ประเภทของโครงงาน

523 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเภทของโครงงาน

  1. 1. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอรโครงงานคอมพิวเตอรมีหลายประเภท ในที่นี้แบงเปน 5 ประเภท คือ 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) 2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (ToolsDevelopment) 3.โครงงานจาลองทฤษฎี(TheorySimulation) 4.โครงงานประยุกตใชงาน (Application) 5.โครงงานพัฒนาเกม (GameDevelopment)โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือหนวยการเรียน ซึ่งอาจจะตองมีภาคแบบฝกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไวพรอม ผูเรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุมการสอน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ ถือวาคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการสอน ซึ่งอาจเปนการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน ใหผูเรียนเขามาศึกษาดวยตนเองก็ไดตัวอยาง 1.โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก ผูพัฒนา นางสาว อัญชลี เตมีประเสริฐกิจอาจารยที่ปรึกษา อาจารย ชนารัตน คาออนสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม2. โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผู พัฒนา นาย เทพ รัตนเรืองจารูญ และนายพงศกร พันธุพงษสิทธิ์อาจารยที่ปรึกษา อาจารยสโรชา สายเนตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
  2. 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือเปนโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือชวยสรางงานประยุกตตางๆ โดยสวนใหญจะอยูในรูปซอฟตแวร เชน ซอฟตแวรวาดรูป ซอฟตแวรพิมพงาน และซอฟตแวรชวยการมองวัตถุในมุมตางๆ เปนตน สาหรับซอฟตแวรเพื่อการพิมพงานนั้นสรางขึ้นเปนโปรแกรมประมวลคา(Microsoft Word) ซึ่งจะเปนเครื่องมือใหเราใชในการพิมพงานตางๆบนเครื่องคอมพิวเตอรโครงงานจำลองทฤษฎีเปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรชวยในการจาลองการทดลองของสาขาตางๆ ซึ่งเปนงานที่ไมสามารถทดลองดวยสถานการณจริงได เชน การจุดระเบิด เปนตน และเปนโครงงานที่ผูทาตองศึกษารวบรวมความรู หลักการ ขอเท็จจริง และแนวคิดตางๆ อยางลึกซึ้งในเรื่องที่ตองการศึกษาแลวเสนอเปนแนวคิด แบบจำลอง หลักการ ซึ่งอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบาย พรอมทั้งการจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอรใหออกมาเปนภาพ
  3. 3. โครงงานประยุกตใชงานเปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรในการสรางผลงานเพื่อประยุกตใชงานจริงในชีวิตประจาวัน อาทิเชน ซอฟตแวรสาหรับการออกแบบและตกแตงภายในอาคาร ซอฟตแวรสาหรับการผสมสี และซอฟตแวรสาหรับการระบุคนรายเปนตน โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐฮารดแวร ซอฟตแวร หรืออุปกรณใชสอยตางๆ ซึ่งอาจเปนการคิดสรางสิ่งของขึ้นใหม หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะตองศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใชกอน แลวนาขอมูลที่ไดมาใชในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆตัวอยาง1. โปรแกรมระบบฐานขอมูลทางการแพทยเบื้องตนผูพัฒนานางสาวปานชีวัน ฤกษสมบูรณ นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ และนายปถย ศักดิ์ธนากูลอาจารยที่ปรึกษา อาจารยเลาขวัญ งามประสิทธิ์สถานศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ2. โปรแกรมระบบแฟมฐานขอมูลผูเรียน 2001ผูพัฒนานายกิตติพงษ หิริโอตัปปะ นายภาณุ พรหมมินทรอาจารยที่ปรึกษา อาจารยชนารัตน คาออนสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมโครงงานพัฒนาเกมเปนโครงงานพัฒนาซอฟตแวรเกมเพื่อความรู และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เชน เกมหมากรุก เกมทายคาศัพท และเกมการคานวณเลข เปนตน ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้นาจะเนนใหเปนเกมที่ไมรุนแรง เนนการใชสมองเพื่อฝกความคิดอยางมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑการเลน เพื่อใหนาสนใจแกผูเลน พรอมทั้งใหความรูสอดแทรกไปดวย ผูพัฒนาควรจะไดทาการสารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเกมตางๆ ที่มีอยูทั่วไปและนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหมเพื่อใหเปนเกมที่แปลกใหม และนาสนใจแกผูเลนกลุมตางๆตัวอยาง1. โปรแกรมโลโกบิงโก ผูพัฒนา เด็กชายภัทร ลาดับพงศ และเด็กชายวรวุฒิ อังคณานนทอาจารยที่ปรึกษาอาจารยพรทิพย สุวพันธุสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช2. โปรแกรมเกมทศกัณฑผูพัฒนา เด็กหญิงวรรรวัส ยินดีเดช และเด็กหญิง วริษฐา นามศิริพงศพันธุอาจารยที่ปรึกษา อาจารยศรา หรูจิตตวิวัฒนสถานศึกษา โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร คอนแวนต ที่มา : http://kruorapan.wordpress.com/2011/11/08/project_computer_3/

×