แบบฝึกการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.5

73,491 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
73,491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
506
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.5

 1. 1. 1 แบบฝึก 1 การสร้างแบบฝึกประกอบการเรียนการสอน ชื่อ นายสมนึก ธนการ โรงเรียน วัดนิโครธารามตอนที่ ๑ การออกแบบแบบฝึกคำาชี้แจง ให้ออกแบบแบบฝึกเพื่อนำาไปใช้แก้ปัญหา/พัฒนาการเรียนการสอน ในกลุมสาระ ่ การเรียนรู้/เรื่อง ทีท่านวิเคราะห์แล้วว่า ต้องแก้ปัญหา/ ่พัฒนา๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดนิโครธาราม เรื่อง บทกวีของเจ้าตัวน้อย๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (จุดประสงค์ปลายทาง) มี ๑๕ ข้อ ดังนี้ ๑. จับใจความสำาคัญของเรื่องที่อ่านได้ ๒. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามลักษณะคำาประพันธ์ ๓. ใช้กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียนได้ ๔. ใช้แผนภาพความคิดมาพัฒนางานเขียนได้ ๕. มีนิสยรักการเขียน ั ๖. มีนิสยรักการค้นคว้าโดยใช้ทักษะในการเขียน ั ๗. จับประเด็นและรายละเอียดของเรื่องที่ฟงและดูได้ ั ๘. วิเคราะห์และตีความจากเรื่องทีฟังหรือดูได้ ่ ๙. เข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องทีฟังและของผู้พูดได้ ่ ๑๐. แสดงความรู้ ความคิดจากเรื่องที่ฟังและดูได้ ๑๑. สะกดคำาในวงคำาศัพท์ที่กว้างและยากขึ้นได้ ๑๒. อ่านและเขียนคำาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว ๑๓. ใช้คำาที่มีความหมายโดยตรง โดยนัยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๑๔. แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์และกลอน โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ ๑๕. ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียน การแสวงหาความรู้และการดำารงชีวิต อยูรวมกันในสังคมได้ ่
 2. 2. 2๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์นำาทาง) มี ๑๕ ข้อ ดังนี้ (ให้นำาผลการเรียนรูที่คาดหวังแต่ละข้อมาแตกเป็นจุดประสงค์การ ้เรียนรู้ย่อย เรียกว่าจุดประสงค์นำาทาง) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ (จุดประสงค์ปลายทาง) (จุดประสงค์นำาทาง) ๑. จับใจความสำาคัญ ๑. นักเรียนบอกความหมายของเรื่องของเรื่องที่อ่านได้ ที่อ่านได้ ๒. อ่านออกเสียงบทร้อย ๒. นักเรียนอ่านจังหวะวรรคตอนได้ถูกกรองได้ ต้องตามลักษณะของคำาประพันธ์ถูกต้อง ตามลักษณะคำา ๓. นักเรียนเขียน บทร้อยกรองได้ตรงประพันธ์ ตามลักษณะคำาประพันธ์ ๓. ใช้กระบวนการเขียน ๔. นักเรียน เขียนเล่าสิ่งทีนักเรียนคิด ่พัฒนางานเขียนได้ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ๔. ใช้แผนภาพความคิด ให้คนอื่นเข้าใจได้มาพัฒนางานเขียนได้ ๕. นักเรียนเขียนบทร้อยกรองเพื่อสื่อ ๕. มีนิสัยรักการเขียน ความหมาย ได้ในทุกๆอิริยาบถ ๖. นักเรียนนำาความรู้ที่ได้จากการ ๖. มีนิสัยรักการค้นคว้า ค้นคว้ามาเขียนเป็นบทร้อยกรองได้โดยใช้ทักษะ ๗. นักเรียนจับประเด็นรายละเอียดในการเขียน ของสิ่งที่ได้พบได้เห็น ๗. จับประเด็นและราย มาเขียนเป็นบทร้อยกรองได้ละเอียดของเรื่องทีฟังและดู ่ ๘. นักเรียนวิเคราะห์ ตีความจากเรื่องได้ ที่ได้ฟังหรือได้ดู มาเขียนเป็นทบร้อย ๘. วิเคราะห์และตีความ กรองได้จากเรื่องที่ฟังหรือดูได้ ๙. นักเรียนเขียนสรุปเรื่องที่ได้ฟงหรือ ั ๙. เข้าใจจุดประสงค์ ได้มา มาเขียนเป็นของเรื่องทีฟังและของผู้พูด บทร้อยกรองได้ ่ได้ ๑๐. นักเรียนเขียนเล่าความรู้สึก ออก ๑๐. แสดงความรู้ ความ มาในรูปแบบของคิดจากเรื่อง บทร้อยกรองให้ผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกของที่ฟงและดูได้ ั ตนเองได้ ๑๑. สะกดคำาในวงคำา ๑๑. นักเรียนสะกดคำาศัพท์ที่กว้างและ
 3. 3. 3ศัพท์ที่กว้างและ ยากขึ้นได้เองยากขึ้นได้ ๑๒. อ่านและเขียนคำาได้ ๑๒. นักเรียนอ่านเขียนและสะกดคำาถูกต้องและคล่องแคล่ว ยากได้ถูกต้องมากขึ้น ๑๓. ใช้คำาที่มีความหมายโดยตรง โดย ๑๓. นักเรียนรู้จักหาคำาทีมีความหมาย ่นัย ในการสื่อสารได้อย่าง มาเขียนเป็นบทร้อยกรองเพื่อสื่อความถูกต้องและเหมาะสม หมายให้ผู้อ่านเข้าใจ ๑๔. แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์และกลอน ๑๔. นักเรียนแต่งบทร้อยกรองและโดยแสดงความคิดเชิง กาพย์ยานีได้ถูกต้องตามลักษณะคำาสร้างสรรค์ ประพันธ์ได้ ๑๕. ใช้ทักษะทางภาษา ๑๕. นักเรียนรู้จักนำาสถานการณ์ สิ่งที่เป็นเครื่องมือในการเรียน พบเห็น สิ่งที่ได้ยินการแสวงหาความรู้และการ ได้ฟัง ได้รู้หรือความรู้สึก มาเป็นข้อมูลดำารงชีวิตอยู่รวมกันในสังคม เพื่อวิเคราะห์ ตีความได้ และให้ความหมายในรูปแบบบทร้อย กรองได้4. กำาหนด/ออกแบบ แบบฝึก ทีจะสร้าง ่ จุดประสงค์ จำานวน รูปแบบของแบบ การเรียนรู้ แบบฝึก ฝึก เนื้อหา (ชุ ทีสร้าง ่ ด) ๑. แผนผังการเขียนและอ่าน ๒๐ ๑. แบบนักเรียนบอก กลอนสี่ ชุด ให้นักเรียนเขียนความหมาย ๑๐๐ คำาสวนไทยให้มีของเรื่องที่ ข้อ ความคล้องจองอ่านได้ และตรงกับภาพ ๒. ๒. แบบให้
 4. 4. 4นักเรียนอ่าน นักเรียนเขียนต่อจังหวะวรรค คำาสำานวนไทยตอนได้ถูก ให้ได้ความต้องตาม สมบูรณ์ลักษณะของ ๓. แบบคำาประพันธ์ ให้นักเรียนเขียน ๓. คำาสัมผัสสระ ที่นักเรียนเขียน แผนผังการเขียนและ มีความหมายบทร้อยกรอง อ่าน โดยใช้สระได้ตรงตาม กาพย์ยานี เหมือนกัน แผนผังกาพย์ยานี 11ลักษณะคำา ๔. แบบประพันธ์ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ให้นักเรียนเขียน Ο ๔. คำาสัมผัสสระ ที่นักเรียน เขียนΟ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο มีความหมาย Οเล่าสิ่งที่ โดยใช้สระและนักเรียนคิด Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ตัวสะกดเหมือนให้เห็นเป็นรูป Ο กันธรรมให้คนอื่น Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ๕. แบบให้เข้าใจได้ Ο นักเรียนเขียนคำา ๕. สัมผัสอักษรนักเรียนเขียน เพลงกาพย์ยานี ที่มีความหมายบทร้อยกรอง กาพย์ยานีลำานำา โดยใช้ตัวอักษรเพื่อสื่อความ สิบเอ็ดคำาจำาจงดี เหมือนกันหมาย ได้ใน วรรคหน้าห้าคำามี ๖. แบบให้ทุกๆอิรยาบถ วรรคหลังหกยกแสดง ิ นักเรียนเขียนคำา ๖. คำาเป็นคำาตายนั้น สัมผัสอักษรนักเรียนนำา ไม่สำาคัญอย่าระแวง ที่มีความหมายความรู้ที่ได้ สัมผัสควรจัดแจง โดยใช้อักษรจากการ จะไพเราะเพราะวจี เหมือนกันและมีค้นคว้ามา แผนผังการเขียนและอ่าน ตัวสะกดเขียนเป็นบท กลอนแปดหรือกลอนสุภาพ ๗. แบบร้อยกรองได้ ให้นักเรียนเขียน ๗. คำาคล้องจองนักเรียนจับ โดยกำาหนดให้ประเด็นราย คำาที่สองของ
