หนังสือเล่มเล็ก สำหรับครูที่เริ่มการสอนวิทย์ด้วยภาษาอังกฤษ

5,718 views
5,672 views

Published on

ครูปุ้มและเพื่อนๆพยายามรวบรวมคำหรือประโยคภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับครูวิทย์ หากคุณครูท่านใดมีข้อแนะนำ อย่าลืมมาช่วยกันเสนอแนะนะพวกเรานะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Published in: Education, Health & Medicine
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • ขอบคุณครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ขอบคุณนะคะที่แบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์คะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • เป็นประโยชน์มากๆค่ะสำหรับครูที่มีพื้นฐานน้อยและรู้สึกกลัวภาษาอังกฤษ ขอบคุณครูปุ้มมากค่ะที่นำเสนอให้รู้สึกว่าไม่ยาก จะลองเอาไปใช้น่ะคะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หนังสือเล่มเล็ก สำหรับครูที่เริ่มการสอนวิทย์ด้วยภาษาอังกฤษ

 1. 1.   Essential words/sentences for the science teacher “Train the Teachers” Teaching Science in English Workshop and Inspiring Science 18-19 July 2013, Regent Palace Sponsored by The Secondary Educational Service Area Office 29 Office of the Ministry of Education
 2. 2.   1 Table of contents Question Words 2 Tense 4 How to compliment your students. 5 Oral Questioning 5 Follow-Up Probes 6 Discussion 6 Body language 7 Root words 8 Forms used to check their understanding 9 How to pronunce 12 _________________________________ Pridsadang Kiangkao (ครูตั้ม) pridsadangbiology@gmail.com Kamonrat Chimpalee (ครูปุมไบโอ) E-mail : :Lipaongonga@windowslive.com Tell : 083-0150748 Karnjana Khamkaew (ครูกาญ) khamkaew03@hotmail.com
 3. 3.   2 Question words Words Question Answer How to use When When did they arrive? When will you come? Yesterday. Next Monday. When is used to ask question about time. Where Where is she? Where can I find a pen? At home. In that drawer. Where is used to ask question about place. Why Why did he leave early? Why aren’t you coming with us? Because he’s ill. I’m tired. Why is used to ask question about reason. How How did you come to school? How does he drive? By bus. Carefully. How is used to ask question about manner. How much money does it cost? How many people came? Ten dollars. Fifteen. How is used to ask question about many. How old are you? How cold is it? How soon you get there? How fast were you driving? Twelve. Ten below zero. In ten minutes. 50 miles an hour. How is also to use with adjectives and adverbs. How long has he been here? How often do you write home? How far is it to MSU from here? Two years. Evry week. 500 miles. How long asks about legth of time. How often asks about frequency. How far asks about distance. who Who can answer that question? Who came to visit you? I can. P’Mak and his friends. Who is used as the subject of a question, It refers to people. Who is coming to dinner tonight? Who want to come with me? P’Mak, MaeNak and Chin. We do. Who is usually followed by a singular verb even if the speaker is asking about more than one person.
 4. 4.   3 Words Question Answer How to use Whom Who(m) did you see? Who(m) are you visiting? Who(m) should I talk to? To whom should I talk? I saw P’Mak. The secretary Whom is usea as the object of a verb or preposition. In spoken English, whom is rarely used; who is used instead. Whom is used only in formal questions. Note: Whom, not who, is used if preceded by a preposition. Whose Whose book did you borrow? Whose key is this? Whose is this? P’Mak’s. It’s mine. Whose asks questions about possession. What What made you angry? What went wrong? His rudness. Evrything. What is used as the subject of a question. It refers to things. What do you need? What did MaeNak buy? What did he talk about? About what did he talk? I need a pencil. A book. His vacation. What is also used as an object. What kind of soup is that? What kind of shoes did he buy? It’s bean soup. Sport. What kind of asks about the particular variety or type of something. Wha did you go last night? What is P’Mak doing? I studied. Reading a book. What+ a form of do is used to ask questions about activities. What counties did you visit? What time did she come? What color is his hair? Laos and Kumpuchea. 7o’clock. Dark brown. What may accompany a noun. What is P’Mak like? What is the weather like? He’s kind and friendly. Hot and humid. What + be like asks for a general description of qualities. 3
