สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 52

562 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 52

  1. 1. หนนา 1/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาไทย (91) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 63.50 11.00 35.93 11.44 34.50 26.00ระดดบจดงหวดด 9,478 80.00 6.00 36.53 11.37 36.00 36.00ระดดบสดงกดด 618,015 86.50 0.00 35.26 11.37 34.50 39.00ระดดบประเทศ 794,300 86.50 0.00 35.35 11.49 35.00 36.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศการออาน 13.00 6.04 6.24 6.17 6.18 2.81 2.82 2.81 2.82การเขรยน 18.00 4.73 4.49 4.14 4.17 3.35 3.19 3.18 3.19การฟฟง การดด และการพดด 6.00 3.28 3.22 3.17 3.19 1.45 1.60 1.60 1.60หลดกการใชนภาษา 48.00 15.21 15.37 14.82 14.85 5.57 5.77 5.73 5.77วรรณคดรและวรรณกรรม 15.00 6.67 7.22 6.95 6.96 2.88 2.92 2.91 2.92 วดนทรท 21/08/2011 07:41:51
  2. 2. หนนา 2/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สดงคมศศกษา ศาสนาและวดฒนธรรม (92) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 64.00 14.00 38.88 10.25 38.00 40.00ระดดบจดงหวดด 9,471 90.00 8.00 40.38 9.70 40.00 42.00ระดดบสดงกดด 617,498 90.00 0.00 39.71 9.88 40.00 40.00ระดดบประเทศ 793,549 90.00 0.00 39.70 9.97 40.00 40.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศศาสนา ศรลธรรม 12.00 6.26 6.81 6.63 6.64 2.78 2.63 2.63 2.63จรรยธรรมหนนาทรทพลเมมอง วดฒนธรรม 28.00 14.37 14.83 14.44 14.40 4.67 4.35 4.33 4.35และการดดาเนรนชรวรตในสดงคมเศรษฐศาสตรร 20.00 6.75 6.73 6.59 6.57 2.88 2.84 2.84 2.84ประวดตรศาสตรร 20.00 6.26 6.22 6.24 6.28 2.92 3.00 2.98 3.00ภดมรศาสตรร 20.00 5.25 5.78 5.80 5.81 2.86 3.42 3.39 3.42 วดนทรท 21/08/2011 07:41:51
  3. 3. หนนา 3/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาอดงกฤษ (93) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 52.50 0.00 17.39 7.29 17.50 17.50ระดดบจดงหวดด 9,471 87.50 0.00 21.47 11.39 20.00 17.50ระดดบสดงกดด 617,151 100.00 0.00 22.07 11.99 20.00 17.50ระดดบประเทศ 793,093 100.00 0.00 22.54 12.75 20.00 17.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศภาษาเพมทอการสมทอสาร 72.50 12.25 14.65 15.19 15.52 5.48 9.35 8.83 9.35ภาษาและวดฒนธรรม 27.50 5.14 6.82 6.88 7.02 3.74 4.83 4.65 4.83 วดนทรท 21/08/2011 07:41:51
  4. 4. หนนา 4/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : คณตตศาสตรร (94) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 41.00 6.00 21.95 7.00 21.00 18.00ระดดบจดงหวดด 9,478 100.00 0.00 25.97 11.32 24.00 21.00ระดดบสดงกดด 618,015 100.00 0.00 25.98 11.87 24.00 18.00ระดดบประเทศ 794,300 100.00 0.00 26.05 12.00 24.00 18.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศจดานวนและการดดาเนรนการ 18.00 4.29 5.11 5.20 5.21 3.16 3.79 3.79 3.79การวดด 12.00 3.52 4.17 4.23 4.22 2.95 3.19 3.19 3.19เรขาคณรต 12.00 2.06 2.79 2.91 2.92 2.06 2.77 2.76 2.77พรชคณรต 18.00 4.13 4.55 4.57 4.58 2.90 3.26 3.25 3.26การวรเคราะหรขนอมดลและ 20.00 5.93 6.44 6.24 6.26 3.61 4.33 4.30 4.33ความนอาจะเปปนทดกษะ/กระบวนการทาง 20.00 2.02 2.91 2.84 2.85 2.63 3.80 3.77 3.80คณรตศาสตรร วดนทรท 21/08/2011 07:41:51
