• Like
เรื่องการสืบพันธ์ของสุนัข
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

เรื่องการสืบพันธ์ของสุนัข

 • 16,403 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
16,403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
194
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. เรื่ องการสื บพันธ์ของสุ นข ั จัดทาโดย นายกริชรัตน์ เสธา เลขที่ 2 ม4/3 นายอรรถพล ผลงาม เลขที่ 11 ม4/3นางสาวจันจิรา จันทร์ แก้ ว เลขที่ 14 ม4/3 เสนอ ครูสปรี ชา สูงสกุล โรงเรี ยนฟากกว๊ านวิทยาคม
 • 2. จานวนลูกที่เกิดในแต่ละรุ่ น• จานวนลูกที่เกิดในแต่ ละรุ่ น สุนขที่ออกลูกครังละ 5-7 ตัว ั ้
 • 3. วัฎจักรชีวิต• สุนขตัวผู้พร้ อมที่จะเป็ นพ่อพันธุ์เมื่ออายุได้ เกิน 1 ปี เทียบกับคนก็ ั อายุ 15 ปี แต่โดยมาก ควรจะรอให้ สนข โตเต็มที่เสียก่อน คือมีอายุ ุ ั ประมาณ 2 ปี จึงจะมีสขภาพแข็งแรง ระบบสืบพันธุ์ และน ้าเชื ้อสมบูรณ์ ุ เต็มที่ เหมาะแก่การผสมพันธุ์ ส่วนสุนขตัวเมีย ตามปกติจะมีระยะ "เป็ น ั สัด" 2 ครังต่อปี โดยเริ่มครังแรก เมื่อ อายุประมาณ 1 ปี เช่นกัน สุนขสาว ้ ้ ั ที่เป็ นสัดครังแรก ไม่ควรนามาผสม เพราะร่างกายยังไม่พฒนาเต็มที่ ้ ั ควรรอจนอายุ 2 ปี หรื อรอบสัดที่ 3 จึงจะสมบูรณ์พร้ อมสาหรับการผสม พันธุ์
 • 4. โครงสร้างของระบบสื บพันธ์• -แมวเพศผู้ : อันฑะ ถุงเก็บอสุจิ องคชาต• -แมวเพศเมีย : รังไข่ ท่อนาไข่ ช่องงคลอด
 • 5. อายุขยของสิ่ งมีชีวตและช่วงการเจริ ยเติบโต ั ิ• อายุไขของสนัข คือ ประมาณ 10-12ปี ส่วน ช่วงอายุในการเจริญ พันธุ์ คือ เมื่ออายุได้ 6 หรื อ 8เดือนจะเริ่มแสดงอาการกระตือรื อร้ นใน เรื่ องเพศ อันนี ้เป็ นช่วงของความต้ องการของมัน• (มากที่สด)ุ•
 • 6. พฤษติกรรมการเลือกคุ่ สุ นขตัวเมียจะปล่อยฟี โรโมนออกมาเพื่อให้สุนขเพศผูได้กลิ่น และจะแสดง ั ั ้ พฤติกรรมร้องหง่าว ๆ กลิ้งตัวไปมาด้านข้าง สลับกับการยกก้นขึ้นพร้อมกับเบี่ยงหางไปทางด้านข้าง ร้องเรี ยกตัวผูตลอดเวลา สุ นขตัวผูจะเข้ามาหาตัวเมีย ้ ั ้ดมส่ วนท้ายของร่ างกาย อาจเดินวน รอบ ๆ ด้วยความสนใจ ส่ งเสี ยงร้องตอบ ้ ่ ้ตัวเมีย สุ นขตัวเมียจะแสดงพฤติกรรมต่อต้านแมวตัวผูอยูบาง ในช่วงแรกอาจ ัขู่ แต่สกครู หนึ่งจะยอมให้ตวผูเ้ ข้าใกล้ สุ นขตัวผูจะเข้าหาสุ นขตัวเมีย และกัด ั ั ั ้ ัหนังบริ เวณต้นคอไว้ดวย เมื่ออวัยวะเพศผูสอดใส่ เข้าไปในช่องคลอด จะเป็ น ้ ้การกระตุนที่สาคัญต่อสรี ระวิทยาระบบสื บพันธุ์ โดยทาให้เกิดการตกไข่จาก ้รังไข่ เป็ นการรับประกันว่าตัวเมียนั้นมีโอกาสตั้งท้องแน่นอน ช่วงเวลาตั้งแต่ การกัดคอคือการ ผสมจริ ง กินเวลาประมาณ 10นาที
 • 7. ข้อดีและข้อเสี ยของรู ปแบบการสื บพันธุ์ข้ อดี และข้ อเสี ยของรู ปแบบการสื บพันธุ์ของสุ นัขแบบการปฏิสนธิ ภายในร่ างกาย คือ - ข้อดี : ลูกสุ นขมีความปลอดภัยสูงมาก ั- ข้อเสี ย : จานวนลูกจะน้อยกว่าการปฏิสนธิ ภายในนอกร่ างกาย
 • 8. บรรณณานุกรม• http://disease.108dog.com/352.html• http://iam.hunsa.com/mook62/article/14236• http://members.tripod.com/dog_kingdom/re produce.htm