เคร อ งม อ สน ับสนุน การค น ค น และจ ัดเก็บ ความ    ื่  ื        ้ ืต อ งการความม น คงบนเอกสารมาตรฐานความม น ...
ํ1.1 ความสาค ัญของโครงการและผลกระทบต่อ              ั  วงการ คอมพิวเตอร์หรือสงคม           ่ั ...
ั     ่1.2 ระบุปญหาและชองว่างในงานวิจ ัยทีมอยูกอน                  ่ ี ่ ่       ่  งานวจัย...
1.3 การกําหนดสมมติฐานวิจ ัย     ้ ่ื   ื       ื    ้  การใชเครองมอสนับสนุนการค ้นคนโดยใชแบบรป  ู  ...
1.4 ว ัตถุประสงค์ของโครงการ  นําเสนอวธการค ้นคนความต ้องการความความมนคง       ิ ี  ื            ่ั ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rm5470962021 assignment 3

258 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
258
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rm5470962021 assignment 3

 1. 1. เคร อ งม อ สน ับสนุน การค น ค น และจ ัดเก็บ ความ ื่ ื ้ ืต อ งการความม น คงบนเอกสารมาตรฐานความม น คง ้ ่ั ่ั ้ โดยใช แ บบร ป ความม น คง ู ่ั
 2. 2. ํ1.1 ความสาค ัญของโครงการและผลกระทบต่อ ั วงการ คอมพิวเตอร์หรือสงคม ่ั ่ิ ่ี ความต ้องการความมนคงเป็นสงทจําเป็นและขาด ไมได ้ในการพัฒนาระบบ ่ การกําหนดความต ้องการความมนคงเป็นเรองยาก ่ั ่ื การกําหนดความต ้องการความมนคงไมเป็นไปตาม ่ั ่ มาตรฐานทองคกรกําหนด ่ี ์
 3. 3. ั ่1.2 ระบุปญหาและชองว่างในงานวิจ ัยทีมอยูกอน ่ ี ่ ่ ่ งานวจัยสวนใหญมงเน ้นไปทการวเคราะหความ ิ ่ ุ่ ่ี ิ ์ ต ้องการด ้านความมนคงเทานัน ่ั ่ ้
 4. 4. 1.3 การกําหนดสมมติฐานวิจ ัย ้ ่ื ื ื ้ การใชเครองมอสนับสนุนการค ้นคนโดยใชแบบรป ู ความมันคงทีพัฒนาขึน ให ้ค่าความแม่นยํา สูงกว่า ่ ่ ้ ้ ่ การไม่ใชเครืองมือสนับสนุน
 5. 5. 1.4 ว ัตถุประสงค์ของโครงการ นําเสนอวธการค ้นคนความต ้องการความความมนคง ิ ี ื ่ั ู้ ข ้อตามมาตรฐานในเอกสารมาตรฐาน โดยใชรปแบบ ่ั ้ ความมนคง โดยใชคําหลก และ แบบโครงสร ้าง ั ออกแบบและพัฒนาเครองมอในการจัดเกบและค ้น ่ื ื ็ คืนความต ้องการความมันคง และแบบรูปความมันคง ่ ่

×