕๐๒ ภูมิปัญญา ๕๒๗ มารยาท ๕๕๒ ร้อนเร่า ๕๗๗ ลายเซ็นต์๕๐๓ ภูมิศาสตร์ ๕๒๘ มิตร ๕๕๓ ระคน ๕๗๘ ลาสเบอรี๕๐๔ ภูมิอากาศ ๕๒๙ มิตรภาพ ๕๕๔ ระบบสุริยจักรวาล๕๗๙ ล่าเค็ญ๕๐๕ ภูวไนย ๕๓๐ เมขลา ๕๕๕ ระมัดระวัง ๕๘๐ ล่าไพ่๕๐๖ มณฑล ๕๓๑ เมรุ ๕๕๖ ระหกระเหิน ๕๘๑ ลิเกป่า๕๐๗ มดตะนอย ๕๓๒ เมาส์ ๕๕๗ รักษาการณ์ ๕๘๒ ลิขสิทธิ์๕๐๘ มนต์สะกด ๕๓๓ แม่โพสพ ๕๕๘ รังสรรค์ ๕๘๓ ลิขิต๕๐๙ มนุษยธรรม ๕๓๔ โมเด็ม ๕๕๙ รัฐ ๕๘๔ ลิงค์๕๑๐ มนุสสา ๕๓๕ โมหันธ์ ๕๖๐ รัดพระองค์ ๕๘๕ ลิลลี๕๑๑ มโนราห์ ๕๓๖ ยลยิน ๕๖๑ รัตนตรัย ๕๘๖ ลูกปะหล่า๕๑๒ มรคา ๕๓๗ ยอกร ๕๖๒ รันทด ๕๘๗ ลูกไม้พราว๕๑๓ มรณภาพ ๕๓๘ ยานอวกาศ ๕๖๓ รับประทาน ๕๘๘ โลกนิติ๕๑๔ มรณะ ๕๓๙ ยาเสพติด ๕๖๔ ราตรี ๕๘๙ วจี๕๑๕ มลภาวะ ๕๔๐ ยีนส์ ๕๖๕ รามสูร ๕๙๐ วรรค๕๑๖ ม้วยมรณ์ ๕๔๑ ยีห้อ ๕๖๖ ราหู ๕๙๑ วรรณยุกต์๕๑๗ มหรสพ ๕๔๒ ยุติธรรม ๕๖๗ ริกเตอร์ ๕๙๒ วัคซีน๕๑๘ มหันตภัย ๕๔๓ เยอร์บิร่า ๕๖๘ ริษยา ๕๙๓ วัง๕๑๙ มหาสมุทร ๕๔๔ เยอะแยะ ๕๖๙ รืนรมย์ ๕๙๔ วัชพืช๕๒๐ มอนิเตอร์ ๕๔๕ แยบยล ๕๗๐ รุ่งอรุณ ๕๙๕ วัฒนธรรม๕๒๑ มัคคุเทศก์ ๕๔๖ รณรงค์ ๕๗๑ รูปลักษณ์ ๕๙๖ วัณโรค๕๒๒ มังคุค ๕๔๗ รถยนต์ ๕๗๒ เร้า ๕๙๗ วัดพนัญเชิง๕๒๓ มัจฉา ๕๔๘ รสชาติ ๕๗๓ แรดิช ๕๙๘ วันทา๕๒๔ มัสยา ๕๔๙ รหัส ๕๗๔ โรแมนติก ๕๙๙ วันสาทร๕๒๕ มัสยิด ๕๕๐ รองพระบาท ๕๗๕ ฤทธิ์ ๖๐๐ วันฮารีรายอ
 9. 9. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 9บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๖๐๑ วัสสการพราหมณ์๖๒๖ ศักดา ๖๕๑ สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์๖๗๖ สรรเสริญ๖๐๒ วาทศิลป์ ๖๒๗ ศักดิ์ศรี ๖๕๒ สถิต ๖๗๗ สร้อยพระคอ๖๐๓ วานร ๖๒๘ ศักดิ์สิทธิ์ ๖๕๓ สนทนา ๖๗๘ สร้างเสก๖๐๔ วายปราณ ๖๒๙ ศักราช ๖๕๔ สนับสนุน ๖๗๙ สรุป๖๐๕ วารสาร ๖๓๐ ศัตรู ๖๕๕ สนุก ๖๘๐ สลัก๖๐๖ วาสนา ๖๓๑ ศาสตราวุธ ๖๕๖ สไบ ๖๘๑ สวดมนต์๖๐๗ วิจัย ๖๓๒ ศิโรเพฐน์ ๖๕๗ สมบูรณ์ ๖๘๒ สวนสามพราน๖๐๘ วิจิตร ๖๓๓ ศิลปวิทยาการ ๖๕๘ สมเพช ๖๘๓ สวรรค์๖๐๙ วิญญาณ ๖๓๔ ศิลปิน ๖๕๙ สมภาร ๖๘๔ สวาท๖๑๐ วิตามิน ๖๓๕ ศิลาจารึก ๖๖๐ สมร ๖๘๕ สวามิภักดิ์๖๑๑ วิถีชีวิต ๖๓๖ ศีรษะ ๖๖๑ สมอง ๖๘๖ สวาหะ๖๑๒ วิปริต ๖๓๗ ศุกร์ ๖๖๒ สมัคร ๖๘๗ สวิตซ์๖๑๓ วิวัฒนาการ ๖๓๘ เศรษฐี ๖๖๓ สมัครสมาน ๖๘๘ สหกรณ์๖๑๔ วิเศษ ๖๓๙ เศียร ๖๖๔ สมาชิก ๖๘๙ สหาย๖๑๕ วุฒิ ๖๔๐ เศียร ๖๖๕ สมาทาน ๖๙๐ สะพรัง๖๑๖ เวทนา ๖๔๑ โศกศัลย์ ๖๖๖ สมาธิ ๖๙๑ สะล้อ๖๑๗ เว็บ ๖๔๒ สกปรก ๖๖๗ สมานฉันท์ ๖๙๒ สังเกต๖๑๘ เว็บไซต์ ๖๔๓ สงกรานต์ ๖๖๘ สมุทร ๖๙๓ สังขยา๖๑๙ เว็บเบราว์เซอร์ ๖๔๔ สงบ ๖๖๙ สรณะ ๖๙๔ สังขาร๖๒๐ เว็บเพจ ๖๔๕ สงบเสงียม ๖๗๐ สรร ๖๙๕ สังหาร๖๒๑ เวหาหาว ๖๔๖ สงวน ๖๗๑ สรรพนาม ๖๙๖ สัจจา๖๒๒ เวิลด์ไวด์เว็บ ๖๔๗ สดุดี ๖๗๒ สรรพสัตว์ ๖๙๗ สัญจร๖๒๓ ไวรัส ๖๔๘ สตรอว์เบอร์รี ๖๗๓ สรรพสินค้า ๖๙๘ สัญญา๖๒๔ ไวรัสตับอักเสบ ๖๔๙ สแตติส ๖๗๔ สรรพากร ๖๙๙ สัญญาณ๖๒๕ ศรัทธา ๖๕๐ สถานการณ์ ๖๗๕ สรรพางค์ ๗๐๐ สัญลักษณ์
 10. 10. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 10บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๘๐๑ สันนิษฐาน ๘๒๖ สิงห์ ๘๕๑ เสาวรส ๘๗๖ อธิปัตย์๘๐๒ สันสกฤต ๘๒๗ สิละ ๘๕๒ เสื้อคอกระเช้า ๘๗๗ อนงค์๘๐๓ สัปดาห์ ๘๒๘ สีสัน ๘๕๓ เสือซ่อนเล็บ ๘๗๘ อนรรฆค่า๘๐๔ สัประยุทธ์ ๘๒๙ สีหบัญชร ๘๕๔ แสดง ๘๗๙ อนาคต๘๐๕ สัมพันธ์ ๘๓๐ สุกสกาว ๘๕๕ แสตมป์ ๘๘๐ อนาถ๘๐๖ สัมฤทธิ์ ๘๓๑ สุขภาพจิต ๘๕๖ โสต ๘๘๑ อนามัย๘๐๗ สาคู ๘๓๒ สุขศานต์ ๘๕๗ โสภา ๘๘๒ อนิจจา๘๐๘ สาธารณ์ ๘๓๓ สุขสันต์ ๘๕๘ โสมนัส ๘๘๓ อนุญาต๘๐๙ สาบสูญ ๘๓๔ สุจริต ๘๕๙ หงิมๆหยิบชิ้นปลามัน๘๘๔ อนุรักษ์๘๑๐ สามเหลียมทองค่า๘๓๕ สุนทรียภาพ ๘๖๐ หงุดหงิด ๘๘๕ อปริหานิยธรรม๘๑๑ สามารถ ๘๓๖ สุนัข ๘๖๑ หนังสือพิมพ์ ๘๘๖ อภิวันท์๘๑๒ สายสิญจน์ ๘๓๗ สุพรรณ ๘๖๒ หมักหมม ๘๘๗ อมนุษย์๘๑๓ สายัณห์ ๘๓๘ สุภาพบุรุษ ๘๖๓ หรรษ์ ๘๘๘ อยู่โยง๘๑๔ สารคดี ๘๓๙ สุภาพสตรี ๘๖๔ หัตถ์ ๘๘๙ อรรถรส๘๑๕ สารทุกข์สุขดิบ ๘๔๐ สุริยวงศ์ ๘๖๕ หัสนัย ๘๙๐ อรหันต์๘๑๖ สารภาพ ๘๔๑ สุรีย์ศรี ๘๖๖ เหงือไคล ๘๙๑ อร่อย๘๑๗ สารานุกรม ๘๔๒ สูจิบัตร ๘๖๗ เหตุ ๘๙๒ อลงกรณ์๘๑๘ สาส์น ๘๔๓ เสกสรรค์ ๘๖๘ เหน็ดเหนือย ๘๙๓ อลหม่าน๘๑๙ สาหร่าย ๘๔๔ เสด็จ ๘๖๙ เหนอะหนะ ๘๙๔ อลังการ๘๒๐ ส่าเนียง ๘๔๕ เสด็จพระราชด่าเนิน ๘๗๐ เหมันต์ ๘๙๕ อวตาร๘๒๑ ส่ารวจ ๘๔๖ เส้นโลมา ๘๗๑ เหยียดหยาม ๘๙๖ อสุรี๘๒๒ ส่าเร็จ ๘๔๗ เสบียง ๘๗๒ องคุลี ๘๙๗ อหังการ์๘๒๓ ส่าเหนียก ๘๔๘ เสเพล ๘๗๓ องอาจ ๘๙๘ อัคคี๘๒๔ ส่าอาง ๘๔๙ เสวนา ๘๗๔ องุ่น ๘๙๙ อัจฉริภาพ๘๒๕ สิงขร ๘๕๐ เสวยราชย์ ๘๗๕ อดีต ๙๐๐ อัชฌาสัย
 11. 11. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 11บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๙๐๑ อันดามัน ๙๒๖ อิมเอมเปรมใจ ๙๕๑ ไอคอน๙๐๒ อันตราย ๙๒๗ อิริยาบถ ๙๕๒ โฮมเพจ๙๐๓ อับเฉา ๙๒๘ อิเล็กทรอนิกส์๙๐๔ อัปรา ๙๒๙ อีเมล๙๐๕ อัปลักษณ์ ๙๓๐ อีเมลแอดเดรส๙๐๖ อัฟริกันไวโอเลต ๙๓๑ อียิปต์๙๐๗ อัลสโตรมีเลีย ๙๓๒ อุตลุด๙๐๘ อัศจรรย์ ๙๓๓ อุตส่าห์๙๐๙ อาจารย์ ๙๓๔ อุตสาหกรรม๙๑๐ อาณาจักร ๙๓๕ อุตุนิยมวิทยา๙๑๑ อาตมา ๙๓๖ อุทยาน๙๑๒ อารยธรรม ๙๓๗ อุทยานแห่งชาติ๙๑๓ อารักขา ๙๓๘ อุทร๙๑๔ อาวรณ์ ๙๓๙ อุทาหรณ์๙๑๕ อาวุธ ๙๔๐ อุทิศ๙๑๖ อาสัญ ๙๔๑ อุ่นหนาฝาคัง๙๑๗ อาสา ๙๔๒ อุบาย๙๑๘ อ่านาจ ๙๔๓ อุปกรณ์๙๑๙ อ่ามาตย์ ๙๔๔ อุปถัมภ์๙๒๐ อิจฉา ๙๔๕ อุรา๙๒๑ อิดหนาระอาใจ ๙๔๖ เอกซเรย์๙๒๒ อิทธิพล ๙๔๗ เอกลักษณ์๙๒๓ อิทธิฤทธิ์ ๙๔๘ เอกสาร๙๒๔ อินเตอร์เน็ต ๙๔๙ แอปเปิ้ล๙๒๕ อินทรีย์ ๙๕๐ โอเลี้ยง

×