โปรแกรมสําหรับฝึกทักษะการเรียนรู้สําหรับเด็กวัยอนุบาล + ประถม1-3 Effective.English.v1.001.034  Effective.English เป็นโปร...
ภาพตัวอย่าง วิธีใช้งานเบื้องต้น  เมื่อลงโปรแกรมตามวิธีที่แนบไปแล้ว เปิดการใช้งานครั้งแรกให้กดปุ่ม Login แล้วตั้งชื่อก่อน...
โปรแกรม อ่านออกเสียงจาก ข้อความ เป็น คําพูด               1st Natural Voice Text to Speech Reader1st Natura...
Samnuan Thaiโปรแกรม สำนวนไทย (Samnuan Thai) : ครับ สำหรับโปรแกรมนี้นะครับ ก็ไมใชโปรแกรม ภาษาอื่นไกลเลยละครับ นั่นก็คือ โ...
Geometer’s Sketchpad (GSP) โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้Geometer’s Sketchpad (GSP)เปน โปรแกรมคณิตศาสตรที่ผลิตจากประเท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตัวอย่างโครงงานเพื่อการศึกษา 2

1,146 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างโครงงานเพื่อการศึกษา 2

 1. 1. โปรแกรมสําหรับฝึกทักษะการเรียนรู้สําหรับเด็กวัยอนุบาล + ประถม1-3 Effective.English.v1.001.034 Effective.English เป็นโปรแกรมสําหรับฝึกทักษะการเรียนรู้สําหรับเด็กวัยอนุบาล ถึงนักเรียนชั้นประถมในช่วงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3) โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยวิธีฝึกทักษะมากมาย เช่น เกมใบ้คําตัวอย่างการลากเส้นเขียนอักษรภาษาอังกฤษ การฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ การทายคําศัพท์จากรูปภาพ เกมจับคู่ เกมทายลําดับตัวเลข ศัพท์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิต เป็นต้น ผมอยากให้ใครที่มีน้อง มีลูกมีหลานในวัยดังกล่าว ลองให้เด็กฝึกทักษะจากโปรแกรมนี้ครับ รับรองว่าสนุกและได้ความรู้ ต่อไปในอนาคตจะไม่ลําบากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแน่นอนครับ
 2. 2. ภาพตัวอย่าง วิธีใช้งานเบื้องต้น เมื่อลงโปรแกรมตามวิธีที่แนบไปแล้ว เปิดการใช้งานครั้งแรกให้กดปุ่ม Login แล้วตั้งชื่อก่อนเริ่มทําการฝึกทักษะครับ ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.mediafire.com/?i134ttgdacl
 3. 3. โปรแกรม อ่านออกเสียงจาก ข้อความ เป็น คําพูด 1st Natural Voice Text to Speech Reader1st Natural Voice Text to Speech Reader (โปรแกรม อานออกเสียงจาก ขอความ เปน คำพูด) :โปรแกรม นี้ เปน โปรแกรมที่เอาไวใชสำหรับในการอานออกเสียงจาก คอมพิวเตอร สูลำโพงของSound Card ทานละครับ เรียกไดวา บางทานอาจจะ เห็น ขาวบนอินเตอรเน็ต ที่แบบวายาวเหยียด นั้นแลวเกิดอาการขี้เกียจ นั่งจอง เพงตา เพื่อจะ อานขึ้นมา ก็ลองมาใชนี้ก็ไดครับ เพราะมันจะทำการเปลี่ยนจาก ขอความ ออกมาเปน คำพูด ได อีกดวยละครับ .. แบบนี้ก็เปนการ พักสายตาไปอีกแบบ โดยทานสามารถจะเอาเวลา ตรงนี้ไปนั่งจิบน้ำชา จิบกาแฟ ไปแทน มีความสุขกวาเยอะไดอีกดวยละครับนอกจาก นี้แลว โปรแกรมนี้ ทานสามารถใหมันอานออกเสียงไดจาก หลายแหลง หลายโปรแกรมดวยกัน อาทิเชนจาก Web Browser เอาไวอานขาว บนเน็ต หรือจะเปน อาน E-Mail ที่เพื่อนๆ ทานสงมาและนอกจากนี้แลว