Your SlideShare is downloading. ×
20β. χριστιανικη ζωγραφικη
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

20β. χριστιανικη ζωγραφικη

666
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
666
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ: η τζχνη απεικόνιςησ ιερών προςώπων ή θρηςκευτικών ςκηνών
 • 2. ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΗ΢ ΕΙΚΟΝΑ΢ Φορθτι εικόνα Σοιχογραφία Ψθφιδωτό Μικρογραφία
 • 3. Εικόνεσ
 • 4. ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΕ΢ ΕΠΙΡΡΟΕ΢ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 • 5. 16/19 Σεχνοτροπία: ΢τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ ο αγιογράφοσ ηωγράφιηε ελεφκερα και ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ εποχισ αναηθτϊντασ τα πρότυπά του από τθ φφςθ (νατουραλιςμόσ)
 • 6. ΦΟΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ Οι βυηαντινοί ονόμαηαν εικόνα κάκε κρθςκευτικι απεικόνιςθ, με οποιαδιποτε τεχνικι κι αν είχε γίνει, είτε ιταν φορθτι είτε όχι. ΢ιμερα όμωσ χρθςιμοποιοφμε τον όρο αυτό μόνο για φορθτοφσ πίνακεσ, ςχεδόν πάντοτε ηωγραφιςμζνουσ πάνω ςε ξφλο(με τθν εγκαυςτικι τεχνικι ι τθν τεχνικι τθσ τζμπερασ) πολφ ςπανιότερα ιταν από λίκο ι μζταλλο.
 • 7. Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΦΟΡΗΣΗ΢ ΕΙΚΟΝΑ΢  Σίποτα ςχεδόν δε ςϊηεται από τισ εικόνεσ των πρϊτων βυηαντινϊν αιϊνων.  Πολλζσ πρϊιμεσ εικόνεσ καταςτράφθκαν από τουσ εικονοκλάςτεσ τον 8ο και τον 9ο αιϊνα, αρκετζσ όμωσ ςϊκθκαν.  ΢τθν εποχι των Παλαιολόγων θ τζχνθ των φορθτϊν εικόνων ζφταςε ςτθν πλιρθ ακμι τθσ.  Mετά τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ (1453) από τουσ Σοφρκουσ καλλιεργικθκε ςτθ Βενετοκρατοφμενθ Kριτθ θ ηωγραφικι των φορθτϊν εικόνων.
 • 8. ΥΑΓΙΟΤΜ (ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΗ΢ ΑΙΓΤΠΣΟΤ) • Κηρόχυτες προσωπογραφίες • νεκρικά πορτρέτα
 • 9. ΥΑΓΙΟΤΜ (ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΗ΢ ΑΙΓΤΠΣΟΤ) • Κηρόχυτες προσωπογραφίες • Νεκρικά πορτρέτα
 • 10. 6οσ ΑΙΩΝΑ΢ - ΠΡΩΣΕ΢ ΦΟΡΗΣΕ΢ ΕΙΚΟΝΕ΢
 • 11. 18/19 Σα πρόςωπα απομακρφνονται από το φυςικό κόςμο και τα πάντα βρίςκονται μζςα ςτθ χάρθ του Αγίου Πνεφματοσ.
 • 12. • Η αρχαιότερθ φορθτι εικόνα του κόςμου • 6οσ αι • ΢ινά
 • 13. ΨΗΦΙΔΩΣΟ Ψθφιδωτό καλείται θ τεχνικι επζνδυςθσ επιφανειϊν με μικρζσ, ςυνικωσ τετράγωνεσ, ψθφίδεσ από φυςικά πετρϊματα ι υαλόμαηα οι οποίεσ προςκολλϊνται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνο υπόςτρωμα από αςβεςτοκονίαμα δθμιουργϊντασ περίτεχνα διακοςμθμζνεσ επιφάνειεσ.
 • 14. ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΨΗΦΙΔΩΣΟΤ Σα βυηαντινά επιτοίχια ψθφιδωτά αποτελοφνταν από διάφορα ςτρϊματα:  Σο κατϊτερο ςτρϊμα, πάχουσ 2,5 εκ., αποτελείται από ακοςκίνιςτα υλικά: μαρμαρόςκονθ, αςβζςτθ, τουβλόςκονθ και κομμζνο άχυρο.  Σο επόμενο ςτρϊμα, πάχουσ 1,5 – 2 εκ., περιλαμβάνει τα ίδια υλικά κοςκινιςμζνα και με λεπτότερθ ςφνκεςθ.  Σο τρίτο ςτρϊμα, πάχουσ 1 – 1,5 εκ., ζχει κοςκινιςτεί δφο ι τρεισ φορζσ και δεν περιζχει άχυρο.
