สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 51
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 51

on

 • 701 views

 

Statistics

Views

Total Views
701
Views on SlideShare
697
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 4

http://skpschool.wordpress.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 51 Document Transcript

 • 1. หนนา 1/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาไทย (01) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 78.00 23.00 42.82 13.09 40.00 40.00ระดดบจดงหวดด 3,408 84.00 12.00 47.31 13.82 47.00 40.00ระดดบสดงกดด 278,493 92.00 4.00 46.71 13.76 46.00 40.00ระดดบประเทศ 338,224 92.00 0.00 46.50 14.03 45.00 40.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ท 1.1 20.00 9.65 10.45 10.41 10.34 3.23 3.52 3.47 3.51มาตรฐาน ท 2.1 20.00 8.93 9.98 9.87 9.82 3.43 3.45 3.42 3.46มาตรฐาน ท 3.1 6.00 3.53 3.58 3.63 3.61 1.32 1.35 1.36 1.37มาตรฐาน ท 4.1 34.00 11.93 13.53 13.33 13.30 4.04 4.76 4.82 4.89มาตรฐาน ท 5.1 20.00 8.79 9.76 9.47 9.43 3.45 3.48 3.58 3.62 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
 • 2. หนนา 2/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : สดงคมศศกษาฯ (02) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 57 49.00 19.00 31.77 6.34 32.00 25.00 * ระดดบจดงหวดด 3,421 80.00 16.00 34.05 7.24 33.00 32.00 ระดดบสดงกดด 279,533 85.00 0.00 34.74 8.04 34.00 32.00 ระดดบประเทศ 339,586 85.00 0.00 34.72 8.22 34.00 32.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ส 1.1 13.00 3.18 3.33 3.43 3.45 1.64 1.59 1.65 1.66มาตรฐาน ส 1.3 7.00 2.63 2.71 2.74 2.73 1.03 1.20 1.21 1.21มาตรฐาน ส 2.1 10.00 2.46 3.04 3.13 3.14 1.27 1.56 1.62 1.64มาตรฐาน ส 2.2 10.00 3.11 3.47 3.68 3.68 1.75 1.67 1.75 1.76มาตรฐาน ส 3.1 12.00 4.82 4.84 4.92 4.90 1.70 1.74 1.80 1.81มาตรฐาน ส 3.2 8.00 2.77 2.99 3.03 3.02 1.27 1.40 1.45 1.46มาตรฐาน ส 4.1 2.00 0.81 1.04 1.03 1.02 0.64 0.69 0.68 0.68มาตรฐาน ส 4.2 10.00 2.00 2.73 2.76 2.77 1.16 1.48 1.53 1.54มาตรฐาน ส 4.3 8.00 2.74 2.65 2.70 2.70 1.38 1.28 1.30 1.30มาตรฐาน ส 5.1 8.00 3.79 3.69 3.81 3.80 1.53 1.43 1.48 1.49มาตรฐาน ส 5.2 12.00 3.47 3.55 3.51 3.51 1.51 1.54 1.59 1.60 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
 • 3. หนนา 3/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : ภาษาอดงกฤษ (03) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 57 42.00 17.00 26.77 5.01 27.00 22.00 * ระดดบจดงหวดด 3,423 81.00 12.00 29.36 7.35 28.00 26.00 ระดดบสดงกดด 279,332 99.00 8.00 30.26 9.09 28.00 27.00 ระดดบประเทศ 339,268 99.00 0.00 30.68 9.81 28.00 27.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ต 1.1 17.00 5.47 5.72 5.93 6.02 2.01 2.33 2.64 2.76มาตรฐาน ต 1.2 41.00 10.39 11.67 12.05 12.25 2.83 3.90 4.54 4.83มาตรฐาน ต 1.3 13.00 3.88 4.41 4.53 4.59 1.83 2.08 2.23 2.30มาตรฐาน ต 2.1 15.00 3.60 3.77 3.90 3.95 1.60 1.75 1.82 1.86มาตรฐาน ต 2.2 14.00 3.44 3.78 3.84 3.87 1.31 1.64 1.72 1.76หมายเหตต : สาระทรท 4 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 2 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
 • 4. หนนา 4/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : คณตตศาสตรร (04) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 70.00 12.50 32.76 12.14 30.00 27.50ระดดบจดงหวดด 3,420 97.50 5.00 36.13 15.80 32.50 27.50ระดดบสดงกดด 279,488 100.00 0.00 36.00 16.04 32.50 27.50ระดดบประเทศ 339,459 100.00 0.00 36.08 16.33 32.50 27.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ค 1.1 2.50 0.31 0.38 0.40 0.41 0.83 0.90 0.92 0.92มาตรฐาน ค 1.2 2.50 0.88 1.06 1.04 1.04 1.20 1.24 1.23 1.23มาตรฐาน ค 1.3 2.50 0.75 0.68 0.68 0.68 1.15 1.11 1.11 1.11มาตรฐาน ค 1.4 7.50 2.28 2.17 2.15 2.17 1.72 1.93 1.94 1.95มาตรฐาน ค 2.2 7.50 3.07 3.16 3.09 3.10 1.89 2.23 2.26 2.28มาตรฐาน ค 4.1 22.50 7.37 8.91 8.97 8.98 4.87 5.01 5.03 5.08มาตรฐาน ค 4.2 15.00 5.61 5.75 5.83 5.83 3.04 3.53 3.53 3.57มาตรฐาน ค 5.1 17.50 5.13 6.08 5.98 5.98 3.91 4.36 4.31 4.33มาตรฐาน ค 5.2 15.00 4.43 4.60 4.60 4.62 2.84 3.16 3.24 3.27มาตรฐาน ค 5.3 7.50 2.94 3.33 3.27 3.27 2.22 2.23 2.26 2.27หมายเหตต : สาระทรท 6 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 5 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