 5. 5. 5ละเอียดของ วรรคที่ ๒สิ่งที่ได้พบได้ สัมผัสกับเห็นมาเขียน คำาสุดท้ายของเป็นบทร้อย วรรคที่ ๑กรองได้ ๘. แบบ ๘. ให้นักเรียนเขียนนักเรียน คำาคล้องจองวิเคราะห์ โดยกำาหนดให้ตีความ คำาที่สองของจากเรื่องที่ได้ วรรคที่ ๒ฟัง สัมผัสกับหรือได้ดู มา คำาสุดท้ายของเขียนเป็นทบ วรรคที่ร้อยกรอง ๑ และกำาหนดได้ ให้เป็น ๙. คำาสัมผัสอักษรนักเรียนเขียน ๙. แบบสรุปเรื่องที่ได้ ให้นักเรียนเขียนฟัง เติมคำาสัมผัสบทหรือได้มา มา ร้อยกรอง จากเขียนเป็นบท กลอนสี่ ที่ร้อยกรอง กำาหนดให้ได้ ๑๐. แบบให้ ๑๐. นักเรียนเขียนนักเรียนเขียน ผังสัมผัสของเล่าความรู้สึก กลอนสี่ออก ๑๑. แบบให้มาในรูปแบบ นักเรียนเขียนบทของบทร้อย ร้อยกรองกรองให้ผู้อื่น กลอนสี่เข้าใจความ ๑๒. แบบให้รู้สึกของ นักเรียนร้องตนเองได้ เพลงแล้วหาคำา ๑๑. จำากัดความของนักเรียนสะกด การ
 6. 6. 6คำาศัพท์ที่ เขียน กาพย์กว้างและยาก ยานีขึ้นได้เอง ๑๓. แบบให้ ๑๒. นักเรียนเขียนนักเรียนอ่าน ผังสัมผัสของเขียนและ กาพย์ยานีสะกดคำายาก ๑๔. แบบได้ถูกต้อง ให้นักเรียนเลือกมาก ตอบ (เขียนขึ้น วงกลม O ๑๓. ล้อมรอบ ข้อที่นักเรียนรู้จัก ถูกที่สุดเพียงข้อหาคำาทีมี ่ เดียว)ความหมายมา ๑๕. แบบเขียนเป็นบท ให้นักเรียนเขียนร้อยกรองเพื่อ ผังสัมผัสของสื่อความ กลอนแปดหรือหมายให้ กลอนสุภาพผู้อ่านเข้าใจ ๑๖. แบบให้ ๑๔. นักเรียนเขียนบทนักเรียนแต่ง ร้อยกรองบทร้อยกรอง กลอนแปดหรือและกาพย์ กลอนสุภาพยานีได้ถูก ๑๗. แบบต้องตาม ให้นักเรียนเขียนลักษณะ บทร้อยกลองคำาประพันธ์ หรือกลอนแปด๑๔. นักเรียน และให้นักเรียนรู้จักนำา อ่านบทสถานการณ์ ร้อยกรอง ที่สิ่งที่พบ นักเรียนเขียนขึ้นเห็น สิ่งที่ ๑๘. แบบได้ยินได้ฟัง ให้นักเรียนเขียนได้รู้หรือความ และอ่านบทร้อยรู้สึก มา กลองหรือกลอน
 7. 7. 7เป็นข้อมูล แปด เพื่อแนะนำาเพื่อวิเคราะห์ ตัวเองตีความและให้ ๑๙. แบบความ ให้นักเรียนเขียนหมายในรูป บทร้อยกลองแบบบทร้อย หรือกลอนแปดกรองได้ เพื่อสรุป จับประเด็นเรื่อง ที่ เพื่อนเล่าให้ฟัง ๒๐. แบบให้ นักเรียนเขียนบท ร้อยกลองหรือ กลอนแปด เพื่อ วิเคราะห์และ ตีความจาก เรื่องทีได้ยินและ ่ ได้ฟังจากข่าวใน หน้าหนังสือพิมพ์ตอนที่ 2 : การสร้างแบบฝึก ให้สร้างแบบฝึกตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้อ 4 คำาชี้แจง แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรื่อง บทกวีของเจ้าตัวน้อย เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ได้จัดทำาขึ้น เพื่อฝึกทักษะของนักเรียน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๑. ลำาดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ซึ่งเป็นไปตามวิธีการสอนของกาเย่ ทีว่า “การเรียนรู้ ่มีลพดับขั้นและผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เนื้อหาที่งายไปหายาก” ่
