สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 53
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 53

on

 • 768 views

 

Statistics

Views

Total Views
768
Views on SlideShare
737
Embed Views
31

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 31

http://skpschool.wordpress.com 31

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 53 สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 53 Document Transcript

 • หนนา 1/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : ภาษาไทย (91) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 105 76.00 6.00 42.25 13.19 42.00 44.00 * ระดดบจดงหวดด 9,637 90.00 0.00 42.81 14.00 44.00 44.00 ระดดบสดงกดด 620,014 96.00 0.00 42.89 14.13 44.00 44.00 ระดดบประเทศ 804,895 96.00 0.00 42.80 14.20 44.00 44.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ท 1.1 100.00 52.38 50.16 49.40 49.44 26.40 27.08 27.41 27.49มาตรฐาน ท 2.1 100.00 45.99 46.65 45.61 45.49 25.71 26.30 26.41 26.44มาตรฐาน ท 3.1 100.00 48.57 50.16 49.08 49.08 35.49 34.56 34.53 34.53มาตรฐาน ท 4.1 100.00 26.98 24.42 25.02 25.01 26.47 24.28 24.61 24.59มาตรฐาน ท 4.2 100.00 41.62 47.58 49.31 48.95 22.77 24.57 24.61 24.75มาตรฐาน ท 5.1 100.00 35.24 35.94 36.62 36.53 30.80 33.56 33.82 33.80 วดนทรท 21/08/2011 07:40:48
 • หนนา 2/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สดงคมศศกษา ศาสนาและวดฒนธรรม (92) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 106 82.00 6.00 41.87 16.54 38.00 30.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 41.26 16.18 40.00 30.00ระดดบสดงกดด 619,923 100.00 0.00 40.85 16.89 40.00 30.00ระดดบประเทศ 804,749 100.00 0.00 40.85 17.00 40.00 24.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ส 1.1 100.00 51.89 52.36 53.19 53.14 49.96 49.94 49.90 49.90มาตรฐาน ส 1.2 100.00 64.15 62.49 61.77 61.55 47.96 48.42 48.59 48.65มาตรฐาน ส 1.3 100.00 41.51 44.26 43.47 43.45 49.27 49.67 49.57 49.57มาตรฐาน ส 2.1 100.00 38.68 33.10 33.41 33.46 48.70 47.06 47.17 47.19มาตรฐาน ส 2.2 100.00 33.96 35.36 35.81 35.93 27.94 32.90 33.36 33.41มาตรฐาน ส 3.1 100.00 29.25 31.67 32.04 32.10 45.49 46.52 46.66 46.69มาตรฐาน ส 3.2 100.00 34.91 35.87 33.73 33.89 47.67 47.96 47.28 47.33มาตรฐาน ส 4.1 100.00 48.11 36.49 38.02 38.05 49.96 48.14 48.54 48.55มาตรฐาน ส 4.2 100.00 40.57 37.64 37.95 38.27 49.10 48.45 48.53 48.60มาตรฐาน ส 4.3 100.00 35.85 34.48 34.28 34.12 31.29 34.91 35.00 34.92มาตรฐาน ส 5.1 100.00 73.58 68.92 66.80 66.59 44.09 46.28 47.09 47.17มาตรฐาน ส 5.2 100.00 37.74 41.01 39.97 39.88 38.12 38.99 38.97 39.00 วดนทรท 21/08/2011 07:40:48
 • หนนา 3/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาอดงกฤษ (93) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 106 44.00 0.00 13.81 9.68 12.00 4.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 14.35 11.56 12.00 8.00ระดดบสดงกดด 619,923 100.00 0.00 15.80 13.97 12.00 8.00ระดดบประเทศ 804,749 100.00 0.00 16.19 14.71 12.00 8.