บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

4,726 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

  1. 1. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 1บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. 2. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 2บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายโดยนายพีระยศ บุญเพ็งผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. 3. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 3บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑ กฐิน ๒๖ ไกล ๕๑ ขับขาน ๗๖ ครา๒ กบ ๒๗ ไกลลิบ ๕๒ ขับร้อง ๗๗ ครู๓ กรอบแกรบ ๒๘ ก้อนหิน ๕๓ ขาดทุน ๗๘ ครู๔ กระ ๒๙ กะพริบ ๕๔ ขาน ๗๙ คล้อย๕ กระชั้นเสียง ๓๐ กะเหรี่ยง ๕๕ ขานรับ ๘๐ ควบ๖ กระดาษ ๓๑ กา ๕๖ ข้าม ๘๑ คอย๗ กระโดด ๓๒ ก้าว ๕๗ ขาย ๘๒ คับ๘ กระทาย ๓๓ กาไร ๕๘ ข้าว ๘๓ คิด๙ กระบาย ๓๔ กุญชร ๕๙ ข้าวขาว ๘๔ เคย๑๐ กระบุง ๓๕ เกก ๖๐ ข่าวคราว ๘๕ เคียว๑๑ กระเบียด ๓๖ เกลียด ๖๑ ข้าวดิบ ๘๖ ใคร๑๒ กระมล ๓๗ เกลื่อน ๖๒ ข้าวเปลือก ๘๗ ใคร่๑๓ กระเวนไพร ๓๘ เกิด ๖๓ ขึ้น ๘๘ งุบงิบ๑๔ กราย ๓๙ เกี่ยว ๖๔ ขึ้นลง ๘๙ จม๑๕ กรุงเทพฯ ๔๐ โกก ๖๕ ขึ้นๆลงๆ ๙๐ จะ๑๖ กรุ่น ๔๑ โก่งคอ ๖๖ เข็ดขยาด ๙๑ จ๊ะ๑๗ กลมกล่อม ๔๒ ไก่ ๖๗ เข้า ๙๒ จังหวะ๑๘ กลับ ๔๓ ขจร ๖๘ เขียน ๙๓ จัน๑๙ กลับกลาย ๔๔ ขยัน ๖๙ เขียนอ่าน ๙๔ จับ๒๐ กลาย ๔๕ ขยันขันแข็ง ๗๐ คช ๙๕ จับจ่าย๒๑ กลายร่าง ๔๖ ขยันหมั่นเพียร ๗๑ คชสาร ๙๖ จับจ่ายใช้สอย๒๒ กลิ่นหอมกรุ่น ๔๗ ขวัญ ๗๒ คชา ๙๗ จาปา๒๓ กลุ้ม ๔๘ ขอบ ๗๓ คเชนทร์ ๙๘ จาปี๒๔ โกรธ ๔๙ ขันแซ่ ๗๔ ครวญคราง ๙๙ เจ้าป่า๒๕ ใกล้ ๕๐ ขับ ๗๕ ครับ ๑๐๐ ใจ
  4. 4. