สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 53

436 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 53

  1. 1. หนนา 1/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาไทย (91) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 76.00 6.00 42.25 13.19 42.00 44.00ระดดบจดงหวดด 9,637 90.00 0.00 42.81 14.00 44.00 44.00ระดดบสดงกดด 620,014 96.00 0.00 42.89 14.13 44.00 44.00ระดดบประเทศ 804,895 96.00 0.00 42.80 14.20 44.00 44.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศการออาน 100.00 52.38 50.16 49.40 49.44 26.40 27.49 27.41 27.49การเขรยน 100.00 45.99 46.65 45.61 45.49 25.71 26.44 26.41 26.44การฟฟง การดด และการพดด 100.00 48.57 50.16 49.08 49.08 35.49 34.53 34.53 34.53หลดกการใชนภาษา 100.00 34.69 36.61 37.80 37.61 17.85 18.08 18.04 18.08วรรณคดรและวรรณกรรม 100.00 35.24 35.94 36.62 36.53 30.80 33.80 33.82 33.80 วดนทรท 21/08/2011 07:42:23
  2. 2. หนนา 2/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สดงคมศศกษา ศาสนาและวดฒนธรรม (92) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 106 82.00 6.00 41.87 16.54 38.00 30.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 41.26 16.18 40.00 30.00ระดดบสดงกดด 619,923 100.00 0.00 40.85 16.89 40.00 30.00ระดดบประเทศ 804,749 100.00 0.00 40.85 17.00 40.00 24.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศศาสนา ศรลธรรม จรรยธรรม 100.00 52.52 53.04 52.81 52.71 27.07 28.32 28.30 28.32หนนาทรทพลเมมอง วดฒนธรรม 100.00 35.53 34.61 35.01 35.11 24.34 27.02 26.97 27.02และการดดาเนรนชรวรตในสดงคมเศรษฐศาสตรร 100.00 33.02 34.47 33.17 33.29 35.32 35.86 35.77 35.86ประวดตรศาสตรร 100.00 40.09 35.77 36.13 36.14 24.69 24.47 24.43 24.47ภดมรศาสตรร 100.00 47.51 48.62 47.29 47.16 31.18 33.15 33.07 33.15 วดนทรท 21/08/2011 07:42:23
  3. 3. หนนา 3/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาอดงกฤษ (93) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 106 44.00 0.00 13.81 9.68 12.00 4.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 14.35 11.56 12.00 8.00ระดดบสดงกดด 619,923 100.00 0.00 15.80 13.97 12.00 8.00ระดดบประเทศ 804,749 100.00 0.00 16.19 14.71 12.00 8.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศภาษาเพมทอการสมทอสาร 100.00 11.32 13.78 15.79 16.18 14.52 20.16 19.52 20.16ภาษาและวดฒนธรรม 100.00 22.01 22.06 22.94 23.42 23.74 25.67 25.16 25.67ภาษากดบความสดมพดนธรกดบ 100.00 6.13 7.21 8.69 9.00 17.78 21.73 21.23 21.73กลลอมสาระการเรรยนรดนอมทนภาษากดบความสดมพดนธรกดบ 100.00 14.02 12.49 13.75 14.12 14.28 18.48 17.97 18.48ชลมชนและโลก วดนทรท 21/08/2011 07:42:23
  4. 4. หนนา 4/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : คณตตศาสตรร (94) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 106 48.00 0.00 22.45 9.09 20.00 20.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 23.82 11.26 24.00 20.00ระดดบสดงกดด 619,923 100.00 0.00 24.22 12.21 24.00 20.00ระดดบประเทศ 804,749 100.00 0.00 24.18 12.36 24.00 20.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศจดานวนและการดดาเนรนการ 100.00 29.72 32.03 32.95 32.99 23.07 26.70 26.63 26.70การวดด 100.00 37.11 37.73 38.09 37.93 29.79 29.50 29.47 29.50เรขาคณรต 100.00 56.60 54.86 54.61 54.24 32.27 33.57 33.51 33.57พรชคณรต 100.00 33.02 34.03 33.92 33.87 32.86 32.75 32.78 32.75การวรเคราะหรขนอมดลและ 100.00 21.38 24.98 26.28 26.33 22.05 26.97 26.90 26.97ความนอาจะเปปนทดกษะ/กระบวนการทาง 100.00 7.98 9.22 9.42 9.42 10.86 13.03 12.92 13.03คณรตศาสตรร วดนทรท 21/08/2011 07:42:23
