หนนา 1/5                 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                  ชช...
หนนา 2/5                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวง...
หนนา 3/5                 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                  ชช...
หนนา 4/5                 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                  ชช...
หนนา 5/5                 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                  ชช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 51

586 views
526 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 51

 1. 1. หนนา 1/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : ภาษาไทย (91) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 120 64.00 18.00 40.90 10.04 42.00 36.00 * ระดดบจดงหวดด 9,248 84.00 8.00 41.83 10.67 42.00 40.00 ระดดบสดงกดด 631,164 92.00 0.00 41.00 10.83 40.00 40.00 ระดดบประเทศ 797,584 92.00 0.00 41.09 11.02 40.00 40.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ท 1.1 12.00 4.45 4.84 4.70 4.72 2.48 2.42 2.41 2.42มาตรฐาน ท 2.1 18.00 9.87 10.11 10.12 10.10 2.68 2.73 2.89 2.91มาตรฐาน ท 3.1 6.00 3.77 3.96 3.97 3.97 1.54 1.56 1.62 1.62มาตรฐาน ท 4.1 48.00 16.35 16.53 16.31 16.38 5.24 5.79 5.83 5.93มาตรฐาน ท 4.2 2.00 0.75 0.67 0.61 0.62 0.97 0.94 0.92 0.92มาตรฐาน ท 5.1 14.00 5.72 5.72 5.29 5.30 3.06 3.13 3.05 3.08 วดนทรท 21/08/2011 07:39:28
 2. 2. หนนา 2/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สดงคมศศกษา ศาสนาและวดฒนธรรม (92) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 120 62.00 14.00 38.97 10.46 40.00 40.00ระดดบจดงหวดด 9,255 82.00 6.00 42.22 11.72 42.00 42.00ระดดบสดงกดด 631,251 90.00 0.00 41.44 11.84 42.00 44.00ระดดบประเทศ 797,688 90.00 0.00 41.42 11.93 42.00 44.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ส 1.1 10.00 4.15 4.49 4.37 4.36 2.26 2.47 2.45 2.46มาตรฐาน ส 1.2 4.00 2.55 2.80 2.65 2.63 1.47 1.37 1.41 1.41มาตรฐาน ส 1.3 6.00 3.85 3.77 3.58 3.56 1.84 1.82 1.83 1.83มาตรฐาน ส 2.1 10.00 4.18 4.49 4.38 4.39 2.20 2.16 2.18 2.20มาตรฐาน ส 2.2 10.00 4.52 5.09 5.10 5.12 2.33 2.52 2.54 2.55มาตรฐาน ส 3.1 10.00 3.98 4.28 4.27 4.27 2.40 2.34 2.39 2.40มาตรฐาน ส 3.2 10.00 3.70 4.13 4.07 4.07 2.16 2.10 2.11 2.11มาตรฐาน ส 4.1 2.00 0.92 0.98 0.93 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00มาตรฐาน ส 4.2 10.00 3.18 3.30 3.28 3.30 1.91 2.08 2.08 2.09มาตรฐาน ส 4.3 8.00 2.67 2.93 2.84 2.82 1.78 1.96 1.92 1.91มาตรฐาน ส 5.1 8.00 2.20 2.52 2.52 2.53 1.79 1.93 1.93 1.94มาตรฐาน ส 5.2 12.00 3.07 3.44 3.45 3.44 2.15 2.21 2.21 2.21 วดนทรท 21/08/2011 07:39:28
