4 .Ιεροσόλυμα πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

1,684 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
858
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 .Ιεροσόλυμα πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

 1. 1. Ιεξνζόιπκα: πξόηππν ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήηωλ
 2. 2. ΙΔΡΟ΢ΟΛΤΜΑ : ΠΡΟΣΤΠΟ ΥΡΙ΢ΣΙΑΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
 3. 3. Α. Η δωή ηεο Δθθιεζίαο γίλεηαη ην πξόηππν κηαο λέαο θνηλωλίαο • • 1. 2. 3. 4. Με ηελ ίδξπζε ηεο Δθθιεζίαο ηελ εκέξα ηεο Πεληεθνζηήο, ηα κέιε ηεο έδεημαλ ηνλ ηξόπν δωήο πνπ κπνξνύζε λα αιιάμεη ηελ θνηλωλία Ήηαλ όινη αθνζηωκέλνη: ΢ηε δηδαζθαιία ηωλ Απνζηόιωλ ΢ηε κεηαμύ ηνπο ελόηεηα ΢ηε ζεία επραξηζηία θαη Σελ πξνζεπρή
 4. 4. ΙΔΡΟ΢ΟΛΤΜΑ
 5. 5. • Το παλαιότερο σπίτι ποσ βρέθηκε και τρησιμοποιήθηκε ως τώρος σσγκέντρωσης των τριστιανών
 6. 6. • Ήηαλ ηόζν δπλαηή ε αγάπε κεηαμύ ηνπ πνπ ηα είραλ όια θνηλά (θνηλνρξεζία) • Καλείο δε ζεωξνύζε όηη θάπνην από ηα ππάξρνληά ηνπ ήηαλ δηθό ηνπ • Κάζε βξάδπ έηξωγαλ όινη καδί ζε θνηλό δείπλν («Αγάπεο») θαη ηεινύζαλ ηε ζεία επραξηζηία
 7. 7. Β. Η Δθθιεζία νξγαλώλεηαη θαη αληηκεηωπίδεη ηα πξώηα πξνβιήκαηα • Από κέξνπο ηωλ ειιεληζηώλ ππήξραλ παξάπνλα όηη ζηελ θαζεκεξηλή δηαλνκή ηωλ ηξνθίκωλ παξακεινύληαλ νη ρήξεο ηνπο • Οη Απόζηνινη αθνύ ζπγθέληξωζαλ όιε ηελ Δθθιεζία ηνπο παξόηξπλαλ λα εθιέμνπλ θάπνηνπο από αλάκεζά ηνπο γηα λα ηνπο δηαθνλνύλ • Η Δθθιεζία εμέιεμε επηά άλδξεο πνπ νη Απόζηνινη ηνπο ρνξήγεζαλ ηα Άγην Πλεύκα θαη νλνκάζηεθαλ επηά Γηάθνλνη, γηαηί ην έξγν ηνπο ήηαλ ε αληδηνηειήο πξνζθνξά
 8. 8. • Όινη νη Γηάθνλνη είραλ ειιεληθά νλόκαηα, πξάγκα πνπ δείρλεη ηελ επηξξνή ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ κέζα ζηελ Δθθιεζία πξάγκα πνπ δηεπθόιπλε ην άλνηγκά ηεο ζηνλ εζληθό θόζκν
 9. 9. Η εθθιεζία εμέιεμε 7 άλδξεο πνπ νλ. Γηάθνλνη (΢ηέθαλνο Φίιηππνο, Πξόρνξνο,Νηθάλνξαο, Σίκωλαο,Παξκελίωλαο,Νη θόιανο) Όινη είραλ ειιεληθά νλόκαηα θαη θαίλεηαη ε ειιεληθή επηξξνή κεο ηελ εθθιεζία Δηαθνλία αληδηνηειήο πξνζθνξά ππεξεζηώλ αξρηθό έξγν δηαθόλωλ :δηαθνλία ηξαπεδώλ Αξγόηεξα βνεζνύζαλ ηνπο απνζηόινπο ζην θήξπγκα θαη ηελ ηεξαπνζηνιή
 10. 10. Γ. Η παξάδνζε ηεο πξώηεο θνηλόηεηαο δεηνύκελν θαη ζήκεξα ζηελ Δθθιεζία • Η έκπξαθηε αγάπε θαη θνηλνρξεζία έθαλαλ κεγάιε εληύπωζε ζηνπο αλζξώπνπο ηεο επνρήο εθείλεο κε απνηέιεζκα λα ζέινπλ λα εληαρζνύλ ζηελ Δθθιεζία • Σν παξάδεηγκα ηωλ πξώηωλ ρξηζηηαλώλ, παξόηη απνηειεί πξόηππν, είλαη θαη ζήκεξα ην δεηνύκελν