 8. 8. 8 ๒. การฝึกทักษะเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทำาซำ้าๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฏีพฤติกรรมของสกินเนอร์ ทีว่า “บุคคลเรียนรู้ได้ด้วยการกระ ่ทำา โดยมีการเสริมแรงเป็นตัวการเมื่อบุคคลตอบสนองการเร้าของสิ่งเร้า ควบคู่กันในช่วยเวลาที่เหมาะสมสิ่งเร้านั้นจะรักษาระดับ หรือเพิ่มการตอบสนองให้เข้มขึ้น ๓. ในการฝึกทักษะเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทำาซำ้าๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฏีลองผิดลองถูกของธอร์นไดด์ ทีว่า “การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อ ่บุคคลพร้อมที่จะทำาและการเรียนรู้จะเกิดขึ้น เพราะบุคคลกระทำาซำ้าและยิงทำามากความชำานาญจะเกิดขึ้นได้ง่าย ่ การเขียน เป็น การแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกและความต้องการ ของผู้ส่งสารออกไปเป็นลาบลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้รบสารได้รบรู้และเข้าใจ ั ัจุดประสงค์ของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ๑. เพื่อฝึกให้นักเรียน เกิดทักษะในการใช้คำาสัมผัส ที่มีความหมายมาเรียบเรียงเป็นประโยคทีได้ใจความและมีความหมาย ่สมบูรณ์ ๒. เพื่อให้นักเรียนรักษาภาษาไทย มีนิสัยรักการเรียนและรักการอ่านขั้นตอนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนการสอน ๑. ต้องใช้ตามลำาดับ จากง่ายไปหายาก ๒. ต้องฝึกให้นักเรียนเข้าใจทักษะพื้นฐานเสียก่อนที่จะขยายไปสู้เรื่องที่ยากขึ้น ๓. ต้องให้นักเรียนฝึกเขียนออกมาจากความรู้สึกของนักเรียนเอง โดยไม่มีการปิดกั้นหรือสกัดกั้น ความคิด ความรู้สึกที่นักเรียนเขียนระบายออกมา แม้จะเป็นความคิดที่แผลงๆ ก้าวร้าวหรือพิเรนๆ เพราะนั่นคือแนวทางที่จะทำาให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ เกิดความกล้าที่จะลองถูก ลองผิด นำาไปสู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ๔. เพื่อผลักดันพลังความคิดออกมาจากพลังสมองของนักเรียน สมดังแนวคิดที่วา ่ ภาษาไทยอะไรที่ต้องเรียน ฟังอ่านเขียนเรียนพูดเหมือนถูกขัง
 9. 9. 9 จินตนาการแต่งแปลงพลัง สร้างความหวังปลดปล่อยด้วยร้อยกรอง แบบฝึกที่ ๑ เรื่อง เขียนสำานวนไทย จากภาพคำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำาสวนไทยให้มีความคล้องจองและตรงกับภาพตัวอย่าง ๐. ผู้หญิง ยิงเรือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….............๑........................................................................................
 10. 10. 10...........................................................................๒...................................................................................................................................................................๓.................................................................................................................................................
 11. 11. 11............๔..........................................................................................................................................................๕..................................................................................................................................................................๖........................................................................................
 12. 12. 12............................................................... แบบฝึกที่ ๒ เรื่อง เขียนต่อคำา สำานวนไทยคำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนต่อคำาสำานวนไทยต่อไปนี้ให้ได้ความสมบูรณ์ตัวอย่าง ๑. ซื้อควายหน้านา ซื้อ....ผ้า........หน้าหนาว…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ๑. มอดไม่ให้ไต่ ...........ไม่ให้ตอม ๒. อย่าไว้ใจทาง อย่า.......ใจคน ๓. นอนสูงให้นอนควำ่า นอน.........ให้นอนหาย ๔. มีไก่ที่ไหน มี.........ทีนั่น ่ ๕. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง.........ตำาลึงทอง ๖. หุงข้าวประชดหมา ปิ้ง.........ประชดแมว ๗. หว่านพืชหวังผล เลี้ยง.........หวังพึ่ง ๘. บัวไม่ให้ชำ้า .......ไม่ให้ขุ่น ๙. กำาแพงมีหู ประ........มีช่อง แบบฝึกที่ ๓ เรื่อง เขียนคำาสัมผัส สระ ๑คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำาสัมผัสสระ ทีมีความหมายโดยใช้สระ ่เหมือนกัน ตามตัวอย่าง มาอย่างน้อยคำาละ ๕ คำาตัวอย่าง กิน บิน หิน ลิ้น ชิ้น บิน ปิ่น ่ ไก่ ไข่ ใน ใจ ไป ไต ให้ ไว ไอ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… ๑.กา.................................................................................................................................. ๒.
 13. 13. 13จำา.................................................................................................................................. ๓.ดี.................................................................................................................................... ๔.ปู................................................................................................................................... ๕.โป้................................................................................................................................. แบบฝึกที่ ๔ เรื่อง เขียนคำาสัมผัส สระ ๒คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำาสัมผัสสระ ทีมีความหมายโดยใช้สระ ่และตัวสะกดเหมือนกัน ตามตัวอย่าง มาอย่างน้อยคำาละ ๕ คำาตัวอย่าง แก้ว แว่ว แล้ว แม้ว แต้ว แจ๋ว…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ๑.โต้ง.................................................................................................................................. ๒.จ้อง.................................................................................................................................. ๓.น้อย.................................................................................................................................... ๔.ปูด...................................................................................................................................
 14. 14. 14 ๕.ก้าง................................................................................................................................. แบบฝึกที่ ๕ เรื่อง เขียนคำาสัมผัส อักษร ๑คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำาสัมผัสอักษร ที่มีความหมายโดยใช้ตัวอักษรเหมือนกัน ตามตัวอย่าง มาอย่างละ ๕ คำาตัวอย่าง จ๋า จี๋ จู๋ จำา ใจ จ้อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ๑.กา.................................................................................................................................. ๒.จำา.................................................................................................................................. ๓.ดี.................................................................................................................................... ๔.ปู................................................................................................................................... ๕.โป้.................................................................................................................................
 15. 15. 15 แบบฝึกที่ ๖ เรื่อง เขียนคำาสัมผัส อักษร ๒คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำาสัมผัสอักษร ที่มีความหมายโดยใช้อักษรเหมือนกันและมีตัวสะกด ตามตัวอย่าง มาอย่างละ ๕ คำาตัวอย่าง แมว มอง มด แม่น มิด มัน ม้วน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ๑.โต้ง.................................................................................................................................. ๒.จ้อง.................................................................................................................................. ๓.น้อย.................................................................................................................................... ๔.ปูด................................................................................................................................... ๕.ก้าง................................................................................................................................. แบบฝึกที่ ๗ เรื่อง เขียนคำา คล้องจอง ๑คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำาคล้องจอง โดยกำาหนดให้คำาที่สองของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำาสุดท้าย ของวรรคที่ ๑ ตามตัวอย่าง มาข้อละ ๕ ประโยค
 16. 16. 16ตัวอย่าง คุณครูเข้าสอน ฉันนอนตื่นสาย เห็นควายตัวโตกิโลห้าบาท ..............…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ๑. คุณครูสมนึก....................................................................................................... ๒. เด็กนักเรียนหญิง..................................................................................................... ๓. เด็กนักเรียนชาย....................................................................................................... ๔. ตลาดทับปุด.............................................................................................................. ๕. ต้นจามจุรี.................................................................................................................. แบบฝึกที่ ๘ เรื่อง เขียนคำา คล้องจอง ๒คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนคำาคล้องจอง โดยกำาหนดให้คำาที่สองของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับคำาสุดท้าย ของวรรคที่ ๑ และกำาหนดให้เป็นคำาสัมผัสอักษร ตามตัวอย่าง มาข้อละ ๕ ประโยคตัวอย่าง ตื่นเช้าขึ้นมา ฉันมีนำ้าปลา ไกวเปลเวน้อง มีนา ้ตั้งสอง................................ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ๑. โรงเรียนของเรา..........................................................................................