 • 15. ΤΛΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΣΟΤ
 • 16. ΤΛΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΣΟΤ
 • 17. Ψθφιδωτά (εποχέσ οικονομικήσ άνθηςησ)
 • 18. ΨΗΦΙΔΩΣΑ
 • 19. ΨΗΦΙΔΩΣΑ
 • 20. ΨΗΦΙΔΩΣΑ
 • 21. ΨΗΦΙΔΩΣΑ
 • 22. ΨΗΦΙΔΩΣΑ
 • 23. ΣΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ Η τοιχογραφία είναι ζνα είδοσ ηωγραφικισ που διακοςμεί τισ επιφάνειεσ των τοίχων ενόσ κτιρίου, για αυτό και αποκαλείται εντοίχια ηωγραφικι.
 • 24. ΣΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕ΢ Νωπογραφίεσ (ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΢Ε ΝΩΠΟ ΚΟΝΙΑΜΑ) Ειζόδια ηης Παναγίας Πρωηάηο Α. Όρος 1290 Εμ. Πανσέληνος
 • 25. Σοιχογραφίεσ-φορθτζσ εικόνεσ (εποχέσ οικονομικήσ κρίςησ)
 • 26. ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΗ΢ ΣΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ΢ Το φρζςκο: • Σο πζραςμα των αιϊνων απζδειξε ότι το φρζςκο είναι θ πιο ανκεκτικι και πιο ελεφκερθ ηωγραφικι γιατί προςφζρει μεγάλθ ελευκερία και άνεςθ ςτον τεχνίτθ . • Η τεχνικι του φρζςκο δε γίνεται επάνω ςε τοίχο ςοβατιςμζνο πριν από καιρό, αλλά ςε φρζςκο, νωπό ςοβά γι’ αυτό και λζγεται και νωπογραφία. • ΢τα χρόνια μασ ζχει εκλείψει θ τεχνικι τθσ νωπογραφίασ. Ζωγραφική ςε ξηρό κονίαςμα : • Είναι θ ηωγραφικι με ψυχρζσ κόλλεσ ι με πλαςτικά χρϊματα. • Σο ςχζδιο γίνεται επάνω ςτον τοίχο χωρίσ καμία επίςτρωςθ, μπαίνουν οι προπλαςμοί και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία τθσ ηωγραφικισ. • Πάνω ςτον τοίχο τοποκετείται φφαςμα και εκεί ςυνεχίηεται θ διαδικαςία τθσ ηωγραφικισ. • Σα τελευταία 50 χρόνια αυτι θ τεχνικι είναι θ πιο διαδεδομζνθ.
 • 27. Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  Ψηφιδωτά 4ου-7ου αι. Ψθφιδωτά ςτολίηουν τα πρϊτα χριςτιανικά μαυςωλεία, βαπτιςτιρια και ναοφσ ςτθν Ιταλία. Ψθφιδωτζσ διακοςμιςεισ αυτισ τθσ περιόδου ςϊηονται ςτον ΢ινά, και τθν Κφπρο.  Ψηφιδωτά 8ου-12ου αι. Σα ψθφιδωτά ζχουν υποςτεί φκορζσ από το χρόνο και από νεότερεσ επεμβάςεισ κατά τθ ςυντιρθςθ, που αλλοίωςαν τθν αρχικι κζςθ οριςμζνων παραςτάςεων.  Ψηφιδωτά 11ου-13ου αι. ςτην περιφζρεια Ρωςία: Καλλιτζχνεσ θσ Κωνςταντινοφπολθσ καλοφνται από τον βαςιλιά Βλαδίμθρο για να διακοςμιςουν τισ πρϊτεσ χριςτιανικζσ εκκλθςίεσ ςτο Κίεβο. Σικελία: Σρείσ από τισ τζςςερισ εκκλθςίεσ, με ψθφιδωτά ςτθ ΢ικελία ιδρφκθκαν από τουσ Νορμανδοφσ βαςιλείσ. Βενετία: ΢τθ Βενετία καλοφνται καλλιτζχνεσ από τθν Κωνςταντινοφπολθ για τθν διακόςμθςθ των νζων εκκλθςιϊν.
