• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ประเภทของโครงงาน
 

ประเภทของโครงงาน

on

 • 646 views

 

Statistics

Views

Total Views
646
Views on SlideShare
626
Embed Views
20

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 20

http://boboobear.blogspot.com 20

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ประเภทของโครงงาน ประเภทของโครงงาน Document Transcript

  • ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอรโครงงานคอมพิวเตอรมีหลายประเภท ในที่นี้แบงเปน 5 ประเภท คือ 1.โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) 2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (ToolsDevelopment) 3.โครงงานจาลองทฤษฎี(TheorySimulation) 4.โครงงานประยุกตใชงาน (Application) 5.โครงงานพัฒนาเกม (GameDevelopment)โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือหนวยการเรียน ซึ่งอาจจะตองมีภาคแบบฝกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไวพรอม ผูเรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุมการสอน โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนนี้ ถือวาคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการสอน ซึ่งอาจเปนการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน ใหผูเรียนเขามาศึกษาดวยตนเองก็ไดตัวอยาง 1.โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก ผูพัฒนา นางสาว อัญชลี เตมีประเสริฐกิจอาจารยที่ปรึกษา อาจารย ชนารัตน คาออนสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม2. โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ผู พัฒนา นาย เทพ รัตนเรืองจารูญ และนายพงศกร พันธุพงษสิทธิ์อาจารยที่ปรึกษา อาจารยสโรชา สายเนตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • โครงงานพัฒนาเครื่องมือเปนโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือชวยสรางงานประยุกตตางๆ โดยสวนใหญจะอยูในรูปซอฟตแวร เชน ซอฟตแวรวาดรูป ซอฟตแวรพิมพงาน และซอฟตแวรชวยการมองวัตถุในมุมตางๆ เปนตน สาหรับซอฟตแวรเพื่อการพิมพงานนั้นสรางขึ้นเปนโปรแกรมประมวลคา(Microsoft Word) ซึ่งจะเปนเครื่องมือใหเราใชในการพิมพงานตางๆบนเครื่องคอมพิวเตอรโครงงานจำลองทฤษฎีเปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรชวยในการจาลองการทดลองของสาขาตางๆ ซึ่งเปนงานที่ไมสามารถทดลองดวยสถานการณจริงได เชน การจุดระเบิด เปนตน และเปนโครงงานที่ผูทาตองศึกษารวบรวมความรู หลักการ ขอเท็จจริง และแนวคิดตางๆ อยางลึกซึ้งในเรื่องที่ตองการศึกษาแลวเสนอเปนแนวคิด แบบจำลอง หลักการ ซึ่งอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบาย พรอมทั้งการจาลองทฤษฏีดวยคอมพิวเตอรใหออกมาเปนภาพ
  • โครงงานประยุกตใชงานเปนโครงงานที่ใชคอมพิวเตอรในการสรางผลงานเพื่อประยุกตใชงานจริงในชีวิตประจาวัน อาทิเชน ซอฟตแวรสาหรับการออกแบบและตกแตงภายในอาคาร ซอฟตแวรสาหรับการผสมสี และซอฟตแวรสาหรับการระบุคนรายเปนตน โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐฮารดแวร ซอฟตแวร หรืออุปกรณใชสอยตางๆ ซึ่งอาจเปนการคิดสรางสิ่งของขึ้นใหม หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะตองศึกษาและวิเคราะหความตองการของผูใชกอน แลวนาขอมูลที่ไดมาใชในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆตัวอยาง1. โปรแกรมระบบฐานขอมูลทางการแพทยเบื้องตนผูพัฒนานางสาวปานชีวัน ฤกษสมบูรณ นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ และนายปถย ศักดิ์ธนากูลอาจารยที่ปรึกษา อาจารยเลาขวัญ งามประสิทธิ์สถานศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ2. โปรแกรมระบบแฟมฐานขอมูลผูเรียน 2001ผูพัฒนานายกิตติพงษ หิริโอตัปปะ นายภาณุ พรหมมินทรอาจารยที่ปรึกษา อาจารยชนารัตน คาออนสถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคมโครงงานพัฒนาเกมเปนโครงงานพัฒนาซอฟตแวรเกมเพื่อความรู และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เชน เกมหมากรุก เกมทายคาศัพท และเกมการคานวณเลข เปนตน ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้นาจะเนนใหเปนเกมที่ไมรุนแรง เนนการใชสมองเพื่อฝกความคิดอยางมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑการเลน เพื่อใหนาสนใจแกผูเลน พรอมทั้งใหความรูสอดแทรกไปดวย ผูพัฒนาควรจะไดทาการสารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเกมตางๆ ที่มีอยูทั่วไปและนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหมเพื่อใหเปนเกมที่แปลกใหม และนาสนใจแกผูเลนกลุมตางๆตัวอยาง1. โปรแกรมโลโกบิงโก ผูพัฒนา เด็กชายภัทร ลาดับพงศ และเด็กชายวรวุฒิ อังคณานนทอาจารยที่ปรึกษาอาจารยพรทิพย สุวพันธุสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช2. โปรแกรมเกมทศกัณฑผูพัฒนา เด็กหญิงวรรรวัส ยินดีเดช และเด็กหญิง วริษฐา นามศิริพงศพันธุอาจารยที่ปรึกษา อาจารยศรา หรูจิตตวิวัฒนสถานศึกษา โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร คอนแวนต ที่มา : http://kruorapan.wordpress.com/2011/11/08/project_computer_3/