A z ป-1

7,586 views

Published on

Published in: Education
7 Comments
21 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
60
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
7
Likes
21
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A z ป-1

 1. 1. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับเพื่อพัฒนำกำรอ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษ(สำหรับนักเรียน)โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 2. 2. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำนำบัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน เขียน สำหรับนักเรียน เล่มที่ ๒จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษเบื้องต้น ใช้สำหรับกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำที่นำไปสู่กำรเรียนที่สูงขึ้นตำมระดับชั้นจำกง่ำยไปหำยำก เพื่อให้เกิดทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษที่เหมำะสม โดยครูเป็นผู้ดูแลให้ควำมช่วยเหลืออธิบำยชี้แจงแนะนำ อ่ำนให้ฟัง ยกตัวอย่ำงวิธีกำรฝึกฝนสำหรับนักเรียน ช่วยเหลือในกำรฝึกอย่ำงใกล้ชิด เพื่อลดปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ถูกสำหรับนักเรียนขอขอบคุณ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทำงำนทุกท่ำน ที่เสียสละ แรงกำย แรงใจ จนทำให้บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเขียนสำหรับนักเรียนเล่มนี้มีควำมสมบูรณ์ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ อันจะนำไปสู่มำตรฐำนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม(นำยพีระยศ บุญเพ็ง)ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๖
 3. 3. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A – ZเอAnt [แอนท์]บีBird [เบิด]ซีCat [แคท]ดีDog [ด็อก]อีEgg [เอ๊ก]
 4. 4. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A – ZเอฟFish [ฟิช]จีJiraffe [ยีรำฟ]เอชHen [เฮน]ไอIce-cream [ไอซ’ ครีม]เจJug [จั๊ก]
 5. 5. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A – ZเคKey [คี]แอลLion [ไล’อัน]เอ็มMoon [มูน]เอ็นNut [นัท]โอOx [ออค]
 6. 6. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A – ZพีPen [เพ็น]คิวQueen [ควีน]อำร์Rat [แรท]เอสSun [ซัน]ทีTiger [ไท’เกอะ]
 7. 7. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A – ZยูUmbrella [อัมเบรล ละ]วีVan [แวน]ดับเบิลยูWhale [เวล]เอ็กซ์Xylophone [ไซละโฟน]วำยYear [เยีย]
 8. 8. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A – ZแซดZebra [ซีบระ]
 9. 9. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. 10. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11. 11. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12. 12. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13. 13. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14. 14. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๒ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

×