 5. 5.   4 Words Question Answer How to use What does P’Mak look like? What does her house look like? He’s tall and has dark hair? It’s a two- story, red brick house. What+ look like asks for for a physical description. Which I have two pen. Which pen do you want? Which one do you want? Which do you want? Which book should I buy? The blue one. That one. Which is used instead of what when a question concerns choosing from a define, know quantity or group. (a) Which countries did he visit? What countries did he visit? (b) Which class are you in? What class are you in? P’Mak and Chin. This class. In some cases, there is litle difference in meaning between which and what when they accompany a noun, as in a and b reference : paper of Helen’s classroom Tense  
 6. 6.   5 How to compliment your students. Well done. Good job. I like that. That’s good. You’ve got it. Super That’s right That’s good. Good work That’s it Great! Congratulations You are really working hard today You are very good at that That’s coming along nicely. I’m happy to see you working like that. That’s much, much better! I knew you could do it. I’m proud of you. You are learning fast. Now you have it! wow! Nice going. That’s the way! Keep up the good work. That’s the way to do it. You did that very well. You’re really improving That’s better. Excellent! Perfect! Much better! Wonderful! Outstanding! Fantastic! Superb! You certainly did well today. You are really learning a lot. That kind of work makes me happy. I think you’re doing the right thing. Keep it up. You’re doing fine! That’s really nice. Oral Questioning Use the following questions and follow-up probes regularly to check for understanding: - How is …..similar to/different from…………………………………………..? - What are the characteristics/parts of…………………………………………? - In what other ways might we show/illustrate……………………………? - What is the big idea, key concept, moral in ……………………………..? - How does ………..relate to …………………………………………………………….? - What ideas/details can you add to ……………………………………………..? - Give an example of ……………………………………………………………………….? - What is wrong with………………………………………………………………………….? - What might you infer from ………………………………………………………….....? - What conclusions might be draw from…………………………………………….? - What question are we trying to answer? - What problem are we trying to solve? -What do you think will happen?   5
 7. 7.   6     - What are you assuming about…………………………………………………………….? - What might happen if ………………………………………………………………………….? - What criteria would you use to judge/evaluate …………………………………? - What evidence supports ………………………………………………………………………? - How might we prove/confirm ………………………………………………………………? - How might this be viewed from the perspective of ……………………………? - What alternatives should be considered ………………………………………………? - What approach/strategy could you use to …………………………………………….?   data support your position? - But what about…………….?   Follow-Up Probes - Why - What do you mean by ……..? - How do you know? - Could you give an example? - Do you agree? - Tell me more. - Explain. - Can you find that in the next? - Give your reasons. - What data support your position? - But what about…………….?   Asking for Opinion - What’s your option of ………/…..about - What do you think of…………? - How do you feel about? - I was wondering……what your opinion of…..is………. what you think about…. how you feel about…..   Expressing Personal Opinions - In my opinion….. - Personally, I think - Wouldn’t you agree that……. - As I see it…………. - Don’t you agree that…… - Well, the point is…… - It seems to me…….. - I see it this way…………..   Discussion
