H cyxh met

319 views
181 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
49
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H cyxh met

 1. 1. H æYXH META TO £ANATO
 2. 2. T›ÙÏÔ˜ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘: The Soul After Death ™˘ÁÁڷʤ·˜: ^IÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ Seraphim Rose MÂÙ¿ÊÚ·ÛË àfi Ù‹Ó AÁÁÏÈ΋: ¶·Ó·ÁÈÒÙ· TÛÔ˘ÚÔÏ‹ EÈ̤ÏÂÈ· ‚È‚Ï›Ô˘: . Iˆ¿ÓÓ˘ ¢ÚÔÁÁ›Ù˘ EÍÒÊ˘ÏÏÔ: ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· AÓ·ÛÙ·Û›· ¢ÚÔÁÁ›ÙË ¢ÈfiÚıˆÛË: NÙ›Ó· ™·ÌÔıÚ¿ÎË IÓÒ M¿Ì·ÏË Aã öΉÔÛË: ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2003 Bã ‚ÂÏÙȈ̤ÓË öΉÔÛË : AÚ›ÏÈÔ˜ 2003 °ã öΉÔÛË: OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2003 ¢ã öΉÔÛË: AÚ›ÏÈÔ˜ 2004 Eã öΉÔÛË: AûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2004 © °È¿ Ù‹Ó ëÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·: EΉfiÛÂȘ M˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜, K·Ú¤ÏÏ·˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ B‡ÚˆÓÔ˜ 2 ¶Ï¿Î· T.K. 105 58 Aı‹Ó· TËÏ.-Fax: 210 32 14 565 e-mail: myriob@otenet.gr ISBN: 960-87579-0-8 Tfi ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô âΉfiıËΠÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ¿ AÁÁÏÈο àfi Ù‹Ó à‰ÂÏÊfiÙËÙ· ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ °ÂÚÌ·ÓÔÜ ÛÙ‹Ó AÏ¿Ûη (St. Herman of Alaska Brotherhood, P.O. Box 70, Platina, California 96076, U.S.A.).Sixth printing: 1988. Original English version copyright 1980 by the St. Herman of Alaska Brotherhood.
 3. 3. . ™ÂÚ·ÊÂ›Ì PfiÔ˘˙ H æYXH META TO £ANATO Oî ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜ ÛÙfi ÊᘠÙɘ OÚıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜ EåÛ·ÁˆÁÈÎfi Û¯fiÏÈÔ - EÈ̤ÏÂÈ·: . Iˆ¿ÓÓ˘ ¢ÚÔÁÁ›Ù˘ MÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ¶·Ó·ÁÈÒÙ· TÛÔ˘ÚÔÏ‹ Eã öΉÔÛË âΉfiÛÂȘ
 4. 4. 5 ^O îÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì PfiÔ˘˙ ÛÙ‹ MÔÓ‹ ÙÔÜ êÁ. °ÂÚÌ·ÓÔÜ Ùɘ AÏ¿Ûη˜, ¶Ï¿ÙÈÓ·, K·ÏÈÊfiÚÓÈ·
 5. 5. 6 «^H TÂÏÈ΋ KÚ›ÛË» MÔÛ¯Ô‚›ÙÈÎË ÂåÎfiÓ· ÙÔÜ 16Ô˘ ·åÒÓ·, Tim Art Gallery, ™¿Ó NÙȤÁÎÔ, K·ÏÈÊfiÚÓÈ·.
 6. 6. 7 ‰b ÙȘ qÓ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ηd ÔÚÊ‡Ú·Ó Î·d AÓıÚˆÔ˜ÂéÊÚ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜ ηı’ ì̤ڷÓâÓ‰ȉ‡ÛÎÂÙÔÙˆ¯e˜ ìÏΈ‚‡ÛÛÔÓ Ï·ÌÚá˜. ‰b ÙȘ qÓ çÓfiÌ·ÙÈ §¿˙·ÚÔ˜, n˜ ₤‚ÏËÙÔ Úe˜ ÙeÓ ˘ÏáÓ· ·éÙÔÜ ò ̤ÓÔ˜ ηd âÈı˘ÌáÓ ¯ÔÚÙ·ÛıÉÓ·È àe ÙáÓ „ȯ›ˆÓ ÙáÓ ÈÙfiÓÙˆÓ àe Ùɘ ÙÚ·¤˙˘ ÙÔÜ ÏÔ˘Û›Ô˘Ø àÏÏa ηd Ôî ·Ó˜ âÚ¯fiÌÂÓÔÈ à¤ÏÂȯÔÓ Ùa ≤ÏÎË ·éÙÔÜ. âÁ¤ÓÂÙÔ ‰b àÔı·ÓÂÖÓ ÙeÓ Ùˆ¯eÓ Î·d àÂÓ¯ıÉÓ·È ·éÙeÓ ñe ÙáÓ àÁÁ¤ÏˆÓ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÏÔÓ A‚Ú·¿ÌØ à¤ı·Ó ‰b ηd ï ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηd âÙ¿ÊË. ηd âÓ Ùˇá ÷±‰Ë â¿Ú·˜ ÙÔf˜ çÊı·ÏÌÔf˜ ·éÙÔÜ, ñ¿Ú¯ˆÓ âÓ ‚·Û¿ÓÔȘ, ïÚ÷Ä ÙeÓ A‚Ú·aÌ àe Ì·ÎÚfiıÂÓ Î·d §¿˙·ÚÔÓ âÓ ÙÔÖ˜ ÎfiÏÔȘ ·éÙÔÜ. ηd ·éÙe˜ ʈӋ۷˜ ÂrÂØ ¿ÙÂÚ A‚Ú·¿Ì, âϤËÛfiÓ Ì ηd ¤Ì„ÔÓ §¿˙·ÚÔÓ, ¥Ó· ‚¿„FË Ùe ôÎÚÔÓ ÙÔÜ ‰·ÎÙ‡ÏÔ˘ ·éÙÔÜ ≈‰·ÙÔ˜ ηd ηٷ„‡ÍFË ÙcÓ ÁÏáÛÛ¿Ó ÌÔ˘, ¬ÙÈ ç‰˘ÓáÌ·È âÓ ÙFÉ ÊÏÔÁ› Ù·‡ÙFË. Âr ‰b A‚Ú·¿ÌØ Ù¤ÎÓÔÓ, ÌÓ‹ÛıËÙÈ ¬ÙÈ à¤Ï·‚˜ Ûf Ùa àÁ·ı¿ ÛÔ˘ âÓ ÙFÉ ˙ˆFÉ ÛÔ˘, ηd §¿˙·ÚÔ˜ ïÌÔ›ˆ˜ Ùa Î·Î¿Ø ÓÜÓ ‰b z‰Â ·Ú·Î·ÏÂÖÙ·È, Ûf ‰b 牢ÓÄÛ·È. ηd âd ÄÛÈ ÙÔ‡ÙÔȘ ÌÂÙ·Íf ìÌáÓ Î·d ñÌáÓ ¯¿ÛÌ· ̤Á· âÛÙ‹ÚÈÎÙ·È, ¬ˆ˜ Ôî ı¤ÏÔÓÙ˜ ‰È·‚ÉÓ·È öÓıÂÓ Úe˜ ñÌĘ Ìc ‰‡ÓˆÓÙ·È, Ìˉb Ôî âÎÂÖıÂÓ Úe˜ ìÌĘ ‰È·ÂÚáÛÈÓ. Âr ‰¤Ø âÚˆÙá ÔsÓ ÛÂ, ¿ÙÂÚ, ¥Ó· ¤Ì„F˘ ·éÙeÓ Âå˜ ÙeÓ ÔrÎÔÓ ÙÔÜ ·ÙÚfi˜ ÌÔ˘Ø ö¯ˆ ÁaÚ ¤ÓÙ à‰ÂÏÊÔf˜Ø ¬ˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ·È ·éÙÔÖ˜, ¥Ó· Ìc ηd ·éÙÔd öÏıˆÛÈÓ Âå˜ ÙeÓ ÙfiÔÓ ÙÔÜÙÔÓ Ùɘ ‚·Û¿ÓÔ˘. ϤÁÂÈ ·éÙˇá A‚Ú·¿ÌØ ö¯Ô˘ÛÈ Mˆ¸Û¤· ηd ÙÔf˜ ÚÔÊ‹Ù·˜Ø àÎÔ˘Û¿ÙˆÛ·Ó ·éÙáÓ. ï ‰b ÂrÂÓØ Ô鯛, ¿ÙÂÚ A‚Ú·¿Ì, àÏÏ’ â¿Ó ÙȘ àe ÓÂÎÚáÓ ÔÚ¢ıFÉ Úe˜ ·éÙÔ‡˜, ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÔ˘ÛÈÓ. Âr ‰b ·éÙˇáØ Âå Mˆ¸Û¤ˆ˜ ηd ÙáÓ ÚÔÊËÙáÓ ÔéÎ àÎÔ‡Ô˘ÛÈÓ, Ôé‰b âaÓ ÙȘ âÎ ÓÂÎÚáÓ àÓ·ÛÙFÉ ÂÈÛı‹ÛÔÓÙ·È. §Ô˘Î. 16, 19-31
 7. 7. 9 EåÛ·ÁˆÁÈÎfi Û¯fiÏÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜ ï ïÔÖÔ˜ àÓ·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û¤ ≤Ó· ÎÔÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·› ö¯ÂÈ ‰Â¯ıÉ ÌÈ¿ ·È‰Â›· ÔñÌ·ÓÈÛÙÈ΋ ÛÙfi ÓÂÜÌ· ÙÔÜ ÂéÚˆ·˚ÎÔÜ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔÜ, ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ì¤ àÌ˯·Ó›· âÓÒÈÔÓ ÙáÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·› ·åÛıËÌ¿ÙˆÓ ¬ˆ˜ ÂrÓ·È ï ı¿Ó·ÙÔ˜, ì àÁ¿Ë, ì ÌÂÙ¿ÓÔÈ·, ì ÂéÏ¿‚ÂÈ· η› ôÏÏ·. A‰˘Ó·ÙÂÖ Ó¿ Ù¿ ηٷÓÔ‹ÛË Î·› Ó¿ Ù¿ ëÚÌËÓ‡ÛË ÁÈ·Ù› Ù¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ù¯È ̤ ÓÔÜ «Î·ıËÁÂÌfiÓ· η› ·éÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·»1, àÏÏ¿ àÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·› «‰ÔÜÏÔ ÙáÓ àÏfiÁˆÓ ·ıáÓ». òEÙÛÈ, ôÓ ‰¤ Ì·ıËÙ‡ÛË Ù·ÂÈÓ¿ ÛÙ‹Ó ·Ú¿‰ÔÛË Ô‡ ÌÂٷʤÚÂÈ ¬,ÙÈ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο ö¯ÂÈ ‚ȈıÉ Î·› ‚ÈÒÓÂÙ·È àfi ÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ Ùɘ EÎÎÏËÛ›·˜, ÂrÓ·È àÓÔȯÙfi˜ Û¤ ïÔÈ·‰‹ÔÙ 剤· õ âÌÂÈÚ›· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛË Ù‹Ó àÌ˯·Ó›· ÙÔ˘. Eå‰ÈÎÒÙÂÚ· ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ ˙ˆÉ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ, ï Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜, àÓ¿ÛÎËÙÔ˜ ¬ˆ˜ ÂrÓ·È ÛÙfi Ó¿ «‰ÔÎÈÌ¿˙Ë Ù¿ Ó‡̷ٷ»2, Á›ÓÂÙ·È ÎÔÈÓˆÓfi˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎáÓ àÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Ô‡ ÙfiÓ àÊ‹ÓÔ˘Ó âÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ Û¤ 剤˜ η› àÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô‡ à¤¯Ô˘Ó Ôχ àfi Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ·. AéÙfi ö¯ÂÈ Û¿Ó àÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó¿ Ì‹ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó àÏ‹ıÂÈ· Ô‡ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ÙfiÓ ıÂÚ·‡ÛË Î·› ÙÂÏÈο Ó¿ ÙfiÓ ÛÒÛË. ™’ ·éÙfiÓ ÙfiÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ôÓıÚˆÔ à¢ı‡ÓÂÙ·È Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ . ™ÂÚ·ÊÂ›Ì PfiÔ˘˙. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ó¿ ÙfiÓ ÎÚ›ÓË ^ O 1. ≠AÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¶·Ï·ÌĘ ^OÌÈÏ›· M°, 8,10 2. Aã Iˆ. ‰,1.
 8. 8. 10 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ õ Ó¿ ÙfiÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛË ÁÈ¿ Ù›ÔÙ·, àÏÏ¿ àÓÙ›ıÂÙ· Ó¿ ÙfiÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛË ÎÔÈÓˆÓfi Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜, ì ïÔ›· ‰È·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È àfi Ùfi ÎÔÛÌÈÎfi ÓÂÜÌ· η› Ù¿ ·Ú·ÌÔÚʈÙÈο öÛÔÙÚ· ÙáÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎáÓ ·îÚ¤ÛˆÓ. T¿ âȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi ÙfiÓ ÏÔÜÙÔ Ùɘ ·ÙÂÚÈÎɘ ·Ú·‰fiÛˆ˜, ÁÈ’ ·éÙfi ÛÙfi ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂrÓ·È ÊÈÏ¿ÓıÚˆ·. AÎfiÌ· η› Ôî àÓ·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ¿ «âÓ·¤ÚÈ· ÙÂÏÒÓÈ·» ö¯Ô˘Ó Ù‹Ó ÔÈfiÙËÙ· ·éÙɘ Ùɘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜. ≠OÏ· ηÏÔÜÓ Û¤ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·, Û¤ Î·Ù¿Ó˘ÍË, Û¤ ÌÈ¿ îÂÚ‹ ¬ÛÔ Î·› öÌÔÓË ‰È·‰Èηۛ· Ô‡ ï‰ËÁÂÖ ÛÙ‹ «‚·ı›· ÂåÚ‹ÓË» ÁÈ¿ Ù‹Ó ïÔ›· ïÌÈÏÔÜÓ Ôî ¶·Ù¤Ú˜ Ùɘ EÎÎÏËÛ›·˜. ≠OÏ· ö¯Ô˘Ó Û¿Ó ÛÎÔfi Ó¿ âÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ àfi Ù‹Ó âÁˆ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘, öÙÛÈ œÛÙ ӿ ÌÔÚ¤ÛË Ó¿ ÁÓˆÚ›ÛË Ùfi £Âfi η› Ù‹Ó àÁ¿Ë TÔ˘. K·› ì âÌÂÈÚ›· Ùɘ àÁ¿˘ ÙÔÜ £ÂÔÜ ÂrÓ·È ì Èfi Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›·, ‰È¿ Ùɘ ïÔ›·˜ ï àÁ·ÒÌÂÓÔ˜ àfi Ùfi £Âfi ôÓıÚˆÔ˜ ñÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù‹ ˙ˆ‹ η› Ùfi ı¿Ó·ÙÔ, ëÏÎfiÌÂÓÔ˜ àfi Ù‹Ó ôÎÙÈÛÙË X¿ÚË TÔ˘. . Iˆ¿ÓÓ˘ ¢ÚÔÁÁ›Ù˘ EÊË̤ÚÈÔ˜ ^I. ¶·Ú/Û›Ô˘ ^AÁ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶Ï¿Î· 1/10/2002 AÓ·Ó›Ô˘ AÔÛÙfiÏÔ˘ η› PˆÌ·ÓÔÜ ÙÔÜ MÂψ‰ÔÜ E鯷ÚÈÛÙÔÜÌ ÙfiÓ . ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÁÈ¿ ÙfiÓ ÎfiÔ ÙÔ˘ η› ˙ËÙÄÌÂ Ù‹Ó Â鯋 ÙÔ˘. K·› ÛÙ›˜ âΉfiÛÂȘ M˘ÚÈfi‚È‚ÏÔ˜ Ô‡ âÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó âΉÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›· ̤ ·éÙfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô, Âé¯fiÌ·ÛÙ ηϋ η› ÂéÏÔÁË̤ÓË ÔÚ›· ÛÙ‹ ‰È·ÎÔÓ›· ÙÔÜ ÏfiÁÔ˘ Ùɘ ·Ú·ÎÏ‹Ûˆ˜.
