ประกาศผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 9 (สพป.)

1,796 views
1,589 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 9 (สพป.)

  1. 1. ที่ ศธ ๐๔๐๓๔/๒๙๗๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ถนนพระยาสัจจา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) นักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒-๓, ระยอง เขต ๑–๒, จันทบุรี เขต ๑-๒ และ ตราดอ้างถึง หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๓๔/๒๑๒๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) นักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จานวน ๑ ชุด ๒. กาหนดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับประเทศ จานวน ๑ ชุด ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพดาเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) นักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙ ปีงบประมาณ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดดังแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ การแข่งขันดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จึงได้มีประกาศผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) นักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙เป็นตัวแทนไปแข่งขัน ระดับประเทศ ในวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานคร รายละเอียดกาหนดการตามเอกสารดังแนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายสุรชาติ มานิตย์) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑กลุ่มนิเทศติดตาม ฯโทร. ๐ ๓๘๒๗ ๔๑๒๐ ต่อ ๑๑๓โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๖๗๖๖http://www.Chon1.go.th
  2. 2. ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เรื่อง ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) นักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ....................... ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ กาหนดให้มีการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) นักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙ ปีงบประมาณ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ นั้น บัดนี้ การแข่งขันดังกล่าวได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประเทศ ปี ๒๕๕๔ (SpeechContest 2011) ในวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานครตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายสุรชาติ มานิตย์) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
  3. 3. ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) นักเรียนประถมศึกษา ระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ................................ประเภทที่ ๑ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ลาดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด ๑ ด.ญ.อภิญญา ทศภานนท์ นิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ๑ สพป.ระยอง เขต ๑ ๒ ด.ญ.นีรภา หมั่นจารูญ วัดรังสีสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต ๓ ๓ ด.ญ.นภัสสร ชลลัดดา อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราดประเภทที่ ๑ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ลาดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด ๑ ด.ช.ณัฎฐ์ ภิญโญ อนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต ๑ ๒ ด.ช.ธนายุทธ มณีสุข วัดราษฎร์ศรัทธา สพป.ชลบุรี เขต ๑ ๓ ด.ช.ภูตญาณ ห่วงสุวรรณ วัดหนองจับเต่า สพป.ชลบุรี เขต ๓ประเภทที่ ๒ โรงเรียนสังกัดอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ลาดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด ๑ ด.ช.จิรัฐเกียรติ ศิริทัตธารง อัญสัมชัญศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต ๓ ๒ ด.ช.พาทิศ โชคแสวงการ พิทยรังสี สพป.ชลบุรี เขต ๑ ๓ ด.ญ.ธนภรณ์ ปริญญารัตน์ วัฒนานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต ๒ประเภทที่ ๒ โรงเรียนสังกัดอื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ลาดับที่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด ๑ ด.ช.ณัฐนนท์ เจริญชัย ปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต ๑ ๒ ด.ญ.พรรณรังสี ประดิษฐ์ธรรม ยอแซฟวิทยา สพป.จันทบุรี ๑ ๓ ด.ญ.น้าฝน เอี่ยมเจริญ ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต ๓
  4. 4. -๒-ประเภทที่ ๓ นักเรียน EP / MEP / นักเรียนโครงการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ลาดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ๑ ด.ช.ณภัทร รักความชอบ สฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต ๑ ๒ ด.ญ.ถนิตา ฉันทวราพิชญ์ อนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต ๑ ๓ ด.ญ.ชยาภรณ์ กิตติชูสกุล อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต ๒ประเภทที่ ๓ นักเรียน EP / MEP / นักเรียนโครงการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ลาดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด ๑ ด.ญ.ธัญญามาศ ทิพแก้ว อนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต ๑ ๒ ด.ญ.ณัฎฐนิชา ช่วยคุ้ม สฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต ๑ ๓ ด.ญ.ธนัญชนก เสริมสกุล อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต ๒หมายเหตุ ๑. นักเรียนที่ชนะเลิศ คือ ลาดับที่ ๑ ของแต่ละประเภท ให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศในวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลเบญจา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ ทั้งนี้ สามารถใช้เงินรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันระดับภูมิภาค เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันระดับประเทศตามข้อตกลงของสพฐ. ที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว ๒. ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานระดับภูมิภาค กลุ่มที่ ๙ นางประภาศรี พิทอนวอน โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๘๑๕๔๐๕๐ E-mail: prapasri_08@hotmail.com

×