โปรแกรมนี้ยัง Support การอานออก เปนเสียงจาก ไฟลตระกูล .pdf (AdobeAcrobat Reader)และ .doc (Microsoft Word) รวมไปถึง .txt (Notepad) ไดดวยละครับผม งานนี้ ทางผูพัฒนาโปรแกรมนี้ เขาบอกวา เสียงพูดนั้น ออกมาใสแจว เปนธรรมชาติ (Natural) เปนอยางมาก เลยละครับ ...Remark !! : โปรแกรมนี้ ทานใหมันพูดเสร็จแลว ก็สามารถที่จะ Save เสียงตรงนั้น ออกไปเปน WAVFile ไดอีกดวยนะครับ เพื่อวาจะไดเอาไปตกแตง หรือใชงานไดในหนาที่อื่นๆ ตอๆ ไปดาวนโหลดไดที่ : http://software.thaiware.com/3405.html
 4. 4. Samnuan Thaiโปรแกรม สำนวนไทย (Samnuan Thai) : ครับ สำหรับโปรแกรมนี้นะครับ ก็ไมใชโปรแกรม ภาษาอื่นไกลเลยละครับ นั่นก็คือ โปรแกรมที่เกี่ยวกับ ภาษาไทย ของเรานั่นเองครับ โปรแกรมสำนวนไทยนี้ เปนโปรแกรมใชสำหรับทายคำสำนวนไทย , สุภาษิต , คำพังเพย โดยจะบอกคำอธิบายความหมายของคำที่จะทาย แลวคลิ๊กเลือกอักษรใหถูกตอง ครับ จริงๆ จะวาเปนเกมสก็ไดนะครับ แตสำหรับผมคิดวามันเปนโปรแกรมที่มีประโยชนมากกวาเกมสครับ นอกจากจะไดเลนแลวยังไดรับความรูไปในตัวอีกดวยครับ โปรแกรมนี้ก็เหมาะ สำหรับเอาไวเปน สื่อการเรียนการสอน ก็ดีเหมือนกันนะครับ โดยภายในโปรแกรมนี้ก็ มีสำนวนไทยอยูรวมกวา 200 สำนวน ดวยกันนะครับผม ... รับรองไดเลยครับเลนโปรแกรมนี้ไปแลวทานจะไดรับประโยชนจากโปรแกรมนี้ใน เรื่อง ภาษา ไปไมมากก็นอยดาวน์โหลดได้ที่: http://www.thaiware.com/main/info.php?id=2784
 5. 5. Geometer’s Sketchpad (GSP) โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้Geometer’s Sketchpad (GSP)เปน โปรแกรมคณิตศาสตรที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา เปนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่ง สามารถนำไปใชในวิชาคณิตศาสตรไดหลายวิชา เชน วิชาเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลัสโปรแกรม GSP เปนสื่อเทคโนโลยีที่ชวยใหผูเรียน มีโอกาสเรียนคณิตศาสตรโดยการสรางองคความรูดวยตนเอง(Constructivist Approach) และเปนการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (Learner-Centered Learning) โปรแกรม GSPเปนสื่อที่ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization) ทักษะของกระบวนการแกปญหา (ProblemSolving Skills) นอกจากนี้ การใชโปรแกรม GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนการบูรณาการสาระที่เกี่ยวของกับความรู คณิตศาสตร และทักษะดานเทคโนโลยีเขาดวยกันทำใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาพหุปญญาอันไดแก ปญญาทางภาษา ดานตรรกศาสตร ดานมิติสัมพันธ และดานศิลปะ ดวยเหตุผลดังกลาว โปรแกรม GSP จึงไดรับรางวัลยอดเยี่ยมหลายรางวัล อาทิเชน Best Educational Software of All Time จาก Stevens Institute ofTechnology Survey of Mentor Teachers และ Most Valuable Software for Students จาก National Survey ofMathematics Teachers, USA.มิติใหมของการเรียนรูคณิตศาสตร เรียนสนุก เขาใจงายดาวนโหลดไดที่ http://www.ziddu.com/download/10307426/GSP_Program.rar.htm

×