 9. 9. 11 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂrÓ·È ‰ÈÙÙfi˜Ø ÚáÙÔÓ, Ó¿ ‰ÒÛÂÈ Ì›· âÍ‹ÁËÛË, ‚¿ÛÂÈ Ùɘ √Úıfi‰Ô͢ XÚÈÛÙÈ·-ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜, Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜» Ôî ïÔÖ˜ ö¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi âӉȷʤÚÔÓ Û¤ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ η› âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜Ø η› ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù›˜ ‚·ÛÈΤ˜ ËÁ¤˜ η› Ù¿ ΛÌÂÓ· Ô‡ âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù‹Ó √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. ∆fi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ì √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂrÓ·È âÏ¿¯ÈÛÙ· ηٷÓÔËÙ‹ Û‹ÌÂÚ·, çÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ ÛÙfi ¬ÙÈ Ù¿ âÓ ÏfiÁˇˆ ΛÌÂÓ· ö¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ ·Ú·ÌÂÏËıÂÖ Î·› ıˆÚËıÂÖ «âÎÙfi˜ Ìfi‰·˜» ÛÙÔ‡˜ «ÂʈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜» ηÈÚÔ‡˜ Ì·˜Ø âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ qÙ·Ó Ó¿ οÓÔ˘Ì ·éÙ¿ Ù¿ ΛÌÂÓ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù·ÓÔËÙ¿ η› ÚÔÛÈÙ¿ ÛÙfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ àÓ·ÁÓÒÛÙË. ∂rÓ·È ÂÚÈÙÙfi Ó¿ ÔÜÌ ¬ÙÈ Ù¿ ΛÌÂÓ· ·éÙ¿ àÔÙÂÏÔÜÓ ≤Ó· àÓ·ÁÓˆÛÙÈÎfi ñÏÈÎfi à›ڈ˜ Èfi ‚·ı‡ η› „˘¯ˆÊÂϤ˜ à’ ¬,ÙÈ Ùfi àÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙáÓ ‰ËÌÔÊÈÏáÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÔÜÓ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜ ¿Óˆ ÛÙfi ı¤Ì· ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ», ‚È‚Ï›· Ù¿ ïÔÖ· àÎfiÌ· η› ¬Ù·Ó ‰¤Ó àÔÛÎÔÔÜÓ ÌfiÓÔÓ ÛÙfiÓ âÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi, êÏᘠ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó Ôχ Èfi ¤Ú· àfi Ù‹ ı·̷ÙÈ΋ âÈÊ¿ÓÂÈ· ÙáÓ ÛËÌÂÚÈÓáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÏfiÁˆ Ùɘ àÔ˘Û›·˜ Ì›·˜ ÌÂıÔ‰ÈÎɘ η› àÏËıÈÓɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ¿Óˆ ÛÙfi ¬ÏÔ ı¤Ì· Ùɘ «ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ» ˙ˆÉ˜. ^ O
 10. 10. 12 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ì √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· Ô‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û¤ ·éÙfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô ı¿ ‰Â¯ıÂÖ Ù›˜ âÈÎÚ›ÛÂȘ ÌÂÚÈÎáÓ, Ôî ïÔÖÔÈ ı¿ Ù‹ ıˆڋÛÔ˘Ó ó˜ ñÂÚ‚ÔÏÈο «êÏ‹» õ àÎfiÌ· η› «êÏÔ˚΋» ÁÈ¿ Ó¿ Á›ÓÂÈ ÈÛÙÂ˘Ù‹ àfi ÙfiÓ ôÓıÚˆÔ ÙÔÜ 21Ô˘ ·åÒÓ·. £¿ Ú¤ÂÈ, ëÔ̤ӈ˜, Ó¿ ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ¬ÙÈ ì ‰È‰·Ûηϛ· ·éÙ‹ ‰¤Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È àfi οÔÈÔ˘˜ àÔÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ õ Ì‹ Ù˘ÈÎÔ‡˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ùɘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, àÏÏ¿ ÂrÓ·È ì ‰È‰·Ûηϛ· Ù‹Ó ïÔ›· ·Ú¤‰ˆÛ ì √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ àfi Ù¿ Ôχ ÚáÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ùɘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘, ‰È‰·Ûηϛ· ì ïÔ›· âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û¤ à̤ÙÚËÙ· ¶·ÙÂÚÈο ΛÌÂÓ· η› µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ηıÒ˜ η› ÛÙ›˜ ıÂÖ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ùɘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, η› ì ïÔ›· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È à‰È·Ï›Ùˆ˜ ̤۷ ÛÙ‹Ó ∂ÎÎÏËÛ›· η› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ^∏ «êÏfiÙËÙ¿» Ù˘ ÂrÓ·È ì êÏfiÙËÙ· Ùɘ ú‰È·˜ Ùɘ àÏ‹ıÂÈ·˜, ì ïÔ›· – ÂúÙ âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û¤ ·éÙ‹Ó ÂúÙ ۤ ôÏϘ ‰È‰·Ûηϛ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ – ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ó˜ àÓ·˙ˆÔÁÔÓËÙÈ΋ ËÁ‹ ηı·ÚfiÙËÙ·˜ ̤۷ ÛÙ‹ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Û‡Á¯˘ÛË Ô‡ ÚÔηÏÂÖÙ·È ÛÙfi ÓÔÜ ÙÔÜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ àÓıÚÒÔ˘ àfi Ù¿ ‰È¿ÊÔÚ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· η› Ù›˜ ÎÂÓ¤˜ ıˆڛ˜ ÙáÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ·åÒÓˆÓ. ∫¿ı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ âȯÂÈÚÂÖ Ó¿ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙ›˜ ¶·ÙÂÚÈΤ˜ η› êÁÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ôî ïÔÖ˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ·. ∫‡ÚÈ· ËÁ‹ öÌÓ¢Û˘ ÁÈ¿ Ù‹ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ àÔÙ¤ÏÂÛÂ ï ƒáÛÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜ Ùɘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ∂›ÛÎÔÔ˜ πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ªÚÈ·ÓÙÛÈ·Ó›ÓˆÊ, ï ïÔÖÔ˜ ö˙ËÛ Ùfi 19Ô ·åÒÓ· η› qÙ·Ó úÛˆ˜ ï ÚáÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜ Ô‡ àÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Âéı¤ˆ˜ ·éÙfi ηı·˘Ùfi Ùfi Úfi‚ÏËÌ·, Ùfi ïÔÖÔ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ öÓÙÔÓÔ ÛÙ›˜ ̤Ú˜ Ì·˜: Ù‹ ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ùɘ ·éıÂÓÙÈÎɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ η› ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û¤ ≤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô‡ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ͤÓÔ˜ Úfi˜ Ù‹Ó √ÚıÔ‰Ô-
 11. 11. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 13 Í›· η› Ô‡ àÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂúÙ ӿ Ù‹Ó àÓ·ÙÚ¤„ÂÈ Î·› Ó¿ Ù‹Ó àÁÓÔ‹ÛÂÈ ÂúÙ ӿ Ù‹Ó «ÌÂıÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ», öÙÛÈ œÛÙ ӿ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ Û˘Ì‚·Ù‹ ̤ ≤Ó·Ó ÎÔÛÌÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆÉ˜ η› ÛΤ„˘. ^√ ∂›ÛÎÔÔ˜ πÁÓ¿ÙÈÔ˜, àÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ ̤ ç͢‰¤ÚÎÂÈ· Ù›˜ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈΤ˜ η› ôÏϘ ‰˘ÙÈΤ˜ âÈÚÚÔ¤˜, Ôî ïÔÖ˜ ¿Û¯È˙·Ó Ó¿ «âÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ó» Ù‹Ó √ÚıÔ‰ÔÍ›· àÎfiÌ· η› ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ ÙÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠÁÈ¿ Ù‹Ó ôÌ˘Ó· Ùɘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ÙfiÛÔ Ì¤ Ù‹Ó âÌ‚ÚÈı‹ ÌÂϤÙË ÙáÓ ·éıÂÓÙÈÎáÓ √Úıfi‰ÔÍˆÓ ËÁáÓ, ÙáÓ ïÔ›ˆÓ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· àÊÔÌÔ›ˆÛ ۤ ÌÂÚÈο àfi Ù¿ ηχÙÂÚ· ÌÔÓ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ùɘ âԯɘ ÙÔ˘, ¬ÛÔ Î·› ̤ Ù‹Ó âÍÔÈΛˆÛ‹ ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó âÈÛÙËÌÔÓÈ΋ η› ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔÜ ·åÒÓ· ÙÔ˘ – ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ۯÔÏ‹ Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ η› ù¯È οÔÈ· ıÂÔÏÔÁÈ΋ Û¯ÔÏ‹. ò∂ÙÛÈ, âÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ ÙfiÛÔ Ì¤ Ù‹Ó àÓÙ›ÏË„Ë Ùɘ √Úıfi‰Ô͢ ıÂÔÏÔÁ›·˜ ¬ÛÔ Î·› ̤ Ù‹Ó ÎÔÛÌÈ΋ ÁÓÒÛË, àÊȤڈÛ ً ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙ‹Ó ñÂÚ¿ÛÈÛË Ùɘ ·éıÂÓÙÈÎɘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ η› ÛÙ‹Ó àÔÎ¿Ï˘„Ë ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÛÂˆÓ àfi ·éÙ‹Ó. ¢¤Ó ÂrÓ·È ñÂÚ‚ÔÏ‹ Ó¿ ÔÜÌ ¬ÙÈ Î·ÌÈ¿ ôÏÏË √Úıfi‰ÔÍË ¯ÒÚ· ÛÙfi 19Ô ·åÒÓ· ‰¤ ‰È¤ıÂÙ ≤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ñÂÚ·ÛÈÛÙ‹ Ùɘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ âÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙáÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Î·› ÙáÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ âÔ¯É˜Ø ï ÌfiÓÔ˜ ôÏÏÔ˜ àÓÙ¿ÍÈfi˜ ÙÔ˘ qÙ·Ó úÛˆ˜ ï Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ ï ò∂ÁÎÏÂÈÛÙÔ˜, Ùfi öÚÁÔ ÙÔ˘ ïÔ›Ô˘ qÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ú‰ÈÔ Ì¤ ÙÔÜ ∂ÈÛÎfiÔ˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ àÏÏ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ «âÌÂÚÈÛٷو̤ÓÔ». ^√ ÙÚ›ÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜ ÙáÓ ò∂ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ qÙ·Ó Âå‰Èο àÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙfi ı¤Ì· Ùɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ùɘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜, Ù‹Ó ïÔ›· η› ñÂÚ·Û›ÛıËΠâÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ›˜ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈΤ˜ η› ôÏϘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ηÎÔ‰Ô͛˜. ∞fi ·éÙfiÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÙfiÓ ÙfiÌÔ ‰·ÓÂÈ-
 12. 12. 14 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛًηÌ ٿ ÛÙÔȯÂÖ· ÁÈ¿ Ù‹Ó âͤٷÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ¬ˆ˜ Ù¿ ÙÂÏÒÓÈ· η› Ôî âÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙáÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ‰È‰·Ûηϛ˜ Ù›˜ ïÔÖ˜, ÁÈ¿ οÔÈÔ ÏfiÁÔ, ï «Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜» ÓÔܘ ‚Ú›ÛÎÂÈ à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ‰Â¯ıÂÖ Ì¤ ≤Ó·Ó êÏfi ÙÚfiÔ, àÏÏ¿ âÈ̤ÓÂÈ Ó¿ Ù›˜ «ÌÂıÂÚÌËÓ‡ÂÈ» õ Ó¿ Ù›˜ àÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜. ∞ÏÏ¿ η› ï ∂›ÛÎÔÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘, ¬ˆ˜ ÂrÓ·È Ê˘ÛÈÎfi, ·Ú¤‰ˆÛÂ Ù‹Ó ú‰È· ‰È‰·Ûηϛ·, η› οӷÌ â›Û˘ ¯Ú‹ÛË ÙáÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘Ø ≤Ó·˜ ôÏÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ƒáÛÔ˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜, ï ÂéÏÔÁË̤ÓÔ˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ª·Í›ÌÔ‚ÈÙ˜, â·Ó¤Ï·‚ ·éÙ‹Ó Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· ÙfiÛÔ êÏ¿ η› ηı·Ú¿, œÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ٿ ‰Èο ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌÉÌ· ÙÔÜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ∆fi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ì √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ö¯ÂÈ ‰È·Ù˘ˆıÂÖ Ì¤ Ù¤ÙÔÈ· Û·Ê‹ÓÂÈ· η› ηı·ÚfiÙËÙ· àfi ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ‰È‰·ÛοÏÔ˘˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜, àÎÚȂᘠ̤¯ÚÈ Î·› Ù›˜ ̤Ú˜ Ì·˜, àÔÙÂÏÂÖ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ¿ âÌĘ Ô‡ ·Û¯›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Ó¿ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÏËıÈÓ‹ √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÙÔÜ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ù¯È êÏᘠ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹ ÛˆÛÙ‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙáÓ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ Ù˘, àÏÏ¿ àÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ù‹Ó ·éıÂÓÙÈο √Úıfi‰ÔÍË ëÚÌËÓ›· ·éÙáÓ ÙáÓ ‰È‰·ÁÌ¿ÙˆÓ. ™Ùfi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi, âÎÙfi˜ àfi Ù›˜ √Úıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ η› Ù›˜ ëÚÌËÓÂÖ˜ Ô‡ àӷʤÚıËÎ·Ó Èfi ¿Óˆ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ùɘ ÛËÌÂÚÈÓɘ Ì‹ √Úıfi‰Ô͢ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ¿ Ù›˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜, ηıÒ˜ â›Û˘ η› οÔÈ· àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ·. ∂‰á àÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì Ùfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÜ ∂ÈÛÎfiÔ˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ η› ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·ÌÂ, ¬ˆ˜ η› âÎÂÖÓÔ˜, Ì›· „¢‰‹ ‰È‰·Ûηϛ· ¬ÛÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· η› àÌÂÚfiÏËÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ¿ Ó¿ âÎı¤ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÓ·Ï‹ıÂÈ¿ Ù˘, öÙÛÈ œÛÙ Ôî √Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ó¿ Ì‹Ó
 13. 13. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 15 ·Ú·Û˘ÚıÔÜÓ àfi ·éÙ‹ÓØ â›Û˘ àӷηχ„·ÌÂ, ¬ˆ˜ η› âÎÂÖÓÔ˜, ¬ÙÈ Ù¿ Ì‹ √Úıfi‰ÔÍ· ΛÌÂÓ·, ¬Ù·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ η› ù¯È êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ ëÚÌËÓÂÖ˜ η› àfi„ÂȘ, Û˘¯Ó¿ ·Ú¤¯Ô˘Ó âÎÏËÎÙÈΤ˜ âȂ‚·ÈÒÛÂȘ ÙáÓ √Úıfi‰ÔÍˆÓ àÏËıÂÈáÓ. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Û¤ ·éÙfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô qÙ·Ó Ó¿ ηٷ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ Ù‹Ó ≈·ÚÍË Ì›·˜ àÓÙ›ıÂÛ˘ ¬ÛÔ ÏÂÙÔÌÂÚᘠà·ÈÙÂÖÙ·È, œÛÙ ӿ âÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó Ï‹ÚË ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹Ó √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· η› Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙáÓ √Úıfi‰ÔÍˆÓ êÁ›ˆÓ àÊÂÓfi˜, η› Ù‹Ó àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· η› Ù›˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ âÌÂÈڛ˜ àÊÂÙ¤ÚÔ˘. ∂¿Ó Âú¯·Ì êÏᘠ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù‹Ó √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ¯ˆÚ›˜ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó àÓÙ›ıÂÛË, ı¿ qÙ·Ó ÂÈÛÙÈ΋ ÁÈ¿ âÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ âÎÙfi˜ àfi ÙÔ‡˜ õ‰Ë ÂÂÈṲ̂ÓÔ˘˜Ø ÙÒÚ· ¬Ìˆ˜, úÛˆ˜ ÌÂÚÈÎÔ› àÎfiÌ· η› àfi ¬ÛÔ˘˜ ö¯Ô˘Ó õ‰Ë ‚ÈÒÛÂÈ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË âÔ¯‹ Ó¿ àÓÙÈÏËÊıÔÜÓ Ù‹Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹ ‰È΋ ÙÔ˘˜ η› ÛÙ‹ ÁÓ‹ÛÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ âÌÂÈÚ›·. ¶·ÚfiÏ· ·éÙ¿, Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ ¬ÙÈ ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ àӷʤÚÂÈ âÌÂÈڛ˜, ÙfiÛÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ¬ÛÔ Î·› Ì‹ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜, ÛËÌ·›ÓÂÈ â›Û˘ ¬ÙÈ Ùfi ‚È‚Ï›Ô ‰¤Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ Ù‹ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜, àÏÏ¿ η› Ù›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ëÚÌËÓÂÖ˜ ÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·éÙ¤˜ âÌÂÈڛ˜. ≠√ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ëÚÌËÓÂÖ˜, Ê˘ÛÈο, ñ¿Ú¯ÂÈ ¯áÚÔ˜ ÁÈ¿ Ì›· ‚¿ÛÈÌË ‰È·ÊÔÚ¿ àfi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ √Úıfi‰ÔÍˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓáÓ. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ¬ÛÔ Ùfi ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ·éÙ¤˜ Ù›˜ ëÚÌËÓÂÖ˜ ̤ ≤Ó·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӿ Ù›˜ «ïÚ›ÛÔ˘Ì» ̤ ÙfiÓ ú‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ì¤ ÙfiÓ ïÔÖÔ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ïÚÈÛÙÂÖ ì ÁÂÓÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Ùɘ ∂ÎÎÏË-
