สารเคมีในชีวิตประจำาวันUser Rating:                 / 129                      Rateแ...
บางประเภทได้คุณค่าทางโภชนาการ บางประเภทดื่มแล้วไปกระตุ้นระบบประสาท และบาง ประเภทดื่มเพื่อดับกระหาย แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ไ...
ภาพที่ 1 แสดงสารทำาความสะอาด4.  สารกำา จัด แมลง และสารกำา จัด ศัต รูพ ช                      ื   ...
ภาพที่ 2 แสดงสารป้องกันและฆ่าแมลง (สารฆ่ายุง สารฆ่าแมลง)       2. ได้จากธรรมชาติ เช่น เปลือกมะนาว เปลือกมะกรูด เปลื...
5.2 ประเภทของเครื่องสำาอาง แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ    1 ) สำาหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวด เจลแต่งผม ฯลฯ     2 ) สำาหรับร...
ก้อ นดับ กลิ่น (Deodorant)   มีส ารสำา คัญ ที่น ิย มใช้ คือ p-dichlorobenzene ซึ่ง ตาม พรบ . วัต ถุอัน ตราย จัด เป็น วั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สารเคมีในชีวิตประจำวัน1

2,602 views
2,426 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สารเคมีในชีวิตประจำวัน1

 1. 1. สารเคมีในชีวิตประจำาวันUser Rating: / 129 Rateแย่ ดีที่สุดวิท ยาศาสตร์ - เคมี ชีว วิท ยาวัน อัง คารที่ 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 22:07 น.ในชีวิตประจำาวัน เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สารที่ใช้ในชีวิตประจำาวันจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจำาแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติ เช่น สารปรุงรสอาหาร สารแต่งสีอาหาร สารทำาความสะอาดสารกำาจัดแมลงและสารกำาจัดศัตรูพืช เป็นต้น ในการจำาแนกสารเคมีเป็นพวกๆ นั้นเราใช้วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเกณฑ์การจำาแนก ดังรายละเอียดต่อไปนี้1. สารปรุง แต่ง อาหาร 1.1 ความหมายสารปรุงแต่งอาหาร สารปรุงแต่งอาหาร หมายถึง สารปรุงรสอาหารใช้ใส่ในอาหารเพื่อทำาให้อาหารมีรสดีขึ้น เช่น นำ้าตาล นำ้าปลา นำ้าส้มสายชู นำ้ามะนาว ซอสมะเขือเทศ และให้รสชาติต่างๆ เช่น - นำ้าตาล ให้รสหวาน - เกลือ นำ้าปลา ให้รสเค็ม - นำ้าส้มสายชู นำ้ามะนาว ซอสมะเขือเทศ ให้รสเปรี้ยว 1.2 ประเภทของสารปรุงแต่งอาหาร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น นำ้าส้มสายชู นำ้าปลา ซีอิ๊ว ซอสมะเขือเทศเป็นต้น 2. ได้จากธรรมชาติ เช่น เกลือ นำ้ามะนาว นำ้ามะขามเปียก อัญชัน เป็นต้น2. เครื่อ งดื่ม เครื่องดื่ม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์จัดเตรียมสำาหรับดื่ม และมักจะมี นำ้า เป็นส่วนประกอบหลัก
 2. 2. บางประเภทได้คุณค่าทางโภชนาการ บางประเภทดื่มแล้วไปกระตุ้นระบบประสาท และบาง ประเภทดื่มเพื่อดับกระหาย แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ นำ้าดื่มสะอาด นำ้าผลไม้ นม นำ้าอัดลม เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง ชาและกาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1) นำ้าดื่มสะอาด นำ้าดื่มสะอาด เป็นเครื่องดื่มที่ไม่สิ่งอื่นเจือปน เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย ปัจจุบันนำ้าดื่มสะอาดได้รับความนิยมมาก