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ต 1.1 100.00 8.49 10.22 11.84 12.32 27.87 30.29 32.30 32.86มาตรฐาน ต 1.2 100.00 4.25 8.25 10.66 10.97 13.94 20.64 23.93 24.40มาตรฐาน ต 1.3 100.00 28.30 28.38 30.00 30.47 33.66 33.27 34.25 34.58มาตรฐาน ต 2.1 100.00 15.09 21.98 23.00 23.43 24.92 29.81 30.73 31.06มาตรฐาน ต 2.2 100.00 25.47 22.10 22.92 23.42 33.11 31.92 32.89 33.34มาตรฐาน ต 3.1 100.00 6.13 7.21 8.69 9.00 17.78 18.81 21.23 21.73มาตรฐาน ต 4.1 100.00 15.09 12.40 13.90 14.37 22.95 23.80 25.42 25.98มาตรฐาน ต 4.2 100.00 12.58 12.61 13.55 13.79 20.71 20.85 21.86 22.19 วดนทรท 21/08/2011 07:40:48
 • หนนา 4/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : คณตตศาสตรร (94) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 106 48.00 0.00 22.45 9.09 20.00 20.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 23.82 11.26 24.00 20.00ระดดบสดงกดด 619,923 100.00 0.00 24.22 12.21 24.00 20.00ระดดบประเทศ 804,749 100.00 0.00 24.18 12.36 24.00 20.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ค 1.1 100.00 42.45 35.80 37.66 37.87 49.43 47.94 48.45 48.51มาตรฐาน ค 1.2 100.00 26.42 27.46 29.46 29.19 44.09 44.63 45.59 45.46มาตรฐาน ค 1.3 100.00 28.30 35.18 35.12 35.27 45.05 47.75 47.73 47.78มาตรฐาน ค 1.4 100.00 21.70 29.69 29.55 29.63 41.22 45.69 45.63 45.66มาตรฐาน ค 2.1 100.00 32.08 35.01 35.70 35.44 46.68 47.70 47.91 47.83มาตรฐาน ค 2.2 100.00 42.45 44.43 43.46 43.35 49.43 49.69 49.57 49.56มาตรฐาน ค 2.3 100.00 36.79 33.76 35.12 35.00 48.22 47.29 47.73 47.70มาตรฐาน ค 3.1 100.00 79.25 75.38 73.65 73.24 40.56 43.08 44.05 44.27มาตรฐาน ค 3.2 100.00 33.96 34.34 35.57 35.23 47.36 47.48 47.87 47.77มาตรฐาน ค 4.1 100.00 43.40 39.52 39.16 39.09 49.56 48.89 48.81 48.80มาตรฐาน ค 4.2 100.00 22.64 28.54 28.68 28.64 41.85 45.16 45.23 45.21มาตรฐาน ค 5.1 100.00 27.36 24.47 26.82 26.64 44.58 42.99 44.30 44.21มาตรฐาน ค 5.2 100.00 18.87 22.40 22.56 22.85 39.13 41.69 41.80 41.98มาตรฐาน ค 5.3 100.00 17.92 28.07 29.47 29.51 38.36 44.93 45.59 45.61มาตรฐาน ค 6.1 100.00 16.04 29.31 29.41 29.38 36.70 45.52 45.57 45.55มาตรฐาน ค 6.2 100.00 0.94 2.23 2.25 2.24 9.67 14.77 14.82 14.79มาตรฐาน ค 6.3 100.00 13.21 14.88 14.63 14.66 33.86 35.59 35.34 35.37มาตรฐาน ค 6.4 100.00 10.85 8.36 8.45 8.44 21.72 20.32 20.64 20.68มาตรฐาน ค 6.5 100.00 0.00 2.24 3.32 3.34 0.00 14.80 17.92 17.98 วดนทรท 21/08/2011 07:40:48
 • หนนา 5/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : วตทยาศาสตรร (95) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 51.25 6.25 29.36 10.33 31.25 25.00ระดดบจดงหวดด 9,637 93.75 0.00 28.90 12.61 25.00 25.00ระดดบสดงกดด 620,014 100.00 0.00 29.29 13.27 26.25 25.00ระดดบประเทศ 804,895 100.00 0.00 29.17 13.33 25.00 25.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ว 1.1 100.00 45.71 45.06 45.88 45.65 39.11 37.86 37.93 37.88มาตรฐาน ว 1.2 100.00 22.86 27.63 27.94 27.95 41.99 44.72 44.87 44.88มาตรฐาน ว 2.1 100.00 30.48 24.73 23.77 23.71 46.03 43.14 42.57 42.53มาตรฐาน ว 2.2 100.00 31.43 39.31 40.52 40.02 46.42 48.84 49.09 48.99มาตรฐาน ว 3.1 100.00 20.95 16.05 16.04 16.17 40.70 36.71 36.70 36.82มาตรฐาน ว 3.2 100.00 1.90 6.14 6.38 6.35 13.67 24.01 24.45 24.39มาตรฐาน ว 