 14. 14. 16 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Û›·˜ ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. ∂å‰ÈÎfiÙÂÚ·, ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ àfiÎÚ˘Ê˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜ η› Ùfi «àÛÙÚÈÎfi ‰›Ô», êÏᘠٛ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¬ˆ˜ Ù›˜ ö¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Ôî Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û¤ ·éÙ¤˜, η› Ù›˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ̤ ·ÚfiÌÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÛÙ‹Ó √Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›·, ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ÚÔÛ·ıÔÜÌ ӿ ïÚ›ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó àÎÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ʇÛËØ Ù›˜ àԉ¯fiÌ·ÛÙÂ, ¬Ìˆ˜, ù¯È ó˜ êϤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ, àÏÏ¿ ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ ηٿ Ù›˜ ïÔÖ˜ Ù¿ ôÙÔÌ· öÚ¯ÔÓÙ·È Û¤ â·Ê‹ ̤ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰·ÈÌÔÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ò∞˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ï àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ fiÛÔ â·Ú΋˜ qÙ·Ó ·éÙ‹ ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. £¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ Û¤ ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ùfi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi ‰¤Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ù‹Ó Ï‹ÚË √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÂÚ› Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜Ø àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔ Ì›· ÂåÛ·ÁˆÁ‹ Û¤ ·éÙ‹Ó. ™Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, óÛÙfiÛÔ, ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ «Ï‹Ú˘ ‰È‰·Ûηϛ·» ¿Óˆ ÛÙfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ÔûÙ η› √Úıfi‰ÔÍÔÈ «Âå‰ÈÎÔ›». ∂ÌÂÖ˜ Ô‡ ˙ÔÜÌ ÛÙ‹ ÁÉ ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÌÔÚÔÜÌ àÎfiÌ· η› Ó¿ àÚ¯›ÛÔ˘Ì ӿ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ Ù‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔÜ ÎfiÛÌÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó¿ öÚıÔ˘Ì Ôî ú‰ÈÔÈ Ó¿ ηÙÔÈ΋ÛÔ˘Ì ۤ ·éÙfiÓ. ∂rÓ·È Ì›· ‰È·‰Èηۛ· Ô‡ àÚ¯›˙ÂÈ ÙÒÚ·, ÛÙ‹Ó â›ÁÂÈ· ˙ˆ‹, àÏÏ¿ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÛÙ‹Ó ·åˆÓÈfiÙËÙ·, ¬ˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·› ï ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜: «‚ϤÔÌÂÓ ÁaÚ ôÚÙÈ ‰È’ âÛfiÙÚÔ˘ âÓ ·åÓ›ÁÌ·ÙÈ, ÙfiÙ ‰b ÚfiÛˆÔÓ Úe˜ ÚfiÛˆÔÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 13:12).1 ≠√̈˜ Ôî OÚıfi‰Ô͘ ËÁ¤˜ Ù›˜ ïÔÖ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô, ÌĘ ‰›ÓÔ˘Ó ≤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ùɘ √Úıfi‰Ô͢ ‰È‰·Ûηϛ·˜, η› ·éÙfi 1. «TÒÚ· ‚ϤÔÌÂÓ ÛaÓ Ûb ηıÚ¤ÊÙË êÌ˘‰Úá˜, ÙfiÙ ¬Ìˆ˜ ıa ‚ϤˆÌÂÓ ÚfiÛˆÔÓ Úe˜ ÚfiÛˆÔÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 13:12)
 15. 15. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ 17 àÚÎÂÖ ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÂÈ, ù¯È Ó¿ àÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ̛· àÎÚÈ‚‹ ÁÓÒÛË ÁÈ¿ οÙÈ Ô‡ ÂrÓ·È, Û¤ ÙÂÏÈ΋ àÓ¿Ï˘ÛË, ¤Ú· àfi âÌĘ, àÏÏ¿ Ó¿ àÚ¯›ÛÔ˘Ì ӿ àÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ¿ Ù‹Ó Î·Ù¿ÎÙËÛË Ùɘ √éÚ¿ÓÈ·˜ µ·ÛÈÏ›·˜, ì ïÔ›· àÔÙÂÏÂÖ ÙfiÓ ÛÙfi¯Ô Ùɘ âÓ ÃÚÈÛÙˇá ˙ˆÉ˜, η› ÁÈ¿ Ù‹Ó àÔÊ˘Á‹ ÙáÓ ‰·ÈÌÔÓÈÎáÓ ·Á›‰ˆÓ, Ôî ïÔÖ˜ ÂrÓ·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÙÔÜ ÛÙfi ‰ÚfiÌÔ ÙáÓ àÁˆÓÈÛÙáÓ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ àfi ÙfiÓ â¯ıÚfi Ùɘ ÛˆÙËÚ›·˜ Ì·˜. ^√ ôÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂrÓ·È Èfi Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ η› Èfi ÎÔÓÙÈÓfi˜ àã ¬ÛÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂØ Î·› Ùfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÁÈ’ ·éÙfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È àÎÚȂᘠâ‰á ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ÛÙ‹ ˙ˆ‹ Ùɘ ñ·ÎÔɘ η› Ùɘ ÚÔÛ¢¯É˜ Ô‡ ì ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ö¯ÂÈ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ó˜ ÙfiÓ ‰ÚfiÌÔ Ô‡ ï‰ËÁÂÖ ÛÙ‹ ÛˆÙËÚ›·. ∆fi ‚È‚Ï›Ô ·éÙfi àÊÈÂÚÒÓÂÙ·È Î·› à¢ı‡ÓÂÙ·È Û¤ ¬ÏÔ˘˜ ¬ÛÔÈ âÈı˘ÌÔÜÓ Ó¿ ˙‹ÛÔ˘Ó Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ˙ˆ‹.
 16. 16. 19 ∫∂º∞§∞π√ ∂¡∞ ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ ∆ fi ı¤Ì· Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ö¯ÂÈ, âÓÙÂÏᘠͷÊÓÈο, àÔÙÂϤÛÂÈ àÓÙÈΛÌÂÓÔ âÎÙÂٷ̤ÓÔ˘ âӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ¿ Ùfi Ï·Ù‡ ÎÔÈÓfi ÛÙfi ‰˘ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ∂å‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ‰˘fi ¯ÚfiÓÈ· ö¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈ¢ıÂÖ àÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›· Ô‡ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ¬ÙÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜», η› ÊËÌÈṲ̂ÓÔÈ å·ÙÚÔ› η› ôÏÏÔÈ âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂúÙ ö¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ Ôî ú‰ÈÔÈ ·éÙ¿ Ù¿ ‚È‚Ï›· ÂúÙ ÙÔ‡˜ ö¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Ù‹Ó ïÏfiıÂÚÌË ñÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. ª›· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË àÔÙÂÏÂÖ ì ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÁÓˆÛÙ‹ å·ÙÚfi˜ η› «Âå‰È΋» â› ÙáÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‡ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì¤ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› Ù‹Ó âÈı·Ó¿ÙÈ· àÁˆÓ›·, ∂Ï›˙·ÌÂı ∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜. ^∏ ƒfi˜ ıˆÚÂÖ Ò˜ ·éÙ¤˜ Ôî öÚ¢Ó˜ ÁÈ¿ Ù›˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜ «ı¿ ‰È·ÊˆÙ›ÛÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ η› ı¿ âȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ·éÙfi Ô‡ ö¯Ô˘Ì ‰È‰·¯ıÂÖ â‰á η› ‰˘fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· – ¬ÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ñ¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ». ≠√Ï· ·éÙ¿, Ê˘ÛÈο, Û˘ÓÈÛÙÔÜÓ Ì›· àfiÙÔÌË àÏÏ·Á‹ ÛÙ‹Ó ≤ˆ˜ ÙÒÚ· âÈÎÚ·ÙÔÜÛ· àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ‡˜ å·ÙÚÈÎÔ‡˜ η› âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, Ôî ïÔÖÔÈ ÁÂÓÈο ıˆÚÔÜÛ·Ó Ùfi ı¤Ì· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ «Ù·ÌÔ‡» η› âÍÔÛÙÚ¿ÎÈ˙·Ó ïÔÈ·‰‹ÔÙ 剤· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ âÈ‚›ˆÛË ÛÙ‹ ÛÊ·›Ú· ÙÔÜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔÜ õ Ùɘ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·˜ õ, ÛÙ‹Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË,
 17. 17. 20 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù‹Ó àÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ó˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÔ›ıËÛË ì ïÔ›· ÛÙÂÚÂÖÙ·È àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎáÓ àԉ›ÍˆÓ. ^∏ â͈ÙÂÚÈ΋ ·åÙ›· ·éÙɘ Ùɘ Í·ÊÓÈÎɘ àÏÏ·Áɘ àfi„ÂˆÓ ÂrÓ·È êÏ‹: Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ â·Ó·ÊÔÚĘ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÙáÓ «ÎÏÈÓÈÎᘠÓÂÎÚáÓ» - Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ̤ ‰È¤ÁÂÚÛË Ùɘ ηډÈĘ ¬Ù·Ó ·éÙ‹ ö¯ÂÈ ¿„ÂÈ Ó¿ ¯Ù˘Ä - ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓÙ·È ÂéÚ¤ˆ˜ Ù¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ¯ÚfiÓÈ·. ò∂ÙÛÈ, ÔÏÏÔ› ôÓıÚˆÔÈ ÎÏÈÓÈÎᘠ«ÓÂÎÚÔ›», ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ ÛÊ˘ÁÌfi õ ηډȷÎÔ‡˜ ·ÏÌÔ‡˜, ö¯Ô˘Ó â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ‹ ˙ˆ‹ η› ≤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi àfi ·éÙÔ‡˜, âÊfiÛÔÓ Ùfi Û¯ÂÙÈÎfi Ù·ÌÔ‡ ηıÒ˜ η› ï Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ ıˆÚËıÔÜÓ «ÙÚÂÏÔ›» ö¯Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ âÎÏ›„ÂÈ, ÌÈÏÔÜÓ ÙÒÚ· àÓÔȯٿ ÁÈ¿ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜. ≠√̈˜, ÌĘ âӉȷʤÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ì ‚·ı‡ÙÂÚË ·åÙ›· Ùɘ àÏÏ·Áɘ ¬ˆ˜ η› ì «å‰ÂÔÏÔÁ›·» Ù˘: ÁÈ¿ ÔÈfi ÏfiÁÔ ·éÙfi Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ö¯ÂÈ Í·ÊÓÈο Ù¤ÙÔÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· à‹¯ËÛË ÛÙfiÓ ÎfiÛÌÔ Î·› ‚¿ÛÂÈ ÔÈĘ ıÚËÛ΢ÙÈÎɘ õ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎɘ ôԄ˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÂÓÈÎᘠηٷÓÔËÙfi; ∞ÔÙÂÏÂÖ õ‰Ë ≤Ó· àfi Ù¿ «ÛËÌÂÖ· ÙáÓ Î·ÈÚáÓ», Û‡Ìو̷ ÙÔÜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔÜ âӉȷʤÚÔÓÙfi˜ Ùɘ âԯɘ Ì·˜Ø ÔÈ¿ ÂrÓ·È ÏÔÈfiÓ ì ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘; £¿ â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ۤ ·éÙ¿ Ù¿ âÚˆÙ‹Ì·Ù·, àÊÔÜ ÚáÙ· âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Èfi ÚÔÛÂÎÙÈο Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ¶ÚáÙ·, ¬Ìˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó¿ ‰ÈÂÚˆÙËıÔÜÌÂ: Û¤ ÔÈ¿ ‚¿ÛË ı¿ âÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ; ∞éÙÔ› Ôî ú‰ÈÔÈ Ô‡ Ùfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ‰¤ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¿ÔÈ· Û·Ê‹ ëÚÌËÓ›· ÙÔ˘ àÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ Ù‹Ó àÓ·˙ËÙÔÜÓ Û¤ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο õ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·. ªÂÚÈÎÔ› ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔÈ ôÓıÚˆÔÈ, ¬ˆ˜ η› ÌÂÚÈÎÔ› âÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‰È·ÈÛı·ÓfiÌÂÓÔÈ Ì›· àÂÈÏ‹ ÁÈ¿ Ù›˜ ηıÈÂڈ̤Ó˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, êÏᘠàÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Ù›˜ âÌÂÈڛ˜, ¬ˆ˜ ·éÙ¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, η› Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù›˜ ñÔ‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙfiÓ ¯áÚÔ ÙáÓ «·Ú·ÈÛı‹Ûˆӻ. ò∂ÙÛÈ âÓÂÚÁÔÜÓ ÌÂÚÈÎÔ› ¶ÚÔÙÂ-
 18. 18. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 21 ÛÙ¿ÓÙ˜ Ôî ïÔÖÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÂúÙ ¬ÙÈ ì „˘¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û¤ ηٿÛÙ·ÛË àÛ˘ÓÂȉËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ÂúÙ ¬ÙÈ ËÁ·›ÓÂÈ à̤ۈ˜ Ó¿ ‚ÚÂıÂÖ «Ì¤ Ùfi ÃÚÈÛÙfi»Ø ·ÚÔÌÔ›ˆ˜, Ôî ıˆÚËÙÈÎÔ› ôıÂÔÈ àÔÚÚ›ÙÔ˘Ó àÎfiÌ· η› Ù‹Ó å‰¤· ¬ÙÈ ì „˘¯‹ âÈ˙ÂÖ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ, ïÔÈ·‰‹ÔÙ àÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯÂÖ· ÎÈ ôÓ ÙÔ‡˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔÜÓ. ∆¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ¬Ìˆ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ âÍËÁËıÔÜÓ êÏᘠη› ÌfiÓÔÓ Ì¤ Ùfi Ó¿ Ù›˜ àÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂØ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›ÓÔ˘Ó ÛˆÛÙ¿ ηٷÓÔËÙ¤˜, ÙfiÛÔ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù‹Ó ú‰È· Ù‹ ʇÛË ÙÔ˘˜, ¬ÛÔ Î·› ̤۷ ÛÙfi Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÓÒÛ˘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ÔÚ›· Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ¢˘ÛÙ˘¯á˜, ÌÂÚÈÎÔ› √Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› â›Û˘, οو àfi Ù‹Ó â›‰Ú·ÛË Î¿ÔÈˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ñÏÈÛÙÈÎáÓ å‰ÂáÓ, ¬ˆ˜ ·éÙ¤˜ ö¯Ô˘Ó âÌÊÈÏÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙfiÓ ¶ÚÔÙÂÛÙ·ÓÙÈÛÌfi η› Ùfi ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎÈÛÌfi, ηٷϋÁÔ˘Ó Ó¿ ö¯Ô˘Ó ÌÄÏÏÔÓ àÛ·ÊÂÖ˜ η› àfiÚÈÛÙ˜ àfi„ÂȘ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. ^√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ëÓfi˜ àfi Ù¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›· Ô‡ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È Ù›˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜1, ˙‹ÙËÛ ً ÁÓÒÌË ‰È¿ÊÔÚˆÓ «âÎÚÔÛÒˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎáÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ» Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, à¢ı‡ÓıËΠۤ ≤Ó·Ó îÂÚ¤· Ùɘ ëÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͢ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔɘ, ï ïÔÖÔ˜ âͤÊÚ·Û ̛· Ôχ ÁÂÓÈ΋ ÁÓÒÌË Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹Ó ≈·ÚÍË ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ η› ÎfiÏ·Û˘, ÙÔÜ ÂrÂ, ¬Ìˆ˜, ¬ÙÈ ì √ÚıÔ‰ÔÍ›· ‰¤Ó ö¯ÂÈ «Î·ÌÈ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ôÔ„Ë ÁÈ¿ Ùfi ᘠÂrÓ·È ì ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹». ò∂ÙÛÈ, Ùfi ÌfiÓÔ Ô‡ ÌÔÚÔÜÛ ӿ Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ qÙ·Ó ¬ÙÈ «ì ôÔ„Ë Ùɘ ëÏÏËÓÈÎɘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹ ‰¤Ó ÂrÓ·È Û·Ê‹˜»2. 1. David R. Wheeler, Journey to the Other Side, Ace Books, ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1977. 2. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 130.