ผูผลิตมักจะบรรจุนำ้าดื่มในขวดใสสะอาดแก้วที่สะอาด เหมาะสำาหรับที่จะเสิร์ฟในร้านอาหาร หรือในงานเลี้ยงต่าง ้ๆ ได้เป็นอย่างดี ผูที่ควบคุมนำ้าหนักส่วนใหญ่มักจะเลือกเครื่องดื่มชนิดนี้แทนเครื่องดื่มที่มีรสหวานอืนๆ ้ ่ 2) นำ้าผลไม้ นำ้าผลไม้เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่ง และต้องเป็นนำ้าผลไม้ที่สดๆ จึงจะได้คุณค่ามาก ผูผลิตมักจะนำาผลไม้ ้ที่มีมากในฤดูกาลมาคันเอาแต่นำ้า นำามาเคียวกับนำ้าตาล หรือนำาผลไม้สดมาปั่นผสมกับนำ้าแข็ง นำ้าเชือม จะได้รสชาติแปลกๆ ้ ่ ่หลายอย่าง3. สารทำา ความสะอาด 3.1 ความหมายของสารทำาความสะอาด สารทำาความสะอาด หมายถึง คุณสมบัติในการกำาจัดความสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค 3.2 ประเภทของสารทำาความสะอาด แบ่งตามการเกิด ได้ 2 ประเภท คือ 1) ได้จากการสังเคราะห์ เช่น นำ้ายาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม ผงซักฟอก สารทำาความสะอาดพื้นเป็นต้น
 3. 3. ภาพที่ 1 แสดงสารทำาความสะอาด4. สารกำา จัด แมลง และสารกำา จัด ศัต รูพ ช ื 4.1 ความหมายของสารกำาจัดแมลงและสารกำาจัดศัตรูพืช สารกำาจัดแมลงและสารกำาจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ป้องกันการกำาจัด และควบคุมแมลงต่างๆ ไม่ให้มารบกวน มีทั้งชนิดผง ชนิดเม็ด และชนิดนำ้า 4.2 ประเภทของ สารกำาจัดแมลงและสารกำาจัดศัตรูพืช แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น สารฆ่ายุง สารกำาจัดแมลง เป็นต้น
 4. 4. ภาพที่ 2 แสดงสารป้องกันและฆ่าแมลง (สารฆ่ายุง สารฆ่าแมลง) 2. ได้จากธรรมชาติ เช่น เปลือกมะนาว เปลือกมะกรูด เปลือกส้ม เป็นต้น5. เครื่อ งสำา อาง 5.1 ความหมายของเครื่องสำาอาง เครื่องสำาอาง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบร่างกาย เพื่อใช้ทำาความสะอาดเพื่อให้เกิดความสดชื่น ความสวยงาม และเพิ่มความมั่นใจ
 5. 5. 5.2 ประเภทของเครื่องสำาอาง แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1 ) สำาหรับผม เช่น แชมพู ครีมนวด เจลแต่งผม ฯลฯ 2 ) สำาหรับร่างกาย เช่น สบู่ ครีม และโลชั่นทาผิว ยาทาเล็บ นำ้ายาดับกลิ่นตัว แป้งโรยตัว ฯลฯ 3 ) สำาหรับใบหน้า เช่น ครีม โฟมล้างหน้า แป้งผัดหน้า ลิปสติก ดินสอเขียนคิวและดินสอเขียนขอบตา ้ 4 ) นำ้าหอม 5 ) เบ็ดเตล็ด เช่น ครีมโกนหนวด ผ้าอนามัย ยาสีฟัน ฯลฯสารเคมีใ นชีว ิต ประจำา วัน เกีย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ภ ายใน ห้อ งนำ้า และครัว ่ สารบัญ เนื้อเรื่อง หน้า ก้อ นดับ กลิ่น (Deodorant) 1 นำ้า ยาล้า งจาน 2 นำ้า ยาซัก ผ้า ขาว 3 สารขจัด สิ่ง อุด ตัน ในท่อ นำ้า ทิ้ง 4 นำ้า ยาเช็ด กระจก 5 ยาสีฟ ัน 6 ไธมอล ( Thymol) นำ้า ยาบ้ว นปากฆ่า เชื้อ 7 นำ้า ยาทำา ความสะอาดพื้น 8
 6. 6. ก้อ นดับ กลิ่น (Deodorant) มีส ารสำา คัญ ที่น ิย มใช้ คือ p-dichlorobenzene ซึ่ง ตาม พรบ . วัต ถุอัน ตราย จัด เป็น วัต ถุอ ัน ตรายประเภท 3 แต่ไ ด้ร ับ การยกเว้น ไม่ต ้อ งขึ้นทะเบีย นวัต ถุอ ัน ตราย เมื่อ ใช้เ ป็น ผลิต ภัณ ฑ์ท ี่ใ ช้ใ นบ้า นเรือ น หรือ ทางสาธารณสุข ที่น ำา มาใช้เ พื่อ ประโยชน์เ พื่อ ระงับ ป้อ งกัน ควบคุม ไล่ กำา จัดแมลงและสัต ว์อ ื่น หรือ เพื่อ ประโยชน์ใ นการดับ กลิ่น

×