 8. 8.   7 Body language Reference: Papers of Training for Trainer by IPST Agreeing - I couldn’t agree with you more! - You’re absolutely correct! - My thoughts exactly. - That’s a good point. - I’m with you there. -Well, I more or less agree with you. - I suppose you’re right. - Well, maybe you have a point.   Disagreeing - I couldn’t disagree more! - I couldn’t agree with you less! - I refuse to believe that! - You’re completely wrong! - You’re way off base! - No way! - You’re kidding! - You must be joking! - I’m not sure I can agree with you. - Well, that’s one point of view, but….. - I could be wrong, but… - Yes, that’s quite true, but….. - Yes, but…… - Are you absolutely sure about that?   How to ask students to display a designated hand signal to indicate their understand and word it as a statement or question - I understand…………………..and can explain it. (e.g. thumbs up) - I do not yet understand …………………….(e.g. thumb down) - I’m not completely sure about…………..(e.g. wave hand)   Discussion 7
 9. 9.   8 Root words
 10. 10.   9 Forms used to check their understanding (inference from Grant and Fisher. Reading and Writing in Science. USA, 2010) Vocabulary Self-Awareness Charts Vocabulary Self-Awareness Chart Vocabulary Term Know Definition Known an Example Don’t Know Either Yet Definition Example(s) force / pedaling my bicycle mass / / amount of matter in a substance or object a glass of water, a balloon filled with air, and a rock all have mass gravitation / Read each statement and decide if it is true or false แบบฟอรมเช็คความเขาใจเนื้อหากอนอานและหลังอาน True or False Before Reading True or False After Reading 1. Angiosperms include dogs, cats, ferns, and oaks 2. Seeds form inside the flower of plants. 4. The life cycle of an annual is less than one year. 5. Perennials remain alive underground throughout the winter months.   9
 11. 11.   10 Word Card Definition The process of division of somatic cells in with each daughter cell receives the same amount of DNA as the parent Distinguish This is different from the reproduction of germ cell. Also, mitosis involves one cell division, not two. Example Skin cells Heart cells Stomach cells Non-Examples Sperm cells Egg cells Mitosis Reciprocal Teaching Cue Cards Predict I think this will be about………. I expect______will happen next. I wonder if this will occur…….. Clarify I think this word means……………… This phrase is confusing but maybe …… I wonder if this means………………………….. Question Who did…? What happened…? Why did…? Where does…? When did…? How does…? Summarize The main ideas are… This reading discusses… After reading this, I know that……..
 12. 12.   11 Sample Note-Taking Page Main Ideas/Questions Details/Answers What is an ionic bond? Which elements will most likely form ionic bonds? How do covalent bonds form? Which elements will form covalent bonds? Explain the chart on page…… Summary ((Write two or three sentences that describe the main ideas of this reading.)   Evaluation speaking Part Detail Score Pronunciation Was it easy to understand you? Content Did you have an introduction, body and conclusion Poster Did you have pictures to support your ideas? Effort Did you know your information, did you present your speech or read it? 11
 13. 13.   12 How to pronounce American English British English การออกเสียง ความหมาย 1. flavor flavour ฟเล-เหวอร รส 2. neighbor neighbour เน-เบอร เพื่อนบาน 3. color colour คะ-เหลอร สี 4. favorite favourite เฟฟว-หริท ซึ่งเปนที่โปรดปราน 5. behavior behaviour บี-เฮฟว-เหยอร พฤติกรรม 6. criticize criticise คริ-ดิ-ไซซ วิจารณ 7. memorize memorise เม-โหมะ-หรายซ จำ 8. analyze analyse แอ-หนะ-หลายซ วิเคราะห 9. organize organise ออร-กะ-หนายซ จัด 10. realize recognise เร็ก-ขอก-หนายซ จําได 11. organization organisation ออร-กะ-ไน-เซ-ฉั่น องคกร 12. center centre เซ็น-เทอร ศูนยกลาง 13.meter metre มี-เดอร เมตร 14. liter litre ลิ-เดอร ลิตร 15. practice practice แพรค-ติ่ส ซอม 16. defense defence ดี-เฟนส ปกปอง 17. skillful skilful สกิ๊ล-ฝุน ซึ่งมีทักษะ 18. enquiry inquiry เอ็น-ไคว-เยอะ-หรี่ สืบเสาะ 19. ensure ensure เอ็น-ชั่วร ทําใหแนใจ 20. program programme โพร-แกรม โปรแกรม Word American English British English ความหมาย 1. bath แบธ บาธ อาบน้ํา 2. can’t แคนท คานท ไมสามารถ 3. beauty บิ๊ว-ดิ บิ๊ว-ถิ คนสวย/งาม 4. computer คอม-พิ้ว-เดอร คอม-พิ้ว-เตอะร คอมพิวเตอร 5. writer ไร-เดอร ไร-เถอะ นักเขียน 6. pretty พริ-ดิ พริต-ตี่ นารัก 7. city ซิ-ดี่ ซิท-ถี่ เมือง 8. eating อี้-ดิ่ง อี๊ต-ติ่ง กําลังกิน 9. fast แฟรส ฟาสท เร็ว 10. herb เอิรบ เฮิรบ สมุนไพร Reference “How to pronounce” : The English Secret. Teacher Ben. 2010
 14. 14.   1313

×