 19. 19. 22 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ º˘ÛÈο, åÛ¯‡ÂÈ Ùfi àÓÙ›ıÂÙÔ: ï √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· àÚÎÂÙ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È‰·Ûηϛ· η› ôÔ„Ë ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹, ì ïÔ›· ÍÂÎÈÓÄ àfi ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ú‰È· Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∞éÙ‹ ì ‰È‰·Ûηϛ· âÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙ‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹, ëÚÌËÓÂ˘Ì¤ÓË Ì¤Û· ÛÙfi Û˘ÓÔÏÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ùɘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÛÙ¿ ΛÌÂÓ· ÙáÓ êÁ›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ η›, Âå‰Èο ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ âÌÂÈڛ˜ Ùɘ „˘¯É˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ, Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ η› àÓıÔÏÔÁ›Â˜ ÚÔÛˆÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ·éÙÔÜ ÙÔÜ Âú‰Ô˘˜. °È¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ïÏfiÎÏËÚÔ Ùfi ٤ٷÚÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ ¢È·ÏfiÁˆÓ ÙÔÜ êÁ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘, ¶¿· ƒÒÌ˘ ( 604), ÂrÓ·È àÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙfi ı¤Ì· ·éÙfi. ™Ù›˜ ̤Ú˜ Ì·˜, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙ¿ ∞ÁÁÏÈο Ì›· àÓıÔÏÔÁ›· Ù¤ÙÔÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ôî ïÔÖ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ àfi Ôχ ·Ï·ÈÔ‡˜ µ›Ô˘˜ ^∞Á›ˆÓ ¬ÛÔ Î·› àfi Èfi ÚfiÛÊ·Ù˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ.3 ¶ÚfiÛÊ·Ù· â›Û˘, â·ÓÂΉfiıËΠۤ àÁÁÏÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ≤Ó· àÍÈfiÏÔÁÔ Î›ÌÂÓÔ Ô‡ ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙ¿ Ù¤ÏË ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ· àfi οÔÈÔÓ Ô‡ â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ àÊÔÜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÓÂÎÚfi˜ â› 36 zÚ˜.4 ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ï √Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ö¯ÂÈ ÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì›· Ôχ ÏÔ‡ÛÈ· ÁÚ·ÌÌ·Ù›·, ì ïÔ›· ÙÔÜ ·Ú¤¯ÂÈ Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ù›˜ Ӥ˜ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ âÌÂÈڛ˜» η› Ó¿ Ù›˜ àÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ñfi Ùfi ÊᘠïÏfiÎÏËÚ˘ Ùɘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹. 3. Eternal Mysteries Beyond the Grave, Jordanville, N¤· ^YfiÚÎË 1968. 4. K. Uekskuell, «Unbelievable for Many but Actually a True Occurrence», Orthodox Life, πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞ûÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1976 ∆Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·éÙfi ÂÚȤ¯ÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó çÓÔÌ·Û›· «≠EÓ· à›ÛÙ¢ÙÔ Î·› ¬Ìˆ˜ àÏËıÈÓfi ÁÂÁÔÓfi˜» ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô A›ÛÙÂ˘Ù· η› ¬Ìˆ˜ AÏËıÈÓ¿, EΉ. «√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ∫˘„¤ÏË», £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1985. √î êϤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ô‡ ı¿ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ›˜ àÌÂÚÈηÓÈΤ˜ âΉfiÛÂȘ, η› Ôî âÓÙfi˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ÛÙ›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜.
 20. 20. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 23 ™Ù‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ âÔ¯‹, Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ô‡ ö¯ÂÈ âÍ¿„ÂÈ Ùfi âӉȷʤÚÔÓ ÁÈ¿ Ùfi ı¤Ì· ·éÙfi ÁÚ¿ÊÙËΠàfi Ùfi ƒ·›ËÌÔÓÙ ªÔ‡ÓÙ˘, ≤Ó· Ó·Úfi „˘¯›·ÙÚÔ àfi Ù›˜ ÓfiÙȘ ^∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙÂÖ˜, η› ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Ùfi ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔÜ 1975.5 ∆fiÙÂ ï ªÔ‡ÓÙ˘ ‰¤ ÁÓÒÚÈ˙ â¿Ó ñÉÚ¯·Ó ïÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ôÏϘ ÌÂϤÙ˜ õ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹, ¬Ìˆ˜ àÎfiÌ· η› Ù‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô Ô‡ Ù˘ˆÓfiÙ·Ó Ùfi ‚È‚Ï›Ô öÁÈÓ ʷÓÂÚfi ¬ÙÈ Âr¯Â õ‰Ë âΉËψıÂÖ öÓÙÔÓÔ Û¯ÂÙÈÎfi âӉȷʤÚÔÓ Î·› Âr¯·Ó õ‰Ë ÁÚ·ÊÙÂÖ ÔÏÏ¿ ÁÈ¿ Ùfi ı¤Ì·. ^∏ Û·ÚˆÙÈ΋ âÈÙ˘¯›· ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘, Ùfi ïÔÖÔ Ô‡ÏËÛ ¿Óˆ àfi ‰‡Ô ëηÙÔÌ̇ÚÈ· àÓÙ›Ù˘·, öÊÂÚ ٛ˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ô‡ ¤ı·ÈÓ·Ó ÛÙfi Êᘠ̛·˜ âÎÙÂٷ̤Ó˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ η› àfi ÙfiÙ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó àÚÎÂÙ¿ ‚È‚Ï›· η› ôÚıÚ· Û¯ÂÙÈο ̤ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȘ» âÌÂÈڛ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ¿ Èfi ÛËÌ·ÓÙÈο ÂrÓ·È Ù¿ ôÚıÚ· η› Ùfi ‚È‚Ï›Ô Ùɘ ¢ÚÔ˜ ∂Ï›˙·ÌÂı ∫ÈÔÜÌÏÂÚ ƒfi˜, Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· Ùɘ ïÔ›·˜ Û˘ÌʈÓÔÜÓ àÔχو˜ ̤ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘, ηıÒ˜ η› Ôî âÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ÙáÓ å·ÙÚáÓ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ. ^√ ú‰ÈÔ˜ ï ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘ ö¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ≤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô, Ô‡ àÔÙÂÏÂÖ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘6, ̤ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ñÏÈÎfi η› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ â› ÙÔÜ ı¤Ì·ÙÔ˜. ∆¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ·éÙáÓ Î·› ôÏÏˆÓ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, Ù¿ ïÔÖ· ¬Ï· ‚·ÛÈο Û˘ÌʈÓÔÜÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù¿ âÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ı¿ Û˘˙ËÙËıÔÜÓ ÛÙ‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 5. Dr. Raymond A. Moody, Jr., Life After Life, Mockingbird Books, Atlanta 1975. ^EÏÏËÓÈ΋ öΉÔÛË: ƒ·›ËÌÔÓÙ ªÔ‡ÓÙ˘, ^∏ ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ۈ̷ÙÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ, ÌÙÊÚ. °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÚÈÌÄ, ∂Ή. ªÔ˘ÎÔ˘Ì¿ÓË, ‚ã öΉ., Aı‹Ó· 1977.√î êϤ˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Ô‡ ı¿ àÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ›˜ àÌÂÚÈηÓÈΤ˜ âΉfiÛÂȘ, η› Ôî âÓÙfi˜ ·ÚÂÓı¤ÛÂˆÓ ÛÙ›˜ ëÏÏËÓÈΤ˜. 6. Dr. Raymond A. Moody, Jr., Reflections on Life After Life, ∞ BantamMockingbird Book 1977.
 21. 21. 24 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ £¿ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì âÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ùfi ÚáÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘, Ùfi ïÔÖÔ àÔÙÂÏÂÖ Ì›· àÚÎÂÙ¿ àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ η› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔÜ ¬ÏÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ^√ ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘, ̤۷ Û¤ Ì›· ‰ÂηÂÙ›·, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ٛ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚ›Ô˘ 150 àÙfiÌˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ ÂúÙ Âr¯·Ó Ôî ú‰ÈÔÈ Âı¿ÓÂÈ õ Êı¿ÛÂÈ ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ÂúÙ ÙÔÜ ‰ÈËÁ‹ıËÎ·Ó Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ Âr¯·Ó ôÏÏÔÈ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ ¤ı·ÈÓ·ÓØ àfi Ù¿ 150 ôÙÔÌ·, ï ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘ âÈÎÂÓÙÚÒıËΠۤ ÂÚ›Ô˘ ÂÓ‹ÓÙ·, ̤ Ù¿ ïÔÖ· ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÏÂÙÔÌÂÚÂÖ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ. ¶ÚÔÛ·ıÂÖ Ó¿ ÂrÓ·È àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÙ‹Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·éÙáÓ ÙáÓ àÔ‰ÂÈÎÙÈÎáÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ôÓ Î·› ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ¬ÙÈ Ùfi ‚È‚Ï›Ô «àÓÙ·Ó·ÎÏÄ, Ê˘ÛÈο, Ùfi ‚¿ıÔ˜ ÙáÓ àfi„ÂˆÓ Î·› ÚÔηٷϋ„ÂˆÓ ÙÔÜ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘»7, ï ïÔÖÔ˜ ÛÙfi ıÚ‹ÛÎÂ˘Ì· ÂrÓ·È ÌÂıÔ‰ÈÛÙ‹˜ ÚÔÙÂÛÙ¿ÓÙ˘ ̤ ÌÄÏÏÔÓ ÊÈÏÂχıÂÚ˜ àfi„ÂȘ. ∫·› Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ùfi ‚È‚Ï›Ô, â¿Ó ñÔÙÂıÂÖ ¬ÙÈ àÔÙÂÏÂÖ Ì›· àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÌÂϤÙË ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ïÚÈṲ̂ӷ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ¶ÚáÙÔÓ, ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰¤Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔûÙ ̛· ïÏÔÎÏËڈ̤ÓË âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ àfi Ù‹Ó àÚ¯‹ ̤¯ÚÈ Ùfi Ù¤ÏÔ˜, àÏÏ¿ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔÓ àÔÛ¿ÛÌ·Ù·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, Ô‡ àÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î·ı¤Ó· àfi Ù¿ ‰Âη¤Ó٠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÛÙÔȯÂÖ· Ù¿ ïÔÖ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ùfi «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» ÙÔ˘ ÁÈ¿ Ù‹Ó «Ï‹ÚË» âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘. ≠√̈˜, ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ôî âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó, ¬ˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û¤ ·éÙfi η› Û¤ ôÏÏ· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ‚È‚Ï›·, Û˘¯Ó¿ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙ›˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, œÛÙ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙ‹Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiˆÚË ì àfiÂÈÚ· Ó¿ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó¿ Ù›˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ¬Ï˜ Û¤ ≤Ó· «ÌÔÓÙ¤ÏÔ». ∆fi 7. Moody, Life After Life, ÛÂÏ.9 (15). .
 22. 22. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 25 «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Û¤ οÔÈ· ÛËÌÂÖ· Ù¯ÓËÙfi η› ‚‚ȷṲ̂ÓÔ, ·ÚfiÙÈ ·éÙfi, Ê˘ÛÈο, ‰¤Ó ñÔ‚·ıÌ›˙ÂÈ Ù‹Ó àÍ›· ÙáÓ Î·ı·˘Ùfi Ì·ÚÙ˘ÚÈáÓ Ù›˜ ïÔÖ˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ö¯ÂÈ Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ‰‡Ô àÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ âÌÂÈÚÈáÓ: ηı·˘Ùfi âÌÂÈڛ˜ «ÎÏÈÓÈÎÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘» η› âÌÂÈڛ˜ «ÛÙfi ηÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘». ^√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô‡ ñ¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, àÏÏ¿ åÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ¬ÙÈ «Ôî ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ùɘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÌÄÏÏÔÓ àÔÙÂÏÔÜÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË âÎÂ›ÓˆÓ Ùɘ ÚÒÙ˘»8 η› ÁÈ’ ·éÙfi ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÌÂÏÂÙËıÔÜÓ Ì·˙›. ™¤ ÂÚÈÙÒÛÂȘ âÌÂÈÚÈáÓ Ôî ïÔÖ˜ ÍÂÎÈÓÔÜÓ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ú‰ÈÔ˘ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘, àÛ¯¤Ùˆ˜ ÙÔÜ â¿Ó õ ù¯È Ùfi ÚfiÛˆÔ â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ‹ ˙ˆ‹, ñ¿Ú¯ÂÈ ùÓÙˆ˜ ≤Ó· «Û˘Ó¯¤˜» âÌÂÈÚ›·˜Ø ¬Ìˆ˜ àÚÎÂÙ¤˜ àfi Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ, ¬ˆ˜ ì Ù·¯Â›· ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ àÓ¿ÎÏËÛË ÙáÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ùɘ ˙ˆÉ˜ ëÓfi˜ àÓıÚÒÔ˘, ¬Ù·Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó¿ ÓÈÁÂÖ, ì âÌÂÈÚ›· Ùɘ ÂåÛfi‰Ô˘ Û¤ ≤Ó· «ÙÔÜÓÂÏ», ¬Ù·Ó ÙÔÜ ¯ÔÚËÁËıÂÖ àÓ·ÈÛıËÙÈÎfi ¬ˆ˜ ï ·åı¤Ú·˜, àÔÙÂÏÔÜÓ âÌÂÈڛ˜ àÚÎÂÙ¿ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ àÓ¿ÌÂÛ· Û¤ àÓıÚÒÔ˘˜ Ô‡ ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó ÔÙ¤ ‚ÈÒÛÂÈ «ÎÏÈÓÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ», η› ëÔ̤ӈ˜, úÛˆ˜ àÓ‹ÎÔ˘Ó ÛÙfi «ÌÔÓÙ¤ÏÔ» οÔÈ·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ âÌÂÈÚ›·˜ η› Û˘Ó·ÓÙáÓÙ·È ÌfiÓÔ Û˘Ìو̷ÙÈο ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘ Ô‡ Âı·›ÓÂÈ. ªÂÚÈο àfi Ù¿ ‚È‚Ï›· Ô‡ ΢ÎÏÔÊÔÚÔÜÓ Û‹ÌÂÚ· ÂrÓ·È àÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ âÈÏÂÎÙÈο ó˜ Úfi˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ «â͈ۈ̷ÙÈΤ˜» âÌÂÈڛ˜, ÁÂÓÈÎá˜, Ì·˙› ̤ Ù›˜ ηı·˘Ùfi âÌÂÈڛ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› âÈı·Ó¿ÙÈ·˜ àÁˆÓ›·˜. ∆Ú›ÙÔÓ, Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ 8. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ.20 (29)
 23. 23. 26 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ù¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· «âÈÛÙËÌÔÓÈο», ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ‰È·ı¤ÙÂÈ âÎ ÙáÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Û·Ê‹ àÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ¿ Ùfi Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ, ÙfiÓ âÎı¤ÙÂÈ Û¤ ÔÏϤ˜ Û˘Á¯‡ÛÂȘ η› ·Ú·ÓÔ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù‹ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·» âÌÂÈÚ›·, Ôî ïÔÖ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ ÔÙ¤ Ó¿ àÔÊ¢¯ıÔÜÓ Ì¤ Ì›· êÏ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ οÔÈˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊáÓ ÙË˜Ø ·éÙÔ› Ôî ú‰ÈÔÈ Ô‡ Ù‹Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó àÓ·fiÊ¢ÎÙ· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Ù›˜ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ëÚÌËÓÂÖ˜. ∞ÎfiÌ· η› ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ¬ÙÈ ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂrÓ·È à‰‡Ó·ÙÔ Ó¿ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ùfi ı¤Ì· «âÈÛÙËÌÔÓÈο» η› Ì¿ÏÈÛÙ· àÓ·˙ËÙÄ Ì›· âÍ‹ÁËÛË Û¤ ·Ú¿ÏÏËϘ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û¤ àÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ΛÌÂÓ·, ¬ˆ˜ ·éÙ¿ ÙÔÜ ™‚¤ÓÙÂÓÌÔÚÁΠη› Ùɘ £È‚ÂÙÈ·Óɘ µ›‚ÏÔ˘ ÙáÓ ¡ÂÎÚáÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¬ÙÈ ÚÔÙ›ıÂÙ·È ÙÒÚ· Ó¿ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Èfi ÚÔÛÂÎÙÈο Ù‹Ó «ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¿Óˆ ÛÙ¿ ·Ú·Ê˘ÛÈο η› Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë Ê·ÈÓfiÌÂÓ·», öÙÛÈ œÛÙ ӿ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ‚·ı‡ÙÂÚ· Ù¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‡ ö¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ.9 ∂Í·ÈÙ›·˜ ¬ÏˆÓ ·éÙáÓ ÙáÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‰¤ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ÚÔÛ‰ÔÎÔÜÌ ÔÏÏ¿ àfi Ùfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Î·ıÒ˜ η› àfi ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·, àÊÔÜ à‰˘Ó·ÙÔÜÓ Ó¿ ÌĘ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó Ì›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ùɘ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ùɘ „˘¯É˜, Ô‡ Ó¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È àfi ÏËÚfiÙËÙ· η› âÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹. ^ÀÔÏ›ÂÙ·È, óÛÙfiÛÔ, ≤Ó·˜ îηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ àÚÈıÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ÎÏÈÓÈÎÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Û¤ ·éÙfi ¬ÛÔ Î·› Û¤ ôÏÏ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‚È‚Ï›·, Ô‡ Ù¿ ηıÈÛÙÄ ôÍÈ· å‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔÛԯɘ, â¿Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ï¿‚Ô˘Ì ñfi„ÈÓ ¬ÙÈ ÌÂÚÈÎÔ› ôÓıÚˆÔÈ õ‰Ë ëÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ηٿ ÙÚfiÔ â¯ıÚÈÎfi Úfi˜ Ù‹Ó ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ôÔ„Ë 9. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ.9 (15).