 11. 11. • Καηά ην κέηξν ηεο δύλακήο ηεο ε Δθθιεζία έρεη λα επηδείμεη θηιαλζξωπηθό έξγν κε ηε ζπληήξεζε γεξνθνκείωλ, λνζνθνκείωλ, βνήζεη α ζε πεξηνρέο πνπ πιήηηνληαη από πνιέκνπο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο θιπ
 12. 12. • • Σν ηδαληθό ηεο θνηλνρξεζίαο δηαηεξείηαη ζήκεξα ζηα θνηλόβηα κνλαζηήξηα Οη κνλαρνί δελ έρνπλ δηθή ηνπο πεξηνπζία (αθηεκνζύλε) ηα πάληα αλήθνπλ ζην κνλαζηήξη από ην νπνίν όινη ζπληεξνύληαη (θνηλνθηεκνζύλε)
 13. 13. Η εκκλησία σσνετίζει το υιλανθρωπικό της έργο • Βοηθά ανθρώποσς ποσ έτοσν ανάγκη • Σσντηρεί νοσοκομεία, γηροκομεία • Φροντίζει αλλοεθνείς και αλλόθρησκοσς σε εμπόλεμες περιοτές
 14. 14. Πάηεξ Αληώληνο • «Από ην παξάζπξό κνπ έβιεπα λέα παηδηά εγθαηαιεηκκέλα, κπιεγκέλα ζηα λαξθωηηθά θαη ηελ εμαζιίωζε • Άξρηζα λα αλαξωηηέκαη πώο κπνξώ λα ηα βνεζήζω. ΢ηελ αξρή ήηαλ κηα παξέα εθήβωλ. Πιεζίαζα θαη δήηεζα λα παίμνπκε έλαλ αγώλα κπάζθεη. ΢ήκεξα ζηελ Κηβωηό έξρνληαη 187 παηδηά όιωλ ηωλ ειηθηώλ. • Η πόξηα καο γη΄ απηά ζα είλαη πάληνηε αλνηρηή».
 15. 15. Η Κιβωτός • Η Κιβωτός μεριμνά για παιδιά που βίωναν καθημερινά την εγκατάλειψη, το ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας,την Ακαδημία Πλάτωνος. Ιδρύθηκε το 1998 από τον εικοσιεξάχρονο τότε πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου με σκοπό να αποτελέσει μια εστία φροντίδας, συμπαράστασης και ελπίδας για το μέλλον των παιδιών αυτών, της άλλης Αθήνας. • Η Κιβωτός συγκεντρώνει σήμερα περίπου 180 παιδιά, από βρέφη έως δεκαοκτώ ετών, σε μια πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμική κοινότητα που ανθεί και μεγαλουργεί με την αγάπη του Χριστού. Σα 150 Ελληνόπουλα, μαζί με τα παιδιά από χώρες όπως η Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρωσία, Καζακστάν, Γκάνα, Αφγανιστάν και το Ιράκ, βιώνουν όλα μαζί αρμονικά τη στοργή και την ειρήνη της Κιβωτού που τους ανακουφίζει από τη φτώχεια, την πείνα, τις αρρώστειες , την εξαθλίωση,την εκμετάλλευση και την αγραμματoσύνη.
 16. 16. ΢υμπαραστάτες • Όι εθελοντές φοντίζουν ανιδιοτελώς τις βασικές ανάγκες των παιδιών όπως: • σίτιση - ένδυση - υπόδυση - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - ψυχαγωγία - πολιτισμός - σχολική ένταξη καθημερινά φροντηστηριακά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου επαγγελματική αποκατάσταση - κοινωνική ένταξη και πνευματική καθοδήγηση • Η αγάπη και συμπαράσταση αυτών των ανθρώπων είναι πολύ σημαντική για εμάς και είναι κάτι που μας συγκινεί βαθύτατα.