 17. 17. 17............. ๒. เด็กตัวเท่านิด................................................................................................................. ๓. ปลาน้อยว่ายนำ้า............................................................................................................... ๔. นักเรียนปอหก................................................................................................................ ๕. ดื่มนมรสดี..................................................................................................................... แบบฝึกที่ ๙ เรื่อง เติมคำาสัมผัสบท ร้อยกรองคำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเติมคำาสัมผัสบทร้อยกรอง จากกลอนสี่ทีกำาหนดให้ ดังต่อไปนี้ ่ตัวอย่าง พระคุณของแม่ พระคุณของแม่ แน่...แท้....ประจักษ์ เลียงดูฟูม...ฟัก.... ้ ลูก...รัก......เติบโต…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ๑. ฉันชอบดอกไม้ ฉันชอบลำาดวน ........ชมจำาปีกุหลาบหลาก............... สวย..........หอมจัง ๒. ผีเสื้อ ผีเสื้อสี่ส้ม โดน........บินไปเห็นมันเมื่อ......... จิต........เบิกบาน
 18. 18. 18 ๓. ฉันชอบเลี้ยงปลา ฉันชอบเลี้ยงปลา เพราะ.........สนุกเลียงแล้วมี............ ้ ความ.........หายไป แบบฝึกที่ ๑๐ เรื่อง เขียนผังสัมผัส ของกลอนสี่คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียน ผังสัมผัสของกลอนสี่ มา ๑ บทตัวอย่าง -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แบบฝึกที่ ๑๑ เรื่อง เขียนบทร้อย กรอง กลอนสี่คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบทร้อยกรอง กลอนสี่ ความยาว ๑ บท(สี่วรรค) โดยให้นักเรียนกำาหนด เนื้อหาและตั้งชื่อเรื่องเอง มาคนละ ๕ บทตัวอย่าง พระคุณของแม่ พระคุณของแม่ แน่แท้ประจักษ์ เลียงดูฟูมฟัก ้ ลูกรักเติบโต …………………………………………............................................………………………………………………………………………………………………………………………………………..…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 19. 19. 19........................................................................ แบบฝึกที่ ๑๒ เรื่อง หาคำาจำากัดความ จากเพลงคำาชี้แจง ให้นักเรียนร้องเพลงแล้วหาคำาจำากัดความของการเขียนกาพย์ยานี เพลงกาพย์ยานีตัวอย่าง -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. เพลงกาพย์ยานี กาพย์ยานีลำานำา สิบเอ็ดคำาจำาจงดี วรรคหน้าห้าคำามี วรรคหลังหกยกแสดง คำาเป็นคำาตายนั้น ไม่สำาคัญอย่าระแวง สัมผัสควรจัดแจง จะไพเราะเพราะวจี............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แบบฝึกที่ ๑๓ เรื่อง เขียนผังสัมผัส ของกาพย์ยานีคำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียน ผังสัมผัสของกาพย์ยานีตัวอย่าง - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
 20. 20. 20.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แบบฝึกที่ ๑๔ เรื่อง เลือกตอบข้อที่ ถูกที่สุดคำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนวงกลม O ล้อมรอบ ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวตัวอย่าง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 21. 21. 21 (ก.) กาพย์ยานี มีวรรคละ ๕ พยางค์ ข. กาพย์ยานี มีวรรคหน้า ๕ พยางค์ ค. กาพย์ยานี ไม่บังคับคำาสัมผัสวรรคสุดท้าย ง. กาพย์ยานี ไม่บงคับคำาเป็นคำาตาย ั…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ๑. ข้อใดใช้เป็นหลักในการแต่งกลอนทุกชนิด ก. กลอนสี่ ข. กาพย์ยานี ค. กลอนหก ง. กลอนแปด ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคำาถามข้อ ๒ -๖ นางวันทองร้องให้จิตใจหาย กอดเจ้าพลายงามน้อยละห้อยให้โอ้ลูกแก้วแววตาจะลาไป หนทางป่าค่าไม้พ่อไม่เคย ๒. คำาว่า “หาย” สัมผัสกับคำาใด ก. เจ้า ข. พลาย ค. งาม ง. ให้ ๓. คำาว่า “น้อย” “ห้อย” และคำาว่า “ให้” มีลักษณะตรงกับข้อใด ก. คำาสัมผัสใน ข. คำาสัมผัสนอก ค. คำาสัมผัสสระ ง. คำาสัมผัสอักษร ๔. คำาว่า “ให้” “ไป” และคำาว่า “ป่า” มีลักษณะตรงกับข้อใด ก. คำาสัมผัสใน ข. คำาสัมผัสนอก ค. คำาสัมผัสสระ ง. คำาสัมผัสอักษร
