ผลการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง

12,194 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง

  1. 1. ผลการดำเนินงาน<br />ความเป็นมา และความสำคัญ<br />พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกล่าวถึงความรักชาติเพื่อเตือนสติคนไทยทั้งหลายในโอกาสต่างๆ ดังนี้ “คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่น มั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วย คุณความดีอิสรภาพ เสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เรา ทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ อย่างสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความ ดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคง ตลอดไป ” พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2521   "...คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทย คือเป็นพลเมืองของชาติที่มีเอกราชมามากกว่า 700ปี นักเรียนไทยทุกคนจะสนองคุณ ชาติบ้านเมืองได้ในขณะที่อยู่ต่างประเทศก็โดย การวางตนเป็นผู้แทนที่ดีของประเทศ..."  พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมพลาซ่านครนิวยอร์ค 8 มิถุนายน 2510   "...ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสำนึก ตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิด ที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ กำเนิดและมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติ ไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป ..."   พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2529 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และผลการพัฒนา ประสบความสำเร็จที่น่าพอใจแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์การพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ<br />พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ทักษะการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เป็นต้น โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนและสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ม. 23, ม.24) และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา (ม. 26) ซึ่งจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดจุดมุ่งหมายซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ <br />1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมตามศาสนาที่ตน<br />นับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์<br />มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน และการค้นคว้า<br />มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทาง<br />วิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด การทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์<br />4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต<br />5. การออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและ บุคลิกภาพที่ดี<br />6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค<br />7. เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข<br />8. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม<br />9. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม <br />สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการให้ปลูกสร้างเป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน อันประกอบด้วย ความขยัน ความซื่อสัตย์ การประหยัด ความกตัญญู ความอดทน ความมีวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจ<br />คุณธรรมหมายถึง สิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่ยอมรับว่าดีงาม ส่งผลให้เกิดการกระทำที่เป็นประโยชน์และความดีงามที่ดี ที่แท้จริงของสังคม <br />จริยธรรม หมายถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม <br />ค่านิยมหมายถึง สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจและกำหนดการกระทำของตนเอง<br />ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้แนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยมีหลักการคือ<br />เป็นแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน <br />และสังคม <br />เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง<br />จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ<br />รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุ สังคม ลิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี <br />ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมี<br />ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการมีผลระทบใดๆ อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก<br />ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ<br />มาใช้ในการวางแผนทุกขั้นตอน<br />ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับ ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ <br /> สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ <br />กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br />พอประมาณ<br />มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี<br /> เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา)<br />นำสู่ <br />วัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม<br />สมดุล /พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง <br /> <br />จากความสำคัญดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา<br />ขั้นพื้นฐาน จึงมีกลยุทธ์ที่1 การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมที่ถูกต้อง ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ต่อไป <br />กระบวนการพัฒนานิเทศ ติดตาม<br />1.ขั้นเตรียมการ<br />1.1.ศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนและชุม1.2.ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน1.3วางแผนการดำเนินงาน จัดทำโครงการ1.4.2วางแผนการจัดการเรียนรู้1.5 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ<br /> <br /> <br />2.1บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้2.2วางแผนการนำทรัพยากรที่ใกล้เคียงมาจัดการเรียนการสอน2.3 ปรับสภาพพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง2.4 ปรับกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่นโครงการยุวเกษตร การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา2.ขั้นดำเนินการ <br />พัฒนาปรับปรุง<br /> <br />3.1 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ3.3 สรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา3.ขั้นสรุป/ประเมินผล <br />กระบวนการนิเทศ ติดตาม พัฒนา<br />กระบวนการวิธีการผู้ดำเนินการ/ผู้เกี่ยวข้อง1. ขั้นเตรียมการ1.1.ศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนและชุม1.2.ศึกษาสิ่งแวดล้อมที่เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน1.3 วางแผนการดำเนินงาน จัดทำโครงการวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน ส่วนราชการ ชุมชน วิทยากรในท้องถิ่น1.4.วางแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างเจตคติที่ดี1.5 วางแผนการนิเทศภายในใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นสื่อการเรียนรู้- ใช้สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย- สอนให้ปฏิบัติจริงจนเป็นนิสัย1.6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผู้บริหาร/ครู /ศึกษานิเทศก์/2.ขั้นดำเนินการ 2.1 บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้2.2 นำทรัพยากรที่ใกล้เคียงมาจัดการเรียนการสอน2.3 ปรับสภาพพื้นที่ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง2.4 ปรับกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เช่นโครงการยุวเกษตร การผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา(ขยายผลความรู้ /แนวคิดสู่โรงเรียน/ชุมชน )ผู้บริหาร/ครู / นักเรียน3.ขั้นสรุป/ประเมินผล 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 3.3 สรุปรายงานผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ3.4 รายงานผลเป็นเล่มเอกสาร ส่ง สพป.จบ.1ผู้บริหาร/ครู / วิทยากร /ผู้ปกครอง<br /> 1.ข้อมูลกิจกรรมที่โดดเด่น การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ<br />ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<br />ที่โรงเรียนข้อมูลจำนวนนักเรียนกิจกรรมสำคัญดำเนินการประสบความสำเร็จ ลักษณะการประชาสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมดนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1. โรงเรียนวัดขุนช่อง(สาขาโป่งเกตุ) 122122เกษตรพอเพียง 1.