 17. 17. • Η "Διακονία Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουμένων και Υυγοποίνων" της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος "Η Ο΢ΙΑ ΞΕΝΗ" ιδρύθηκε το έτος 1978. ΢υντονίζεται από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Γερβάσιο Ιωάν. Ραπτόπουλο.
 18. 18. ΣΟ ΙΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ Σν έξγν ηεο Δπηζθνπήο Καηάλγθα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: • Μία Γεωξγηθή ΢ρνιή ζην Κνινπέδη • Μία Ννζειεπηηθή ΢ρνιή ζηε Λνπέλα • Έλα Σερληθό Λύθεην ζην Ληθάζη, κε θαηεύζπλζε ζηελ Πιεξνθνξηθή, Ηιεθηξνινγηθή θαη Γεληθή Μεραληθή. • Έλα ΢ρνιείν ζηνλ Άγην ΢ηέθαλν ζηε ζπλνηθία Καηνύκπα • Αγνξά ελόο αγξνθηήκαηνο • Υνξήγεζε ππνηξνθηώλ ηωλ θνηηεηώλ ζπλνιηθήο αμίαο 900,00 επξώ ην ελληάκελν • Βαπηίζεηο ηωλ λενθώηηζηωλ Κνγθνιέδωλ αδεξθώλ καο
 19. 19. ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ... • Η απνπεξάηωζε ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο ΢νθίαο, ζην Κηπνύζη (Λνπκπνπκπάζη). • Έλα ζπγθξόηεκα ζρνιώλ πνπ πεξηιακβάλεη : • Μία Σερληθή ζρνιή «Κέληξν εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ. Σν έξγν απηό είλαη ζην μεθίλεκά ηνπ θαη απνζθνπεί ζηελ θαηάξηηζε ηωλ αδεξθώλ καο Κνγθνιέδωλ ζηελ παξαγωγή γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ. • Έλα μπινπξγείν • Έλα κεραλνπξγείν • Απηό ην ζπγθξόηεκα ηωλ ζρνιώλ ζα δώζεη Οξζόδνμν πξόζωπν ζηνλ πνλεκέλν θαη ηαιαηπωξεκέλν ιαό ηεο πεξηνρήο Καηάλθα. • ΢πίηη ηεξέωο • Γηεθπεξαίωζε ηεο εθρέξζωζεο ηνπ αγξνθηήκαηνο ώζηε λα γίλεη θαιιηεξγήζηκν. • Ιαηξηθό θέληξν
 20. 20. ΙΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ ΢ΣΟ ΚΟΓΚΟ ΚΟΛΟΤΕΖΙ Σό Ιεραποστολικό κλιμάκιο Κολουέζι, υπό τήν επίβλεψη τού π.Μελετίου Γρηγοριάτη ( από τήν Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, τού Αγίου Όρους ) έχει μέχρι σήμερα κατορθώσει νά κτίσει, • 32 σχολεία μέ 8.000 μαθητές ( έκ τών οποίων τά 22 είναι Δημοτικά, μέ 163 δασκάλους), • καθώς καί, • Γεωργική ΢χολή, • μία Παιδαγωγική ΢χολή, • ΢χολή Αναλφαβήτων γυναικών, • ΢χολή Ηλεκτρολόγων, • Οικοκυρική ΢χολή, • ΢χολή Νοσοκόμων, • Γυμνάσιο Βιοχημείας, • καθώς καί 3 ακόμη Γυμνάσια γενικής κατεύθυνσης μέ 78 καθηγητές σύνολο.
 21. 21. ΢υμπεράσματα • ΢υνέπειες για τη ζωή της εκκλησίας: • Η εκκλησία του Φριστού ως λαός του Θεού καλείται να είναι μια κοινωνία δικαιοσύνης, αγάπης και συμφιλίωσης. Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν έτσι ώστε, ει δυνατόν, να μην υπάρχει φτωχός μεταξύ τους και για τον λόγο αυτόν είχαν τα πάντα κοινά. • Η εκκλησία οφείλει να ζει με αυτάρκεια, ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των πτωχών και ανυπεράσπιστων. Επανέρχονται οι εντολές για τη μέριμνα των πτωχών, των χηρών, των ορφανών.

×