 22. 22. 22 ๕. คำาว่า “ป่า” และ “ค่า” มีลักษณะตรงกับข้อใด ก. คำาคล้องจอง ข. คำาสัมผัสนอก ค. คำาสัมผัสสระ ง. คำาสัมผัสอักษร ๖. คำาว่า “ไป” และ “ป่า” มีลักษณะตรงกับข้อใด ก. คำาคล้องจอง ข. คำาสัมผัสใน ค. คำาสัมผัสสระ ง. คำาสัมผัสอักษร ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้ แล้วตอบคำาถามข้อ ๗ -๑๐ ภาษาไทยอะไรที่ต้อง............ ฟังอ่าน............เรียนพูดเหมือนถูกขังจินตนาการแต่งแปลง................ สร้างความ............ปลดปล่อยด้วยร้อยกรอง ๗. ภาษาไทยอะไรที่ต้อง...................... ก. เขียน ข. เรียน ค. หวัง ง. พลัง ๘. ฟังอ่าน...........เรียนพูดเหมือนถูกขัง ก. เขียน ข. เรียน ค. หวัง ง. พลัง ๙. จินตนาการแต่งแปลง............ ก. เขียน ข. เรียน ค. หวัง ง. พลัง๑๐. สร้างความ............ปลดปล่อยด้วนร้อยกรอง
 23. 23. 23 ก. เขียน ข. เรียน ค. หวัง ง. พลัง แบบฝึกที่ ๑๕ เรื่อง เขียนผังสัมผัสของกลอน แปดหรือกลอนสุภาพคำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียน ผังสัมผัสของกลอนแปดหรือกลอนสุภาพมา ๑ บทตัวอย่าง - …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แบบฝึกที่ ๑๖ เรื่อง เขียนกลอนแปดหรือกลอน สุภาพ ๑คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบทร้อยกรอง กลอนแปดหรือกลอนสุภาพความยาว ๑ บท (สี่วรรค) โดยให้นักเรียนกำาหนดเนื้อหาและ ตั้งชื่อเรื่องเอง มาคนละ๔ บทตัวอย่าง -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 24. 24. 24 แบบฝึกที่ ๑๗ เรื่อง เขียนและอ่านบทร้อยกลอง หรือกลอนแปด ๑คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบทร้อยกลองหรือกลอนแปด คนละ ๓บทและให้นักเรียน อ่านบทร้อยกรอง ตามแบบที่กำาหนดให้ตัวอย่าง -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แบบฝึกที่ ๑๘ เรื่อง เขียนและอ่านบทร้อยกลองหรือกลอนแปด เพื่อแนะนำาตัว เอง และให้นักเรียนอ่านคำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบทร้อยกลองหรือกลอนแปด เพื่อแนะนำาตัวเอง และให้นักเรียน อ่านบทร้อยกรอง ตามแบบที่กำาหนดให้ตัวอย่าง -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แบบฝึกที่ ๑๙ เรื่อง เขียนสำานวนไทยจากภาพเพื่อสรุปหรือจับ ประเด็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟัง
 25. 25. 25คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบทร้อยกลองหรือกลอนแปด เพื่อสรุปหรือจับประเด็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟัง อย่างน้อย คนละ ๕ บทตัวอย่าง -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... แบบฝึกที่ ๒๐ เรื่อง เขียนบทร้อยกลองหรือกลอนแปด เพื่อวิเคราะห์และ ตีความจากเรื่องที่ได้ยินและ ได้ฟังจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คำาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนบทร้อยกลองหรือกลอนแปด เพื่อวิเคราะห์และตีความจากเรื่องที่ได้ยินและ ได้ฟังจากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างน้อย คนละ๕ บทตัวอย่าง -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×