 24. 24. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 27 ÁÈ¿ Ù‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆ‹, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ «‰È·„‡ÛÔ˘Ó» Ù‹Ó ≈·ÚÍË ÂúÙ ÙÔÜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ ÂúÙ – ΢ڛˆ˜ – Ùɘ ÎfiÏ·Û˘. ™¤ ÔÈ¿ ‚¿ÛË ÏÔÈfiÓ, Ú¤ÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜; ∆¿ ‰Âη¤ÓÙ ÛÙÔȯÂÖ· Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ï ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘ ó˜ ÛÙÔȯÂÖ· Ù¿ ïÔÖ· Û˘ÓÈÛÙÔÜÓ Ì›· «Ï‹ÚË» âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ÂÚÈÔÚÈÛıÔÜÓ, ÁÈ¿ Ó¿ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ً Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜, Û¤ ÌÂÚÈο ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ùɘ âÌÂÈÚ›·˜, Ù¿ ïÔÖ· ı¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì à̤ۈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ η› ı¿ Ù¿ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ̤ Ù¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο àÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÔÜÌ ÛÙ‹Ó √Úıfi‰ÔÍË ÁÚ·ÌÌ·Ù›·. ^∏ «â͈ۈ̷ÙÈ΋» âÌÂÈÚ›·. ∆fi ÚáÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô‡ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û¤ ≤Ó·Ó ôÓıÚˆÔ Ô‡ ö¯ÂÈ Âı¿ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ ̤ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÂÚÈÁڷʤ˜, ÂrÓ·È ¬ÙÈ àÊ‹ÓÂÈ Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘ η› ñ¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ àfi ·éÙfi, ¯ˆÚ›˜ ÔûÙ ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ó¿ ¯¿ÓÂÈ Ù‹ Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘. ™˘¯Ó¿, ÌÔÚÂÖ Ó¿ ·Ú·ÙËÚÂÖ Ù¿ ¿ÓÙ· Á‡Úˆ ÙÔ˘, àÎfiÌ· η› ·éÙfi Ùfi ú‰ÈÔ ÙÔ˘ Ùfi ÓÂÎÚfi ÛáÌ· η› Ù›˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ôÏÏˆÓ àÓıÚÒˆÓ Ó¿ Ùfi â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙ‹ ˙ˆ‹. ∞åÛı¿ÓÂÙ·È Ì›· àÓÒ‰˘ÓË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ η› Á·Ï‹ÓË, Û¿Ó Ó¿ «ϤÂÈ» õ Ó¿ «·åˆÚÂÖÙ·È»Ø ÂrÓ·È ÙÂÏ›ˆ˜ àӛηÓÔ˜ Ó¿ âȉڿÛÂÈ ÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ̤ Ù‹Ó ïÌÈÏ›· õ Ù‹Ó êÊ‹ ÎÈ öÙÛÈ Û˘¯Ó¿ ÓÈÒıÂÈ Ì›· öÓÙÔÓË «ÌÔÓ·ÍÈ¿»Ø Ôî ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ùɘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ Èfi ÁÚ‹ÁÔÚ˜ à’ ¬,ÙÈ ¬Ù·Ó qÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙfi ÛáÌ·. ¶·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì Èfi οو ÌÂÚÈο Û‡ÓÙÔÌ· àÔÛ¿ÛÌ·Ù· àfi ·éÙ¤˜ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜: «^∏ ̤ڷ qÙ·Ó Ôχ ÎÚ‡·, óÛÙfiÛÔ âÁÒ ¬ÛÔ öÏ· ÛÙfi àfiÏ˘ÙÔ âÎÂÖÓÔ ÎÂÓfi, öÓȈı· Ì›· ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ η› ≤Ó· ·úÛıË-
 25. 25. 28 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Ì· ÙfiÛÔ Â鯿ÚÈÛÙÔ, Ô‡ ‰¤Ó Ùfi Âr¯· Í·Ó·‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÔÙ¤ œ˜ ÙfiÙÂ... £˘ÌÄÌ·È Ò˜ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó: ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯ˆ Âı¿ÓÂÈ».10 «ò∞Ú¯ÈÛ· Ó¿ ÓÈÒıˆ Ù¿ Èfi ñ¤ÚÔ¯· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. o∏Ù·Ó Á·Ï‹ÓË, äÚÂÌ›·, ¯·Ï¿ÚˆÛË».11 «∆Ô‡˜ ö‚ÏÂ· Ó¿ àÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó¿ ̤ Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó. o∏Ù·Ó Î¿ÙÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ ÛÙ’ àÏ‹ıÂÈ·. ¢¤Ó õÌÔ˘Ó Ôχ „ËÏ¿, àÏÏ¿ öÓȈı· Û¿Ó Ó¿ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ¿Óˆ Û’ ≤Ó· ‚¿ıÚÔ, Ì¿ ù¯È Ôχ „ËÏfiÙÂÚ· à’ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜. ¶ÚÔÛ·ıÔÜÛ· Ó¿ ÙÔ‡˜ ÌÈÏ‹Ûˆ, Ì¿ ηÓ›˜ ‰¤ ̤ ôÎÔ˘ÁÂ, ηÓ›˜ ‰¤ ÌÔÜ ö‰ÈÓ ÚÔÛÔ¯‹.»12 «∞fi ·ÓÙÔÜ ö‚ÏÂ· ÎfiÛÌÔ Ó¿ ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙfiÓ ÙfiÔ ÙÔÜ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜... ηıÒ˜ ̤ ÏËÛ›·Û·Ó, öηӷ Ó¿ ·Ú·ÌÂÚ›Ûˆ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ̤ ÙÛ·Ï··Ù‹ÛÔ˘Ó. ª¿ ‰¤ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ, ÁÈ·Ù› ̤ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ηٿÏËÍË Âr‰· Ò˜ ÂÚÓÔÜÛ·Ó Ì¤Û· àfi Ùfi ÛáÌ· ÌÔ˘!»13 «¢¤Ó ÌÔÚÔÜÛ· Ó’ àÁÁ›Íˆ Ù›ÔÙ·, ÔûÙ ÎÈ qÙ·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ âÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ ̤ ηӤӷ Á‡Úˆ ÌÔ˘. ò∂ÓȈı· ≤Ó· ·úÛıËÌ· ÌÔÓ·ÍÈĘ, ≤Ó· ·úÛıËÌ· àfiÏ˘Ù˘ âÚËÌÈĘ. ò∏ÍÂÚ· Ò˜ õÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ˜, ïÏÔÌfiÓ·¯Ô˜.»14 ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ñ¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· âÓÙ˘ˆÛȷ΋ «àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ àfi‰ÂÈÍË» ¬ÙÈ ≤Ó·˜ ôÓıÚˆÔ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ö͈ àfi Ùfi ÛáÌ· ÙÔ˘ âΛÓË Ù‹Ó œÚ·, ¬ˆ˜ ÛÙ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙ›˜ ïÔÖ˜ ÂrÓ·È Û¤ ı¤ÛË Ó¿ â·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô‡ öÁÈÓ·Ó õ Ó¿ ‰ÒÛÂÈ àÎÚÈ‚ÂÖ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ¿ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô‡ Û˘Ó¤‚Ë10. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 27 (40). 11. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 27 (40). 12. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 37 (51). 13. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 37 (52). 14. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 43 (60).
 26. 26. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 29 Û·Ó, àÎfiÌ· η› Û¤ ‰ÈÏ·Ó¿ ‰ˆÌ¿ÙÈ· õ η› Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ·, âÓfiÛˆ ·éÙfi˜ qÙ·Ó «ÓÂÎÚfi˜». ∞Ó¿ÌÂÛ· Û¤ ôÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, ì ¢Ú.∫ÈÔÜÌÏÂÚ-ƒfi˜ àӷʤÚÂÈ Ù‹Ó àÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ì›·˜ Ù˘ÊÏɘ Á˘Ó·›Î·˜ ì ïÔ›· «Âr‰Â» η› àÚÁfiÙÂÚ· ÂÚȤÁÚ·„ ̤ àÎÚ›‚ÂÈ· Ù¿ ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙfi ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¬Ô˘ «¤ı·Ó», ·ÚfiÙÈ ¬Ù·Ó â·ÓÉÏı ÛÙ‹ ˙ˆ‹ qÙ·Ó Î·› ¿ÏÈ Ù˘ÊÏ‹ – Ì›· âÓÙ˘ˆÛȷ΋ öÓ‰ÂÈÍË ÁÈ¿ Ùfi ¬ÙÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ùfi Ì¿ÙÈ Ô‡ ‚ϤÂÈ ÔûÙ ï âÁΤʷÏÔ˜ Ô‡ ÛΤÊÙÂÙ·È, àÊÔÜ Ôî ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ âÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔØ ÂrÓ·È ì „˘¯‹ Ô‡ âÈÙÂÏÂÖ ·éÙ¤˜ Ù›˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ̤ۈ ÙáÓ ÛˆÌ·ÙÈÎáÓ çÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈ¿ ¬ÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ùfi ÛáÌ· ÂrÓ·È ˙ˆÓÙ·Ófi, àÏÏ¿ ̤ Ù‹ ‰È΋ Ù˘ η› ÌfiÓÔ ‰‡Ó·ÌË ¬Ù·Ó Ùfi ÛáÌ· ÂrÓ·È ÓÂÎÚfi.15 ∆›ÔÙ· àfi Ù¿ ·Ú·¿Óˆ ‰¤ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓÔ Û¤ ≤Ó·Ó √Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiØ ì âÌÂÈÚ›· Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊËΠâ‰á ÂrÓ·È ·éÙfi Ô‡ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôî ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ó˜ ¯ˆÚÈÛÌfi Ùɘ „˘¯É˜ àfi Ùfi ÛáÌ· ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∂rÓ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰ÂÖÁÌ· Ùɘ àÈÛÙ›·˜ Ô‡ âÈÎÚ·ÙÂÖ ÛÙ‹Ó âÔ¯‹ Ì·˜ Ùfi ¬ÙÈ ·éÙÔ› Ôî ôÓıÚˆÔÈ Û·Ó›ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔÜÓ Ùfi ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ õ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔÜÓ ¬ÙÈ ÂrÓ·È ì „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Ô‡ ö¯ÂÈ âÏ¢ıÂÚˆıÂÖ àfi Ùfi ÛáÌ· η› ÙÒÚ· ‚ÈÒÓÂÈ Ù¿ ¿ÓÙ·Ø Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂrÓ·È êÏᘠ۷ÛÙÈṲ̂ÓÔÈ àfi Ù‹ Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ‚Ú¤ıËηÓ. ^∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ì›·˜ ·ÚfiÌÔÈ·˜ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ·˜ âÌÂÈÚ›·˜16 ÁÚ¿ÊÙËΠàfi ≤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔÓ ôÓıÚˆÔ: ≤Ó· ‚·ÙÈṲ̂ÓÔ √Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi ï ïÔÖÔ˜, àÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ùfi ÓÂÜÌ· 15. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, «Death Does Not Exist», The Co-Evolution Quarterly, ∫·ÏÔη›ÚÈ 1977, ÛÂÏ. 103-4. 16. µÏ. ñÔÛËÌ. àÚ. 4.
 27. 27. 30 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÙÔÜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔÜ 19Ô˘ ·åÒÓ·, ·Ú¤ÌÂÓ à‰È¿ÊÔÚÔ˜ Úfi˜ Ù›˜ àÏ‹ıÂȘ Ùɘ ‰ÈÎɘ ÙÔ˘ ¶›ÛÙ˘ η› Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤Ó ›ÛÙ¢ ÛÙ‹Ó ≈·ÚÍ‹ Ùɘ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜. ^∏ âÌÂÈÚ›· ÙÔ˘, Ú›Ó àfi ëηÙfi17 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ö¯ÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ àÍ›· ÁÈ¿ âÌĘ Û‹ÌÂÚ·, η› ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È àÎfiÌ· η› öÚÁÔ Ùɘ £Â›·˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜, Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ñfi„Ë ÙáÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ Ùɘ âԯɘ Ì·˜, àÊÔÜ àÔÙÂÏÂÖ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ Ï‹ÚË âÌÂÈÚ›· ÙÔÜ Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ‹Ó „˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ Î·› ÚÔ¯ˆÚÄ Ôχ Èfi ¤Ú· àfi Ù›˜ Û‡ÓÙÔ̘ η› àÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙ¿ Ó¤· ‚È‚Ï›·. ^∏ âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹ ‚ÈÒıËΠàfi ≤Ó·Ó Âé·›ÛıËÙÔ ôÓıÚˆÔ ï ïÔÖÔ˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ó˜ ôÈÛÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ ̤ Ùfi Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÓÂÜÌ·, η٤ÏËÍ ӿ àÓ·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ù›˜ àÏ‹ıÂȘ Ùɘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Û¤ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ô‡ ÙÂÏ›ˆÛ ً ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ó˜ ÌÔÓ·¯fi˜. ∆fi ÌÈÎÚfi ·éÙfi ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚÂÖ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¿ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ó˜ «ÚfiÙ˘Ô» ‚¿ÛÂÈ ÙÔÜ ïÔ›Ô˘ Ó¿ àÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ٛ˜ Ӥ˜ âÌÂÈڛ˜. ò∂¯ÂÈ âÁÎÚÈıÂÖ àfi ≤Ó·Ó àfi ÙÔ‡˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ âΉfiÙ˜ îÂÚ·ÔÛÙÔÏÈÎáÓ öÚÁˆÓ ÙáÓ àÚ¯áÓ ÙÔÜ 20Ô˘ ·åáÓ·, ÙfiÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ¡›ÎˆÓ· Ùɘ µÔÏÔÁ‰Ä. ∞ÊÔÜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù‹Ó ÙÂÏÈ΋ âÈı·Ó¿ÙÈ· àÁˆÓ›· ÙÔ˘ η› Ùfi ÊÔ‚ÂÚfi ‚¿ÚÔ˜ Ô‡ ÙfiÓ ›Â˙ Úfi˜ Ù¿ οو, ï Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔÜ ‰ÈËÁÂÖÙ·È: «•·ÊÓÈο ηٿϷ‚· ¬ÙÈ ‰¤Ó ·åÛı¿ÓÔÌ·È È¿ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó ≤ÏÍË. ò∞ÓÔÈÍ· Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘. ™Ù‹ ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘ àÔÙ˘ÒıËÎ·Ó Ì¤ ¬Ï˜ Ù›˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ¬Ï· ·éÙ¿ Ô‡ Âr‰· âΛÓË Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹. »∂r‰· ¬ÙÈ ÛÙ¤ÎÔÌ·È ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙ‹ ̤ÛË ÙÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ™Ù¿ ‰ÂÍÈ¿ ÌÔ˘ Âr‰· Ùfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔÜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô‡ Ì·˙‡ÙËΠÁ‡Úˆ àfi Ùfi ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ìÌÈ·17. √Á‰fiÓÙ· ÛÙfi ÚˆÙfiÙ˘Ô.
