ปี 2548

387 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปี 2548

  1. 1. จำ า นวนนั ก เรี ย นจำ า แนกตามเพศ-ห้ อ งเรี ย น, จำ า นวนห้ อ งเรี ย น ประจำ า ปี ก ารศึ ก ษา 2548 โรงเรี ย นสระกระโจมโสภณพิ ท ยา อำ า เภอดอนเจดี ย ์ จั ง หว ห้ อ ง ชาย หญิ ง รวม ชั ้ น เรี ย น 1/1 20 25 45 1/2 24 20 44 ม.1 1/3 32 14 46 ม.2 1/4 20 25 45 ม.3 รวม 96 84 180 รวม ม.ต้ น 2/1 13 28 41 ม.4 2/2 18 21 39 ม.5 2/3 21 17 38 ม.6 2/4 20 13 33 รวม ม.ปลาย 2/5 22 13 35 รวมทั ้ ง หมด รวม 94 92 186 3/1 11 26 37 3/2 16 21 37 3/3 16 18 34 3/4 19 20 39 รวม 62 85 147 รวม ม.ต้ น 252 261 513 4/1 15 25 40 4/2 14 16 30 รวม 29 41 70 5/1 14 19 33 5/2 17 11 28 รวม 31 30 61 6/1 10 25 35 6/2 15 20 35 รวม 25 45 70รวม ม.ปลาย 85 116 201รวมทั ้ ง หมด 337 377 714ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2548เสาวลักษณ์ อาษานอก……….ผู้กรอกข้อมุล
  2. 2. , จำ า นวนห้ อ งเรี ย นและครู ท ี ่ ป รึ ก ษาษา 2548ภอดอนเจดี ย ์ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ ร ี จำ า นวนห้ อ งเรี ย น ตามแผน ตามจั ด 6 6 6 4 6 4 18 14 2 2 2 2 2 2 6 6 24 20

×