เรื่ องการสื บพันธ์ของสุ นข               ั        จัดทาโดย  นายกริชรัตน์ เสธา เลขที่ 2 ม4/3 นายอรร...
จานวนลูกที่เกิดในแต่ละรุ่ น• จานวนลูกที่เกิดในแต่ ละรุ่ น สุนขที่ออกลูกครังละ 5-7 ตัว                 ั ...
วัฎจักรชีวิต•      สุนขตัวผู้พร้ อมที่จะเป็ นพ่อพันธุ์เมื่ออายุได้ เกิน 1 ปี เทียบกับคนก็       ั  อายุ 15 ป...
โครงสร้างของระบบสื บพันธ์• -แมวเพศผู้ : อันฑะ ถุงเก็บอสุจิ องคชาต• -แมวเพศเมีย : รังไข่ ท่อนาไข่ ช่องงคลอด
อายุขยของสิ่ งมีชีวตและช่วงการเจริ ยเติบโต      ั       ิ• อายุไขของสนัข คือ ประมาณ 10-12ปี ส่วน ช่วงอายุในการ...
พฤษติกรรมการเลือกคุ่ สุ นขตัวเมียจะปล่อยฟี โรโมนออกมาเพื่อให้สุนขเพศผูได้กลิ่น และจะแสดง   ั              ...
ข้อดีและข้อเสี ยของรู ปแบบการสื บพันธุ์ข้ อดี และข้ อเสี ยของรู ปแบบการสื บพันธุ์ของสุ นัขแบบการปฏิสนธิ          ...
บรรณณานุกรม• http://disease.108dog.com/352.html• http://iam.hunsa.com/mook62/article/14236• http://members.tripod.com/dog_...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เรื่องการสืบพันธ์ของสุนัข

20,037 views
19,882 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
201
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรื่องการสืบพันธ์ของสุนัข

 1. 1. เรื่ องการสื บพันธ์ของสุ นข ั จัดทาโดย นายกริชรัตน์ เสธา เลขที่ 2 ม4/3 นายอรรถพล ผลงาม เลขที่ 11 ม4/3นางสาวจันจิรา จันทร์ แก้ ว เลขที่ 14 ม4/3 เสนอ ครูสปรี ชา สูงสกุล โรงเรี ยนฟากกว๊ านวิทยาคม
 2. 2. จานวนลูกที่เกิดในแต่ละรุ่ น• จานวนลูกที่เกิดในแต่ ละรุ่ น สุนขที่ออกลูกครังละ 5-7 ตัว ั ้
 3. 3. วัฎจักรชีวิต• สุนขตัวผู้พร้ อมที่จะเป็ นพ่อพันธุ์เมื่ออายุได้ เกิน 1 ปี เทียบกับคนก็ ั อายุ 15 ปี แต่โดยมาก ควรจะรอให้ สนข โตเต็มที่เสียก่อน คือมีอายุ ุ ั ประมาณ 2 ปี จึงจะมีสขภาพแข็งแรง ระบบสืบพันธุ์ และน ้าเชื ้อสมบูรณ์ ุ เต็มที่ เหมาะแก่การผสมพันธุ์ ส่วนสุนขตัวเมีย ตามปกติจะมีระยะ "เป็ น ั สัด" 2 ครังต่อปี โดยเริ่มครังแรก เมื่อ อายุประมาณ 1 ปี เช่นกัน สุนขสาว ้ ้ ั ที่เป็ นสัดครังแรก ไม่ควรนามาผสม เพราะร่างกายยังไม่พฒนาเต็มที่ ้ ั ควรรอจนอายุ 2 ปี หรื อรอบสัดที่ 3 จึงจะสมบูรณ์พร้ อมสาหรับการผสม พันธุ์
 4. 4. โครงสร้างของระบบสื บพันธ์• -แมวเพศผู้ : อันฑะ ถุงเก็บอสุจิ องคชาต• -แมวเพศเมีย : รังไข่ ท่อนาไข่ ช่องงคลอด
 5. 5. อายุขยของสิ่ งมีชีวตและช่วงการเจริ ยเติบโต ั ิ• อายุไขของสนัข คือ ประมาณ 10-12ปี ส่วน ช่วงอายุในการเจริญ พันธุ์ คือ เมื่ออายุได้ 6 หรื อ 8เดือนจะเริ่มแสดงอาการกระตือรื อร้ นใน เรื่ องเพศ อันนี ้เป็ นช่วงของความต้ องการของมัน• (มากที่สด)ุ•
 6. 6. พฤษติกรรมการเลือกคุ่ สุ นขตัวเมียจะปล่อยฟี โรโมนออกมาเพื่อให้สุนขเพศผูได้กลิ่น และจะแสดง ั ั ้ พฤติกรรมร้องหง่าว ๆ กลิ้งตัวไปมาด้านข้าง สลับกับการยกก้นขึ้นพร้อมกับเบี่ยงหางไปทางด้านข้าง ร้องเรี ยกตัวผูตลอดเวลา สุ นขตัวผูจะเข้ามาหาตัวเมีย ้ ั ้ดมส่ วนท้ายของร่ างกาย อาจเดินวน รอบ ๆ ด้วยความสนใจ ส่ งเสี ยงร้องตอบ ้ ่ ้ตัวเมีย สุ นขตัวเมียจะแสดงพฤติกรรมต่อต้านแมวตัวผูอยูบาง ในช่วงแรกอาจ ัขู่ แต่สกครู หนึ่งจะยอมให้ตวผูเ้ ข้าใกล้ สุ นขตัวผูจะเข้าหาสุ นขตัวเมีย และกัด ั ั ั ้ ัหนังบริ เวณต้นคอไว้ดวย เมื่ออวัยวะเพศผูสอดใส่ เข้าไปในช่องคลอด จะเป็ น ้ ้การกระตุนที่สาคัญต่อสรี ระวิทยาระบบสื บพันธุ์ โดยทาให้เกิดการตกไข่จาก ้รังไข่ เป็ นการรับประกันว่าตัวเมียนั้นมีโอกาสตั้งท้องแน่นอน ช่วงเวลาตั้งแต่ การกัดคอคือการ ผสมจริ ง กินเวลาประมาณ 10นาที
 7. 7. ข้อดีและข้อเสี ยของรู ปแบบการสื บพันธุ์ข้ อดี และข้ อเสี ยของรู ปแบบการสื บพันธุ์ของสุ นัขแบบการปฏิสนธิ ภายในร่ างกาย คือ - ข้อดี : ลูกสุ นขมีความปลอดภัยสูงมาก ั- ข้อเสี ย : จานวนลูกจะน้อยกว่าการปฏิสนธิ ภายในนอกร่ างกาย
 8. 8. บรรณณานุกรม• http://disease.108dog.com/352.html• http://iam.hunsa.com/mook62/article/14236• http://members.tripod.com/dog_kingdom/re produce.htm

×