 28. 28. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 31 ÎÏÈÔ... ·éÙfi ÌÔÜ Ê¿ÓËΠÂÚ›ÂÚÁÔ. ∂ÎÂÖ Ô‡ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ·éÙ‹ ì ïÌ¿‰· àÓıÚÒˆÓ qÙ·Ó Ùfi ÎÚ‚¿ÙÈ ÌÔ˘. ¶ÔÈfi ÚÄÁÌ· ÙÒÚ· ÙÚ·‚ÔÜÛÂ Ù‹Ó ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜, Ù› ÎÔ›Ù·˙·Ó ·éÙÔ›, ôÓ âÁÒ ÙÒÚ· ‰¤Ó õÌÔ˘Ó âÎÂÖ, àÏÏ¿ ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó ÛÙ‹ ̤ÛË ÙÔÜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘; »¶ÏËÛ›·Û· η› ÎÔ›Ù·Í· âÎÂÖ ¬Ô˘ ÎÔÈÙÔÜÛ·Ó ¬ÏÔÈ ·éÙÔ› Ôî ôÓıÚˆÔÈ: âÎÂÖ ¿Óˆ ÛÙfi ÎÚ‚¿ÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌÔ˘Ó âÁÒ. »¢¤ ÊÔ‚‹ıËη ¬Ù·Ó Âr‰· ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÌÔ˘, àÔÚÔÜÛ· ¬Ìˆ˜, ᘠÂrÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó¿ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ! ∞åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ¬ÙÈ ÂrÌ·È â‰á, àÏÏ¿ η› âÎÂÖ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜... »ò∏ıÂÏ· ̤ Ùfi ‰ÂÍÈfi ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ Ó¿ È¿Ûˆ Ùfi àÚÈÛÙÂÚfi. ∆fi ≤Ó· ¯¤ÚÈ ¤Ú·Û ̤۷ àfi Ùfi ôÏÏÔ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó¿ È¿Ûˆ ̤ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÙË Ì¤ÛË ÌÔ˘, η› ¿ÏÈ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ̤۷ àfi Ùfi ÛáÌ· ÌÔ˘ Û¿Ó Ó¿ ñÉگ ÛÙ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ≤Ó· ÎÂÓfi... ºÒÓ·Í· Ùfi ÁÈ·ÙÚfi. ≠√̈˜ ì àÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Á‡Úˆ ÌÔ˘ qÙ·Ó õ‰Ë ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋: ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ ÎôÓ Ó¿ ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ Ù‹ ʈӋ ÌÔ˘. ∫·Ù¿Ï·‚· ÙfiÙ ÙfiÓ Ï‹ÚË àÔ¯ˆÚÈÛÌfi ÌÔ˘ àfi Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ù‹Ó ·Ú¿ÍÂÓË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘ η› ̤ öÈ·Û ·ÓÈÎfi˜. o∏Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÚÈÎÙ‹ ·éÙ‹ ì ·Ú¿ÍÂÓË ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘... »∆fiÓ ÎÔ›Ù·Í· η› ÙfiÙ ÁÈ¿ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛΤÊÙËη ¬ÙÈ ·éÙfi Ô‡ ÌÔÜ Û˘Ó¤‚Ë, ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· Ì·˜, ÛÙ‹ ÁÏÒÛÛ· ÙáÓ ˙ˆÓÙ·ÓáÓ àÓıÚÒˆÓ, çÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ı¿Ó·ÙÔ˜! ^∏ ÛΤ„Ë ·éÙ‹ ÌÔÜ qÏı ÛÙfi Ì˘·Ïfi, âÂȉ‹ Ùfi ÛáÌ· Ô‡ qÙ·Ó Í·ψ̤ÓÔ ÛÙfi ÎÚ‚¿ÙÈ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Û¿Ó ÙáÌ·... »™Ùfi ÓÔÜ Ì·˜ ì ϤÍË «ı¿Ó·ÙÔ˜» Û˘Ó‰¤ÂÙ·È à‰È¿ÚÚËÎÙ· ̤ ÙfiÓ àÊ·ÓÈÛÌfi η› ̤ Ùfi Ù¤ÏÔ˜ Ùɘ ˙ˆÉ˜. ∞ÏÏ¿ ᘠqÙ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, âÁÒ Ó¿ ÛΤÊÙÔÌ·È ¬ÙÈ ¤ı·Ó· ¬Ù·Ó, ÔûÙ ÁÈ¿ ≤Ó· ÏÂÙfi, ‰¤Ó ö¯·Û· Ù‹Ó ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›· ÌÔ˘, ¬Ù·Ó ·åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÌÔ˘ ˙ˆÓÙ·Ófi η› Âr¯· Ì¿ÏÈÛÙ· η› Ù‹Ó îηÓfiÙËÙ· Ó¿ àÎÔ‡ˆ, Ó¿ ‚Ϥˆ, Ó¿ ·åÛı¿ÓÔÌ·È, Ó¿ ÎÈÓÔÜÌ·È, Ó¿ ÛΤÊÙÔÌ·È Î·› Ó¿ ÌÈÏ¿ˆ;...
 29. 29. 32 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ »^∏ àÔͤӈÛË àfi Ùfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·› ï ‰È¯·ÛÌfi˜ Ùɘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘ ı¿ ÌÔÚÔÜÛ ӿ ̤ οÓÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ۈ Ùfi Û˘Ì‚¿Ó, ôÓ ›ÛÙ¢· ¬ÙÈ ñ¿Ú¯ÂÈ ì „˘¯‹ η› ôÓ õÌÔ˘Ó ôÓıÚˆÔ˜ ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ˜. ≠√̈˜ Ù¤ÙÔȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰¤Ó ñ‹Ú¯·Ó. ª¤ ï‰ËÁÔÜÛ·Ó ÌfiÓÔ Ôî ·åÛı‹ÛÂȘ ÌÔ˘. ∞éÙ‹ ì ·úÛıËÛË ¬ÙÈ ÂrÌ·È ˙ˆÓÙ·Ófi˜ qÙ·Ó ÙfiÛÔ Î·ı·Ú‹, Ô‡ ¬Ï· Ù¿ ·Ú¿ÍÂÓ· ·éÙ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÌÔÜ ÚÔηÏÔÜÛ·Ó öÎÏËÍË Î·› ÌfiÓÔ. ¢¤Ó õÌÔ˘Ó Û¤ ı¤ÛË Ó¿ Û˘Ó‰¤Ûˆ ·éÙfi Ô‡ ·åÛı·ÓfiÌÔ˘Ó Ì¤ Ù‹ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË àÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ı·Ó¿ÙÔ˘, ‰¤Ó qÙ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, ö¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË ·éÙÔÛ˘ÓÂȉËÛ›·, Ó¿ ÛΤÊÙÔÌ·È Ò˜ ‰¤Ó ñ¿Ú¯ˆ... »≠√Ù·Ó àÚÁfiÙÂÚ· âÓı˘ÌfiÌÔ˘Ó Ù‹Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ‹Ó ïÔ›· ‚Ú¤ıËη, ö‚ÏÂ· ¬ÙÈ ï ÓÔܘ ÌÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÜÛ ÙfiÙ ̤ ÙfiÛË ‰‡Ó·ÌË Î·› Ù·¯‡ÙËÙ·...».18 ^∏ ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ ηٿ Ù¿ ÚáÙ· ÏÂÙ¿ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ‰¤Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì¤ ÙfiÛ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙ‹ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ùɘ àÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜Ø âÎÂÖ ì ¬ÏË öÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙ›˜ Ôχ Èfi âÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ âÌÂÈڛ˜ Ô‡ àÎÔÏÔ˘ıÔÜÓ. òπÛˆ˜ ÌfiÓÔ ÛÙ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ âÔ¯‹, ÛÙ‹Ó ïÔ›· ì Ù·‡ÙÈÛË Ùɘ «˙ˆÉ˜» ̤ Ù‹ «˙ˆ‹ ̤۷ ÛÙfi ÛáÌ·» ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ Ï‹Ú˘ η› ‰È¿¯˘ÙË, ı¿ ÂÚÈ̤ӷÌ ӿ âΉËÏÒÓÂÙ·È Ù¤ÙÔÈÔ âӉȷʤÚÔÓ ÁÈ¿ ·éÙ¿ Ù¿ ÚáÙ· Ï›Á· ÏÂÙ¿, ¬Ô˘ Ôî ÚÔÛ‰Ô˘ ÙáÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ àÓıÚÒˆÓ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜, ̤ Ù‹ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ¬ÙÈ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È Ùfi Ù¤ÏÔ˜, ì ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, η› ì „˘¯‹ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û¤ Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË! ∞ÛÊ·Ïᘠ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ۤ ·éÙ‹Ó Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ô‡ Ó¿ àÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì¤ Ù‹Ó √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ· ÁÈ¿ Ù‹Ó 18. Uekskuell, ö. à., ÛÂÏ. 16-21 (34-43).
 30. 30. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 33 ηٿÛÙ·ÛË Ùɘ „˘¯É˜ à̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ªÂÚÈÎÔ›, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·éÙfi Ùfi Âr‰Ô˜ âÌÂÈÚ›·˜, âÎÊÚ¿˙Ô˘Ó àÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ¿ Ùfi â¿Ó ≤Ó· ÚfiÛˆÔ ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÓÂÎÚfi ÛÙ‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË Ô‡ â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ‹ ˙ˆ‹ ̤۷ Û¤ Ï›Á· ÏÂÙ¿Ø ·éÙfi ¬Ìˆ˜ àÔÙÂÏÂÖ ≤Ó· âÚÒÙËÌ· âÈÛÙËÌÔÓÈÎɘ ʇÛˆ˜, ̤ Ùfi ïÔÖÔ ı¿ àÛ¯ÔÏËıÔÜÌ âÓ Âéı¤Ùˇˆ ¯ÚfiÓˇˆ. °ÂÁÔÓfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¬ÙÈ Û¤ ·éÙ¿ Ù¿ Ï›Á· ÏÂÙ¿, η› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ àÎfiÌ· η› ÛÙ¿ ÏÂÙ¿ Ô‡ ÚÔËÁÔÜÓÙ·È ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ôî ôÓıÚˆÔÈ Û˘¯Ó¿ ‚ÈÒÓÔ˘Ó âÌÂÈڛ˜ Ô‡ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ó¿ ëÚÌËÓ¢ıÔÜÓ ó˜ êϤ˜ «·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ». ™ÎÔfi˜ Ì·˜ ÛÙfi ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô ÂrÓ·È Ó¿ àӷηχ„Ô˘Ì ۤ ÔÈ¿ ‚¿ÛË ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ëÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ì ٛ˜ âÌÂÈڛ˜ ·éÙ¤˜. ^∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì¤ ôÏÏÔ˘˜ ªÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ ì „˘¯‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ¿ Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙ‹Ó àÚ¯È΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ·ÍÈĘ. ^√ ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ àÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ àÓıÚÒˆÓ Ôî ïÔÖÔÈ, àÎfiÌ· η› Ú›Ó Âı¿ÓÔ˘Ó, Âr‰·Ó Í·ÊÓÈο Âı·Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. «^√ ÁÈ·ÙÚfi˜ ̤ àÔÊ¿ÛÈÛ η› Âr ÛÙÔ‡˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘ Ò˜ õÌÔ˘Ó ÛÙ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö· ÌÔ˘... ¢È·›ÛÙˆÛ· Ò˜ qÙ·Ó ¬ÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ› ÌÔ˘ Ô‡ ¬Ìˆ˜ Âr¯·Ó Âı¿ÓÂÈ Ú›Ó àfi ̤ӷ ¬ÏÔÈ ÙÔ˘˜. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛ· Ù‹ ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘, ÌÈ¿ Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ ÌÔ˘ à’ Ùfi Û¯ÔÏÂÖÔ Î·› ÔÏÏÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔ˘˜... º·›ÓÔÓÙ·Ó ¬ÏÔÈ ÙÔ‡˜ Â鯷ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Î·› ÛΤÊÙËη Ò˜ Âr¯·Ó öÚıÂÈ Ó¿ ̤ ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó õ Ó¿ ̤ ï‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó.»19 ^∏ âÌÂÈÚ›· Ùɘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ àÔ‚ÈÒÛ·ÓÙ˜ Ê›ÏÔ˘˜ η› 19. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 44 (61).
 31. 31. 34 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ηٿ Ù‹Ó œÚ· ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‰¤Ó àÔÙÂÏÂÖ Î·ıfiÏÔ˘ Ó¤· àÓ·Î¿Ï˘„Ë, àÎfiÌ· η› ÌÂٷ͇ ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ àfi 낉ÔÌ‹ÓÙ·20 ¯ÚfiÓÈ· Ú›Ó, àÔÙ¤ÏÂÛ Ùfi ı¤Ì· ëÓfi˜ ÌÈÎÚÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô‡ ÁÚ¿ÊÙËΠàfi ≤Ó·Ó ÚˆÙÔfiÚÔ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ «·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜» õ, àÏÏÈá˜, Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ «„˘¯ÈÎɘ öÚ¢ӷ˜», ÙfiÓ Û¤Ú √é›ÏÈ·Ì ª¿ÚÂÙ21. ªÂÙ¿ Ù‹Ó âÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔÜ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘, ≤Ó· Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ, âÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ àfi Ùfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔÜ ™¤Ú √é›ÏÈ·Ì, Ùfi ïÔÖÔ Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó Ùfi ı¤Ì· Ùɘ «Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ ôÏÏÔ˘˜» ̤ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ≠√ˆ˜ àԉ›¯ıËÎÂ, Ôî ‰˘fi Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÍÉÁ·Ó ÁÈ¿ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ öÚ¢ӷ ¿Óˆ ÛÙ›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙˆÓ. £¿ Ú¤ÂÈ â‰á Ó¿ ÔÜÌ ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÁÈ¿ Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ·éÙÔÜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘.22 ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ùfi ÚáÙÔ Î·ı·Ú¿ «âÈÛÙËÌÔÓÈÎfi» ‚È‚Ï›Ô Ô‡ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ۯÂÙÈο ̤ Ù›˜ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ô‡ Âı·›ÓÔ˘Ó. µ·Û›˙ÂÙ·È ÛÙ¿ àÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÏÂÙÔÌÂÚáÓ âÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ η› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Ì¤ Ì›· Ù˘¯·›· âÈÏÂÁ̤ÓË ïÌ¿‰· ÁÈ·ÙÚáÓ Î·› ÓÔÛÔÎfiÌˆÓ ÛÙ›˜ àÓ·ÙÔÏÈΤ˜ ^∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙÂÖ˜ η› Ù‹ µfiÚÂÈ· πÓ‰›·, ì ïÔ›· âÂϤÁË ÁÈ¿ Ó¿ âÈÙ¢¯ıÂÖ ì ̤ÁÈÛÙË àÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·, öÙÛÈ œÛÙ ӿ âÏÂÁ¯ıÔÜÓ Ôî Èı·Ó¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ›˜ âÌÂÈڛ˜ àÓıÚÒˆÓ ÏfiÁˆ Ùɘ ‰È·ÊÔÚĘ âıÓÈÎfiÙËÙ·˜, „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ η› ıÚËÛ·̷ÙÔ˜. ò∂ÙÛÈ, Ùfi ñÏÈÎfi Ô‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¿Óˆ àfi ¯›ÏȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ çÙ·ÛÈáÓ Î·› ïÚ·Ì¿ÙˆÓ Ô‡ 20. ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÛÙfi ÚˆÙfiÙ˘Ô. 21. Sir William Barrett, Death- Bed Visions, Methuen, §ÔÓ‰›ÓÔ 1926. 22. Karlis Osis and Erlendur Haraldsson, At the Hour of Death, Avon Books, ¡¤· ^ÀfiÚÎË 1977.