4.1 100.00 0.95 4.91 5.59 5.64 9.71 21.60 22.98 23.07มาตรฐาน ว 4.2 100.00 24.76 26.00 26.10 25.89 43.16 43.87 43.92 43.80มาตรฐาน ว 5.1 100.00 43.81 29.31 29.45 29.31 49.62 45.52 45.58 45.52มาตรฐาน ว 6.1 100.00 12.38 15.26 16.10 16.05 32.94 35.96 36.76 36.70มาตรฐาน ว 7.1 100.00 50.48 45.50 46.42 46.34 50.00 49.80 49.87 49.87มาตรฐาน ว 7.2 100.00 61.90 61.75 61.53 61.04 48.56 48.60 48.65 48.77มาตรฐาน ว 8.1 100.00 37.62 35.66 36.17 36.14 37.66 35.76 36.32 36.33 วดนทรท 21/08/2011 07:40:48
 • หนนา 6/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สสขศศกษาและพลศศกษา (96) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 100.00 30.00 72.43 13.96 70.00 70.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 73.54 16.95 75.00 80.00ระดดบสดงกดด 620,014 100.00 0.00 72.26 17.53 75.00 80.00ระดดบประเทศ 804,895 100.00 0.00 71.97 17.66 75.00 80.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน พ 1.1 100.00 68.57 68.98 68.86 68.75 46.42 46.26 46.30 46.35มาตรฐาน พ 2.1 100.00 66.83 70.79 68.80 68.53 25.35 27.86 28.59 28.72มาตรฐาน พ 3.1 100.00 84.76 89.10 87.95 87.75 35.94 31.16 32.55 32.78มาตรฐาน พ 3.2 100.00 79.52 77.87 77.18 76.55 29.84 28.54 28.99 29.21มาตรฐาน พ 4.1 100.00 50.48 48.09 48.17 47.97 50.00 49.96 49.97 49.96มาตรฐาน พ 5.1 100.00 80.48 80.53 78.41 78.27 29.68 29.50 30.53 30.65 วดนทรท 21/08/2011 07:40:48
 • หนนา 7/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ศตลปะ (97) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 85.00 0.00 31.38 18.00 30.00 15.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 28.78 16.89 30.00 30.00ระดดบสดงกดด 620,014 100.00 0.00 28.51 16.72 30.00 30.00ระดดบประเทศ 804,895 100.00 0.00 28.48 16.73 30.00 30.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ศ 1.1 100.00 44.76 45.78 44.83 44.72 49.72 49.82 49.73 49.72มาตรฐาน ศ 1.2 100.00 45.71 45.34 43.81 43.66 49.82 49.78 49.62 49.60มาตรฐาน ศ 2.1 100.00 41.90 40.18 41.31 41.35 49.34 49.03 49.24 49.25มาตรฐาน ศ 2.2 100.00 18.10 12.76 12.78 12.78 38.50 33.37 33.39 33.39มาตรฐาน ศ 3.1 100.00 21.90 19.63 20.79 20.88 41.36 39.72 40.58 40.64มาตรฐาน ศ 3.2 100.00 24.76 19.65 18.03 17.96 43.16 39.74 38.45 38.38 วดนทรท 21/08/2011 07:40:48
 • หนนา 8/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : การงานอาชทพและเทคโนโลยท (98) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 105 80.00 10.00 45.90 14.84 50.00 50.00ระดดบจดงหวดด 9,637 100.00 0.00 47.83 17.99 50.00 50.00ระดดบสดงกดด 620,014 100.00 0.00 47.03 18.57 50.00 50.00ระดดบประเทศ 804,895 100.00 0.00 47.07 18.59 50.00 50.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ง 1.1 100.00 29.52 30.13 30.25 30.30 28.20 30.04 30.74 30.75มาตรฐาน ง 1.2 100.00 11.43 19.40 19.98 19.99 31.82 39.55 39.98 39.99มาตรฐาน ง 2.1 100.00 57.14 61.87 60.30 60.06 49.49 48.57 48.93 48.98มาตรฐาน ง 3.1 100.00 74.29 72.34 69.58 69.78 36.30 36.72 38.14 38.12มาตรฐาน ง 4.1 100.00 79.05 77.18 76.02 76.13 40.70 41.97 42.70 42.63มาตรฐาน ง 5.1 100.00 18.10 23.12 24.81 24.63 38.50 42.16 43.19 43.09 วดนทรท 21/08/2011 07:40:48