26. το σχισμα του 1054

263
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
263
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

26. το σχισμα του 1054

  1. 1. 26. Το σχίσμα του 1054 σελ 102-105 Θρθςκευτικά Γ΄Γυμναςίου Υπεφκυνθ :Ζάχου Ελζνθ Όνομα ……………………………………………………………………….. Τμιμα………………….. Ημερ…………… α. Τα αίτια του ςχίςματοσ Το χρονολόγιο του ςχίςματοσ 4οσ -5οσ αι: Αρχζσ 9ου αι : 1049-1054: Αίτια: Δογματικά: Εκκλθςιαςτικά: Β. Σχίςμα γεγονότα και ςφγκρουςθ Τι ζγινε το απόγευμα τθσ 16θσ Ιουλίου 1054;(που ,πωσ ποιοι τι) Τι ζγινε ςτισ 24 Ιουλίου 1054 Β. Συνζπειεσ ςε Ανατολι και Δφςθ Ανατολή Εκκλθςία –Πατριαρχείο Βυηαντινό κράτοσ Δφςη: Εργαςία για το ςπίτι Ποιεσ ιταν οι ςπουδαιότερεσ προςπάκειεσ ζνωςθσ των Εκκλθςιών; Τι γνωρίηεισ για τθ ςφνοδο τθσ Φερράρασ –Φλωρεντίασ; (5-8 ςειρζσ)

×