 32. 32. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 35 âÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Û¤ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ η› Û¤ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ôî ïÔÖÔÈ â·ÓÉÏı·Ó ÛÙ‹ ˙ˆ‹ àÊÔÜ Âr¯·Ó ıˆÚËıÂÖ ÎÏÈÓÈÎᘠÓÂÎÚÔ›. √î Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ÙÔÜ ‚È‚Ï›Ô˘ ıˆÚÔÜÓ ¬ÙÈ Û¤ ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ Û˘ÌʈÓÔÜÓ Ì¤ Ù¿ ‰Èο ÙÔ˘˜.23 ¢È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ¬ÙÈ çٷۛ˜ ÓÂÎÚáÓ Û˘ÁÁÂÓáÓ Î·› Ê›ÏˆÓ Î·›, ÛÙ‹Ó πÓ‰›·, ÔÏϤ˜ çٷۛ˜ πÓ‰Ô˘ÈÛÙÈÎáÓ «ıÂÔًوӻ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ àÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ̤۷ ÛÙ‹Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· œÚ· η› Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤۷ ÛÙfi ÙÂÏÂ˘Ù·ÖÔ ÂåÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ Ú›Ó Ùfi ı¿Ó·ÙÔ. ™Ù›˜ ÌÈÛ¤˜ ÂÚ›Ô˘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ âÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ≤Ó· ¬Ú·Ì· οÔÈÔ˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ô‡ ı˘Ì›˙ÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ», η› ÚÔηÏÂÖ Ù¿ ú‰È· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·Ø ·éÙ‹ ì âÌÂÈÚ›· «·Ú·‰Â›ÛÔ˘» ı¿ Û˘˙ËÙËıÂÖ ·Ú·Î¿Ùˆ. ^∏ å‰È·›ÙÂÚË àÍ›· Ùɘ ÌÂϤÙ˘ ÙáÓ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ öÁÎÂÈÙ·È ÛÙfi ¬ÙÈ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ âÈÌÂÏᘠٛ˜ àÛ‡Ó‰ÂÙ˜, Ê˘ÛÈΤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ àfi Ù›˜ âÓ·ÚÁÂÖ˜, «ñÂÚÎfiÛÌȘ» âÌÊ·Ó›ÛÂȘ çÙ·ÛÈáÓ Î·› ïÚ·Ì¿ÙˆÓ, η› àӷχÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ¬ˆ˜ ì ¯Ú‹ÛË ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ï ñ„ËÏfi˜ ˘ÚÂÙfi˜, ηıÒ˜ η› àÛı¤ÓÂȘ η› ‚Ï¿‚˜ ÙÔÜ âÁÎÂÊ¿ÏÔ˘, Ù¿ ïÔÖ· ı¿ ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó êϤ˜ ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ ÌÄÏÏÔÓ, ·Ú¿ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜ οÔÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô‡ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ö͈ àfi Ùfi ú‰ÈÔ Ùfi Ì˘·Ïfi ÙÔÜ àÛıÂÓÔܘ. √î Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙ‹Ó àÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ¬ÙÈ Ôî ηı·Ú¿ «ñÂÚÎfiÛÌȘ» η› ̤ Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË âÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ âÌÂÈڛ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ‡˜ àÛıÂÓÂÖ˜ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó Ù‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË â·Ê‹ ̤ Ù‹ «Ê˘ÛÈ΋»Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· η› Ù›˜ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó¿ âΉËÏÒÛÔ˘Ó ·Ú·ÈÛı‹ÛÂÈ˜Ø Âå‰ÈÎfiÙÂÚ·, ¬ÛÔÈ ‚ϤÔ˘Ó çٷۛ˜ ÓÂÎÚáÓ õ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎáÓ ùÓÙˆÓ 23. ™Ùfi ú‰ÈÔ,, ÛÂÏ. 24.
 33. 33. 36 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÙËÚÔÜÓ Ï‹Úˆ˜ Ù›˜ ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ η› ‚ϤÔ˘Ó ·éÙ¿ Ù¿ ùÓÙ· ö¯ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï‹ÚË àÓÙ›ÏË„Ë ÙÔÜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔÜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ôî ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ¬ÙÈ ·éÙÔ› Ô‡ ö¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÛı‹ÛÂȘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÚfiÛˆ· Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È âÓ ˙ˆFÉ, âÓá Ôî ÁÓ‹ÛȘ âÌÂÈڛ˜ ÙáÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙˆÓ àÊÔÚÔÜÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÚfiÛˆ· Ô‡ ö¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ. √î Û˘ÁÁÚ·ÊÂÖ˜, ·ÚfiÙÈ âÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ Ù¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ηٷϋÁÔ˘Ó ¬ÙÈ Ù›ÓÔ˘Ó Úfi˜ Ù‹Ó «àÔ‰Ô¯‹ Ùɘ ñfiıÂÛ˘ ÂÚ› ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ˙ˆÉ˜ ó˜ Ùɘ Èfi àÍÈfiÈÛÙ˘ ëÚÌËÓ›·˜ ÙáÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì·˜».24 ò∂ÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ùfi ‚È‚Ï›Ô Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ù¿ ÂñÚ‹Ì·Ù· ÙÔÜ ¢ÚÔ˜ ªÔ‡ÓÙ˘ η› âȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ì¤ âÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· Ùɘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ ÙÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜, ηıÒ˜ η› ̤ ÓÂ˘Ì·ÙÈο ùÓÙ· ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. E¿Ó Ù¿ âÓ ÏfiÁˇˆ ùÓÙ·, ÂrÓ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·éÙ¿ Ô‡ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ, ÂrÓ·È ≤Ó· ı¤Ì· Ô‡ ı¿ Û˘˙ËÙËıÂÖ ·Ú·Î¿Ùˆ. ∆¤ÙÔÈ· ÂñÚ‹Ì·Ù· ÚÔηÏÔÜÓ, Ê˘ÛÈο, Ì›· οÔÈ· öÎÏËÍË àÊÔÜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È àfi Ùfi ñfi‚·ıÚÔ ÙÔÜ àÁÓˆÛÙÈÎÈÛÌÔÜ Î·› Ùɘ àÈÛÙ›·˜ Ô‡ â‰á η› ÙfiÛÔÓ Î·ÈÚfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù›˜ ıˆڛ˜ Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ âÈÛÙ‹Ì˘. ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ, ÁÈ¿ ≤Ó·Ó √Úıfi‰ÔÍÔ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi, ‰¤Ó ñ¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ۤ ·éÙ¤˜ Ô‡ Ó¿ ÚÔηÏÂÖ öÎÏËÍËØ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¬ÙÈ ï ı¿Ó·ÙÔ˜ àÔÙÂÏÂÖ ÌfiÓÔ Ì›· ÌÂÙ¿‚·ÛË Úfi˜ Ì›· ôÏÏË ÌÔÚÊ‹ ≈·Ú͢, η› ÌĘ ÂrÓ·È ÔåÎÂÖ˜ ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ âÌÊ¿ÓÈÛ˘ çÙ·ÛÈáÓ Î·› ïÚ·Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ‡˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜ ¬ÛÔ Î·› ÛÙÔ‡˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ êÌ·ÚÙˆÏÔ‡˜. ^√ ±Á. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ âÌÂÈڛ˜ ÛÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, âÍËÁÂÖ Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ùɘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ̤ ôÏÏ· ÚfiÛˆ· õ ÓÂ˘Ì·ÙÈο 24. ™Ùfi ú‰ÈÔ, ÛÂÏ. 194.
 34. 34. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 37 ùÓÙ·: «™˘Ì‚·›ÓÂÈ àÚÎÂÙ¿ Û˘¯Ó¿ ì „˘¯‹ Ô‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ âͤÏıÂÈ Ó¿ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ àÎfiÌË Î·› ·éÙÔ‡˜, ̤ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó¿ Ùɘ ïÚÈÛıÂÖ ì ú‰È· ÔéÚ¿ÓÈ· ÌÔÓ‹, ÏfiÁˆ åÛfiÙËÙ·˜ Ù·ÈÛÌ¿ÙˆÓ õ η› ‚Ú·‚›ˆÓ»25. ∫·› Âå‰Èο ¬ÛÔÓ àÊÔÚÄ âΛÓÔ˘˜ Ô‡ ö¯Ô˘Ó ˙‹ÛÂÈ ≤Ó·Ó âÓ¿ÚÂÙÔ ‚›Ô, ï ±Á. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ·Ú·ÙËÚÂÖ ¬ÙÈ «Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘˜, ηٿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜ Ó¿ ‰¤¯ÔÓÙ·È çٷۛ˜ ÙáÓ ÚÔËÁËı¤ÓÙˆÓ êÁ›ˆÓ ÁÈ¿ Ó¿ Ì‹ ÊÔ‚ËıÔÜÓ Ù‹Ó Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ àfiÊ·ÛË ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜, àÏÏ¿, ηıÒ˜ ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙfi ÓÔÜ ÙÔ˘˜ ï ¬ÌÈÏÔ˜ ÙáÓ âÓÙfi˜ Ùɘ µ·ÛÈÏ›·˜ ÔÏÈÙáÓ, Ó¿ Ï˘ıÔÜÓ àfi Ùfi ‰ÂÛÌfi Ùɘ Û¿Úη˜ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ χË Î·› Êfi‚Ô».26 ¶·Ú·ı¤ÙÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¬Ô˘ ôÁÁÂÏÔÈ, Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ï àfiÛÙÔÏÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ì ¶·Ó·Á›·, àÎfiÌ· η› ï ú‰ÈÔ˜ ï ÃÚÈÛÙfi˜, ö¯Ô˘Ó âÌÊ·ÓÈÛÙÂÖ Û¤ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜.27 ^√ ¢Ú. ªÔ‡ÓÙ˘ àӷʤÚÂÈ ≤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô‡ Âr¯Â ≤Ó·˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜, ù¯È ̤ οÔÈÔ Û˘ÁÁÂÓ‹ õ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ùÓ, àÏÏ¿ ̤ ≤Ó·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ôÁÓˆÛÙÔ ôÓıÚˆÔ: «ªÈ¿ Á˘Ó·›Î· ÌÔÜ ‰ÈËÁ‹ıËΠÒ˜ Û¿Ó «¤ı·Ó», Âr‰Â, âÎÙfi˜ à’ Ùfi ‰ÈÎfi Ù˘ «âÍ·¸ÏˆÌ¤ÓÔ ÛáÌ·», η› Ùfi «ÛáÌ·» οÔÈÔ˘ Ô‡ Âr¯Â Âı¿ÓÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· η› Ô‡ óÛÙfiÛÔ ì ú‰È· ‰¤Ó ÙfiÓ ÁÓÒÚÈ˙Â.»28 ^√ ±Á. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ≤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘: àӷʤÚÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, ηٿ Ù¿ ïÔÖ· ≤Ó·˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ ʈӿ˙ÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ Ùfi ùÓÔÌ· 25. ^∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘, ¢È¿ÏÔÁÔÈ, ÌÙÊÚ. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ‰.Ì. ̤ Ù›ÙÏÔ µ›ÔÈ AÁÓÒÛÙˆÓ AÛÎËÙáÓ, òEΉ. A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ ^πÂÚÔÌ. πˆ¿ÓÓÔ˘ «∫Ô›ÌËÛȘ Ùɘ £ÂÔÙfiÎÔ˘», ^∞Á›· òAÓÓ·, ≠AÁÈÔÓ òOÚÔ˜ 1988, IV, 36, ÛÂÏ. 344. 26. ™Ùfi ú‰ÈÔ, IV, 12, ÛÂÏ. 299. 27. ™Ùfi ú‰ÈÔ ºV, 13-18, ÛÂÏ. 299-312. 28. Moody, Life After Life, ÛÂÏ. 45 (62).
 35. 35. 38 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ Î¿ÔÈÔ˘ ôÏÏÔ˘, ï ïÔÖÔ˜ Âı·›ÓÂÈ Ù‹Ó ú‰È· œÚ· Û¤ οÔÈÔ ôÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜. ∫·› ‰¤Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÈfiÚ·Û˘, ì ïÔ›· ÂrÓ·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÓÔ ÛÙÔ‡˜ êÁ›Ô˘˜, àÊÔÜ ï ±Á. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ùfi ᘠ≤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ êÌ·ÚÙˆÏfi˜, ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÚÔÊ·ÓᘠÁÈ¿ Ù‹Ó ÎfiÏ·ÛË, ηÏÂÖ Î¿ÔÈÔÓ Ì¤ Ùfi ùÓÔÌ· ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ï ïÔÖÔ˜ ÙÔÜ ÂrÓ·È ôÁÓˆÛÙÔ˜ η› Âı·›ÓÂÈ Ù‹Ó ú‰È· ̤ âÎÂÖÓÔÓ ÛÙÈÁÌ‹, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó¿ ÙÔÜ ÂÖ ¬ÙÈ « ≤ÙÔÈÌÔ ÂrÓ·È Ùfi ηڿ‚È ÁÈ¿ Ó¿ ÌĘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙ‹ ™ÈÎÂÏ›·». ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ¬ÙÈ ì ™ÈÎÂÏ›· ÂrÓ·È ÙfiÔ˜ öÓÙÔÓ˘ ìÊ·ÈÛÙÂÈ·Îɘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ô‡ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù‹Ó ∫fiÏ·ÛË.29 ∂rÓ·È Ê·ÓÂÚfi ¬ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ¿ Ù‹Ó çÓÔÌ·˙fiÌÂÓË Û‹ÌÂÚ· «ñ¤Ú-·åÛıËÙÈ΋ àÓÙ›ÏË„Ë» õ ESP,30 ì ïÔ›· Á›ÓÂÙ·È å‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ öÓÙÔÓË Û¤ ÔÏÏÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ àÎÚȂᘠÚ›Ó Âı¿ÓÔ˘Ó, η› Ê˘ÛÈο Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó¿ ñ¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·ÙÔ, ¬Ù·Ó ì „˘¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ö͈ àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ Ê˘ÛÈÎáÓ ·åÛı‹ÛˆÓ. ^∂Ô̤ӈ˜, ·éÙ‹ ì Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË «àÓ·Î¿Ï˘„Ë» Ùɘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ „˘¯ÈÎɘ öÚ¢ӷ˜ êÏᘠâȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·éÙfi Ô‡ ï àÓ·ÁÓÒÛÙ˘ Ùɘ àÚ¯·›·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎɘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ õ‰Ë ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈο ̤ Ù›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ̤ ôÏÏ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ùÓÙ· õ ÚfiÛˆ· ηٿ Ù‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÜ ı·Ó¿ÙÔ˘. √î Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·éÙ¤˜, âÓá ηٿ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰¤ Ê·›ÓÂÙ·È Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û¤ οı ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ, ÌÔÚÔÜÓ, âÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ó¿ çÓÔÌ·ÛÙÔÜÓ Î·ıÔÏÈΤ˜ âÌÂÈڛ˜, ̤ Ù‹Ó öÓÓÔÈ· ¬ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó àÓÂÍ·Úًو˜ âıÓÈÎfiÙËÙ·˜, ıÚËÛ·̷ÙÔ˜ õ êÁÈfiÙËÙ·˜ ‚›Ô˘ ÙÔÜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘. ∞fi Ù‹Ó ôÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ì âÌÂÈÚ›· ëÓfi˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔÜ êÁ›Ô˘, âÓá ö¯ÂÈ Ù¿ ÁÂÓÈο ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù¿ ïÔÖ· Ê·ÈÓÔÌÂ29. ^∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘, ¢È¿ÏÔÁÔÈ, IV, 36, ÛÂÏ. 346. 30. ESP: Extra Sensory Perception.