  5. 5. หนนา 5/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : วตทยาศาสตรร (95) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 51.25 6.25 29.36 10.33 31.25 25.00ระดดบจดงหวดด 9,637 93.75 0.00 28.90 12.61 25.00 25.00ระดดบสดงกดด 620,014 100.00 0.00 29.29 13.27 26.25 25.00ระดดบประเทศ 804,895 100.00 0.00 29.17 13.33 25.00 25.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศสรทงมรชรวรตกดบกระบวนการ 100.00 38.10 39.25 39.90 39.75 28.14 29.99 30.03 29.99ดดารงชรวรตชรวรตกดบสรทงแวดลนอม 100.00 30.95 32.02 32.14 31.86 32.65 33.87 33.90 33.87สารและสมบดตรของสาร 100.00 10.56 10.65 10.77 10.82 20.62 22.08 22.01 22.08แรงและการเคลมทอนทรท 100.00 10.11 12.87 13.24 13.19 17.33 22.33 22.32 22.33พลดงงาน 100.00 43.81 29.31 29.45 29.31 49.62 45.52 45.58 45.52กระบวนการเปลรทยนแปลง 100.00 12.38 15.26 16.10 16.05 32.94 36.70 36.76 36.70ของโลกดาราศาสตรรและอวกาศ 100.00 56.19 53.63 53.98 53.69 33.59 35.80 35.75 35.80ธรรมชาตรของวรทยาศาสตรร 100.00 37.62 35.66 36.17 36.14 37.66 36.33 36.32 36.33และเทคโนโลยร วดนทรท 21/08/2011 07:42:23
  6. 6. หนนา 6/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สสขศศกษาและพลศศกษา (96) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 100.00 30.00 72.43 13.96 70.00 70.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 73.54 16.95 75.00 80.00ระดดบสดงกดด 620,014 100.00 0.00 72.26 17.53 75.00 80.00ระดดบประเทศ 804,895 100.00 0.00 71.97 17.66 75.00 80.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศการเจรรญเตรบโตและ 100.00 68.57 68.98 68.86 68.75 46.42 46.35 46.30 46.35พดฒนาการของมนลษยรชรวรตและครอบครดว 100.00 66.83 70.79 68.80 68.53 25.35 28.72 28.59 28.72การเคลมทอนไหว การออก 100.00 81.27 81.62 80.77 80.29 22.97 23.19 23.00 23.19กดาลดงกาย การเลอนเกม กรฬาไทย และกรฬาสากลการเสรรมสรนางสลขภาพ 100.00 50.48 48.09 48.17 47.97 50.00 49.96 49.97 49.96สมรรถภาพ และการปปองกดนโรคความปลอดภดยในชรวรต 100.00 80.48 80.53 78.41 78.27 29.68 30.65 30.53 30.65 วดนทรท 21/08/2011 07:42:23
  7. 7. หนนา 7/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ศตลปะ (97) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 85.00 0.00 31.38 18.00 30.00 15.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 28.78 16.89 30.00 30.00ระดดบสดงกดด 620,014 100.00 0.00 28.51 16.72 30.00 30.00ระดดบประเทศ 804,895 100.00 0.00 28.48 16.73 30.00 30.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศทดศนศรลปป 100.00 45.24 45.56 44.32 44.19 39.95 39.55 39.58 39.55ดนตรร 100.00 27.02 23.04 23.48 23.50 31.82 28.47 28.47 28.47นาฏศรลปป 100.00 23.33 19.64 19.41 19.42 29.33 28.00 27.99 28.00 วดนทรท 21/08/2011 07:42:23
  8. 8. หนนา 8/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : การงานอาชทพและเทคโนโลยท (98) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 80.00 10.00 45.90 14.84 50.00 50.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 47.83 17.99 50.00 50.00ระดดบสดงกดด 620,014 100.00 0.00 47.03 18.57 50.00 50.00ระดดบประเทศ 804,895 100.00 0.00 47.07 18.59 50.00 50.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศการดดารงชรวรตและครอบ 100.00 20.48 24.77 25.11 25.14 21.76 25.11 25.12 25.11ครดวการอาชรพ 100.00 57.14 61.87 60.30 60.06 49.49 48.98 48.93 48.98การออกแบบ และ 100.00 74.29 72.34 69.58 69.78 36.30 38.12 38.14 38.12เทคโนโลยรเทคโนโลยรสารสนเทศ 100.00 79.05 77.18 76.02 76.13 40.70 42.63 42.70 42.63เทคโนโลยรเพมทอการทดางาน 100.00 18.10 23.12 24.81 24.63 38.50 43.09 43.19 43.09และอาชรพ วดนทรท 21/08/2011 07:42:23

×