ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ะลข้อ ม.3 ปี 53

230 views
200 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ะลข้อ ม.3 ปี 53

  1. 1. หนนา 1/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 3 - รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถกในแตชละขรอ ระดดบโรงเรทยน รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาไทย (91) รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ 1 50.48 50.51 50.52 50.71 5 37.14 30.26 29.87 29.80 9 29.52 29.27 28.91 28.92 13 13.33 15.56 16.66 16.86 2 33.33 40.01 40.67 40.73 6 37.14 31.86 32.56 32.32 10 40.95 45.61 45.53 45.52 14 9.52 15.80 15.25 15.16 3 46.67 41.88 41.43 41.37 7 69.52 65.60 63.51 63.51 11 42.86 47.49 48.21 48.21 15 0.95 4.07 4.96 4.84 4 30.48 27.43 28.52 28.35 8 42.86 42.63 42.11 42.15 12 56.19 54.70 52.61 52.63 - - - - ววนททท 21/08/2011 07:44:06
  2. 2. หนนา 2/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 3 - รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถกในแตชละขรอ ระดดบโรงเรทยน รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สดงคมศศกษา ศาสนาและวดฒนธรรม (92) รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ 1 29.25 31.66 32.04 32.09 5 27.36 25.26 26.13 26.32 9 41.51 44.25 43.46 43.45 13 50.94 54.02 52.76 52.60 2 73.58 68.92 66.80 66.59 6 42.45 30.45 31.67 31.79 10 48.11 47.95 47.70 47.69 14 24.53 27.99 27.16 27.14 3 50.00 46.60 46.60 46.37 7 51.89 52.36 53.19 53.14 11 19.81 22.76 23.90 24.16 15 34.91 35.87 33.72 33.89 4 40.57 40.75 40.12 40.04 8 64.15 62.48 61.77 61.55 12 38.68 33.10 33.41 33.46 - - - - ววนททท 21/08/2011 07:44:06
  3. 3. หนนา 3/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 3 - รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถกในแตชละขรอ ระดดบโรงเรทยน รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาอดงกฤษ (93) รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ 16 1.89 8.17 10.87 11.17 20 19.81 14.91 16.33 16.92 24 7.55 8.18 9.45 9.73 28 13.21 23.30 24.30 24.68 17 8.49 10.22 11.83 12.31 21 21.70 24.87 25.04 25.63 25 10.38 9.88 11.47 11.81 29 25.47 27.10 28.89 29.38 18 6.60 8.33 10.44 10.76 22 29.25 19.32 20.78 21.20 26 30.19 28.98 29.99 30.19 30 16.98 20.64 21.68 22.18 19 3.77 4.42 5.32 5.58 23 4.72 6.23 7.93 8.26 27 31.13 29.64 31.10 31.55 - - - - ววนททท 21/08/2011 07:44:06
  4. 4. หนนา 4/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 3 - รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถกในแตชละขรอ ระดดบโรงเรทยน รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : คณตตศาสตรร (94) รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ 31 42.45 35.79 37.66 37.87 36 28.30 35.17 35.11 35.26 41 22.64 28.53 28.68 28.64 46 0.94 2.23 2.24 2.23 32 26.42 27.45 29.46 29.18 37 21.70 29.68 29.54 29.63 42 27.36 24.46 26.81 26.63 47 16.04 12.73 12.50 12.40 33 33.96 34.33 35.57 35.23 38 32.08 35.01 35.69 35.43 43 18.87 22.40 22.55 22.84 48 13.21 14.88 14.62 14.65 34 42.45 44.43 43.46 43.34 39 36.79 33.75 35.11 35.00 44 17.92 28.06 29.46 29.51 49 5.66 3.98 4.39 4.47 35 79.25 75.37 73.65 73.24 40 43.40 39.52 39.15 39.09 45 16.04 29.31 29.41 29.38 50 0.00 2.24 3.32 3.34 ววนททท 21/08/2011 07:44:06
  5. 5. หนนา 5/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 3 - รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถกในแตชละขรอ ระดดบโรงเรทยน รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : วตทยาศาสตรร (95) รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ 16 37.14 40.45 41.36 41.20 20 31.43 39.30 40.51 40.02 24 50.48 45.50 46.42 46.33 28 1.90 6.14 6.38 6.35 17 29.52 28.74 29.17 28.86 21 20.95 16.05 16.03 16.17 25 61.90 61.75 61.53 61.03 29 0.95 2.96 3.73 3.73 18 33.33 31.99 31.60 31.60 22 67.62 53.17 53.06 52.75 26 44.76 35.13 35.06 35.09 30 0.95 4.08 4.33 4.35 19 44.76 41.28 41.32 41.28 23 12.38 15.26 16.10 16.04 27 30.48 36.18 37.28 37.18 - - - - ววนททท 21/08/2011 07:44:06
  6. 6. หนนา 6/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 3 - รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถกในแตชละขรอ ระดดบโรงเรทยน รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สสขศศกษาและพลศศกษา (96) รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ 31 68.57 68.98 68.86 68.74 33 50.48 48.08 48.16 47.97 35 71.43 75.07 71.39 71.44 37 29.52 39.97 37.59 37.28 32 84.76 89.10 87.95 87.75 34 89.52 85.99 85.42 85.09 36 64.76 59.69 58.77 57.71 - - - - ววนททท 21/08/2011 07:44:06
  7. 7. หนนา 7/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 3 - รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถกในแตชละขรอ ระดดบโรงเรทยน รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ศตลปะ (97) รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ 38 44.76 45.78 44.83 44.72 40 41.90 40.17 41.30 41.35 42 24.76 19.65 18.03 17.95 - - - - 39 45.71 45.33 43.81 43.65 41 21.90 19.63 20.79 20.87 43 18.10 12.76 12.78 12.78 - - - - ววนททท 21/08/2011 07:44:06
  8. 8. หนนา 8/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2553 ฉบดบททท 3 - รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถกในแตชละขรอ ระดดบโรงเรทยน รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : การงานอาชทพและเทคโนโลยท (98) รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก รรอยละของนดกเรทยนทททตอบถถก ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ขรอททท ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ 44 46.67 46.38 44.41 44.40 46 57.14 61.86 60.29 60.05 48 18.10 23.11 24.80 24.63 50 58.10 53.66 50.85 51.29 45 12.38 13.87 16.07 16.19 47 79.05 77.18 76.01 76.13 49 11.43 19.40 19.97 19.99 - - - - ววนททท 21/08/2011 07:44:06

×