โครงการลดภาวะโลกร้อน

5,996 views
5,781 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,996
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
359
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการลดภาวะโลกร้อน

 1. 1. สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS : Creativity , Action , Service ชื่อผู้เสนอกิจกรรม 1. นางสาวสุภาวรรณ ทรงศรี ชั้น ม.4/4 2. นางสาวภัทรศรี สุขศรีนวน ชั้น ม.4/4 3. นางสาวธัญญารัตน์ เพ็งสกุล ชัน ้ม.4/4 4. นางสาววันวิสาข์ แก้วแสง ชั้น ม.4/4 5. นายพงศ์ศกดิ์ รักแก้ว ัชัน ม.4/4 ้ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ภาค
 2. 2. 1. ชื่อกิจกรรม เวียงสระโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานลดภาวะโลกร้อน2. ลักษณะกิจกรรม งานเดี่ยว งานกลุ่ม3. โปรดจำาแนกและจัดประเภทกิจกรรมพร้อมระบุจำานวนชัวโมงของ ่ การสร้างสรรค์โครงงาน ( Creativity ) คือเวียงสระโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานลดภาวะโลกร้อน จำานวน 8 ชัวโมง ่ การปฏิบัติ ( Action ) คือ ขยายเครือข่ายความรู้ด้านมาตรฐานการลดภาวะโลกร้อน จำานวน 6 ชัวโมง ่ การบริการสังคม ( Service ) คือ การให้เยาวชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน จำานวน 4 ชัวโมง่
 3. 3. 4. ความสำาเร็จที่นักศึกษาคาดหวัง 1. ชุมชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานและตระหนักในการลดภาวะโลกร้อน 2. ผูทำากิจกรรมรู้จักการวางแผนการทำางานอย่างมี ้ระบบ 3. ผูทำากิจกรรมมีความสามัคคีและรู้จักการทำางาน ้ร่วมกันเป็นกลุ่ม5. วิธีการดำาเนินงาน 1. เขียนแบบเสนอโครงงาน เวียงสระโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานลดภาวะโลกร้อนเสนอต่อครูที่ปรึกษา 2. กำาหนดขอบข่ายและการวางแผนการทำากิจกรรม 3. นำาเสนอแผนพัฒนาต่อครูที่ปรึกษา
 4. 4. 4. ประชุมแบ่งงานในความรับผิดชอบของสมาชิก 5. ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความรู้มาตรฐานการลดภาวะโลกร้อน 6. ดำาเนินการทำากิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน 7. จัดบอร์ดแสดงผลงานการทำากิจกรรม 8. ทำารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอครูที่ปรึกษา 9. ประเมินผลโครงงาน ( โดยนักเรียนและครูที่ปรึกษา )
 5. 5. 6. ปัญหา/อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 1. การประสานงานกับทางโรงเรียนเกียวกับสถานที่ ่ในการดำาเนินกิจกรรมมีความล้าช้า แนวทางแก้ไขปัญหา จัดทำาหนังสือประสานงานกับโรงเรียนและบุคลากรที่เกียวข้องและติดตามผล ่7. นักเรียนหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำากิจกรรม ได้รจักตนเองและผู้รวมงานในด้าน ู้ ่ ใดบ้าง นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและเจตคติของตนเองอย่างไรบ้าง 1. รูจักใช้เครื่องอุปโภคที่ได้มาตรฐาน มอก. ้ 2. ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโรคร้อน และประหยัดพลังงาน 3. รูจักวางแผนและการทำางานอย่างเป็นระบบ ้และมีทักษะการทำางานร่วมกับผูอื่น ้
 6. 6. 8. ระหว่างการทำากิจกรรมนักเรียนจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครหรือหน่วยงานใดบ้างในเรื่องใด 1. สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม 2. ขอความร่วมมือในเรื่องนักเรียนเยาวชน และสถานที่ทางโรงเรียน9. กิจกรรมนี้มประโยชน์อย่างไร ี 1. ช่วยประหยัดพลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำาในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความปลอดภัยจากการเลือกซือสินค้าที่มี ้มาตรฐาน มอก. 3. ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 7. 7. สั ป ด ชั ่ ว วั น เดื อ น ปี ชื ่ อ กิ จ กรรมที ่ หมายเหตุ าห์ โ ปฏิ บ ั ต ิ 1 ่ ที 1ม 4 พฤศจิกายน ประชุมชี้แจง ประธาน ง 2553 วัตถุประสงค์ ชุมนุมและ ที ่ ชุมนุมและการ ครูที่ ดำาเนินงาน ปรึกษา 2 2 11 พฤศจิกายน กิจนักเรียนเขียน - กรรม 2553 สร้างสรรค์โครง แบบเสนอ ประโยชน์ งาน 3 3 18 พฤศจิกายน 2553 - กำาหนด ขอบข่ายและการ 4 4 25 พฤศจิกายน วางแผนกิจกรรม 2553 - นักเรียนส่งแบบ เสนอโครงงานต่อ ครูที่ปรึกษา
 8. 8. 5 5 30 พฤศจิกายน6 6 2 ธันวาคม 255325537 7 9 ธันวาคม ปฏิบัติ8 8 16 2553 ธันวาคม กิจกรรมชุมนุม + ปฏิบัติ9 9 23 2553 ธันวาคม กิจกรรม10 10 30 2553 ธันวาคม สร้างสรรค์ ตรวจสมุด11 11 2553 6 มกราคม ประโยชน์ ครั้งที่ 112 12 13 2554 มกราคม 2554
 9. 9. 13 13 20 มกราคม ปฏิบัติกิจกรรม 2554 ชุมนุม + เสนอ(14 14 3 กุมภาพันธ์ ร่าง)รายงานต่อครูที่ ปฏิบัติกิจกรรม 2554 ปรึกษา+ จัดทำา ชุมนุม15 15 10 รายงานฉบับ จัดแสดงผลงานการ สมบูจณ์(ชิ้นงาน) ากิร งานกิ16 16 กุมภาพันธ์ 17 ทำงชิ้นกรรม จกรรม ส่ 2554 นธ์ กุมภาพั ชุมนุมและกิจกรรม17 17 2554 24 สร้างสรรค์ บัติ ปฏิ ประโยชน์ มนุม 18 กุมภาพัาคม 3 มีนนธ์ กิจกรรมชุ18 2554 และ19 19 102554 มีนาคม ประเมินผล 2554 กิจกรรม20 20 17 มีนาคม ส่งสมุดประเมินผล ประธาน 2554 ชุมนุมและครู ที่ปรึกษา

×