A z อนุบาล 1

4,933 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับ ยังไงก็ขอความกรุณาส่งหนังสือขอบคุณให้ด้วยนะครับ ทางจดหมายที่โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ต.มะนาวหวาน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ๑๕๑๔๐ หรือทาง e-mail : peerayos1@hotmail.com ขอบคุณครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,933
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A z อนุบาล 1

 1. 1. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับเพื่อพัฒนำกำรอ่ำน เขียน ภำษำอังกฤษ(สำหรับนักเรียน)โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 2. 2. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำนำบัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำน เขียน สำหรับนักเรียน เล่มที่ ๑จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษเบื้องต้น ใช้สำหรับกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำที่นำไปสู่กำรเรียนที่สูงขึ้นตำมระดับชั้นจำกง่ำยไปหำยำก เพื่อให้เกิดทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษที่เหมำะสม โดยครูเป็นผู้ดูแลให้ควำมช่วยเหลืออธิบำยชี้แจงแนะนำ อ่ำนให้ฟัง ยกตัวอย่ำงวิธีกำรฝึกฝนสำหรับนักเรียน ช่วยเหลือในกำรฝึกอย่ำงใกล้ชิด เพื่อลดปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ถูกสำหรับนักเรียนขอขอบคุณ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทำงำนทุกท่ำน ที่เสียสละ แรงกำย แรงใจ จนทำให้บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเขียนสำหรับนักเรียนเล่มนี้มีควำมสมบูรณ์ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ อันจะนำไปสู่มำตรฐำนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม(นำยพีระยศ บุญเพ็ง)ผู้อำนวยกำรโรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย๑๖ พฤษภำคม ๒๕๕๖
 3. 3. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zเอบี
 4. 4. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zแคทด็อก
 5. 5. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zเอ้กเอฟ
 6. 6. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zจีเอช
 7. 7. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zไอเจ
 8. 8. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zเคแอล
 9. 9. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zเอ็มเอ็น
 10. 10. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zโอพี
 11. 11. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zคิวอำร์
 12. 12. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zเอสที
 13. 13. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zยูวี
 14. 14. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zดับเบิลยูเอ็กซ์
 15. 15. บัญชีคำพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ๗ ระดับ เล่มที่ ๑ โรงเรียนซอย ๒๖ สำย ๔ ซ้ำย สพป.ลบ. ๒ โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH FOR STUDENT : A - Zวำยแซด

×