สรุประบบการย่อยอาหารและการหายใจระดับเซลล์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

สรุประบบการย่อยอาหารและการหายใจระดับเซลล์

 • 10,794 views
Uploaded on

ประมวลความเข้าใจ ประเมินความรู้ด้วยตนเอง

ประมวลความเข้าใจ ประเมินความรู้ด้วยตนเอง

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
10,794
On Slideshare
9,230
From Embeds
1,564
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
226
Comments
0
Likes
3

Embeds 1,564

http://pumpuyinlove.wordpress.com 1,555
https://pumpuyinlove.wordpress.com 8
https://www.google.co.th 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 1       สรุประบบการยอยอาหาร อวัยวะ การยอย เอนไซม ปาก A_y_a_e G_y_o_ _n -> m_lto_ _, po_ysa_ _aride, de_tr_n หลอดอาหาร p_ris_alsis กระเพาะอาหาร p_p_i_ สรางจาก po_yp_pti_ _ ---> peptide r_n_in สรางจาก สายสั้นๆ _C_ ทําหนาที่ Casein -> นม ลําไสเล็ก d_sc_ha_ _ _ _ Disaccharide -> สรางจาก monosaccharide m_lt_ _ _ สรางจาก S_cr_ _ สรางจาก L_ _ _ _ se สรางจาก ch_m_tr_ _ _ _ _ Peptide -> a_i_o acid สรางจาก ami_ _ pep_iase สรางจาก tri_ep_ _ _ _ _ _ สรางจาก di_e_ _ _ _ _ _e สรางจาก b_l_ สรางจาก กอนไขมัน-น้ําดี -> fa_ _y ประกอบดวยเกลือน้ําดีและ acid+ g_y_ _ r_l รงควัตถุน้ําดี l_p_ _ _ สรางจาก Na_ _ O3 สรางจาก
 • 2. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 2 การหายใจระดับเซลล Metabolism คือปฎิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต โดยมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา แบงออกเปน 2 ประเภท 1. anabolism การสังเคราะหสาร 2. catabolism คือการสลายสาร ภายในเซลล โดยใชพลังงานภายใน จัดเปนปฏิกิริยาคายพลังงาน เชน เซลลตองเปนปฏิริยาดูดความรอน การหายใจระดับเซลล จะไดพลังงาน เชน การสังเคราะหโปรตีน ออกมาในรูป ATP การสังเคราะหดวยแสง ATP 1 2 3 ประกอบดวย _______________ ________________ และ________________ พันธะที่มีพลังานสูงมี ____ พันธะ การสลายพันธะ (hydrolysis) ของแตละพันธะจะใหหมูฟอตเฟต และปลอยพลังงานออกมา ____kcal/mol ATP-> ADP->AMP สมการที่ 1 ATP +_____ -> ADP + Pi + ____ kcal/mol 2 ____ +____-> AMP + Pi + ____ kcal/mol 3 ____ +____ -> adenosine + Pi + 4.6 kcal/mol การสรางสารพลังงานสูง ATP จะเปนการเติม ฟอตเฟตใหกับ ADP เราเรียกวา phosphorylation มี 3 ประเภทคือ 1. substrate-level phosphorylation พบใน _________และ _____________ ของการหายใจระดับเซลล 2. oxidative phosphorylation _________________ ในการหายใจระดับเซลล ใช ATP synthase 3. photophosporylation พบควบคูกับการถายทอด e- ในการสังเคราะหดวยแสงใช ATP synthase
 • 3. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 3      ปฏิกิริยารีดอกซ (Oxidation-reduction reaction) คือ ปฏิกิริยาที่มีการถายโอน e-จากสารหนึ่งไปยังสารหนึ่ง ทําใหเลขออกซิเดชันของสารเปลี่ยนแปลงเสมอ 1. Oxidation คือปฏิกิริยาที่มีการจาย e- สารตั้งตนมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น เชนNa (เลขออกซิเดชันเปน o เพราะเปนธาตุอิสะ) à Na+ + e- 2. Reduction คือปฏิกิริยาที่มีการรับ e- สารตั้งตนมีเลขออกซิเดชันลดลง เชนCl2 + 2e- -> 2Cl-Redox คือมีการถายโอน e- จาก Na ไปสู Cl2 2Na + Cl2 -> 2NaCl* ทบทวน = เลขออกซิเดชันคือเลขที่บอกคาประจุของแตละอะตอม)นอกจาก ATP เซลลยังมีสารพลังานสูงอีกประเภทคือ ตัวรับอิเล็กตรอนที่เขารวมในปฏิกิริยารีดอกซตางๆ เชน NAD+, FAD ซึ่งลวนอยูรูปของ coenzyme และเมื่อรับอิเล็กตรอนแลวจะเปน__________ ไดแก1.NAD+ (nicotinamide ________ dinucleotide) มีวิตามิน niacin เปนองคประกอบสําคัญทําหนาที่ e- ดังสมการ NAD+ +2e- + H+ -> NADH2. FAD (flavin ________ ____________) มีวิตามินบี 2 (riboflavin) เปนองคประกอบสําคัญทําหนาที่ e- ดังสมการ FAD+2e- + 2H+ -> FADH2การหายใจระดับเซลลจัดเปน anabolism / catabolism1. แบบใชออกซิเจน (aerobic respiration) คือมี O2 เปนตัวรับ e- ตัวสุดทาย2. แบบไมใชออกซิเจน (anaerobic respiration) มีสารอื่นที่ไมใช O2 มารับ e- ตัวสุดทาย เชนการหมัก
 • 4. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 4ผลิตภัณฑ Glycolysis Acetyl CoA Krebs cycle E NADH 2 2 6 10 FADH2 - - 2 2 ATP 2 - 2 30+4 38 CO2 - 2 4 -1. ไกลโคไลซิส 1. กระตุนโดยเอนไซมเติม 2ATP ทําให Pi ไปจับกับ C 2. เติมหมู Pi เขาไป e- (H) หลุดออกมา NAD+ มารับ H กลายเปน NADH 3. สราง ATP โดยเติม ADP จะได 4 ATP
 • 5. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 5       2. Acetyl CoA เกิดใน_________________________ เซลลอยูในสภาวะที่มี ออกซิเจนเพียงพอ กรดไพรูวิกจะถูกเปลี่ยนเปน Acetyl CoA 1. เเอ็นไซมกระตุนให CO2C 2 ตัวเราเรียกAcetate หลุดออกไป 2. NAD+ มารับ H+ กลายเปน NADH 3. Coenzyme A จับ CC 4. Acetyl CoA 3. Krebs cycle   1. จาก C6 คือซิตริกซ จะกลายเปน C5 แอลฟา คีโตนกลูทาเรท (ketoglutarate) จะกลายเปน C4 ซักซิเนต (succinate) เมื่อเสีย CO2 ไป NAD+ จะมารับ H+ กลายเปน NADH 2. ขั้นตอนที่ 4 CoA ถูกแทนที่ดวยหมู Pi ทําให ADP+Pi ได ATP
 • 6. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 64. กระบวนการถายทอดอิเล็กตรอน (Electron transport chain) 1. Electron transport chain 2. Chemiosmosis 3. Oxidative phosphorylationกระบวนการทีเปลี่ยน NADH, FADH มาอยูในรูปพลังงาน ATP ่ 1. Electron transport chain นํา e- ที่อยูใน NADH และ FADH มาสงตอเปนทอดๆ ตัวถายทอด e- เกือบทั้งหมดเปนโปรตีน ฝงตัวอยูในเยื่อหุม mitochondria ชั้นใน ไดแก cytochrome ซึ่งมี Fe เปนองคประกอบ จน O2 มารับเปนตัวสุดทาย 2. Chemiosmosis ระหวางการถายทอด e- นําไปใชในการปม H+ จะเขาไปสะสมที่ บริเวณชองวางระหวางเยื่อหุมไมโตคอนเดรีย ทําใหเกิดพลังงานศักยเปนจํานวนมาก เรียกวา proton motive force เมื่อ H+ ไหลเขามาใน matrix ทางชอง ATP synthase พรอมกับปลอยพลังงานออกมาจจะทําให ADP + Pi = ATP 3. Oxidative phosphorylation พลังงานที่เกิดขึ้นผานปฏิกิริยารีดอกซ
 • 7. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 7       สรุป กรณี 36 หรือ 38 ATP 38 ATP เนื่องจาก ในการลําเลียงของ NADH จากไกลโคไลซิสเขาสูภายในแมทริกซของ ไมโทคอนเดรีย ถาเปน ตับ ไต หัวใจ NAD+ จะมารับ e- 36 ATP เนื่องจาก FAD+ มารับ e-
 • 8. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 8การหายใจแบบไมใชออกซิเจน
 • 9. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 9      
 • 10. จัดทําโดยครูปุมไบโอ 10 เอกสารอางอิงจิรัส เจนพาณิชย. ชีววิทยาสําหรับนักเรียนมัธยมปลาย. พิมพครั้งที่ 14. บูมคัลเลอรไลน : กรุงเทพฯ. 2554.ศุภณัฐ ไพโรหสกุล. Essential Biology. พิมพครั้งที่ 5. ธนาเพรส : กรุงเทพฯ. 2555.อิศนันท วิวัฒนรัตนบุตรและคณะ. หลักชีววิทยา volum 1. แมคกรอ-ฮิล : กรุงเทพ. 2555.Campbell and Reece. Biology. 8ed. Pearson Education : America. 2008.