  5. 5. หนนา 5/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : วตทยาศาสตรร (95) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 49.50 7.50 25.84 8.52 25.00 17.50ระดดบจดงหวดด 9,471 92.50 2.50 29.35 11.23 27.50 22.50ระดดบสดงกดด 617,498 97.50 0.00 29.18 11.56 27.50 22.50ระดดบประเทศ 793,549 100.00 0.00 29.16 11.70 27.50 22.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศสรทงมรชรวรตกดบกระบวนการ 20.00 6.12 7.22 7.11 7.12 3.41 4.04 4.02 4.04ดดารงชรวรตชรวรตกดบสรทงแวดลนอม 9.00 1.77 2.03 1.97 1.97 2.13 2.15 2.14 2.15สารและสมบดตรของสาร 19.00 4.22 4.66 4.83 4.79 2.93 3.17 3.16 3.17แรงและการเคลมทอนทรท 15.00 3.65 3.91 3.99 4.01 2.38 2.73 2.72 2.73พลดงงาน 14.00 4.05 4.34 4.23 4.23 3.04 3.04 3.03 3.04กระบวนการเปลรทยนแปลง 7.50 3.21 3.63 3.58 3.57 2.32 2.45 2.44 2.45ของโลกดาราศาสตรรและอวกาศ 10.50 1.33 1.95 1.95 1.95 1.72 2.34 2.34 2.34ธรรมชาตรของวรทยาศาสตรร 5.00 1.49 1.61 1.52 1.52 1.48 1.53 1.53 1.53และเทคโนโลยร วดนทรท 21/08/2011 07:41:51
  6. 6. หนนา 6/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สสขศศกษาและพลศศกษา (96) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 80.00 30.00 56.81 10.40 57.50 52.50ระดดบจดงหวดด 9,478 87.50 10.00 57.72 10.38 60.00 60.00ระดดบสดงกดด 617,936 92.50 0.00 56.80 11.10 57.50 60.00ระดดบประเทศ 794,331 92.50 0.00 56.70 11.20 57.50 60.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศการเจรรญเตรบโตและ 7.50 5.53 5.41 5.31 5.32 1.79 1.84 1.84 1.84พดฒนาการของมนนษยรชรวรตและครอบครดว 15.00 9.54 9.99 9.70 9.69 2.71 2.93 2.90 2.93การเคลมทอนไหว การออก 20.00 10.78 10.51 10.46 10.40 3.21 3.35 3.33 3.35กดาลดงกาย เกม กรฬาไทยและกรฬาสากลการสรนางเสรรมสนขภาพ 30.00 16.22 16.16 15.97 15.94 4.95 4.90 4.89 4.90สมรรถภาพและการปปองกดนโรคความปลอดภดยในชรวรต 27.50 14.75 15.64 15.35 15.35 3.86 4.27 4.25 4.27 วดนทรท 21/08/2011 07:41:51
  7. 7. หนนา 7/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ศตลปะ (97) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 57.50 12.50 31.97 8.26 32.50 27.50ระดดบจดงหวดด 9,478 70.00 5.00 33.87 9.07 32.50 32.50ระดดบสดงกดด 617,936 87.50 0.00 32.88 9.40 32.50 32.50ระดดบประเทศ 794,331 87.50 0.00 32.95 9.53 32.50 32.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศทดศนศรลปป 25.00 10.14 9.95 9.94 9.98 3.47 3.86 3.84 3.86ดนตรร 25.00 6.70 6.96 6.53 6.55 3.75 3.54 3.52 3.54นาฏศรลปป 25.00 10.32 10.74 10.60 10.61 3.74 3.87 3.83 3.87รวมสาระ 1 2 3 25.00 4.82 6.23 5.82 5.82 4.00 4.57 4.55 4.57 วดนทรท 21/08/2011 07:41:51
  8. 8. หนนา 8/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 5 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามสาระการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : การงานอาชทพและเทคโนโลยท (98) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 72.22 11.11 35.32 12.56 33.33 25.00ระดดบจดงหวดด 9,478 77.78 0.00 34.76 12.50 33.33 27.78ระดดบสดงกดด 617,936 88.89 0.00 33.82 12.17 33.33 27.78ระดดบประเทศ 794,331 91.67 0.00 33.86 12.29 33.33 27.78 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน สาระการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศการดดารงชรวรตและครอบ 41.67 18.81 17.85 17.56 17.52 5.90 5.96 5.93 5.96ครดวการออกแบบและ 11.11 3.95 4.32 4.63 4.59 2.39 2.74 2.75 2.74เทคโนโลยรเทคโนโลยรสารสนเทศและ 8.33 3.36 3.96 3.96 3.99 2.23 2.35 2.35 2.35การสมทอสารการอาชรพ 38.89 9.20 8.63 7.67 7.76 8.26 7.27 7.22 7.27 วดนทรท 21/08/2011 07:41:51

×