 • 5. หนนา 5/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : วตทยาศาสตรร (05) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 60.00 17.50 31.58 7.69 30.00 38.75ระดดบจดงหวดด 3,406 83.75 11.25 33.31 9.66 31.25 30.00ระดดบสดงกดด 278,323 95.00 1.25 33.65 10.28 31.25 30.00ระดดบประเทศ 337,996 95.00 0.00 33.70 10.55 31.25 30.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ว 1.1 10.00 2.79 2.59 2.62 2.63 1.55 1.64 1.65 1.67มาตรฐาน ว 1.2 10.00 4.08 4.31 4.25 4.24 1.49 1.81 1.81 1.82มาตรฐาน ว 2.1 3.75 1.14 1.25 1.29 1.29 0.95 0.99 1.00 1.00มาตรฐาน ว 2.2 3.75 1.54 1.64 1.68 1.67 1.18 1.09 1.12 1.13มาตรฐาน ว 3.1 11.25 3.29 3.43 3.44 3.45 2.04 1.92 1.93 1.94มาตรฐาน ว 3.2 16.25 4.82 5.09 5.13 5.15 2.31 2.31 2.39 2.41มาตรฐาน ว 4.1 8.75 2.59 3.16 3.21 3.22 1.51 1.83 1.88 1.90มาตรฐาน ว 4.2 7.50 2.41 2.43 2.43 2.44 1.29 1.52 1.54 1.55มาตรฐาน ว 5.1 11.25 3.14 3.37 3.50 3.52 1.83 1.92 2.01 2.03มาตรฐาน ว 6.1 7.50 2.72 2.69 2.73 2.73 1.53 1.37 1.42 1.43มาตรฐาน ว 7.1 7.50 2.15 2.19 2.19 2.19 1.45 1.47 1.48 1.49มาตรฐาน ว 7.2 2.50 0.92 1.16 1.18 1.17 0.69 0.79 0.81 0.81หมายเหตต : สาระทรท 8 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 7 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
 • 6. หนนา 6/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สสขศศกษาและพลศศกษา (06) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 77.50 37.50 55.83 8.61 57.50 57.50ระดดบจดงหวดด 3,395 82.50 25.00 57.84 8.17 57.50 57.50ระดดบสดงกดด 277,784 92.50 0.00 57.05 8.75 57.50 57.50ระดดบประเทศ 337,093 92.50 0.00 56.79 8.96 57.50 57.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน พ 1.1 15.00 7.19 7.66 7.57 7.53 2.55 2.62 2.71 2.73มาตรฐาน พ 2.1 17.50 14.25 14.59 14.53 14.46 2.21 2.29 2.40 2.44มาตรฐาน พ 3.1 17.50 10.83 10.87 10.53 10.48 3.82 3.26 3.33 3.36มาตรฐาน พ 3.2 22.50 12.54 13.42 13.33 13.23 3.55 3.76 3.91 3.95มาตรฐาน พ 4.1 12.50 6.40 6.20 6.11 6.10 2.55 2.43 2.42 2.42มาตรฐาน พ 5.1 15.00 4.61 5.11 4.99 4.99 2.90 2.82 2.81 2.81 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
 • 7. หนนา 7/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ศตลปะ (07) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 57.50 32.50 46.27 7.09 47.50 50.00ระดดบจดงหวดด 3,395 75.00 10.00 43.74 8.00 45.00 42.50ระดดบสดงกดด 277,784 75.00 0.00 43.35 8.07 42.50 42.50ระดดบประเทศ 337,093 82.50 0.00 43.22 8.19 42.50 42.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ศ 1.1 20.00 9.65 9.70 9.28 9.26 3.39 3.60 3.56 3.58มาตรฐาน ศ 1.2 15.00 8.82 8.64 8.48 8.44 2.27 2.45 2.46 2.48มาตรฐาน ศ 2.1 12.50 4.69 4.09 4.22 4.22 2.59 2.47 2.49 2.50มาตรฐาน ศ 2.2 20.00 7.68 6.21 6.31 6.33 3.80 3.22 3.20 3.21มาตรฐาน ศ 3.1 22.50 11.80 11.80 11.91 11.82 3.23 3.46 3.50 3.55มาตรฐาน ศ 3.2 10.00 3.64 3.30 3.16 3.15 2.32 2.34 2.29 2.29 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
 • 8. หนนา 8/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : การงานอาชทพและเทคโนโลยท (08) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 60.00 22.50 39.30 8.42 40.00 40.00ระดดบจดงหวดด 3,395 75.00 12.50 40.80 9.24 40.00 37.50ระดดบสดงกดด 277,784 82.50 0.00 40.16 9.32 40.00 37.50ระดดบประเทศ 337,093 82.50 0.00 40.02 9.52 40.00 37.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ง 1.1 27.50 15.92 15.13 14.83 14.72 3.97 3.98 4.02 4.07มาตรฐาน ง 3.1 15.00 8.73 8.63 8.54 8.47 3.48 3.13 3.14 3.18มาตรฐาน ง 4.1 40.00 7.59 9.47 9.34 9.40 3.47 4.62 4.64 4.69มาตรฐาน ง 5.1 17.50 7.06 7.56 7.45 7.43 3.10 3.19 3.15 3.17 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09