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 4บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๑๐๑ ใจ ๑๒๖ ซึ้ง ๑๕๑ ตะวัน ๑๗๖ ท่อง๑๐๒ ใจดี ๑๒๗ ซื้อมาฝาก ๑๕๒ ตั้ง ๑๗๗ ท่องเที่ยว๑๐๓ เฉื่อย ๑๒๘ ซื้อหามาฝาก ๑๕๓ ตั้งตัว ๑๗๘ ทะนาน๑๐๔ ชม ๑๒๙ ดมดอม ๑๕๔ ตั้งแต่ ๑๗๙ ทัน๑๐๕ ช่วย ๑๓๐ ดวง ๑๕๕ ตั้งหน้าตั้งตา ๑๘๐ ทับ๑๐๖ ช่วยด้วย ๑๓๑ ดวงจันทร์ ๑๕๖ ตานาน ๑๘๑ ทา๑๐๗ ช่วยเหลือ ๑๓๒ ดวงดาว ๑๕๗ ตื่น ๑๘๒ ทานองเสนาะ๑๐๘ ช่วยเหลือเจือจุน ๑๓๓ ดวงไฟ ๑๕๘ ตื่นตัว ๑๘๓ ทาร้าย๑๐๙ ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑๓๔ ดวงอาทิตย์ ๑๕๙ ตื่นเต้น ๑๘๔ ทาลาย๑๑๐ ช่อ ๑๓๕ ดาว ๑๖๐ ตื่นเต้นเร้าใจ ๑๘๕ ทุกข์๑๑๑ ชอบ ๑๓๖ ดีใจ ๑๖๑ เต่งตึง ๑๘๖ ทุบ๑๑๒ ชัง ๑๓๗ ดึง ๑๖๒ เตลิด ๑๘๗ เทวดา๑๑๓ ช้าง ๑๓๘ ดุเหวา ๑๖๓ แตก ๑๘๘ เที่ยง๑๑๔ ชิวหา ๑๓๙ ดู ๑๖๔ แตกหน่อ ๑๘๙ ธรรมชาติ๑๑๕ ชีวิต ๑๔๐ ใด ๑๖๕ แตน ๑๙๐ นก๑๑๖ ชื่นใจ ๑๔๑ ได้ ๑๖๖ โต ๑๙๑ นกกระจอก๑๑๗ ชื่นชม ๑๔๒ ตกน้า ๑๖๗ ใต้ ๑๙๒ นกกระจออก๑๑๘ ชื่นบาน ๑๔๓ ต้นไทร ๑๖๘ ถนอม ๑๙๓ นกขมิ้น๑๑๙ เชย ๑๔๔ ต้นโพ ๑๖๙ ถอด ๑๙๔ นกเอี้ยง๑๒๐ เชือกกล้วย ๑๔๕ ตรง ๑๗๐ ถ้อย ๑๙๕ นภา๑๒๑ เชื่อง ๑๔๖ ตลิ่ง ๑๗๑ ถ้อยคา ๑๙๖ นอก๑๒๒ ใช่ ๑๔๗ ต่อ ๑๗๒ ถ้อยทีถ้อยอาศัย ๑๙๗ นอก๑๒๓ ใช้ ๑๔๘ ตอบ ๑๗๓ ถาม ๑๙๘ น้อมกาย๑๒๔ ใช้จ่าย ๑๔๙ ตะกร้า ๑๗๔ ถึง ๑๙๙ น้อมจิต๑๒๕ ซ้องสาเนียง ๑๕๐ ตะกี้ ๑๗๕ เถาวัลย์ ๒๐๐ น้อมใจ
  5. 5. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 5บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๒๐๑ น้อมนา ๒๒๖ บุญ ๒๕๑ ปักษี ๒๗๖ ใฝ่๒๐๒ นะ ๒๒๗ แบ่ง ๒๕๒ ปัญญา ๒๗๗ พงพี๒๐๓ นะจ๊ะ ๒๒๘ แบ่งส่วน ๒๕๓ ป่า ๒๗๘ พจนา๒๐๔ นั่ง ๒๒๙ แบบ ๒๕๔ ปากกล้า ๒๗๙ พจมาน๒๐๕ นัดพบ ๒๓๐ ใบ ๒๕๕ ปากโป้ง ๒๘๐ พจมาน๒๐๖ นา ๒๓๑ ใบ้ ๒๕๖ ปากหวาน ๒๘๑ พจี๒๐๗ น้าว ๒๓๒ ปรบมือ ๒๕๗ ป่าดง ๒๘๒ พนา๒๐๘ น้า ๒๓๓ ประชุม ๒๕๘ ป่าดงพงพี ๒๘๓ พบ๒๐๙ น้าใจ ๒๓๔ ประดับประดา ๒๕๙ ปิด ๒๘๔ พยัคฆ์๒๑๐ น้าตก ๒๓๕ ประดู่ ๒๖๐ ปีก ๒๘๕ พยัคฆา๒๑๑ น้าตา ๒๓๖ ประทัง ๒๖๑ เปรียบเทียบ ๒๘๖ พร้อมพรัก๒๑๒ น้าลาย ๒๓๗ ประทับ ๒๖๒ เปรียบประดุจ ๒๘๗ พระ๒๑๓ นิ่ง ๒๓๘ ประทิ่น ๒๖๓ เปรียบเปรย ๒๘๘ พระจันทร์๒๑๔ นิทาน ๒๓๙ ประเทียบ ๒๖๔ เปรียบเหมือน ๒๘๙ พราก๒๑๕ นึก ๒๔๐ ประสบการณ์ ๒๖๕ เปรียว ๒๙๐ พริ้ว๒๑๖ เนือย ๒๔๑ ปรากฏ ๒๖๖ เปิด ๒๙๑ พลาง๒๑๗ ใน ๒๔๒ ปรึกษา ๒๖๗ แปลก ๒๙๒ พลาย๒๑๘ บน ๒๔๓ ปลอดโปร่ง ๒๖๘ โปร่ง ๒๙๓ พลาย๒๑๙ บรรเลง ๒๔๔ ปลอดโปร่งโล่งใจ ๒๖๙ ไป ๒๙๔ พอ๒๒๐ บ่วงแร้ว ๒๔๕ ปล่อย ๒๗๐ ผลัก ๒๙๕ พ่อ๒๒๑ บางสิ่ง ๒๔๖ ปลายปลื้ม ๒๗๑ ผูก ๒๙๖ พะยอม๒๒๒ บาน ๒๔๗ ปลื้มจิต ๒๗๒ แผ่นดิน ๒๙๗ พาที๒๒๓ บาป ๒๔๘ ปลื้มปิติ ๒๗๓ ฝน ๒๙๘ พิษสาร๒๒๔ บ่าย ๒๔๙ ปลื้มใจ ๒๗๔ ฝาก ๒๙๙ พึ่งพิง๒๒๕ บ่าว ๒๕๐ ปักษา ๒๗๕ ฝากซื้อ ๓๐๐ พืช
  6. 6. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 6บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๓๐๑ เพราะ ๓๒๖ มะไฟ ๓๕๑ เยี่ยม ๓๗๖ เรา๓๐๒ เพลงฉ่อย ๓๒๗ มา ๓๕๒ แย้มบาน ๓๗๗ เรียน๓๐๓ เพลิดเพลิน ๓๒๘ ม้าก้านกล้วย ๓๕๓ ใย ๓๗๘ เรียว๓๐๔ เพลิดเพลินเจริญใจ ๓๒๙ มี ๓๕๔ ร่ม ๓๗๙ เรื่องกล้วยๆ๓๐๕ เพลิน ๓๓๐ เมล็ดข้าว ๓๕๕ รวงข้าว ๓๘๐ เรื่อย๓๐๖ เพาะ ๓๓๑ เมือง ๓๕๖ รอ ๓๘๑ เรื่อยร้อง๓๐๗ เพื่อน ๓๓๒ แม่ ๓๕๗ ร้อง ๓๘๒ โรงเรียน๓๐๘ เพื่อนพ้อง ๓๓๓ แม่น้า ๓๕๘ ร้องรา ๓๘๓ ไร่๓๐๙ เพื่อนรัก ๓๓๔ แม่น้าลาคลอง ๓๕๙ ร้องราทาเพลง ๓๘๔ ลม๓๑๐ แพร้ว ๓๓๕ แมวเหมียว ๓๖๐ รอบ ๓๘๕ ล้ม๓๑๑ แพรวพราว ๓๓๖ ไม่ ๓๖๑ ระบัด ๓๘๖ ลมโบก๓๑๒ ไพร ๓๓๗ ยกเมฆ ๓๖๒ ระอา ๓๘๗ ลมปลิว๓๑๓ ไพเราะ ๓๓๘ ยอด ๓๖๓ รัก ๓๘๘ ลมปาก๓๑๔ ไพเราะเพราะพริ้ง ๓๓๙ ย้อน ๓๖๔ รักสบาย ๓๘๙ ลมราเพย๓๑๕ ฟัง ๓๔๐ ย่าน ๓๖๕ ร่ายรา ๓๙๐ ลอง๓๑๖ ฟ้า ๓๔๑ ยาม ๓๖๖ ราฟ้อน ๓๙๑ ลอด๓๑๗ ไฟ ๓๔๒ ยาย ๓๖๗ ร่าเรียน ๓๙๒ ลอย๓๑๘ ภัย ๓๔๓ ยิงฟัน ๓๖๘ ร่าเรียนเขียนอ่าน ๓๙๓ ล้อลาม๓๑๙ ภาคภูมิใจ ๓๔๔ ยิ้มแย้ม ๓๖๙ ริม ๓๙๔ ล้อเล่น๓๒๐ ภาษา ๓๔๕ ยี่โถ ๓๗๐ รื่นริน ๓๙๕ ล้อเลียน๓๒๑ ภูมิ ๓๔๖ ยึด ๓๘๑ รู้ ๓๙๖ ล้อหลอก๓๒๒ ภูมิใจ ๓๔๗ ยุ้งฉาง ๓๘๒ รู้จัก ๓๙๗ ละคร๓๒๓ ภูมิอกภูมิใจ ๓๔๘ เย้ย ๓๘๓ รู้จักมักคุ้น ๓๙๘ ละเอียด๓๒๔ มอง ๓๔๙ เยาะ ๓๘๔ รู้จารู้จัก ๓๙๙ ลัด๓๒๕ มะพร้าวแก้ว ๓๕๐ เยี่ยงอย่าง ๓๘๕ รู้สึก ๔๐๐ ลับ