 3. 3. หนนา 3/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : ภาษาอดงกฤษ (93) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 120 56.00 14.00 30.05 7.92 30.00 31.00 * ระดดบจดงหวดด 9,258 92.00 0.00 31.60 10.39 31.00 32.00 ระดดบสดงกดด 631,545 95.00 0.00 31.92 11.11 31.00 28.00 ระดดบประเทศ 798,093 95.00 0.00 32.42 11.74 31.00 28.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ต 1.1 25.00 8.78 9.10 8.94 9.04 3.99 3.97 4.08 4.13มาตรฐาน ต 1.2 43.00 11.85 12.33 12.65 12.88 4.71 5.69 5.94 6.18มาตรฐาน ต 1.3 14.00 3.90 3.92 4.04 4.11 2.90 2.95 3.01 3.07มาตรฐาน ต 2.1 8.00 2.20 2.72 2.78 2.85 2.14 2.37 2.43 2.48มาตรฐาน ต 2.2 10.00 3.32 3.54 3.50 3.54 2.15 2.23 2.22 2.24หมายเหตต : สาระทรท 4 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 2 วดนทรท 21/08/2011 07:39:28
 4. 4. หนนา 4/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : คณตตศาสตรร (94) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 120 62.00 12.00 31.25 9.77 29.00 23.00ระดดบจดงหวดด 9,258 97.00 3.00 32.65 11.20 31.00 29.00ระดดบสดงกดด 631,545 97.00 0.00 32.56 11.52 31.00 29.00ระดดบประเทศ 798,093 97.00 0.00 32.66 11.69 31.00 29.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ค 1.1 6.00 1.38 1.74 1.72 1.74 1.73 2.02 2.02 2.03มาตรฐาน ค 1.2 6.00 2.10 2.09 2.08 2.08 1.93 2.03 2.02 2.02มาตรฐาน ค 1.4 11.00 3.18 3.36 3.35 3.36 2.61 3.04 3.06 3.06มาตรฐาน ค 2.1 11.00 3.17 3.17 3.19 3.19 3.16 2.99 2.98 2.98มาตรฐาน ค 2.2 16.00 4.33 4.68 4.76 4.78 3.86 3.92 3.94 3.96มาตรฐาน ค 3.1 5.00 1.63 1.76 1.72 1.74 2.35 2.39 2.38 2.38มาตรฐาน ค 3.2 12.00 2.68 3.42 3.43 3.45 2.63 2.86 2.88 2.90มาตรฐาน ค 4.2 18.00 6.08 5.94 5.91 5.90 3.12 3.45 3.45 3.46มาตรฐาน ค 5.1 6.00 3.25 3.11 3.01 3.02 1.89 2.02 2.06 2.07มาตรฐาน ค 5.2 6.00 2.30 2.42 2.42 2.44 2.23 2.22 2.22 2.23มาตรฐาน ค 5.3 3.00 1.18 0.96 0.96 0.97 1.47 1.40 1.40 1.40หมายเหตต : สาระทรท 6 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 5 วดนทรท 21/08/2011 07:39:28
 5. 5. หนนา 5/5 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : วตทยาศาสตรร (95) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 120 67.50 15.00 38.04 9.76 37.50 37.50ระดดบจดงหวดด 9,255 95.00 7.50 39.85 13.58 37.50 35.00ระดดบสดงกดด 631,251 100.00 0.00 39.28 13.87 37.50 32.50ระดดบประเทศ 797,688 100.00 0.00 39.44 14.13 37.50 32.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ว 1.1 15.00 5.27 5.79 5.77 5.82 3.12 3.35 3.37 3.39มาตรฐาน ว 2.1 7.50 3.90 4.30 4.15 4.15 2.26 2.20 2.25 2.25มาตรฐาน ว 2.2 2.50 1.29 1.13 1.12 1.12 1.25 1.24 1.24 1.24มาตรฐาน ว 3.1 20.00 6.40 7.06 7.00 7.03 3.53 3.89 3.89 3.93มาตรฐาน ว 3.2 5.00 1.31 1.40 1.42 1.41 1.48 1.58 1.58 1.59มาตรฐาน ว 4.1 5.00 1.54 1.70 1.71 1.73 1.63 1.68 1.71 1.72มาตรฐาน ว 4.2 7.50 1.63 2.40 2.35 2.37 2.01 2.27 2.25 2.26มาตรฐาน ว 5.1 12.50 4.08 4.60 4.60 4.63 2.55 2.78 2.86 2.88มาตรฐาน ว 6.1 10.00 4.60 4.31 4.23 4.22 2.53 2.70 2.69 2.69มาตรฐาน ว 7.1 15.00 8.02 7.18 6.94 6.95 3.26 3.55 3.57 3.58หมายเหตต : สาระทรท 8 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 7 วดนทรท 21/08/2011 07:39:28

×