 • 28. • ΜΤ΢ΣΙΚΟ΢ ΔΕΙΠΝΟ΢. (Λεπτομέρεια ) • Μανουήλ Πανσέληνος • Ι. Ν. Πρωτάτου Αγ. Όρους
 • 29. • Η ΒΑΠΣΙ΢Η ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΘΕΟΥΑΝΕΙΑ • Μανουήλ Πανσέληνος • Ι. Ν. Πρωτάτου Αγ. Όρους
 • 30. • ΘΡΗΝΟ΢ ΣΗ΢ ΘΕΟΣΟΚΟΤ • Μανουήλ Πανσέληνος • Ι. Ν. Πρωτάτου Αγ. Όρους
 • 31. • Η ΑΝΑ΢ΣΑ΢Η ΣΟΤ ΠΕΠΣΩΚΟΣΑ (Λεπτομέρεια ) • Μανουήλ Πανσέληνος • Ι. Ν. Πρωτάτου Αγ. Όρους
 • 32. • ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ (Λεπτομέρεια) • Μανουήλ Πανσέληνος • Ι. Ν. Πρωτάτου Αγ. Όρους
 • 33. Ο ΑΓΙΟ΢ ΙΩΑΝΝΗ΢ Ο ΘΕΟΛΟΓΟ΢ • Μανουήλ Πανσέληνος • Ι. Ν. Πρωτάτου Αγ. Όρους
 • 34. • Ο ΧΡΙ΢ΣΟ΢ ΑΝΑΠΕ΢ΩΝ • Μανουήλ Πανσέληνος • Ι. Ν. Πρωτάτου Αγ. Όρους
 • 35. ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ Η Μικρογραφία είναι μικρι εικόνα ηωγραφιςμζνθ ςτα παλαιά κείμενα με ςκοπό να τα καταςτιςει και οπτικά εφλθπτα.
 • 36. ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ
 • 37. ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
 • 38. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΩΝ • Χρηςιμοποιοφνται 2 διαςτάςεισ . Λείπει το βάθοσ • Υπζρβαςη χωροχρόνου • Εξαΰλωςη –πνευματικότητα • Τονιςμόσ του θεωμζνου προςώπου • Θριαμβευτικόσ και διδακτικόσ χαρακτήρασ
 • 39. ΦΤ΢ΙΚΟ ΚΑΙ ΤΠΕΡΦΤ΢ΙΚΟ • ΢τθν ορκόδοξθ εικόνα δεν ζχουμε φυςικι απεικόνιςθ των προςϊπων, του χϊρου και του χρόνου. Όλα αλλοιϊνονται μπροσ ςτθν προοπτικι τθσ Βαςιλείασ του Θεοφ.
 • 40. ΢κοπόσ τθσ τζχνθσ Αίςκθςθ πνευματικότθτασ Αυςτθρότθτασ ΢τθν εποχι των Μακεδόνων κυριαρχεί θ κλαςικι τεχνοτροπία (Κίνθςθ , χάρθ)
 • 41. ΜΑΣΙΑ • Σα πρόςωπα ςτισ εικόνεσ ζχουν μεγάλα μάτια γιατί οι άγιοι βλζπουν το φωσ τθσ Δόξασ του Θεοφ
 • 42. ΢ΣΟΜΑ Κλικ για προςκικθ κειμζνου • Οι άγιοι απεικονίηονται με μικρό ςτόμα γιατί ςιωποφν και μιλοφν μόνο όταν πρζπει
 • 43. ΑΦΣΙΑ • Οι άγιοι ζχουν μεγάλα αφτιά για να ακοφν το Λόγο του Θεοφ και να αφουγκράηονται τισ προςευχζσ των πιςτϊν
 • 44. ΣΟ ΤΨΟ΢ Οι άγιοι απεικονίζονηαι δσζανάλογα μεγάλοι ζε ζτέζη με σλικά ανηικείμενα γιαηί ηονίζεηαι η σπεροτή ηοσ ανθρώποσ ζηην κηίζη