  7. 7. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 7บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๔๐๑ ลุง ๔๒๖ ศูนย์กลาง ๔๕๑ ส่องแสง ๔๗๖ หนัง๔๐๒ ลูก ๔๒๗ เศร้า ๔๕๒ สอด ๔๗๗ หนังสือ๔๐๓ เล่น ๔๒๘ โศก ๔๕๓ สะดุด ๔๗๘ หนังสือเรียน๔๐๔ แล้ว ๔๒๙ สกุณา ๔๕๔ สะใภ้ ๔๗๙ หนังสือหนังหา๔๐๕ และ ๔๓๐ สกุณี ๔๕๕ สัตว์ ๔๘๐ หนา๔๐๖ โลก ๔๓๑ สดชื่น ๔๕๖ สรุป ๔๘๑ หน่าย๔๐๗ โลด ๔๓๒ สดสวย ๔๕๗ สัมพันธ์ ๔๘๒ หนาว๔๐๘ วจี ๔๓๓ สนุก ๔๕๘ สาย ๔๘๓ หนี๔๐๙ วน ๔๓๔ สนุกสนาน ๔๕๙ สาว ๔๘๔ หนึ่ง๔๑๐ วนเวียน ๔๓๕ สนุกสนานสาราญบานใจ๔๖๐ สาเร็จ ๔๘๕ ห่ม๔๑๑ วนา ๔๓๖ สบาย ๔๖๑ สาเร็จเสร็จสิ้น ๔๘๖ หมด๔๑๒ วนาลี ๔๓๗ สมบูรณ์ ๔๖๒ สินธุ ๔๘๗ หมาก๔๑๓ วนๆเวียนๆ ๔๓๘ สมุด ๔๖๓ สุข ๔๘๘ หมาย๔๑๔ วรรค ๔๓๙ สร้อย ๔๖๔ สุขกายสบายใจ ๔๘๙ หยด๔๑๕ วันจันทร์ ๔๔๐ สร้าง ๔๖๕ สุขสบาย ๔๙๐ หยัด๔๑๖ วับ ๔๔๑ สร้างสรรค์ ๔๖๖ สุขสันต์ ๔๙๑ หยาด๔๑๗ วัย ๔๔๒ ส่วนแบ่ง ๔๖๗ เสร็จ ๔๙๒ หยาบ๔๑๘ วาด ๔๔๓ สวม ๔๖๘ เสียด ๔๙๓ หยาบหยาม๔๑๙ วาดเขียน ๔๔๔ สวย ๔๖๙ เสือ ๔๙๔ หยาม๔๒๐ วิงวอน ๔๔๕ สวยสด ๔๗๐ แสวง ๔๙๕ หยามน้าใจ๔๒๑ วิหค ๔๔๖ สวยสดงดงาม ๔๗๑ ใส ๔๙๖ หยามน้าหน้า๔๒๒ เวลา ๔๔๗ สว่าง ๔๗๒ ใส่ ๔๙๗ หยามเหยียด๔๒๓ เวหา ๔๔๘ สว่างไสว ๔๗๓ หงาย ๔๙๘ หรือ๔๒๔ แวบ ๔๔๙ สอง ๔๗๔ หง่าว ๔๙๙ หลงใหล๔๒๕ ไว้ ๔๕๐ ส่องสว่าง ๔๗๕ หญิง ๕๐๐ หลบ
  8. 8. บัญชีคำพื้นฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ โดย นำยพีระยศ บุญเพ็ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หน้า 8บัญชีคำพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ คำที่ คำ๕๐๑ หลวม ๕๑๓ หอมกรุ่น ๕๒๕ ใหญ่ ๕๓๗ อัมพร๕๐๒ หลัง ๕๑๔ หัก ๕๒๖ ใหม่ ๕๓๘ อารี๕๐๓ หลั่ง ๕๑๕ หัวร่อ ๕๒๗ ไห ๕๓๙ อาหาร๕๐๔ หล้า ๕๑๖ หา ๕๒๘ ไหว้ ๕๔๐ อิน๕๐๕ หลาย ๕๑๗ หาว ๕๒๙ อุ๊บอิ๊บ ๕๔๑ อิ่มอารมณ์๕๐๖ หลุม ๕๑๘ หุบ ๕๓๐ อยาก ๕๔๒ อิ่มเอม๕๐๗ หวัง ๕๑๙ เห็น ๕๓๑ อยากได้ ๕๔๓ อุตสาหะ๕๐๘ หว่าง ๕๒๐ เหยื่อ ๕๓๒ อยากได้ใคร่มี ๕๔๔ อุทยานแห่งชาติ๕๐๙ หวาน ๕๒๑ เหยือก ๕๓๓ อยากมีอยากเป็น๕๔๕ อุ้ม๕๑๐ ห้องเรียน ๕๒๒ เหลือบ ๕๓๔ ออก ๕๔๖ เอ๋ย๕๑๑ หอม ๕๒๓ เหี่ยว ๕๓๕ อ้อม ๕๔๗ แอบ๕๑๒ ห้อม ๕๒๔ ให้ ๕๓๖ อะไร ๕๔๘ ไอยรา

×