หอกระจายข่าวพักกลางวัน2.การจัดตลาดนัดในโรงเรียนเมื่อก่อนสิ้นปลายปีการศึกษา3.การจัดนิทรรศการ/แผ่นพับ4.การจัดนิทรรศการนอกสถานที่5.การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ6.การผลิตกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์วันวิชาการ ฯลฯ2. โรงเรียนเขาวงกตรุจิวงศาราม 107107การออมทรัพย์ การปลูกยางพารา3. โรงเรียนวัดขุนช่อง 606606การเลี้ยงไก่ไข่ ทำสวนยางพารา ผักปลอดสารพิษ4. โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 223223ธนาคารโรงเรียนเพื่อการออม5. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 4848การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก6. โรงเรียนบ้านหนองเจ็กสร้อย 176176ตลาดนัดคนรักโลก7. โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 252252ค่ายคุณธรรม8. โรงเรียนบ้านโป่งวัว 113113ค่ายคุณธรรม การเพาะเห็ด9. โรงเรียนบ้านประแกต 8181นำเด็กเข้าวัด10. โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 144144การปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้11. โรงเรียนบ้านเนินจำปา 465465การออมการอ่าน12. โรงเรียนบ้านซอยสอง 101101กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม13. โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 373373พืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด การปลูกกล้วยไข่14. โรงเรียนบ้านโคกวัด 152152เลี้ยงเป็ดพืชผักสวนครัว15. โรงเรียนบ้านคลองครก 217217เกษตรเพื่อชีวิต พืชผัก16. โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 357357โรงเรียนวิถีพุทธ17. โรงเรียนวัดหนองแหวน 271271เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การปลูกต้นไม้18. โรงเรียนวัดหนองสีงา 9797เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ ธนาคารขยะ19. โรงเรียนวัดหนองไทร 135135การปลูกป่า การออมทรัพย์20. โรงเรียนวัดสนามไชย 2626การปลูกต้นไม้เสริมสร้างคุณธรรม21. โรงเรียนวัดวังหิน 4949สิ่งแวดล้อม คุณธรรม22. โรงเรียนวัดวังเวียน 2222นวดแผนไทยสายใยรัก เพาะเห็ด ออมทรัพย์23. โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพ 290290การออมเงิน ประหยัดพลังงาน24. โรงเรียนวัดนายายอาม 5959ธนาคารขยะ25. โรงเรียนวัดนาซา 2828การเก็บขยะ ปลูกต้นไม้26. โรงเรียนวัดท่าแคลง 9696ปลูกต้นไม้ ออมทรัพย์27. โรงเรียนวัดช้างข้าม 123123การออมเงิน อนุรักษ์มรดกไทย28. โรงเรียนวัดโขดหอย 3535ขยะมีค่าลดภาวะโลกร้อน29. โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 152152การออม การบันทึกความดี30. โรงเรียนบ้านหนองหงส์ 3737คุณธรรม จริยธรรม31. โรงเรียนบ้านยางระหง 6161ออมทรัพย์ เพาะเห็ด 32. โรงเรียนบ้านต้นกระบก 173173จิตอาสาและลดภาวะโลกร้อน33. โรงเรียนบ้านคลองลาว 217217ธนาคารขยะ34. โรงเรียนบ้านเขามะปริง 4949การออมทรัพย์ค่ายคุณธรรม35. โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 479479การออมทรัพย์ ตลาดนัดพอเพียง36. โรงเรียนวัดหมูดุด 3636การเพาะเห็ด37. โรงเรียนวัดหนองคัน 248248ธนาคารขยะ การออมทรัพย์ สิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า38. โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 5151ธนาคารขยะ การเพาะเห็ด การปลูกต้นไม้ พืชผัก39. โรงเรียนวัดสามผาน 148148การออมทรัพย์ การใช้วัสดุเหลือใช้40. โรงเรียนวัดรำพัน 181181การออมเงิน การทำนา พืชผัก41. โรงเรียนวัดบูรพาพิยารามฯ 159159พุทธสัญจร การออม บันทึกความดี แยกขยะ42. โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 6666การประหยัด พืชผัก 43. โรงเรียนวัดท่าศาลา 3232เกษตรผสมผสาน44. โรงเรียนวัดตะกาดเง้าฯ 6767พืชผัก การออมเงิน45. โรงเรียนวัดคลองขุด 4646การรักษาสิ่งแวดล้อม46. โรงเรียนวัดโขมง 3132การทำนาข้าว การแยกขยะ47. โรงเรียนวัดแขมหนู 2424คุณธรรม48. โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 3535อนุรักษ์ป่าชายเลน ปลูกต้นไม้49. โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 9696ปลูกต้นไม้ คุณธรรม50. โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 4949คุณธรรม อนุรักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม51. โรงเรียนบ้านวังปลา 3333ปลูกผัก ปุ๋ยชีวภาพ52. โรงเรียนบ้านไร่เก่า 3333ประหยัดพลังงาน แยกขยะ คุณธรรมจริยธรรม53. โรงเรียนบ้านมาบโอน 3030ปลูกต้นไม้ พืชผัก การออมทรัพย์54. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 161161พืชผัก เลี้ยงปลาดุก ออมทรัพย์55. โรงเรียนบ้านท่าปก 1818การออมทรัพย์ คุณธรรม56. โรงเรียนเตาหม้อ 2626ออมทรัพย์ พืชผัก57. โรงเรียนบ้านตาเลียว 128128เลี้ยงปลาดุก พืชผัก ปลูกต้นไม้58. โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 4646สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน<br />59. โรงเรียนบ้านคลองกะพง 5252การประหยัด การปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์สิงแวดล้อม60. โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 188188อนุรักมรดกไทย พืชผัก เลี้ยงปลา61. โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 6161พืชสมุนไพร เลี้ยงปลา62. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3232การเพาะเห็ด63. โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 22472247ตลาดนัด คุณธรรม64. โรงเรียนสฤษดิเดช 286286โรงเรียนสวยด้วยมือเรา การประหยัดพลังงาน ค่ายคุณธรรม65. โรงเรียนวัดหนองบัว 192192การอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน ธนาคารความดี การออมทรัพย์66. โรงเรียนวัดแสลง 148148พืชผักสวนครัว เพาะเห็ด เลี้ยงปลาดุก67. โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 6666การปลูกป่า การเพาะเห็ดนางฟ้า68. โรงเรียนวัดสิงห์ 7171พืชผัก เพาะเห็ด น้ำยาล้างจาน69. โรงเรียนวัดโยธานิมิตร 4444น้ำยาล้างจาน การหมักผลไม้70. โรงเรียนวัดพลับพลา 251251การออม ปลูกต้นไม้ ธนาคารขยะ71. โรงเรียนวัดพลับ 9494ผักปลอดสารพิษ ขยะรีไซด์เคิล 72. โรงเรียนวัดใผ่ล้อม 389389จิตอาสาการออมทรัพย์73. โรงเรียนวัดโป่งแรด 4545คุณธรรมจริยธรรมการออมทรัพย์74. โรงเรียนวัดเนินสูง 107107การแยกขยะ การออม ส่งเสริมความเป็นไทย75. โรงเรียนวัดเนินยาง 3535อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม76. โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 5656การออมทรัพย์ การประหยัด บันทึกความดี77. โรงเรียนวัดทองทั่ว 95การออมทรัพย์ พืชผักตามฤดูกาล78. โรงเรียนวัดดอนตาล 142142ธนาคารขยะ ค่ายพุทธธรรม79. โรงเรียนวัดจันทนาราม 337337การออมทรัพย์ ตลาดนัด ปลูกต้นไม้80. โรงเรียนวัดคมบาง 2929จิตอาสา การทำดอกไม้จันท์ 81. โรงเรียนวัดเขาน้อย 5151อังกะลุง ปลูกต้นไม้ เลี้ยงปลา การออม82. โรงเรียนเกาะโตนด 6262ปลูกต้นไม้ การออม83. โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 128128อนุรักษ์พลังงาน แยกขยะ ปลูกต้นไม้84. โรงเรียนวัดเกาะขวาง 108108เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกต้นไม้ ออมเงิน85. โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 5151ปลูกป่าชายเลน การประหยัด เก็บขยะ86. โรงเรียนบ้านชำโสม 6161การออมทรัพย์ ปลูกต้นไม้ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม87. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 134134ขายขยะ ปลูกต้นไม้ ค่ายธรรมมะ88. โรงเรียนบ้านแก้ว 613613ออมทรัพย์ ปลูกป่าชายเลน คุณธรรมจริยธรรม<br />การสังเคราะห์<br />ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1<br /> 1.มิติด้านวัตถุ<br />ตาราง แสดงมิติด้านวัตถุ<br />ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนโรงเรียน1เกษตรพอเพียง จัดตั้งชมรมยุวเกษตร12การออมทรัพย์213กาจัดตลาดนัดความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้184การพัฒนาอาชีพ235การปลูกป่า26การปลูกป่าชายเลน37การ เลี้ยงปลา 158การเลี้ยงกบ29การเพาะเห็ด410การจัดกิจกรรมอื่นๆ(การหมักผลไม้ น้ำยาล้างจาน พืชสมุนไพร การทำดอกไม้จันท์1311การประดิษฐ์ วัสดุเหลือใช้ วัสดุในท้องถิ่น(ยางพารา)14<br />ผลการดำเนินงาน<br />1.1 โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร (จำนวน 1 โรงเรียน) ดูแลแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงในโรงเรียน มีการผลิตพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ปี การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด เพื่อเสริมสร้างผลผลิตส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน มีกิจกรรมที่ชัดเจน จนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศปี 2552 เป็นการฝึกให้นักเรียนสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง และประเทศชาติ การพัฒนาอาชีพโรงเรียนในสังกัดให้ความสำคัญในการฝึกฝนการพัฒนาอาชีพมากที่สุด<br />1.2 ฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างพอประมาณและมีเหตุผลรู้จักการสร้างภูมิคุ้มกัน ในชีวิตด้วยการออมเงิน โรงเรียนมีกิจกรรม การประหยัด การออมชัดเจน ปรับพฤติกรรมของนักเรียน รู้จักลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย รู้จักการสร้างรายได้และเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนในทุกระดับชั้น <br />2. มิติด้านสังคม<br /> ตาราง แสดงมิติด้านสังคม<br />1ค่ายพุทธธรรม32ธนาคารความดี23ค่ายคุณธรรมจริยธรรม (วิถีพุทธ2 จิตอาสา)34ประชาธิปไตย255โรงเรียนสีขาว236นำนักเรียนเข้าวัดฟังธรรม41<br /> 2.1 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนรักความสามัคคี ความมีน้ำใจ ทำให้เกิดความรักใคร่ มีกิจกรรมการแบ่งปัน เกิดความอบอุ่นเกื้อกูลกัน ในโรงเรียนโดยเฉพาะโครงการประชาธิปไตยที่เด่นชัดจำนวน 25 โรงเรียน มีกิจกรรมเด่นชัดเช่นโรงเรียน สฤษดิเดช บ้านวังไม้แดง)<br />2.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1 ฝึกให้นักเรียน ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีการณรงค์เก็บขยะทำความสะอาดตามถนนสายต่างๆ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน รู้จักการบริจาคเงิน สิ่งของเพื่อ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในวันสำคัญทางศาสนาทางโรงเรียน ส่งเสริมความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ และปลูกจิตสำนึกโครงการต่างๆ ของโรงเรียน เช่น งานอบรมลูกเสือ – เนตรนารี โครงการรณรงค์ ในโอกาสสำคัญต่างๆกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมทอดผ้าป่าการกุศล กิจกรรมนั่งสมาธิทั้งโรงเรียนก่อนเรียนมีกิจกรรมทุกโรงเรียนดำเนินการ ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการเป็นส่วนใหญ่<br />3.มิติด้านสิ่งแวดล้อม<br /> ตาราง แสดงมิติด้านสิ่งแวดล้อม<br />ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนโรงเรียน1ธนาคารขยะ82ประหยัดน้ำประหยัดไฟ203อนุรักษ์ป่าชายเลน ปลูกป่าชายเลน84ปลูกป่า2<br />*รร.ในสังกัดอำเภอแก่งหางแมวทางอำเภอเชิญชวนปลูกป่าทุกโรงเรียน เช่น ที่ วัด โรงเรียน<br /> กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในฟื้นฟูดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและสถานที่สำคัญในท้องถิ่น การปลูกป่าชายเลน โครงการประหยัดน้ำ – ประหยัดไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีนโยบายสำคัญในเรื่องดังกล่าว โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ ๑ คน ๑ ต้น โครงการรักษ์โรงเรียน ชุมนุมคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมนุมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทำความสะอาด ศาสนสถาน และชุมชนใกล้เคียง เป็นต้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้านแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างสวนยางพารา ปลูกป่าให้ร่มรื่นสวยงาม รวมพลังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแก่นักเรียนทุกคน<br />4.มิติด้านวัฒนธรรม<br /> ตาราง แสดงมิติด้านวัฒนธรรม<br />ที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จำนวนโรงเรียน1ค่ายคุณธรรมวิถีพุทธ จิตอาสา52อนุรักษ์มรดกไทย33ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม54ส่งเสริมการประดิษฐ์ ดอกไม้ ดอกไม้จันน์35อังกะลุง (ด้านการแสดง)2<br /> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนในสังกัดเสริมสร้างฟื้นฟูวัฒนธรรม สืบสานประเพณี สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์อาหารประจำถิ่น เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัดปู หมูชะมวง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดวันวิชาการทุกโรงเรียนทุกอำเภอ พื้นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทย (โรงเรียนวัดเขาน้อย) เพลงไทย ในบางโรงเรียนมีการอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย เช่น โรงเรียน บ้านต้นกระบก สฤษดิเดช วัดขุนซ่อง การแสดงความเคารพด้วยการไหว้และทำความเคารพ รักมารยาทไทย รณรงค์ การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร การใช้เลขไทย งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประกวดการทำกระทงและนางนพมาศ ในปัจจุบันช่วงเทศกาล โรงเรียนในสังกัดดำเนินการทุกโรงเรียน<br /> <br />

×