 36. 36. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 39 ÓÈο ï ηı¤Ó·˜ ÌÔÚÂÖ Ó¿ ‚ÈÒÛÂÈ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· ÙÂÏ›ˆ˜ ôÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË – Ì›· ‰È¿ÛÙ·ÛË ì ïÔ›· ‰¤Ó âȉ¤¯ÂÙ·È ïÚÈÛÌfi àfi ÙÔ‡˜ âÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙáÓ „˘¯ÈÎáÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∫·Ù¿ Ù‹Ó âÌÂÈÚ›· ·éÙ‹, Û˘¯Ó¿ âΉËÏÒÓÔÓÙ·È öÎÙ·ÎÙ· ÛËÌÂÖ· Ùɘ ¯¿ÚÈÙÔ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› ¬ÏÔÈ õ ÔÏÏÔ› àfi ·éÙÔ‡˜ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙfiÓ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ ö¯Ô˘Ó Ù‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¿ ‰ÔÜÓ Ùfi ¬Ú·Ì· àfi ÙfiÓ ôÏÏÔ ÎfiÛÌÔ. ò∞˜ ·Ú·ı¤ÛÔ˘ÌÂ, ¬Ìˆ˜, ≤Ó· η› ÌfiÓÔ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· àfi ÙÔ‡˜ ¢È·ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÜ êÁ. °ÚËÁÔÚ›Ô˘. «∆¿ ÌÂÛ¿Ó˘ÎÙ·, âÓá ‚ÚÈÛÎfiÓÙÔ˘Û·Ó ‰›Ï· ÛÙfi ÎÚ‚‚¿ÙÈ Ùɘ ηٿÎÔÈÙ˘, Í·ÊÓÈο ÊᘠÛÙ·Ï̤ÓÔ àfi ÙfiÓ ÔéÚ·Ófi Á¤ÌÈÛ οı ¯áÚÔ ÙÔÜ ÌÈÎÚÔÜ ÔåΛÛÎÔ˘ η› àÛÙÚ·Ô‚fiÏËÛ ÌÈ¿ Ï¿Ì„Ë Ù¤ÙÔÈ·˜ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ·˜, Ô‡ àÓ›ˆÙÔ˜ Êfi‚Ô˜ ‰È·¤Ú·Û ٛ˜ ηډȤ˜ ÙáÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ... ôÚ¯ÈÛ ӿ àÎÔ‡ÁÂÙ·È q¯Ô˜ Û¿Ó Ó¿ öÌ·ÈÓ ̤۷ ÏÉıÔ˜ Ôχ η› ì ÂúÛÔ‰Ô˜ ÙÔÜ ÔåΛÛÎÔ˘ ÛÂÈfiÙ·Ó Û¿Ó Ó¿ Û˘ÓıÏÈ‚fiÙ·Ó àfi Ù›˜ Ì¿˙˜ ÙáÓ ÂåÛÂÚ¯Ô̤ӈÓ. ≠√ˆ˜ öÏÂÁ·Ó, ·åÛı·ÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ÏÉıÔ˜ Ó¿ ÂåÛ¤Ú¯ÂÙ·È, àÏÏ¿ àfi Ù‹Ó ñÂÚ‚ÔÏ‹ ÙÔÜ Êfi‚Ô˘ η› ÙÔÜ ÊˆÙfi˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÛ·Ó Ó¿ ‰ÔÜÓ, ÁÈ·Ù› Ù¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ù¿ Âr¯Â Ï·ÎÒÛÂÈ ï Êfi‚Ô˜ η› Ù¿ Âr¯Â ı·ÌÒÛÂÈ ì àÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙfiÛÔ˘ ʈÙfi˜. ∆fi Êᘠ·éÙfi à̤ۈ˜ Ùfi àÎÔÏÔ‡ıËÛ çÛÌ‹ ı·˘Ì·ÛÙɘ Â鈉›·˜, öÙÛÈ œÛÙ ÎÈ ôÓ Ù‹Ó ÙÚfiÌ·ÍÂ Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔ˘˜ Ùfi âÎÂÌfiÌÂÓÔ Êá˜, Ù‹Ó àÓ¤ı·Ï ¬Ìˆ˜ ì ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· Ùɘ Â鈉›·˜... ôÚ¯ÈÛÂ ì ƒˆÌ‡Ï· Ó¿ ·ÚËÁÔÚÂÖ Ì¤ ÊÈÏfiÊÚÔÓ· ÙfiÓÔ ÊˆÓɘ Ù‹Ó ‰ÈÎÈ¿ Ù˘ ‰È‰·ÛοÏÈÛÛ· Ùɘ ¯ÚËÛÙÔ‹ıÂÈ·˜ ƒÂ‰¤ÌÙ·, Ô‡ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ‰›Ï· η› öÙÚÂÌÂ, ϤÁÔÓÙ·˜: «ª‹ ÊÔ‚ÄÛ·È, ÌËÙ¤Ú·. ¢¤Ó Âı·›Óˆ à̤ۈ˜». ∫È âÓá Ùfi â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ·éÙfi Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ï›ÁÔ-Ï›ÁÔ Ùfi âÎÂÌfiÌÂÓÔ ÊᘠàÔÙÚ·‚‹¯ıËÎÂ, àÏÏ¿ ì Â鈉›· Ô‡ Ùfi àÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ. ò∂ÙÛÈ ¤Ú·Û ‰Â‡ÙÂÚË Î·› ÙÚ›ÙË ì̤ڷ η› ì ÛÎÔÚÈṲ̂ÓË çÛÌ‹ Â鈉›·˜ ·Ú¤ÌÂÓÂ. ∆‹Ó ٤ٷÚÙË Ó‡ÎÙ· ÊÒÓ·Í ͷӿ Ù‹Ó
 37. 37. 40 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ‰È‰·ÛοÏÈÛÛ¿ Ù˘. ™¿Ó qÚıÂ, ˙‹ÙËÛ ً £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù‹Ó ïÔ›· η› ÉÚÂ. ¢¤Ó Âr¯·Ó àÎfiÌË àÔÌ·ÎÚ˘ÓıÂÖ àfi Ùfi ÎÚ‚‚¿ÙÈ Ùɘ ηٿÎÔÈÙ˘ ì ƒÂ‰¤ÌÙ· η› ì ôÏÏË Ì·ı‹ÙÚÈ¿ Ù˘, ¬Ù·Ó Í·ÊÓÈο ÛÙ‹Ó Ï·Ù›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ‹Ó ÂúÛÔ‰Ô ·éÙÔÜ ÙÔÜ ÔåΛÛÎÔ˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰˘fi ¯ÔÚÔ› „·ÏÏfiÓÙˆÓ... ì êÁ›· âΛÓË „˘¯‹ χıËΠàfi Ù‹ Û¿Úη. ∫·ıÒ˜ ï‰ËÁÂÖÙÔ ·éÙ‹ ÛÙfiÓ ÔéÚ·Ófi, ¬ÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· àÓ¤‚·ÈÓ·Ó Ôî ¯ÔÚÔ› ÙáÓ „·ÏÏfiÓÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÈÁ·ÓfiÙÂÚ· ôÚ¯ÈÛ ӿ àÎÔ‡ÁÂÙ·È ì „·Ï̈‰›·, ≤ˆ˜ ¬ÙÔ˘ ÍÂÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ˜ È¿ ï q¯Ô˜ Ùɘ „·Ï̈‰›·˜ η› ì ÁÏ˘Î‡ÙËÙ· Ùɘ Â鈉›·˜ öÛ‚ËÛ·Ó»31. √î √Úıfi‰ÔÍÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ı¿ ı˘ÌÔÜÓÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο àfi Ù‹Ó àÓ¿ÁÓˆÛË ÔÏÏáÓ µ›ˆÓ ^∞Á›ˆÓ, ¬ˆ˜ ÙÔÜ êÁ. ™ÈÛÒË, Ùɘ êÁ.∆·˚Û›·˜, ÙÔÜ ïÛ›Ô˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÙÔÜ ∫Ȥ‚Ô˘, ÎÏ. ∫·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚÔÜÌ ¬ÏÔ Î·› ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙ‹ ÌÂϤÙË ÙáÓ âÌÂÈÚÈáÓ ı·Ó¿ÙÔ˘ η› âÈı·Ó¿ÙÈˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ ı¿ Ú¤ÂÈ Ó¿ ö¯Ô˘Ì ¿ÓÙÔÙ ñfi„Ë Ù›˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô‡ ñ¿Ú¯Ô˘Ó àÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ‹ ÁÂÓÈ΋ âÈı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›·, ì ïÔ›· ÚÔηÏÂÖ Û‹ÌÂÚ· ÙfiÛÔ öÓÙÔÓÔ âӉȷʤÚÔÓ, η› ÛÙ‹Ó âÌÂÈÚ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô‡ ·Ú¤¯ÂÈ ì £Â›· ÿÚË ÛÙÔ‡˜ ‰›Î·ÈÔ˘˜ √Úıfi‰ÔÍÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∞éÙfi ı¿ ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó¿ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÌÂÚÈΤ˜ àfi Ù›˜ ‰˘ÛÂÍ‹ÁËÙ˜ Ï¢ڤ˜ ÙáÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ âÌÂÈÚÈáÓ ı·Ó¿ÙÔ˘. ^∏ â›ÁÓˆÛË ·éÙɘ Ùɘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘, ÁÈ¿ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚÂÖ Ó¿ ÌĘ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Ù‹Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙáÓ çÙ·ÛÈáÓ Ô‡ ‚ϤÔ˘Ó Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ. ™˘Ì‚·›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¿ öÚ¯ÔÓÙ·È Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔÈ àfi ÙfiÓ ÎfiÛÌÔ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ÁÈ¿ Ó¿ âÌÊ·ÓÈÛÙÔÜÓ ÛÙÔ‡˜ ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˘˜; ∫·› ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ôÚ·Á ·éÙ¤˜ Ôî ú‰È˜ Ôî çٷۛ˜ àfi Ù›˜ âÌÊ·Ó›ÛÂȘ 31. ^∞Á. °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔÜ ªÂÁ¿ÏÔ˘, ¢È¿ÏÔÁÔÈ, IV, 16, ÛÂÏ. 308-9.
 38. 38. ∆fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙáÓ «ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙȈӻ âÌÂÈÚÈáÓ 41 êÁ›ˆÓ Û¤ ‰›Î·ÈÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ηٿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜; °È¿ Ó¿ à·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙfi ÚáÙÔ âÚÒÙËÌ·, ı¿ àÓ·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ÛÙfi ‚È‚Ï›Ô ÙáÓ ¢ÚˆÓ ò√ÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ, Ôî ïÔÖÔÈ àӷʤÚÔ˘Ó ¬ÙÈ ÔÏÏÔ› πÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ‡˜ «ıÂÔ‡˜» η› Ù›˜ «ı¤˜» ÙÔÜ πÓ‰Ô˘˚ÛÙÈÎÔÜ ¶·Óı¤Ô˘, .¯ ÙfiÓ ∫Ú›ÛÓ·, Ùfi ™›‚·, Ù‹Ó ∫¿ÏÈ ÎÏ, η› ù¯È âΛÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ η› Ê›ÏÔ˘˜ Ô‡ Û˘¯Ó¿ àӷʤÚÔÓÙ·È ÛÙ‹Ó ∞ÌÂÚÈ΋. ^øÛÙfiÛÔ, ¬ˆ˜ ï ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·ÜÏÔ˜ ÙfiÛÔ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰È‰¿ÛÎÂÈ, ·éÙÔ› Ôî «ıÂÔ›» ‰¤Ó ñ¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·:«ÂÚd Ùɘ ‚ÚÒÛˆ˜ ÔsÓ ÙáÓ Â剈ÏÔı‡ÙˆÓ, Ôú‰·ÌÂÓ ¬ÙÈ Ôé‰bÓ Âú‰ˆÏÔÓ âÓ ÎfiÛÌˇˆ, ηd ¬ÙÈ Ôé‰Âd˜ £Âe˜ ≤ÙÂÚÔ˜ Âå Ìc Âx˜» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 8:4-5)32Ø Û¤ ïÔÈ·‰‹ÔÙ àÏËıÈÓ‹ âÌÂÈÚ›· «ıÂáÓ» âÌϤÎÔÓÙ·È ‰·›ÌÔÓ˜ «àÏÏ’ ¬ÙÈ L ı‡ÂÈ Ùa öıÓË, ‰·ÈÌÔÓ›ÔȘ ı‡ÂÈ Î·d Ôé £Âˇá» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 10:20).33 ¶ÔÈÔ‡˜ ÏÔÈfiÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚ϤÔ˘Ó ·éÙÔ› Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ πÓ‰Ô˘ÈÛÙ¤˜; √î ¢Ú˜ òOÛȘ η› ÿڷÏÓÙÛÔÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ï ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ùɘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙáÓ ùÓÙˆÓ Ì¤ Ù¿ ïÔÖ· Û˘Ó·ÓÙÄÙ·È ï ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ ÂrÓ·È Û¤ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÚÔ˚fiÓ ñÔÎÂÈÌÂÓÈÎɘ ëÚÌËÓ›·˜ Ô‡ àÔ‰›‰ÂÙ·È àÓ¿ÏÔÁ· ̤ Ùfi ıÚËÛ΢ÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi η› ÚÔÛˆÈÎfi ñfi‚·ıÚÔ ÙÔÜ Î·ıÂÓfi˜Ø η› ·éÙ‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¿ ÂrÓ·È Ì›· ÏÔÁÈ΋ ôÔ„Ë Ô‡ êÚÌfi˙ÂÈ ÛÙ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∂›Û˘, 32. «≠OÛÔÓ àÊÔÚÄ ÏÔÈeÓ Ùe ˙‹ÙËÌ·, âaÓ Ú¤ÂÈ Óa ÙÚÒÁˆÌÂÓ ÎÚ¤·Ù· àe ı˘Û›·˜ Ôf ö¯Ô˘Ó ÚÔÛÊÂÚıÉ Âå˜ Ùa Âú‰ˆÏ·, ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ¬ÙÈ Î·Ó¤Ó· Âú‰ˆÏÔ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Âå˜ ÙeÓ ÎfiÛÌÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ηd ¬ÙÈ ‰bÓ ñ¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÂd˜ ôÏÏÔ˜ ıÂe˜ âÎÙe˜ àe ÙeÓ ≠EÓ·» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 8:4-5), ^∏ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙáÓ ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ùɘ ∫·ÈÓɘ ¢È·ı‹Î˘ ö¯ÂÈ Á›ÓÂÈ àfi Ù‹Ó 5Ë öΉÔÛË Ùɘ AÔÛÙÔÏÈÎɘ ¢È·ÎÔÓ›·˜ Ùɘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ùɘ ^∂ÏÏ¿‰Ô˜, Aı‹Ó· 2000. 33. «òO¯È, àÏÏa âÎÂÖÓÔ Ôf Ùa öıÓË ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó, Ùe ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Âå˜ Ùa ‰·ÈÌfiÓÈ· ηd ù¯È Âå˜ ÙeÓ £ÂfiÓ» (¶Úfi˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ∞ã 10:20)
 39. 39. 42 ^H æ˘¯‹ ÌÂÙ¿ Ùfi £¿Ó·ÙÔ ÛÙ›˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ àÙfiÌˆÓ àfi Ù›˜ ^∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙÂÖ˜, Ùfi Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÂrÓ·È ¬ÙÈ Ôî ÓÂÎÚÔ› Û˘ÁÁÂÓÂÖ˜ ÙÔ‡˜ ïÔ›Ô˘˜ ‚ϤÔ˘Ó Ôî ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔÈ ‰¤Ó ÂrÓ·È ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· «·ÚfiÓÙ˜», ¬ˆ˜ âÎÂÖÓÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ¬ÙÈ ÂrÓ·È. ^√ ±Á. °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ï ª¤Á·˜ ϤÂÈ ÌfiÓÔÓ ¬ÙÈ ï ëÙÔÈÌÔı¿Ó·ÙÔ˜ «àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ» ôÙÔÌ·, âÓá ÛÙÔ‡˜ ‰Èη›Ô˘˜ «Ôî ±ÁÈÔÈ Ùɘ µ·ÛÈÏ›·˜ ÙáÓ √éÚ·ÓáÓ âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È» – Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛË ì ïÔ›· ‰¤Ó ñÔ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ êÏᘠً ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ âÈı·Ó¿ÙÈ· âÌÂÈÚ›· ÌÂٷ͇ ‰Èη›ˆÓ η› ÎÔÈÓáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ, àÏÏ¿ Â›Ó·È Î·› ôÌÂÛ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì¤ Ù‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ηٿÛÙ·ÛË êÁ›ˆÓ η› ÎÔÈÓáÓ êÌ·ÚÙˆÏáÓ. √î ±ÁÈÔÈ ö¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË âÏ¢ıÂÚ›· Ó¿ ÚÂÛ‚Â‡Ô˘Ó ñ¤Ú ÙáÓ ˙ÒÓÙˆÓ Î·› Ó¿ Û‡‰Ô˘Ó Úfi˜ ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, âÓá Ôî àÔı·ÓfiÓÙ˜ êÌ·ÚÙˆÏÔ›, âÎÙfi˜ àfi Ôχ Âå‰ÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ‰¤Ó ö¯Ô˘Ó η̛· â·Ê‹ ̤ ÙÔ‡˜ ˙áÓÙ˜. ∞éÙ‹ ì ‰È¿ÎÚÈÛË âÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤ àÚÎÂÙ‹ Û·Ê‹ÓÂÈ· àfi ÙfiÓ îÂÚfi ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ, §·Ù›ÓÔ ¶·Ù¤Ú· Ùɘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔÜ 5Ô˘ ·åÒÓ·, ÛÙ‹Ó Ú·ÁÌ·Ù›· Ô‡ öÁÚ·„ ηْ ·úÙËÛÈÓ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ ¶·˘Ï›ÓÔ˘ ∂ÈÛÎfiÔ˘ ¡ÒÏ˘ ÂÚ› Ùɘ «ÊÚÔÓÙ›‰Ô˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ». ™Ùfi öÚÁÔ ·éÙfi, ï ∞éÁÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ÚÔÛ·ıÂÖ Ó¿ Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ Ùfi à‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ ±ÁÈÔÈ, ¬ˆ˜ ï ª¿ÚÙ˘Ú·˜ º‹ÏÈÍ Ùɘ ¡ÒÏ˘, ö¯Ô˘Ó Û·ÊᘠâÌÊ·ÓÈÛÙÂÖ Û¤ ÈÛÙÔ‡˜, ̤ Ùfi âÍ›ÛÔ˘ à‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¬ÙÈ Ôî ÓÂÎÚÔ› ηٿ ÁÂÓÈÎfi ηÓfiÓ· ‰¤Ó âÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ‡˜ ˙áÓÙ˜. ∞ÊÔÜ ·Ú·ı¤ÛÂÈ Ù‹ ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙ‹Ó ^∞Á›· °Ú·Ê‹ √Úıfi‰ÔÍË ‰È‰·Ûηϛ·, Û‡Ìʈӷ ̤ Ù‹Ó ïÔ›· «Ôî „˘¯¤˜ ÙáÓ ÓÂÎÚáÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¤ ≤Ó· ̤ÚÔ˜ ¬Ô˘ ‰¤ ‚À

×