งานคอมๆ1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
355
On Slideshare
304
From Embeds
51
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 51

http://ple-chalita.blogspot.com 51

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ใบงานแบบสํารวจและประวัติ นางสาว ชลิตา วงษนอยชั้น ม 6/2 เลขที่ 38 รปภาพของฉน ู ั1. ชื่อ-สกล : นางสาว ชลิตา วงษนอย เลขประจําตัว ุ  43634 เลขที่ 37ชื่อเลน เปล กรุปเลือด Bที่อยู 144 หมู 8 ตําบล แมแฝก อําเภอ สันทรายจังหวัด เชียงใหม 50290
 • 2. แผนที่จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยไปบานโทรศัพทที่ติดตอได 087- 18148982. ชื่อบิดา นาย เทิดศักดิ์ วงษนอย โทรศัพท 084- 3784302 ชือมารดา นาง ศรีกุล วงษนอย ่ โทรศัพท 086- 92197933. ชือผูปกครอง นาย เทิดศักดิ์ วงษนอย โทรศัพท 084- 3784302 ่  ความเกี่ยวพันธกับนักเรียน เปน บดา ิ อาชีพ เกษตรกร4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรยน วัฒโนทัยพายัพ ี
 • 3. เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร ที่เคยเรียนมา ไดแก / M icrosoft W ord / M icrosoft Excel / M icrosoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด M icrosoft W ord โปรแกรมที่อยากใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอน - M icrosoft Powerpoint5. มีเครื่องคอมพิวเตอรใชสวนตัว มี ถามีคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ตดวยหรือไม ใช6. ความใฝฝนในอนาคต อยากเรียนจบแลวมีที่ทํางานที่ดี   คติธรรมประจําใจ อยากลัวในสิ่งที่ยังมาไมถึงสิ่งที่ตองการใหทางโรงเรียนจัดใหกับนักเรียน อยากให โรง มีหองเรียนใหกับนักเรียน ทุกชั้นทุกคน และดูแลความสะอาดของหองน้ําใหดี